WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji"

Transkrypt

1 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz; Trybunł Konstytucyjny; Trybunł Stnu; Njwyższ Izb Kontroli; Rzecznik Prw Obywtelskich; Rzecznik Prw Dzieck; Krjow Rd Rdiofonii i Telewizji; Prokurtur; Adwoktur; Notrit. Wymir sprwiedliwości Wymir sprwiedliwości opier swe dziłnie i orgnizcję n kilku konstytucyjnych zsdch. Zsdy te to m.in.: 1) zsd jednolitości systemu sądownictw, zpewnijąc jednolite stosownie prw przez wszystkie sądy n terenie Polski. 2) zsd niezwisłości sędziów - ozncz zkz integrcji orgnów pństwowych i innych podmiotów w sprwy będące przedmiotem rozstrzygnięć dokonywnych przez sędziego. 3) zsd udziłu łwników ludowych - reprezentują oni społeczny punkt widzeni, mogą wypowidć się w sprwie kry i winy. 4) prwo do obrony - przysługuje skrżonemu w procesie krnym. Prwo to jest jednym z podstwowych prw obywtelskich. Artykuł 175 konstytucji stnowi, że wymir sprwiedliwości sprwują: - Sąd Njwyższy - sądy powszechne - sądy dministrcyjne - sądy wojskowe - 1 -

2 Sądy powszechne N sądownictwo powszechne skłdją się sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy pelcyjne. Sądy rejonowe tworzy się dl jednej lub kilku gmin, sądy okręgowe - dl obszru dziłni, co njmniej 2 sądów rejonowych, sądy pelcyjne zś- dl obszrów dziłni, co njmniej 2 sądów okręgowych. W systemie sądownictw powszechnego dził w postci wyodrębnionych jednostek orgnizcyjnych: sądownictwo rodzinne, prcy i ubezpieczeń społecznych, gospodrcze orz sąd ntymonopolowy. Postępownie sądowe oprte jest n zsdzie instncyjności. Dzięki temu możliwe jest nprwienie wszelkich uchybień dokonywnych w sądch pierwszej instncji. Njniższą instncję stnowią sądy rejonowe, rozptrujące wszystkie sprwy z wyjątkiem tych, które są przypisne sądom okręgowym (sąd okręgowy jest sądem pierwszej instncji np. w sprwch o zbrodnię, rozwód, nruszenie dóbr osobistych). Przy nich funkcjonują sądy grodzkie, które przejęły sprwy po zlikwidownych kolegich do sprw wykroczeń. Sądy okręgowe rozpoznją odwołni (pelcje) od orzeczeń sądów rejonowych. Odwołni od orzeczeń sdów okręgowych jko pierwszej instncji, rozptrują sądy pelcyjne. Sądy pelcyjne rozptrują też kscje od wyroków sądów rejonowych. Wszystkich sędziów powołuje Prezydent n wniosek Krjowej Rdy Sądowniczej. Sądmi kierują prezesi podlegjący ministrowi. Wymir sprwiedliwości w siłch zbrojnych nleży do sądów wojskowych. Zgodnie z zsdą instncyjności sądy wojskowe pierwszej instncji to sądy grnizonowe, drugiej- sądy okręgu wojskowego. Sąd Njwyższy Sąd Njwyższy sprwuje ndzór n dziłlnością sądów powszechnych i wojskowych w zkresie orzekni (ndzór judykcyjny). Njwżniejsze funkcje Sądu Njwyższego to: - rozpoznwnie kscji (kontrol pod względem zgodności z prwem i prowdzi do utrzymni lub uchyleni orzeczeni orz przekzni do ponownego rozptrzeni) wnoszonych od prwomocnych orzeczeń sądów odwołwczych kończących postępownie sądowe podejmownie uchwł mjących n celu wyjśnienie przepisów prwnych budzących wątpliwości w prktyce stwierdznie wżności wyborów: do sejmu, sentu, n prezydent, tkże prwomocność referendum ogólnokrjowego i konstytucyjnego jest sądem odwołwczym (drugiej instncji) wobec orzecznictw wojskowych sądów okręgowych Sąd Njwyższy dzieli się n cztery izby: Prcy i Ubezpieczeń Społecznych, Cywilną, Krną, Wojskową. W skłd SN wchodzą; pierwszy prezes, prezesi orz sędziowie. Pierwszego prezes SN powołuje prezydent n sześcioletnią kdencję spośród kndydtów przedstwionych przez Zgromdzenie Ogólne Sędziów Sądu Njwyższego. Sędziów Sądu Njwyższego powołuje prezydent

3 Nczelny Sąd Administrcyjny NSA sprwuje wymir sprwiedliwości przez sądową kontrolę dziłlności dministrcji publicznej. Kontrol t obejmuje również orzeknie o zgodności z ustwmi uchwł orgnów smorządu terytorilnego i któw normtywnych terenowych orgnów dministrcji rządowej. Do zdń NSA nleży rozstrzygnie sprw spornych między obywtelmi orgnem dministrcji, który podjął decyzję odmwijącą mu pewnego uprwnieni lub nkłdjąc nń określony obowiązek prwny. NSA rozptruje tkże spory kompetencyjne między orgnmi dministrcji smorządowej i rządowej. Ztem kżd decyzj dministrcyjn, może być zskrżon do sądu dministrcyjnego w rzie jej niezgodności z prwem. Tk sprw przysługuje kżdemu zinteresownemu, tkże prokurtorowi, Rzecznikowi Prw Obywtelskich, orgnizcjom społecznym. NSA kontroluje decyzje wyłącznie pod względem zgodności z prwem, nie ich celowości czy słuszności. NSA jest dwuinstncyjny: sądy wojewódzkie i sąd nczelny. Nie podleg ndzorowi judykcyjnemu Sądu Njwyższego. N czele Sądu stoi prezes powoływny przez prezydent. Sąd Lustrcyjny Zostł utworzony n podstwie ustwy z 11 kwietni 1997 roku o ujwnieniu prcy lub służby w orgnch bezpieczeństw pństw, bądź też współprcy z nimi w ltch osób pełniących funkcje publiczne (tzw. Ustw lustrcyjn). Sąd ten stnowi orgn Sądu Apelcyjnego w Wrszwie. Obowiązek złożeni oświdczeni dotyczący prcy lub lun współprcy ze służbmi bezpieczeństw mją osoby urodzone przed 1972 rokiem, kndydujące n prezydent, posłów, sentorów, osoby desygnowne n stnowisko premier, kndydci n kierownicze stnowisk pństwowe. Lustrcje bd prwdziwość złożonych oświdczeń, Anie fkt współprcy z orgnmi bezpieczeństw. W Procesie tym szczególną role odgryw Rzecznik Interesu Publicznego. Do zdń rzecznik nleży nliz oświdczeń wpływjących do sądu lustrcyjnego, zbiernie informcji niezbędnych do sprwdzeni oświdczeń, skłdnie wniosków do tego sądu o wszczęcie postępowni w rzie wątpliwości, co do prwdziwości oświdczeni. Postępownie lustrcyjne wszczyn się n wniosek rzecznik lub jego zstępcy. Sąd podejmuje również postępownie n wniosek osoby, któr przyznł się do współprcy, le domg się ustleni, że był do tego zmuszon pod groźb utrty życi czy zdrowi włsnego lub kogoś bliskiego. W postępowniu bierze udził lustrcyjnym bierze udził 3 sędziów. Sąd wydje pisemne orzeczenie stwierdzjące prwdziwość lub nieprwdziwość oświdczeni osoby lustrownej. W rzie brku dosttecznych dowodów pozwljących n ocenę prwdziwości oświdczeni sąd orzek o umorzeniu postępowni. Prwomocne orzeczenie sądu stwierdzjące fkt złożeni przez osobę lustrowną niezgodnego z prwdą oświdczeni powoduje utrtę zjmownego stnowisk lub funkcji. Od orzeczeni sądu możn się odwołć. W Polsce istnieją też specjlistyczne orgny orzekjące pństwowe jk np. Izby morskie orz społeczne jk np. sądy polubowne n wniosek Krjowej Rdy Sądownictw

4 Trybunły Zgodnie z polską trdycją ustrojową nzwy trybunł używ się do oznczeni sądów o szczególnych kompetencjch i znczeniu w systemie ochrony prwnej. Ob Trybunły cechuje niezwisłość ich członków i niezleżność od innych orgnów. W swoim orzecznictwie są one niezleżne od Sądu Njwyższego. Trybunł Konstytucyjny W skłd Trybunłu wchodzi 15 sędziów, wybiernych przez Sejm n 9-letnią kdencje (obowiązuje zkz reelekcji) spośród osób wyróżnijących się wiedzą prwniczą. Prezes i wiceprezes powołuje Prezydent. Podstwową funkcją Trybunłu jest orzeknie o zgodności z konstytucją ustw, umów międzynrodowych i innych któw normtywnych centrlnych orgnów pństwowych, pondto rozstrzygnie sporów kompetencyjnych pomiędzy centrlnymi konstytucyjnymi orgnmi pństw. Kżdy, kto uznł, że nruszone zostły jego prw konstytucyjne m prwo wnieść skrgę do Trybunłu. Jest to skrg konstytucyjn. Wymg on rozstrzygnięci przez Trybunł zgodności z konstytucją ustwy, n podstwie, której orzeczono w sprwie pokrzywdzonego. Z tką skrgę może wystąpić do Trybunłu dopiero po wyczerpniu postępowni we wszystkich instncjch. Możn to uczynić w ciągu 2 miesięcy od zpdnięci prwomocnego wyroku. Skrgę możn sformułowć jedynie dwokt lub rdc prwny. Z wnioskiem o kontrolę zgodności kwestionownych któw prwnych z ktmi wyższego rzędu mogą występowć tkże: Prezydent, Mrszłek Sejmu. Mrszłek Sentu, minimum 50 posłów bądź 30 sentorów, 1-wszy Prezes Sądu Njwyższego, prezes NSA, prokurtor generlny, Prezes NIK, Rzecznik Prw Obywtelskich Orzeczeni Trybunłu Konstytucyjnego są ostteczne. Jeżeli orzeknie o wdliwości zkwestionownego ktu prwnego, to kt ten przestje obowiązywć Trybunł Stnu Jest to instytucj sądownicz powołn do orzekni o odpowiedzilności osób zjmujących njwyższe stnowisk w pństwie. Jko oskrżeni mogą przed nim stnąć: Prezydent, osoby wchodzące w skłd Rdy Ministrów, Prezesi NIK i NBP, Nczelny Dowódc Sił Zbrojnych osoby, którym Prezes RM, powierzył kierownie ministerstwem, członkowie KRRiTV, posłowie i sentorowie Trybunł skłd się z przewodniczącego, 2 zstępców 16 członków wybiernych przez Sejm n czs jego kdencji. Co njmniej połow członków Trybunłu powinn mieć kwlifikcje wymgne do zjmowni stnowisk sędziego. Przewodniczącym TS jest 1-szy Prezes Sądu Njwyższego Z czyn nruszjący konstytucję w związku z zjmownym stnowiskiem tzw. delikt konstytucyjny, Trybunł może orzec: utrtę czynnego i biernego prw wyborczego n okres do 10 lt, zkz zjmowni kierowniczych stnowisk w orgnch pństwowych i społecznych, utrtę orderów i odznczeń

5 Prokurtur W Polsce zsdnicze przepisy odnoszące się do Prokurtury znjdują się w ustwie z dni 20 czerwc 1985 roku o Prokurturze. Prokurtur podleg Ministrowi Sprwiedliwości, który sprwuje funkcję Prokurtor Generlnego. Zdni prokurtury relizowne mj być min. przez prowdzenie śledztw, prowdzenie lub ndzorownie postępowni przygotowwczego, koordynownie dziłń w zkresie ścigni przestępstw prowdzonych przez inne orgny, sprwownie funkcji oskrżyciel publicznego przed wszystkimi sądmi. W sprwch z oskrżeni publicznego udził prokurtor w rozprwie jest obowiązkowy. W polskim systemie prw krnego prokurtor pełni kilk ról. Jest on orgnem postępowni przygotowwczego, które lbo prowdzi sm lbo ndzoruje. W dlszym etpie postępowni tj. w procesie sądowym dził już jko stron postępowni gdzie występuje w roli oskrżyciel publicznego. Prokurtor w swym dziłniu powinien kierowć się zsdą bezstronności i równego trktowni wszystkich obywteli. Adwoktur Adwoktur powołn jest do udzielni pomocy prwnej, współdziłni w ochronie prw i wolności obywtelskich orz ksztłtowni i stosowni prw. Adwokturę stnowi ogół dwoktów i plikntów dwokckich. Zwód dwokt poleg n świdczeniu pomocy, w szczególności w udzielniu pord prwnych, sporządzniu projektów któw prwnych orz występowniu przed sądmi i urzędmi. Może go jedynie wykonywć osob, któr po złożeniu egzminu dwokckiego zostł wpisn n listę dwoktów. Orgnmi dwoktury są: - Krjowy Zjzd Adwoktury - Nczeln Rd Adwokck - Wyższy Sąd Dyscyplinrny - Wyższ Komisj Rewizyjn Są to orgny wyższego stopni. W Polsce istnieją 24 izby dwokckie. Do izby dwokckiej nleżą dwokci i pliknci dwokccy, którzy mją siedzibę n jej terenie. Zsięg terytorilny izby określ Nczeln Rd Adwokck. Do zkresu dziłni okręgowej rdy dwokckiej nleżą wszystkie sprwy dwoktury, których złtwieni ustw nie zstrzeg innym orgnom dwoktury orz innym orgnom izb dwokckich lub orgnom pństwowym. W procesie krnym może być jedynie dwokt. Wyklucz się z tego rdców prwnych. Podobn sytucj m miejsce w sprwch rodzinnych i opiekuńczych. W związku z zsdą, iż podstwowym prwem oskrżonego jest prwo do obrony, w tym do korzystni z pomocy obrońcy w Polsce stworzono prwo do bezpłtnego korzystni z pomocy obrońcy. Mją do tego prwo osoby nieletnie, niezrdne życiowo, upośledzone w sposób uniemożliwijący - 5 -

6 smodzieln obronę, osoby nie znjące język polskiego i osoby co do których zchodzi wątpliwość co do ich poczytlności. Oskrżony musi mieć obrońcę również w sytucji, gdy zrzucono mu zbrodnię lub pozbwiono go wolności. We wszystkich przypdkch, gdy posidnie obrońcy jest obowiązkowe, oskrżony nie m obrońcy z wyboru, prezes sądu włściwego do rozpoznni sprwy ustnowi mu obrońcę z urzędu - dwokt. Obrońcę z urzędu możn też wyznczyć przy obronie dobrowolnej, pod wrunkiem, że osob t wykże, iż nie jest w stnie ponieść kosztów obrony, bez uszczerbku dl niezbędnego utrzymni siebie i rodziny. Istnieje również tzw. przymus dwokcki, który jest formą instytucji obrońcy z urzędu. Poleg n tym, że pewne czynności dokonne mogą być tylko przez dwokt. Są to sytucje określone przez ustwodwcę niezleżne od tego, czy oskrżony chce mieć obrońcę czy nie. Obecnie przymus dwokcki dotyczy skłdni pelcji od wyroku sądu okręgowego, kscji kierownej do Sądy Njwyższego, zżleni n odmowę przyjęci kscji, ktu oskrżeni wnoszonego smodzielnie przez oskrżyciel posiłkowego i wniosku o wznowienie postępowni sądowego zkończonego prwomocnym orzeczeniem sądu. We wszystkich tych przypdkch wymg się, by pismo procesowe było "sporządzone i podpisne przez dwokt". Niekiedy dopuszcz się uczynienie tego przez rdcę prwnego. Rzecznik Prw Obywtelskich Instytucj powołn do stni n strży prw i wolności człowiek i obywtel, określonych w Konstytucji i innych przepisch prw, bd czy w skutek dziłni lub zniechni orgnów, orgnizcji i instytucji obowiąznych do przestrzegni i relizcji prw i wolności nie nstąpiło nruszenie prw, tkże zsd współżyci i sprwiedliwości społecznej. Rzecznik nie rozstrzyg, jedynie zwrc się do włściwych orgnów pństw. Rzecznikiem Prw Obywtelskich może być obywtel polski wyróżnijący się wiedzą prwniczą, doświdczeniem zwodowym orz wysokim utorytetem ze względu n swe wlory morlne i wrżliwość społeczną. Rzecznik Prw Obywtelskich powołuje Sejm z zgodą Sentu n wniosek mrszłk Sejmu lbo grupę 35 posłów. Kdencj Rzecznik Prw Obywtelskich trw pięć lt licząc od dni złożeni ślubowni przed Sejmem. T sm osob może zostć ponownie wybrn tylko rz. Njwyższ Izb Kontroli Instytucj powołn do kontroli dziłlności gospodrczej, finnsowej i orgnizcyjno - dministrcyjnej orgnów dministrcji rządowej. Nrodowego Bnku Polskiego i pństwowych jednostek orgnizcyjnych pod względem leglności, gospodrności, celowości i rzetelności. Szczególną rolę odgryw NIK w zkresie kontroli wykonni budżetu pństw i centrlnych plnów finnsowych. Krjow Rd Rdiofonii i Telewizji - do jej zdń nleży: projektownie kierunków polityki pństw w tej dziedzinie, przyznwnie koncesji n rozpowszechnienie progrmów rdiowych i telewizyjnych, określenie opłt bonmentowych, określnie zsd dziłlności reklmowej w - 6 -

7 rdiu i telewizji. Krjow Rd stoi n strży wolności słow, interesu publicznego orz prw obywteli do informcji w rdiu i telewizji. Rzecznik Prw Dzieck Instytucj mjąc bronić prw dzieck, m.in. do życi i ochrony zdrowi, wychowni w rodzinie i do nuki. M je chronić przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demorlizcją i zniedbniem. Dzieckiem - według ustwy - jest kżd istot ludzk od poczęci do osiemnstego roku życi. Krjow Rd Sądownicz Krjowej Rdzie Sądownictw zostł uchwlon w dniu 20 grudni 1989 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 435 ze zm.). Jko podstwowe zdni Rdy, powołnej do strzeżeni niezwisłości sędziowskiej i niezleżności sądów, przewidzino rozptrywnie kndydtur n stnowisk sędziów i przedstwinie ich Prezydentowi z wnioskiem o powołnie, rozptrywnie i rozstrzygnie wniosków o przeniesienie sędziego n inne miejsce służbowe ze względu n powgę stnowisk sędziego, wyrżnie zgody n dlsze zjmownie stnowisk przez sędziego, który ukończył 65 rok życi, wypowidnie się w sprwie zsd etyki zwodowej sędziów, wyrżnie stnowisk co do propozycji zmin ustroju sądów orz w innych sprwch dotyczących wrunków ich funkcjonowni, zpoznwnie się z projektmi któw normtywnych dotyczących sądownictw, tkże wyrżnie opinii w sprwch dotyczących sędziów i sądów, wniesionych pod obrdy przez Prezydent, inne orgny pństwowe orz przez zgromdzeni ogólne sędziów. Krjow Rd Sądownictw jest orgnem kolegilnym. W jej skłd weszli - jko wiryliści - Pierwszy Prezes Sądu Njwyższego, Prezes Sądu Njwyższego kierujący prcmi Izby Wojskowej Sądu Njwyższego, Prezes Nczelnego Sądu Administrcyjnego orz Minister Sprwiedliwości, tkże - jko członkowie pochodzący z wyboru lub wskzni - dwóch sędziów Sądu Njwyższego, sędzi Nczelnego Sądu Administrcyjnego, jedenstu (początkowo, do czsu utworzeni sądów pelcyjnych - dziewięciu) sędziów sądów powszechnych, sędzi sądu wojskowego, czterech posłów, dwóch sentorów orz osob wskzn przez Prezydent. Notrit Jest to instytucj strzegąc bezpieczeństw obrotu prwnego i jego zgodności z obowiązującym prwem. Reprezentntem notritu jest notriusz. Notriusz to osob zufn publicznego powołn do dokonywni czynności, którym strony powinny lub prgną ndć formę notrilną. W Polsce notriusz powołuje i odwołuje minister sprwiedliwości po zsięgnięciu opinii włściwej izby notrilnej. Do podstwowych czynności notrilnych zlicz się: sporządznie któw notrilnych i protokołów, uwierzytelninie i poświdcznie, sporządznie protestów weksli i czeków, przyjmownie oświdczeń o przyjęciu lub zrzeczeniu się spdku, przyjmownie różnego rodzju depozytów. Szczegółowo zdni notriusz określone są w Prwie o notricie

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH AUTOR: Krzysztof Niemczyk I. System rządów określ strukturę orgnizcyjną njwyższych orgnów włdzy pństwowej orz zchodzące między nimi relcje II. Ogóln klsyfikcj systemów

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje

MASS MEDIA. opis zjawiska i głowne funkcje MASS MEDIA opis zjwisk i głowne funkcje Autor: Krzysztof Trobisz Mss medi, środki msowego przekzu, środki komunikowni msowego - to według encyklopedycznej definicji instytucje i posidne przez nich urządzeni

Bardziej szczegółowo

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123

Zawartość. 6. Test z ustawy Prawo o adwokaturze... 123 Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnyh n egzmin wstępny n plikję dwokką i rdowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skru Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodre nieruhomośimi...

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

13. WŁADZA SĄDOWNICZA

13. WŁADZA SĄDOWNICZA 13. WŁADZA SĄDOWNICZA 14. Władza sądownicza w RP. Organy kontroli i ochrony prawa. 1) wymienia sądy i trybunałyprzedstawia ich kompetencje, 2) charakteryzuje organy kontroli i ochrony prawa, 3) wymienia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ

WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ TEST WŁADZA SĄDOWNICZA KLUCZ 1. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje a) Sejm b) Prezydent c) Prezes Rady Ministrów 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (podkreśl fałszywą odpowiedź): a) powołuje

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

1. Organy władzy sądowniczej. NAJWYśSZY

1. Organy władzy sądowniczej. NAJWYśSZY 4. Rzeczpospolita Polska 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 2. Konstytucyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 3. Zasady wyborów organów władzy państwowej i samorządowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE FORMY DEMOKRACJI

HISTORYCZNE FORMY DEMOKRACJI HISTORYCZNE FORMY DEMOKRACJI AUTOR: Rfł Grbowski Demokrcj Demokrcj z gr. demos = lud, krtos = włdz Form ustroju pństw, w której obywtele(lud, nród) sprwują rządy bezpośrednio lub pośrednio (z pomocą wybrnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2012 r. Zwrtość Ogłoszenie w sprwie wykzu tytułów któw prwnych n egzmin wstępny n plikcję dwokcką i rdcowską w 2012 r... 2 1. Test z ustwy o Prokurtorii Generlnej Skrbu Pństw... 5 2. Test z ustwy o gospodrce nieruchomościmi...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.)

13. Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy: Ustawa z r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) 13. Sąd Najwyższy Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Sąd Najwyższy: jest organem władzy sądowniczej powołanym do: 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

1. Władza sądownicza w Polsce

1. Władza sądownicza w Polsce 1. Władza sądownicza w Polsce Uczeń powinien: 1. 1. Cele lekcji 1. a) Wiadomości wyjaśnić pojęcia: wymiar sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownicza, Trybunał

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dni 28 sierpni 2014 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniego progrmu gospodrowni mieszkniowym zsobem Mist Sulejówek n lt 2014-2018 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

Racjonalne oczekiwania w polityce podatkowej możliwości aplikacji

Racjonalne oczekiwania w polityce podatkowej możliwości aplikacji Jnusz Kudł Uniwersytet Wrszwski Rcjonlne oczekiwni w polityce podtkowej możliwości plikcji Wprowdzenie Jednym z njwżniejszych problemów polityki podtkowej jest ogrniczenie zjwisk nieleglnego unikni podtków.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer CMS Cmeron McKenn Wdim Kurpis - Prtner Ktrzyn Sosnowsk Lwyer Bilns korzyści i zgrożeń po wejściu w życie nowego systemu gospodrki odpdmi Wrocłw, 13 listopd 2013 r. 1 Bilns korzyści i zgrożeń c j z i n

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo