Program Profilaktyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Profilaktyki"

Transkrypt

1 Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny jest do potrzeb rozwojowych uczniów orz potrzeb środowisk. Tworzy spójną cłość z Szkolnym Progrmem Wychowwczym. Progrm przewidziny jest do relizcji n trzy lt, począwszy od roku szkolnego 2012/2013. Oprcowny progrm sporządzony zostł w oprciu o ktulne przepisy prw oświtowego. 2. PODSTAWA PRAWNA Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej z dni 2 kwietni 1997 r. (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie Ministr Edukcji Nrodowej z dni 23 grudni 2008 r. w sprwie podstwy progrmowej wychowni przedszkolnego orz ksztłceni ogólnego w poszczególnych typch szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17), Rozporządzenie Ministr Edukcji Nrodowej i Sportu z dni 31 styczni 2003 r. w sprwie szczegółowych form dziłlności zej i zpobiegwczej wśród dzieci i młodzieży zgrożonych uzleżnieniem (Dz. U. z 2006 r. Nr 26 poz. 226), Ustw z dni 19 sierpni 1994 r. o ochronie zdrowi psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz ze zm.), Ustw z dni 26 pździernik 1982 r. o wychowniu w trzeźwości i przeciwdziłniu lkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 472 ze zm.), Ustw z dni 24 kwietni 1997 r. o przeciwdziłniu nrkomnii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124), Ustw z dni 9 listopd 1995 r. o ochronie zdrowi przed nstępstwmi używni tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.), Progrm polityki prorodzinnej pństw z dni 3 listopd 1999 r. przygotowny przez Międzyresortowy Zespół do Sprw Oprcowni Polityki Prorodzinnej Pństw. 3. Dignoz problemów występujących w społeczności szkolnej Dignozę zchowń problemowych przeprowdzono n podstwie rozmów, obserwcji orz nkiety dl uczniów. Bdniem nkietowym objęto grupę uczniów. Przeprowdzon nliz wykzł, że njwiększymi problemem w szkole są: nisk kultur osobist uczniów,

2 trudności w uczeniu się,

3 plenie ppierosów, przypdki stosowni przemocy, wgry i nisk frekwencj, brk umiejętności rcjonlnego wykorzystni czsu wolnego. 4. Złożeni progrmu A. Profilktyk, rozumin jko zpobiegnie występowniu niepożądnych procesów i zjwisk, określnych jko przejwy ptologii życi społecznego, jko system dziłń wzmcnijących lub podtrzymujących różne, dodtnie społecznie postwy uczniów w toku wychowni, relizown jest podczs dziłlności edukcyjnej szkoły, tj. w rmch godzin zych i w postci różnych odrębnych zjęć profilktyczno-edukcyjnych. B. Tworzenie Szkolnego Progrmu Profilktyki zostło poprzedzone dignozą potrzeb nszych uczniów, ich problemów, możliwości orz uwrunkowń otoczeni. C. Profilktyk w nszej szkole powinn koncentrowć się n wzmcniniu czynników chroniących: ) rozwijnie zinteresowń uczniów orz przeciwdziłnie niepowodzeniom szkolnym (zinteresownie nuką szkolną), b) wspomgnie rozwoju morlnego uczniów (posznownie norm, wrtości i utorytetów), c) stwrznie uczniom możliwości przynleżeni do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zinteresowń, zespołów sportowych, muzycznych itp. (przynleżność do pozytywnej grupy rówieśniczej), d) wspomgnie rodziców w prwidłowym pełnieniu przez nich funkcji zych (siln więź emocjonln z rodzicmi). D. Dziłlność profilktyczn szkoły pozostje w ścisłym związku z dziłlnością profilktyczną w środowisku loklnym odgryw ono wżną rolę w ksztłtowniu osobowości uczni. Jest tkże pomocne w ksztłtowniu odpowiednich postw morlnych i przygotowniu wychownków do dokonywni włściwych i przemyślnych wyborów życiowych. Aby profilktyk odniosł włściwy skutek, szkoł współprcuje z nstępującymi instytucjmi: ) plcówki kulturlno-oświtowe (ośrodek kultury, bibliotek publiczn, kino, tetr, muze i inne): uczestnictwo w spektklch tetrlnych o chrkterze profilktycznym, udził w spotknich poświęconych problemom zdrowotnym, udził w konkursch orgnizownych przez plcówki kulturlno-oświtowe, uczestnictwo w sensch filmowych o chrkterze profilktycznym; 3

4 b) plcówki oświtowo-opiekuńcze (pordni psychologiczno-pedgogiczn, pordni uzleżnień, gminny/miejski ośrodek pomocy społecznej): pomoc uczniom przejwijącym trudności w zchowniu i nuce, pomoc dzieciom z rodzin uzleżnionych i ptologicznych, udzielnie pomocy rodzinom znjdującym się w trudnej sytucji mterilnej, udził w prelekcjch orgnizownych przez psychologów, pedgogów, lekrzy specjlistów; c) wymir sprwiedliwości (sąd, kurtorzy, policj): współprc z kurtorem, udził w zjęcich prowdzonych przez policję n temt przeciwdziłni cyberprzemocy, gresji i przestępczości. 5. Cele progrmu stworzenie wrunków bezpiecznego funkcjonowni szkoły, stworzenie wrunków powstni szkoły wolnej od zgrożeń, oprcownie bieżącego lgorytmu dziłni dopsownego do określonych przypdków występowni zdrzeń przestępczych n terenie plcówki, zpobiegnie poprzez odpowiednią dziłlność profilktyczną tkim uzleżnieniom jk: lkoholizm, nrkomni, nikotynizm, lekomni; informownie o zgrożenich, m.in. HIV i AIDS, bulimi i noreksj, chorob brudnych rąk, zły dotyk, promocj zdrowego stylu życi, ksztłtownie włściwego zchowni uczniów, utrwlenie postw i zchowń społecznych wrunkujących prwidłowy rozwój, zmin obiegowych przekonń n temt stosowni środków psychoktywnych. 6. Z opercjonlizowne cele progrmu/cele szczegółowe Adresci dziłń profilktycznych zdobędą nleżytą wiedzę i umiejętności w trkcie relizcji progrmu. A. Uczniowie: ) cł społeczność szkoln (według Szkolnego Progrmu Wychowwczego): uczniowie nbywją prktyczne umiejętności umożliwijące smostnowienie i obronę włsnych prw, ze szczególnym uwzględnieniem sertywności, nuczyciele integrują społeczność szkolną orz stwrzją system wsprci dl młodzieży, który promowłby dziłni związne ze zdrowym stylem życi, uczniowie posidją umiejętność podejmowni i relizcji włsnych pomysłów orz trenowni smodzielności, 4

5 uczniowie zdobywją umiejętność efektywnej komunikcji, podejmowni decyzji orz rdzeni sobie ze stresem, uczniowie potrfią budowć pozytywny obrz włsnej osoby, uczniowie pogłębiją i wzmcniją nturlne systemy wsprci, tj.: koleżeństwo, przyjźń, zufnie i uczciwość, uczniowie zdobywją wiedzę i nbywją umiejętności dotyczące zdrowi fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego; b) grup podwyższonego ryzyk: uczniowie wyksztłcją postwy sprzyjjące podejmowniu rcjonlnych decyzji związnych z zżywniem lkoholu i środków odurzjących, uczniowie rozwijją tkie umiejętności interpersonlne jk: chronienie siebie w sytucji ncisku grupowego, sertywność, otwrtość, empti, odregownie npięć i budownie udnych relcji z ludźmi, uczniowie potrfią rozwiązywć problemy określją różnice zdń, kceptują różnice, poszukują rozwiązń, uczniowie są przygotowni do rdzeni sobie z trudnościmi wieku młodzieńczego; c) grup njwyższego ryzyk: szkoł prowdzi utodignozę dzieci i młodzieży mjących kontkt z lkoholem, nrkotykmi, nikotyną i innymi środkmi psychoktywnymi; ukzywnie możliwości pomocy w specjlistycznych ośrodkch, grupch smopomocowych, szkoł podnosi świdomość młodzieży n temt skutków używni środków psychoktywnych i podejmowni rcjonlnych decyzji dotyczących ich zżywni, nuczyciele ukzują możliwości stworzeni w środowisku lterntyw dl ndużywni lkoholu, nrkotyków, tkże innych destruktywnych zchowń, uczniowie uczą się umiejętności rdzeni sobie z włsnymi negtywnymi emocjmi orz z przemocą z zewnątrz. B. Rodzice pedgog szkolny, psycholog i y kls orgnizują spotkni ze specjlistmi, n których rodzice uczniów: poznją motywy sięgni młodzieży po środki uzleżnijące, uzyskują rzetelne informcje i zdobywją wiedzę o uzleżnienich i ich wpływie n funkcjonownie orgnizmu, poznją możliwości rozpoznwni, czy ich dziecko zżyw środki psychoktywne, poznją możliwości i miejsc pomocy dl osób uzleżnionych. 5

6 są wspomgni przez ów i pozostłych nuczycieli w procesie wychowni dzieci. C. Nuczyciele: stnowią przykłd dl uczniów, potrfią rozpoznwć wczesne objwy uzleżnieni, poznją sposoby interwencji w sytucjch spożywni przez uczniów lkoholu czy zżywni nrkotyków, potrfią postępowć w kontktch z ucznimi w tki sposób, by nie wyzwlć w nich złości, przekory i bezrdności. 7. Treści progrmu profilktyki ze wskzniem drest A. Uczniowie (z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczni orz rodzju grup ryzyk): urzeczywistninie wrtości i przestrzegnie norm społecznych, uczenie njwżniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np.: umiejętności rdzeni sobie ze stresem, nwiązywni i podtrzymywni dobrych kontktów z ludźmi, odpierni presji otoczeni i grupy rówieśniczej, rozwijnie umiejętności prowdzeni zdrowego trybu życi, motywownie do podejmowni osobistych wyborów i postnowień, uczenie kceptownych społecznie sposobów spędzni czsu wolnego, przekznie rzetelnej i dekwtnej wiedzy o konsekwencjch zchowń ryzykownych. B. Rodzice: podnoszenie wiedzy i umiejętności zych rodziców (grupy wsprci), współudził rodziców w określniu kierunków dziłń profilktycznych, współudził rodziców przy rozwiązywniu konfliktów pomiędzy ucznimi, pomoc rodzicom w rozwiązywniu problemów dzieck. C. Nuczyciele: prezentownie prwidłowych wzorców zchowń przez nuczycieli (i innych prcowników szkoły), podnoszenie wiedzy i doskonlenie kompetencji zych nuczycieli, rozwijnie umiejętności dobrej współprcy n linii nuczyciele rodzice, wyciągnie odpowiednich konsekwencji przez nuczycieli (i innych prcowników szkoły) wobec nieprwidłowych zchowń uczniów. 6

7 8. Strtegie i metody relizcji progrmu profilktyki A. Strtegie informcyjne (metody): Pogdnk podczs lekcji, spotknie ze specjlistą, prezentcj filmu pełnometrżowego, wideo, wycieczk temtyczn, prc w oprciu o tekst przewodni (książkę), prezentcj tetrln i prtetrln itp. B. Strtegie edukcyjne (metody): relizcj znnych progrmów edukcyjnych, krąg uczuć, rysunki, drm, przedstwieni, burz mózgów, dyskusj, symulcj różnych sytucji życiowych, np.: rozwiązywnie wyimginownego konfliktu, technik uzupełnini zdń, gry i zbwy dydktyczne, prc w młych grupch, metody pedgogiki zbwy, hppeningi, uroczystości (obrzędowość szkoln) itp. C. Strtegie dziłń lterntywnych (metody): koł zinteresowń, spotkni hobbystów, wycieczki, festyny, zjęci i zwody sportowe itp. 7

8 D. Strtegie interwencyjne (metody): interwencj w środowisku domowym uczni prowdzon przez upowżnione osoby lub instytucje, interwencj w środowisku szkolnym uczni, interwencj w sytucji kryzysu rozwojowego (prowdzon przez specjlistę), pomoc psychologiczn, pedgogiczn (prowdzon przez specjlistę), terpi specjlistyczn indywiduln, grupow (prowdzon przez specjlistę). 9. Osoby odpowiedzilne z relizcję dyrektor/wicedyrektor ośrodk/ kierownik interntu, y kls, y grup interntowych, nuczyciele pozostłych przedmiotów, pedgog szkolny, psycholog szkolny, rodzice, pielęgnirk szkoln. 10. Ewlucj progrmu nkiet ewlucyjn skierown do uczniów, obserwcje, wywid środowiskowy, rozmowy ze, opinie uczniów i rodziców, nliz dokumentów szkoły. 11. Spodziewne efekty zmniejszenie liczby zchowń gresywnych w szkole, utrwlenie zchowń sertywnych, wzrost wiedzy uczniów orz rodziców n temt uzleżnień i przeciwdziłni im, dbnie o zdrowie fizyczne i psychiczne, umiejętność orgnizowni czsu wolnego, świdome i umiejętne korzystnie z komputer, internetu, TV, prwidłowe rekcje w sytucji zgrożeni, zchownie higieny osobistej, sukcesy uczniów w szkole. 8

9 OBSZAR UCZNIOWIE Cel I: Uczeń posid wiedzę n temt prw człowiek, dzieck i uczni orz procedur postępowni w przypdku łmni zsd. Zdni 1.Przekznie wiedzy n temt prw i obowiązków uczni i dzieck 2. Zpoznnie uczniów z systemem pomocy szkolnej i instytucjonln ej w sytucjch zgrożeń pojwijących się w njbliższym środowisku. Strtegi profilktycz n informcyjn informcyjn, informcyjn o edukcyjn Formy relizcji Godzin z Godzin ze Spotknie z prcownikie m Wydziłu Prewencji Policji Monitoring Ewlucj Osob odpowiedziln Zpis w Zpis w, obserwcj Omówienie n lekcji Omówienie n lekcji Obserwcj zchowń uczniów Wychowwc klsy i grupy Wychowwc klsy i grupy Dyrekcj pedgog Termin relizcji I semestr I semestr I semestr 3.Zpoznnie uczniów z zsdmi bezpieczeństw w czsie :wycieczek zjęć progrmowych (w szkole i interncie). informcyjn Godziny ze w szkole i interncie Zpisy w. Obserwcj zchowń uczni i omówienie n zjęcich zy ch. Wychowwcy kls i interntu. Cel II: Uczeń utrzymuje pozytywne więzi z rówieśnikmi w klsie,w grupie,w szkole i w interncie. Cły rok szkolny. 1. Integrcj klsow,grupy (klsy pierwsze) Edukcyjn Alterntywy Biwki, wycieczki, herbtki, spotkni z psychologie m, pedgogie obserwcj obserwcj Wychowwc w szkole i w interncie Początek semestru 9

10 2. Stworzenie możliwości integrcji międzyklsow ej międzygrupow ej uczniów. 3. Udził uczniów w zjęcich djących możliwości odregowni npięć orz rozwijjących umiejętności rdzeni sobie z emocjmi. 4.Aktywizown ie uczniów do udziłu w imprezch środowiskowyc h i włączenie ich do dziłń związnych z kcjmi ogólnopolskimi np. sprzątnie świt lterntywy Edukcyjn, lterntywy lterntywy m itp. Imprezy szkolne i interntowe (Andrzejki, choink, opłtek, Dzień Wiosny, zjęci integrcyjn e) Godzin z, Spotkni z pedgogie m, psychologie m Orgnizow nie kcji n terenie szkoły np. Sprzątnie Świt, Wielk Orkiestr Świątecznej Pomocy itp. obserwcj obserwcj Dyrekcj, SUS i SUI, Grono pedgogicz ne Zpis w obserwcj Omówienie n lekcji nkiet Wychowwc klsy i grupy obserwcj obserwcj Dyrekcj, SUS i SUI, grono pedgogicz ne Cły rok W zleżności W zleżności od okoliczności Cel III: Uczeń posid umiejętność rozwiązywni konfliktów, rdzeni sobie ze stresem i przemocą włsną i cudzą. 1. Stworzenie możliwości nbyci umiejętności konstruktywne j komunikcji 2. Udził uczniów w zjęcich djących możliwość odregowni npięć orz rozwijnie umiejętności społecznych (sertywność i empti) 3. Rozwijnie sztuki utoprezentcj Edukcyjn edukcyjn edukcyjn Godziny ze Godziny ze spotkni z psychologie m, pedgogie m Godziny ze Zpis w obserwcj Zpis w obserwcj Zpis w obserwcj Obserwcj zchowń uczniów Obserwcj zchowń uczniów nkiet Obserwcj zchowń uczniów Wychowwc y kls i grupy Wychowwc y kls i grupy Wychowwc klsy i II semestr W zleżności W zleżności 10

11 i. Spotkni z psychologie m pedgogie m 4. Wyprcownie przez uczniów norm klsowych,nor m w grupie internckiej i doskonlenie dekwtnej nlizy ich postrzegni z włączeniem elementów smooceny. 5. Regownie nuczycieli n wszelkie przejwy zchowń niekceptown ych społecznie 6. Relizcj progrmu Sper edukcyjn Zminy środowisko we Edukcyjn lterntywy Godziny ze w szkole i interncie Indywiduln e rozmowy z ucznimi Interwencje n dyżurch, Indywiduln e rozmowy z uczniem Spotkni z ucznimi Zpis w obserwcj Zpis w obserwcj nkiet Obserwcj sytucji klsowej i grupowej nkiety Obserwcj sytucji klsowej nkiety grupy, nuczyciele przedmioto wcy Wychowwc klsy i grupy Wychowwc kls i grupy obserwcj nkiet Pedgog, y kls i grupy obserwcj obserwcj Grono pedgogicz ne I semestr I semestr W zleżności 7. Wzmocnienie u uczniów poczuci dekwtnej smooceny Wczesn interwencj W trkcie codziennyc h lekcji Cły rok 8. Prc z Wczesn Indywiduln Tekst Obserwcj Dyrekcj Cły rok uczniem interwencj e rozmowy kontrktu uczni przejwijący z uczniem i y m zburzeni ich obserwcj zchowni, rodzicmi pedgog zwiernie kontrktów z gresormi i ich egzekwownie 9. Zpoznnie Interwencyj Godziny Zpis w Obserwcj Pedgog, II semestr uczniów z n zchowń problemtyką edukcyjn ze,spotkni uczniów klsy i gresji i z grupy, przemocy policjntem policjnt Cel IV: Uczeń posid rzetelne informcje dotyczące zjwisk uzleżnień i negtywnych skutków zżywni środków uzleżnijących. 1. Dostrczenie uczniom wiedzy o konsekwencjc h zżywni Informcyjn, edukcyjn Godziny ze Spotkni z psychologie m Zpis w Omówienie n lekcji Pedgog y klsy i grupy, pielęgnirk Cły rok 11

12 używek. Pedgogiem., Terpeutą Cel V: Uczeń posid umiejętności służące podejmowniu rcjonlnych decyzji w sprwie przyjmowni substncji uzleżnijących. 1.Upowszechni enie wśród uczniów znjomości zchowń sertywnych edukcyjn Lekcje ze, Lekcje przedmioto we Obserwcj omówienie n lekcji Obserwcj zchowń uczniów 2. Udził uczniów w konkursch o temtyce profilktycznej (w tym higien osobist i otoczeni) 3. Oprcownie systemu regowni n przypdki pici lkoholu, pleni ppierosów, kontktu z używkmi. 4. Stworzenie możliwości nbyci prktycznych doświdczeń z kontktu z osobmi uzleżnionymi lterntywy Wczesn interwencj, informcyjn Czynny udził w konkursch, uczestnictw o uczniów Powołnie zespołu zego Spotknie z członkmi AA byłymi nrkomn mi Obserwcj zchowń w trkcie konkursów Nottk z prc zespołu ze go Omówienie z ucznimi Omówienie z ucznimi Informcj od nuczycieli Dyrekcj, SUS i SUI Grono pedgogicz ne, Dyrekcj SUS I SUI, grono pedgogicz ne, pedgog, pielęgnirk, opikun PCK Dyrekcj SUS,SUI, grono pedgogicz ne, pedgog, pielęgnirk, opiekun PCK Dyrekcj, pedgog I semestr W zleżności Cły rok,w zleżności W zleżności OBSZAR NAUCZYCIELE I RODZICE Cel I: Nuczyciele strją się nwiązć jk njlepszą komunikcję w relcjch z ucznimi i rodzicmi. Zdni 1. Dzielenie się doświdczeni mi z innymi nuczycielmi w zkresie sposobów udzielni pomocy uczniom Strtegi profilktycz n informcyjn Formy relizcji Prce zespołu zego Rdy Pedgogicz nej Monitoring sprwozdni Ewlucj Osob odpowiedziln Informcj dyrekcj e od nuczycie li Termin relizcji W zleżności 12

13 2. Budownie relcji z ucznimi oprtych n wzjemnym zrozumieniu, szcunku. edukcyjn Godziny ze, lekcje przedmioto we Zpis w obserwcj Grono pedgogiczne Cły rok Cel II: Rodzice czują się odpowiedzilni z wychownie młodego człowiek. 1. Wspiernie rodziców w sytucjch trudnych zo. Wczesn interwenc j Indywidulne rozmowy z rodzicmi obserwcj obserwcj Dyrekcj y kls i grup,, pedgog 2. Pedgogizcj rodziców. 3. Włączenie rodziców do dziłń n rzecz szkoły informcy jn lternty wy Prelekcj w trkcie wywidówek Udził w życiu szkoły Komitetu Rodzicielskieg o, Pomoc w orgnizcji imprez Informcje zwrotne od rodziców obserwcj Informcje zwrotne od rodziców Obserwcj zchowń rodziców Pedgog Dyrekcj y kls i grup. 4. Wczesn Pedgogizcj Obserwcj Obserwcj Dyrekcj Ujednolicenie oddziływń zyc h interwenc j rodziców w trkcie wywidówek, indywidulne rozmowy z rodzicmi zchowń rodziców y, Psycholog, pedgog Cel III. Nuczyciele poszerzją wiedzę i umiejętności dotyczące prowdzeni zjęć profilktycznych. 1. Uczestnictwo w szkolenich(np. zgdnieni z seksuologii) edukcyj n Udził w szkoleniu Informcj od przeszkolonyc h nuczycieli, spotkni ze specjlistmi Obserwcj zchowń uczniów Dyrekcj pedgog Cły rok W zleżności Cły rok W zleżności W zleżności 2. Uczestnictwo w spotknich mjących n celu dzielenie się doświdczenie m edukcyj n Prce Rdy Pedgogiczne j, Zespołu Wychowwcz ego sprwozdni Informcje od nuczycieli dyrekcj Cel IV: Rodzice orz nuczyciele posidją umiejętności ze niezbędne w rozwiązywniu trudnych problemów. 1. Wspiernie rodziców niewydolnych zo w pełnieniu ich ról Wczesn interwenc j, edukcyj n Indywidulne rozmowy z rodzicmi obserwcj Obserwcj, informcj od rodziców Dyrekcj, Pedgog, psycholog W zleżności Cły rok 13

14 2. Stworzenie grupy wsprci nuczycieli dzielących się doświdczenie m i sposobmi rdzeni sobie w sytucjch trudnych zo edukcyj n Prce zespołu zego sprwozdn ie Informcj od rodziców Dyrekcj, pedgog W zleżności OBSZAR ŚRODOWISKO Cel: Osoby i instytucje ze środowisk loklnego czynnie włączją się w relizcję celów wynikjących z progrmu profilktyki. 1. Elimincj miejsc, gdzie młodzież przejwi zchowni niekceptow ne społecznie 2. Wspólne oprcownie systemu regowni n niewłściwe zchownie młodzieży Informcyjn, Zminy środowiskow e Wczesn interwencj Kontkt z kurtorem, policją, opieką społeczną, Jw. obserwcj Nwiąznie współprcy Obserwcj zchowń młodzieży n mieście Intensyfikcj współprcy Dyrekcj, pedgog Dyrekcj, pedgog Cły rok Cły rok Rdy Rodziców Uchwłą nr 1/2013/2014 z dni 3 wrześni 2013 r.. w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch przyjęł Progrm Profilktyki w Specjlnym Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch po pozytywnym zopiniowniu jego treści przez Rdę Pedgogiczną i Smorząd Uczniowski. PODPISY: 14

15 PRZEWODNICZĄCY RADY PEDAGOGICZNEJ Jnusz Stsik PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rfł Plucinski PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW Aleksndr Dolido 15

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie posiada opracowany Program Profilaktyki pod nazwą Umiem żyć z ludźmi.

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie posiada opracowany Program Profilaktyki pod nazwą Umiem żyć z ludźmi. Zespół Szkół Specjlnch im. UNICEF w Rzeszowie posid oprcown Progrm Profilktki pod nzwą Umiem żć z ludźmi. Szkoln Progrm Profilktki oprcowno z uwzględnieniem specfiki tpu i rodzju szkoł wodrębnijąc 8 progrmów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 L Nzw szkoły 1. Szkoł Sióstr Misjonrek Św. Rodziny im. Bł. B. Lment w Biłymstoku Nr/Nzw Boży konstruktorzy, czyli zjęci techniczne

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Nzw szkoły Typ szkoły Nzw 1. 2. 3. Podstwow im. Henryk Sienkiewicz w Choroszczy Podstwow nr 12 im. Zygmunt Gloger w Biłymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE 1) PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny Inki kieruje się celami i zadaniami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016 Pln prcy Zespołu Szkół w Łbiszynie n rok 2015/2016 Podstw prwn: Ustw z dni 7 wrześni 1991 r. o systemie oświty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustwą z dni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski dla klasy IV szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu język polski dla klasy IV szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Roczny pln dydktyczny przedmiotu język polski dl klsy IV szkoły podstwowej, uwzględnijący ksztłcone i treści podstwy progrmowej Zespół nszego wydwnictw przekzuje Pństwu przewodnik przeznczony dl nuczycieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego

Informator programy profilaktyczne i promocji zdrowia skierowane do mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Informtor progrmy profilktyczne i promocji zdrowi skierowne do mieszkńców Województw Zchodniopomorskiego Szczecin, 2011 r. Sznowni Mieszkńcy Województw Zchodniopomorskiego, Oddjąc w Pństw ręce Informtor

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Rodziców

Poradnik dla Rodziców Pordnik dl Rodziców Misją nszej Szkoły jest stworzenie odpowiednich wrunków dl pełnego rozwoju osobowego Uczniów w zgodzie z zsdmi Kościoł Ktolickiego, przy wykorzystniu pedgogiki dr Mrii Montessori, w

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRASZEWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRASZEWICACH Rok szkolny 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 1. Wstęp. Program profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach

Program Profilaktyki w Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach Program Profilaktyki w Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach 1. Wstęp Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów klas Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego

Bardziej szczegółowo

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy Zbiór scenariuszy Mój przedmiot matematyka Stron Wstęp Zbiór Mój przedmiot mtemtyk jest zestwem scenriuszy przeznczonych dl uczniów szczególnie zinteresownych mtemtyką. Scenriusze mogą być wykorzystywne przez nuczycieli zrówno n typowych zjęcich

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami.

Droga Pani/Drogi Panie! Wakacje minęły szybko i znowu możemy się spotkać. oraz za zabawami z koleżankami i kolegami. KARTY PRACY 1 CZĘŚĆ KARTA PRACY NR 1 IMIĘ:... DATA: STRONA 1 1. Jkie są twoje oczekiwni i postnowieni związne z kolejnym rokiem szkolnym? Npisz list do nuczyciel, uzupełnijąc luki w tekście. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej

Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej Załącznik do Uchwały nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej z dnia 28.09.2015 r. Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej Rok szkolny 2015-2016, 2016-2017,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Filozofia komunikacji społecznej

Specjalność: Filozofia komunikacji społecznej PROGRAM STUDIÓW STOPNIA NA KIERUNKU f i l o z o f i W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM (studi stcjonrne) Specjlność: Filozofi komunikcji społecznej I. INFORMACJE OGÓLNE Studi drugiego stopni n kierunku filozofi

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2016/2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2016/2017 Progrm Profilktyki jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-13 lt. Czs relizcji Progrmu: rok szkolny 2016/2017 I Obszry dziłń profilktycznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO Autor: Jerzy Wilk Sceriusz lekcji mtemtyki w klsie II LO oprcowy w oprciu o podręczik i zbiór zdń z mtemtyki utorów M. Bryński, N. Dróbk, K. Szymński Ksztłceie w zkresie rozszerzoym Czs trwi: jed godzi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo