SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8 ustwy z dni 29 styczni 2004 r. Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) n: usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych. Zmwijący: BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA PLAC KOŚCIUSZKI 7/ KLECZEW NIP: REGON: Nr telefonu Nr fxu Adres URL Adres e-mil Ztwierdzon przez:.. Podpis Kleczew, dni 3 sierpni 2012 r. 1

2 I. Postnowieni ogólne. Użyte w Specyfikcji Istotnych Wrunków Zmówieni terminy mją nstępujące znczenie: Zmwijący Biuro Obsługi Szkolnictw Postępownie postępownie prowdzone przez Zmwijącego n podstwie niniejszej Specyfikcji SIWZ niniejsz Specyfikcj Istotnych Wrunków Zmówieni Ustw ustw z dni 29 styczni 2004 r. Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zmówienie zmówienie publiczne, którego przedmiot zostł w sposób szczegółowy opisny w Złączniku nr 1 do SIWZ Wykonwc podmiot, który ubieg się o wykonnie zmówieni, złoży ofertę n wykonnie zmówieni lbo zwrze z Zmwijącym umowę w sprwie wykonni zmówieni. II. Zmwijący. Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie Adres do korespondencji: Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie Plc Kościuszki 7/ Kleczew Nr telefonu Nr fxu NIP: REGON: Adres URL Adres e-mil Nr sprwy. Godziny urzędowni: poniedziłek piątek od 7.00 do III. Tryb udzieleni zmówieni. Postępownie o udzielenie zmówieni publicznego prowdzone jest w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt.11 ust. 8 Ustwy. IV. Informcj o sposobie porozumiewni się, przekzywni oświdczeń i dokumentów, osobch uprwnionych do porozumiewni się z Wykonwcmi. 1. Postępownie prowdzi się w języku polskim. 2. Oświdczeni, wnioski, zwidomieni i pytni Zmwijący i Wykonwcy przekzują pisemnie n dres: Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie, Plc Kościuszki 7/1, Kleczew, fxem n nr wskzny w Rozdzile IV ust. 3 SIWZ lub drogą elektroniczną (pod wrunkiem niezwłocznego potwierdzeni treści n piśmie). 3. Osobą uprwnioną do porozumiewni się z Wykonwcmi jest: 2

3 Mri Dobsk Dyrektor Biur Obsługi Szkolnictw nr telefonu nr fxu dres e-mil w ch V. Opis przedmiotu zmówieni. em zmówieni są usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew tj. odpowiednio dl nstępujących szkół: 1) Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow im. Wndy Chotomskiej w Kleczewie z siedzibą: ul. Św. Kingi 7, Kleczew, 2) Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow im. Arkdego Fiedler w Budzisłwiu Kościelnym z siedzibą: ul. Szkoln 17, Budzisłw Kościelny, 3) Szkoł Podstwow im. Stnisłw Stszic w Słwoszewku z siedzibą: Słwoszewek 5, Kleczew, 4) Szkoł Podstwow im. Józef Jóźwik w Koziegłowch z siedzibą: Koziegłowy 1, Kleczew, 5) Szkoł Podstwow im. Julin Tuwim w Złotkowie z siedzibą: Złotków 48, Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych. Kod CPV: Usługi szkolnictw podstwowego Szczegółowy opis przedmiotu zmówieni zwrty jest w Złączniku nr 1 do SIWZ. VI. Termin wykonni zmówieni. Termin wykonni zmówieni: od dni r. do r. VII. Wrunki udziłu w postępowniu orz opis sposobu dokonywni oceny spełnini tych wrunków. O udzielenie zmówieni mogą ubiegć się Wykonwcy, którzy spełniją wrunki, o których mow w rt. 22 Ustwy, dotyczące: 1) posidni uprwnień do wykonywni określonej dziłlności lub czynności, jeżeli przepisy prw nkłdją obowiązek ich posidni wrunek będzie spełniony przez Wykonwcę, który posid wyksztłcenie i kwlifikcje określone w rozporządzeniu Ministr Edukcji Nrodowej z dni 12 mrc 2009 r. w sprwie szczegółowych kwlifikcji wymgnych od nuczycieli orz określeni szkół i wypdków, w których możn ztrudnić nuczycieli niemjących wyższego wyksztłceni lub ukończonego zkłdu ksztłceni nuczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) orz posid co njmniej stopień wnsu zwodowego nuczyciel stżysty, 3

4 2) dysponowni odpowiednim potencjłem technicznym orz osobmi zdolnymi do wykonni zmówieni, 3) sytucji ekonomicznej i finnsowej wrunek zostnie spełniony przez Wykonwcę, jeśli wykże się opłconą polisą, w przypdku jej brku innym dokumentem potwierdzjącym, że jest ubezpieczony od odpowiedzilności cywilnej w zkresie prowdzonej dziłlności związnej z przedmiotem zmówieni n kwotę nie mniejszą niż zł. Ocen spełnini ww. wrunków dokonn zostnie zgodnie z formułą spełni nie spełni, w oprciu o informcje zwrte w dokumentch i oświdczeni wyszczególnionych w Rozdzile VIII niniejszej SIWZ. Z treści złączonych dokumentów musi wynikć, iż ww. wrunki Wykonwc spełni. Wykonwcy mogą wspólnie ubiegć się o udzielenie zmówieni (np. konsorcjum). W tkim przypdku ich ofert musi spełnić wymgni rt. 23 Ustwy. VIII. Dokumenty i oświdczeni żądne przez Zmwijącego 1. W celu wykzni spełnini przez Wykonwcę wrunków udziłu w postępowniu Zmwijący żąd nstępujących dokumentów: 1) oświdczenie w trybie rt. 22 ust. 1 Ustwy o spełniniu wrunków udziłu w postępowniu złożone n Złączniki nr 3 do SIWZ, 2) dokument potwierdzjący posidne wyksztłcenie i kwlifikcje, 3) opłconą polisą, w przypdku jej brku innym dokumentem potwierdzjącym, że jest ubezpieczony od odpowiedzilności cywilnej w zkresie prowdzonej dziłlności związnej z przedmiotem zmówieni n kwotę nie mniejszą niż zł, 4) pisemne zobowiąznie innych podmiotów do oddni Wykonwcy do dyspozycji niezbędnych zsobów n okres korzystni z nich przy wykonywniu zmówieni, w celu udowodnieni, iż Wykonwc będzie dysponowł zsobmi niezbędnymi do relizcji zmówieni w przypdku, gdy Wykonwc będzie polegć n wiedzy i doświdczeniu, potencjle technicznym, osobch zdolnych do wykonni zmówieni lub zdolnościch finnsowych innych podmiotów (rt. 26 ust. 2b Ustwy). W przypdku, gdy Wykonwcy wspólnie ubiegją się o udzielenie zmówieni, mogą złożyć informcję dotyczącą jednego, większej liczby, jk i wszystkich Wykonwców, pod wrunkiem, że z ich treści będzie wynikć, iż łącznie spełniją wrunek. Jeżeli Wykonwc, wskzując spełninie wrunków poleg n zsobch innych podmiotów n zsdch określonych w rt. 26 ust. 2b Ustwy, podmioty te będą brły udził w relizcji części zmówieni, Zmwijący żąd od Wykonwcy przedstwieni w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust W celu wykzni brku podstw do wykluczeni z postępowni o udzielenie zmówieni Wykonwcy Zmwijący żąd nstępujących dokumentów: 1) oświdczeni o brku podstw do wykluczeni wg Złącznik nr 4 do SIWZ, 2) oświdczeni n spełnienie wrunku wynikjącego z rt. 26 ust. 2b Ustwy wg Złącznik nr 5 do SIWZ, 4

5 3) ktulny odpis z włściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymgją wpisu do rejestru, w celu wykzni brku podstw do wykluczeni w oprciu o rt. 24 ust. 1 pkt 2 Ustwy, wystwionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skłdni ofert, w stosunku do osób fizycznych oświdczeni w zkresie rt. 24 ust. 1 pkt 2 Ustwy. Dokumenty są skłdne w oryginle lub kopii poświdczonej z zgodność z oryginłem przez Wykonwcę. Zmwijący może żądć przedstwieni oryginłu lub notrilnie poświdczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożon kopi dokumentu jest nieczyteln lub budzi wątpliwości co do jej prwdziwości. 3. Pondto w ofercie nleży umieścić: 1) pełnomocnictwo do reprezentowni Wykonwcy lub Wykonwców, w przypdku, gdy:. ofertę podpisuje inn osob niż Wykonwc, b. ofertę skłdją Wykonwcy ubiegjący się wspólnie o udzielenie zmówieni publicznego (konsorcjum), 2) wypełniony formulrz ofertowy wg Złącznik nr 2 do SIWZ, 3) prfowny projekt umowy, stnowiący Złącznik nr 6 do SIWZ. IX. Termin związni ofertą. Termin związni ofertą zgodnie z rt. 85 ust. 1 Ustwy wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyn się wrz z upływem terminu skłdni ofert. X. Opis sposobu przygotowni ofert. 1. Zmwijący dopuszcz skłdnie ofert częściowych (n kżdą część zdni osobno) rzem przedmiot zmówieni obejmuje 25 części. 2. Zmwijący nie dopuszcz możliwości złożeni oferty wrintowej. 3. Zmwijący nie przewiduje ukcji elektronicznej. 4. Zmwijący nie przewiduje udzieleni zmówień uzupełnijących. 5. Zmwijący nie przewiduje zwrci umowy rmowej. 6. Zmwijący nie dopuszcz udziłu podwykonwców przy relizcji przedmiotowego zmówieni. 7. Zmwijący m prwo złożyć tylko jedną ofertę. 8. Ofert musi być sporządzon w języku polskim, pismem czytelnym i trwłym. 9. Ofert będzie przygotown zgodnie z formulrzem ofertowym stnowiącym Złącznik nr 2 do SIWZ. 10. Treść oferty musi odpowidć treści SIWZ. 11. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowne i prfowne przez Wykonwcę lub osobę upowżnioną przez Wykonwcę. Zlec się, by wszystkie strony ofert były spięte w sposób trwły, który wykluczy możliwość zdekompletowni zwrtości ofert. 12. Wszelkie poprwki lub zminy w tekście oferty muszą być nniesione czytelnie i optrzone prfą osoby podpisującej ofertę. 13. Wykonwc ponosi wszelkie koszty związne z przygotowniem i złożeniem oferty z zstrzeżeniem rt. 93 ust. 4 Ustwy. 5

6 14. Ofert orz wszystkie dokumenty i oświdczeni do niej złączone wymgją podpisu osób uprwnionych do reprezentowni Wykonwcy w obrocie gospodrczym, zgodnie z ktem rejestrcyjnym, wymgnimi ustwowymi orz przepismi prw. 15. W przypdku, kiedy ofertę skłdją Wykonwcy występujący wspólnie, ofert orz wszystkie dokumenty i oświdczeni do niej złączone muszą być podpisne przez upowżnionego przedstwiciel/lider konsorcjum. XI. Inne wymgni dotyczące przygotowni ofert. 1. Ofertę nleży złożyć w zmkniętej kopercie. Kopert powinn być nieprzezroczyst i zbezpieczon, by nie budziło to żdnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwrci lub ujwnieni treści oferty przez osoby nieupowżnione. Kopert winn być oznczon nstępująco: - nzw i dres: Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie Plc Kościuszki 7/ Kleczew - nzw i dres Wykonwcy, - z dopiskiem: Ofert n: Usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew, Nr sprwy:.. Nie otwierć przed dniem r. godz Wykonwc m prwo przed upływem terminu skłdni oferty wycofć się z postępowni poprzez złożenie pisemnego powidomieni (wg tkich smych zsd jk wprowdzenie zmin i poprwek) z npisem n kopercie WYCOFANIE. Koperty oznkowne w ten sposób, po stwierdzeniu poprwności postępowni Wykonwcy orz zgodności ze złożonymi ofertmi nie będą otwierne. 3. Koperty oznkowne dopiskiem ZMIANA zostną otwrte przy otwrciu ofert Wykonwcy, który wprowdził zminy i po stwierdzeniu poprwności procedury dokonni zmin, zostną dołączone do ofert. 4. Konsekwencje złożeni oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Oferent. XII. Miejsce orz termin skłdni i otwrci ofert. 1. Oferty nleży skłdć w siedzibie: Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie, Plc Kościuszki 7/1, Kleczew, w sekretricie do dni r., do godz Otwrcie ofert nstąpi dni r., o godz , pokój dyrektor. 3. Wykonwc otrzym pisemne potwierdzenie złożeni oferty wrz z numerem, jkim oznkown zostł ofert. 4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrcne Wykonwcom. XIII. Opis sposobu obliczni ceny. 6

7 1. Wykonwc powinien podć cenę z 1 ę zjęć. Cen oferty musi być podn w PLN, cyfrowo i słownie. Cen oferty musi uwzględnić podtek, jeżeli Wykonwc jest zrejestrownym podtnikiem. Uwg: W przypdku osób fizycznych nie będących zrejestrownymi podtnikmi cen netto jest równ cenie, wrtość netto jest równ wrtości. 2. Cen oferty musi zwierć wszelkie koszty związne z wykonniem przedmiotu zmówieni. 3. Rozliczeni między Zmwijącym Wykonwcą będą odbywły się wyłącznie w polskich złotych (PLN). XIV. Opis kryterium, którym Zmwijący będzie się kierowł przy wyborze oferty orz sposób wyboru oferty. 1. Przed dokonniem oceny ofert, wszystkie oferty zostną sprwdzone w celu stwierdzeni, czy nie podlegją odrzuceniu. 2. Ocen ofert będzie przeprowdzon dl kżdej części zmówieni osobno, jedynym kryterium jest cen z 1 ę zjęć, po zokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 3. Oferentom zostną przyznne punkty obliczone według wzoru: Cen minimln z 1 ę zjęć x 100 pkt Cen bdnej oferty z 1 ę zjęć 4. Ofert, któr otrzym njwiększą liczbę punktów w oprciu o określone kryterium zostnie uznn z njkorzystniejszą, pozostłe oferty zostną sklsyfikowne zgodnie z ilością uzysknych punktów. XV. Wdium. Zmwijący nie żąd wniesieni wdium. XVI. Wymgni dotyczące zbezpieczeni nleżytego wykonni umowy. Zmwijący nie przewiduje wniesieni zbezpieczeni nleżytego wykonni umowy. XVII. Informcj o formlnościch, jkie winny zostć dopełnione po wyborze oferty w celu zwrci umowy w sprwie zmówieni publicznego. 1. W przypdku, gdy zostnie wybrn ofert Wykonwców, którzy wspólnie ubiegli się o udzielenie zmówieni, Zmwijący przed zwrciem umowy w sprwie zmówieni publicznego będzie żądł umowy regulującej współprcę tych Wykonwców. 2. Wykonwc, którego ofert zostnie wybrn jko njkorzystniejsz, Zmwijący określi miejsce i termin podpisni. 3. Umow o zmówienie publiczne zostnie podpisn n wrunkch określonych w projekcie umowy stnowiącym Złącznik nr 6 do SIWZ. Projekt umowy zostnie uzupełniony o dne wynikjące z treści oferty. 4. Zgodnie z rt. 144 Ustwy Strony dopuszczją zminy umowy w zkresie terminu relizcji przedmiotu umowy, terminu płtności, wielkości płtności. Powyższe zminy nie mogą skutkowć wzrostem wrtości umowy i nie mogą być niekorzystne dl Zmwijącego. Zmin hrmonogrmu zjęć nie stnowi zminy umowy. 7

8 5. W rzie zistnieni zminy okoliczności powodującej, że wykonnie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie możn było przewidzieć w chwili zwrci umowy, Zmwijący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięci widomości o tych okolicznościch. Wykonwc może żądć wyłącznie wyngrodzeni nleżnego z tytułu wykonni część umowy. 6. Zmwijący zstrzeg sobie prwo uniewżnieni postępowni o udzielenie zmówieni publicznego w przypdku nieprzyznni Zmwijącemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. XVIII. Pouczenie o środkch ochrony prwnej. Środki ochrony prwnej przysługują Wykonwcy, tkże innemu podmiotowi, jeżeli m lub mił interes w uzyskniu dnego zmówieni orz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku nruszeni przez Zmwijącego przepisów Ustwy. Terminy i zsdy wnoszeni środków ochrony prwnej określone są w Dzile VI Ustwy. XIX. Postnowieni końcowe. Integrlną częścią niniejszej SIWZ stnowią nstępujące dokumenty: 1. Opis przedmiotu zmówieni Złącznik nr 1, 2. Formulrz ofertowy Złącznik nr 2, 3. Oświdczenie w trybie rt. 22 ust. 1 Ustwy Złącznik nr 3, 4. Oświdczenie o brku podstw do wykluczeni Złącznik nr 4, 5. Oświdczenie n spełnienie wrunku rt. 26 ust. 2b Złącznik nr 5, 6. Projekt umowy Złącznik nr 6. 8

9 Złącznik nr 1 do SIWZ Złącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA em zmówieni są usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozszkolnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew tj. odpowiednio dl nstępujących szkół: 1) Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow im. Wndy Chotomskiej w Kleczewie z siedzibą: ul. Św. Kingi 7, Kleczew, 2) Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow im. Arkdego Fiedler w Budzisłwiu Kościelnym z siedzibą: ul. Szkoln 17, Budzisłw Kościelny, 3) Szkoł Podstwow im. Stnisłw Stszic w Słwoszewku z siedzibą: Słwoszewek 5, Kleczew, 4) Szkoł Podstwow im. Józef Jóźwik w Koziegłowch z siedzibą: Koziegłowy 1, Kleczew, 5) Szkoł Podstwow im. Julin Tuwim w Złotkowie z siedzibą: Złotków 48, Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych. Celem projektu Odkrywmy świt n nowo jest wyrównywnie szns edukcyjnych dl dzieci ze specjlnymi trudnościmi w czytniu i pisniu, dl dzieci mjących wdy postwy inne deficyty rozwojowe, tkże rozwijnie zdolności dzieci z uwzględnieniem zinteresowń tetrlnych, muzycznych, rtystycznych orz nuk mtemtyczno-informtycznych orz przyrodniczych. Zmwijący wymg, by prowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu odbywło się dnich od poniedziłku do piątku, nie dłużej niż 2 y dziennie dl jednego dzieck, n terenie dnej szkoły, której zdnie dotyczy. Przez jedną ę zjęć rozumie się 45 minut. Do obowiązków Wykonwcy nleżeć będzie w szczególności: 1) oprcownie w terminie 7 dni od dty zwrci umowy o udzielenie zmówieni publicznego plnu prcy zjęć pozlekcyjnych, obejmującego hrmonogrm orz zkres zdni i przedstwienie do kceptcji dyrektorowi szkoły, 2) prowdzenie zjęć pozlekcyjnych zgodnie z plnem prcy ztwierdzonym w terminie do r. 3) dokumentownie zjęć pozlekcyjnych w dzienniku zjęć, 4) promocj i ewlucj projektu informownie o współfinnsowniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 5) przeprowdzenie ewlucji zjęć, 6) ponoszenie odpowiedzilności mterilnej z powierzone mienie i środki dydktyczne, 7) przestrzegnie regulminu, obowiązującego w prcowni, w której będą prowdzone zjęci, 9

10 8) decydownie o doborze form, metod i środków dydktycznych do przeprowdzeni zjęć, 9) dokonywni bieżących wpisów do Krt rozwoju indywidulnego dzieck. 10) umożliwieni przeprowdzeni hospitcji, wizytcji zjęć w szczególności przez dyrektor szkoły, orgny ndzoru pedgogicznego (Kurtorium oświty w Poznniu Delegtur w Koninie) i inne instytucje kontrolujące dziłlność plcówek np. Orgn prowdzący 11) przedkłdni do kceptcji dyrektorowi szkoły n koniec kżdego miesiąc hrmonogrmów przeprowdzonych zjęć z podniem liczby przeprowdzonych zjęć w celu sprwdzeni liczby przeprowdzonych zjęć i przekzni w/w hrmonogrmów do Biur Obsługi Szkolnictw w Kleczewie w terminie do 5 dni nstępnego miesiąc, 12) zgłszni dyrektorowi szkoły plnownej nieobecności njpóźniej do y 8.00 w dniu, w którym powinny odbyć się zjęci, 13) orgnizowni zebrń rodziców (opiekunów prwnych) dzieci uczęszczjących n zjęci, 14) informowni dyrektor szkoły o nieprwidłowościch w prowdzeniu zjęć. Miejscem prowdzeni zjęć będą sle dydktyczne dnej szkoły. Usługi wykonywne będą od poniedziłku do piątku w ch od ok i nie później niż do ok Hrmonogrm wykonni poszczególnych zjęć będzie ustlny indywidulnie z dyrektorem dnej szkoły. W przypdku usprwiedliwionej nieobecności Wykonwcy zjęci mogą być przeprowdzone z zgodą dyrektor dnej szkoły w uzgodnionym terminie i podniem informcji zmwijącemu terminu przeprowdzeni zjęć. Środki dydktyczne do przeprowdzeni zjęć zpewni Zmwijący. Zmówienie obejmuje prowdzenie zjęć wg niżej wymienionych rodzjów przez Wykonwcę zmówieni i skłd się z nstępujących zdń: Zdnie I. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Kleczewie Część 1: Prowdzenie zjęć dl uczniów ze specjlnymi trudnościmi w czytniu i pisniu, w tym tkże zgrożonych ryzykiem dysleksji. Dbmy o poprwność język ojczystego w mowie i piśmie. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 6, w tym 3 dziewczynki Część 2: Prowdzenie zjęć dl uczniów z trudnościmi w zdobywniu umiejętności mtemtycznych. Mnożę, dzielę, dodję, odejmuję. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 6, w tym 3 dziewczynki Część 3: 10

11 Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych -ze szczególnym uwzględnieniem nuk mtemtyczno-przyrodniczych- I j zostnę obrońcą przyrody. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 6, w tym 3 dziewczynki Część 4: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlnomuzycznie Dzieci rozśpiewne, roztńczon. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów:14, w tym 7 dziewczynek Część 5: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtyczno - informtycznie. W zczrownym świecie Internetu. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 10, w tym 5 dziewczynek Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 1: Prowdzenie zjęć dl uczniów ze specjlnymi trudnościmi w czytniu i pisniu, w tym tkże zgrożonych ryzykiem dysleksji. Zbwy ze słowem-czytnie i pisnie może być łtwe. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 16, w tym 7 dziewczynek Część 2: Prowdzenie zjęć dl dzieci z trudnościmi w zdobywniu umiejętności mtemtycznych. Zostnę Asem mtemtycznym. Termin relizcji: od dni r. do r. : 30 uczniów: 8, w tym 4 dziewczynki Część 3: Prowdzenie zjęć logopedycznych dl dzieci z zburzenimi rozwoju mowy. Podróż w krinę głosek poprzez terpię logopedyczną. Termin relizcji: od dni r. do r. : 90 uczniów: 12, w tym 1 dziewczynk 11

12 Część 4: Prowdzenie zjęć z gimnstyki korekcyjnej dl dzieci z wdmi postwy. Korygownie wd postwy poprzez zbwę i ruch. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 20, w tym 12 dziewczynek Część 5: Prowdzenie specjlistycznych zjęć terpeutycznych w tym dl dzieci niepełnosprwnych. Wędrówki po świecie zmysłów-zjęci terpeutyczne dl dzieci. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 8, w tym 2 dziewczynki Część 6: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtycznie. Mtemtyk dl ciekwych świt-zjęci rozwijjące uzdolnieni mtemtyczne. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 16, w tym 6 dziewczynek Część 7: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo. Co, jk, dlczego?- zjęci rozwij jące zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych uwzględnijąc nuki przyrodnicze. Termin relizcji: od dni r. do r. : 30 uczniów: 8, w tym 4 dziewczynki Część 8: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych rtystycznotetrlnie. Tlenciki zgrnej pki. Termin relizcji: od dni r. do r. : 30 uczniów: 8, w tym 5 dziewczynek Część 9: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych plstycznie. Przygod z plstyką- zbwy kolormi. Termin relizcji: od dni r. do r. 12

13 : 30 uczniów: 8, w tym 6 dziewczynek Część 10: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnych szczególnie uzdolnionych -język obcy-język ngielski. English is fun-pobwmy się językiem ngielskim. Termin relizcji: od dni r. do r. : 60 uczniów: 16, w tym 8 dziewczynek Zdnie III. Szkoł Podstwow w Słwoszewku Część 1: Prowdzenie zjęć logopedycznych dl dzieci z zburzenimi rozwoju mowy. Korygownie wd wymowy poprzez zbwy i ćwiczeni słownikowe. Termin relizcji: od dni r. do r. : 40 uczniów: 5, w tym 1 dziewczynk Część 2: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych- ze szczególnym uwzględnieniem nuk mtemtyczno-przyrodniczych. Zjęci rozwijjące świdomość ekologiczną. Zjęci ekologiczno-przyrodnicze. Termin relizcji: od dni r. do r. : 40 uczniów: 7, w tym 4 dziewczynki Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlnomuzycznie. Jk możn uczyć się inczej? Tetr w szkole. Termin relizcji: od dni r. do r. : 40 uczniów: 15, w tym 10 dziewczynek Zdnie IV. Szkoł Podstwow w Koziegłowch Część 1: Prowdzenie zjęć dl dzieci z trudnościmi w zdobywniu umiejętności mtemtycznych. To nie tkie trudne. Termin relizcji: od dni r. do r. : 40 uczniów: 4, w tym 2 dziewczynki 13

14 Część 2: Prowdzenie zjęć logopedycznych dl dzieci z zburzenimi rozwoju mowy. Zjęci ksztłtujące prwidłową rtykulcję dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Termin relizcji: od dni r. do r. : 50 uczniów: 4, w tym 0 dziewczynek Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtycznie Potrfię więcej. Termin relizcji: od dni r. do r. : 40 uczniów: 5, w tym 3 dziewczynki Część 4: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo.mli przyrodnicy. Termin relizcji: od dni r. do r. : 30 uczniów: 6, w tym 3 dziewczynki Zdnie V. Szkoł Podstwow w Złotkowie Część 1: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nuk mtemtyczno-przyrodniczych. Termin relizcji: od dni r. do r. : 32 uczniów: 7, w tym 3 dziewczynki Część 2: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych rytmiczno - muzycznie. Termin relizcji: od dni r. do r. : 32 uczniów: 8, w tym 4 dziewczynki Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlnie. Termin relizcji: od dni r. do r. : 32 14

15 uczniów: 6, w tym 3 dziewczynki. 15

16 Złącznik nr 2 do SIWZ Złącznik nr 1 do Umowy (miejsce i dt sporządzeni) FORMULARZ OFERTOWY Pełn nzw oferent. Adres. tel.:..... fx:... NIP..... Zmwijący: Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie Plc Kościuszki 7/ Kleczew OFERTA Nwiązując do ogłoszeni o zmówieniu publicznym -.. z dni n usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych skłdm/y niniejszą ofertę i oświdczm/y, że 1. oferuję wykonnie zmówieni zgodnie z wymogmi określonymi w Specyfikcji Istotnych Wrunków Zmówieni, 16

17 2.1. oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Uwg: W przypdku osób fizycznych nie będących zrejestrownymi podtnikmi, nie nleży wpisywć kwoty ni stwki, cen netto jest równ cenie, wrtość netto jest równ wrtości. Wyngrodzenie wypłcone będzie równe iloczynowi i stwki owej pomniejszone o skłdki i podtki zgodnie z obowiązującymi przepismi prw (uwg dotyczy wszystkich części). Zdnie I. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Kleczewie Część 1: Prowdzenie zjęć dl uczniów ze specjlnymi trudnościmi w czytniu i pisniu, w tym tkże zgrożonych ryzykiem dysleksji. Dbmy o poprwność język ojczystego w mowie i piśmie. :.. zł (słownie:.. złotych) zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie I. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Kleczewie Część 2: Prowdzenie zjęć dl uczniów z trudnościmi w zdobywniu umiejętności mtemtycznych. Mnożę, dzielę, dodję, odejmuję. :.. zł (słownie:.. złotych) zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie I. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Kleczewie Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijj ących zinteresowni uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwz ględnieniem nuk mtemtyczno-przyrodniczych. I j zostnę obrońcą przyrody. :.. zł (słownie:.. złotych) 17

18 zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie I. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Kleczewie Część 4: Prowdzenie zjęć rozwijj ących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlno-muzycznie.dzieci rozśpiewne, roztńczone. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie I. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Kleczewie Część 5: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtyczno-informtycznie. W zczrownym świecie Internetu. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 1: Prowdzenie zjęć dl uczniów ze specjlnymi trudnościmi w czytniu i pisniu, w tym tkże zgrożonych ryzykiem dysleksji. Zbwy ze słowem czytnie i pisnie może być łtwe. 18

19 :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 2: Prowdzenie zjęć dl dzieci z trudnościmi w zdobywniu umie jętności mtemtycznych. Zostnę Asem mtemtycznym. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 3: Prowdzenie zjęć logopedycznych dl dzieci z zburzeniem rozwoju mowy. Podróż w krinę głosek poprzez terpię logopedyczną. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość 19

20 oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 4: Prowdzenie zjęć z gimnstyki korekcyjnej dl dzieci z wdmi postwy. Korygownie wd postwy poprzez zbwę i ruch. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 5: Prowdzenie specjlistycznych zjęć terpeutycznych w tym dl dzieci niepełnosprwnych. Wędrówki po świecie zmysłów-zjęci terpeutyczne dl dzieci. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 6: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtycznie. Mtemtyk dl ciekwych świt-zjęci rozwijjące szczególnie uzdolnieni mtemtyczne. :.. zł (słownie:.. 20

21 zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 7: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo. Co, jk, dlczego?-zjęci rozwijjące zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych -uwzględnijąc nuki przyrodnicze. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 8: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnych szczególnie uzdolnionych rtystyczno-tetrlnie. Tlenciki zgrnej pki. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość 30 21

22 2.14. oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 9: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnych szczególnie uzdolnionych plstycznie. Przygod z plstyką zbwy kolormi. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie II. Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow w Budzisłwiu Kościelnym Część 10: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnych szczególnie uzdolnionych język obcy: język ngielski. English is fun pobwmy się językiem ngielskim. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie III. Szkoł Podstwow w Słwoszewku Część 1: Prowdzenie zjęć logopedycznych dl dzieci z zburzenimi rozwoju mowy. Korygownie wd wymowy poprzez zbwy i ćwiczeni słownikowe. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość 22

23 oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie III. Szkoł Podstwow w Słwoszewku Część 2: Prowdzenie zjęć rozwij jących zinteresowni uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nuk mtemtyczno-przyrodniczych. Zjęci rozwijjące świdomość ekologiczną. Zjęci ekologiczno-przyrodnicze. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie III. Szkoł Podstwow w Słwoszewku Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlno-muzycznie. Jk możn uczyć inczej? Tetr w szkole. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: 23

24 Zdnie IV. Szkoł Podstwow w Koziegłowch Część 1: Prowdzenie zjęć dl dzieci z trudnościmi w zdobywniu umiejętności mtemtycznych. To nie tkie trudne. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie IV. Szkoł Podstwow w Koziegłowch Część 2: Prowdzenie zjęć logopedycznych dl dzieci z zburzenimi rozwoju mowy. Zjęci ksztłtujące prwidłową rtykulcję dzieci w wieku wczesnoszkolnym. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie IV. Szkoł Podstwow w Koziegłowch Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtycznie. Potrfię więcej. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość 24

25 oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie IV. Szkoł Podstwow w Koziegłowch Część 4: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów przyrodniczo. Mli przyrodnicy. szczególnie uzdolnionych :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie V. Szkoł Podstwow w Złotkowie Część 1: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nuk mtemtyczno-przyrodniczych. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie V. Szkoł Podstwow w Złotkowie 25

26 Część 2: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych rytmiczno-muzycznie. :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość oferuję / nie oferuję* (niepotrzebne skreślić) wykonnie przedmiotu zmówieni z cenę z 1 ę zjęć w wysokości: Zdnie V. Szkoł Podstwow w Złotkowie Część 3: Prowdzenie zjęć rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlnie :.. zł (słownie:.. zmówieni Cen netto z 1 ę Wrtość netto Stwk Kwot Wrtość Podn cen ofertow obejmuje wszystkie koszty związne z relizcją zmówieni. 4. Oświdczm/y, że zpoznliśmy się ze Specyfikcją Istotnych Wrunków Zmówieni i uznję się/uznjemy związnym/i określonymi w niej wymgnimi i zsdmi postępowni. 5. Oświdczm/y, że przedmiot zmówieni wykonm/y w terminie określonym przez Zmwijącego. 6. Oświdczm/y, że jesteśmy związni niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu skłdni ofert. 7. Oświdczm/y, że w rzie wybrni mojej/nszej oferty zobowiązuję/my się do podpisni umowy n wrunkch zwrtych w projekcie umowy dołączonym do SIWZ orz w miejscu i terminie określonym przez Zmwijącego. 8. Oświdczm/y, że nie zmierzm/y powierzyć żdnej części zmówieni podwykonwcom. 9. Ofertę skłdm/y n.. kolejno ponumerownych stronch. Złącznikmi do niniejszej oferty są: 1).., 2).., 26

27 3).., 4).... (podpis osoby(osób) upowżnionych) Złącznik nr 3 do SIWZ.. (Nzw i dres Wykonwcy).. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁY W POSTEPOWANIU 27

28 W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY Stosownie do treści rt. 22 ust. 1 ustwy z dni 29 styczni 2004 r. Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oświdczm/y, że spełnim/y wrunki dotyczące: 1. posidni uprwnień do wykonywni określonej dziłlności lub czynności, jeżeli przepisy prw nkłdją obowiązek ich posidni, 2. posidni wiedzy 3. dysponowni odpowiednim potencjłem technicznym orz osobmi zdolnymi do wykonni zmówieni, 4. sytucji ekonomicznej i finnsowej w zkresie określonym przez Zmwijącego w ogłoszeniu o zmówieniu orz SIWZ, dotyczących postępowni n usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych. miejsce i dt sporządzeni podpis osoby(osób) upowżnionych Złącznik nr 4 do SIWZ.. (Nzw i dres Wykonwcy).. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W OPARCIU O ART. 24 USTAWY 28

29 Stosownie do treści rt. 24 ustwy z dni 29 styczni 2004 r. Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oświdczm/y, że nie podlegm/y wykluczeniu z postępowni o udzielenie zmówieni n usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych. miejsce i dt sporządzeni podpis osoby(osób) upowżnionych Złącznik nr 5 do SIWZ.. (Nzw i dres Wykonwcy) OŚWIADCZNIE WYKONAWCY NA SPEŁNIANIE WARUNKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 26 UST. 2b USTAWY 29

30 Stosownie do treści rt. 26 ust. 2b ustwy z dni 29 styczni 2004 r. Prwo zmówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oświdczm/y, że w postępowniu o udzielenie zmówieni n usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych polegm / nie polegm* (niepotrzebne skreślić) n: - wiedzy *, - potencjle technicznym *, - osobch zdolnych do wykonni zmówieni *, - zdolnościch finnsowych * miejsce i dt sporządzeni podpis osoby(osób) upowżnionych Złącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY n usługi edukcyjne obejmujące przeprowdzenie zjęć pozlekcyjnych w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w 30

31 systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych W dniu 2012 r. w. pomiędzy: Biuro Obsługi Szkolnictw w Kleczewie, które reprezentuje: Mri Dobsk Dyrektor Biur Obsługi Szkolnictw w Kleczewie zwny dlej Zleceniodwcą którego reprezentują: zwny dlej Zleceniobiorcą zostł zwrt, w wyniku przeprowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego postępowni o udzielenie zmówieni publicznego, Umow o nstępującej treści: 1. Zleceniodwc zlec Zleceniobiorc przyjmuje do wykonni prowdzenie zjęć: 1 1) dl uczniów ze specjlnymi trudnościmi w czytniu i pisniu, w tym tkże zgrożonych ryzykiem dysleksji,* 2) dl uczniów z trudnościmi w zdobywniu umiejętności mtemtycznych*, 3) logopedycznych dl uczniów z zburzenimi rozwoju mowy*, 4) z gimnstyki korekcyjnej dl uczniów z wdmi postwy*, 5) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo*, 6) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtycznie *, 7) rozwijjących zinteresowni uczniów wybitnych szczególnie uzdolnionych uwzględnijących nuki mtemtyczno przyrodnicze*, 8) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlnie*, 9) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych język obcy: język ngielski*, 10) specjlistycznych zjęć terpeutycznych dl uczniów niepełnosprwnych* 11) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych tetrlno muzyczne*, 12) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych mtemtycznoinformtyczne *, 13) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych rtystyczno-tetrlnie*, 14) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych plstycznie *, 15) rozwijjących zinteresowni uczniów szczególnie uzdolnionych rytmiczno-muzycznie *, w rmch projektu Odkrywmy świt n nowo dl uczniów kls I III w roku szkolnym 2012/2013 w szkołch, dl których orgnem prowdzącym jest Gmin Kleczew w rmch 31

32 Europejskiego Funduszu Społecznego, Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki Priorytet IX Rozwój wyksztłceni i kompetencji w regionch, Dziłnie 9.1 Wyrównywnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w systemie oświty, Poddziłnie Wyrównywnie szns edukcyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukcji orz zmniejsznie różnic w jkości usług edukcyjnych. 2. Miejscem wykonni przez Zleceniobiorcę niniejszej Umowy jest: 1) Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow im. Wndy Chotomskiej w Kleczewie z siedzibą: ul. Św. Kingi 7, Kleczew do prowdzeni zjęć, o których mow w ust. 1 pkt: 1*, 2*, 7*, 11*, 12*, 2) Zespół Szkolno Przedszkolny Szkoł Podstwow im. Arkdego Fiedler w Budzisłwiu Kościelnym z siedzibą: ul. Szkoln 17, Budzisłw Kościelny - do prowdzeni zjęć, o których mow w ust. 1 pkt: 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, 6*, 9*, 10*, 13*, 14*, 3) Szkoł Podstwow im. Stnisłw Stszic w Słwoszewku z siedzibą: Słwoszewek 5, Kleczew do prowdzeni zjęć, o których mow w ust. 1 pkt: 3*, 7*, 11*, 4) Szkoł Podstwow im. Józef Jóźwik w Koziegłowch z siedzibą: Koziegłowy 1, Kleczew do prowdzeni zjęć, o których mow w ust. 1 pkt: 2*, 3*, 5*, 6*, 5) Szkoł Podstwow im. Julin Tuwim w Złotkowie z siedzibą: Złotków 48, Kleczew - do prowdzeni zjęć, o których mow w ust. 1 pkt: 7*, 8*, 15*, 3. Szczegółowy opis przedmiotu usługi zwier Ofert złożon przez Zleceniobiorcę w postępowniu o udzielenie zmówieni publicznego, stnowiąc złącznik nr 1 do niniejszej Umowy orz Opis przedmiotu zmówieni, stnowiący złącznik nr 2 do Umowy. 4. Szczegółową ilość zjęć i ilość uczniów, dl których Zleceniobiorc zobowiązuje się przeprowdzić zjęci określ złącznik nr 2 do Umowy. Przez jedną zjęć rozumie się 45 minut. 5. Zleceniobiorc oświdcz, iż posid odpowiednie wyksztłcenie i kwlifikcje orz wiedzę i doświdczenie do nleżytego wykonni Umowy. Termin wykonni Umowy: od dni r. do r. 2 3 Zleceniobiorc w wykonywniu Umowy zobowiązuje się współprcowć z Zleceniodwcą orz dyrektorem szkoły, w której prowdzi zjęci. 1. W rmch Umowy Zleceniobiorc jest zobowiązny w szczególności do: 4 1) oprcowni w terminie do r. plnu prcy zjęć pozlekcyjnych, obejmującego hrmonogrm orz zkres zdni i przedstwieni do kceptcji dyrektorowi szkoły, 2) prowdzeni zjęć pozlekcyjnych zgodnie z plnem prcy ztwierdzonym w terminie do r. 3) dokumentowni zjęć pozlekcyjnych w dzienniku zjęć, 32

33 4) promocji i ewlucji projektu informownie o współfinnsowniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 5) przeprowdzeni ewlucji zjęć, 6) ponoszeni odpowiedzilności mterilnej z powierzone mienie i środki dydktyczne, 7) przestrzegni regulminu, obowiązującego w prcowni, w której będą prowdzone zjęci, 8) decydowni o doborze form, metod i środków dydktycznych do przeprowdzeni zjęć, 9) dokonywni bieżących wpisów do Krt rozwoju indywidulnego dzieck 10) umożliwieni przeprowdzeni hospitcji, wizytcji zjęć w szczególności przez dyrektor szkoły, orgny ndzoru pedgogicznego (Kurtorium Oświty w Poznniu Delegtur w Koninie) i inne instytucje kontrolujące dziłlność plcówek np. Orgn prowdzący, 11) przedkłdni do kceptcji dyrektorowi szkoły n koniec kżdego miesiąc hrmonogrmów przeprowdzonych zjęć z podniem liczby przeprowdzonych zjęć w celu sprwdzeni liczby przeprowdzonych zjęć i przekzni w/w hrmonogrmów do Biur Obsługi Szkolnictw w Kleczewie w terminie 5 dni nstępnego miesiąc, 12) zgłszni dyrektorowi szkoły plnownej nieobecności njpóźniej do y 8.00 w dniu, w którym powinny odbyć się zjęci, 13) uczestniczeni w zebrnich z udziłem rodziców (opiekunów prwnych) dzieci uczęszczjących n zjęci, 14) informowni dyrektor szkoły o nieprwidłowościch w prowdzeniu zjęć. Zleceniodwc zpewni prcownie orz środki dydktyczne niezbędne do przeprowdzeni zjęć. 5 6 W przypdku usprwiedliwionej nieobecności Zleceniobiorcy zjęci mogą być przeprowdzone z zgodą dyrektor szkoły, w uzgodnionym terminie orz podnie informcji zleceniodwcy. 1. Stwk z jedną ę zjęć wynosi.. zł (..) Miesięczne wyngrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu wykonni niniejszej Umowy stnowi iloczyn stwki z jedną ę zjęć, o której mow w ust. 1 powyżej i liczbę łącznie przeprowdzonych zjęć. 3. Ceny zoferowne przez Zleceniobiorcę w Ofercie przetrgowej nie ulegną podwyższeniu przez cły okres obowiązywni Umowy. 4. Wyngrodzenie, o którym mow w ust. 2 powyżej płtne będzie przelewem w terminie do dni 15 nstępnego miesiąc(w rmch posidnych środków) po miesiącu, w którym przeprowdzone były zjęci, n podstwie dostrczonego Zleceniodwcy rchunku, n wskzne w rchunku konto bnkowe, po pomniejszeniu o nleżne zliczki n podtek i skłdki zgodnie z obowiązującymi przepismi. 5. Podstwą wystwieni rchunku jest zkceptowny przez Zleceniodwcę hrmonogrm przeprowdzonych zjęć, o których mow w 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy. 8 33

34 1. Zleceniobiorc zobowiązuje się do terminowego, strnnego i profesjonlnego relizowni niniejszej Umowy. 2. Zleceniobiorc zobowiązuje się, że wszelkie mteriły, dokumenty orz sprzęt, w których posidnie wejdzie w związku z wykonywniem niniejszej Umowy, są i pozostną włsnością Zleceniodwcy. Zleceniobiorc zwróci je Zleceniodwcy nie później niż w dniu rozwiązni Umowy lub wygśnięci Umowy Zleceniobiorc zobowiązuje się do zpłty kry umownej z odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 10% łącznej ceny Umowy, 2. Wykonwc wyrż zgodę n potrcenie przez Zleceniodwcę kr umownych z wyngrodzenie Zleceniobiorcy. 3. Zleceniodwc zstrzeg sobie prwo dochodzeni odszkodowni uzupełnijącego n zsdch ogólnych określonych w przepisch Kodeksu cywilnego, jeśli szkod przewyższy wysokość kry umownej Strony dopuszczją zminy Umowy w zkresie terminu relizcji przedmiotu Umowy, terminu płtności, wielkości płtności. Powyższe zminy nie mogą skutkowć wzrostem wrtości Umowy. Zmin hrmonogrmu zjęć nie stnowi zminy Umowy. 2. W rzie zistnieni zminy okoliczności powodującej, że wykonnie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie możn było przewidzieć w chwili zwrci umowy, Zmwijący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięci widomości o tych okolicznościch. Wykonwc może żądć wyłącznie wyngrodzeni nleżnego z tytułu wykonni część umowy. 3. Spory wynikjące z niniejszej Umowy będą rozstrzygne przez sąd włściwy ze względu n siedzibę Zleceniodwcy. 4. W sprwch nie uregulownych w Umowie mją zstosownie przepisy ustwy Prwo zmówień publicznych orz Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustwy Prwo zmówień publicznych. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplrzch po jednym egzemplrzu dl kżdej ze stron. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA * niepotrzebne skreślić 34

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax. ..

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax.  .. Złącznik nr 2 do SIWZ Zorgnizownie, zrządznie i eksplotcj systemu BiKeR Biłostock Komunikcj Rowerow FORMULARZ OFERTOWY Misto Biłystok ul. Słonimsk 1 15-950 Biłystok NAZWA WYKONAWCY.... Siedzib (dres) wykonwcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:...

Lublin,.2017 r. Zawarta w Lublinie dnia roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:... Lublin,.2017 r. Umow n odbiór odpdów w postci produktów leczniczych, zepsutych, sfłszownych lub którym upłynął termin wżności, zwierjących w swoim skłdzie środki odurzjące, substncje psychotropowe lub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3C do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną smodzielnie NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 2015.09.01 zm. Dz.U.2014.1993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.! " owych. " $ - Art. 8.

USTAWA. Przepisy ogólne. Art. 1. racjonalizatorskich. a- Art. 3.!  owych.  $ - Art. 8. Kncelri Sejmu s. 1/21 USTAWA Oprcowno n podstwie: tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770. Przepisy ogólne Art. 1. ojektów rcjonliztorskich. - Art. 3.! " owych.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dni 26 listopd 2015 r. w sprwie ustleni wzorów informcji n podtek od nieruchomości i podtek rolny, deklrcji n podtek od nieruchomości orz deklrcji n

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo