ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE"

Transkrypt

1 Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym przedsiębiorstwie. Są one przejwem zkłóceni relcji międzyludzkich. Stnowią one jeden z wielu spektów gospodrowni, które podlegją ocenie z punktu widzeni etyki w biznesie. Zjmując się konfliktmi przede wszystkim trzeb zidentyfikowć njczęściej pojwijące się strony konfliktów orz ich przyczyny. Podstwowym celem rtykułu jest wskznie n njwżniejsze podmioty i przyczyny konfliktów występujących w prywtyzownych przedsiębiorstwch biorąc pod uwgę konflikty w ogóle i konflikty, których podłożem był prywtyzcj n tle podmiotowego kryterium klsyfikcji konfliktów i przyczyn konfliktów w przedsiębiorstwch pojwijących się w literturze. Relizcj postwionego sobie celu jest możliw dzięki bdniom włsnym przeprowdzonym w ltch we wszystkich sprywtyzownych przedsiębiorstwch z wyjątkiem rolnych, sdowniczych i rybckich z województw kujwsko-pomorskiego z listy udostępnionej przez Delegturą Ministerstw Skrbu Pństw w Toruniu. Bdni dotyczyły konfliktów w przedsiębiorstwch w trkcie procesu prywtyzcji. Podstwowym nrzędziem bdwczym był kwestionriusz nkiety, który zostł dostrczony do 173 przedsiębiorstw. Piętnstu spośród tych przedsiębiorstw kwestionriusz nie dotyczył poniewż np. proces ich prywtyzcji dopiero się rozpoczął lub przedsiębiorstwo zostło wcześniej zlikwidowne i powstł now firm. W bdniu nie chciły brć udziłu 104 przedsiębiorstw. Ogólnie uzyskno zwrot nkiet od 54 przedsiębiorstw, co stnowi 31,2% bdnej populcji. W związku z tym, że prób stnowił znczny udził zbiorowości przedsiębiorstw otrzymne nkiety zostły wykorzystne do wyciągnięci wniosków dotyczących m.in. podmiotów i przyczyn konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch. Podmioty konfliktów w przedsiębiorstwch Stosując podmiotowe kryterium klsyfikcji możn njogólniej wyodrębnić konflikty jednostkowe i konflikty zbiorowe (McKenn, Beech, 1997, s. 236). Konflikty jednostkowe (intrpersonlne) dotyczą pojedynczego człowiek i wynikją z konieczności dokonywni wyboru w sferze celów, postw i zchowń, co często prowdzi do powstwni stnów wewnętrznego npięci i frustrcji. Tki niepokój uwidczni się njczęściej w momencie pojwieni się dwóch pozytywnych wrintów, dwóch negtywnych wrintów lub wówczs, gdy człowiek musi decydowć o czymś, co przyniesie mu zrówno pozytywne, jk i negtywne skutki. Konflikty te rozgrywją się w psychice jednej osoby (prcownik, kierownik) (Pocztowski, 1988, s ). Do konfliktów zbiorowych możemy zliczyć konflikty: interpersonlne, intrgrupowe, intergrupowe i interorgnizcyjne. Konflikty interpersonlne występują między dwiem osobmi lub większą ich liczbą, których poglądy, cele, postwy są sprzeczne. Kżd ze stron w

2 96 Iwon Slejko-Szyszczk tym konflikcie dził we włsnym imieniu, prezentuje włsne interesy i swoje stnowisko (Brtkowik, 1997, s ). W zkłdzie prcy tego rodzju konflikty rozgrywne są zwykle w trzech płszczyznch: między przełożonym podwłdnym (np. w wyniku nieporozumień odnośnie wydwnych poleceń, brku umiejętności ich wykonni, nieprecyzyjnych kryteriów oceny, niesprwiedliwej oceny prcownik), między równorzędnymi kierownikmi (np. w wyniku dążeni do pozyskni corz większej włdzy, chęci zdobyci dominującej pozycji, podniesieni swojego prestiżu), między podwłdnymi (mją różnorodne źródł, często bnlne, zwykle szybko wygsją) (Kuc, 1999, s ). Konflikty intrgrupowe (wewnątrzgrupowe) zchodzą między jednostką grupą. Wynikją one z rozbieżności między interesem jednostki interesem grupy. Z źródł tego rodzju konfliktów nleży uznć różnice w postrzegniu celów, odmienne kryteri wrtości, różnice w poglądch dotyczące metod i środków relizcji zdń (Kuc, 1999, s ). Konflikty intergrupowe (międzygrupowe) występują między różnego rodzju grupmi dziłjącymi w orgnizcji, njczęściej w sprwie zkresu uprwnień, decyzji i zsobów. Mogą one zistnieć między: różnymi dziłmi, kierownictwem i związkmi zwodowymi, różnymi ktegorimi personelu, produkcją kontrolą techniczną (Webber, 1990, s. 437). Przykłdem konfliktów interorgnizcyjnych (międzyorgnizcyjnych) są konflikty między przedsiębiorstwmi n tle dążeni do swoich celów. Są one uwżne z zjwisko normlne, nwet pożądne. Wyzwlją one dodtkowe siły, prowdzą do oprcowni nowych wyrobów, technologii i usług, do niższych cen i efektywniejszego wykorzystni zsobów. Pojwi się konkurencj. Istnieje tu jednk pewien próg po przekroczeniu którego konflikt przynosi zniszczenie (Stoner, Wnkel, 1996, s. 332); (Zimniewicz, 1991, s. 90). Biorąc pod uwgę podmiotowe kryterium klsyfikcji konfliktów w bdnich włsnych były nlizowne wyłącznie konflikty zbiorowe (z wyjątkiem interorgnizcyjnych). Mówiąc o podmiotch konfliktów występujących w prywtyzownych przedsiębiorstwch trzeb brć pod uwgę zrówno konflikty w ogóle, jk i konflikty, których podłożem był prywtyzcj. Jeśli chodzi o konflikty w ogóle, do njczęstszych sytucji spornych dochodziło między prcownikmi dyrekcją/kierownictwem (konflikty interpersonlne) orz między związkmi zwodowymi dyrekcją (konflikty intergrupowe). Sytucje konfliktowe zdrzły się czsem tkże (le zdecydownie rzdziej) między: grupmi szeregowych prcowników (konflikty intergrupowe), różnymi dziłmi przedsiębiorstw (konflikty intergrupowe), tkże włścicielem (przedstwicielem włściciel) prcownikmi (konflikty intrgrupowe). Sytucje sporne lub konfliktowe, których podłożem był prywtyzcj miły miejsce przede wszystkim między związkmi zwodowymi dyrekcją (41,7% wskzń) orz między prcownikmi dyrekcją/kierownictwem (36,3% wskzń). Do konfliktów dochodziło tkże między innymi podmiotmi, le wskzywno n nie zdecydownie rzdziej. Nie zuwżono ntomist, by dochodziło do konfliktów których podłożem był prywtyzcj wewnątrz kdry kierowniczej (zob. rys. 1).

3 Podmioty i przyczyny konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch w Polsce 97 Rysunek 1. Relcje konfliktowe w ujęciu podmiotowym (w %) U d z i ł w s k z ń 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41,7% 36,3% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% Strony konfliktów 0,0% związki zwodowe i dyrekcj prcownicy i dyrekcj grupy szeregowych prcowników różne dziły przedsiębiorstw włściciel i prcownicy związki zwodowe i prcownicy wewnątrz kdry kierowniczej Źródło: oprcownie włsne n podstwie nkiet. Przyczyny konfliktów w przedsiębiorstwch Konflikt pojwi się zzwyczj n tle niepodzielności celów i sprzeczności interesów co njmniej dwóch prcowników lub zespołów, które dążą do celów podobnych lub identycznych, le tylko jeden z nich może go osiągnąć (Hber, 1993, s. 215). Ztem njczęściej możliwość wystąpieni konfliktu będzie uzleżnion od: stopni niezgodności celów, zkresu podziłu niezbędnych zsobów i stopni współzleżności prcy. W przypdku ludzi, którzy dysponują włsnymi zsobmi podczs wykonywni zupełnie odmiennych zdń, zmierzjących do osiągnięci różnych celów istnieją młe sznse n powstnie konfliktu. Duże prwdopodobieństwo wystąpieni konfliktu może pojwić się w przypdku osób korzystjących ze wspólnych zsobów, posidjących współzleżne zdni i dążących do niezgodnych celów (zob. rys. 2) (Webber, 1990, s. 436). Rysunek 2. Możliwość wystąpieni konfliktu Niezgodność celów Duż Duż B Obszr A Mł możliwość wystąpieni konfliktu Obszr B Duż możliwość A Mł Duż wystąpieni konfliktu Wspólnot zsobów Źródło: Webber R.A., (1990), Zsdy zrządzni orgnizcjmi, Pństwowe Wydwnictwo Ekonomiczne, Wrszw, s. 436.

4 98 Iwon Slejko-Szyszczk Ogólnie, wszystkie przyczyny konfliktów możn podzielić n dwie ktegorie: wynikjące z cech przedsiębiorstw, wynikjące z cech jednostek (Szczupczyński, 1998, s. 183). Dostęp kżdej komórki orgnizcji do nieogrniczonej liczby prcowników, ilości pieniędzy, mteriłów, wyposżeni i przestrzeni sprwiłby, że nie byłoby kłopotu z dzieleniem tych zsobów (Stoner, Wnkel, 1996, s. 332). Jednkże ich ogrniczoność powoduje, że pojwiją się konflikty związne z cechmi przedsiębiorstw. Jeżeli istnieje jkieś dobro niepodzielne (rzecz, stnowisko czy włdz), którego nie może jednocześnie kżdy posidć to powstje konflikt. Gdy jkieś dobro jest podzielne również możemy mieć do czynieni z sytucją konfliktową, bowiem strony zbiegją o zdobycie jk njwiększej jego części. Rywlizcj o zsoby jest zjwiskiem powszechnym i nturlnym. Kierownicy dziłów dążą do zdobyci przydziłów mteriłów i funduszy premiowych. Prcownicy zbiegją o względy kierownik. Tego rodzju rywlizcj nie musi doprowdzić do konfliktu. Jest tk wówczs, gdy mechnizm podziłu zsobów dził wdliwie. Duże prwdopodobieństwo pojwieni się konfliktu występuje w sytucji, gdy istnieje niezdowolenie z poziomu płc i jkości form uznniowych z prcę, tkże niesprwiedliwego ich podziłu. Budzi to poczucie krzywdy i niedowrtościowni, w konsekwencji konflikty (Zbiegień-Mciąg i inni, 1996, s ); (Bńk, 1998, s. 145). Częstym źródłem konfliktów wynikjących z cech przedsiębiorstw są nieprwidłowości orgnizcji prcy. Nleży tu wspomnieć o: wdliwym podzile zdń, nkłdniu się kompetencji n poszczególnych stnowiskch prcy, nie do końc określonych rolch prcowników i o różnych celch poszczególnych wydziłów przedsiębiorstw. Brk kceptcji celów przedsiębiorstw przez prcowników może również spowodowć wystąpienie konfliktów (Jędrzycki, 1985, s. 21). Z przyczynę konfliktów związnych z cechmi przedsiębiorstw nleży tkże uznć błędy w kierowniu orgnizcją. Konflikty wynikją bowiem brdzo często z niewłściwego podziłu obowiązków, uprwnień i odpowiedzilności między prcowników. Ich powodem może być fworyzownie wybrnych prcowników przy zlecniu prc lżejszych lub lepiej płtnych, czy też przydzielniu przez kierownik zdń, które są nierelne tj. nie mogą być zrelizowne w wyznczonym terminie (Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, 1996, s. 128). Konflikty mogą być związne ze współzleżnością prcy grup i jednostek wynikjącej z tego, że są one uzleżnione od siebie przy relizcji swoich zdń. Powstją one w przypdku, gdy jedn grup wytwrz zbyt dużą ilość produkcji (inn grup nie ndąż), zbyt młą ilość produkcji (utrudni to wykonnie zdń drugiej grupie) lub gdy prc grupy jest nieodpowiedniej jkości. Duż współzleżność prcy grup lub jednostek powoduje, że pojwiją się problemy w koordyncji i tworzy się znczny potencjł konfliktów. Npięcie między prcownikmi będzie tym większe, im brdziej wysokość zrobków zleży od rezulttów prcy innych prcowników (Griffin, 1996, s. 545). Nieprzestrzegnie prw lub przepisów przez prcowników lub dyrekcję może również stnowić źródło konfliktów. Mogą one tkże wynikć z dziłni n terenie orgnizcji silnych grup nieformlnych (np. klik) wlczących ze sobą o mksymlne przywileje i jk njwiększy wpływ n decyzje kierownicze. Konflikty pojwiją się w związku z dyskrymincją tych prcowników, którzy nie są powiązni z żdną z grup (Szczupczyński, 1998, s. 185). Z konfliktmi możn mieć do czynieni w przypdku dziłni związków zwodowych i wystąpieni nieporozumień między nimi i kierownictwem zkłdu zwłszcz wówczs, gdy przedsiębiorstwo przeżyw określone trudności. Mogą one być związne np. ze zbytem produktów z powodu wysokich kosztów włsnych, niskiej jkości wyrobów, ogrniczeni liczby prcowników lub wprowdzeni koniecznych zmin technologicznych (Linczowski, 1999, s. 302).

5 Podmioty i przyczyny konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch w Polsce 99 Wszelkie zminy orgnizcyjne, włsnościowe i technologiczne prowdzą często do konfliktów. Wśród wielu ludzi smo słowo zmin wywołuje silne rekcje emocjonlne. Odczuwją oni wówczs zgrożenie. Pojwiją się różnice interesów lub poglądów jednostek (grup) uczestniczących w procesie przemin. Zminy sprwiją, że zostje nruszon pewn równowg jk uksztłtowł się w orgnizcji. Tworzy się sytucj niepewności, większość ludzi obwi się poniesieni strt finnsowych, utrty pozycji, przywilejów, konieczności przekwlifikowni się, nwet utrty prcy (Kuc, 1999, s. 225). Wiele konfliktów m swoje podłoże w cechch osobowościowych jednostek (przedsiębiorców, menedżerów, prcowników). Wynikją one często z subiektywnej oceny włsnego położeni w stosunku do położeni grupy prcowniczej. Rozwój konfliktu może być spowodowny świdomością zgrożeni relizcji potrzeb jednostek, co uruchmi mechnizmy psychologiczne w postci silnych negtywnych emocji i uczuć tkich jk: rozczrownie, przykrość, złość, niepokój, zdenerwownie, zwiść itp. Negtywne odczuci wywołują pojwienie się tendencji do jednostronnego postrzegni siebie i innych. Zwykle objwi się to skłonnością do pozytywnego widzeni siebie i negtywnego ocenini innych. N siłę tkich konfliktów mogą mieć wpływ: różnorodność demogrficzn (płeć, wiek, stż prcy, stopień fchowości, liczebność ztrudnieni), tmosfer w zespole lub orgnizcj prcy (niesprwiedliwy podził zdń, typ systemu płcowego, styl kierowni) (Grzesiuk i inni, 2001, s. 160); (Fisher, 1993, s. 369). Niewłściwe zchowni przywódcze, zwłszcz stosownie niewłściwego stylu kierowni, którego nie kceptują podwłdni to kolejne brdzo wżne źródło konfliktów. Konflikty tkie odnoszą się do stosunków pomiędzy przełożonymi i podwłdnymi. Ich przyczyny mogą być różne: skłonność do demonstrowni włdzy, stronniczość ocen, poniżnie podwłdnych, tworzenie nieuzsdnionych przywilejów, nierówne lub ndmierne wymgni, niekonsekwencj, ndmiern dyrektywność lub formlizm, odmwinie prcownikom prw głosu w wżnych dl nich sprwch itp. (Szczupczyński, 1998, s. 187). Konflikty wywołne tkimi czynnikmi mogą być wzmcnine brkiem utorytetu kierownik, czy też brkiem porozumieni z podwłdnymi spowodownym zderzeniem osobowości. Zderzenie osobowości poleg n tym, że ludzie nie mją wzjemnego zufni, nie lubią się, nie mogą się porozumieć lub mją niezwykle konkurencyjną nturę. Przyczyną konfliktów może być niewłściwe, często nieświdome zchownie się przełożonych w stosunku do podwłdnych objwijące się gresywnością, nieufnością, gniewem, wywyższniem się (Griffin, 1996, s. 545); (Kieżun, 1997, s. 373). Styl kierowni, który kceptują prcownicy zmniejsz prwdopodobieństwo konfliktów, zś styl sprzeczny z ich oczekiwnimi jest źródłem konfliktów. Niezdowolony prcownik jest skłonny do związywni konfliktu (Bńk, 1998, s. 145). Wstępnym wrunkiem wystąpieni konfliktu związnego z cechmi jednostki może być zkłócenie komunikcyjne. Problemy w komunikowniu się często wywołują nieporozumieni. W wyniku szumów w knle komunikcyjnym odbiorc może otrzymć błędną lub znieksztłconą informcję. Trudności w porozumiewniu się występują w wyniku używni niezrozumiłego język przekzu informcji. Gdy komunikcj występuje w zbyt młym lub w zbyt dużym stopniu potencjł konfliktu wzrst. Duże nsilenie komunikcji jest korzystne, lecz jej ndmir zwiększ możliwości pojwieni się konfliktu. Zrówno zbyt dużo, jk i zbyt mło informcji może stć się podłożem konfliktu (Robbins, 1998, s ). Konflikty mogą wynikć z różnorodności postw i oczekiwń wobec orgnizcji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skłd. Dochodzi do nich zwłszcz wówczs, gdy prcownicy zncznie różnią się pod względem pochodzeni, wyksztłceni, wieku, postwy wobec prcy. Pojwiją się wtedy polemiki, dyskusje, wyrżnie różnicy zdń, co często przerdz się w konflikty. Przedmiotem owych konfliktów mogą być różne oczekiwni co do stylów przywództw, sposobu komunikowni się w zespole, trktowni formlnych zleżności, strtegii rozwoju firmy, koncepcji zrządzni (Szczupczyński, 1998, s. 189).

6 100 Iwon Slejko-Szyszczk Głównym złożeniem podczs prowdzeni bdń włsnych dotyczących przyczyn konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch było uzysknie informcji związnych z konfliktmi wynikjącymi z cech przedsiębiorstw. Nie możn jednk wykluczyć, że respondenci podczs udzielni odpowiedzi n postwione im pytni ptrzyli n te konflikty przez pryzmt subiektywnej oceny włsnego położeni w stosunku do położeni innych. Bdni włsne pozwoliły n wyodrębnienie przyczyn konfliktów w ogóle i konfliktów, których podłożem był prywtyzcj. Do njwżniejszych przyczyn konfliktów w ogóle w bdnych przedsiębiorstwch zliczno sprwy płcowe orz zwolnieni prcowników. Dlej w kolejności pojwiły się: zminy orgnizcyjne prowdzące do zwiększeni dyscypliny prcy i wzrostu wymgń, zminy prowdzące do zmniejszeni udziłu w zrządzniu orgnizcji prcowniczych, ogrniczeni związne z możliwością korzystni ze świdczeń socjlnych, trudności jeśli chodzi o porozumienie kierownictw ze związkmi zwodowymi orz zminy włsnościowe (prywtyzcj). Plnowny lub rozpoczęty proces prywtyzcji mił wpływ n pojwienie się sporów lub konfliktów w 27,7% biorących udził w bdniu przedsiębiorstw, w pond 45% tych, w których występowły konflikty 1. W 72,3% przedsiębiorstw uznno, iż proces prywtyzcji nie mił wpływu n pojwienie się w nich konfliktów (zob. rys. 3). Rysunek 3. Proces prywtyzcji jko źródło konfliktów (w %) 72,3% Przedsiębiorstw, w których prywtyzcj nie mił wpływu n pojwienie się w nich konfliktów 27,7% Przedsiębiorstw, w których prywtyzcj był przyczyną konfliktów Źródło: oprcownie włsne n podstwie nkiet. Konsekwencją przemin włsnościowych w wielu przedsiębiorstwch biorących udził w bdniu było szereg zjwisk, n tle których często dochodziło do sporów lub konfliktów. W związku z dokonnym wyborem metody prywtyzcji w pond 22% bdnych przedsiębiorstw dochodziło do sytucji spornych. Prywtyzcj w pond 57% bdnych przedsiębiorstw doprowdził do ogrniczeni wielkości ztrudnieni. W 51,6% przedsiębiorstw, w których miły miejsc zwolnieni z prcy dochodziło do sporów lub konfliktów n ich tle. Konsekwencją prywtyzcji były zzwyczj tylko zwolnieni indywidulne (52,7%) lub zrówno zwolnieni indywidulne, jk i grupowe (41,6%). Zledwie w 5,7% przedsiębiorstw, w których miły miejsce zwolnieni były to wyłącznie zwolnieni grupowe. Prywtyzcj mił wpływ n likwidcję niektórych stnowisk prcy w pond 55% 1 W pond 61,1% bdnych przedsiębiorstw wskzywno n fkt, iż w czsie prywtyzcji zdrzły się w nich spory lub konflikty.

7 Podmioty i przyczyny konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch w Polsce 101 przedsiębiorstw. Były to njczęściej zrówno stnowisk robotnicze, jk i kierownicze (80%). N likwidcję wyłącznie stnowisk robotniczych lub tylko kierowniczych wskzło po 10% respondentów. W pond 43% przedsiębiorstw, w których dochodziło do likwidcji niektórych stnowisk prcy stły się one przyczyną konfliktów. Prywtyzcj sprwił w pond 42% przedsiębiorstw, że konieczne było tworzenie nowych stnowisk prcy. Pond 60% respondentów, którzy wskzli n powstwnie nowych stnowisk prcy uznło, iż były to zrówno stnowisk robotnicze, jk i kierownicze. W prwie 22% przedsiębiorstw tworzone były tylko stnowisk robotnicze, w 13% tylko stnowisk bezpośrednio powiązne z przeksztłcenimi włsnościowymi, w pond 4% tylko stnowisk kierownicze. Do sporów lub konfliktów w związku z powstwniem nowych stnowisk prcy dochodziło rzdko, bo tylko w 21,7% przedsiębiorstw w których miły one miejsce. Prywtyzcj mił wpływ n pogorszenie się sytucji ekonomicznej prwie 26% bdnych przedsiębiorstw, le w pond 71% przypdków t gorsz sytucj ekonomiczn przyczynił się do nsileni się w nich konfliktów. Przeksztłceni włsnościowe w prwie 40% przedsiębiorstw doprowdziły do obniżki płc. Njczęściej dochodziło do nich n wybrnych stnowiskch prcy, le zrówno n stnowiskch robotniczych, jk i kierowniczych lub n wszystkich stnowiskch prcy. Redukcj płc wywołł spory lub konflikty w pond 52% przedsiębiorstw, w których mił on miejsce. W związku z prywtyzcją występowły tkże przypdki podwyżek płc. Doszło do nich w 54,9% przypdków, z czego njczęściej dotyczyły one zrówno wybrnych stnowisk robotniczych, jk i kierowniczych (46,3%). W 3,7% przedsiębiorstw przypdki wzrostu płc wystąpiły tylko n stnowiskch kierowniczych, w 1,9% n wszystkich stnowiskch prcy. Podwyżki płc jednk tylko w spordycznych przypdkch (pond 10% przedsiębiorstw, w których mił miejsce wzrost płc) przyczyniły się do pojwieni się sporów lub konfliktów w przedsiębiorstwie. W dużej części przedsiębiorstw (pond 35%) prywtyzcj doprowdził do ogrniczeni przywilejów socjlnych dl prcowników i w prwie 37% tych przedsiębiorstw dochodziło do sporów lub konfliktów n tym tle. Skutkiem prywtyzcji w zdecydownej większości bdnych przedsiębiorstw (prwie 80%) było zwiększenie dyscypliny prcy, jednk stło się to przyczyną konfliktów w niewielkiej ich liczbie (pond 16%). Udził przedsiębiorstw, w których prywtyzcj przyczynił się do rozszerzeni obowiązków jkie mieli prcownicy n zjmownym przez siebie stnowisku prcy w bdnej próbie był jeszcze większy i wyniósł pond 85%. Jednk nie ozncz to, że w rozszerzeniu obowiązków prcowników możn uptrywć częste źródło konfliktów. Miło to miejsce zledwie w 15,2% przedsiębiorstw, w których ono wystąpiło. Prywtyzcj przyczynił się do utrty (zmniejszeni) wpływu prcowników n zrządznie w pond 61% biorących udził w bdniu przedsiębiorstw, le tylko w pond 21% firm, w których ogrniczono wpływ prcowników n zrządznie dochodziło w związku z tym do sporów lub konfliktów (zob. tb. 1 i rys. 4). Tbel 1. Przyczyny konfliktów, których podłożem był prywtyzcj (w % przedsiębiorstw, w których te zminy miły miejsce) Przyczyny konfliktów Tk Nie Pogorszenie się sytucji ekonomicznej przedsiębiorstw 71,4% 28,6% Redukcj płc 52,4% 47,6% Zwolnieni z prcy 51,6% 48,4% Likwidcj niektórych stnowisk prcy 43,3% 56,7%

8 102 Iwon Slejko-Szyszczk Ogrniczenie przywilejów socjlnych dl prcowników 36,8% 63,2% Dobór metody prywtyzcji 22,1% 77,9% Tworzenie nowych stnowisk prcy 21,7% 78,3% Utrt (zmniejszenie) wpływu prcowników n zrządznie 21,2% 78,8% Zwiększenie dyscypliny prcy 16,3% 83,7% Rozszerzenie obowiązków prcowników 15,2% 84,8% Wzrost płc 10,7% 89,3% Źródło: oprcownie włsne n podstwie nkiet. Rysunek 4. Njwżniejsze przyczyny konfliktów, których podłożem był prywtyzcj (%) 80% 71,4% U d z i ł w s k z ń 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 52,4% 51,6% 43,3% 36,8% 22,1% 0% Przyczyny konfliktów pogorszenie się sytucji ekonomicznej przedsiębiorstw redukcj płc zwolnieni z prcy likwidcj niektórych stnowisk prcy ogrniczenie przywilejów socjlnych dl prcowników dobór metody prywtyzcji Źródło: oprcownie włsne n podstwie nkiet. Pondto w trkcie bdń zidentyfikowno tkże inne przyczyny konfliktów związnych z prywtyzcją, których powyżej nie wymieniono. Respondenci nkiet zliczyli do nich: - wybór ewentulnych kontrhentów, - zrzuty pod dresem dyrektor lub cłego zrządu o dziłnie n szkodę przedsiębiorstw i n włsną korzyść, - problem przekwlifikowni prcowników, - zkres i sposób finnsowni zwolnień grupowych, - problem rozdysponowni mjątku między nowe jednostki powstjące n bzie rozkłdowego przedsiębiorstw. Z wyżej przedstwionej nlizy wynik więc, że njwżniejsze przyczyny konfliktów, których podłożem był prywtyzcj to: pogorszenie się sytucji ekonomicznej przedsiębiorstw, redukcj płc i zwolnieni z prcy. Podsumownie W prywtyzownych przedsiębiorstwch do sytucji spornych dochodziło njczęściej między prcownikmi dyrekcją/kierownictwem (jeśli chodzi o konflikty w ogóle) orz mię-

9 Podmioty i przyczyny konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch w Polsce 103 dzy związkmi zwodowymi dyrekcją (jeśli chodzi o konflikty, których podłożem był prywtyzcj). Z podstwowe przyczyny konfliktów w ogóle w prywtyzownych przedsiębiorstwch nleży uznć sprwy płcowe i zwolnieni prcowników, ntomist konfliktów, których podłożem był prywtyzcj pogorszenie się sytucji ekonomicznej przedsiębiorstw. Trzeb tkże wyeksponowć fkt, iż konsekwencją procesu prywtyzcji w wielu przedsiębiorstwch było szereg zjwisk, które stły się przyczyną konfliktów. Zidentyfikownie podmiotów i przyczyn konfliktów w prywtyzownych przedsiębiorstwch dje możliwość określeni jkiego rodzju zminy w przedsiębiorstwie i zchowni jednostek powinny podlegć wnikliwej obserwcji, by nie dopuścić do wybuchu konfliktu, który mógłby doprowdzić do likwidcji przedsiębiorstw. Znjomość możliwych przyczyn konfliktów pozwl tkże obrć tką drogę przemin, któr nwet jeśli doprowdzi do powstni sytucji spornych to włściwe nimi pokierownie sprwi, że nie będą one dl przedsiębiorstw niszczące, lecz budujące. BIBLIOGRAFIA: 1. Bńk W., (1998), Zrządznie personelem w przedsiębiorstwie, Wydwnictwo Adm Mrszłek, Toruń. 2. Brtkowik G., (1997), Psychologi zrządzni, Wydwnictwo Akdemi Ekonomiczn, Poznń. 3. Bieniok H. i zespół, (1997), Metody sprwnego zrządzni, Agencj Wydwnicz Plcet, Wrszw. 4. Fisher D., (1993), Communiction in orgniztions, Wydwnictwo West Publishing Compny, Minnepolis, St.Pul. 5. Griffin, R.W., (1996), Podstwy zrządzni orgnizcjmi, Wydwnictwo Nukowe PWN, Wrszw. 6. Grzesiuk L. i inni., (2001), Umiejętności menedżer. Psychologi stosown dl menedżerów, Wydwnictwo Wyższ Szkoł Hndlu i Prw im. Ryszrd Łzrskiego, Wrszw. 7. Hber L.H., (1993), Mngement. Zrys zrządzni młą firmą, Wydwnictwo Profesjonln Szkoł Biznesu, Krków. 8. Jędrzycki W., (1985), Konflikt społeczny w zkłdzie prcy, Wydwnictwo ANS, Wrszw. 9. Kieżun W., (1997), Sprwne zrządznie orgnizcją, Wydwnictwo Szkoł Główn Hndlow, Wrszw. 10. Kuc B.R., (1999), Zrządznie doskonłe, Wydwnictwo Oskr-Mster of Biznes, Wrszw. 11. Linczowski Cz., (1999), Orgnizcj, zrządznie i elementy mrketingu, Wydwnictwo Politechnik Śląsk, Kielce. 12. McKenn E., Beech N., (1997), Zrządznie zsobmi ludzkimi, Wydwnictwo Gebethner & Sk, Wrszw. 13. Pocztowski A., (1998), Zrządznie zsobmi ludzkimi, Oficyn Wydwnicz Antykw, Krków. 14. Robbins S.P., (1998), Zchowni w orgnizcji, Polskie Wydwnictwo Ekonomiczne, Wrszw. 15. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, (1996), Wydwnictwo Znicz, Szczecin. 16. Stoner J.A.F., Wnkel Ch., (1996), Kierownie, Polskie Wydwnictwo Ekonomiczne, Wrszw. 17. Szczupczyński J., (1998), Antomi zrządzni orgnizcją, Wydwnictwo Międzyn-

10 104 Iwon Slejko-Szyszczk rodow Szkoł Menedżerów, Wrszw 18. Webber R.A., (1990), Zsdy zrządzni orgnizcjmi, Polskie Wydwnictwo Ekonomiczne, Wrszw. 19. Zbiegień-Mciąg L. i inni, (1996), Zrządznie personelem w firmie, Wydwnictwo Akdemi Górniczo-Hutnicz, Krków. 20. Zimniewicz K., (1991), Techniki zrządzni, Pństwowe Wydwnictwo Ekonomiczne, Wrszw.

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Racjonalne oczekiwania w polityce podatkowej możliwości aplikacji

Racjonalne oczekiwania w polityce podatkowej możliwości aplikacji Jnusz Kudł Uniwersytet Wrszwski Rcjonlne oczekiwni w polityce podtkowej możliwości plikcji Wprowdzenie Jednym z njwżniejszych problemów polityki podtkowej jest ogrniczenie zjwisk nieleglnego unikni podtków.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów Jn Prdysz Kryteri dobroci estymcji dl młych obszrów Celem bdń reprezentcyjnych jest uzysknie informcji sttystycznych dl określonego zkresu przedmiotowego, określonej jkości i po określonej cenie. Zczynjąc

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC

KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 8 nr Archiwum Technologii Mszyn i Automtyzcji 008 PIOTR FRĄCKOWIAK KSZTAŁTOWANIE ŁUKOWO-KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW W UZĘBIENIU CZOŁOWYM NA FREZARCE CNC W rtykule

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Gry czasowe. Tadeusz Radzik (Wrocław) (artykuł wspomnieniowy o prof. Stanisławie Trybule)

Gry czasowe. Tadeusz Radzik (Wrocław) (artykuł wspomnieniowy o prof. Stanisławie Trybule) MATEMATYKA STOSOWANA TOM 11/52 2010 Tdeusz Rdzik (Wrocłw) Gry czsowe (rtykuł wspomnieniowy o prof. Stnisłwie Trybule) Streszczenie. Prc jest rtykułem wspomnieniowym o prof. Stnisłwie Trybule. Wprowdz on

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo