Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r."

Transkrypt

1 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA (8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję przyjęty przez Rdę Ministrów dokument: - Informcj o funkcjonowniu spółdzielni socjlnych dziłjących n podstwie ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych z okres r. Jednocześnie informuję, że Rd Ministrów upowżnił Ministr Prcy i Polityki Społecznej do reprezentowni stnowisk Rządu w tej sprwie w toku prc prlmentrnych. Z powżniem (-) Donld Tusk

2 INFORMACJA o funkcjonowniu spółdzielni socjlnych dziłjących n podstwie ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych z okres r. Wrszw, sierpień 2012 r.

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 Spółdzielczość socjln w Polsce...5 Rmy prwne określjące wrunki funkcjonowni spółdzielni socjlnych w Polsce...5 ZłoŜyciele spółdzielni socjlnej...6 Dynmik liczby spółdzielni socjlnych w Polsce w ltch Ustwowe formy wsprci spółdzielni socjlnych...9 Dotcje n podjęcie dziłlności w formie spółdzielni socjlnej...9 Zwolnienie z opłt sądowych złoŝycieli spółdzielni socjlnych...12 Refundcj skłdek n ubezpieczenie społeczne...12 Ulg podtkow...13 Uproszczon rchunkowość...13 Wsprcie wolontriuszy...13 Zlecenie zdni publicznego...13 Kluzule społeczne w zmówienich publicznych...14 Inne formy wsprci finnsowego ze strony jednostek smorządu terytorilnego...14 Pozostłe instrumenty wsprci i źródł finnsowni spółdzielni socjlnych w Polsce...15 Progrm Opercyjny Fundusz Inicjtyw Obywtelskich...17 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki MONITORING SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH...21 Główne cele bdni...21 Metodologi bdni...23 Opis bdnej zbiorowości...24 Członkostwo w Ogólnopolskim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Socjlnych...27 Struktur spółdzielni socjlnych wg podmiotów złoŝycielskich...28 Obszry dziłlności spółdzielni socjlnych...43 Obszry dziłlności gospodrczej spółdzielni socjlnych...43 Klienci spółdzielni socjlnych...47 Dziłlność gospodrcz spółdzielni socjlnych...49 Obszry dziłlności społecznej...54 Ocen efektywności podejmownych dziłń

4 Sytucj finnsow spółdzielni socjlnych...72 ZgroŜeni rozwoju spółdzielni socjlnych...86 Oceny regulcji prwnych określjących rmy funkcjonowni spółdzielni socjlnych...89 STATYSTYCZNA POLSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA MONITORING SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PODSUMOWANIE...98 WNIOSKI Obszry dziłlności spółdzielni socjlnych Sytucj finnsow spółdzielni socjlnych Ocen regulcji prwnych określjących rmy funkcjonowni spółdzielni socjlnych ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS ORAZ ZAGROśEŃ DLA SEKTORA SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ W POLSCE Spis tblic Spis wykresów

5 WPROWADZENIE W pierwotnym brzmieniu ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych w rt. 20 wprowdzono postnowienie nkzujące Rdzie Ministrów złoŝenie do dni 30 czerwc 2008 r. sprwozdni z relizcji ustwy. Sprwozdnie to miło objąć okres od dni wejści w Ŝycie ustwy tj. 6 lipc 2006 r. do dni 31 grudni 2007 r. Ustwodwc określił przede wszystkim termin złoŝeni sprwozdni przez Rdę Ministrów. W czerwcu 2008 r. Minister Prcy i Polityki Społecznej pismem nr DPS-IV-071-AT/08 przedłoŝył Mrszłkowi Sejmu Sprwozdnie z relizcji zdń ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych. Sprwozdnie to z dtą 30 lipc 2008 r. zostło opublikowne jko druk sejmowy nr 930. Sprwozdnie zostło rozptrzone 17 czerwc 2009 r. n posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP nr 159. N posiedzeniu komisji jednomyślnie przyjęto sprwozdnie (druk sejmowy nr 2089), rekomendując Sejmowi przyjęcie sprwozdni. Sprwozdnie to nie zostło przyjęte w trkcie obrd VI kdencji Sejmu. W 2010 r. NjwyŜsz Izb Kontroli przeprowdził kontrolę rozpoznwczą w zkresie funkcjonowni systemu ktywizcji zwodowej osób bezrobotnych i biernych zwodowo w rmch przedsiębiorczości społecznej. W wystąpieniu skierownym do Ministr Prcy i Polityki Społecznej, NjwyŜsz Izb Kontroli krytycznie ocenił fkt, iŝ MPiPS nie posid stłych informcji o przebiegu relizcji zdń wynikjących z ustwy o spółdzielnich socjlnych. Jednocześnie pozytywnie oceniono podjęcie dziłń zmierzjących do rozpoczęci inicjtywy legislcyjnej, polegjącej n wprowdzeniu do ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych postnowień o obowiązku powtrzlnego okresowego monitoringu ww. ustwy, wzorem rozwiązń przyjętych w znowelizownej ustwie z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie. Wskutek stnowisk NIK, w ustwie z dni 19 sierpni 2011 r. o zminie ustwy o ztrudnieniu socjlnym orz niektórych innych ustw (Dz. U. Nr 205, poz. 1211), w rt. 4 pkt 3 zostł przyjęt zmin ustwy wprowdzjąc system stłego monitoringu, w postci nowego rt. 19. Przepis ten zobowiązuje Rdę Ministrów do przedkłdni Sejmowi i Sentowi Rzeczypospolitej Polskiej co dw lt informcji o funkcjonowniu spółdzielni socjlnych, njpóźniej do dni 30 czerwc roku nstępującego po roku sprwozdwczym. Zgodnie z rt. 5 ust. 1 ustwy z dni 19 sierpni 2011 r. o zminie ustwy o ztrudnieniu socjlnym orz niektórych innych ustw, pierwszy termin sprwozdni ustlono n 30 czerwc 2012 r., co powinno objąć informcję z okres 2010 r. i 2011 r., nstępne sprwozdnie z okres 2012 r. i 2013 r. przedstwione będzie do 30 czerwc 2014 r. Docelowo dne do przedstwinej przez Rdę Ministrów informcji mją pochodzić od ministr włściwego do sprw zbezpieczeni społecznego w oprciu o dne przekzne przez związki rewizyjne włściwe dl spółdzielczości socjlnej. 4

6 Spółdzielczość socjln w Polsce Rmy prwne określjące wrunki funkcjonowni spółdzielni socjlnych w Polsce Początek regulcji prwnych związnych z poszukiwniem nowych form ktywizcji osób bezrobotnych i zgroŝonych wykluczeniem społecznym w Polsce związny był z uchwleniem ustwy z 13 czerwc 2003 r. o ztrudnieniu socjlnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.) Nr 122, poz z późn. zm.), któr zdefiniowł pojęci wykluczeni społecznego, ztrudnieni socjlnego, jko formy uczestnictw w Centrch i Klubch Integrcji Społecznej orz tzw. wspiernego ztrudnini socjlnego m.in. w rmch włsnej dziłlności w formie spółdzielni. Po rz pierwszy wskzno wówczs n moŝliwość ktywizcji zwodowej osób zgroŝonych wykluczeniem społecznym opuszczjących Centr Integrcji Społecznej poprzez złoŝenie spółdzielni prcy. Smo pojęcie spółdzielni socjln po rz pierwszy pojwiło się w ustwie z dni 20 kwietni 2004 r. o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ustwą tą znowelizowno ustwę z dni 16 kwietni 1982 r. Prwo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.), wprowdzjąc moŝliwość stworzeni nowego typu spółdzielni jko specyficznego rodzju spółdzielni prcy - nie nstwionej n mksymlizcję zysku. W związku z tym, Ŝe spółdzielniom socjlnym przypisno istotną rolę w polityce rynku prcy i systemie zbezpieczeni społecznego jednocześnie podjęto prce nd odrębnym ktem prwnym 1. Osttecznie 27 kwietni 2006 r. uchwlono ustwę o spółdzielnich socjlnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) wskzując, iŝ ich głównych celem jest przywrócenie n rynek prcy, przez prowdzenie wspólnego przedsiębiorstw, osób zgroŝonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej ztrudnilności orz umoŝliwienie osobom bezrobotnym ktywizcję zwodową 2. Tym smym utworzono nowy podmiot prwny, którego głównym celem jest nie tylko prowdzenie dziłlności gospodrczej, lecz równieŝ dziłlność n rzecz: społecznej reintegrcji członków spółdzielni, przez co nleŝy rozumieć dziłni mjące n celu odbudownie i podtrzymnie umiejętności uczestniczeni w Ŝyciu społeczności loklnej i pełnieni ról społecznych w miejscu prcy, zmieszkni lub pobytu, zwodowej reintegrcji członków spółdzielni, przez co nleŝy rozumieć dziłni mjące n celu odbudownie i podtrzymnie zdolności do smodzielnego świdczeni prcy n rynku prcy. NjwŜniejsze kty prwne regulujące dziłlność spółdzielni socjlnych w Polsce: Ustw z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.). Ustw z dni 16 wrześni 1982 r. Prwo spółdzielcze. Ustw z dni 13 czerwc 2003 r. o ztrudnieniu socjlnym. Ustw z dni 20 kwietni 2004 r. o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ustw z dni 27 sierpni 1997 r. o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudniniu osób niepełnosprwnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Ustw z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). 1 Uzsdnienie do projektu ustwy o spółdzielnich socjlnych, 2 Ibidem. 5

7 ZłoŜyciele spółdzielni socjlnej Zgodnie z rt. 5 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, złoŝycielmi spółdzielni socjlnej mogą być zrówno osoby fizyczne, jk i osoby prwne. JeŜeli złoŝycielmi spółdzielni socjlnej są osoby fizyczne, ich liczb nie moŝe być mniejsz niŝ 5, jeŝeli złoŝycielmi są osoby prwne, liczb t nie moŝe być mniejsz niŝ 2. Spółdzielni socjln liczy nie mniej niŝ 5 członków i nie więcej niŝ Przyjęcie tkiego rozwiązni podyktowne było z jednej strony chęcią stworzeni moŝliwości prowdzeni wspólnej dziłlności dl osób, które smodzielnie miłyby trudności w podjęciu dziłlności gospodrczej, z drugiej zś koniecznością stworzeni optymlnych wrunków dl reintegrcji społecznej członków spółdzielni, w tym tworzeni i wzmcnini więzi międzyludzkich 4. Zgodnie z obowiązującym prwem 5 w kręgu osób fizycznych uprwnionych do tworzeni spółdzielni socjlnej znjdują się przede wszystkim: osoby bezrobotne, w rozumieniu rt. 2 ust. 1 pkt 2 ustwy z dni 20 kwietni 2004 r. o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy, osoby, o których mow w rt. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustwy z dni 13 czerwc 2003 r. o ztrudnieniu socjlnym, czyli: osoby uzleŝnione od lkoholu, nrkotyków orz innych środków odurzjących po zkończeniu leczeni, bezdomni, którzy relizują indywidulny progrm wychodzeni z bezdomności, byli więźniowie, mjących trudności w integrcji ze środowiskiem, osoby chore psychicznie, uchodźcy mjący problemy z integrcją, osoby niepełnosprwne, w rozumieniu rt. 2 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 1997 r. o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudniniu osób niepełnosprwnych posidjące pełną zdolność do czynności prwnych, inne osoby, niŝ wskzne powyŝej, pod wrunkiem, Ŝe ich liczb nie przekrcz 50% ogólnej liczby złoŝycieli. Od 2009 r. spółdzielnię socjlną mogą równieŝ złoŝyć co njmniej dwie osoby prwne spośród niŝej wymienionych: orgnizcje pozrządowe w rozumieniu ustwy o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie; jednostki smorządu terytorilnego; kościelne osoby prwne. Zgodnie z rt. 5 ust. 1 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, po złoŝeniu spółdzielni socjlnej, osoby prwne zobowiązne są do ztrudnieni co njmniej 5 osób fizycznych spośród tych wymienionych w rt. 4 ust. 1 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, w terminie 6 miesięcy od dni wpisu spółdzielni socjlnej do Krjowego Rejestru Sądowego (KRS). Po 12 miesiącch nieprzerwnego ztrudnieni w spółdzielni, ztrudnione w ten sposób osoby fizyczne mogą stć się jej pełnoprwnymi członkmi. Pondto członkostwo w spółdzielni socjlnej mogą nbyć: osoby fizyczne uprwnione do złoŝeni spółdzielni socjlnej wymienione w rt. 4 ust. 1 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, które posidją ogrniczoną zdolność do czynności prwnych; 3 Zgodnie z rt. 5 ust. 3 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych wyjątkiem od tej reguły są spółdzielnie socjlne powstłe w wyniku przeksztłceni się spółdzielni inwlidów lub spółdzielni niewidomych, które mogą liczyć więcej niŝ 50 członków. 4 Uzsdnienie do projektu ustwy o spółdzielnich socjlnych, 5 Art. 4 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych. 6

8 inne osoby fizyczne, pod wrunkiem, Ŝe e ich prc n rzecz spółdzielni socjlnej wymg szczególnych kwlifikcji, których nie posidją pozostli członkowie spółdzielni i ich liczb nie przekrcz 50% ogólnej liczby członków spółdzielni; orgnizcje pozrządowe w rozumieniu ustwy o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie; kościelne osoby prwne; jednostki smorządu terytorilnego; osoby, o których mow w rt. 4 ust. 1 ustwy o spółdzielnich socjlnych ztrudnione nieprzerwnie przez okres 12 miesięcy w spółdzielni socjlnej, której złoŝycielmi były osoby prwne. Dynmik liczby spółdzielni socjlnych w Polsce w ltch W okresie po pierwszym Sprwozdniu z relizcji zdń ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, przedłoŝonym onym Mrszłkowi Sejmu przez Ministerstwo Prcy i Polityki Społecznej w 2008 r., obserwujemy w Polsce systemtyczny przyrost liczby zrejestrownych spółdzielni socjlnych. N koniec 2009 r. w Krjowym Rejestrze Sądowym, zwnym dlej KRS, zrejestrownych było 187 spółdzielni socjlnych, w roku 2010 był to juŝ Ŝ liczb 276 spółdzielni socjlnych, z końcem 2011 r. w KRS figurowły 402 spółdzielnie e socjlne. Dynmikę wzrostu liczby spółdzielni socjlnych w Polsce odzwierciedl poniŝszy wykres. Wykres 1 Liczb spółdzielni socjlnych w Polsce w ltch Liczb spółdzielni socjlnych w Polsce w ltch W 2010 r. w ujęciu wojewódzkim njwiększą dynmikę wzrostu liczby spółdzielni socjlnych obserwujemy w regionie wielkopolskim, mzowieckim orz śląskim. W roku 2011 były to województw wielkopolskie, młopolskie, łódzkie, mzowieckie orz zchodniopomorskie. Njmniej dynmicznie zwiększł się liczb spółdzielni socjlnych odpowiednio w roku 2010 w województwch opolskim i świętokrzyskim orz w roku 2011 w województwch lubuskim i podlskim. 7

9 Wykres 2 Przyrost spółdzielni socjlnych w poszczególnych województwch w roku 2010 Przyrostspółdzielni spółdzielni socjlnych w poszczególnych województwch w roku Wykres 3 Przyrost spółdzielni socjlnych w poszczególnych województwch w roku 2011 Przyrost spółdzielni socjlnych w poszczególnych województwch w roku

10 Ustwowe formy wsprci spółdzielni socjlnych Dotcje n podjęcie dziłlności w formie spółdzielni socjlnej Osobom zinteresownym podjęciem dziłlności w formie spółdzielni socjlnej przysługuje prwo ubiegni się o jednorzową dotcję ze środków Funduszu Prcy n podjęcie dziłlności gospodrczej w wysokości nie przekrczjącej 4-krotnej wysokości przeciętnego wyngrodzeni n kŝdego członk złoŝyciel spółdzielni socjlnej orz 3-krotnej wysokości przeciętnego wyngrodzeni n kŝdego członk przystępującego do juŝ istniejącej spółdzielni socjlnej (rt. 46 ust. 1 pkt 2 ustwy z dni 20 kwietni 2004 r. o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy). Tblic 1 Kwot dotcji przyznnych spółdzielniom socjlnym ze środków Funduszu Prcy w ltch Wysokość dotcji Liczb osób, którym przyznno dotcje , , , , , , , Źródło: Deprtment Funduszy w MPiPS. Tblic 2 Liczb udzielonych dotcji i wydtki Funduszu Prcy (w tys. zł) w poszczególnych miesiącch 2010 r. Miesiące Liczb dotcji Wydtki w miesiącu Nrstjąco w roku styczeń luty 5 61,6 61,6 mrzec 5 50,0 111,6 kwiecień ,5 476,1 mj ,9 709,0 czerwiec ,1 848,1 lipiec , ,3 sierpień , ,4 wrzesień 7 82, ,9 pździernik 4 34, ,8 listopd 10 94, ,2 grudzień , ,9 ŁĄCZNIE 189 Źródło: Deprtment Funduszy w MPiPS. 9

11 Grudniow dominnt zistnił z sprwą 17 osób w PUP dl m. st. Wrszwy w mzowieckim; 10 osób w PUP w LeŜjsku w podkrpckim; 9 osób w PUP w ChodzieŜy, 6 osób w PUP w Gostyniu, 3 osób w PUP w Kliszu w wielkopolskim; 4 osób w PUP w Kwidzynie i 6 osób w PUP w Chojnicch w pomorskim; 4 osób w PUP w Policch w zchodniopomorskim. W cłym 2010 r. wydtków z Funduszu Prcy n dotcje nie było w województwch lubelskim, łódzkim i opolskim. W pozostłych województwch w wydtkch (w tys. zł) dominowły PUP-y odpowiednio: Tblic 3 Wydtki z Funduszu Prcy w roku 2010 w ujęciu wojewódzkim Województwo Kwot cłkowit wydtków z Funduszu Prcy n przedmiotowe dotcje Dominujący PUP Kwot wydtków dominującego PUP z Funduszu Prcy n przedmiotowe dotcje (w tys. zł) (w tys. zł) dolnośląskie 83,5 Świdnic 74,0 kujwsko-pomorskie 186,4 Chełmno 126,4 lubelskie 0-0 lubuskie 63,0 śry 63,0 łódzkie 0-0 młopolskie 198,0 Krków 138,0 mzowieckie 240,0 Misto st. Wrszw 201,3 opolskie 0-0 podkrpckie 187,9 LeŜjsk 127,9 podlskie 66,0 ŁomŜ 66,0 pomorskie 321,4 Kwidzyń 125,3 śląskie 103,2 śywiec 64,5 świętokrzyskie 98,0 Ostrowiec Świętokrzyski 50,0 wrmińsko-mzurskie 161,6 Lidzbrk Wrmiński 123,5 wielkopolskie 295,7 Klisz 112,9 zchodnio-pomorskie 131,0 Łobez 61,6 Źródło: Deprtment Funduszy w MPiPS. W roku 2011 n dotcje dl 75 osób, łącznie wydtkowno 819,6 tys. zł. Nie odnotowno wydtków w lubuskim, łódzkim, podkrpckim, podlskim i pomorskim. Njwięcej ntomist, 175,1 tys. zł wystąpiło w wrmińsko-mzurskim w tym Olsztyn 79,9 tys. zł, Lidzbrk Wrmiński 60,0 tys. zł. Rekordowe wydtki odnotowł PUP w Bydgoszczy (kujwsko-pomorskie) 124,2 tys. i PUP dl m. st. Wrszwy (mzowieckie) 107,7 tys. zł. Przytoczyć nleŝy jeszcze Wołów (dolnośląskie) 50,0 tys. zł; Chełm (lubelskie) 49,0 tys. zł; Krków (młopolskie) 50,0 tys. zł; Głubczyce (opolskie) 25,4 tys. zł; Częstochow (śląskie) 40,5 tys. zł; Biłogrd (zchodniopomorskie) 40,2 tys. zł. 10

12 Tblic 4 Szczegółowo w 2011 r. liczb dotcji i wydtki Funduszu Prcy w poszczególnych województwch i powitowych urzędch prcy Województwo Liczb dotcji Kwot cłkowit wydtków z Funduszu Prcy n przedmiotowe dotcje (w tys. zł) PUP Liczb dotcji z dnego PUP Kwot wydtków poszczególnych PUP z Funduszu Prcy n przedmiotowe dotcje (w tys. zł) Włocłwek 4 54,8 lubelskie 5 49,9 Chełm 5 49,9 lubuskie łódzkie młopolskie 5 50,0 Krków 5 50,0 mzowieckie 8 107,7 Misto st ,7 Wrszw opolskie 2 25,4 Głubczyce 2 25,4 podkrpckie podlskie pomorskie śląskie 4 50,5 Częstochow 3 40,5 Mikołów 1 10,0 MUP Olsztyn 6 79,9 PUP Olsztyn 2 25,2 dolnośląskie 4 50,0 Wołów 4 50,0 kujwskopomorskie ,8 Bydgoszcz ,2 Wąbrzeźno 3 28,8 świętokrzyskie 2 19,0 Ostrowiec 2 19,0 Świętokrzyski wrmińskomzurskie ,1 Elbląg 1 10,0 Lidzbrk Wrmiński 5 60,0 wielkopolskie 3 24,0 Klisz 3 24,0 zchodniopomorskie 4 50,2 Biłogrd 3 40,2 Kmień Pomorski 1 10,0 ŁĄCZNIE ,6 Źródło: Deprtment Funduszy w MPiPS. Z kolei osoby niepełnosprwne zrejestrowne w powitowym urzędzie prcy jko osoby bezrobotne lbo poszukujące prcy mogą otrzymć z Funduszu Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych środki n wniesienie wkłdu do spółdzielni socjlnej, w wysokości określonej w umowie zwrtej ze strostą, w kwocie nie przekrczjącej wysokości piętnstokrotnego przeciętnego wyngrodzeni (rt. 12 ust. 1 ustwy z dni 27 sierpni 1997 r. o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudniniu osób niepełnosprwnych). 11

13 Tblic 5 Środki n wniesienie wkłdu do spółdzielni socjlnej z Funduszu Rehbilitcji Osób Niepełnosprwnych w ltch Województwo Wniesienie wkłdu do spółdzielni socjlnej, relizcj zdni w ltch Rok 2010 Rok 2011 liczb kwot liczb kwot dolnośląskie kujwsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie młopolskie mzowieckie opolskie podkrpckie podlskie pomorskie śląskie świętokrzyskie wrmińsko-mzurskie wielkopolskie zchodniopomorskie Ogółem Źródło: PFRON. Zwolnienie z opłt sądowych złoŝycieli spółdzielni socjlnych Spółdzielnie socjlne n mocy rt. 6 ust. 3 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych nie uiszczją opłty sądowej od wniosku o wpis spółdzielni do Krjowego Rejestru Sądowego orz nie uiszczją opłty z ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodrczym. Zwolnienie z opłt trktowne jest jko pomoc publiczn de minimis. Refundcj skłdek n ubezpieczenie społeczne N podstwie rt. 12 ust. 3-3d ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, spółdzielni socjln m moŝliwość ubiegni się o sfinnsownie ze środków Funduszu Prcy skłdek n ubezpieczenie emerytlne, rentowe i wypdkowe od kwoty minimlnego wyngrodzeni osób, o których mow w rt. 4 ust. 1 ustwy o spółdzielnich socjlnych, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dni ztrudnieni orz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy. Zwroty skłdek ubezpieczeniowych dokonywne są w okresch kwrtlnych. Od 2009 r. spółdzielnie socjlne mją równieŝ moŝliwość ubiegni się o miesięczne zliczki n opłcnie skłdek ubezpieczeni społecznego. NleŜy jednk zznczyć, iŝ t form wsprci m chrkter fkulttywny. Sprwozdnie MPiPS-02 o przychodch i wydtkch Funduszu Prcy, począwszy od 2011 r. greguje dne odnośnie wydtkowni z Funduszu Prcy środków n zwrot opłconych przez spółdzielnie 12

14 socjlne wydtków n część wyngrodzeni orz kosztów osobowych prcodwcy odpowidjących skłdce n ubezpieczeni społeczne, w zkresie i n zsdch określonych w rt. 12 ust. 3 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych. Wynik to ze zminy w ustwie o promocji ztrudnieni ( ) brzmieni pkt 41 w ust. 1 w rt. 108, wprowdzonego ustwą z dni 16 grudni 2010 r. o zminie ustwy o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy orz niektórych innych ustw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725, z późn. zm.). Wydtki Funduszu Prcy n to zdnie w 2011 r. wyniosły łącznie 184,7 tys. zł i dotyczyły 118 osób. Odnotowno je w dziesięciu województwch, njwięcej 48 tys. zł w pomorskim, 32 tys. zł w młopolskim, 29 tys. zł w podlskim, 23 tys. zł w wielkopolskim, 16 tys. zł w wrmińsko-mzurskim, po 11 tys. zł w opolskim i dolnośląskim, 7 tys. zł w podkrpckim, 6 tys. zł w śląskim orz 3 tys. zł w kujwsko-pomorskim. Ulg podtkow Zgodnie z rt. 17 ust. 1 pkt 43 ustwy z dni 15 lutego 1992 r. o podtku dochodowym od osób prwnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) dochody spółdzielni wydtkowne w roku podtkowym n cele związne ze społeczną i/lub zwodową reintegrcją jej członków są zwolnione z podtku dochodowego od osób prwnych w części niezliczonej do kosztów uzyskni przychodów. Uproszczon rchunkowość Spółdzielnie socjlne mogą stosowć uproszczone zsdy rchunkowości. Zgodnie z rt. 2 ust. 1 pkt 2 ustwy z dni 29 wrześni 1994 r. o rchunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), nie stosuje się ww. ustwy, jeŝeli przychody netto ze sprzedŝy towrów, produktów i opercji finnsowych spółdzielni socjlnej z poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowrtości w wlucie polskiej ,00 EUR. Wsprcie wolontriuszy Wolontriusze mogą wykonywć świdczeni n rzecz spółdzielni socjlnej odpowidjące świdczeniu prcy, n zsdch określonych w rt ustwy z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie. Zlecenie zdni publicznego Spółdzielnie socjlne mją prwo uczestniczeni, n zsdch nlogicznych jk orgnizcje pozrządowe, w relizcji zdń publicznych ze sfery poŝytku publicznego. Z dnych uzysknych przez Deprtment PoŜytku Publicznego w MPiPS w rmch monitoringu ustwy z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie (udpp) wynik, iŝ w 2010 roku tylko 16 (0,6%) instytucji dministrcji publicznej zlecło spółdzielniom socjlnym relizcję zdń publicznych n podstwie udpp, przy czym w 10 (0,4%) instytucjch był to tryb otwrtego konkursu ofert. W 2010 roku nie odnotowno przypdków przekzni przez instytucje dministrcji publicznej środków finnsowych spółdzielniom socjlnym n podstwie umów wieloletnich. W 2010 roku zdni o chrkterze loklnym lub regionlnym z pominięciem otwrtego konkursu ofert (n podstwie rt. 19 udpp) były zlecone przez instytucje dministrcji publicznej spółdzielniom socjlnym w 33 przypdkch, n łączną kwotę ,00 zł. Tblic 6 Zdni publiczne zlecne w 2010 roku przez instytucje dministrcji publicznej spółdzielniom socjlnym n podstwie udpp. Powierznie Wspiernie liczb ofert złoŝonych w 2010 roku 4 9 liczb podpisnych umów w 2010 roku ogółem 4 6 w tym liczb umów wieloletnich podpisnych w 2010 roku 0 0 wysokość przekznych w 2010 roku środków n podstwie umów podpisnych w 2009 i 2010 roku ,00 zł ,00 zł Źródło: Deprtment PoŜytku Publicznego w MPiPS. 13

15 W 2011 roku 21 (0,8%) instytucji dministrcji publicznej zlecło spółdzielniom socjlnym relizcję zdń publicznych n podstwie udpp, przy czym w 15 (0,6%) instytucjch był to tryb otwrtego konkursu ofert. N podstwie umów wieloletnich zwrtych przed 2011 rokiem pomiędzy spółdzielnią socjlną instytucją dministrcji publicznej środki finnsowe przekzno tylko w jednym przypdku (2 umowy), n łączną kwotę ,00 zł. W 2011 roku zdni o chrkterze loklnym lub regionlnym z pominięciem otwrtego konkursu ofert (n podstwie rt. 19 udpp) były zlecone przez instytucje dministrcji publicznej spółdzielniom socjlnym tylko w jednym przypdku, n kwotę 5.780,00 zł. Tblic 7 Zdni publiczne zlecne w 2011 roku przez instytucje dministrcji publicznej spółdzielniom socjlnym n podstwie udpp. Powierznie Wspiernie liczb ofert złoŝonych w 2011 roku 9 74 liczb podpisnych umów w 2011 roku ogółem 9 59 w tym liczb umów wieloletnich podpisnych w 2011 roku 2 0 wysokość przekznych w 2011 roku środków n podstwie umów podpisnych w 2010 i 2011 roku ,00 zł ,00 zł Źródło: Deprtment PoŜytku Publicznego w MPiPS. Kluzule społeczne w zmówienich publicznych W rmch zmówień publicznych zmwijący moŝe określić w opisie przedmiotu zmówieni wymgni związne z relizcją zmówieni, dotyczące np. ztrudnieni osób 6 : bezrobotnych lub młodocinych w celu przygotowni zwodowego, o których mow w przepisch o promocji ztrudnieni i instytucjch rynku prcy, niepełnosprwnych, o których mow w przepisch o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudniniu osób niepełnosprwnych, innych osób, o których mow w przepisch o ztrudnieniu socjlnym. W rmch specyfikcji istotnych wrunków zmówieni zmwijący określ jednocześnie o jką liczbę ztrudnionych osób mu chodzi. MoŜe to np. oznczć, Ŝe zmwijący oczekuje, iŝ pond 50% prcowników dnego podmiotu będzie osobmi zliczjącymi się do osób niepełnosprwnych w rozumieniu rt. 2 pkt 2 ustwy z dni 27 sierpni 1997 r. o rehbilitcji zwodowej i społecznej orz ztrudniniu osób niepełnosprwnych lub włściwych przepisów pństw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszru Gospodrczego 7. Z dnych uzysknych z rejestrów Urzędu Zmówień Publicznych wynik, iŝ wśród zmieszcznych w Biuletynie Zmówień Publicznych ogłoszeń przetrgowych w roku 2010 orz ogłoszeń przetrgowych w roku 2011, postępowni zwierjące kluzule n podstwie rt. 22 ust. 2 ustwy z dni 29 styczni 2004 r. - Prwo zmówień publicznych liczyły odpowiednio 547 ogłoszeń (0,34%) w roku 2010 orz 325 ogłoszeń (0,19%) w roku Inne formy wsprci finnsowego ze strony jednostek smorządu terytorilnego N podstwie rt. 15 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych, dziłlność spółdzielni socjlnej moŝe zostć wsprt ze środków budŝetu jednostki smorządu terytorilnego, w szczególności poprzez: 6 Art. 29 ust. 4 orz rt. 36 ust. 2 pkt 9 ustwy z dni 29 styczni 2004 r. - Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 7 Art. 22 ust. 2 ustwy z dni 29 styczni 2004 r. - Prwo zmówień publicznych. 14

16 dotcje; poŝyczki; usługi lub dordztwo w zkresie finnsowym, księgowym, ekonomicznym, prwnym i mrketingowym; zrefundownie kosztów lustrcji. Pozostłe instrumenty wsprci i źródł finnsowni spółdzielni socjlnych w Polsce Pierwszym dziłniem podjętym n rzecz spółdzielni socjlnych przez Ministerstwo Prcy i Polityki Społecznej było utworzenie w 2005 r. Regionlnych Funduszy Ekonomii Społecznej (RFES). W wyniku otwrtego konkursu wybrno wówczs kilk orgnizcji, którym przekzno środki finnsowe w łącznej kwocie 1,0 mln zł. Zdniem opertorów było udzielnie wsprci finnsowego w formie grntów pierwszym grupom złoŝycielskim orz prowdzenie kmpnii edukcyjno- promocyjnych. W wyniku podjętych dziłń powstło 20 spółdzielni socjlnych 8. Tblic 8 Regionlne Fundusze Ekonomii Społecznej Nzw orgnizcji tworzącej fundusz Adres Obszr geogrficzny dziłni Przekzn dotcj n dziłni wspierjące Rzeszowsk Agencj Rozwoju Regionlnego Fundcj Wzjemnej Pomocy Brk Agencj Rozwoju Spółdzielczości, Związek Lustrcyjny Spółdzielni Prcy Stowrzyszenie n Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Loklnej WAMA-COOP Ogólnopolskie Porozumienie Orgnizcji Bezrobotnych Rzeszów, ul. Szopen 51 tel. (17) fx. (17) e-mil: Poznń, ul. Wincentego 6/7 tel e-mil: Krków, ul. Mlborsk 65 tel.(12) fx. (12) e-mil: Olsztyn, ul. Kołobrzesk 13, pok.203 A tel. (89) , fx (89) e-mil: Łódź, ul. Rybn 7 e tel. (42) , fx. (42) Źródło: Deprtment Pomocy i Integrcji Społecznej, MPiPS. Województwo Podkrpckie Województw: Lubuskie, Pomorskie, Kujwsko- Pomorskie, Wrmińsko-Mzurskie, Wielkopolskie, Zchodniopomorskie, Województw: Lubelskie, Świętokrzyskie, Młopolskie, Mzowieckie, Podlskie Województw: Śląskie, Dolnośląskie, Opolskie Województwo Łódzkie 50,0 tys. zł 350,0 tys. zł 350,0 tys. zł 200,0 tys. zł 50,0 tys. zł Kolejnym etpem tworzeni infrstruktury wsprci było zpoczątkownie w 2006 r. resortowego progrmu Wspiernie Rozwoju Spółdzielczości Socjlnej, dzięki któremu udło się powołć w mirę stbilną sieć podmiotów prowdzących Ośrodki Wsprci Spółdzielczości Socjlnej (OWSS). 8 N koniec grudni 2005 r. w Krjowym Rejestrze Sądowym zrejestrownych było 40 spółdzielni socjlnych, więc połow z nich powstł w wyniku wsprci udzielonego przez RFES. 15

17 Tblic 9 Podmioty prowdzące Ośrodki Wsprci Spółdzielczości Socjlnej w ltch Rok 2007 Rok 2008 Rok Stowrzyszenie Wsprci Społecznego JA-TY-MY z siedzibą Łodzi 2. MOPS w Olsztynie 3.Rzeszowsk Agencj Rozwoju Regionlnego w Rzeszowie 4. Urząd Mist i Gminy Byczyn (woj. opolskie) 5. Agencj Rozwoju Spółdzielczości Związku Lustrcyjnego Spółdzielni Prcy w Krkowie 6. Krjowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwlidów i Spółdzielni Niewidomych w Wrszwie 7. Regionlne Centrum Wspierni Inicjtyw Pozrządowych w Włbrzychu 8. Stowrzyszenie Now Szns w Zmościu 9. Powitowy Urząd Prcy w Rudzie Śląskiej 10. Stowrzyszenie n rzecz Spółdzielni Socjlnych w Poznniu 11. Fundcj Dom Wspólny Brk w Drezdenku 1. Rzeszowsk Agencj Rozwoju Regionlnego w Rzeszowie 2. Stowrzyszenie Now Szns w Zmościu 3. MOPS w Olsztynie 4. Stowrzyszenie WAMA-COOP z Olsztyn 5. Krjowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwlidów i Spółdzielni Niewidomych w Wrszwie 6. Stowrzyszenie JA-TY-MY z Łodzi 7. Urząd Mist i Gminy Byczyn wrz ze Stowrzyszeniem Pomocy Wzjemnej Brk w Strzelcch Opolskich 8. Stowrzyszenie n Rzecz Spółdzielni Socjlnych z Poznni 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zborze, woj. lubuskie 10. Związek Lustrcyjny Spółdzielni Prcy Agencj Spółdzielczości w Krkowie 11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczch, woj. młopolskie 12. Powitowy Urząd Prcy w Rudzie Śląskiej 13. Regionlne Centrum Wspierni Inicjtyw Pozrządowych w Włbrzychu 14. Crits Diecezji Kieleckiej w Kielcch 1. Stowrzyszenie "WAMA-COOP" w Olsztynie 2. Stowrzyszenie n Rzecz Spółdzielni Socjlnych w Poznniu 3. Stowrzyszenie NOWA SZANSA w Zmościu 4. Krjowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwlidów i Spółdzielni Niewidomych w Wrszwie 5. Powitowy Urząd Prcy w Rudzie Śląskiej 6. MOPS w Olsztynie 7. Urząd Miejski w Byczynie 8. Crits Diecezji Kieleckiej 9. Związek Lustrcyjny Spółdzielni Prcy, Agencj Rozwoju Spółdzielczości w Krkowie 10. Centrum Integrcji Społecznej CISTOR w Toruniu 11. Fundcj Pomocy Wzjemnej BARKA w Poznniu 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczch 13. Rzeszowsk Agencj Rozwoju Regionlnego w Rzeszowie Źródło: Deprtment Pomocy i Integrcji Społecznej w MPiPS. W rmch bieŝącej dziłlności Ośrodki Wsprci Spółdzielczości Socjlnej relizowły zdni z zkresu: dordztw: w zkresie restrukturyzcji profilu dziłlności spółdzielni socjlnych; prwnego orz księgowo-finnsowego; w zkresie tworzeniu loklnych grup producenckich, związków rewizyjnych spółdzielni socjlnych orz prtnerstw loklnych; usług edukcyjnych w formie wrszttów orz spotkń konsultcyjnych kierownych przede wszystkich do grup złoŝycielskich; wsprci finnsowego w formie: poręczeń w przypdku wspierni osób bezrobotnych zmierzjących utworzyć spółdzielnię socjlną i ubiegjących o środki n ten cel z Funduszu Prcy; 16

18 poŝyczek n opłtę skłdek ubezpieczeniowych spółdzielców, którym Fundusz Prcy refundowł je n podstwie ówczesnego rt. 12 ust. 3 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych 9 ; poŝyczek n zkup mteriłów i nrzędzi niezbędnych do wykonni udzielonego zmówieni publicznego lub wykonni relizcji zdni publicznego n podstwie ówczesnego rt. 5 ust. 2 pkt 4 ustwy z dni 24 kwietni 2003 r. o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie (powierznie orz wspiernie przez orgny dministrcji publicznej wykonywni zdń publicznych); poŝyczek n wdium skłdne podczs uczestnictw w przetrgu orz n wniesienie zbezpieczeni nleŝytego wykonni umowy, o których mow w ustwie z dni 29 styczni 2004 r. - Prwo zmówień publicznych; grntów dl dziłjących spółdzielni socjlnych, które podejmą proces restrukturyzcji profilu swojej dziłlności orz dl nowo powstłych grup złoŝycielskich 10 ; grntów n przeprowdzenie lustrcji (n podstwie rt. 15 ust. 1 pkt 5 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych). W lutym 2010 r. Ministerstwo Prcy i Polityki Społecznej ogłosiło hrmonogrm konkursów w obszrze ktywnych form pomocy, w którym po rz pierwszy od 2007 r. nie wyodrębniono środków n kontynucję progrmu. W ocenie MPiPS funkcjonując dotąd formuł progrmu wymgł zmin i przeorientowni priorytetów, co związne było m.in. z pojwieniem się nowych źródeł finnsowni tego typu przedsięwzieć w rmch funduszy europejskich. Pondto od 2011 r. zproponowno nową formę wspierni spółdzielczości socjlnej w rmch Progrmu Opercyjnego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich (PO FIO) w postci wyodrębnionego komponentu regionlnego, którego zdniem m być m.in. wspiernie spółdzielni socjlnych. Progrm Opercyjny Fundusz Inicjtyw Obywtelskich (PO FIO) Kolejnym elementem wsprci rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce, w tym spółdzielczości socjlnej jest Progrm Opercyjny Funduszu Inicjtyw Obywtelskich , w rmch którego wyodrębniono Priorytet IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej, zś wśród moŝliwych obszrów wsprci znlzło się m.in. promownie i upowszechninie idei przedsiębiorczości społecznej orz dobrych prktyk w tym obszrze orz promownie nowych form gospodrowni i tworzeni włsnych miejsc prcy, w tym równieŝ w formie spółdzielni socjlnych. Tblic 10 Liczb wniosków o dofinnsownie złoŝonych przez spółdzielnie socjlne w rmch PO FIO w ltch PO FIO 2009 PO FIO 2010 PO FIO 2011 Dofinnsowne Niedofinnsowne Ogółem Źródło: Deprtment PoŜytku Publicznego w MPiPS. Dodtkowo w 2011 r. w rmch Priorytetu IV Rozwój przedsiębiorczości społecznej wyodrębniono komponent regionlny, w rmch którego wyłoniono cztery dwuletnie projekty, których celem jest 9 W obecnym brzmieniu ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych rt. 12 ust. 3 zostł uchylony, zkres rozszerzonych moŝliwości, wrunków i trybu finnsowni ze środków Funduszu Prcy skłdek n ubezpieczeni emerytlne, rentowe i wypdkowe z ztrudnionego w spółdzielni socjlnej określ rt. 12 ust. 3 3d tej ustwy. 10 W przypdku, kiedy funkcję Ośrodk Wsprci Spółdzielczości Socjlnej pełniły jednostki bezpośrednio dysponujące środkmi budŝetu pństw lub budŝetu jednostek smorządu terytorilnego, udzielenie grntu n przewidziny w przedmiotowym progrmie resortowym cel odbywło się n podst. rt. 15 ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych. 17

19 wspiernie loklnych projektów relizownych przez podmioty ekonomii społecznej, o których mow w rt. 3 ust. 3 ustwy o dziłlności poŝytku publicznego i o wolontricie w zkresie: współprcy sektor publicznego i sektor społecznego orz sektor biznesowego (budow prtnerstw publiczno-społecznego lub publiczno-społeczno-prywtnego n rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez loklne porozumieni, pkty, plny dziłni lub przygotowywnie wspólnych projektów o chrkterze prtnerskim); rozwijni lub wprowdzni nowych rozwiązń, produktów lub usług podmiotów ekonomii społecznej słuŝących relizcji zdń poŝytku publicznego lub uŝyteczności publicznej lub/i społeczności loklnej (np. udoskonlnie systemów sprzedŝy, wdrŝnie nrzędzi zrządzni, mrketingu, lustrcję spółdzielczą, bdnie loklnego rynku n potrzeby wprowdzni nowych usług lub produktów, propgownie kluzul społecznych, relizcj usług n rzecz społeczności loklnej). Do podmiotów uprwnionych do ubiegni się o środki zliczono wyłącznie te orgnizcje, które w ltch uczestniczyły (jko projektodwc lub prtner) w relizcji omwinego wcześniej Progrmu Ministerstw Prcy i Polityki Społecznej Wspiernie Rozwoju Spółdzielczości Socjlnej 11. Tblic 11 Wykz podmiotów, które otrzymły dotcję w rmch Komponentu Regionlnego PO FIO w 2011 r. Nzw orgnizcji Stowrzyszenie Popierni Zrdności śyciowej i Rozwoju Przedsiębiorczości orz Pomocy Wzjemnej w Byczynie Tytuł projektu Ośrodek Wsprci Spółdzielczości Stowrzyszenie n Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Loklnej WAMA-COOP z Olsztyn Regionlny Ośrodek Wsprci Spółdzielczości Regionlne Centrum Wspierni Inicjtyw Pozrządowych z Włbrzych Stowrzyszenie n Rzecz Spółdzielni Socjlnych z Poznni Innowcyjny Spółdzielc Nowe otwrcie Ośrodk Wsprci Spółdzielczości Socjlnej Źródło: Deprtment PoŜytku Publicznego w MPiPS. Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki (PO KL) W rmch projektów współfinnsownych ze środków Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki podejmowne są dziłni mjące n celu m.in. stworzenie moŝliwości zkłdni i prowdzeni spółdzielni socjlnych. Wśród moŝliwych typów opercji przewidzinych w Poddziłniu Wsprcie Ekonomii Społecznej przewidzino: dordztwo prwne, księgowe i mrketingowe; dordztwo indywidulne i grupowe świdczone m.in. przez centr lub inkubtory przedsiębiorczości społecznej, w tym dordztwo w zkresie pozyskiwni przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finnsowni; szkoleni umoŝliwijące nbycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do złoŝeni i/lub prowdzeni dziłlności w sektorze ekonomii społecznej; wsprcie n złoŝenie spółdzielni socjlnej, przystąpienie lub ztrudnienie w spółdzielni socjlnej poprzez zstosownie co njmniej dwóch spośród nstępujących instrumentów: wsprcie szkoleniowe i dordztwo (indywidulne i grupowe) umoŝliwijące uzysknie wiedzy i umiejętności potrzebnych do złoŝeni, prowdzeni, przystąpieni lub prcy 11 Zsdy przyznwni i rozliczni dotcji w rmch Progrmu Opercyjnego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich w 2011 r., Deprtment PoŜytku Publicznego Ministerstw Prcy i Polityki Społecznej, Wrszw 2011, s

20 w spółdzielni socjlnej, w tym szkoleni zwodowe potrzebne do prcy w spółdzielni socjlnej; przyznnie środków finnsowych dl spółdzielni socjlnej n złoŝenie 12, przystąpienie do lub ztrudnienie w spółdzielni socjlnej do wysokości ,00 zł n: członk złoŝyciel w przypdku osoby fizycznej, osobą ztrudniną w spółdzielni socjlnej utworzonej przez osoby prwne; wsprcie pomostowe obejmujące wsprcie finnsowe połączone z dordztwem orz pomocą w efektywnym wykorzystniu środków 13. Pondto spółdzielnie socjlne mją moŝliwość ubiegni się o relizcję projektów współfinnsownych ze śródków UE w rmch wszystkich Priorytetów wsprci. Do chwili obecnej zrelizowły one lub relizują 13 projektów w rmch 4 Priorytetów PO KL. Tblic 12 List projektów zrelizownych lub relizownych przez spółdzielnie socjlne w rmch PO KL (stn n r.) Lp. Nzw beneficjent Tytuł projektu Okres relizcji Wrtość projektu Numer i nzw Priorytetu Numer i nzw Dziłni 1. Spółdzielni Socjln ELLES VII Promocj integrcji społecznej 7.3. Inicjtywy loklne n rzecz ktywnej integrcji Aktywizcj liderów/liderek i mieszkńców obszrów wiejskich n rzecz rozwiązywni problemów społecznych ,00 zł 2. WielobrnŜow Spółdzielni Socjln EDU- Projekt IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch 9.5. Oddolne inicjtywy edukcyjne n obszrch wiejskich ŚcieŜk zdrowi - edukcj, integrcj, rewlidcj i rehbilitcj dzieci niepełnosprwnych z terenów wiejskich ,00 zł Przeciwdziłnie wykluczeniu i wzmocnienie sektor ekonomii społecznej VII Promocj integrcji społecznej Inicjtywy Spółdzielni Socjln loklne n rzecz Usługowoktywnej integrcji Hndlowo- 7. Produkcyjn w Byczynie VIII Regionlne kdry gospodrki 8.1. Rozwój prcowników i przedsiębiorstw w regionie "Od CIS-u do Spółdzielni Socjlnej" 4. Łtwiejszy dostęp do rynku prcy 5. Inkubtor Przedsiębiorczości Społecznej KŜdy moŝe zostć liderem WyŜsze kwlifikcje - lepsze jutro 8. Postw n swoje umiejętności! ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,5 zł ,00 zł 9. Spółdzielni Socjln GRÓD VIII Regionlne kdry gospodrki 8.1. Rozwój prcowników i przedsiębiorstw w regionie Doskonlenie zwodowe ztrudnionych w obsłudze ruchu turystycznego ,00 zł 12 Do 2011 r. dotcje n złoŝenie spółdzielni socjlnej przyznwne były w rmch Priorytetu VI Rynek prcy otwrty dl wszystkich PO KL. 13 Szczegółowy Opis Priorytetów Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki , Ministerstwo Rozwoju Regionlnego, Wrszw grudzień 2011, s

21 Opolszczyzny 10. Spółdzielni Socjln UL VII Promocj integrcji społecznej 7.2. Przeciwdziłnie wykluczeniu i wzmocnienie sektor ekonomii społecznej Nstępny Krok - Prc ,00 zł 11. śrsk Spółdzielni Socjln I Ztrudnienie i integrcj społeczn 1.3. Ogólnopolskie progrmy integrcji i ktywizcji zwodowej Romowie wczorj i dziś promocj integrcji społeczności romskiej w śrch ,3 zł 12. Spółdzielni Socjln WwwPromotion VII Promocj integrcji społecznej 7.2. Przeciwdziłnie wykluczeniu i wzmocnienie sektor ekonomii społecznej Spółdzielni socjln - profesjonln firm ,00 zł 13. Spółdzielni Socjln "Mon Lis" VII Promocj integrcji społecznej 7.3. Inicjtywy loklne n rzecz ktywnej integrcji Otwrty dilog publiczno-społeczny jko form wpływu mieszkńców n rozwój loklny ,00 zł Źródło: List beneficjentów Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki stn n r., 20

22 MONITORING SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Obszr spółdzielczości socjlnej odgryw istotną rolę w sektorze ekonomii społecznej. Sektor spółdzielczości socjlnej w Polsce jest niezwykle dynmiczny, jednkŝe dne o jego funkcjonowniu są frgmentryczne, bowiem Ŝdn instytucj nie gromdził kompleksowych informcji n temt dziłlności spółdzielni socjlnych; nie przeprowdzono równieŝ dotąd w Polsce Ŝdnego kompleksowego bdni, które objęłoby swym zkresem wszystkie zrejestrowne spółdzielnie socjlne w Polsce. W związku z powyŝszym, tkŝe mjąc n uwdze potrzebę zbdni efektywności wsprci spółdzielni socjlnych w rmch PO FIO, MPiPS przygotowło przedsięwzięcie bdwcze pn. Monitoring spółdzielni socjlnych. Jego głównym celem było pozysknie kompleksowej wiedzy o tych podmiotch, zdignozownie ich obecnej kondycji ekonomicznej i społecznej orz poznnie relnej pozycji n rynku prcy. Zbdnie obecnych relcji pomiędzy spółdzielnimi socjlnymi, istniejącymi instrumentmi wsprci, tkŝe poznnie opinii spółdzielców o rozwiąznich stosownych dotychczs w rmch funkcjonujących rozwiązń, jko wiedz empiryczn, posłuŝy do włściwego progrmowni rozwiązń strtegicznych i plnowniu dlszego rozwoju instrumentów wsprci spółdzielni socjlnych. Nie mniej istotną kwestią było uzysknie opinii spółdzielców socjlnych n temt wrunków, w jkich dziłją, problemów, które dotyczą ich orgnizcji, tkŝe sposobu wykorzystni przez spółdzielnie socjlne instrumentów wsprci zgodnie z obowiązującymi regulcjmi prwnymi, jk równieŝ stosowni instrumentów pomocy dl spółdzielni socjlnych przez instytucje dysponujące w swoich włściwościch odpowiednimi instrumentmi prwnymi. Wyniki Monitoringu spółdzielni socjlnych pozwolą n uzysknie niezbędnych informcji, zrówno w kontekście weryfikcji i dignozy funkcjonowni sektor spółdzielczości socjlnej po nowelizcji w 2009 r. ustwy o spółdzielnich socjlnych 14, jk równieŝ w szerszym kontekście przy dlszym kreowniu polityk publicznych w obszrze ztrudnieni i sprw społecznych. Główne cele bdni Spółdzielnie socjlne wypełniją dwie odmienne, lecz równie wŝne funkcje wpisne w logikę róŝnych podsystemów. W porządku ekonomicznym ich podstwową funkcją jest wytwórczość. Muszą więc tworzyć tkie usługi i produkty, które będą wyróŝniły się n tle konkurencji, będę odpowidły oczekiwniom klientów, ceny z ich sprzedŝy winny pokrywć wydtki związne z procesem produkcji. W tym sensie są one podmiotmi gospodrczymi podporządkownymi logice rynkowej. JednkŜe obowiązkiem spółdzielni socjlnych jest tkŝe prowdzenie dziłlności w innej przestrzeni społecznej. W tej przestrzeni ich podstwową funkcją jest integrcj. Prowdzą ztem tką ktywność, któr słuŝy wzmcniniu istniejących i tworzeniu nowych więzi społecznych, promują określone wzorce i normy postępowni, czy ogólnie mówiąc słuŝą społecznościom loklnym. T duln lokcj powoduje, Ŝe spółdzielnie socjlne borykją się z większą liczbą problemów i muszą sprostć większym wymogom niŝ firmy komercyjne lub orgnizcje non-profit. Spółdzielczość socjln któr stwrz moŝliwość ktywizcji zwodowej specyficznych i często mrginlizownych środowisk, inicjuje oddolne procesy przedsiębiorczości i smoorgnizcji, zwiększjąc tym smym poziom społecznej prtycypcji w procesch zbiorowych - jest wŝnym fenomenem, który z róŝnych prktycznych względów nleŝy wspierć. JednkŜe dekwtne wsprcie jest moŝliwie jedynie wtedy, gdy istnieje wiedz o problemch z jkim boryk się środowisko spółdzielców socjlnych. Im większy jest zkres tej wiedzy, im on jest brdziej dogłębn, tym sznse n dekwtne (tj. dobrze ukierunkowne i wyposŝone w odpowiednio dobrne instrumenty) wsprcie spółdzielni socjlnych są większe. 14 Ustw z dni 7 mj 2009 r. o zminie ustwy o spółdzielnich socjlnych orz o zminie niektórych innych ustw (Dz. U. Nr 91, poz. 742). 21

23 Bdni terenowe miły miejsce w okresie czerwiec wrzesień 2011 r., i n zlecenie Ministerstw Prcy i Polityki Społecznej były prowdzone przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjlnych. Ankiety miły chrkter kwestionriuszy wspomgnych komputerowo, jk równieŝ trdycyjnych, ppierowych. Proces wypełnini i odsyłni nkiet był monitorowny przez bdczy, których zdniem było m. in. wsprcie merytoryczne nkietownych orz zbiegnie o pozysknie jk njwyŝszej stopy zwrotu prwidłowo wypełnionych nkiet. JednkŜe z pozysknych informcji wynik, iŝ 80% odpowiedzi zwrotów wypełnionych nkiet otrzymno w osttnich trzech tygodnich bdni. Wynikć to mogło z okresu wkcyjnego orz czsu przeprowdzni wlnych zgromdzeń członków spółdzielni. Bdniu Monitoring spółdzielni socjlnych przyświecł cel zebrni kompleksowych informcji o sytucji krjowych spółdzielni socjlnych. Autorzy koncepcji bdwczej 15 wyodrębnili kilk brdzo rozległych obszrów problemowych. Pierwszy, szczegółowy cel bdni odnosił się do kwestii wewnętrzno-orgnizcyjnych spółdzielni socjlnych. Chodziło więc o zebrnie informcji o tym, w jki sposób spółdzielnie orgnizują swoją prcę. Mówiąc konkretnie w tym przypdku koncentrowno uwgę n tym: ilu członków liczą poszczególne podmioty, jki jest poziom rotcji członków w skłdzie spółdzielni, jk długi mją stŝ dziłlności, w jkim stopniu orgnizcje formlizują swoje dziłni. Drugi, szczegółowy cel bdni dotyczył obszrów dziłlności spółdzielni socjlnych. W tym przypdku ogniskowno uwgę n ktywności zrówno gospodrczej, jk i społecznej poszczególnych podmiotów. A więc z perspektywy dziłlności gospodrczej w bdniu interesowno się tym: jkie są pol ktywności gospodrczej spółdzielni socjlnych - czy zwykle koncentrują się one n jednej specyficznej brnŝy, czy teŝ dziłją w wielu róŝnych, co decyduje o wyborze obszrów dziłlności gospodrczej, kto jest nbywcą produktów/usług wytwrznych w spółdzielnich, jk spółdzielcy oceniją swoje sznse w konkurencji z innymi n rynku. Ntomist w przypdku ktywności w obszrch społecznych zbierno informcje o tym: jkie typy dziłń społecznych podejmowne są przez środowisko, czy ogrniczją się one jedynie do członków, czy teŝ swym zsięgiem obejmują większe społeczności; jkie formy przybierją njczęściej te dziłni i w końcu, jk część ktywności społecznej bdnych podmiotów wpisuje się w sferę poŝytku publicznego. Trzeci, szczegółowy cel bdni dotyczył kondycji finnsowej spółdzielni socjlnych. W tej części chodziło o poznnie stnu fktycznego i prognoz dotyczących jego zmin w njbliŝszej przyszłości. W bdniu więc zebrno informcje o: poziomie i strukturze przychodów spółdzielni według źródeł ich pozyskni, wyniku finnsowym oddjącym w sposób syntetyczny kondycję spółdzielni n koniec 2010 r. i opinie spółdzielców n temt tego, czy sytucj finnsow uleg zminie, i w jkim kierunku będzie zmierzł w njbliŝszej przyszłości. Czwrty, szczegółowy cel bdni dotyczył zkresu i form wsprci spółdzielni socjlnych. W rmch tego obszru problemowego wyodrębniono dw kolejne zgdnieni dotyczące finnsowego i pozfinnsowego wsprci, z jkiego korzystły podmioty. W związku z tym zbierno dość szczegółowe informcje o: wielkości otrzymnego wsprci finnsowego według źródeł, instytucjch i orgnizcjch, które udzieliły tej pomocy n etpie tworzeni, jk i w trkcie bieŝącej dziłlności spółdzielni; pondto zebrno szereg informcji o tym, z jkich form pozfinnsowego wsprci njchętniej korzystją spółdzielnie, tkŝe gromdzono opinie i oceny przedstwicieli spółdzielni socjlnych n temt jkości otrzymnego wsprci. Piąty, szczegółowy cel bdni dotyczył tego w jki sposób ocenine są regulcje prwne, które wyznczją kontekst dziłlności spółdzielni socjlnych. Regulcje prwne są dl środowisk spółdzielców socjlnych szczególnie wŝne, gdyŝ przesądzją one o moŝliwościch, le tkŝe i formule funkcjonowni. Z tego powodu wszelkie niewłściwe rozwiązni powodują zbędne ogrniczeni i 15 ZłoŜeni i koncepcj bdni zostły oprcowne przez Deprtment PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Prcy i Polityki Społecznej. 22

24 stwiją spółdzielnie w utrudnionej pozycji wobec podmiotów, z którymi muszą konkurowć n wolnym rynku. W tej części bdni skoncentrowno się w szczególności n zebrniu opinii środowisk dotyczących zmin wprowdzonych w 2009 roku nowelą ustwy z dni 27 kwietni 2006 r. o spółdzielnich socjlnych. W prezentownym poniŝej oprcowniu z bdń zchowno strukturę problemową bdni, tk Ŝe kŝdy odrębny dził oprcowni jest poświęcony konkretnemu celowi szczegółowemu. Z uwgi n brdzo obszerny mterił empiryczny zgromdzony w trkcie bdń zdecydowno się n jednolity ukłd prezentcji. Prezentując dne rozpoczęto od omówieni wyników ogólnych, nstępnie wyniki są przedstwione w poszczególnych regionch. Ujęcie regionlne m n celu dignozę sytucji spółdzielczości socjlnej w poszczególnych regionch krju i wynik z przekonni, Ŝe rozwój tej formy przedsiębiorczości jest w pewnym zkresie zróŝnicowny n terenie krju. Uzyskne dne z bdni zwsze prezentowne są w tki sposób niezleŝnie od tego, czy występuje owo zróŝnicownie, czy teŝ nie. Metodologi bdni Podstwowe zmierzenie bdwcze, jkim było dokonnie kompleksowej oceny sytucji spółdzielni socjlnych dziłjących w 2010 r. n terenie krju, wywrło przemoŝny wpływ n przyjęte w procesie bdwczym rozwiązni metodologiczne i orgnizcyjne. ZłoŜeni bdni, metodologi orz nrzędzie bdwcze zostły oprcowne w Deprtmencie PoŜytku Publicznego Ministerstw Prcy i Polityki Społecznej. W projekcie bdni złoŝono, Ŝe obserwcją nleŝy objąć cłą populcję, więc wszystkie krjowe spółdzielnie socjlne. Przekonnie to wynikło po pierwsze z chęci zebrni rzetelnej i wirygodnej wiedzy o róŝnych spektch funkcjonowni bdnych podmiotów. Dodtkowo, jk wskzywły informcje zgromdzone w Deprtmencie PoŜytku Publicznego Ministerstw Prcy i Polityki Społecznej, liczb podmiotów zrejestrownych jko spółdzielnie socjlne nie jest brdzo duŝ, więc koszt cłościowych bdń w tej sytucji okzł się reltywnie niski. Kolejnym wŝnym rgumentem z objęciem bdniem wszystkich spółdzielni socjlnych był chęć ktulizcji dnych n ich temt, gdyŝ jk to zwykle byw gromdzone dne w rejestrch z uwgi n dynmikę procesów gospodrczych róŝnią się od stnu fktycznego. Bdniem objęto cłą populcję spółdzielni socjlnych zrejestrownych w Krjowym Rejestrze Sądowym n koniec grudni 2010 r. Spośród 287 zrejestrownych podmiotów n nkietę odpowiedziło 112 spółdzielni socjlnych. Techniką zbierni dnych był wystndryzowny kwestionriusz nkiety. Przyjęcie tkiej techniki bdwczej gwrntuje nie tylko ujednoliconą fzę kontktu z respondentmi, co ozncz inczej mówiąc, Ŝe wszystkim bdnym zostją zdne w tej smej kolejności i tk smo brzmiące pytni, więc w oczywisty sposób rzutuje to n porównywlność uzysknych wyników. Dodtkowo zstosownie tej techniki bdwczej pozwl w stosunkowo krótkim czsie n zgromdzenie obszernego mteriłu nlitycznego. Wykorzystne w procesie zbierni informcji nrzędzie były brdzo rozbudowne zrówno pod względem zkresu podejmownych problemów, jk i budowy kwestionriusz. Zgodnie z złoŝeniem, iŝ bdnie m w sposób pełny umoŝliwić ocenę sytucji spółdzielni socjlnych kwestionriusz zwierł szereg pytń poświęconych nstępującym zgdnieniom: - skłdowi złoŝycielskiemu spółdzielni socjlnych; - strukturze orgnizcyjnej bdnych podmiotów; - obszrom i rezulttom dziłlności gospodrczej i społecznej prowdzonej przez spółdzielnie socjlne; - zkresowi i wielkości wsprci finnsowego i pozfinnsowego z jkiego korzystją bdne podmioty, - sytucji finnsowej; - opiniom spółdzielców n temt ktulnych rozwiązń prwnych; - współprcy spółdzielni z innymi podmiotmi dministrcji publicznej i sfery rynkowej. 23

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3C do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną smodzielnie NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska nmys³owski kluczborski URZ D STATYSTYCZNY W OPOLU oleski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity............... Mist n prwch powitu Mist.......... Gminy................. miejskie............. wiejskie.............

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka

WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW W PRZEMYŒLE SPO YWCZYM. Irena ¹cka WYKORZYSTANIE OCHRONY ROCZNIKI W ASNOŒCI NAUK ROLNICZYCH, PRZEMYS OWEJ SERIA PRZEZ G, T. 97, POLSKICH z. 4, 2010PRODUCENTÓW... 117 WYKORZYSTANIE OCHRONY W ASNOŒCI PRZEMYS OWEJ PRZEZ POLSKICH PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego!

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego! REKLAMOWE Klendrze Podruj prcownikom i klientom coś przydtnego i osobistego! Indywidulne grwerownie lserem 10 zł z egz. ŚRODKI KALENDARZY estetyczne, funkcjonlne, obszern część informcyjn, tls z mpkmi

Bardziej szczegółowo