Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym"

Transkrypt

1 Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu spółki kcyjnej. 4 III. Anliz ekonomiczn źródeł finnsowni firmy n rynku kpitłowym 5 IV. Progi obojętności źródeł finnsowni przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 9 V. Podsumownie.. 11 VI. Litertur Stron 2

3 I. WSTĘP Proces pozyskiwni kpitłu n rozwój przedsiębiorstw jest obecnie skomplikowny i złożony. Zrówno inwestorzy przed dokonniem inwestycji, jk też kcjonriusze konkretnej spółki zstnwiją się co wpływ n wewnętrzną wrtość poszczególnych podmiotów gospodrczych. Jednym z njwżniejszych czynników jest struktur kpitłu. Czyli relcj kpitłów włsnych i obcych. Intuicyjnie możn stwierdzić, że przedsiębiorstwo wykorzystujące do finnsowni ktywów wyłącznie kpitł włsny jest cłkowicie bezpieczne n rynku i kcje tkiej spółki powinny być wyżej wycenine od innych. Jednk tk nie jest, gdyż koszt pozyskni kpitłu włsnego jest wyższy od kosztu kpitłu obcego. Dodtkowo występują wysokie koszty utrconych możliwości z zstosowni kpitłu włsnego, firm nie wykorzystuje dźwigni finnsowej. Z drugiej strony zbyt duże wykorzystywnie kpitłu obcego zwiększ ryzyko bnkructw firmy. Aby wyznczyć optymlną strukturę kpitłu przedsiębiorstw finnsującą rozwój w przyszłości nleży dokonć klkulcji efektywności poszczególnych plnów finnsowych z punktu widzeni wybrnych kryteriów oceny. Stron 3

4 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu spółki kcyjnej Podstwowymi źródłmi długookresowego finnsowni dziłlności przedsiębiorstw funkcjonującego n rynku kpitłowym są: kredyty, pożyczki, obligcje, kcje uprzywilejowne orz kcje zwykłe. Źródł te mogą zsilć dziłlność firmy w sposób wielowrintowy lub w określonej kombincji. Ich wybór zleży od rezulttów określonego rchunku ekonomicznego. Rchunek efektywności źródeł zsilni kpitłowego przedsiębiorstw winien pozwolić n ustlenie tkiego poziomu i struktury kpitłu firmy, które zpewniją jej włścicielom njwiększe korzyści. Mogą to być wysokie dywidendy lub zyski kpitłowe. Strtegiczny chrkter decyzji związnych z emisją kpitłu i podziłem zysku netto w bezpośredni sposób wiąże się z wymienionymi korzyścimi. Decyzje te mogą ksztłtowć stopę zysków ztrzymnych i stopę dywidendy, czyli wpływć n wielkość dywidend i ceny kcji. Z jedno z njwżniejszych kryteriów oceny trfności wyboru kpitłowych źródeł finnsowni przedsiębiorstw nleży uznć zyskowność jednej kcji (miernik EPS). Stron 4 EPS - erning per shre, wyrż wrtość zysku netto przypdjącego n jedną kcję zwykłą. 1 Jeśli w strukturze kpitłu włsnego występuje kpitł kcyjny uprzywilejowny to zysk netto nleży pomniejszyć o dywidendy od kcji uprzywilejownych. Miernik ten m nstępującą postć 2 : ( EBIT I )( 1 t ) DY EPS = N t p EPS - zyskowność jednej kcji EBIT - zysk opercyjny I t -odsetki od obligcji w okresie t t - stop podtku dochodowego DY p - dywidendy kcji uprzywilejownych (wrtość) N s - liczb kcji zwykłych będących w obiegu (lub emitownych). Z powyższego równni wynik możliwość ustleni wrtości zysku opercyjnego EBIT, niezbędnej do osiągnięci oczekiwnej przez kcjonriuszy zyskowności jednej kcji EPS. s (1) 1 J. Durj, Przedsiębiorstwo n rynku kpitłowym, PWE Wrszw 1996 r.,s Tmże, s. 165

5 EPS N s + DY p EBIT = + J (2) 1 t Ntomist gdy EPS=0, wówczs DY p EBIT =F / BEP = + J (3) 1 t Równnie to przedstwi finnsowy próg obojętności (F/BEP), który możn zdefiniowć jko zysk opercyjny, przy którym EPS=0. Wzrost zyskowności jednej kcji jest możliwy w wyniku wzrostu wrtości zysku opercyjnego, gdy pozostłe elementy równni są stłe. Stron 5 III. Anliz ekonomiczn źródeł finnsowni firmy n rynku kpitłowym Anliz ekonomiczn wyboru źródeł finnsowni przedsiębiorstw wykorzystuje formułę progu rentowności lterntywnych plnów finnsowni firmy orz profil nlityczny EPS. Anliz t winn umożliwić wybór njbrdziej trkcyjnej formy sfinnsowni określonych przedsięwzięć z określonego punktu widzeni. Przyjmując jko kryterium - wrtość EPS, otrzymujemy nstępujące równnie : ( EBIT J ) ( 1 t ) DY p ( EBIT J )( 1 t ) DY = N N SA gdzie : N SA, N SB - liczb kcji zwykłych w obiegu, w projekcie A i B, pozostłe oznczeni jk wyżej. Wyliczony w ten sposób EBIT ozncz wrtość zysku opercyjnego dl którego EPS firmy jest tki sm dl obu plnów finnsowych A i B. Dl egzemplifikcji tego problemu, rozwżmy nstępujący przykłd. 3 SB p (4) 3 J. Durj, Przedsiębiorstwo... op.cit.,167

6 Dne: Przedsiębiorstwo by zrelizowć progrm rozwoju produkcji i sprzedży, potrzebuje pozyskć z zewnątrz 4000 zł. Kwotę tę może otrzymć przez : emisje obligcji, emisje kcji uprzywilejownych, emisję kcji zwykłych, lub poprzez określoną kombincję wszystkich tych trzech ppierów wrtościowych. Złóżmy pondto, że : stop oprocentowni nowo emitownych obligcji wynosi 12%, stop dywidendy z kcji uprzywilejownych 15%, z kcji zwykłych 14%. Cen emisyjn kcji nowej serii wynosi 2 zł. N podstwie powyższych złożeń orz dnych zwrtych w tblicy poniżej, określimy njtrkcyjniejszy dl kcjonriuszy sposób sfinnsowni potrzeb kpitłowych firmy. Tbel 1. Dne do przykłdu Stron 6 Pozycje Wrtości przed emisją nowego kpitłu Wrtość obligcji (zł) Stop oprocentowni obligcji (%) 10 Liczb kcji zwykłych (szt.) Bieżąc cen 1 kcji (zł) 3 Stop podtku dochodowego ( w %) 40 Zysk opercyjny EBIT (zł) Zyskowność 1 kcji EPS 2,0 Dne w tbeli 1 prezentują stn finnsowy firmy przed emisją nowego kpitłu: wrtość kpitłu cłkowitego wynosi zł,. kpitł kcyjny zwykły zł b. kpitł obligcyjny zł - firm nie posid w swej strukturze kpitłowej kcji uprzywilejownych.

7 Rozwiąznie: Finnsowy próg obojętności F / BEP DY p 0 = + J = = 2000 zł. 1 t ( 1 t ) EPS jednej kcji przed emisją nowego kpitłu = 2,0 Przedsiębiorstwo rozwż 7 wrintów pozyskni z zewnątrz 4000 zł : ) emisj obligcji, b) emisj kcji uprzywilejownych, c) emisj kcji zwykłych, d) emisj obligcji i kcji uprzywilejownych, e) obligcje i kcje zwykłe, f) kcje uprzywilejowne i zwykłe, g) obligcje, kcje zwykłe, kcje uprzywilejowne. Stron 7 Zbdmy, który z powyższych 7 wrintów: 1) cechuje njniższe ryzyko kpitłowe, mierzone finnsowym progiem obojętności, 2) zpewni njwyższą zyskowność jednej kcji. Tblic 2 dotyczy przykłdu wyboru źródeł finnsowni, ukzuje też wpływ zmin kpitłu firmy n zyskowność 1 kcji Pozycje W r i n t y b c d e f g Zysk opercyjny EBIT (zł) Emisj kpitłu rzem (zł), w tym: obligcje kcje uprzywilejowne kcje zwykłe Kpitł cłkowity po emisji rzem ( w zł) w tym : - obligcje kcje uprzywilejowne kcje zwykłe odsetki od wyemitownych obligcji (12%)zł obligcje i odsetki od obligcji rzem(zł)

8 - dywidendy z kcji uprzywilejownych (15%) zł liczb nowo wyemitownych kcji zwykłych liczb kcji zwykłych ogółem zysk przed opodtkowniem EBT (zł) podtek dochodowy (40%) zł zysk netto EAT, zł zysk netto po odpisniu dywidend z kcji uprzywilejownych EPS 1,904 1,700 1,200 1,649 1,464 1,244 1,262 - ROTA 0,173 0,182 0,182 0,176 0,177 0,182 0,180 - ROE 0,635 0,461 0,461 0,554 0,532 0,461 0,487 -F/BEP Źródło: Durj J. "Przedsiębiorstwo n rynku kpitłowym", PWE Wrszw 1996r., s. 173 Stron 8 Przyjmuje się, że njmniejsze ryzyko kpitłowe posidczy kcji zwykłych występuje wówczs, gdy finnsowy próg obojętności F/BEP zostnie osiągnięty przy njniższym zysku opercyjnym EBIT. Możn zuwżyć, że dl poszczególnych wrintów pozyskni kpitłu przez firmę finnsowy próg obojętności F/BEP m różną wrtość, nwet przy złożeniu, że zysk opercyjny jest stły. Dowodzi to wpływu zmin struktury zsileń kpitłowych n stopę zyskowności jednej kcji. Nsze rozwżni nleży wzbogcić o omówienie ksztłtowni się stopy EPS w poszczególnych projektch. Jeżeli uszeregujemy stopy EPS według wielkości rosnących to otrzymmy nierówność przedstwijącą njbrdziej i njmniej rentowny projekt. EPS c EPS f EPS g EPS e EPS d EPS b EPS 1,2 <1,904> Akcje są njbrdziej rentowne w wrincie A, njmniej rentowne w projekcie C. Dne te wskzują również, że zinteresowni menedżerów i włścicieli co do struktury kpitłowej są różne poniewż menedżerowie preferują mniejsze ryzyko niż kcjonriusze.

9 IV. Progi obojętności źródeł finnsowni przedsiębiorstw n rynku kpitłowym Anliz funkcji zyskowności (EPS) jednej kcji obliczonej dl poszczególnych wrintów pozyskni kpitłu pozwl dostrzec, że mmy do czynieni z drugim finnsowym progiem obojętności - nzywnym finnsowym progiem obojętności źródeł finnsowni Stron 9 dziłlności przedsiębiorstw. 4 Jest to wielkość zysku opercyjnego (EBIT), przy której zyskowność jednej kcji (EPS) jest równ dl dnych źródeł kpitłu (porównywnych plnów finnsowych). Finnsowe progi obojętności źródeł kpitłu nie występują w sytucji gdy współczynniki kierunkowe funkcji EPS mją tkie sme wrtości. W pozostłych przypdkch progi obojętności występują i są zróżnicowne dl różnych źródeł kpitłu. Obecnie zostnie zprezentown nliz funkcji EPS dl różnych poziomów zysku opercyjnego EBIT orz klkulcj progu obojętności źródeł finnsowni dziłlności przedsiębiorstw dl dwóch plnów finnsowych z poprzedniego przykłdu. I. Tblic 3 EPS jko funkcj zysku opercyjnego EBIT Stop EPS Zysk opercyjny EBIT w zł w dnym wrincie EPS -0,796-0,596-0,496 1,504 1,904 3,504 EPS b -1,0-0,8-0,7 1,9 2,3 3,9 EPS c -0,42-0,3-0,24 0,96 1,200 2,16 EPS d -1,051-0,851-0,751 1,831 1,649 3,249 EPS e -0,561-0,411-0,336 1,164 1,464 2,664 EPS f -0,73-0,585-0,512 0,951 1,244 2,415 EPS g -0,762-0,612-0,537 0,963 1,263 4,253 Określone w tblicy nr 3 funkcje zyskowności jednej kcji dl poszczególnych wrintów długookresowego finnsowni potrzeb kpitłowych przedsiębiorstw wskzują, że w przypdku osiągnięci przez firmę EBIT=20000 zł njkorzystniejszy dl kcjonriuszy będzie wrint g sfinnsowni dziłlności, czyli emisj obligcji, kcji uprzywilejownych i zwykłych. Gdyby jednk firm znotowł strtę opercyjną = , to wówczs dl kcjonriuszy njkorzystniejszy byłby wrint C. 4 J. Durj, Przedsiębiorstwo...op.cit.,s.174

10 II. Klkulcj progu obojętności źródeł finnsowni dziłlności dl projektów i c. EPS = ( EBIT J ) ( 1 t ) DY EBIT EPS = ( 2480 )( 1 0, 4) 3000 EPS c = N ( EBIT 2000 )( 1 0, 4) 5000 ( EBIT 2480 ) 0, 6 ( EBIT 2000 ) 0, 6 = , 6( EBIT 2480) = , 6( EBIT 2000) s p Stron EBIT = 1800EBIT EBIT = /: 1200 EBIT = 3200 A ztem EPS w tym punkcie = 0, 6( ) 3000 = 0, 144 Wykorzystując powyższy sposób obliczni progów obojętności źródeł finnsowni dziłlności, możn tego dokonć dl pozostłych wrintów finnsowni. Pr lterntywnych projektów Wrtość EBIT (próg obojętności źródeł finnsowni) EPS w progu obojętności i c 3200zł 0,144 i f 5861zł 0,676 i g 5790zł 0,662 b i c 5750zł 0,450 f i g 19629zł 2,360

11 EPS 0,676 c 0,662 0,144 g f Stron EBIT Przedstwione wyniki wskzują n zróżnicownie wielkości progów obojętności źródeł finnsowni. Dl uzyskni njwyższego finnsowego progu obojętności źródeł pozyskni kpitłu wynoszącego 2,360 niezbędne jest wyprcownie zł zysku EBIT. V. PODSUMOWANIE Podsumowując możn stwierdzić, że decyzj o wyborze struktury kpitłu w firmie jest ściśle powiązn z zyskmi opercyjnymi przedsiębiorstw EBIT. Dodtkowo nleży wskzć, że njwżniejszymi kryterimi oceny struktury kpitłu przedsiębiorstw n rynku kpitłowym są F/BEP i EPS. Firm osiągnie njszybciej finnsowy próg obojętności F/BEP przyjmując do relizcji projekt C - czyli emisję kcji zwykłych. Wtedy F/BEP=2000 zł i jest to projekt o njniższym ryzyku kpitłowym dl kcjonriuszy. Njwyższym ryzykiem kpitłowym chrkteryzuje się projekt d - emisj obligcji i kcji uprzywilejownych, w tym przypdku F/BEP=3755zł. Innymi słowy ob te źródł są biegunmi reprezentującymi odmienną trkcyjność i ryzyko finnsowe dl kcjonriuszy. Przyjęcie wrintu C sfinnsowni potrzeb kpitłowych poprzez emisję kcji zwykłych, byłoby jednk równoznczne z otrzymniem njniższej stopy zwrotu z jednej kcji zwykłej (EPS). Njbrdziej korzystny z tego punktu widzeni jest wrint - emisj obligcji. Relizcj tego wrintu zpewnił kcjonriuszom 1,90zł zysku n kcję.

12 VI. Litertur 1. Duliniec A. Struktur i koszt kpitłu w przedsiębiorstwie. WNPWN, Wrszw 1998r. 2. Durj J. Anliz ekonomiczn w zrządzniu przedsiębiorstw U.Ł. 1995r. 3. Durj J. Przedsiębiorstwo n rynku kpitłowym PWE Wrszw 1996r. WWW. Money.pl Stron 12

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Warszawa, wrzesień 2008 Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Autorzy: Mirosław Kachniewski

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo