Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa"

Transkrypt

1 Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego Toruń, listopd

2 Spis treści I. CZĘŚĆ GÓLNA... 3 A. ZAŁŻENIA GÓLNE... 3 B. SCENARIUSZE KURSWE... 4 C. INDEKSY CEN... 5 II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁWA WSKAŹNIKI W ZAKRESIE EFS

3 I. Część ogóln Przygotown przez Instytucję Zrządzjącą (IZ) Metodologi 1 opisuje złożeni do relizcji wrtości wskźników monitorowni Regionlnego Progrmu percyjnego Województw Kujwsko- Pomorskiego n lt (RP WK-P , Progrmu), w tym wskźników produktu, wskźników rezulttu bezpośredniego orz długoterminowych wskźników rezulttu, obrzujących zminę sytucji społeczno-gospodrczej. Rolą oprcownego dokumentu jest uzsdnienie dl przyjętych do relizcji wrtości wskźników w trkcie procesu negocjcji RP WK-P z KE orz bieżąc ocen postępów w relizcji Progrmu, umożliwijąc podejmownie kroków zrdczych w sytucji wystąpieni zgrożeni nieosiągnięci lub przekroczeni ustlonych do relizcji wrtości wskźników. Pondto stnowi podstwę przy ocenie wykonni celów pośrednich orz celów końcowych, tkże element pmięci instytucjonlnej w procesie monitorowni relizcji Progrmu. prcownie złożeń metodologicznych dl przyjętych do relizcji wrtości wskźników oprto n kluczowych czynnikch mkroekonomicznych dotyczących przeszłej orz przyszłej dynmiki cen, tkże ryzyk związnego z przyszłym kursem euro. Niniejszy rozdził Metodologii zostł w cłości oprty n Anlizie trfności orz spójności systemu rm wykonni dl Umowy Prtnerstw i progrmów opercyjnych n lt , oprcownej przez IMAPP Sp. z o.o. z Wrszwy n zlecenie Ministerstw Infrstruktury i Rozwoju orz n Ekspertyzie szcowni wskźników progrmowych w zkresie EFS dl Regionlnego Progrmu percyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt A. Złożeni ogólne Instytucj Zrządzjąc przy szcowniu wrtości wskźników przyjęł podził n zminy relne i nominlne. W prktyce ozncz to konieczność sprowdzeni wrtości wyrżonych w różnych wlutch (PLN/EUR) orz pochodzących z różnych okresów do wspólnego minownik. Wspólnym minownikiem są wrtości w złotych w cench stłych z 2014 r. Dodtkowo przyjęto złożenie, że poszczególne płtności (koszty) nie zostną zrelizowne (poniesione) w jednym konkretnym momencie. Dltego też zrówno indeksy cen, jk i kursy wlutowe zostły określone jko średnie wżone, co pozwoli otrzymć wrtości reprezenttywne dl cłego okresu progrmowni. Udziły kżdego roku w średniej wżonej będą proporcjonlne do odsetk wydtków w rmch cłej perspektywy finnsowej poniesionych w dnym roku. Przykłdowo, jeśli oczekujemy, że w 2018 r. zrelizownych zostnie 14% płtności n rzecz beneficjentów zplnownych n okres (zgodnie z zsdą n+3), to tki będzie również udził tego roku w wżonym kursie wlutowym orz indeksie cen. 1 Dokument oprcowno n podstwie Wytycznych w zkresie monitorowni postępu rzeczowego relizcji progrmów opercyjnych (wersj robocz z sierpni 2014). 3

4 Rmk 1: Udził poszczególnych lt w średnich wżonych sposób obliczeni : Anliz trfności orz spójności systemu rm wykonni dl Umowy Prtnerstw i progrmów opercyjnych n lt , IMAPP Sp. z o.o. Wrszw 2014, s. 26. Anliz oprcown dl Ministerstw Infrstruktury i Rozwoju. B. Scenriusze kursowe Pierwszym przykłdem zstosowni zproponownego powyżej podejści jest oszcownie wżonego kursu euro, który będzie reprezenttywny dl cłej perspektywy finnsowej Roczne wrtości kursu wykorzystne do obliczeń pochodzą z wytycznych Ministerstw Finnsów 2, udził poszczególnych lt w średniej wżonej określono zgodnie z procedurą opisną w Rmce 1. W cłym oprcowniu przyjęto kurs euro n poziomie 3,55 zł. 2 Wytyczne dotyczące złożeń mkroekonomicznych n potrzeby wieloletnich prognoz finnsowych jednostek smorządu terytorilnego. Aktulizcj pździernik 2014 r., Ministerstwo Finnsów, Wrszw

5 : Anliz trfności orz spójności systemu rm wykonni dl Umowy Prtnerstw i progrmów opercyjnych n lt , IMAPP Sp. z o.o. Wrszw 2014, s. 27. Anliz oprcown dl Ministerstw Infrstruktury i Rozwoju. C. Indeksy cen N potrzeby szcowni wrtości docelowych wskźników przyjmuje się nstępujące indeksy: Wskźnik cen towrów i usług konsumpcyjnych (CPI Consumer Price Index) do zstosowni w projektch miękkich, dl których decydujące znczenie mją wyngrodzeni prcowników; Wskźnik cen produkcji sprzednej przemysłu (WCPSP) do zstosowni w projektch związnych ze wsprciem przedsiębiorstw; Wskźnik cen produkcji budowlno-montżowej (WCPBM) do zstosowni w projektch infrstrukturlnych. 5

6 : Anliz trfności orz spójności systemu rm wykonni dl Umowy Prtnerstw i progrmów opercyjnych n lt , IMAPP Sp. z o.o. Wrszw 2014, s. 27. Anliz oprcown dl Ministerstw Infrstruktury i Rozwoju. 6

7 7

8 8

9 : Anliz trfności orz spójności systemu rm wykonni dl Umowy Prtnerstw i progrmów opercyjnych n lt , IMAPP Sp. z o.o. Wrszw 2014, s. 27. Anliz oprcown dl Ministerstw Infrstruktury i Rozwoju. 9

10 II. Część szczegółow wskźniki w zkresie EFS ś priorytetow 8. Aktywni n rynku prcy PI 8.i Dostęp do ztrudnieni dl osób poszukujących prcy i osób biernych zwodowo, w tym długotrwle bezrobotnych orz oddlonych od rynku prcy, tkże poprzez loklne inicjtywy n rzecz ztrudnieni orz wspiernie mobilności prcowników Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01) os. EFS słbiej : K: M: SL2014 definicj wskźnik: osoby pozostjące bez prcy, gotowe do podjęci prcy i ktywnie poszukujące ztrudnieni. Definicj uwzględni osoby zrejestrowne jko bezrobotne zgodnie z krjowymi definicjmi, nwet jeżeli nie spełniją one wszystkich trzech kryteriów. Definicj uwzględni zrówno osoby bezrobotne w rozumieniu bdni ktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jk i osoby zrejestrowne jko bezrobotne. Studenci studiów dziennych uznwni są z osoby bierne zwodowo, nwet jeśli spełniją kryteri dl bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. soby kwlifikujące się do urlopu mcierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierją świdczeń z tytułu urlopu), nleży wykzywć jko osoby bezrobotne. Sttus n rynku prcy określny jest w dniu rozpoczęci uczestnictw w projekcie. Definicj oprcown n podstwie: Eurostt, bz dnych Polityki Rynku Prcy (LMP). szcownie wskźnik: wskźnik gregowny z dwóch innych wskźników produktu: - Liczb osób bezrobotnych, poszukujących prcy i niektywnych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (bez dotcji) wskźnik bzowy o chrkterze technicznym dodny n potrzeby szcowni wskźników produktu określonych w Progrmie niepodlegjący monitorowniu, - Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie. Złożono, że osoby bezrobotne będą stnowiły 85% wszystkich odbiorców wsprci dl pierwszego z tych wskźników, 100% dl drugiego wskźnik. sttecznie wskźnik oszcowno nstępująco: 85%*26565 os %*1656 os. = osób. Proporcje płci określono wg proporcji bezrobotnych uczestników projektów w rmch Priorytetu VI P KL (stn n r.): kobiety 58,9%, mężczyźni 41,1%. Wskźnik zostł wybrny do rm wykonni. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych wsprciem w progrmie (C02) os. EFS słbiej : K: M: SL

11 definicj wskźnik: osoby pozostjące bez prcy, gotowe do podjęci prcy i ktywnie poszukujące ztrudnieni. Definicj uwzględni osoby zrejestrowne jko bezrobotne zgodnie z krjowymi definicjmi, nwet jeżeli nie spełniją one wszystkich trzech kryteriów. Sformułowni zpisne kursywą są identyczne z definicją Eurostt dl Polityki Rynku Prcy. Definicj uwzględni zrówno osoby bezrobotne w rozumieniu bdni ktywności ekonomicznej ludności (BAEL) jk i osoby zrejestrowne jko bezrobotne. Studenci studiów dziennych uznwni są z osoby bierne zwodowo, nwet jeśli spełniją kryteri dl bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. soby kwlifikujące się do urlopu mcierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierją świdczeń z tytułu urlopu), nleży wykzywć jko osoby bezrobotne. Sttus n rynku prcy określny jest w dniu rozpoczęci uczestnictw w projekcie. Definicj oprcown n podstwie: Eurostt, bz dnych Polityki Rynku Prcy (LMP). szcownie wskźnik: wskźnik dezgregowny ze wskźnik produktu: Liczb osób bezrobotnych, poszukujących prcy i niektywnych zwodowo objętych wsprciem w progrmie. [wskźnik bzowy] N potrzeby szcowni udziłu osób długotrwle bezrobotnych wśród odbiorców wsprci przenlizowno dne z monitoringu P KL w województwie kujwsko-pomorskim, dne z rejestrów bezrobotnych (dne WUP), dne BAEL i ewlucje projektów. Wyniki metewlucji cen jkości projektów systemowych relizownych w rmch Poddziłni PKL wskzują, że odsetek uczestników projektów systemowych PUP, którzy w momencie przystąpieni do projektu byli długotrwle bezrobotni wynosił 24%. W P KL w województwie osoby te stnowiły 22% odbiorców wsprci, ntomist w strukturze bezrobotnych w kujwskopomorskim stnowią 61% zrejestrownych osób. Wg BAEL udził osób długotrwle bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w I kw r. wyniósł 37,05%. Nie m jednk bezpośredniego przełożeni tych wrtości n oczekiwny udził długotrwle bezrobotnych w dziłnich z PI 8.i, poniewż: III profil bezrobotnych będzie wspierny w rmch CT 9, prognozuje się tkże, że część osób długotrwle bezrobotnych zostnie sprofilownych jko osoby oddlone od rynku prcy. Dltego złożono niższy udził bezrobotnych niż wynik to ze struktury liczby długotrwle bezrobotnych do bezrobotnych ogółem, jest bliższy ich udziłowi w projektch w Priorytecie VI P KL, Poddziłni i Przyjęto, że osoby długotrwle bezrobotne będą stnowić 25% odbiorców wsprci (25%*26565os). Proporcje płci określono wg proporcji osób długotrwle bezrobotnych uczestników projektów w rmch Priorytetu VI P KL (stn n r.): kobiety 64,7%, mężczyźni 35,3%. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03) os. EFS słbiej : K: M: SL2014 definicj wskźnik: Bierni zwodowo to osoby, które w dnej chwili nie tworzą zsobów siły roboczej (tzn. nie prcują i nie są bezrobotne). Definicj osób prcujących jk we wskźniku: liczb osób prcujących objętych wsprciem w rmch progrmu (CT 8). Definicj osoby bezrobotnej tk jk we wskźniku: liczb osób bezrobotnych objętych wsprciem (CT 8) Studenci studiów dziennych uznwni są z osoby bierne zwodowo. soby będące n urlopie wychowwczym (rozuminym jko nieobecność w prcy, spowodown opieką nd dzieckiem w okresie, który nie mieści się w rmch urlopu mcierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznwne są z bierne zwodowo, chyb że są zrejestrowne już jko bezrobotne (wówczs sttus bezrobotnego m pierwszeństwo). soby prowdzące dziłlność n włsny rchunek (w tym bezpłtnie pomgjący osobie prowdzącej dziłlność członek rodziny) nie są uznwne z bierne zwodowo. Sttus n rynku prcy jest określny w dniu rozpoczęci uczestnictw w projekcie. 11

12 Definicj oprcown n podstwie: Eurostt, bz dnych Polityki Rynku Prcy (LMP). szcownie wskźnik: Wskźnik dezgregowny ze wskźnik produktu: Liczb osób bezrobotnych, poszukujących prcy i niektywnych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (bez dotcji). [wskźnik bzowy] Złożono, że osoby bierne zwodowo będą stnowiły 15% wszystkich odbiorców wsprci dl tego wskźnik. sttecznie wskźnik oszcowno nstępująco: 15%*26565 os. = 3985 osób. Proporcje płci określono wg proporcji osób niektywnych zwodowo - uczestników projektów w rmch Priorytetu VI P KL (stn n r.): kobiety 61,7%, mężczyźni 38,3%. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób z niepełnosprwnościmi objętych wsprciem w progrmie (C16) os. EFS słbiej : K: 714 M: 508 SL2014 definicj wskźnik: Przynleżność do grupy osób niepełnosprwnych określn jest w momencie rozpoczęci udziłu w projekcie. Z osobę niepełnosprwną uznje się osobę niepełnosprwną w świetle przepisów ustwy z dni 27 sierpni 1997 r. o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudnieniu osób niepełnosprwnych tj. osobę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprwności. Definicj oprcown n podstwie: Eurostt, bz dnych Polityki Rynku Prcy (LMP), ustw o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudniniu osób niepełnosprwnych. szcownie wskźnik: wskźnik dezgregowny ze wskźnik Liczb osób bezrobotnych, poszukujących prcy i niektywnych zwodowo objętych wsprciem w progrmie [wskźnik bzowy]przy złożeniu, że osoby z niepełnosprwnościmi będą stnowić 4,6% odbiorców wsprci w tym PI. W P KL w województwie osoby te stnowiły 12% odbiorców wsprci, ntomist w strukturze bezrobotnych w kujwsko-pomorskim stnowią tylko 4,6% zrejestrownych osób. Przyjęto, że udził osób niepełnosprwnych będzie odzwierciedlł ich udził w rejestrch PUP. Wskźnik ten nie zostnie zwiększony (skorygowny w górę) z uwgi n większą możliwość skorzystni przez osoby niepełnosprwne ze wsprci w rmch CT 9. Wskźnik oszcowno nstępująco: 4,6%*26565 os. Proporcje płci określono wg proporcji niepełnosprwnych uczestników projektów w rmch Priorytetu VI P KL (stn n r.): kobiety 58,4%, mężczyźni 41,6%. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób w wieku 50 lt i więcej objętych wsprciem w progrmie os. EFS słbiej : K: M: SL2014 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu objętych wsprciem w Progrmie, którzy w roku, w którym przystąpili do projektu byli w wieku 50 lt lub więcej. Wiek uczestników określny jest n podstwie dty urodzeni i ustlny w dniu rozpoczęci udziłu w projekcie. szcownie wskźnik: wskźnik dezgregowny ze wskźnik produktu Liczb osób bezrobotnych, poszukujących prcy i niektywnych zwodowo objętych wsprciem w progrmie [wskźnik bzowy]przy złożeniu, że osoby w wieku 50 lt i więcej będą stnowić 24% odbiorców wsprci w tym PI. W P KL w województwie osoby te stnowiły 39% odbiorców wsprci, ntomist w strukturze bezrobotnych w kujwsko-pomorskim stnowią 24% zrejestrownych osób (stn w dniu

13 roku). Przyjęto więc, że udził tych osób objętych wsprciem w progrmie będzie odzwierciedlł ich udził w sttystykch PUP. Wskźnik oszcowno nstępująco: 24%*26565 os. Proporcje płci określono wg proporcji uczestników projektów w rmch Priorytetu VI P KL w wieku lt (stn n r.): kobiety 49,2%, mężczyźni 50,8%. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób o niskich kwlifikcjch objętych wsprciem w progrmie os. EFS słbiej : K: M: SL2014 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób o niskich kwlifikcjch, tj. posidjących wyksztłcenie n poziomie do ISCED 3 włącznie. Stopień uzysknego wyksztłceni jest określny w dniu rozpoczęci uczestnictw w projekcie. soby przystępujące do projektu nleży wykzć rz uwzględnijąc njwyższy ukończony poziom ISCED. Definicje n podstwie: ISCED 2011 (UNESC). szcownie wskźnik: wskźnik dezgregowny ze wskźników produktu: - Liczb osób bezrobotnych, poszukujących prcy i niektywnych zwodowo objętych wsprciem w progrmie, [wskźnik bzowy] - Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie. Zgodnie ze sprwozdniem z I półrocze 2014 r. w rmch Priorytetu VI P KL w poszczególnych dziłnich odsetek osób z wyksztłceniem pondgimnzjlnym lub niższym ( więc do ISCED 3 włącznie) objętych wsprciem ksztłtowł się nstępująco: 6.1: 81,2%, 6.2: 49,7%, 6.3: 75,3%, Średnio: 69%. Przy czym istotny wpływ n wrtość tych wskźników m wysoki odsetek osób młodych, które stnowiły 40% uczestników (osoby z tej kt. wiekowej będą wykluczone ze wsprci w PI 8.i). Njniższy wskźnik zobserwowno wśród odbiorców wsprci Dziłni 6.2, gdzie przyznwno dotcje. Ten instrument częściej był kierowny do osób z wyższym wyksztłceniem. N tej podstwie przyjęto złożeni: W przypdku dziłń ktywizcyjnych bez dotcji, z uwgi n ogrniczenie wsprci dl osób pow. 30 r. ż. proponuje się korektę tego wskźnik w dół, do wrtości 70%. W przypdku instrumentu dotcji proponuje się korektę tego wskźnik w dół, do wrtości 40%. Nleży podkreślić, że są to wrtości minimlne, gwrntujące udził osób o niskich kwlifikcjch w Progrmie. Ztem osttecznie wskźnik zostł oszcowny wg formuły: 70%*26565os. + 40%*1656os. = osób Proporcje płci określono wg proporcji uczestników projektów w rmch Priorytetu VI P KL z wyksztłceniem pondgimnzjlnym lub niższym (stn n r.): kobiety 55,7%, mężczyźni 44,3%. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie os. EFS słbiej : K: 681 M: 975 SL2014 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób, które uzyskły wsprcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w postci bezzwrotnych środków n podjęcie dziłlności gospodrczej udzielnych przez urzędy prcy. 13

14 szcownie wskźnik: wskźnik policzony przy złożeniu, że środki finnsowe n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej będą przyznwne przez Urzędy Prcy jko bezzwrotne. Z podstwę obliczeń przyjęto średnią kwotę dl Dziłni 6.2. P KL. Wzięto pod uwgę również, że z dotcji korzystć będą osoby w trudniejszej sytucji n rynku prcy, które być może będą potrzebowły brdziej intensywnego wsprci. Wskzne jest tkże uwzględnienie brdziej zindywidulizownego wsprci. Dltego też zwiększono koszt jednostkowy o 1/3 do wrtości ,36 zł (koszt historyczny). Pozwoli to n świdczenie dodtkowych usług (np. dordczych) w pierwszym okresie dziłlności nowych podmiotów. sttecznie podstw do obliczeń wyniosł ,79 zł (koszty stłe dl 2014 r.). W rmch PI 8.i złożono, iż 20% dostępnej lokcji zostnie przeznczon n wsprcie w formie bezzwrotnych dotcji n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej. Proporcje płci określono wg proporcji przy wskźniku Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne dotcje w rmch Priorytetu VI P KL (stn n r.): kobiety 41,1%, mężczyźni 58,9%. Lp Wskźnik Ktegori regionu Jedn ostk pomi ru wsk źni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów Wrto ść bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1. Liczb osób prcującyc h po opuszczeni u progrmu (łącznie z prcujący mi n włsny rchunek) (CR04) słbiej rozwinię ty os. Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01) Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych wsprciem w progrmie (C02) Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03) 58% proc % SL % proc % SL % proc % SL201 4 Liczb osób z niepełnosprwno ścimi objętych wsprciem w progrmie (C16) 45% proc % SL201 4 definicj wskźnik: osoby bezrobotne lub bierne zwodowo, które po uzyskniu wsprci z Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły ztrudnienie (łącznie z prcującymi n włsny rchunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu, w tym osoby prowdzące dziłlność n włsny rchunek. soby bezrobotne definiowne są jk we wskźniku: liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie. soby bierne zwodowo definiowne są jk we wskźniku: liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie. Definicj prcujących (łącznie z prcującymi n włsny rchunek) jk we wskźniku: liczb osób prcujących objętych wsprciem w progrmie (łącznie z prcującymi n włsny rchunek) 14

15 Wskźnik nleży rozumieć, jko zminę sttusu n rynku prcy po opuszczeniu progrmu, w stosunku do sytucji w momencie przystąpieni do interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zwodowo w chwili wejści do progrmu EFS). Wskźnik mierzony do jednego miesiąc czterech tygodni od zkończeni przez uczestnik udziłu w projekcie. Tym smym, we wskźniku nleży uwzględnić wszystkie osoby, które w okresie do jednego miesiąc czterech tygodni po zkończeniu udziłu w projekcie podjęły ztrudnienie. Definicj oprcown n podstwie definicji wykorzystywnych przez: Eurostt, bz dnych Polityki Rynku Prcy (LMP), bdnie ktywności ekonomicznej ludności (BAEL). szcownie wskźnik: dl niniejszego wskźnik rezulttu określono nstępujące wskźniki referencyjne: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01), Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych wsprciem w progrmie (C02), Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03), Liczb osób z niepełnosprwnościmi objętych wsprciem w progrmie (C16). Z podstwę do określeni wrtości bzowych wskźnik rezulttu przyjęto osiągnięte wrtości wskźnik efektywności ztrudnieniowej w rmch Dziłni 6.1 P KL zgodnie ze sprwozdniem z I półrocze 2014 r. Wrtości docelowe wskźnik rezulttu w odniesieniu do poszczególnych wskźników referencyjnych oszcowno przy złożeniu: efektywności ztrudnieniowej bezrobotnych uczestniczących w progrmie n 40% liczony do czterech tygodni od zkończeni przez uczestnik udziłu w projekcie (nie uwzględnieni osób które otrzymł środki n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej). Wskźnik przyjął niską wrtość z uwgi n wysoki odsetek grup w szczególnej sytucji. Z punkt wyjści do oszcowni tego wskźnik przyjęto wskźnik efektywności ztrudnieniowej w okresie sprwozdwczym (I półrocze 2014 r.), którego wrtość w rmch Dziłni 6.1 wyniosł 57,58% (w rmch Poddziłni 6.1.1: 53,84%, w rmch Poddziłni 6.1.3: 57,90 %). Nleży zwrócić uwgę, że w PI 8.i są grupy w szczególnie trudnej sytucji i nie m osób młodych (osiągły one w cłym Priorytecie VI efektywność wyższą, niż średni, le niższą niż osoby nie pochodzące z grup defworyzownych), które wpływły n poziom efektywności ztrudnieniowej ogółem i nleży się spodziewć, że uzyskny poziom efektywności będzie mniej korzystny niż w P KL. Dltego przyjęto dolną grnicę wykzną we wszystkich cytownych oprcownich czyli 40%, któr m zstosownie w odniesieniu do osób bezrobotnych (bez uwzględnieni osób które otrzymły środki n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej) orz osób biernych zwodowo. Dodtkowo w przypdku osób, które otrzymły środki n podjęcie dziłlności gospodrczej, nleży przyjąć 90% efektywności z uwgi n konieczność prowdzeni tej dziłlności przez minimlny okres złożony w Progrmie. Tym smym wrtość docelow wskźnik dl osób bezrobotnych, po uwzględnieniu proporcji osób, które otrzymły środki n podjęcie dziłlności gospodrczej, wyniesie 43%. [wskźnik szcowny n podstwie: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01) orz Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie: (40%*( ))+90%*1656)/24236=43,42%] Przekłdjąc proporcję osiągniętej w P KL wrtości wskźnik efektywności ztrudnieniowej osób długotrwle bezrobotnych (51%) do osiągniętej wrtości wskźnik efektywności ztrudnieniowej ogółem (58%) w stosunku do ww. plnownej wrtości docelowej wskźnik dl osób bezrobotnych (43%) otrzymujemy wrtość wskźnik dl osób długotrwle bezrobotnych wynoszącą ok. 38%. Z uwgi n specyfikę tej grupy docelowej orz fkt, iż nie będzie w niej osób młodych, przyjęto, że uzyskny poziom efektywności będzie mniej korzystny niż w P KL. Tym smym wrtość docelow wskźnik dl tej grupy uczestników wyniesie 35%. W przypdku osób z niepełnosprwnościmi z uwgi n specyfikę grupy i jej problemy z wejściem i utrzymniem się n rynku prcy orz n podstwie doświdczeń z wdrżni projektów dedykownych dl tej grupy osób w rmch P KL orz skoncentrownie wsprci z RP n osobch powyżej 29 r.ż., jko wrtość docelową przyjęto poziom efektywności ztrudnieniowej mjący zstosownie w Priorytecie VI P KL w odniesieniu do osób niepełnosprwnych, tj. 30%. 15

16 Poniewż szcowny wskźnik rezulttu monitorowny jest w obu celch szczegółowych PI 8.i przyjęto tkie sme wrtości docelowe i bzowe dl wskźników referencyjnych w obu celch. Jednocześnie w przypdku osób odchodzących z rolnictw i rybctw, ze względu n konieczność ich rejestrcji w PUP jko bezrobotne, z podstwę do ustlni celów przyjęto wskźnik referencyjny odnoszący się wyłącznie do osób bezrobotnych (wskźnik produktu: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01)). Lp Wskźnik Ktegori regionu Jedn ostk pomi ru wsk źni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów Wrto ść bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1. Liczb osób prcującyc h 6 miesięcy po opuszczeni u progrmu (łącznie z prcujący mi n włsny rchunek) (CR06) słbiej rozwinię ty proc. Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01) Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych wsprciem w progrmie (C02) Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03) 59% proc % bdni e ewlu cyjne 57% proc % bdni e ewlu cyjne 40% proc % bdni e ewlu cyjne cztery rzy w okresie progrm owni cztery rzy w okresie progrm owni cztery rzy w okresie progrm owni Liczb osób z niepełnosprwno ścimi objętych wsprciem w progrmie (C16) 41% proc % bdni e ewlu cyjne cztery rzy w okresie progrm owni definicj wskźnik: osoby prcujące 6 miesięcy po opuszczeniu progrmu tj. osoby bezrobotne lub bierne zwodowo, które uzyskły wsprcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i prcowły (łącznie z prcującymi n włsny rchunek) w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu progrmu EFS. Wskźnik ten nleży rozumieć, jko zminę sttusu ztrudnieni w ciągu 6 miesięcy po opuszczeniu progrmu w stosunku do sytucji w momencie przystąpieni do interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnik bezrobotny lub bierny zwodowo w chwili wejści do progrmu EFS). soby bezrobotne definiowne są jk we wskźniku: liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie. soby bierne zwodowo definiowne są jk we wskźniku: liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w rmch progrmu. Definicj prcujących (łącznie z prcującymi n włsny rchunek) jk we wskźniku: liczb osób prcujących objętych wsprciem w progrmie (łącznie z prcującymi n włsny rchunek). szcownie wskźnik: dl niniejszego wskźnik rezulttu określono nstępujące wskźniki referencyjne: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01), Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych wsprciem w progrmie (C02), 16

17 Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03), Liczb osób z niepełnosprwnościmi objętych wsprciem w progrmie (C16). Z podstwę do określeni wrtości bzowych wskźnik rezulttu przyjęto osiągnięte poziomy ztrudnieni uczestników projektów pół roku po zkończeniu udziłu w projekcie w rmch Bdnie skuteczności wsprci relizownego w rmch komponentu regionlnego P KL Wrtości docelowe wskźnik rezulttu w odniesieniu do poszczególnych wskźników referencyjnych oszcowno przy złożeniu: 45% efektywności ztrudnieniowej osób bezrobotnych uczestniczących w progrmie w okresie 6 miesięcy po zkończeniu projektu. Wskźnik przyjął niską wrtość z uwgi n wysoki odsetek grup w szczególnej sytucji. 81% efektywności w przypdku osób, które otrzymły środki n podjęcie dziłlności gospodrczej n podstwie bdni cen trwłości i efektywności wsprci udzielonego n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej w rmch SP RZL, ZPRR orz P KL (PAG n zlecenie MRR), wynik, iż po pół roku przeżywlność spd o 10%, (n potrzeby szcowni przyjęto spdek n poziomie 10% w stosunku do przyjętego poziomu 90% efektywności po zkończeniu udziłu w projekcie: 90%*10%+90%=81%). Tym smym wrtość docelow wskźnik dl osób bezrobotnych, po uwzględnieniu proporcji osób, które otrzymły środki n podjęcie dziłlności gospodrczej, wyniesie 47%. [wskźnik szcowny n podstwie: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01) orz Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie: (45%*( ))+81%*1656)/24236=47,46%] Wzrost wskźnik o 5 p.proc w stosunku do poziomów określonych po projekcie dl osób długotrwle bezrobotnych (35%) i biernych zwodowo (40%), tj. przyjmując wrtości docelowe wskźnik odpowiednio 40% dl osób długotrwle bezrobotnych i 45% dl biernych zwodowo. W przypdku osób z niepełnosprwnościmi, z uwgi n specyfikę grupy i problem z utrzymniem przez tą grupę ztrudnieni w dłuższej perspektywie, jko rcjonlne wydje się utrzymnie poziomu osiągniętego bezpośrednio po projekcie, tj. wrtość docelową przyjęto nlogicznie jk przy wskźniku Liczb os. prcujących po opuszczeniu progrmu (łącznie z prc. n włsny rchunek) (CR04) n poziomie 30%. Poniewż szcowny wskźnik rezulttu monitorowny jest w obu celch szczegółowych PI 8.i przyjęto tkie sme wrtości docelowe i bzowe dl wskźników referencyjnych w obu celch. Jednocześnie w przypdku osób odchodzących z rolnictw i rybctw, ze względu n konieczność ich rejestrcji w PUP jko bezrobotne, z podstwę do ustlni celów przyjęto wskźnik referencyjny odnoszący się wyłącznie do osób bezrobotnych (wskźnik produktu: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01)). Lp Wskźnik Ktegori regionu Jedn ostk pomi ru wsk źni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów Wrto ść bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1. Liczb osób, które uzyskły kwlifikcj e po opuszczeni u progrmu (CR03) słbiej rozwinię ty os. Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01) Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych 31% proc % SL % proc % SL

18 wsprciem w progrmie (C02) Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03) Liczb osób z niepełnosprwno ścimi objętych wsprciem w progrmie (C16) 31% proc % SL % proc % SL201 4 definicj wskźnik: osoby, które otrzymły wsprcie z Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskły kwlifikcje po opuszczeniu projektu. Kwlifikcje nleży rozumieć jko formlny wynik oceny i wlidcji, który uzyskuje się w sytucji, kiedy włściwy orgn uznje, że dn osob osiągnęł efekty uczeni się spełnijące określone stndrdy. Wskźnik mierzony do jednego miesiąc od zkończeni przez uczestnik udziłu w projekcie. : Komisj Europejsk, Europejskie Rmy Kwlifikcji Wskźnik ten może być rozbity między poziommi ISCED i EQF, przy czym rejestruje się njwyższy osiągnięty wynik. Wykzywć nleży wyłącznie kwlifikcje osiągnięte w wyniku opercji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłszne tylko rz dl uczestnik/projektu. Wskźnik nleży monitorowć w podzile n poszczególne grupy docelowe wspierne w Progrmie. W związku z tym, wrtości docelowe wskźnik nleży określić dl kżdej grupy docelowej, dl której określono wskźnik produktu. szcownie wskźnik: dl niniejszego wskźnik rezulttu określono nstępujące wskźniki referencyjne: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01), Liczb osób długotrwle bezrobotnych objętych wsprciem w progrmie (C02), Liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie (C03), Liczb osób z niepełnosprwnościmi objętych wsprciem w progrmie (C16). Wskźnik oszcowny przy złożeniu, że 30% uczestników projektów objętych wsprciem uzysk kwlifikcje. Dostępne dne z bdni pokzują, że wśród uczestników szkoleń w P KL 31% w rmch projektu zdło egzmin przed zewnętrzną instytucją i uzyskło potwierdzenie kwlifikcji zdobytych w projekcie ( Bdnie skuteczności wsprci relizownego w rmch komponentu regionlnego P KL , r.). Tym smym wrtość bzow (31%) i docelow (30%) zostł przyjęt n tym smym poziomie w odniesieniu do wszystkich wskźników referencyjnych. Poniewż szcowny wskźnik rezulttu monitorowny jest w obu celch szczegółowych PI 8.i przyjęto tkie sme wrtości docelowe i bzowe dl wskźników referencyjnych w obu celch. Jednocześnie w przypdku osób odchodzących z rolnictw i rybctw, ze względu n konieczność ich rejestrcji w PUP jko bezrobotne, z podstwę do ustlni celów przyjęto wskźnik referencyjny odnoszący się wyłącznie do osób bezrobotnych (wskźnik produktu: Liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie (C01)). Lp Wskźnik Ktegori regionu Jedn ostk pomi ru wsk źni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów Wrto ść bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 18

19 1. Liczb utworzony ch mikroprze dsiębiorst w dziłjącyc h 30 miesięcy po uzyskniu wsprci finnsowe go słbiej rozwinię ty proc. n/d 60% proc % bdni e ewlu cyjne dw rzy w okresie progrm owni definicj wskźnik: liczb mikroprzedsiębiorstw utworzonych dzięki wsprciu Europejskiego Funduszu Społecznego w postci środków n podjęcie dziłlności gospodrczej (zwrotnych i bezzwrotnych) ktywnie funkcjonujących co njmniej pełne 30 miesięcy od dni uzyskni wsprci finnsowego. Z przedsiębiorstwo funkcjonujące uwż się podmiot prowdzący dziłlność gospodrczą, bez względu n formę prwną. We wskźniku nie nleży uwzględnić podmiotów, które zwiesiły dziłlność gospodrczą. Podstwą wyliczeni wskźnik jest bdnie ewlucyjne. Sposób pomiru wskźnik określono w wytycznych dot. monitorowni postępu rzeczowego w perspektywie finnsowej Wskźnik nleży szcowć w relcji do liczby osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie, tym smym jednostką pomiru miernik jest procent. szcownie wskźnik: wskźnik szcowny n podstwie wskźnik produktu: Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie. szcownie bzuje n wynikch zprezentownych w rporcie Bdni skuteczności wsprci relizownego w rmch komponentu regionlnego P KL (rport z ) dl MIR, zgodnie z którym ok. 60% podmiotów funkcjonuje po okresie 30 m-cy. Przyjęto zmniejszenie wskźnik referencyjnego 60% o 1/4 do poziomu 45% w celu minimlizowni ewentulnego wystąpieni efektu cremingu. Jk pokzły bdni, ustwienie zbyt wysokich wymogów może wpływć n rekrutownie do projektów osób o njwyższych kompetencjch, celem dziłń w PI 8.i jest wsprcie osób w szczególnie trudnej sytucji. Lp Wskźnik Ktegori regionu Jedn ostk pomi ru wsk źni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów Wrto ść bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1. Liczb utworzony ch miejsc prcy w rmch udzielonyc h z EFS środków n podjęcie dziłlnośc i gospodrc zej słbiej rozwinię ty szt. n/d 8660 szt SL201 4 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymniu środków z EFS n złożenie włsnej firmy podjęły dziłlność gospodrczą (n podstwie dty rozpoczęci dziłlności gospodrczej 19

20 widniejącej np. n zświdczeniu o wpisie do ewidencji dziłlności gospodrczej) orz prcowników ztrudnionych przez te osoby n podstwie umowy o prcę (w rozumieniu Kodeksu prcy). Nleży wykzć wszystkich prcowników ztrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dni uzyskni przez uczestnik wsprci finnsowego z EFS. We wskźniku nie nleży wykzywć uczestników, którzy zprzestli prowdzeni dziłlności gospodrczej przed upływem okresu dwunstu miesięcy. Wskźnik mierzony jest n poziomie projektu, n podstwie dnych przekznych przez uczestnik projektu. szcownie wskźnik: zgodnie z bdniem dl MIR Bdnie skuteczności wsprci relizownego w rmch komponentu regionlnego P KL ( r.) 21% przedsiębiorstw utworzonych dzięki wsprciu z EFS w województwie kujwsko-pomorskim ztrudniło prcowników. Jednocześnie zgodnie ze sprwozdniem z I półrocze 2014 r. w rmch Priorytetu VI P KL (Dziłnie 6.1) wskźnik Liczb utworzonych miejsc prcy w rmch udzielonych z EFS środków n podjęcie dziłlności gospodrczej osiągnął wrtość 8660, co w odniesieniu do liczby osób, które otrzymły bezzwrotne dotcje (8249) stnowi 104,98%. Biorąc pod uwgę, że dotcje kierowne będą do grup w szczególnie trudnej sytucji wskźnik będzie mierzony dość wcześnie (do 12 miesięcy od dni uzyskni wsprci finnsowego), wrtość wskźnik nleży zmniejszyć w stosunku do wyników bdń ewlucyjnych. Dodtkowo pod uwgę nleży wziąć sytucję gospodrczą regionu, w tym niewielkie sldo między nowoutworzonymi zlikwidownymi miejscmi prcy 2528 (2011), 20 (2012). W I półroczu 2014 roku w województwie kujwskopomorskim odnotowno w skli roku: dlszy spdek przeciętnego ztrudnieni w sektorze przedsiębiorstw (o 0,9%, przed rokiem wystąpił w tym zkresie spdek o 1,1%). Pondto n podstwie nlizy Bdnie wsprci w rmch EFS n tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie, PAG Uniconsult, WUP w Szczecinie, Szczecin 2011 r. możn wnioskowć, że skl tworzeni nowych miejsc prcy jest jeszcze niższ. Po 12 miesiącch wpływ dotcji n tworzenie miejsc prcy wynosi 1,05. W związku z powyższym proponuje się wrtość wskźnik utrzymć n poziomie zbliżonym do osiągniętego w sprwozdniu z I półrocze 2014 r. i przyjąć jko odsetek osób prowdzących dziłlność, które ztrudniły prcowników, wrtość 5% (wskźnik 1,05). Tym smym wrtość docelow wynosi: %*1656 = 1739 PI 8.iii Prc n włsny rchunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowcyjnych mikro-, młych i średnich przedsiębiorstw Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób, pozostjących bez prcy, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie os. EFS słbiej : 814 K: 381 M: 433 SL2014 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych orz biernych zwodowo, które uzyskły wsprcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w postci bezzwrotnych środków n podjęcie dziłlności gospodrczej. Definicj osób bezrobotnych orz biernych zwodowo zgodn z definicjmi wskźników pn.: liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie orz liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie, zwrtymi w części dot. wskźników wspólnych EFS monitorownych we wszystkich priorytetch inwestycyjnych. szcownie wskźnik: wskźnik policzony przy złożeniu, że ok. 91,27% lokcji n PI zostnie przeznczonych n dotcje, pozostłe środki przeznczone zostną n instrumenty finnsowe. Z podstwę obliczeń przyjęto koszt jednostkowy dl Dziłni 6.2 P KL, czyli ,84 zł (koszty stłe dl 2014 r.). 20

21 Proporcje płci określono wg proporcji przy wskźniku Liczb osób, które otrzymły bezzwrotne dotcje w rmch Priorytetu VI P KL - Dziłnie 6.2 (stn n r.): kobiety 46,7%, mężczyźni 53,3%. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1 Liczb osób pozostjących bez prcy, które skorzystły z instrumentów zwrotnych n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie os. EFS słbiej : 51 K: 22 M: 29 SL2014 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych orz biernych zwodowo, które uzyskły wsprcie Europejskiego Funduszu Społecznego w postci zwrotnych środków n podjęcie dziłlności gospodrczej. Definicj osób bezrobotnych orz biernych zwodowo zgodn z definicjmi wskźników pn.: liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie orz liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie, zwrtymi w części dot. wskźników wspólnych EFS monitorownych we wszystkich priorytetch inwestycyjnych. szcownie wskźnik: Wskźnik policzony przy złożeniu, że 8,73% lokcji n PI 8.iii zostnie przeznczone n wsprcie w formie instrumentów finnsowych. N podstwie doświdczeń związnych z wykorzystniem instrumentów finnsowych w Dziłniu 6.2 P KL orz wyników przywołnej ewlucji ex-nte instrumentów finnsowych przyjęto średnią wrtość dotcji n poziomie 54,1 tys. zł. Do kosztu dotcji dodno pozostłe koszty, w tym koszty promocji, wyboru wniosków, dordztw i szkoleń, wsprci pomostowego i kosztów pośrednich. N podstwie wyników bdni pt.: cen trwłości i efektywności wsprci udzielonego n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej w rmch SP RZL, ZPRR orz P KL oszcowno wysokość kosztów dodtkowych n 14,1 tys. zł, przy czym nleży zznczyć, że pond połowę tej kwoty stnowi wsprcie pomostowe. Złożono również wzrost o 50% kosztów jednostkowych szkoleń i dordztw (zgodnie z zlecenimi wynikjącymi z ewlucji ex-nte instrumentów finnsowych). szcowny w ten sposób koszt jednostkowy wynosi: ,46 zł (ceny stłe dl roku 2014). Proporcje płci określono wg proporcji przy wskźniku Liczb osób, które skorzystły z instrumentów zwrotnych w rmch Priorytetu VI P KL - Dziłnie 6.2 (stn n r.): kobiety 44,0%, mężczyźni 56,0%. Lp Wskźnik Ktegori regionu Jednostk pomiru wskźni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1. Liczb utworzonych miejsc prcy w rmch udzielonych z EFS środków n podjęcie dziłlności gospodrczej słbiej szt. n/d 3425 szt SL

22 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób pozostjących bez prcy, które po otrzymniu środków z EFS n złożenie włsnej firmy (zrówno w formie zwrotnej, jk i bezzwrotnej) podjęły dziłlność gospodrczą (n podstwie dty rozpoczęci dziłlności gospodrczej widniejącej np. n zświdczeniu o wpisie do ewidencji dziłlności gospodrczej) orz prcowników ztrudnionych przez te osoby n podstwie umowy o prcę (w rozumieniu Kodeksu prcy). Nleży wykzć wszystkich prcowników ztrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dni uzyskni przez uczestnik wsprci finnsowego z EFS. We wskźniku nie nleży wykzywć uczestników, którzy zprzestli prowdzeni dziłlności gospodrczej przed upływem okresu dwunstu miesięcy. Wskźnik mierzony jest n poziomie projektu, n podstwie dnych przekznych przez uczestnik projektu. szcownie wskźnik: wskźnik rezulttu, szcowny n podstwie dwóch wskźników produktu: Liczb osób pozostjących bez prcy, które otrzymły bezzwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie orz Liczb osób pozostjących bez prcy, które skorzystły z instrumentów zwrotnych n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie. Wskźnik wyliczony podstwie zgodnie z wynikmi bdni: Bdnie wsprci w rmch EFS n tworzenie nowych przedsiębiorstw w regionie, PAG Uniconsult, WUP w Szczecinie, Szczecin 2011, które potrktowno jko benchmrk dl szcowni wskźników dl RP WKP Zgodnie z wynikmi tego bdni, liczb miejsc prcy przypdjących n jedno funkcjonujące przedsiębiorstwo wzrst wrz z upływem czsu (od 1,08 dl projektów zkończonych w roku bdni do 1,54 dl projektów zkończonych w roku 2008), lecz równocześnie część firm upd. N jedną dotcję przypd 0,94 miejsc prcy. Jednocześnie nleży zuwżyć, iż zgodnie ze sprwozdniem z I półrocze 2014 r. w rmch Priorytetu VI P KL (Dziłnie 6.2) wskźnik Liczb utworzonych miejsc prcy w rmch udzielonych z EFS środków n podjęcie dziłlności gospodrczej osiągnął wrtość 3425, co w odniesieniu do liczby osób, które otrzymły bezzwrotne dotcje (3185) orz liczby osób, które skorzystły z instrumentów zwrotnych (191) stnowi zledwie 101,45%. W związku z powyższym przyjęto, że n jedno utworzone miejsce prcy po 12 miesiącch przypd 1,05 istniejących miejsc prcy. Tym smym wrtość docelow wynosi: (814+5%*814)+(51+5%*51) = 909 bzową określono n podstwie 6.2 P KL- sprwozdnie I półrocze 2014 r. Lp Wskźnik Ktegori regionu Jednostk pomiru wskźni k Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1. Liczb utworzonych mikroprzedsi ębiorstw dziłjących 30 miesięcy po uzyskniu wsprci finnsowego słbiej szt. n/d 60% proc % bdni e ewlu cyjne dw rzy w okresie progrm owni definicj wskźnik: liczb mikroprzedsiębiorstw utworzonych dzięki wsprciu Europejskiego Funduszu Społecznego w postci środków n podjęcie dziłlności gospodrczej (zwrotnych i bezzwrotnych) ktywnie funkcjonujących co njmniej pełne 30 miesięcy od dni uzyskni wsprci finnsowego. Z przedsiębiorstwo funkcjonujące uwż się podmiot prowdzący dziłlność gospodrczą, bez względu n formę prwną. We wskźniku nie nleży uwzględnić podmiotów, które zwiesiły dziłlność gospodrczą. Podstwą wyliczeni wskźnik jest bdnie ewlucyjne. Sposób pomiru wskźnik określono w wytycznych dot. monitorowni postępu rzeczowego w perspektywie finnsowej 22

23 Wskźnik nleży szcowć w relcji do łącznej liczby osób pozostjących bez prcy, które otrzymły bezzwrotne orz zwrotne środki n podjęcie dziłlności gospodrczej w progrmie, tym smym jednostką pomiru miernik jest procent. szcownie wskźnik: oszcownie bzuje n wynikch Bdni skuteczności wsprci relizownego w rmch komponentu regionlnego P KL , (rport z ) dl MIR, bdniu UM WKP pt. cen trwłości i efektywności wsprci udzielonego n rozpoczęcie dziłlności gospodrczej w rmch SP RZL, ZPRR orz P KL orz z dnymi GUS. Uwzględnijąc powyższe bdni orz fkt, że w rmch PI 8.iii wspierne będą osoby w trudniejszej sytucji n rynku prcy, przyjęto wrtość wskźnik n poziomie 55% (niższą niż wyniki dl województw kujwsko-pomorskiego - 68%). Proponown niższ wrtość uzsdnion jest specyfiką grupy docelowej. Wsprciem objęte zostną przede wszystkim osoby w njtrudniejszej sytucji n rynku prcy, które mogą doświdczć większych trudności z utrzymniem swoich przedsiębiorstw. Trudności te powinno łgodzić wsprcie dl tych osób, brdziej dopsowne do ich indywidulnych potrzeb (w formie dordztw). bzową określono n podstwie Bdni skuteczności wsprci relizownego w rmch komponentu regionlnego P KL PI 8.iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinch, w tym dostęp do ztrudnieni, rozwój kriery, godzenie życi zwodowego i prywtnego orz promownie równości wyngrodzeń z tką smą prcę Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb osób opiekujących się dziećmi w wieku do lt 3 objętych wsprciem w progrmie os. EFS słbiej : SL2014 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lt trzech, które otrzymły bezpośrednie wsprcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w zkresie zpewnieni miejsc opieki nd dziećmi do lt 3 orz, w przypdku gdy wynik to ze zdignozownych potrzeb osób pozostjących bez ztrudnieni - w zkresie ktywizcji zwodowej. szcownie wskźnik: złożono, że ktywizcj społeczno-zwodow opiekunów dzieci będzie mił podobny zkres i intensywność, jk wsprcie osób nieprcujących w PI 8.i, poniewż celem jest przywrócenie n rynek prcy osób nieprcujących. Koszt jednostkowy oszcowno n poziomie 9 558,50 zł (ceny stłe, 2014). Wskźnik ten jest skorelowny ze wskźnikiem liczb utworzonych miejsc opieki nd dziećmi do 3 roku życi. Wsprcie będzie skierowne do osób, które skorzystły z miejsc opieki dl dzieci do lt 3 i zostły zdignozowne jko osoby potrzebujące dziłń z zkresu ktywizcji zwodowej. N wspiernie ktywizcji osób powrcjących n rynek prcy po urlopch mcierzyńskich/ rodzicielskich/wychowwczych zostnie przeznczonych ok. 34,93% lokcji n PI 8.iv. Lp. Wskźnik Jednostk pomiru fundusz Ktegori regionu ( w stosownych przypdkch) docelow dnych rportowni 1. Liczb utworzonych miejsc opieki nd dziećmi w wieku do lt 3 szt. EFS słbiej : SL

24 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkch, klubch dziecięcych, u dziennych opiekunów. Pojęci żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun i nini - zgodnie z ustwą z dni 4 lutego 2011r. o opiece nd dziećmi w wieku do lt 3 (Dz. U r. nr 45 poz. 235). Definicj n podstwie: ustw o opiece nd dziećmi w wieku do lt 3 szcownie wskźnik: koszt jednostkowy utworzeni 1 miejsc opieki nd dziećmi pochodzi z informcji z relizcji Resortowego progrmu rozwoju instytucji opieki nd dziećmi w wieku do lt 3 "Mluch" z 2011 rok. Koszt jednostkowy oszcowno wg nstępującej formuły: ,63 zł*110%+8760 = zł w cench historycznych. Koszt ten wyniósł ,92 zł w cench z 2014 r. Złożono, że n ten cel zostnie przeznczonych ok. 65,07% lokcji n PI 8.iv. Wskźnik zostł wybrny do rm wykonni. Lp Wskźnik Ktegori regionu Jednostk pomiru wskźnik Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1 Liczb osób, które powróciły n rynek prcy po przerwie związnej urodzenie m/wycho wniem dzieck, po opuszczeni u progrmu. słbiej rozwinię ty os. n/d 4883 os SL201 4 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób prcujących, które dzięki wsprciu otrzymnemu w rmch projektu powróciły n rynek prcy po przerwie związnej z urodzeniem/wychowniem dzieck w wyniku dziłń związnych z zpewnieniem miejsc opieki nd dziećmi w wieku do lt 3. We wskźniku nleży wykzć osoby, które wróciły n rynek prcy po urlopie mcierzyńskim lub rodzicielskim. We wskźniku uwzględnine są osoby, które w dniu przystąpieni do projektu były prcujące. soby prcujące definiowne jk we wskźniku liczb osób prcujących objętych wsprciem w progrmie (łącznie z prcującymi n włsny rchunek). Wskźnik mierzony w trkcie relizcji projektu, niemniej informcje dotyczące sttusu ztrudnieni mogą być weryfikowne do czterech tygodni od zkończeni relizcji projektu. szcownie wskźnik: wskźnik bzuje n wskźniku rezulttu: Liczb utworzonych miejsc opieki nd dziećmi w wieku do lt 3 Brkuje jednozncznych dnych dotyczących efektywności ztrudnieniowej podobnych progrmów. Dl oszcowni posiłkowno się wynikmi bdni ewlucyjnego Poddziłni P KL dotyczącego ośrodków wychowni przedszkolnego utworzonych ze środków EFS. 22,2% mtek i 17,3% ojców deklrowło, że fkt pójści dzieck do przedszkol przełożył się n podjęcie przez nich prcy. Dne 24

25 te nie mogą być dosłownie przeniesione n wrunki relizcji PI 8.iv z uwgi n różne cele tego priorytetu i Poddziłni P KL. Dodtkowo nieznny jest sttus bdnych rodziców przed umieszczeniem ich dzieci w przedszkolu. N podstwie złącznik do sprwozdni z relizcji Priorytetu I P KL z I półrocze 2014 r. w cłym krju 4883 rodziców powróciło n rynek prcy po przerwie związnej z urodzeniem/wychowniem dzieck w wyniku udzielonego wsprci w rmch Priorytetu (75% relizcji celu). Jkkolwiek trudno jest ocenić efektywność relizownych dziłń w rmch Priorytetu I (Dziłnie 1.5 P KL) w odniesieniu do efektywności ztrudnieniowej ze względu n brk informcji, jki był sttus uczestników przed przystąpieniem do projektu. Wsprciem w rmch Dziłni 1.5 mogły zostć objęte zrówno osoby prcujące jki bezrobotne i bierne zwodowo. Mjąc to n uwdze, przyjęto, że odsetek osób powrcjących do prcy dzięki i objęciu ich wsprciem ktywizcyjnym osób, których dzieci skorzystją z miejsc opieki dl dzieci do lt 3 wyniesie 40%. Tym smym wrtość wskźnik wyniosł: 40%*5150 osób=2060 osób. bzową określono n podstwie sprwozdni z relizcji Priorytetu I P KL z I półrocze Lp Wskźnik Ktegori regionu Jednostk pomiru wskźnik Wspólny wskźnik produktu stosowny jko podstw do ustlni celów bzow Jednostk pomiru dl wrtości bzowej i docelow ej bzow y docelow dnych Częstotli wość rporto wni 1 Liczb osób pozostjąc ych bez prcy, które znlzły prcę lub poszukują prcy po opuszczeni u progrmu słbiej rozwinię ty os. n/d 4883 os SL201 4 definicj wskźnik: wskźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsprciu EFS w zkresie zpewnieni miejsc opieki nd dziećmi do lt 3 orz, w przypdku gdy wynik to ze zdignozownych potrzeb osób pozostjących bez ztrudnieni (dignoz opcjonln) - w zkresie ktywizcji zwodowej -znlzły prcę lub poszukują prcy po opuszczeniu progrmu. Wskźnik mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpieni do projektu były bezrobotne lub bierne zwodowo. Definicj osób bezrobotnych orz biernych zwodowo zgodn z definicjmi wskźników pn.: liczb osób bezrobotnych (łącznie z długotrwle bezrobotnymi) objętych wsprciem w progrmie orz liczb osób biernych zwodowo objętych wsprciem w progrmie, zwrtymi w części dot. wskźników wspólnych EFS monitorownych we wszystkich priorytetch inwestycyjnych. szcownie wskźnik: wskźnik mierzony n podstwie dwóch wskźników: Liczb osób opiekujących się dziećmi w wieku do lt 3 objętych wsprciem w progrmie Liczb utworzonych miejsc opieki nd dziećmi w wieku do lt 3 Podobnie jk w przypdku wskźnik Liczb osób, które powróciły n rynek prcy po przerwie związnej z urodzeniem/ wychowniem dzieck, po opuszczeniu progrmu brkuje jednozncznych dnych dotyczących efektywności ztrudnieniowej podobnych progrmów. Pewnym przybliżeniem może być efektywność ztrudnieniow kobiet uczestniczących w projektch ktywizcyjnych w Priorytecie VI P 25

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Lp. Nazwa wskaźnika Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 1. Liczba osób pracujących, łącznie z

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS Opracowanie: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 22 czerwca 2015 r. 2 Tabela

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie określeni oowiązującego w roku 2012, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w rmch progrmu Aktywny Smorząd orz wyznczeni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Definicja wskaźnika. Nazwa wskaźnika. Wskaźniki dot. Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Definicja wskaźnika. Nazwa wskaźnika. Wskaźniki dot. Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Załącznik nr 6: Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wskaźniki realizacji celu Konkurs NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wskaźniki realizacji celu Konkurs NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki realizacji celu Konkurs NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 TYPY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI PRODUKTU - wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działao

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r. MINISTERSTWO GOSPODARKI INFORMACJA o przeiegu restrukturyzcji górnictw węgl kmiennego w sierpniu orz w okresie styczeń sierpień 2006r. Wrszw, pździernik 2006 rok W dniu 27 kwietni 2004r. Rd Ministrów,

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo