Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze"

Transkrypt

1 Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni... 4 Podstwow jednostk orgnizcyjn... 4 System biblioteczno-informcyjny... 6 Rozdził III Orgny Uczelni... 7 Sent... 7 Konwent Rektor i prorektor Rd wydziłu Dziekn Rozdził IV Zsdy wyboru i wygśnięci mndtu orgnów Uczelni Czynne i bierne prwo wyborcze Kolegi elektorów Uczelnin Komisj Wyborcz Wybór orgnów jednoosobowych Wybór członków orgnów kolegilnych Wygśnięcie mndtu Rozdził V Prcownicy Uczelni Nwiązywnie i rozwiązywnie stosunku prcy nuczycieli kdemickich Uprwnieni orz obowiązki nuczycieli kdemickich Bieżąc orz okresow ocen nuczycieli kdemickich Urlopy nuczycieli kdemickich Odpowiedzilność dyscyplinrn nuczycieli kdemickich Ngrody Ztrudninie prcowników nie będących nuczycielmi kdemickimi Rozdził VI Studi i studenci Opłty Zsdy przyjmowni n studi Pomoc mteriln Odpowiedzilność dyscyplinrn studentów Rozdził VII Administrcj i gospodrk Uczelni Knclerz Administrcj Rozdził VIII Zgromdzeni Rozdził IX Postnowieni Końcowe

2 Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 1 1. Krkonosk Pństwow Szkoł Wyższ w Jeleniej Górze, zwn dlej Uczelnią, jest zwodową uczelnią publiczną utworzoną n podstwie rozporządzeni Rdy Ministrów z dni 16 czerwc 1998 r. w sprwie utworzeni Kolegium Krkonoskiego w Jeleniej Górze Dz. U. Nr 76, poz. 496)., której nzw zostł zmienion rozporządzeniem Rdy Ministrów z dni 29 pździernik 2010 r. w sprwie zminy nzw niektórych publicznych uczelni zwodowych Dz. U. z 2010, Nr 217, poz. 1430). 2. Uczelni dził n podstwie ustwy z dni 27 lipc 2005 roku Prwo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). zwnej dlej Ustwą, przepisów wydnych n jej podstwie orz niniejszego sttutu. 3. Siedzibą Uczelni jest misto Jeleni Gór. 4. Uczelni posid osobowość prwną. 5. Ndzór nd Uczelnią sprwuje minister włściwy do sprw szkolnictw wyższego Uczelni posid logo orz godło, których wzór określją odpowiednio złączniki nr 1 i 2. Zsdy używni logo uchwl sent. 2. Uczelni posid włsną pieczęć okrągłą z godłem pństwowym i npisem w otoku: Krkonosk Pństwow Szkoł Wyższ w Jeleniej Górze. 3. Uczelni posid sztndr. Zsdy używni sztndru uchwl sent. 4. Uczelni używ nstępujących tłumczeń nzwy n języki obce: 1) w wersji ngielskiej - KARKONOSZE COLLEGE 2) w wersji niemieckiej Die Krkonosze-Sttliche-Hochschule in Jeleni Gor 3) w wersji czeskiej - Krkonošská státní vysoká škol v Jelení Hoře 5. Stłymi uroczystościmi w Uczelni są: 1) inugurcj roku kdemickiego; 2) święto Uczelni; 3) wręczenie dyplomów ukończeni studiów bsolwentom Uczelni. 6. Inne uroczystości są ustlne przez rektor w uzgodnieniu z sentem Prcownicy Uczelni orz studenci tworzą smorządną społeczność kdemicką. 2. Studenci tworzą smorząd studencki Uczelni jest utonomiczn we wszystkich obszrch swojego dziłni n zsdch określonych w Ustwie. 2. W swoich dziłnich Uczelni kieruje się zsdmi wolności nuczni, wolności bdń nukowych orz wolności twórczości rtystycznej Podstwowymi zdnimi uczelni są: 1) ksztłcenie studentów w celu zdobywni i uzupełnini wiedzy orz umiejętności w prcy zwodowej; 2) potwierdzni efektów uczeni się n zsdch określonych w ustwie; 2

3 3) wychowywnie studentów w poczuciu odpowiedzilności z pństwo polskie, z umcninie zsd demokrcji i posznownie prw człowiek; 4) ksztłcenie i promownie kdr nukowych; 5) upowszechninie i pomnżnie osiągnięć nuki, kultury nrodowej i techniki, w tym poprzez gromdzenie i udostępninie zbiorów bibliotecznych i informcyjnych; 6) prowdzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu ksztłceni nowych umiejętności niezbędnych n rynku prcy w systemie uczeni się przez cłe życie; 7) stwrznie wrunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 8) dziłnie n rzecz społeczności loklnych i regionlnych; 9) stwrznie osobom niepełnosprwnym wrunków do pełnego udziłu w procesie ksztłceni. 2. Uczelni może prowdzić bdni nukowe, prce rozwojowe orz świdczyć usługi bdwcze. 3. Uczelni, wykonując zdni określone w ust. 1, i 2, współprcuje z krjowymi i zgrnicznymi instytucjmi edukcyjnymi, nukowymi, rtystycznymi, medycznymi i innymi orz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictw wyższego. 4. Uczelni może współprcowć z krjowymi i zgrnicznymi uczelnimi kdemickimi, w szczególności przez zwiernie umów i porozumień dotyczących zpewnieni wysokiego poziomu ksztłceni w zkresie przedmiotów podstwowych, rozwoju nukowego nuczycieli kdemickich, kontynucji studiów przez bsolwentów w celu wspierni Uczelni wysoko kwlifikowną kdrą Uczelni zchowuje trwłe więzi ze swymi bsolwentmi. 2. Uczelni troszczy się o zchownie pmięci o zsłużonych prcownikch, bsolwentch i studentch. 3. W Uczelni mogą dziłć, n zsdch określonych włściwymi przepismi, orgnizcje zrzeszjące prcowników, studentów orz przyjciół Uczelni. 7 Sent Uczelni może ndwć jednostkom orgnizcyjnym, gmchom i udytoriom imion osób zsłużonych orz uchwlć umieszczenie n terenie Uczelni pmiątkowych tblic i rzeźb. Sent może ustlić inne formy uczczeni pmięci osób zsłużonych. 8 Uczelni może być członkiem orgnizcji zrzeszjących rektorów orz może ponosić koszty tej przynleżności. 3

4 Rozdził II Orgnizcj Uczelni 9 Jednostkmi orgnizcyjnymi Uczelni są wydziły, zkłdy, zespoły dydktyczne, zespoły bdwcze, bibliotek, rchiwum, jednostki dministrcji orz inne jednostki usługowe i gospodrcze. Podstwow jednostk orgnizcyjn Podstwową jednostką orgnizcyjną Uczelni, prowdzącą co njmniej jeden kierunek studiów jest wydził, którego zdniem jest tworzenie wrunków do prowdzeni dziłlności dydktycznej i nukowej orz ksztłcenie kdry nukowej. 2. Podstwową jednostkę orgnizcyjną Uczelni tworzy, przeksztłc i likwiduje rektor po zsięgnięciu opinii sentu Uczelni. 3. W rmch wydziłu mogą istnieć jko jednostki orgnizcyjne: zkłdy, zespoły dydktyczne, zespoły bdwcze i jednostki dministrcji Wydziłem kieruje dziekn. 2. N wydzile może być powołny zstępc dziekn prodziekn. 3. Rd wydziłu jest njwyższym orgnem kolegilnym wydziłu Zkłd tworzy, przeksztłc i likwiduje rektor n wniosek dziekn. 2. Jednostki ogólnouczelnine i międzywydziłowe orz centr dydktyczno-bdwcze tworzy, przeksztłc i znosi sent n wniosek rektor Zkłd jest jednostką wydziłową. 2. Zdniem zkłdu jest prowdzenie dziłlności dydktycznej w rmch kierunków studiów. 3. Zkłdem kieruje kierownik, powołny przez rektor n wniosek dziekn. 4. Kierownikiem zkłdu może być nuczyciel kdemicki ztrudniony w Uczelni Do zdń kierownik zkłdu nleży w szczególności: 1) ustlnie obsdy zjęć dydktycznych; 2) koordyncj treści progrmowych relizownych przedmiotów; 3) dbnie o stły rozwój zwodowy prcowników; 4) dbnie o rzetelne wykonywnie obowiązków przez prcowników i studentów; 5) podejmownie decyzji we wszystkich sprwch dotyczących zkłdu, niezstrzeżonych do kompetencji orgnów Uczelni lub dziekn; 6) występownie do rdy wydziłu i dziekn z wnioskmi we wszystkich sprwch dotyczących zkłdu; 7) wykonywnie innych czynności przewidzinych przepismi prw, postnowienimi sttutu, uchwłmi sentu i zrządzenimi rektor; 8) promocj oferty edukcyjnej zkłdu. 4

5 2. Dziekn może uchylić lub zmienić decyzję kierownik zkłdu, jeżeli decyzj t jest sprzeczn z Ustwą, sttutem lub nrusz wżny interes Uczelni Zespół bdwczy lub dydktyczny powoływny jest do wykonni zdni nukowego lub dydktycznego. 2. Zespoły bdwcze lub dydktyczne może powoływć rektor lub dziekn, w zleżności od zkresu zdni nukowego lub dydktycznego i skłdu zespołu. 16 skreślony) 17 skreślony) 18 Rektor może powołć pełnomocników i koordyntorów w celu relizowni wyodrębnionych zdń W Uczelni dziłją podległe rektorowi jednostki ogólnouczelnine wykonujące wyodrębnione zdni nukowe i dydktyczne. 2. W Uczelni mogą dziłć podległe rektorowi jednostki orgnizcyjne zjmujące się ksztłceniem, doksztłcniem i rehbilitcją osób niepełnosprwnych Uczelni może prowdzić wyodrębnioną orgnizcyjnie i finnsowo dziłlność gospodrczą, określoną w rt. 7 Ustwy, w szczególności w formie spółek kpitłowych. 2. Dziłlność t może być prowdzon w formie zkłdów w nstępującym zkresie: wydwniczym, wytwórczym, hndlowym i usługowym. 3. Zkłdy, o których mow w ust. 2, tworzy, znosi, przeksztłc i likwiduje rektor n wniosek knclerz, z zgodą sentu. 4. Zkłdem, o którym mow w ust. 2, kieruje kierownik powoływny i odwoływny przez rektor W celu lepszego wykorzystni potencjłu intelektulnego i technicznego Uczelni orz trnsferu wyników prc nukowych do gospodrki, Uczelni może prowdzić inkubtory przedsiębiorczości. 2. Inkubtor przedsiębiorczości tworzy się w celu wsprci dziłlności gospodrczej środowisk kdemickiego, prcowników Uczelni, studentów orz bsolwentów Uczelni, będących przedsiębiorcmi. 3. Inkubtor przedsiębiorczości może być utworzony: 1) w formie jednostki ogólnouczelninej dziłjącej n podstwie regulminu ztwierdzonego przez sent Uczelni; 2) w formie spółki hndlowej lub fundcji dziłjącej n podstwie odpowiednich dokumentów prwnych. 4. Inkubtorem przedsiębiorczości kieruje dyrektor. 5. Dyrektor inkubtor przedsiębiorczości powołuje rektor, po zsięgnięciu opinii sentu, z zstrzeżeniem, że dl jednostki ogólnouczelninej spośród kndydtów przedstwionych przez rdy ndzorujące tych jednostek. 6. Uczelni może tworzyć włsny prk technologiczny lub przystępowć do innych prków technologicznych, n zsdch dziłlności bdwczej, rozwojowej i gospodrczej. 5

6 22 W Uczelni może dziłć uczelniny zkłd opieki zdrowotnej. System biblioteczno-informcyjny W Uczelni dził system biblioteczno-informcyjny, który stnowi Bibliotek i Centrum Informcji Nukowej im. Juliusz Słowckiego zwne dlej BiCIN. 2. BiCIN kieruje dyrektor ztrudniny przez rektor, po zsięgnięciu opinii sentu. 3. Osoby nie będące prcownikmi lub studentmi Uczelni mogą wypożyczć mteriły biblioteczne po wpłceniu kucji, stnowiącej zbezpieczenie wrtości wypożycznych mteriłów. Wysokość kucji ustln jest przez rektor po zsięgnięciu opinii rdy bibliotecznej. 4. Dostęp do zbiorów czytelni jest powszechny. 5. Uczelni, w związku z funkcjonowniem BiCIN może przetwrzć nstępujące dne osobowe: nzwisko, imion, imię ojc, dt i miejsce urodzeni, dres zmeldowni i dres do korespondencji, seri i numer dokumentu tożsmości ze zdjęciem, PESEL, numer telefonu, numer lbumu, dne dotyczące kierunku i roku studiów, dres poczty elektronicznej. 6. Orgnizcj, zdni orz zsdy korzystni z BiCIN określ jej regulmin W Uczelni dził rd biblioteczn jko orgn opiniodwczy i dordczy rektor. 2. Rdę biblioteczną, n wniosek rektor, powołuje sent. 3. W skłd rdy bibliotecznej wchodzą: 1) dyrektor BiCIN; 2) dwóch prcowników BiCIN, wybrnych n ogólnym zebrniu prcowników BiCIN; 3) przedstwiciele nuczycieli kdemickich, po jednym z kżdego wydziłu, wybrni przez rdę wydziłu; 4) przedstwiciel smorządu studenckiego zgłoszony przez uczelniny orgn uchwłodwczy smorządu. 4. Obrdy rdy bibliotecznej prowdzi jej przewodniczący, wybierny spośród jej członków n jedną kdencję. 5. Do kompetencji rdy bibliotecznej nleży opiniownie sprw dotyczących orgnizcji i funkcjonowni jednolitego BiCIN, w szczególności: 1) określenie zsd gromdzeni zbiorów bibliotecznych; 2) wyrżnie opinii w sprwch związnych z kierunkmi dziłlności orz rozwojem Biblioteki; 3) opiniownie sprwozdń dyrektor BiCIN skłdnych rektorowi. 6. Kdencj rdy bibliotecznej trw cztery lt. Rozpoczyn się 1 wrześni w roku wyborów włdz Uczelni i kończy się 31 sierpni. 25 Uczelni prowdzi rchiwum, które jest ogniwem pństwowej sieci rchiwlnej. 6

7 Rozdził III Orgny Uczelni Orgnmi kolegilnymi Uczelni są sent, konwent i rdy wydziłów. 2. Orgnmi jednoosobowymi Uczelni są rektor i dziekni. 3. Orgnmi wyborczymi Uczelni są uczelnine kolegi elektorów i wydziłowe kolegi elektorów. 4. W orgnch kolegilnych Uczelni i orgnch wyborczych Uczelni są reprezentowni nuczyciele kdemiccy, studenci orz prcownicy nie będący nuczycielmi kdemickimi. Sent W skłd sentu wchodzą: 1) rektor jko przewodniczący; 2) prorektor; 3) dziekni wydziłów; 4) knclerz; 5) z kżdego wydziłu dwóch wybrnych przedstwicieli nuczycieli kdemickich, posidjących tytuł nukowy profesor lub stopień nukowy doktor hbilitownego lub doktor, legitymujących się biernym prwem wyborczym; 6) wybrny przedstwiciel pozostłych nuczycieli kdemickich, legitymujących się biernym prwem wyborczym; 7) wybrny przedstwiciel prcowników nie będący nuczycielem kdemickim, legitymujących się biernym prwem wyborczym; 8) trzech wybrnych przedstwicieli studentów, w tym co njmniej po jednym z kżdego wydziłu; 9) przedstwiciel uczelni kdemickich, z którą Uczelni współdził n podstwie zwrtej umowy, wskzny przez rektor. 2. Nuczyciele kdemiccy posidjący co njmniej stopień nukowy doktor stnowią więcej niż 53% skłdu osobowego sentu. Pozostli nuczyciele kdemiccy stnową nie mniej niż 6% skłdu sentu. 3. Przedstwiciele studentów stnowią nie mniej niż 20% skłdu sentu; 4. Prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi stnowią nie mniej niż 6% skłdu sentu. 5. W posiedzeniu sentu z głosem dordczym mogą uczestniczyć również inne osoby zproszone przez przewodniczącego sentu Do kompetencji sentu Uczelni nleży podejmownie uchwł w sprwch: 1) sttutu; 2) regulminu studiów, regulminu studiów podyplomowych orz zsd przyjęć n studi; 3) regulminu zrządzni prwmi utorskimi i prwmi pokrewnymi orz prwmi włsności przemysłowej orz zsd komercjlizcji 4) strtegii rozwoju Uczelni; 5) regulminu korzystni z infrstruktury bdwczej uczelni; 6) ustlni zsd dziłni Uczelni orz wytycznych dl rd wydziłów w zkresie wykonywni podstwowych zdń Uczelni; 7

8 7) ustlni wrunków i trybu kierowni przez Uczelnię z grnicę jej prcowników i studentów w celch dydktycznych, nukowych i szkoleniowych; 8) oceny dziłlności Uczelni, ztwierdznie rocznych sprwozdń rektor z jej dziłlności orz ocen dziłlności rektor; 9) utworzeni i likwidcji kierunku studiów; 10) wyrżni zgody n zwrcie przez rektor umowy o współprcy z podmiotmi krjowymi i zgrnicznymi; 11) wyrżni zgody n utworzenie kdemickiego inkubtor przedsiębiorczości i prku technologicznego; 12) ustlni wrunków prowdzeni prc bdwczych przez nuczycieli kdemickich Uczelni; 13) określonych w przepisch o zkłdch opieki zdrowotnej; 14) wyrżni opinii społeczności kdemickiej Uczelni w sprwch przedłożonych przez rektor, rdę wydziłu lbo członków sentu w liczbie minimum pięciu; 15) wyrżeni zgody n podjęcie lub kontynuownie przez rektor i dziekn dodtkowego ztrudnieni w rmch stosunku prcy; 16) określni efektów ksztłceni dl dnego kierunku, poziomu i profilu ksztłceni, po zsięgnięciu opinii konwentu; 17) określeni orgnizcji potwierdzeni efektów uczeni się, w tym: ) zsdy, wrunki i tryb potwierdzeni efektów uczeni się; b) sposób powoływni i tryb dziłni komisji weryfikujących efekty uczeni się. 2. Do kompetencji sentu nleży tkże: 1) ztwierdznie plnu rzeczowo-finnsowego Uczelni; 2) ztwierdznie sprwozdni finnsowego Uczelni zgodnie z przepismi o rchunkowości; 3) ustlnie zsd nbywni, zbywni i obciążni ppierów wrtościowych w zkresie nieuregulownym w przepisch o finnsch publicznych orz o obrocie ppiermi wrtościowymi; 4) wyrżnie, zgody n: ) nbycie, zbycie lub obciążenie mieni o wrtości przekrczjącej euro; b) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej orgnizcji gospodrczej orz utworzenie spółki lub fundcji. 5) rozstrzygnie innych sprw niezstrzeżonych w ustwie lub sttucie do kompetencji innych orgnów Posiedzeni zwyczjne sentu zwołuje rektor nie rzdziej niż rz n dw miesiące z wyjątkiem przerwy letniej. 2. Ndzwyczjne posiedzeni sentu zwołuje rektor z włsnej inicjtywy, n wniosek knclerz lub n wniosek co njmniej 1/5 członków sentu. Posiedzenie powinno być zwołne w terminie 10 dni od dni zgłoszeni wniosku. Wniosek o zwołnie ndzwyczjnego posiedzeni sentu powinien być złożony n piśmie do rektor. 3. Zwidomienie o terminie, miejscu orz plnownym porządku obrd sentu wysyłne jest drogą elektroniczną, nie później niż n pięć dni przed terminem posiedzeni. 4. W szczególnie uzsdnionych przypdkch rektor może zwołć posiedzenie sentu bez zchowni wymgń określonych w ust Projekt porządku obrd posiedzeni sentu ustl rektor. 6. Rektor jest odpowiedzilny z wprowdzenie we włściwym czsie do projektu porządku obrd sprw, które powinny być rozptrzone przez sent. 8

9 30 1. Obrdom sentu przewodniczy rektor. W rzie nieobecności rektor, obrdom przewodniczy prorektor. Tej części obrd, któr dotyczy oceny prcy rektor, przewodniczy wybrny członek sentu. 2. Sent w pierwszej kolejności ztwierdz porządek obrd. Nie umieszczenie w porządku obrd sprw objętych projektem porządku obrd może nstąpić jedynie w wyniku uchwły podjętej bezwzględną większością głosów. Sent może umieścić w porządku obrd sprwy wniesione przez jego członków, nieobjęte projektem. 3. Poszczególne sprwy są referowne przez tych członków sentu, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrd. Pozostłe sprwy referuje rektor lub osob przez niego wskzną. 4. Obrdy sentu są protokołowne Uchwły i protokoły obrd sentu są jwne dl wszystkich członków społeczności kdemickiej Uczelni, z zstrzeżeniem ust Nie mogą być udostępnione te części protokołów obrd, które objęte są tjemnicą pństwową lub służbową lub jeżeli osob domgjąc się dostępu do protokołu nie m niezbędnych uprwnień Sent może powoływć stłe i dorźne komisje, określjąc ich zdni i uprwnieni. 2. Komisje są powoływne do wszechstronnego bdni sprw będących przedmiotem ich dziłlności i przygotowni mteriłów i informcji przydtnych do podejmowni decyzji przez sent. 3. W skłd komisji mogą wchodzić, poz członkmi sentu, tkże inne osoby ztrudnione w Uczelni, przy czym przewodniczącym komisji jest członek sentu Rektor Uczelni zwiesz wykonnie uchwły sentu nruszjącej przepisy ustwy lub sttutu Uczelni i w terminie 14 dni od jej podjęci zwołuje posiedzenie sentu w celu ponownego rozptrzeni uchwły. Jeżeli sent nie zmieni lbo nie uchyli zwieszonej uchwły, rektor przekzuje ją w celu rozstrzygnięci ministrowi włściwemu do sprw szkolnictw wyższego. 2. Rektor Uczelni zwiesz wykonnie uchwły sentu nruszjącej wżny interes Uczelni i w terminie czternstu dni od jej podjęci zwołuje posiedzenie sentu w celu ponownego rozptrzeni uchwły. Zwieszon uchwł wchodzi w życie, jeżeli sent wypowie się z jej utrzymniem większością co njmniej trzech czwrtych głosów, w obecności co njmniej dwóch trzecich swojego sttutowego skłdu. 9

10 Konwent W skłd konwentu wchodzą: 1) przedstwiciel Zrządu Województw Dolnośląskiego; 2) przedstwiciel Prezydent Mist Jeleniej Góry; 3) pięciu przedstwicieli prcodwców, z którymi Uczelni m podpisne umowy o współprcy; 4) przedstwiciel szkół wyższych współdziłjących z Uczelnią, n podstwie zwrtych umów; 5) przedstwiciel smorządów zwodowych, z którymi Uczelni m podpisne umowy o współprcy; 6) przedstwiciel bnku, który prowdzi obsługę finnsową uczelni; 7) rektor; 8) prorektor; 9) knclerz; 10) dwóch wybrnych przedstwicieli smorządu studenckiego; 11) przedstwiciel nuczycieli kdemickich Uczelni spośród kndydtów przedstwionych przez rdę wydziłu, posidjący bierne prwo wyborcze; 12) przedstwiciel prcowników nie będący nuczycielem kdemickim; 2. N posiedzeni konwentu mogą być zprszni prlmentrzyści Rzeczpospolitej Polskiej związni z regionem orz przedstwiciele orgnów smorządu terytorilnego, których nie wymieniono w ust. 1 orz instytucji i stowrzyszeń nukowych orz kulturlnych; 3. W posiedzenich konwentu mogą brć udził z głosem dordczym prcownicy Uczelni i eksperci związni z temtyką obrd konwentu. 4. Członków konwentu powołuje rektor n podstwie propozycji przesłnych przez instytucje, których przedstwiciele wchodzą w skłd konwentu. 35 Do kompetencji konwentu Uczelni nleży: 1) wyrżnie opinii w zkresie ogólnych kierunków dziłni i rozwoju Uczelni; 2) wspiernie Uczelni w dziłlności n rzecz jej rozwoju; 3) współdziłnie w relizcji projektów nukowo-bdwczych; 4) współdziłnie w orgnizcji prktyk zwodowych studentów; 5) współorgnizownie seminriów, konferencji i wrszttów; 6) promownie Uczelni i jej bsolwentów; 7) wyrżnie opinii w sprwie określni przez Sent Uczelni efektów ksztłceni dl dnego kierunku, poziomu i profilu ksztłceni Prcmi konwentu kieruje jego przewodniczący. 2. Przewodniczącego wybier konwent n posiedzeniu inugurcyjnym. 3. Posiedzenie zwyczjne konwentu zwołuje jego przewodniczący przynjmniej rz do roku. 4. Posiedzeni ndzwyczjne zwołuje przewodniczący z włsnej inicjtywy, n wniosek rektor lub co njmniej 1/5 członków konwentu. Wniosek powinien określć przedmiot posiedzeni. Posiedzenie powinno być zwołne w terminie do 3 tygodni od dni zgłoszeni wniosku. 5. Konwent uchwl regulmin swoich obrd. 6. Konwent może powołć stłe lub dorźne komisje w celu przygotowywni mteriłów będących przedmiotem posiedzeni, określjąc ich skłd i zkres dziłni. 7. Obrdy konwentu są protokołowne. 10

11 Rektor i prorektor Rektor kieruje dziłlnością Uczelni i reprezentuje ją n zewnątrz, jest przełożonym prcowników i studentów Uczelni. 2. Rektor oprcowuje i relizuje strtegię rozwoju Uczelni, uchwloną przez Sent. 3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprwch dotyczących Uczelni, z wyjątkiem sprw zstrzeżonych przez Ustwę lub sttut do kompetencji innych orgnów uczelni lub knclerz, w szczególności: 1) podejmuje decyzje dotyczące mieni i gospodrki Uczelni, w tym w zkresie zbyci lub obciążeni mieni, do wysokości określonej w rt. 90 ust. 4 Ustwy; 2) sprwuje ndzór nd dziłlnością dydktyczną i bdwczą Uczelni; 3) sprwuje ndzór nd wdrożeniem i doskonleniem uczelninego systemu zpewnieni jkości ksztłceni; 4) sprwuje ndzór nd dministrcją i gospodrką Uczelni; 5) db o przestrzegnie prw orz zpewnienie bezpieczeństw n terenie Uczelni; 6) sprwuje kontrolę zrządczą w Uczelni. 4. Rektor może w formie pisemnej upowżnić imiennie prcowników Uczelni do podejmowni określonych czynności prwnych lub do skłdni oświdczeń woli w ustlonym zkresie. 5. Do kompetencji rektor nleży tkże: 1) sprwownie ndzoru nd dziłlnością jednostek orgnizcyjnych Uczelni; 2) dziłni n rzecz zpewnieni włściwych wrunków funkcjonowni Uczelni; 3) dbnie o zspokjnie potrzeb socjlno-bytowych studentów; 4) podejmownie decyzji w sprwch współprcy Uczelni z instytucjmi nukowymi i gospodrczymi w krju i z grnicą; 5) zwiernie umów o współprcy z podmiotmi krjowymi i zgrnicznymi. 6. Rektor odpowid, n zsdch określonych w odrębnymi przepismi, z nruszenie dyscypliny finnsów publicznych w Uczelni. 7. Rektor przedstwi, w terminie do dni 30 listopd roku nstępującego po roku sprwozdwczym ministrowi włściwemu do sprw szkolnictw wyższego, roczne sprwozdnie z dziłlności Uczelni wrz z informcją dotyczącą obsdy kdrowej n prowdzonych kierunkch studiów orz do dni 30 czerwc sprwozdnie z wykonni plnu rzeczowo-finnsowego Rektor kieruje dziłlnością Uczelni przy współudzile prorektor. 2. Rektor zrządzeniem określ zkres obowiązków prorektor. 11

12 Rd wydziłu W skłd rdy wydziłu wchodzą: 1) dziekn jko przewodniczący, 2) prodziekn; 3) kierownicy zkłdów dziłjących w rmch wydziłu; 4) kierownicy innych jednostek dziłjących w wydzile; 5) wybrni przedstwiciele: ) nuczycieli kdemickich, ztrudnionych n wydzile, w liczbie stnowiącej nie mniej niż 25% skłdu rdy wydziłu, w tym co njmniej 50% nuczycieli kdemickich posidjących tytuł nukowy profesor lub stopień nukowy doktor hbilitownego lub doktor, posidjących bierne prwo wyborcze; b) studentów wydziłu w liczbie stnowiącej nie mniej niż 20% skłdu rdy wydziłu; c) prcowników, ztrudnionych n wydzile, nie będących nuczycielmi kdemickimi w liczbie stnowiącej nie mniej niż 5% skłdu rdy wydziłu, posidjący bierne prwo wyborcze. 2. Procentowy udził nuczycieli kdemickich nie może stnowić więcej niż 75% skłdu rdy wydziłu. 3. W posiedzenich rdy wydziłu uczestniczą z głosem dordczym: 1) osoby posidjące tytuł nukowy profesor lub stopień doktor hbilitownego ztrudnieni n wydzile nie posidjący biernego prw wyborczego; 2) przedstwiciele związków zwodowych, po jednym z kżdego związku. 4. Rozdził mndtów przedstwicieli, o których mow w ust. 1 pkt 5 dokonuje Uczelnin Komisj Wyborcz według stnu n 30 dni przed zrządzeniem wyborów Do kompetencji rdy wydziłu nleży: 1) ustlnie ogólnych kierunków dziłlności wydziłu; 2) uchwlnie, po zsięgnięciu opinii włściwego orgnu smorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustlonymi przez sent Uczelni, progrmów studiów, w tym plnów studiów; 3) uchwlnie, zgodnie z wytycznymi ustlonymi przez sent Uczelni, plnów i progrmów studiów podyplomowych orz kursów doksztłcjących; 4) potwierdzenie, zgodnie z zsdmi ustlonymi przez sent Uczelni, efektów uczeni się n dnym kierunku, poziomie i profilu ksztłceni; 5) ztwierdznie plnów rzeczowych w zkresie środków finnsowych przekznych do dyspozycji dziekn; 6) uchwlnie specjlności i specjlizcji n poszczególnych kierunkch studiów. 2. Rd wydziłu może powoływć stłe i dorźne komisje orz określć ich skłd i zdni. 3. Rd wydziłu może przekzywć dzieknom lub powołnym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustwowo zstrzeżone dl rd Posiedzeni zwyczjne rdy wydziłu zwołuje dziekn nie rzdziej niż rz n 2 miesiące, z wyłączeniem okresów wolnych od zjęć dydktycznych. 2. Posiedzeni ndzwyczjne rdy wydziłu zwołuje dziekn z włsnej inicjtywy lub n wniosek co njmniej 1/5 liczby członków rdy wydziłu, w terminie dziesięciu dni od dni zgłoszeni wniosku. 12

13 3. Zwidomienie o terminie, miejscu orz plnownym porządku obrd wysyłne jest drogą elektroniczną, do wszystkich członków rdy wydziłu orz osób uczestniczących w prcch rdy wydziłu z głosem dordczym, nie później, niż n pięć dni przed terminem posiedzeni. 4. W szczególnie uzsdnionych przypdkch dziekn może zwołć posiedzenie rdy wydziłu bez zchowni wymgń określonych w ust Projekt porządku obrd posiedzeni rdy wydziłu ustl dziekn. 6. Dziekn jest odpowiedzilny z wprowdzenie we włściwym czsie do projektu porządku obrd sprw, które powinny być rozptrzone przez rdę wydziłu Obrdom rdy wydziłu przewodniczy dziekn. W rzie nieobecności dziekn n posiedzeniu rdy wydziłu, obrdom przewodniczy prodziekn. Tej części obrd, któr dotyczy oceny prcy dziekn, przewodniczy wybrny członek rdy wydziłu. 2. Rd wydziłu w pierwszej kolejności ztwierdz porządek obrd. Nieumieszczenie w porządku obrd sprw objętych projektem porządku obrd może nstąpić jedynie w wyniku uchwły podjętej bezwzględną większością głosów. 3. Poszczególne sprwy są referowne przez tych członków rdy wydziłu, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrd. Pozostłe sprwy referuje dziekn lub osob przez niego wskzn. 4. Obrdy rdy wydziłu są protokołowne Uchwły i protokoły obrd rdy wydziłu są jwne dl wszystkich członków społeczności kdemickiej Uczelni, z zstrzeżeniem ust Nie mogą być udostępnione te części protokołów obrd, które objęte są tjemnicą pństwową lub służbową lub jeżeli osob domgjąc się dostępu do protokołu nie m niezbędnych uprwnień. 3. Uchwły rdy wydziłu w sprwch nleżących do jej kompetencji są wiążące dl dziekn, prcowników i studentów wydziłu Dziekn może wnieść odwołnie od uchwł rdy wydziłu do sentu. 2. Odwołnie wnosi się z pośrednictwem rdy wydziłu w terminie czternstu dni od dni ogłoszeni uchwły lub doręczeni jej osobie zinteresownej. 3. Jeżeli rd wydziłu uzn, że odwołnie zsługuje w cłości n uwzględnienie, może podjąć nową uchwłę, w której uchyli lub zmieni zskrżoną uchwłę. W tym przypdku odwołniu nie ndje się dlszego biegu. W przeciwnym rzie odwołnie winno być przesłne sentowi w terminie siedmiu dni od dty rozptrzeni przez rdę wydziłu. 4. Sent uchyl uchwłę rdy wydziłu sprzeczną z Ustwą, Sttutem, uchwłą sentu, regulminmi i innymi przepismi wewnętrznymi uczelni lub nruszjąc wżny interes Uczelni. 13

14 Dziekn Dziekn jest bezpośrednim przełożonym wszystkich prcowników i studentów wydziłu. 2. Dziekn jest odpowiedzilny z prcę wydziłu przed orgnmi Uczelni. 3. Dziekn zpewni prwidłowy przebieg procesu ksztłceni. 4. Do zdń dziekn nleży w szczególności: 1) oprcownie strtegii wydziłu zgodnej ze strtegią rozwoju Uczelni; 2) odpowiedzilność i zrządznie mieniem wydziłu; 3) zpewnienie wrunków do prowdzeni dziłlności dydktycznej przez poszczególne jednostki orgnizcyjne wydziłu; 4) proponownie rektorowi, kndydtów n stnowisk kierownicze w jednostkch orgnizcyjnych dziłjących w wydzile; 5) kceptcj obsdy zjęć dydktycznych proponownej przez kierowników zkłdów; 6) relizcj polityki osobowej wydziłu, w tym: ) zpewnienie wrunków do podnoszeni kwlifikcji przez prcowników wydziłu; b) występownie z wnioskiem o minownie lub ztrudnienie n podstwie umowy o prcę n stnowisk nuczycieli kdemickich wydziłu; c) orgnizcj konkursów n stnowisk nuczycieli kdemickich; d) co njmniej rz w roku kdemickim skłdnie sentowi pisemnego sprwozdni z relizownej przez siebie polityki osobowej, dziłlności nukowej i rozwoju wydziłu. 7) występownie z wnioskmi w sprwch wnsowni i ngrdzni prcowników wydziłu; 8) występownie do włściwych orgnów Uczelni z wnioskmi we wszystkich sprwch dotyczących wydziłu, wykonywnie innych czynności przewidzinych przepismi prw, postnowienimi sttutu orz uchwłmi i zrządzenimi orgnów Uczelni; 9) podejmownie decyzji we wszystkich sprwch dotyczących wydziłu, niezstrzeżonych do kompetencji orgnów Uczelni. 5. Do zdń dziekn nleży tkże: 1) reprezentownie wydziłu wobec włdz Uczelni; 2) przedstwinie rdzie wydziłu sprw wymgjących rozptrzeni przez ten orgn; 3) zpewninie relizcji uchwł rdy wydziłu; 4) wyzncznie zkresu dziłni prodziekn; 5) dysponownie środkmi finnsowymi wydziłu, zgodnie z zsdmi ustlonymi przez rdę wydziłu; 6) sprwownie ndzoru nd dziłlnością jednostek orgnizcyjnych wydziłu; 7) podejmownie dziłń niezbędnych do prwidłowego funkcjonowni wydziłu; 8) dbnie o przestrzegnie prw orz porządku i bezpieczeństw n wydzile; 9) ztwierdznie szczegółowego plnu zjęć prowdzonych n wydzile; 10) dokonywnie rozdziłu zjęć dydktycznych między jednostki orgnizcyjne wydziłu; 11) podejmownie decyzji dotyczących współdziłni w sprwch dydktycznych z innymi wydziłmi; 12) wyrżnie zgody n prowdzenie zjęć dydktycznych przez osoby nieztrudnione w Uczelni; 13) podejmownie decyzji dotyczących wydziłu, nienleżących do kompetencji innych orgnów Uczelni lub knclerz; 14) podejmownie decyzji dotyczących toku studiów, w szczególności przyjęć studentów n kierunek w trybie przeniesieni, przyjęć n kolejny kierunek studiów, wznowieni studiów po skreśleniu, skreśleni z listy studentów, uczestników studiów 14

15 podyplomowych i kursów doksztłcjących orz udzielni urlopów, wymienionych w regulminie studiów orz wystwini n prośbę studentów, zświdczeń dokumentujących przebieg studiów; 15) ndzorownie prcy dziekntu; 16) promocj oferty edukcyjnej wydziłu Od decyzji dziekn służy odwołnie do rektor. 2. Odwołnie wnosi się w terminie czternstu dni od dni doręczeni decyzji zinteresownej osobie. 3. Rektor uchyl decyzję dziekn nruszjącą wżny interes Uczelni, sprzeczną z ustwą, sttutem, uchwłą sentu, uchwłą rdy wydziłu, regulminmi i innymi przepismi wewnętrznymi Uczelni Uchwły i opinie orgnów kolegilnych zpdją zwykłą większością głosów przy obecności co njmniej połowy liczby członków. 2. Głosowni w sprwch osobowych są tjne. Rozdził IV Zsdy wyboru i wygśnięci mndtu orgnów Uczelni Wyboru rektor, prorektor Uczelni orz członk sentu dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni. 2. Wyboru dziekn i prodziekn wydziłu dokonuje kolegium elektorów wydziłu. 3. Wybory w Uczelni przeprowdz Uczelnin Komisj Wyborcz. Czynne i bierne prwo wyborcze Czynne prwo wyborcze przysługuje: 1) nuczycielom kdemickim ztrudnionym w Uczelni; 2) prcownikom niebędącym nuczycielmi kdemickim ztrudnionym w Uczelni; 3) studentom. 2. Bierne prwo wyborcze przysługuje: 1) nuczycielom kdemickim ztrudnionym w Uczelni jko podstwowym miejscu prcy, którzy nie osiągnęli wieku 67 lt z zstrzeżeniem ust. 3; 2) prcownikom niebędącym nuczycielmi kdemickim ztrudnionym w Uczelni w pełnym wymirze czsu prcy; 3) studentom. 3. Nuczycielowi kdemickiemu posidjącemu tytuł nukowy profesor, ztrudnionemu w Uczelni jko podstwowym miejscu prcy bierne prwo wyborcze przysługuje do ukończeni 70 roku życi. 4. Wymóg ztrudnieni nie dotyczy kndydtów n rektor. 15

16 Kolegi elektorów Kolegium Elektorów Uczelni skłd się z: 1) czterech przedstwicieli nuczycieli kdemickich, posidjących tytuł nukowy profesor lub stopień nukowy doktor hbilitownego lub doktor, po dwóch z kżdego wydziłu, posidjących bierne prwo wyborcze; 2) dwóch przedstwicieli pozostłych nuczycieli kdemickich, po jednym z kżdego wydziłu, posidjących bierne prwo wyborcze; 3) dwóch przedstwicieli studentów, stnowiący nie mniej niż 20% skłdu osobowego Kolegium Elektorów Uczelni, 4) dwóch przedstwicieli prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi, posidjących bierne prwo wyborcze. 2. Kolegium elektorów wydziłu skłd się z: 1) trzech przedstwicieli nuczycieli kdemickich wydziłu, posidjących tytuł nukowy profesor, lub stopień nukowy doktor hbilitownego lub doktor, posidjących bierne prwo wyborcze; 2) przedstwiciel pozostłych nuczycieli kdemickich wydziłu, posidjącego bierne prwo wyborcze; 3) dwóch przedstwicieli studentów wydziłu, stnowiący nie mniej niż 20% skłdu osobowego kolegium elektorów wydziłu; 4) przedstwiciel prcowników wydziłu niebędącym nuczycielem kdemickim, posidjącego bierne prwo wyborcze Wyboru elektorów spośród nuczycieli kdemickich do Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje się n ogólnym zebrniu nuczycieli kdemickich dnego wydziłu, przy obecności co njmniej połowy uprwnionych do głosowni. 2. Wyboru elektorów spośród studentów do Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje się zgodnie z przepismi regulminu smorządu studenckiego. 3. Wyboru elektorów spośród prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi do Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje się n ogólnym zebrniu tych prcowników, przy obecności co njmniej połowy uprwnionych do głosowni Wyboru elektorów spośród nuczycieli kdemickich do kolegium elektorów wydziłu dokonuje się n zebrnich nuczycieli kdemickich dnego wydziłu, przy obecności co njmniej połowy uprwnionych do głosowni. 2. Wyboru elektorów spośród studentów do kolegium elektorów wydziłu dokonuje się zgodnie z przepismi regulminu smorządu studenckiego. 3. Wyboru elektorów spośród prcowników nie będących nuczycielmi kdemickimi do kolegium elektorów wydziłu dokonuje się n zebrnich prcowników dnego wydziłu Kdencj Kolegium Elektorów Uczelni i kolegiów elektorów wydziłów upływ z chwilą wyboru Kolegium Elektorów Uczelni i kolegiów elektorów wydziłów n nową kdencję. 2. Wyboru do Kolegium Elektorów Uczelni i kolegiów elektorów wydziłów dokonuje się w pierwszym kwrtle osttniego roku kdencji sentu. 16

17 3. Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów Uczelni i kolegiów elektorów wydziłów zwołuje rektor n wniosek Uczelninej Komisji Wyborczej. 4. Kolejne posiedzenie Kolegium Elektorów Uczelni i kolegium elektorów wydziłów zwołuje prowdzi Uczelnin Komisj Wyborcz. 5. Mndt elektor jest wżny przez okres kdencji orgnów kolegilnych. 6. Mndt elektor wygs, gdy: 1) prcownik przestje być prcownikiem Uczelni lub gdy Uczelni przestje być jego podstwowym miejscem prcy; 2) student przestje być studentem Uczelni; 3) osob posidjąc mndt zrzekł się go; 4) w przypdku śmierci elektor; 5) w przypdku ukrni krą dyscyplinrną o której mow w rt. 140 ust.1 pkt 3 i 4 Ustwy; 7. Jeżeli mndt elektor wygs podczs trwni kdencji, przeprowdz się wybory uzupełnijące. Uczelnin Komisj Wyborcz Uczelniną Komisję Wyborczą do przeprowdzeni wyborów powołuje Rektor do 10 styczni osttniego roku kdencji sentu. 2. Uczelnin Komisj Wyborcz skłd się z: 1) dwóch przedstwicieli nuczycieli kdemickich po jednym z kżdego wydziłu, ztrudnionych w Uczelni posidjących tytuł nukowy profesor lub stopień nukowy doktor hbilitownego lub doktor; 2) przedstwiciel pozostłych nuczycieli kdemickich; 3) przedstwiciel studentów; 4) dwóch przedstwicieli prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi. 3. N pierwszym posiedzeniu zwołnym przez rektor, Uczelnin Komisj Wyborcz wybier swego przewodniczącego, jego zstępcę i sekretrz. 4. Kdencj Uczelninej Komisji Wyborczej trw do chwili powołni nowej komisji zgodnie z ust Nie możn łączyć funkcji członk Uczelninej Komisji Wyborczej z zjmowniem w Uczelni stnowisk z wyboru. Osob kndydując n stnowisko z wyboru jest zobowiązn do rezygncji z członkostw w komisji, n jej miejsce rektor powołuje inną osobę. 54 Do zdń Uczelninej Komisji Wyborczej nleży: 1) uchwlnie regulminu wyborczego ustljącego szczegółowy tryb przeprowdzeni wyborów w Uczelni; 2) ustlnie terminrz czynności wyborczych; 3) przeprowdznie wyborów orz wyborów uzupełnijących członków sentu, rd wydziłów, Kolegium Elektorów Uczelni i kolegiów elektorów wydziłów; 4) ustlnie i ogłsznie list kndydtów n funkcję rektor, prorektor, dzieknów, prodzieknów; 5) orgnizownie i przeprowdznie zebrń wyborczych n funkcję rektor, prorektor, dzieknów, prodzieknów; 17

18 6) stwierdznie dokonni wyboru członków sentu, rd wydziłów i członków Uczelninego Kolegium Elektorów, kolegiów elektorów wydziłów orz wyboru n funkcję rektor i prorektor, dzieknów, prodzieknów; 7) stwierdznie niewżności wyborów w przypdku nieprwidłowego ich przebiegu; 8) zbezpieczenie dokumentcji wyborów. Wybór orgnów jednoosobowych Rektor Uczelni jest wybierny spośród nuczycieli kdemickich legitymujących się biernym prwem wyborczym, posidjących co njmniej stopień nukowy doktor hbilitownego orz udokumentowne doświdczenie zwodowe zdobyte w szkolnictwie wyższym lub poz nim n stnowiskch związnych z podejmowniem decyzji dotyczących orgnizcji i kierowni zespołmi ludzkimi. 2. Wrunkiem pełnieni funkcji rektor jest ztrudnienie w Uczelni jko podstwowym miejscu prcy. 3. Rektor niespełnijący w dniu powołni wymogu ztrudnieni w Uczelni jest ztrudniny z pominięciem konkursu, o którym mow w rt. 118 Ustwy, njpóźniej w dniu poprzedzjącym objęcie funkcji rektor. 4. Rektor zgłsz Uczelninej Komisji Wyborczej kndydt n funkcję prorektor. 5. Prorektor jest wybierny spośród nuczycieli kdemickich legitymującym się biernym prwem wyborczym, posidjących co njmniej stopień nukowy doktor. 6. Dziekni wybierni są spośród nuczycieli kdemickich legitymującym się biernym prwem wyborczym, posidjących co njmniej stopień nukowy doktor orz udokumentowne doświdczenie zwodowe zdobyte w szkolnictwie wyższym lub poz nim n stnowiskch związnych z podejmowniem decyzji dotyczących orgnizcji i kierowni zespołmi ludzkimi. 7. Dziekn zgłsz Uczelninej Komisji Wyborczej kndydtów n funkcję prodziekn. 8. Prodziekn jest wybierny spośród nuczycieli kdemickich legitymującym się biernym prwem wyborczym, posidjących co njmniej tytuł zwodowy mgistr lub równorzędny Kndydtów n funkcje określone w 55 ust. 1 zgłszją n piśmie Uczelninej Komisji Wyborczej członkowie Kolegium Elektorów Uczelni w terminie określonym przez Uczelniną Komisję Wyborczą. 2. Kndydtów n funkcje określone w 55 ust. 6 zgłszją n piśmie Uczelninej Komisji Wyborczej członkowie kolegium elektorów wydziłu w terminie określonym przez Uczelniną Komisję Wyborczą. 3. Zgłoszenie wymg pisemnej zgody kndydt Wybory rektor odbywją się n dwóch zebrnich wyborczych. N pierwszym dokonywn jest prezentcj kndydtów. N drugim zebrniu, zwołnym nie później, niż w ciągu 14 dni po pierwszym, odbywją się wybory włściwe. 2. Przewodniczący Uczelninej Komisji Wyborczej sporządz kt stwierdzjący wybór rektor i niezwłocznie powidmi o wyborze ministr włściwego do sprw szkolnictw wyższego. 3. Wybory prorektor odbywją się w terminie do 14 dni po wyborze rektor. 18

19 4. Wybory rektor i prorektor odbywją się kolejno w odrębnych terminch, ustlonych przez Komisję Wyborczą, jednk nie później niż do 30 kwietni w osttnim roku upływjącej kdencji Do wyboru dziekn i prodziekn stosuje się odpowiednio Wyboru dziekn dokonuje się do dni 30 mj Funkcji rektor lub prorektor nie możn łączyć z funkcją dziekn lub prodziekn. 2. W rzie rezygncji lub odwołni z funkcji rektor, prorektor, dziekn lub prodziekn w czsie trwni kdencji, Kolegium Elektorów Uczelni i kolegiów elektorów wydziłów, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, dokonuje się wyborów uzupełnijących n okres do końc kdencji. Wybór członków orgnów kolegilnych Wyboru członków orgnów kolegilnych sentu, rd wydziłów, Kolegium Elektorów Uczelni, kolegiów elektorów wydziłów), spośród nuczycieli kdemickich ztrudnionych n wydziłch, przeprowdz Uczelnin Komisj Wyborcz. 2. Wyboru członków orgnów kolegilnych spośród prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi dokonuje się n ogólnouczelninym zebrniu tych prcowników, przeprowdz je Uczelnin Komisj Wyborcz. 3. Wybór przedstwicieli, o których mow w ust. 1 i 2, nstępuje w głosowniu tjnym zwykłą większością wżnie oddnych głosów przy udzile przynjmniej połowy uprwnionych do głosowni. 4. Wyboru członków orgnów kolegilnych spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepismi regulminu smorządu studenckiego. 5. Wybory członków sentu orz członków rd wydziłów przeprowdz się do 30 czerwc osttniego roku kdencji sentu. Wygśnięcie mndtu Mndt członk orgnu kolegilnego orz mndt orgnu jednoosobowego Uczelni wygs, w przypdku: 1) gdy przestje być prcownikiem Uczelni lub gdy Uczelni przestje być jego podstwowym miejscem prcy; 2) gdy student przestje być studentem Uczelni; 3) gdy osob posidjąc mndt zrzekł się go n piśmie; 4) śmierci osoby posidjącej mndt; 5) ukrni krą dyscyplinrną o której mow w rt. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustwy; 6) odwołni; 7) odwołni n wniosek ministr, o którym mow w rt. 38 ust. 1 Ustwy. 2. Do wyborów uzupełnijących stosuje się odpowiednio postnowieni sttutu dotyczące wyborów. 19

20 3. Obowiązki orgnu jednoosobowego w przypdku wygśnięci mndtu lub zwieszeni osoby pełniącej funkcje orgnu jednoosobowego w pełnieniu obowiązków do czsu wyboru nowych osób n ich miejsce, powierz się: 1) prorektorowi w przypdku powierzeni obowiązków rektor; 2) prodzieknowi w przypdku powierzeni obowiązków dziekn Wniosek o odwołnie ze stnowisk lub pozbwienie mndtu skłd się n piśmie przewodniczącemu Uczelninej Komisji Wyborczej. 2. Przewodniczący Uczelninej Komisji Wyborczej zwołuje zebrnie wyborcze w celu głosowni w sprwie odwołni ze stnowisk lub pozbwieni mndtu, nie później niż w terminie 21 dni od dni złożeni wniosku. 3. W przypdku stwierdzeni wygśnięci mndtu członk orgnu kolegilnego lub członk orgnu jednoosobowego przed upływem kdencji, przewodniczący Uczelninej Komisji Wyborczej zwołuje zebrnie wyborcze w celu dokonni wyboru Wniosek o odwołnie rektor może być złożony przez co njmniej połowę sttutowego skłdu Sentu. 2. Wniosek o odwołnie prorektor może być złożony przez Rektor Uchwłę o odwołniu rektor podejmuje Kolegium Elektorów Uczelni bezwzględną większością głosów, w obecności przynjmniej 2/3 ogólnej liczby elektorów. 2. Uchwlę o odwołniu prorektor podejmuje Kolegium Elektorów Uczelni bezwzględną większością głosów, w obecności co njmniej 2/3 ogólnej liczby elektorów Wniosek o odwołnie dziekn może być złożony przez co njmniej połowę skłdu rdy wydziłu, w przypdku stwierdzeni nruszeni przez dziekn przepisów prw lub sttutu, również przez rektor. 2. Wniosek o odwołnie prodziekn może być zgłoszony przez dziekn Uchwłę o odwołniu dziekn podejmuje kolegium elektorów wydziłu bezwzględną większością głosów, w obecności co njmniej 2/3 ogólnej liczby elektorów. 2. Uchwłę o odwołniu prodziekn podejmuje kolegium elektorów wydziłu bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 ogólnej liczby elektorów Wniosek w sprwie odwołni członk orgnu kolegilnego pochodzącego z wyboru może zgłosić co njmniej 20% ogólnej liczby członków społeczności kdemickiej, uprwnionej do dokonni wyboru. 2. Do pozbwieni mndtu przedstwicieli studentów stosuje się odpowiednio regulmin smorządu studenckiego Kdencj kolegilnych i jednoosobowych orgnów Uczelni trw cztery lt i rozpoczyn się w dniu 1 wrześni w roku wyborów kończy się w dniu 31 sierpni w roku, w którym upływ kdencj. 20

21 2. Rektor, prorektor, dziekn, prodziekn, nie mogą być wybrni do pełnieni tej smej funkcji n więcej, niż dwie nstępujące po sobie kdencje. 3. T sm osob nie może być członkiem sentu Uczelni lub członkiem konwentu dłużej niż dwie nstępujące po sobie kdencje. Dotyczy to osób wchodzących w skłd sentu lub konwentu w wyniku wyborów. 4. Orgny kolegilne Uczelni pełnią swoje funkcje do czsu ukonstytuowni się orgnów nowej kdencji. 63 Tryb orz szczegółową orgnizcję wyborów określ regulmin wyborczy KPSW w Jeleniej Górze. Rozdził V Prcownicy Uczelni Prcownikmi Uczelni są nuczyciele kdemiccy orz prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi. 2. Nuczyciele kdemiccy będący prcownikmi dydktycznymi są ztrudnini n stnowiskch: 1) profesor zwyczjnego; 2) profesor ndzwyczjnego; 3) profesor wizytującego; 4) strszego wykłdowcy; 5) wykłdowcy; 6) systent; 7) lektor lub instruktor. 3. Dyplomowni bibliotekrze orz dyplomowni prcownicy dokumentcji i informcji nukowej są ztrudnini n stnowiskch: 1) strszego kustosz dyplomownego, strszego dokumentlisty dyplomownego; 2) kustosz dyplomownego, dokumentlisty dyplomownego; 3) diunkt bibliotecznego, diunkt dokumentcji i informcji nukowej; 4) systent bibliotecznego, systent dokumentcji i informcji nukowej. Nwiązywnie i rozwiązywnie stosunku prcy nuczycieli kdemickich Nuczycielmi kdemickimi, ztrudnionymi n poszczególnych stnowiskch, mogą być osoby odpowidjące kryteriom określonym w ustwie, pondto spełnijące nstępujące wrunki: 1) n stnowisku profesor zwyczjnego może zostć ztrudnion osob posidjąc tytuł nukowy profesor, ztrudnion w uczelni jko podstwowym miejscu prcy lub zliczn do minimum kdrowego; 2) n stnowisku profesor ndzwyczjnego może zostć ztrudnion osob posidjąc stopień nukowy doktor hbilitownego lub tytuł nukowy profesor, któr zliczn jest do minimum kdrowego Uczelni lub dl której Uczelni jest pierwszym miejscem prcy tkże osob posidjąc stopień nukowy doktor i szczególne osiągnięci zwodowe, potwierdzone pozytywną opinią rdy wydziłu orz ztrudnion w Uczelni 21

22 jko podstwowym miejscu prcy lub zliczn do minimum kdrowego, po uzyskniu pozytywnej opinii Centrlnej Komisji do Sprw Stopni i Tytułów; 3) n stnowisku profesor wizytującego może zostć ztrudnion osob będąc prcownikiem innej uczelni, posidjąc tytuł nukowy profesor lub stopień nukowy doktor hbilitownego, nie zliczn do minimum kdrowego, 4) n stnowisku strszego wykłdowcy może zostć ztrudnion osob posidjąc: ) stopień nukowy doktor ztrudnion w uczelni jko podstwowym miejscu prcy lub zliczn do minimum kdrowego posidjąc 8-letni stż prcy w tym 3-letni w szkolnictwie wyższym orz osiągnięci nukowe i dydktyczne, potwierdzone przez rdę wydziłu; b) osob posidjąc tytuł zwodowy mgistr orz doświdczenie zwodowe związne z prezentowną przez siebie specjlnością, potwierdzone zdobytymi stopnimi wnsu, certyfiktmi, stopnimi specjlizcji lub innymi równorzędnymi osiągnięcimi zwodowymi tkże osiągnięcimi w prcy w sektorze szkolnictw wyższego potwierdzone ngrodmi lub odznczenimi orz otwrtym przewodem doktorskim. Osob t musi posidć 10-letni stż prcy, w tym 5-letni w szkolnictwie wyższym; 6) n stnowisku wykłdowcy może zostć ztrudnion osob posidjąc: ) stopień nukowy doktor; b) tytuł zwodowy mgistr lub równorzędny orz doświdczenie zwodowe związne z prezentowną przez siebie specjlnością, zdobyte w okresie co njmniej 8 lt stżu prcy, w tym 5-letni stż prcy w szkolnictwie wyższym, potwierdzone zdobytymi certyfiktmi, specjlnościmi czy stopnimi wnsu; 7) n stnowisku systent może zostć ztrudnion osob posidjąc co njmniej tytuł zwodowy mgistr lub równorzędny i relizując co njmniej 60% wymiru zjęć dydktycznych prowdząc przedmioty kierunkowe lub posidjąc otwrty przewód doktorski lub będąc słuchczem studiów doktornckich; 8) n stnowisku instruktor lub lektor może zostć ztrudnion osob, któr posid co njmniej tytuł zwodowy mgistr lub równorzędny. 66 Awns n stnowisko wyższe może odbywć się w przypdku posidni środków finnsowych przeznczonych n ten cel w budżecie Uczelni Nwiąznie stosunku prcy z nuczycielem kdemickim nstępuje n podstwie minowni lbo umowy o prcę. 2. Stosunek prcy z nuczycielem kdemickim nwiązuje i rozwiązuje rektor n wniosek dziekn lbo z włsnej inicjtywy, po zsięgnięciu opinii dziekn. 3. N podstwie minowni ztrudni się wyłącznie nuczyciel kdemickiego posidjącego tytuł nukowy profesor Ztrudnienie n stnowisku systent osoby nie mjącej stopni nukowego doktor nie powinno przekrczć 5 lt. Wyjątkowo możn przedłużyć ztrudnienie n tym stnowisku o kolejne 3 lt, jeżeli osob t uzyskł pozytywną ocenę związną z zwnsowniem prcy nd rozprwą doktorską. 2. Ztrudnienie n stnowisku strszego wykłdowcy osoby nie mjącej stopni nukowego doktor nie powinno przekrczć 5 lt. 22

23 3. Bieg terminów, o których mow w ust. 1, uleg zwieszeniu n czs trwni przerw w ztrudnieniu, o których mow w rt. 120 ust 2 pkt 1 i 2 Ustwy. 4. Po upływie terminu określonego w ust. 1 i nie uzyskni stopni nukowego doktor umow o prcę zostje rozwiązn n mocy wypowiedzeni, zgodnie z rt. 128 ust. 1 Ustwy. 5. Po upływie terminu określonego w ust. 2 i nie uzyskni stopni nukowego doktor umow o prcę zostje wypowiedzin w zkresie zjmownego stnowisk prcy Ztrudnienie nuczyciel kdemickiego w wymirze przewyższjącym połowę ettu n czs określony lub nieokreślony n stnowiskch o których mow w 64 ust. 2 nstępuje po przeprowdzeniu otwrtego konkursu. 2. Komisję konkursową powołuje dziekn. 3. Konkurs ogłsz rektor. 4. Ogłoszenie o konkursie o którym mow w ust. 1 zmieszcz się n stronch internetowych Uczelni, urzędu obsługującego ministr włściwego do sprw szkolnictw wyższego orz ministr ndzorującego Uczelnię, tkże n stronch internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portlu dl mobilnych nukowców, przeznczonym do publikcji ofert prcy nukowców. 5. Ogłoszenie o konkursie o którym mow w ust. 1 możn dodtkowo zmieścić w medich o zsięgu loklnym i ogólnokrjowym. 6. Informcj o konkursie powinn zwierć: 1) określenie wymgń stwinych kndydtowi specjlność zwodow, kwlifikcj nukow i dydktyczn); 2) wykz wymgnych dokumentów; 3) termin skłdni dokumentów; 4) termin rozstrzygnięci konkursu. 7. W skłd komisji konkursowej wchodzą: 1) dziekn jko przewodniczący; 2) osob mjąc być bezpośrednim przełożonym ztrudninego prcownik; 3) co njmniej dwie osoby ztrudnione n kierunku którego dotyczy konkurs. 8. Jeżeli konkurs dotyczy stnowisk profesor zwyczjnego lub profesor ndzwyczjnego, to osoby o których mow w ust. 7 pkt 3 winny posidć co njmniej stopień nukowy doktor hbilitownego. 9. Komisj konkursow prowdzi prce przy udzile co njmniej 3 członków. i rozstrzyg konkurs w głosowniu tjnym, większością głosów. 10. Komisj konkursow podejmuje decyzję o rozstrzygnięciu konkursu w formie uchwły. 11. W przypdku brku kndydtów, konkurs zmyk dziekn. 12. Dziekn przedstwi wynik konkursu rektorowi i wnioskuje o ztrudnienie nuczyciel kdemickiego. 13. Przepisów o postępowniu konkursowym nie stosuje się w przypdkch, o których mow w rt. 118 ust. 4 Ustwy Stosunek prcy z minownym nuczycielem kdemickim może być rozwiązny w trybie rt. 125 Ustwy n wniosek dziekn, po uzyskniu zgody sentu. 2. Jeżeli Ustw przewiduje rozwiąznie stosunku prcy nuczyciel kdemickiego z końcem semestru, przez koniec semestru rozumie się odpowiednio: osttni dzień lutego lbo osttni dzień wrześni. 23

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH AUTOR: Krzysztof Niemczyk I. System rządów określ strukturę orgnizcyjną njwyższych orgnów włdzy pństwowej orz zchodzące między nimi relcje II. Ogóln klsyfikcj systemów

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dni 26 listopd 2015 r. w sprwie ustleni wzorów informcji n podtek od nieruchomości i podtek rolny, deklrcji n podtek od nieruchomości orz deklrcji n

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:...

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:... Lublin,.2017 r. Umow n odbiór odpdów w postci produktów leczniczych, zepsutych, sfłszownych lub którym upłynął termin wżności, zwierjących w swoim skłdzie środki odurzjące, substncje psychotropowe lub

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAMALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKMEGO STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SIENIAWSKIEJ

REGULAMIN DZIAMALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKMEGO STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SIENIAWSKIEJ REGULAMIN DZIAMALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKMEGO Rozdzi[ł I Post[nowieni[ ogólne 1. 1. Stow[rzyszenie zwykłe nosi n[zwę: Stow[rzyszenie Miłośników Ziemi Sieniawskiej, zwane dalej Stow[rzyszeniem, dzi[ł[

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/169/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/169/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 9 maja 2017 r. Uchwł Nr XXXIV/169/17 Rdy Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dni 9 mj 2017 r. w sprwie: zwrci porozumieni o utworzeniu Klstr Energii Odnwilnej Ziemi Łużyckiej. N podstwie rt. 10 ust. 1 orz 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo