załącznik nr 3 do uchwały nr V Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r."

Transkrypt

1 złącznik nr 3 do uchwły nr V Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY ANDRYCHÓW W ZAKRESIE PARCEL POŁOŻONYCH W SUŁKOWICACH W ustlonym terminie do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zminy miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego części Gminy Andrychów w zkresie prcel położonych w Sułkowicch wpłynęły 4 uwgi, w tym jedn skłdjąc się z 7 zgdnień, które potrktowno jko odrębne uwgi. Uwgi zostły rozptrzone. Cztery zgdnieni z uwgi nr 4 rozptrzono pozytywnie, uwgę nr 3 rozptrzono w części pozytywnie i pozostłe uwgi zostły rozptrzone negtywnie. W stosunku do uwg rozptrzonych negtywnie orz częściowo pozytywnie przyjęto nstępujące stnowisko: 1. nr 1 złożon w dniu przez Józef Osowski, ul. Centrln 29, Sułkowice Andrychów. Nieruchomości objęte uwgą dotyczą dziłek 304/14, 308/16 i stnowią włsność osoby fizycznej. Rozstrzygnięcie: uwg nieuwzględnion. Zgodnie z uchwłą nr XL Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 27 sierpni 2009 r. w sprwie Przystąpieni do zminy miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego części Gminy Andrychów w zkresie prcel położonych w Sułkowicch, w zkresie części tekstowej plnu orz zminy przeznczeni dziłek nr 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/4, 1215/5 w Sułkowicch tereny objęte uwgą zostły wyłączone z oprcowni. dotyczy plnu obowiązującego, który nie podleg zminie. W związku z tym fktem, zgodnie z ustwą o plnowniu i zgospodrowniu przestrzennym uwg t nie może być rozptrzon, gdyż wykrcz poz zkres objęty uchwłą o przystąpieniu. 2. nr 2 złożon w dniu przez Jonn i Tomsz Mikołjko, ul. Krkowsk 73, Andrychów. Nieruchomości objęte uwgą dotyczą dziłek 1058/1, 1060/1 k.m. 10 i stnowią włsność osoby fizycznej. Rozstrzygnięcie: uwg nieuwzględnion. Dziłki w zminie plnu znjdują się w terenie oznczonym symbolem 5.8/7.ZP2 o przeznczeniu podstwowym zieleń nieurządzon w tym: zieleń przywodn, kępy drzew i krzewów, łąki. Pln w pr. 51 pkt.3 lit.b dopuszcz zbudowę jednorodzinną MN1 lub zbudowę przeznczoną dl rekrecji indywidulnej MN5, wyłącznie w grnicch dziłek gruntu budowlnego oznczonych w ewidencji gruntów symbolem B orz zurbnizownych terenów niezbudownych, oznczonych w ewidencji gruntów symbolem Bp, zgodnie ze stnem prwnym z dni uchwleni plnu, pod wrunkiem zgodności z przepismi odrębnymi i pozostłymi ustlenimi plnu. Zpis ten m jednk z zdnie usnkcjonownie zistniłej sytucji, w której zgodnie ze Studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni

2 przestrzennego gminy Andrychów część dziłek budowlnych znlzł się w terench wskznych n podstwie zpisów studium do ochrony przed zbudową. Obowiązujący pln jk również projekt zminy plnu gwrntują, iż zchown zostje zsd nienruszlności prw nbytych przez włścicieli ci to jest fkt posidni dziłek budowlnych, jednocześnie zchown zostje pełn zgodność ustleń plnu z ustlenimi studium, co jest wrunkiem koniecznym przy bdniu zgodności z prwem plnu. Wprowdznie do terenów ZP2, w szczególności poprzez zpisy tekstowe dopuszczeń nowych innych przeznczeń, które mogłyby nruszć przeznczenie podstwowe i stć w sprzeczności z ustlenimi studium, jest niedopuszczlne. Nieistotnym n tym gruncie jest fkt, iż w wyniku zminy ustwy o ochronie gruntów rolnych i leśnych użytki kls IV i niższych nie podlegją procedurze tzw. odrolnieni. Obowiązek tki występowł w 2006 kiedy pln, który obecnie poddwny jest procedurze zminy, wszedł do obrotu prwnego. Pondto zrówno w procedurze oprcowni plnu z 2006 r. jk również obecnej procedurze zminy plnu obowiązuje pełn zgodność z ustlenimi studium wprowdzone dopuszczenie stnowiłoby istotne nruszenie tej zsdy. W związku z powyższym, biorąc pod uwgę zistniłe okoliczności formlno prwne, nieuwzględnieni się uwgi. 3. nr 3 złożon w dniu przez TRIOMAX AUTO SERWIS M.Górski, J.Piątek, I.Łysoń s.c. ul. Zrzeczn 9, Sułkowice,. Nieruchomości objęte uwgą dotyczą dziłki nr 266/6 i stnowi włsność osób fizycznych. Rozstrzygnięcie: uwg uwzględnion umożliwieni relizcji wrszttu smochodowego, uwg nieuwzględnion poszerzeni strefy przemysłowej orz umożliwieni relizcji wyłącznie funkcji wrszttu smochodowego Dziłk w zminie plnu znjdują się w terenie oznczonym symbolem S2.2/4 MN1 o przeznczeniu podstwowym zbudow mieszkniow jednorodzinn orz o przeznczeniu dopuszczonym MN2 - zbudow mieszkniow, zbudow mieszkniowo - usługow jednorodzinn, mieszkniow wielorodzinn do 5 mieszkń, z dopuszczeniem uzupełnijących funkcji związnych z różnymi formmi dziłlności gospodrczej, których łączn powierzchni cłkowit nie przekroczy 100% powierzchni cłkowitej funkcji mieszklnych, z przynleżnym zgospodrowniem terenu. Pondto, w pr. 8 ust.1 pkt. 1 lit. b) dopuszczono w terench MN2 funkcje i przeznczeni mogące potencjlnie zncząco oddziływć n środowisko do których niewątpliwie nleży zliczyć plnowny wrsztt smochodowy. Ozncz to iż n dziłce 266/6 możn zrelizowć kżdy rodzj dziłlności gospodrczej pod wrunkiem iż będzie on nie większy niż funkcj mieszkniow n tej dziłce. W konsekwencji n dziłce możn zrelizowć wrsztt pod wrunkiem, iż będzie on zwierł część mieszklną równą lub większą od powierzchni wrszttu. Pln nie dopuszcz możliwości relizowni smodzielnej usługi n dziłkch o przeznczeniu MN2 lub MN1, z uwgi n sąsidującą również mieszną zbudowę mieszkniowo usługową lub wyłącznie mieszkniową. 4. nr 4.2 złożon w dniu przez HARDOM s.c. Z.Oboz, A. Oboz ul. Btorego 7. dotyczy zpisów ogólnych zminy plnu. Rozstrzygnięcie: uwg nieuwzględnion

3 Wycofnie zpisu dotyczącego ilości kondygncji, nruszłoby w istotny sposób wyrżoną w ustwie o plnowniu i zgospodrowniu zsdę ksztłtowni łdu przestrzennego, gdyż umożliwiłby relizcję w przypdku zchowni wyłącznie prmetru wysokości zbudowy w skrjnym przypdku nwet czterokondygncyjnego obiektu co stłoby w sprzeczności z chrkterem zbudowy Sułkowic. 5. nr 4.3 złożon w dniu przez HARDOM s.c. Z.Oboz, A. Oboz ul. Btorego 7. dotyczy zpisów ogólnych zminy plnu. Rozstrzygnięcie: uwg nieuwzględnion Zwiększenie wysokości budynków z 10.0 do 12 m w przypdku zminy konstrukcji dchów, nruszłoby w istotny sposób wyrżoną w ustwie o plnowniu i zgospodrowniu zsdę ksztłtowni łdu przestrzennego orz wyrżone w uzgodnieniu z RDOŚ Krków wlory krjobrzowe Sułkowic z uwgi n fkt pozostwni w zsięgu lub w otulinie Prku Krjobrzowego Beskidu Młego. 6. nr 4.4 złożon w dniu przez HARDOM s.c. Z.Oboz, A. Oboz ul. Btorego 7. dotyczy zpisów ogólnych zminy plnu. Rozstrzygnięcie: uwg nieuwzględnion Wycofnie zpisu dotyczącego dostosowni ukłdu połci dchowej do sąsiedniej (ukłd klenic). stnowić mogłoby o istotnym nruszeniu ustwy o plnowniu i zgospodrowniu przestrzennym orz rozporządzeni wykonwczego o zkresie plnu miejscowego, gdzie elementy związne z ksztłtem budynku, w tym ukłd klenic są elementmi obligtoryjnymi. Zpisy zproponowne w zminie plnu zostły mocno zliberlizowne w stosunku do zpisów obowiązującego plnu z 2006 i brzmią nstępująco: 9) główne połcie dchu nowych i przebudowywnych budynków, położonych w pierwszej linii zbudowy od strony dróg publicznych to jest w psie terenu o szerokości do 30,0 m, od linii rozgrniczjących drogi publiczne, nleży ksztłtowć w nwiązniu do istniejącej zbudowy z uwzględnieniem loklnych trdycji budowlnych, zchowując nstępujące zsdy: ) w przypdkch gdy: tylko jedn z przyległych dziłek jest zbudown, brku n dziłkch przyległych zbudowy lub gdy występuje n nich zbudow z dchmi płskimi, pln nie przesądz o formch dchu, b) w przypdku odbudowy ukłd dchów pozostje jk w budynku pierwotnym, z dopuszczeniem odstępstw pod wrunkiem uprzedniego pozytywnego uzgodnieni przez Młopolskiego Wojewódzkiego Konserwtor Zbytków, jeżeli budynek położony jest w terench, które n podstwie ustleń plnu rozdził 6, tego uzgodnieni wymgją, ustleni pkt. - b odnoszą się do budynków o podstwowym przeznczeniu, nie dotyczą budynków gospodrczych, pomocniczych, grży orz budynków położonych w terench: UD, US1, RU, RM1, RM2, P3, TIW. ustleni nie odnoszą się do budynków o nchylenich do 10 0 orz do budynków w terench, w których określono formę dchów jko indywidulną; Przedstwiony zpis stnowi minimlną formę ochrony ksztłtu połci dchowych w nwiązniu do zbudowy sąsiedniej orz istniejących w Sułkowicch trdycji budowlnych i nie powinien przysprzć włścicielom dziłek trudności podczs jego stosowni.

4 LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG ZŁOŻONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GMINY ANDRYCHÓW W ZAKRESIE PARCEL POŁOŻONYCH W SUŁKOWICACH Lp. Dt wpływu uwgi Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego uwgi Treść uwgi Oznczenie ci, której dotyczy uwg Ustleni projektu plnu dl ci, której dotyczy uwg Rozstrzygnięcie Burmistrz Mist w sprwie rozptrzeni uwgi uwzględnion nieuwzględnion Rozstrzygnięcie Rdy Miejskiej uwzględnion nieuwzględni on Zwrcm się z prośbą o przekwlifikownie dziłki w 1 części prceli nr Teren poz Józef Osowski 308/14 orz 308/16 w związku ul. Centrln 29 dziłki nr oprcowniem z uchwł Rdy Miejskiej w 011 Sułkowice 304/14, plnu Andrychowie nr XI z 308/16 wyłączony z dni 24 kwietni 1995 i oprcowni przekwlifikowni tej prceli jko teren zbudowy jednorodzinnej zorgnizownej Jonn i Tomsz Mikołjko ul. Krkowsk 73 TRIOMAX AUTO SERWIS M.Górski, J.Piątek, I.Łysoń s.c. ul. Zrzeczn 9 Sułkowice Rozptrzenie możliwości zminy klsyfikcji dziłki nr 1060/1 położonej w Sułkowicch bez konieczności zminy części grficznej poprzez zminę tekstowej o zpis MN1 w rubryce dopuszczenie w grnicch terenu. Dziłk tym smym zchow swój sttus jko tereny zieleni. Zwrcmy się o poszerzenie terenów przemysłowych o obszr dziłki nr 266/6 celem zrelizowni n w/w dziłce wrszttu smochodowego dziłki nr 1058/1, 1060/1 k.m. 10 dziłki nr 266/6 5.8/7.ZP2 S2.2/4 MN1 umożliwieni relizcji wrszttu smochodowego poszerzeni strefy przemysłowej orz umożliwieni relizcji wyłącznie funkcji wrszttu smochodowego umożliwieni relizcji wrszttu smochodowego poszerzeni strefy przemysłowej orz umożliwieni relizcji wyłącznie funkcji wrszttu smochodowego Uwgi odnosi się do plnu nie będącego przedmiotem oprcowni ( wyłączonego z oprcowni n podstwie uchwły o przystąpieniu)

5 Lp. Dt wpływu uwgi Nzwisko i imię, nzw jednostki orgnizcyjnej i dres zgłszjącego uwgi Treść uwgi Oznczenie ci, której dotyczy uwg Ustleni projektu plnu dl ci, której dotyczy uwg Rozstrzygnięcie Burmistrz Mist w sprwie rozptrzeni uwgi uwzględnion nieuwzględnion Rozstrzygnięcie Rdy Miejskiej uwzględnion nieuwzględni on Uwgi HARDOM s.c. Z.Oboz, A. Oboz ul. Btorego wycofnie zpisu dotyczącego ilości kondygncji 4.3 zwiększenie wysokości budynków z 10.0 do 12 m w przypdku zminy konstrukcji dchów 4.4 wycofnie zpisu dotyczącego dostosowni ukłdu połci dchowej do sąsiedniej (ukłd klenic) Ogólne zpisy zminy plnu, orz w szczególnoś ci ć położon przy ul. Rcłwickiej 214 Ogólne ustleni zminy plnu

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr X/76/11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca r DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza Nowy Sącz - 51.

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/90 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr

Bardziej szczegółowo

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz.

Ustalenia projektu planu. Oznaczenie nieruchomości. IVA3/3 KDD-G IVA5KDL-G IV4/1KDL-G nieuwzględniona nieuwzględniona. dz. WYKAZ UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN CZĘŚĆ IV WE FRAGMENCIE OBEJMUJĄCYM TEREN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC Lp. Data

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo