Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez mieszkńców Unii Europejskiej Wstęp 1 styczni 2002 r. 12 pństw Unii Europejskiej: Austri, Belgi, Dni, Frncj, Grecj, Hiszpni, Holndi, Irlndi, Luksemburg, Niemcy, Portugli i Włochy zstąpiły swoje wluty europejskim euro. Wydrzenie to poprzedzone zostło brdzo długim okresem przygotowń i dyskusji, jko że decyzję o wprowdzeniu wspólnego pieniądz podjęto w formie podpisnego 7 lutego 1992 r. w Mstricht w Holndii trkttu w sprwie integrcji polycznej i gospodrczej pństw sygntriuszy. Wprowdzenie euro nie zkończyło dyskusji wśród mieszkńców tych pństw o prwidłowości podjętych decyzji i ndl budzi wiele kontrowersji. Tylko około połow mieszkńców dwunstki, któr wprowdził euro pozytywnie oceni tę decyzję, przy czym obserwuje się duże różnice w kceptcji euro przez mieszkńców poszczególnych pństw. W rtykule postwiono hipotezę, iż zróżnicownie ocen wprowdzeni euro w poszczególnych pństwch wynik z poziomu i temp ich rozwoju społeczno-gospodrczego. Hipotezę tę poddno weryfikcji, korzystjąc z wyników prowdzonych w ltch przez Komisję Europejską bdń nkietowych postrzegni wprowdzeni euro do obiegu gotówkowego 1 i estymując logowe modele pnelowe ze stłymi efektmi udziłów osób pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro. Zminy kceptcji wprowdzeni euro wśród mieszkńców Unii Europejskiej Od 2003 r. ośrodek bdni opinii publicznej Komisji Europejskiej Eurobrometr prowdzi nkietowe bdni postrzegni wprowdzenie do obiegu gotówkowego euro. W ltch bdnimi objęci byli wybrni losowo mieszkńcy 12 pństw, które w 2002 r. wprowdziły euro. W kżdym roku w nkiecie brł udził grup około 12 tys. osób, z czego 52% stnowiły kobiety, 48% mężczyźni. Grup docelow był w przedzile wiekowym od 15 roku życi wzwyż. Rys. 1. Struktur wiekow osób biorących udził w bdniu. 33% 27% 14% 26% > Źródło: Oprcownie włsne n podstwie bdń Eurobrometru.

2 Pństwo/ Rok Pod względem ztrudnieni wyróżniono: osoby prowdzące włsną dziłlność gospodrczą, kdrę zrządzjącą, prcowników fizycznych i niewykwlifikownych. Ntomist pod względem zmieszkni respondentów podzielono n trzy grupy: mieszkńców dużych mist-metropolii, mieszkńców mniejszych mist orz osoby ze stref podmiejskich i niezurbnizownych. Tb. 1. Udził osób pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro (dne procentowe). Uwg: Kolorem czerwonym zznczono njniższy kolorem niebieskim njwyższy odsetek pozytywnych ocen wprowdzeni euro w dnym roku. Źródło: W ltch njwiększy odsetek mieszkńców pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro wystąpił w Luksemburgu, który w 2006 r. zostł wyprzedzony przez Irlndię. Z kolei njmniej pozytywnych ocen wprowdzeni euro w ltch znotowno w Niemczech, w roku 2005 w Holndii, w roku 2006 w Grecji. Jednocześnie obserwuje się spdek kceptcji euro wrz z upływem czsu. Tb. 2. Zminy udziłów pozytywnych ocen wprowdzeni euro według wybrnych kryteriów. Kryterium Liczb bdnych osób Odsetek odpowiedzi pozytywnych w dnej ktegorii (%) Rok 2003 kobiety Płeć mężczyźni lt lt lt Wiek > 55 lt przedsiębiorcy kdr zrządzjąc prcownicy fizyczni Ztrudnienie prcownicy niewykwlifikowni mist-metropolie Miejsce mniejsze mist zmieszkni obszry podmiejskie i niezurbnizowne Rok 2004 kobiety Płeć mężczyźni lt lt lt Wiek > 55 lt Ztrudnienie przedsiębiorcy Austri Belgi Finlndi Frncj Grecj Hiszpni Holndi Irlndi Luksemburg Niemcy Portugli Włochy

3 Miejsce zmieszkni Płeć Wiek Ztrudnienie Miejsce zmieszkni Płeć Wiek Ztrudnienie Miejsce zmieszkni kdr zrządzjąc prcownicy fizyczni prcownicy niewykwlifikowni mist-metropolie mniejsze mist obszry podmiejskie i niezurbnizowne Rok 2005 kobiety mężczyźni lt lt lt > 55 lt przedsiębiorcy kdr zrządzjąc prcownicy fizyczni prcownicy niewykwlifikowni mist-metropolie mniejsze mist obszry podmiejskie i niezurbnizowne Rok 2006 kobiety mężczyźni lt lt lt > 55 lt przedsiębiorcy kdr zrządzjąc prcownicy fizyczni prcownicy niewykwlifikowni mist-metropolie mniejsze mist obszry podmiejskie i niezurbnizowne Źródło: Począwszy od 2003 r. przez kolejne 2 lt lepiej wprowdzenie euro w 12 krjch UE postrzegli mężczyźni. Sytucj t uległ zminie w 2006 r., kiedy to pond 56% z bdnych 6231 kobiet odpowiedził pozytywnie n zdne pytnie. Chociż mlejące, to njwiększe poprcie dl wprowdzeni euro utrzymuje się wśród osób njmłodszych. Lepiej wprowdzenie euro oceniją mieszkńcy mist metropollnych niż mniejszych mist i obszrów wiejskich. Spośród grup zwodowych njlepiej oceni wprowdzenie euro kdr zrządzjąc, njgorzej prcownicy fizyczni. Metodologi bdni W prezentownym bdniu przyjęto hipotezę, iż n ocenę wprowdzeni euro przez mieszkńców Unii Europejskiej istotny wpływ m zmienijąc się sytucj społeczno-ekonomiczn poszczególnych pństw. Do weryfikcji tej hipotezy zstosowno metody nlizy regresji, przy czym jko zmienną objśniną przyjęto odsetek osób pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro, ntomist jko zmienne objśnijące poziom rozwoju gospodrczego poszczególnych pństw mierzo-

4 ny wrtością produktu krjowego brutto n jednego mieszkńc, dynmiką rozwoju gospodrczego, stopą bezroboci orz stopą inflcji. Y udził mieszkńców i tego pństw pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro w roku t, 1 ilorz wrtości produktu krjowego brutto n jednego mieszkńc do wrtości średniej dl strefy euro w i tym pństwie w roku t, 2 tempo wzrostu produktu krjowego brutto w i tym pństwie w roku t w porównniu z rokiem t 1 w cench stłych w (%), 3 stop bezroboci w i tym pństwie w roku t, 4 stop inflcji w i tym pństwie w roku t. W związku z tym, iż zmienn objśnin jest unormown n przedził od 0 do 1, bdnie zleżności z pomocą njczęściej stosownego modelu regresji liniowej przestje być njwłściwszym nrzędziem nlizy 2. W tkiej sytucji brdzo często proponuje się zstosownie trnsformcji logowej 3. Jednocześnie dysponujemy dnymi dl tych smych pństw w ciągu kilku lt dne pnelowe. Zbiór dnych pnelowych m przewgę nd pojedynczym zbiorem dnych przekrojowych lub wielom zbiormi dnych przekrojowych dl niepowtrzjących się jednostek. Główn zlet dnych pnelowych to możliwość weryfikcji orz złgodzeni złożeń, które są domyślnie przyjmowne w nlizie dnych przekrojowych 4. Stąd też do nlizy przyczyn zmin ocen wprowdzeni euro przez mieszkńców 12 pństw strefy euro w ltch zstosowno logowy model pnelowy ze stłymi efektmi (fixed effects) przekrojowymi (cross-section) i czsowymi (time) postci: LogY j j... 3 k i t, /1/ gdzie: 0 stł dl cłego modelu, 1,..., j..., k prmetry informujące o wpływie poszczególnych zmiennych, mkroekonomicznych n udził mieszkńców pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro w ogólnej liczbie bdnych, i stły czynnik specyficzny dl i tego pństw, t stły czynnik czsowy, skłdnik losowy. Do oszcowni wrtości prmetrów zstosowno pnelową metodę njmniejszych kwdrtów z wykorzystniem odpornej metody obliczni błędów Whe. Przy czym złożono, że prmetry modelu winny być istotne sttystycznie i spełnić zsdę koincydencji 5. Do oceny istotności stłych efektów przekrojowych i czsowych zstosowno testy F orz 2. Dopsownie modelu do dnych empirycznych oceniono z pomocą współczynnik determincji R 2. Korzystjąc z oszcownego modelu logowego, możemy policzyć poziom prwdopodobieństw tego, że Y 1 to znczy poziom prwdopodobieństw, iż mieszkńcy i tego pństw w roku t pozytywnie ocenią wprowdzenie euro: 2 A.S. Goldberger, Teori ekonometrii, PWE, Wrszw, 1975, s Koncepcję trnsformcji logowej zproponowli w tblicch sttystycznych z 1938 r. Ronld A. Fischer ( ) orz Frnk Ytes. W 1944 roku fizyk i sttystyk Joseph Berkson wprowdził termin log. Berkson pokzł również, że model logowy dje podobne wynki jk model probowy. W nstępnych ltch J. Berkson był njwiekszym populryztorem tej koncepcji, z: A. Agresti, An Introduction to Ctegoricl Dt Anlysis, John Wiley & Sons, New York Chchester Brisbne Toronto Singpore 1996, s G.S. Mddl, Ekonometri, PWN, Wrszw 2006, s Z. Hellwig, Przechodniość relcji skorelowni zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Sttystyczny 1976, nr 1.

5 LogYˆ ( e p ˆ k k bi ct ) e LogYˆ ( k k bi c ), /2/ 1 e t 1 e gdzie: 0, 1,... k, bi, ct są oszcownimi odpowiednio prmetrów 0, 1,... k, i, t. Model logowy to liniowy model logu względem zmiennych objśnijących. Stąd też prmetr j jest pochodną logu względem j ( 1,2,..., ) i jego oszcownie interpretujemy podobnie, jk w liniowym modelu ekonometrycznym; wzrost wrtości j o jednostkę powoduje wzrost logu o j. Jednkże zminy smego logu są mło użyteczne w interpretowniu zmin bdnego zjwisk. Obliczmy więc pochodną prwdopodobieństw pˆ względem jednej ze zmiennych objśnijących j : pˆ j j ( 0 e [1 e Znk oszcowni prmetru kierunek wpływu zmiennej k k k k b i b c ) i t c t ] 2. /3/ j stojącego przy zmiennej i n Y. O ile kierunek zmin Y zleży od znku prmetru j w modelu logowym określ j, to wrtość prwdopodobieństw zmieni się wrz ze zminą wrtości cłego wektor relizcji zmiennych objśnijących. Dodtkowo dość często przy interpretcji oszcownych modeli logowych korzyst się z fktu, że 6 : pˆ pˆ / r, /4/ r j j Wzjemn relcj pochodnych zleży wyłącznie od wrtości prmetrów modelu. Stosunek wrtości prmetrów stojących przy zmiennych r orz j ozncz ile rzy większ jest rekcj pˆ n jednostkowy przyrost r w porównniu z rekcją pˆ n jednostkowy przyrost j. Do interpretcji modelu logowego wykorzystuje się również ilorz szns, który jest równy: pˆ ( k k bi ct ) Ilorz szns e. /5/ 1 pˆ Tk więc, jeżeli wrtość zmiennej j wzrośnie o jednostkę, to szns n to, że zmienn Y j j przyjmie wrtość 1, zmieni się e rzy. W przypdku, gdy e 1 mmy spdek ilorzu szns, j gdy e 1 jego wzrost. Wyniki estymcji modelu oceny wprowdzeni euro Obliczeni przeprowdzono dl 12 pństw w ltch Ozncz to, że dysponowliśmy N = 48 obserwcjmi. Obliczone dl tych dnych wrtości współczynników korelcji pokzują n istotną sttystycznie n poziomie co njmniej 0,005 dodtnią zleżność pomiędzy logem udziłu osób pozytywnie ocenijących wprowdzenie euro, poziomem rozwoju gospodrczego, mierzonym wrtością produktu krjowego brutto n jednego mieszkńc orz tempem wzrostu gospodrczego tkże n ujemną zleżność ze stopą bezroboci. Również ujemn jest zleżność ze stopą inflcji, le jest on nieistotn sttystycznie. Innymi słowy wprowdzenie euro jest lepiej ocenine w pństwch o wyższym poziomie rozwoju gospodrczego orz wyższej jego dynmice i o niższej stopie bezroboci. 6 Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jkościowych w finnsch i bnkowości, Oficyn Wydwnicz Szkoły Głównej Hndlowej w Wrszwie, Wrszw 2002, s. 60.

6 Tb. 3. Mcierz współczynników korelcji pomiędzy zmienną objśniną, potencjlnymi zmiennymi objśnijącymi (N = 48). Zmienne LOGIT_Y LOGIT_Y Wrtość 1,0000 Poziom istotności Wrtość 0,5318 1,0000 Poziom istotności 0, Wrtość 0,4145 0,4195 1,0000 Poziom istotności 0,0034 0, Wrtość -0,4002-0,5164-0,1036 1,0000 Poziom istotności 0,0048 0,0002 0, Wrtość -0,0743 0,0378 0,1723 0,0112 1,0000 Poziom istotności 0,6157 0,7986 0,2410 0, Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu EViews 5. Wrto również zwrócić uwgę n silną, ujemną zleżność pomiędzy potencjlnymi zmiennymi objśnijącymi 1 i 2 orz 1 i 3. Stosując metodę od ogółu do szczegółu orz korzystjąc z progrmu EViews 5, dokonno estymcji logowego modelu pnelowego ze stłymi efektmi (fixed effects), przekrojowymi (crosssection) i czsowymi (time) 7 dl 12 pństw w ltch Osttecznie optymlnym okzł się zbiór skłdjący się z dwóch zmiennych objśnijących: 2 orz 3 8. Zgodnie z oczekiwnimi prmetr przy zmiennej 2 jest dodtni, ntomist prmetr przy zmiennej 3 jest ujemny. Tb. 4. Wyniki estymcji logowego modelu pnelowego ze stłymi efektmi przekrojowymi i czsowymi oceny wprowdzeni euro przez mieszkńców 12 pństw w ltch (N = 48). Dependent Vrible: LOGIT_Y Method: Pnel Lest Squres Periods included: 4 Cross-sections included: 12 Totl pnel (blnced) observtions: 48 Whe cross-section stndrd errors & covrince (d,f, corrected) Coefficient Std, Error t-sttistic Prob, 0 0,2698 0,1712 1,5759 0, ,1355 0,0531 2,5515 0, ,0440 0,0207-2,1290 0,0413 R-squred 0,8602 Men dependent vr 0,3142 Adjusted R-squred 0,7880 S,D, dependent vr 0,5956 S,E, of regression 0,2742 Akike info crerion 0,5214 Sum squred resid 2,3312 Schwrz crerion 1,1841 Log likelihood 4,4864 Hnnn-Quinn crer, 0,7718 F-sttistic 11,9196 Durbin-Wtson stt 2,6703 Prob (F-sttistic) 0, Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu eviews 5. 7 Eviews 5 User s Guide, Qunttive Micro Softwre, LLC Irvine CA, 2004, s Zmienn 4 nie weszł do modelu ze względu n brdzo słbą zleżność ze zmienną objśniną, ntomist zmienn 1 ze względu n zbyt silne skorelownie ze zmienną 3 i co się z tym wiąże ze względu n brk koincydencji. Możemy powiedzieć, że zmienn 3 jest reprezentntem zmiennej 1.

7 Oszcowny model chrkteryzuje się wysoką jkością. Opisuje zmienność zmiennej objśninej w 86,02%. Posid istotne prmetry przy obu zmiennych objśnijących. Ilorz pochodnych prwdopodobieństw względem zmiennych 2 orz 3 wynosi: pˆ pˆ 0,1355 0,044 / 2 3, Ozncz to, że rekcj prwdopodobieństw pozytywnej oceny wprowdzeni euro n jednostkowy wzrost stopy wzrostu gospodrczego jest pond trzy rzy większ niż n jednostkowy spdek stopy bezroboci. Rys. 2. Wrtości empiryczne i teoretyczne (prw skl) orz reszty (lew skl) oszcownego modelu Residul Actul Fted Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu eviews 5. 2 Testy F orz pokzują, że istnieją stłe, specyficzne efekty przekrojowe orz czsowe. Ozncz to, iż oceny wprowdzeni euro zleżą nie tylko od dwóch wyspecyfikownych czynników mkroekonomicznych, le tkże od specyficznych cech pństw, którego mieszkńcy dokonywli tej oceny, jk również od roku oceny. Tb. 5. Wyniki testów stłych efektów. Redundnt Fixed Effects Tests Test cross-section nd period fixed effects Effects Test Sttistic d,f, Prob, Cross-section F 8, (11,31) 0,0000 Cross-section Chi-squre 67, ,0000 Period F 4, (3,31) 0,0148 Period Chi-squre 16, ,0011 Cross-Section/Period F 8, (14,31) 0,0000 Cross-Section/Period Chi-squre 77, ,0000 Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu eviews 5. Njwiększymi efektmi specyficznymi, wpływjącymi n obniżenie ocen wprowdzeni euro w stosunku do notownego temp wzrostu gospodrczego orz stopy bezroboci chrkteryzuje się Grecj, ntomist njwiększymi efektmi specyficznymi, wpływjącymi n podwyższenie ocen chrkteryzuje się Belgi. Innymi słowy, notowne w okresie bdni w Grecji tempo wzrostu gospodrczego i stop bezroboci wskzywłyby n lepszą ocenę efektów wprowdzeni euro niż było

8 to w rzeczywistości. Możn więc powiedzieć, że Grecy chrkteryzują się włsną negtywną oceną euro. Odwrotnie jest w Belgii, gdzie tempo wzrostu gospodrczego i stop bezroboci wskzywłyby n gorszą ocenę efektów wprowdzeni euro, le odpowiedzi Belgów są lepsze ze względu n ich włsny (specyficzny) optymizm w stosunku do tej wluty. Tb. 6. Oszcowne efekty specyficzne bdnych pństw (przekrojowe). Pństwo Specyficzny efekt przekrojowy Grecj -0,7291 Niemcy -0,5100 Holndi -0,4036 Włochy -0,1829 Portugli -0,1471 Austri -0,1333 Hiszpni -0,0461 Frncj 0,2141 Irlndi 0,3505 Finlndi 0,4981 Luksemburg 0,5047 Belgi 0,5846 Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu eviews 5. Z kolei czs mił zdecydownie negtywny wpływ n postrzegnie wprowdzeni euro. Tb. 7. Oszcowne specyficzne efekty czsowe. Specyficzny efekt czsowy , , , ,2800 Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu eviews 5. Korzystjąc z oszcownego modelu, przeprowdzono również szereg symulcji pokzujących wpływ obu zmiennych objśnijących n prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro. Przy czym, dokonując tych symulcji, przyjęto oszcowne przekrojowe wrtości specyficzne dl poszczególnych pństw orz zprognozowną poprzez przedłużenie trendu czsową wrtość specyficzną, któr wyniosł -0,4277. Tk więc przeprowdzone obliczeni odpowidją n pytnie, jkie byłoby prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro przy złożonych wrtościch obu zmiennych objśnijących i dlszym spdku kceptcji tej wluty w czsie.

9 Tb. 8. Zminy prwdopodobieństw pozytywnych ocen wprowdzeni euro w zleżności od ustlonych wrtości stopy wzrostu gospodrczego orz stopy bezroboci. Pństwo Stop bezroboci 3 = 0% 3 = 3% 3 = 6% 3 = 9% 3 = 12% Stop wzrostu gospodrczego 2 = -3% Grecj 0,173 0,155 0,139 0,124 0,110 Niemcy 0,207 0,186 0,167 0,149 0,133 Holndi 0,225 0,203 0,182 0,163 0,146 Włochy 0,266 0,241 0,217 0,196 0,176 Portugli 0,273 0,273 0,224 0,201 0,181 Austri 0,275 0,250 0,226 0,204 0,183 Hiszpni 0,293 0,267 0,242 0,218 0,196 Frncj 0,350 0,320 0,292 0,266 0,241 Irlndi 0,381 0,351 0,321 0,293 0,267 Finlndi 0,417 0,385 0,354 0,325 0,296 Luksemburg 0,418 0,387 0,356 0,326 0,298 Belgi 0,438 0,406 0,374 0,344 0,315 Stop wzrostu gospodrczego 2 = 0% Grecj 0,239 0,216 0,195 0,175 0,156 Niemcy 0,281 0,255 0,231 0,209 0,188 Holndi 0,303 0,276 0,251 0,227 0,204 Włochy 0,352 0,322 0,294 0,268 0,243 Portugli 0,360 0,360 0,302 0,275 0,249 Austri 0,363 0,333 0,305 0,277 0,252 Hiszpni 0,384 0,353 0,323 0,295 0,269 Frncj 0,447 0,414 0,383 0,352 0,323 Irlndi 0,481 0,448 0,416 0,384 0,353 Finlndi 0,518 0,485 0,452 0,419 0,388 Luksemburg 0,519 0,486 0,453 0,421 0,389 Belgi 0,539 0,506 0,473 0,440 0,408 Stop wzrostu gospodrczego 2 = 3% Grecj 0,321 0,293 0,266 0,241 0,218 Niemcy 0,370 0,340 0,311 0,283 0,257 Holndi 0,395 0,364 0,334 0,306 0,278 Włochy 0,449 0,417 0,385 0,354 0,325 Portugli 0,458 0,458 0,394 0,363 0,333 Austri 0,461 0,429 0,397 0,366 0,336 Hiszpni 0,483 0,450 0,418 0,386 0,355 Frncj 0,548 0,515 0,482 0,449 0,417 Irlndi 0,582 0,549 0,516 0,483 0,450 Finlndi 0,617 0,585 0,553 0,520 0,487 Luksemburg 0,619 0,587 0,555 0,522 0,489 Belgi 0,637 0,606 0,574 0,542 0,509 Stop wzrostu gospodrczego 2 = 6% Grecj 0,415 0,383 0,353 0,323 0,295 Niemcy 0,469 0,436 0,404 0,373 0,342 Holndi 0,495 0,462 0,430 0,398 0,367 Włochy 0,550 0,518 0,485 0,452 0,419 Portugli 0,559 0,559 0,493 0,461 0,428 Austri 0,563 0,530 0,497 0,464 0,431

10 Prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro Prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro Hiszpni 0,584 0,552 0,519 0,486 0,453 Frncj 0,645 0,615 0,583 0,551 0,518 Irlndi 0,676 0,646 0,616 0,584 0,552 Finlndi 0,707 0,679 0,650 0,619 0,588 Luksemburg 0,709 0,681 0,652 0,621 0,589 Belgi 0,725 0,698 0,669 0,640 0,609 Stop wzrostu gospodrczego 2 = 9% Grecj 0,516 0,483 0,450 0,417 0,386 Niemcy 0,570 0,537 0,504 0,471 0,439 Holndi 0,596 0,564 0,531 0,498 0,465 Włochy 0,648 0,617 0,585 0,553 0,520 Portugli 0,656 0,656 0,594 0,562 0,529 Austri 0,659 0,629 0,597 0,565 0,532 Hiszpni 0,678 0,649 0,618 0,586 0,554 Frncj 0,732 0,706 0,677 0,648 0,617 Irlndi 0,758 0,733 0,706 0,678 0,649 Finlndi 0,784 0,761 0,736 0,710 0,682 Luksemburg 0,785 0,762 0,737 0,711 0,683 Belgi 0,798 0,776 0,753 0,727 0,700 Źródło: Obliczeni włsne z wykorzystniem progrmu eviews 5. W njlepszej, złożonej sytucji społeczno-ekonomicznej, więc przy stopie wzrostu gospodrczego, wynoszącej 9% i zerowej stopie bezroboci orz spdjącym w czsie poprciu dl euro, prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro w Belgii wynosi 0,798, ntomist w Grecji tylko niezncznie przekrcz 0,5. Wrz ze wzrostem stopy bezroboci prwdopodobieństw te mleją. Rys. 3. Zminy prwdopodobieństw pozytywnej oceny wprowdzeni euro w zleżności od stopy wzrostu gospodrczego orz stopy bezroboci w Niemczech i Finlndii. 1,00 Niemcy 1,00 Finlndi 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,20 0,00 3=0 3=3 3=6 3=9 3=12-7,5-5,5-3,5-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Stop w zrostu gospodrczego (%) 0,40 0,20 0,00 3=0 3=3 3=6 3=9 3=12-7,5-5,5-3,5-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Stop wzrostu gospodrczego (%) Źródło: Obliczeni włsne. Mleją również prwdopodobieństw pozytywnych ocen wprowdzeni euro w przypdku obniżeni stopy wzrostu gospodrczego. W prezentownym przykłdzie przy stopie wzrostu gospodrczego wynoszącej -3% i 9% stopie bezroboci pozytywnie wprowdzenie euro oceniłby tylko co dziesiąty Grek i co trzeci Belg.

11 Prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro Prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro Prwdopodobieństwo pozytywnej oceny wprowdzeni euro Rys. 4 Porównnie zmin prwdopodobieństw pozytywnej oceny wprowdzeni euro w zleżności od stopy wzrostu gospodrczego i stopy bezroboci w Grecji, Hiszpnii i Belgii. 1,0 Stop beroboci 3 = 0 1,0 Stop bezroboci 3 = 6 1,0 Stop bezroboci 3 = 12 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 0,0 Grecj Hiszpni Belgi -7,5-5,5-3,5-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Stop w zrostu gospodrczego (%) 0,4 Grecj Hiszpni 0,2 Belgi 0,0-7,5-5,5-3,5-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Stop w zrostu gospodrczego (%) Źródło: Obliczeni włsne. 0,4 0,2 0,0 Grecj Hiszpni Belgi -7,5-5,5-3,5-1,5 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 Stop wzrostu gospodrczego (%) Podsumownie Przeprowdzone bdni potwierdziły, że ocen wprowdzeni euro w pństwch strefy euro w ltch zleżł od sytucji społeczno-gospodrczej poszczególnych pństw, le również od specyficznego stosunku mieszkńców tych pństw do tego wydrzeni. Njbrdziej negtywnie do nowego pieniądz europejskiego odnoszą się mieszkńcy Grecji, ntomist njbrdziej pozytywnie mieszkńcy Belgii. Lertur Agresti A., An Introduction to Ctegoricl Dt Anlysis, John Wiley & Sons, New York Chichester Brisbne Toronto Singpore Bukowski S., Stref euro, PWE, Wrszw Eviews 5 User s Guide, Qunttive Micro Softwre, LLC Irvine CA, Goldberger A.S., Teori ekonometrii, PWE, Wrszw, Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jkościowych w finnsch i bnkowości, Oficyn Wydwnicz Szkoły Głównej Hndlowej w Wrszwie, Wrszw Hellwig Z., Przechodniość relcji skorelowni zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne, Przegląd Sttystyczny 1976, nr 1. Mddl G. S., Ekonometri, PWN, Wrszw Temperton P., Euro wspóln wlut, PWE, Wrszw Wójcik C., Integrcj ze Strefą Euro, PWE, Wrszw Żeromski W., W lbiryncie euro, wyd. Norton, Wrocłw Stron internetow

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna 1 Wykłd Grnice, ciągłość, pocodn unkcji i jej interpretcj geometryczn.1 Grnic unkcji. Grnic lewostronn i grnic prwostronn unkcji Deinicj.1 Mówimy, że liczb g jest grnicą lewostronną unkcji w punkcie =,

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad

Wspomaganie obliczeń za pomocą programu MathCad Wprowdzenie do Mthcd' Oprcowł:M. Detk P. Stąpór Wspomgnie oliczeń z pomocą progrmu MthCd Definicj zmiennych e f g h 8 Przykłd dowolnego wyrŝeni Ay zdefinowc znienną e wyierz z klwitury kolejno: e: e f

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2)

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2) Cłk oznczon Cłkę oznczoną będziemy zpisywli jko f(x)dx (.) z fnkcji f(x), któr jest ogrniczon w przedzile domkniętym [, b]. Jk obliczyć cłkę oznczoną? Obliczmy njpierw cłkę nieoznczoną z fnkcji f(x), co

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia techniczne. Metody numeryczne w modelowaniu: Różniczkowanie i całkowanie numeryczne

Modelowanie i obliczenia techniczne. Metody numeryczne w modelowaniu: Różniczkowanie i całkowanie numeryczne Modelownie i obliczeni techniczne Metody numeryczne w modelowniu: Różniczkownie i cłkownie numeryczne Pochodn unkcji Pochodn unkcji w punkcie jest deiniown jko grnic ilorzu różnicowego (jeżeli istnieje):

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO DO WARSZAWY W 2016 ROKU

SZACUNEK WIELKOŚCI PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO DO WARSZAWY W 2016 ROKU SZACUNEK WIELKOŚCI PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO DO WARSZAWY W 2016 ROKU dr hb. Ew Dziedzic, prof. SGH Szkoł Główn Hndlow w Wrszwie Wrszw, 2017 1) Liczb przyjzdów odwiedzjących ogółem (łącznie turystów

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

2. Ciągi liczbowe. Definicja 2.1 Funkcję a : N R nazywamy ciągiem liczbowym. Wartość funkcji a(n) oznaczamy symbolem a

2. Ciągi liczbowe. Definicja 2.1 Funkcję a : N R nazywamy ciągiem liczbowym. Wartość funkcji a(n) oznaczamy symbolem a Ciągi liczbowe Defiicj Fukcję : N R zywmy iem liczbowym Wrtość fukcji () ozczmy symbolem i zywmy -tym lub ogólym wyrzem u Ciąg Przykłdy Defiicj róŝic zpisujemy rówieŝ w postci { } + Ciąg liczbowy { } zywmy

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 015/016 oprcowł: Dnut Wojcieszek n ocenę dopuszczjącą rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności sprwdz lgebricznie, czy dny punkt

Bardziej szczegółowo

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych Zdni I. Podzielność liczb cłkowitych. Pewn liczb sześciocyfrow kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestwimy n miejsce pierwsze ze strony lewej to otrzymmy nową liczbę cztery rzy większą od poprzedniej.

Bardziej szczegółowo

( ) Lista 2 / Granica i ciągłość funkcji ( z przykładowymi rozwiązaniami)

( ) Lista 2 / Granica i ciągłość funkcji ( z przykładowymi rozwiązaniami) List / Grnic i ciągłość funkcji ( z przykłdowymi rozwiąznimi) Korzystjąc z definicji grnicy (ciągowej) funkcji uzsdnić podne równości: sin ) ( + ) ; b) ; c) + 5 Obliczyć grnice funkcji przy orz : + ) f

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RÓWNANIA NASGRO DO OPISU KRZYWYCH PROPAGACYJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RÓWNANIA NASGRO DO OPISU KRZYWYCH PROPAGACYJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH Sylwester KŁYSZ *, **, nn BIEŃ **, Pweł SZBRCKI ** ** Instytut Techniczny ojsk Lotniczych, rszw * Uniwersytet rmińsko-mzurski, Olsztyn ZSTOSONIE RÓNNI NSGRO DO OPISU KRZYYCH PROPGCYJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOYCH

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWANIE NUMERYCZNE

CAŁKOWANIE NUMERYCZNE Wprowdzenie Kwdrtury węzły równoodległe Kwdrtury Guss Wzory sumcyjne Trnsport, studi niestcjonrne I stopni, semestr I rok kdemicki 01/013 Instytut L-5, Wydził Inżynierii Lądowej, Politechnik Krkowsk Ew

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne: W progrmie operuje się n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni. Interpretcj tej instrukcji jest nstępując: zmiennej znjdującej się z lewej strony instrukcji podstwieni

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Matematyka stosowana i metody numeryczne Ew Pbisek Adm Wostko Piotr Pluciński Mtemtyk stosown i metody numeryczne Konspekt z wykłdu 0 Cłkownie numeryczne Wzory cłkowni numerycznego pozwlją n obliczenie przybliżonej wrtości cłki: I(f) = f(x) dx

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienie przepływowe w maszyn przepływowych oraz sposób diagnozowania uszczelnienia przepływowego zwłaszcza w maszyn przepływowych

Uszczelnienie przepływowe w maszyn przepływowych oraz sposób diagnozowania uszczelnienia przepływowego zwłaszcza w maszyn przepływowych Uszczelnienie przepływowe w mszyn przepływowych orz sposób dignozowni uszczelnieni przepływowego zwłszcz w mszyn przepływowych Przedmiotem wynlzku jest uszczelnienie przepływowe mszyn przepływowych orz

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości.

Jest błędem odwołanie się do zmiennej, której nie przypisano wcześniej żadnej wartości. Zmienne Po nieco intuicyjnych początkch, zjmiemy się obiektmi, n których opier się progrmownie są to zmienne. Zmienne Progrmy operują n zmiennych. Ndwnie im wrtości odbyw się poprzez instrukcję podstwieni.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy Wymgni edukcyjne z mtemtyki Kls IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstwowy FUNKCJA KWADRATOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: 2 rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012 mgr Jolnt Chlebd mgr Mri Mślnk mgr Leszek Mślnk mgr inż. Rent itl mgr inż. Henryk Stępniowski Zespół Szkół ondgimnzjlnych Młopolsk Szkoł Gościnności w Myślenicch WYMAGANIA I RYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów

Kryteria dobroci estymacji dla małych obszarów Jn Prdysz Kryteri dobroci estymcji dl młych obszrów Celem bdń reprezentcyjnych jest uzysknie informcji sttystycznych dl określonego zkresu przedmiotowego, określonej jkości i po określonej cenie. Zczynjąc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OTWARTE. Są więc takie same. Trzeba jeszcze pokazać, że wynoszą one 2b, gdyż taka jest długość krawędzi dwudziestościanu.

ZADANIA OTWARTE. Są więc takie same. Trzeba jeszcze pokazać, że wynoszą one 2b, gdyż taka jest długość krawędzi dwudziestościanu. ZADANIA OTWARTE ZADANIE 1 DWUDZIESTOŚCIAN FOREMNY Wiemy, że z trzech złotych prostokątów możn skonstruowć dwudziestościn foremny. Wystrczy wykzć, że długości boków trójkąt ABC n rysunku obok są równe.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Rchunek rwdoodobieństw i sttystyk mtemtyczn. Zd 8. {(, : i } Zleżność tą możn rzedstwić w ostci nstęującej interretcji grficznej: Arkdiusz Kwosk Rfł Kukliński Informtyk sem.4 gr. Srwdźmy, czy odne zmienne

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce Młgorzt Żk Zpisne w gench czyli o zstosowniu mtemtyki w genetyce by opisć: - występownie zjwisk msowych - sznse n niebieski kolor oczu potomk - odległość między genmi - położenie genu n chromosomie Rchunek

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą 50 REPETYTORIUM 31 Równni i nierówności kwdrtowe z jedną niewidomą Równnie wielominowe to równość dwóch wyrżeń lgebricznych Kżd liczb, któr po podstwieniu w miejscu niewidomej w równniu o jednej niewidomej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Macierz. Wyznacznik macierzy. Układ równań liniowych

Macierz. Wyznacznik macierzy. Układ równań liniowych Temt wykłdu: Mcierz. Wyzncznik mcierzy. Ukłd równń liniowych Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomrńczowy uwg kursyw komentrz * mterił ndobowiązkowy Ann Rjfur, Mtemtyk n kierunku Biologi w SGGW Zgdnieni.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo