Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi"

Transkrypt

1 o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk

2 Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowisk rodzinnego, tmosfery szczęści, miłości i zrozumieni i troskę o ich hrmonijny rozwój i przyszłą smodzielność życiową orz zpewnienie ochrony przysługujących im prw i wolności, dobro, któr jest podstwową komórką społeczeństw orz nturlnym środowiskiem rozwoju, i dobr wszystkich jej członków, w szczególności dzieci

3 Rodziny ptologiczne Rodziny niewydolne Rodziny jeszcze wydolne Chrkterystyk rodzin - drestów systemu wspierni Stopień 1 Rodziny zgrożone występowniem trudności opiekuńczowychowwczych Stopień 2 Rodziny, w których występują okresowe trudności opiekuńczowychowwczych Stopień 3 Rodziny wieloproblemowe, w których występują nsilone trudności opiekuńczo-wychowwczych Stopień 4 Rodziny, zgrożone ogrniczeniem prw rodzicielskich Stopień 5 Rodziny, z częściowym ogrniczeniem prw rodzicielskich, objęte ndzorem kurtor Stopień 6 Rodziny, z dzieckiem w pieczy zstępczej rokujące możliwość powrotu dzieck do nturlnej Stopień 7 Rodziny, z dzieckiem w pieczy zstępczej, u których nie stwierdzono możliwości powrotu dzieck do nturlnej

4 Gmin Wsprcie i pomoc rodzinie Usługi systent Plcówki wsprci dziennego Rodziny wspierjące Terpi i medicj Powit Orgnizownie pieczy zstępczej Usługi koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej Rodzinn piecz zstępcz Plcówki opiekuńczo wychowwcze Województwo Wspiernie dziłń powitu i gminy Ośrodki dopcyjne Plcówki opiekuńczo terpeutyczne Interwencyjne ośrodki predopcyjne Usługi opiekuńcze i specjlistyczne Grupy smopomocowe Prc socjln Świdczeni mterilne Ustw o wspierniu i systemie pieczy zstępczej Ustw o pomocy społecznej

5 Wsprcie rodzin w zleżności od stopni nsileni problemów opiekuńczowychowwczych przez prcownik socjlnego, systent i koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej CEL Utrzymnie dzieck w rodzinie CEL Powrót dzieck do nturlnej ADRESACI Rodziny, w których występują okresowe trudności opiekuńczowychowwczych Rodziny wieloproblemowe, w których występują nsilone trudności opiekuńczowychowwczych Rodziny, zgrożone ogrniczeniem prw rodzicielskich lub z częściowym ogrniczeniem prw rodzicielskich Rodziny, z dzieckiem w pieczy zstępczej FORMY WSPARCIA Prc socjln Prc socjln Usługi systent Usługi systent Prc socjln Usługi systent Usługi koordyntor rodzinnej pieczy z zstępczej Prc socjln

6 Główne obszry współprcy prcownik socjlnego, systent i koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej w systemie wspierni Prcownik socjlny Asystent Koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej Cel 1 stworzenie odpowiednich wrunków dl rozwoju dzieck w rodzinie i zpobiegnie umieszczeniu dzieck w pieczy zstępczej Cel 2 umożliwienie powrotu dzieck do nturlnej, w przypdku gdy dziecko przebyw w pieczy zstępczej

7 Asystent Oprcowywnie i relizcj plnów prcy z rodziną Z d n i Udzielnie pomocy rodzinom w poprwie ich sytucji życiowej, w tym zdobywniu umiejętności prwidłowego prowdzeni gospodrstw domowego Udzielnie pomocy w rozwizywniu problemów socjlnych, problemów psychologicznych orz pomocy w rozwizywniu problemów wychowwczych z dziećmi Wspiernie ktywności społecznej rodzin, motywownie członków rodzin do podnoszeni kwlifikcji zwodowych, udzielnie pomocy w poszukiwniu, podejmowniu i utrzymniu prcy zrobkowej. Udzielnie wsprci dzieciom, w szczególności poprzez udził w zjęcich psychoedukcyjnych Podejmownie dziłń interwencyjnych i zrdczych w sytucji zgrożeni bezpieczeństw rodzin i dzieci

8 P r z y d z i e l n i e s y s t e n t r o d z i n y Problem w rodzinie w wypełniniu funkcji opiekuńczowychowwczej Informcj trfi do ośrodk ze szkoły, policji, służby zdrowi, sądu, powitowego centrum pomocy rodzinie Prcownik socjlny po przeprowdzeniu wywidu i nlizie sytucji wnioskuje o przydzielenie systent Kierownik Ośrodk Pomocy Społecznej przydziel systent lub wnioskuje o jego przydzielenie jeśli systent jest ztrudniony poz ośrodkiem

9 Prcownik socjlny Oddziływnie długoterminowe Asystent Intensywne oddziływnie krótko okresowe Wykorzystywnie głównie wrunkowni pomocy mterilnej jko nrzędzi motywcji Konieczność stosowni innych metod motywcyjnych Prc w środowisku i siedzibie ops Podejmownie metodycznego dziłni n podstwie obszernej litertury i długoletniej prktyki Określone jsno kwlifikcje zwodowe, stworzony system szkolnictw przygotowującego kdry prcowników socjlnych, orz doskonleni zwodowego, specjlizcje i szkoleni Czs prcy w określonych godzinch Rodzin dostosowuje się do czsu prcy Prc głównie w środowisku Prc metodą towrzyszeni Brk metodycznego dziłni, wykorzystnie jedynie pewnych elementów tkiego dziłni Brdzo ogólne kryteri zwodowe Zdniowy czs prcy Czs dostosowny do potrzeb Objęcie wsprciem średnio 50 środowisk Objęcie wsprciem mksymlnie 20 środowisk Przyznwnie świdczeń mterilnych Oddzielenie od przyznwni świdczeń mterilnych

10 Kierownie Współprc Współprc prcownik socjlnego i systent w systemie wspierni Rodzin przeżywjąc trudności opiekuńczo-wychowwcze PRACOWNIK SOCJALNY ZASOBY GMINNEGO SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY, np. plcówki wsprci dziennego, grup smopomocow ŚWIADCZENIA MATERIALNE PRACA SOCJALNA ASYSTENT RODZINY USŁUGI ASYSTENTA RODZINY

11 Prc socjln ze społecznością loklną (środowiskow prc socjln) Nowe role prcownik socjlnego Streetworker Adrest wyodrębnion grup w społeczności loklnej, np. dzieci i ich Cel lepsze funkcjonownie dzieci i ich rodzin Animtor społeczności loklnej Adrest społeczność lokln Cel pożądn zmin w społeczności loklnej

12 Współprc różnych specjlistów w prcy ze społecznością loklną ukierunkowną n dzieci i młodzież orz ich Animtor społeczności loklnej Streetworker Asystent Prcownik socjlny SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA RODZINA Z DZIECKIEM WSPÓŁPRACA WSPÓŁPRACA

13 Koordyntor pieczy zstępczej Przygotownie, we współprcy z systentem, rodziną zstępczą plnu pomocy dziecku, w mirę możliwości umożliwijącemu powrót dzieck do nturlnej Z d n i Udzielnie pomocy rodzinom zstępczym i rodzinnym domom dzieck w relizcji zdń wynikjących z pieczy zstępczej Zpewninie rodzinom zstępczym/rodzinnym domom dzieck dostępu do specjlistycznej pomocy dl dzieci, w tym psychologicznej, rehbilitcyjnej Pomoc rodzinom zstępczym/rodzinnym domom dzieck w nwiązniu wzjemnego kontktu Wspiernie ktywności społecznej rodzin, motywownie członków rodzin do podnoszeni kwlifikcji zwodowych, udzielnie pomocy w poszukiwniu, podejmowniu i utrzymniu prcy zrobkowej Udzielnie wsprci pełnoletnim wychownkom rodzinnych form pieczy zstępczej

14 Współprc koordyntor pieczy zstępczej i systent w zpewnieniu wsprci dziecku przebywjącemu w pieczy zstępczej Koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej WSPÓŁPRACA Asystent WSPÓŁPRACA Prcownik socjlny Pomoc Specjliści: psycholog, pedgog, itd. Możliwe nrzędzi współprcy: - Pln prcy z rodziną biologiczną - Pln prcy z dzieckiem - Ocen sytucji dzieck umieszczonego w pieczy zstępczej Ocen zstępczej Obszry współprcy: - Powrót dzieck do nturlnej - Zpewnienie dziecku prwidłowych kontktów z rodziną nturlną Pomoc Specjliści: psycholog, pedgog, itd.

15 Współprc różnych specjlistów i otoczeni w ktywizowniu i wspierniu ZESPÓŁ WIELOSPECJALISTYCZNY (INTERDYSCYPLINARNY) Streetworker Prcownik socjlny prcujący z rodziną Specjliści, psycholog, pedgog, itp. Koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej Animtor społeczności loklnej Asystent Inne wżne dl osoby Prc ze społecznością loklną Prc z rodziną Rodzin Prc z dzieckiem w pieczy zstępczej

16 Ustw o wspierniu i systemie pieczy zstępczej w połączeniu z ustwą o pomocy społecznej stworzył podstwy do budowni nowego systemu wspierni, który dje też możliwość wsprci niewydolnej wychowwczo n różnych etpch jej funkcjonowni w zleżności od stopni nsileni tych problemów: od problemów opiekuńczo-wychowwczych wymgjących okresowego wsprci do sytucji, w której dziecko zostło umieszczone w pieczy zstępczej W tym systemie prcownik socjlny, systent i koordyntor rodzinnej pieczy zstępczej pełnią wżne role i od jkości ich prcy zleżeć będzie efektywność cłego systemu. W związku z tym, że role tych specjlistów w dużym stopniu n siebie nchodzą konieczn jest koordyncj dziłń i zpewnienie ich dobrej współprcy dzięki czemu będą się mogli uzupełnić i wzjemnie wspierć swoje dziłni n rzecz poprwy funkcjonowni rodzin w sferze opiekuńczo-wychowwczej.

17 Dziękuję z uwgę

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Wyszków 10.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 I. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania gminy Wyszków w

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo