2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT"

Transkrypt

1 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB STANOWISKA RADY) PL PL

2 PL 2 PL

3 SEKCJA I PARLAMENT WYDATKI Pozycj Wyngrodzeni Pozycj Zwykłe koszty podróży Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition Rezerw Ogółem Sttut posł do Prlmentu Europejskiego, w szczególności jego rt. 20. Przepisy wykonwcze do sttutu posł do Prlmentu Europejskiego, w szczególności ich rt i 24. Środki te przeznczone są n pokrycie zwrotu kosztów podróży do miejsc prcy PE i z powrotem orz innych podróży służbowych. Część tych środków przeznczon jest n uwzględnienie zmniejszeni kosztów podróży w wyniku rezolucji Prlmentu [P7_TA(2011)0196] o wykorzystywniu zgromdzonych mil lotniczych, uzysknych w wyniku podróży związnych z prcą, do zkupu biletów lotniczych. Kwot dochodu przeznczonego n ten cel zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego szcown jest n EUR. Wrunki uwolnieni rezerwy: 15% środków przenosi się do rezerwy w oczekiwniu n sprwozdnie sekretrz generlnego PE, które zostnie przekzne Prezydium i Komisji Budżetowej do dni 31 mrc. W sprwozdniu tym znjdzie się nliz wykonlności środków gwrntujących njwyższą wydjność w odniesieniu do podróży posłów w celu oprcowni zleceń z myślą o ewentulnych oszczędnościch budżetowych. Pozycj Zwrot innych kosztów podróży Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition Rezerw Ogółem Sttut posł do Prlmentu Europejskiego, w szczególności jego rt. 20. Przepisy wykonwcze do sttutu posł do Prlmentu Europejskiego, w szczególności ich rt. 22, 23 i 29. Środki te przeznczone są n pokrycie zwrotu dodtkowych kosztów podróży, kosztów podróży odbytych w pństwie, w którym posłowie zostli wybrni, orz kosztów powrotu do krju zmieszkni, w tym kosztów polisy ubezpieczeniowej. Wrunki uwolnieni rezerwy: 15% środków przenosi się do rezerwy w oczekiwniu n sprwozdnie sekretrz generlnego PE, które zostnie przekzne Prezydium i Komisji Budżetowej do dni 31 mrc. W sprwozdniu tym znjdzie się nliz wykonlności środków gwrntujących njwyższą wydjność w odniesieniu do podróży posłów w celu oprcowni zleceń z myślą o ewentulnych oszczędnościch budżetowych. PL 3 PL

4 Pozycj Zwrot kosztów ogólnych Pozycj Ubezpieczenie wypdkowe, ubezpieczenie zdrowotne orz inne skłdki n ubezpieczenie społeczne Pozycj Wyngrodzeni i zwroty kosztów Pozycj Inni prcownicy Wrunki ztrudnieni innych prcowników Unii Europejskiej. Środki te przeznczone są szczególnie n pokrycie nstępujących wydtków: wyngrodzeni, w tym dodtki i inne świdczeni, innych prcowników, w szczególności kontrktowych, loklnych orz specjlnych dordców (w rozumieniu wrunków ztrudnieni innych prcowników Unii Europejskiej), skłdki prcodwcy n różne systemy ubezpieczeń społecznych orz koszty związne z zstosowniem wskźników korygujących do wyngrodzeni tych prcowników, ztrudnieni personelu czsowego. Część tych środków m zostć wykorzystn n ztrudnienie niepełnosprwnych prcowników kontrktowych i prcowników posidjących doświdczenie w zkresie prw osób niepełnosprwnych orz polityki niedyskrymincji w celu relizcji plnu dziłni n lt n rzecz propgowni równouprwnieni i różnorodności w sekretricie PE, przyjętego przez Prezydium (PE /BUR) zgodnie z Krtą prw podstwowych UE (rt. 26) orz z Konwencją ONZ o prwch osób niepełnosprwnych. Z wykorzystni środków n ten cel sporządzone zostnie sprwozdnie roczne. Kwot dochodu przeznczonego n ten cel zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego szcown jest n EUR. Pozycj Tłumcze konferencyjni Pozycj Stże, dofinnsowni i wyminy urzędników Zsdy regulujące oddelegownie urzędników Prlmentu Europejskiego i prcowników czsowych grup politycznych do dministrcji krjowych, orgnizmów im podobnych i orgnizcji międzynrodowych. Zsdy regulujące oddelegowni ekspertów krjowych do Prlmentu Europejskiego. Przepisy wewnętrzne dotyczące stży i wizyt nukowych w Sekretricie Generlnym Prlmentu Europejskiego. Środki te przeznczone są n pokrycie nstępujących kosztów: wyngrodzeni stżystów i zwrot kosztów podróży związnej z rozpoczęciem i zkończeniem stżu, PL 4 PL

5 kosztów ubezpieczeni n wypdek choroby i od wypdków w czsie trwni stżu, kosztów związnych z oddelegowniem do dyspozycji Prlmentu personelu sektor publicznego pństw członkowskich lub innych pństw wskznych w przepisch, kosztów związnych z oddelegowniem ekspertów krjowych do Prlmentu Europejskiego, kosztów orgnizcji progrmów ksztłceni tłumczy konferencyjnych i tłumczy pisemnych, zwłszcz we współprcy ze szkołmi tłumczy ustnych i uniwersytetmi proponującymi ksztłcenie w zkresie tłumczeń pisemnych, jk również stypendiów n ksztłcenie i doskonlenie zwodowe tłumczy ustnych i pisemnych, zkup pomocy dydktycznych i związne z tym koszty, dodtkowych kosztów ponoszonych przez stżystów objętych progrmem pilotżowym dotyczącym stży dl osób niepełnosprwnych, które bezpośrednio wiążą się z ich niepełnosprwnością, zgodnie z rt. 20 ust. 8 Przepisów wewnętrznych dotyczących stży i wizyt nukowych w Sekretricie Generlnym Prlmentu Europejskiego. Kwot dochodu przeznczonego n ten cel zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego szcown jest n EUR. Pozycj Obserwtorzy p.m. p.m. p.m Pozycj Świdczeni zewnętrzne Pozycj Czynsze Pozycj Zgospodrownie pomieszczeń służbowych Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition Rezerw Ogółem Pozycj Zużycie energii Środki te przeznczone są n pokrycie m.in. kosztów zużyci wody, gzu, energii elektrycznej i ogrzewni. Kwot dochodu przeznczonego n ten cel zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego szcown jest n EUR. Pozycj Ochron i ndzór budynków Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition Rezerw p.m p.m. Ogółem Artykuł Kompenscj emisji CO 2 generownych przez Prlment Europejski PL 5 PL

6 Środki te są przeznczone n pokrycie wszelkich wydtków związnych z rekompensowniem emisji dwutlenku węgl, tk jk przewidzino w przyjętym przez Prezydium plnie dziłni systemu ekologicznego zrządzni i udytu (EMAS). Artykuł Koszty podróży służbowych prcowników i przejzdów pomiędzy trzem miejscmi prcy Regulmin prcowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego rt. 71 orz rt złącznik VII. Środki te przeznczone są n pokrycie wydtków związnych z podróżmi służbowymi prcowników instytucji, oddelegownych ekspertów krjowych lub stżystów między miejscem ztrudnieni trzem miejscmi prcy Prlmentu Europejskiego (Bruksel, Luksemburg i Strsburg) orz z podróżmi służbowymi we wszelkie miejsc poz trzem miejscmi prcy PE. Wydtki obejmują koszty podróży, diety dzienne, koszty zkwterowni orz rekompensty z tytułu prcy poz normlnymi godzinmi. Środki obejmują również koszty dodtkowe (w tym nulownie biletów i rezerwcji zkwterowni, koszty związne z systemem elektronicznego fkturowni, koszty związne z ubezpieczeniem w czsie podróży służbowej). Kwot dochodu przeznczonego n ten cel zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego szcown jest n EUR. Artykuł Wydtki n przyjęci i cele reprezentcyjne Środki te przeznczone są n pokrycie nstępujących kosztów: wydtków związnych ze zobowiąznimi instytucji dotyczącymi przyjęć i celów reprezentcyjnych, w tym przyjęć wynikjących z dziłlności prowdzonej przez grupę Nukowej Weryfikcji Rozwiązń Technologicznych (STOA), orz celów reprezentcyjnych posłów, kosztów reprezentcyjnych przewodniczącego podczs odbywnych przez niego wyjzdów poz miejsc prcy Prlmentu, kosztów reprezentcyjnych i udziłu w kosztch sekretritu Gbinetu Przewodniczącego, wydtków n przyjęci i kosztów reprezentcyjnych Sekretritu Generlnego, w tym n zkup rtykułów orz odznczeń dl urzędników, którzy przeprcowli piętnście i/lub dwdzieści pięć lt w służbie, wydtków różnych wynikjących z protokołu, tj. flg, stojków, zproszeń, druku jdłospisów itp., kosztów podróży i utrzymni w związku z wizytmi wżnych osobistości w instytucji, kosztów wiz posłów i prcowników Prlmentu Europejskiego w związku z ich podróżmi oficjlnymi, wydtków n przyjęci i cele reprezentcyjne orz innych wydtków posłów związnych z pełnieniem funkcji w Prlmencie Europejskim. Pozycj Wydtki n dokumentcję i n bibliotekę PL 6 PL

7 Środki te przeznczone są n pokrycie nstępujących kosztów: powiększnie i uzupełninie księgozbioru w obszrze kompendiów ogólnych orz bieżącą ktulizcję zsobów bibliotecznych, prenumertę dzienników, czsopism orz serwisów gencji informcyjnych, w tym koszty opłt wynikjących z przepisów prw utorskiego z powielnie i rozpowszechninie tychże prenumert w formie pisemnej i/lub elektronicznej, umów w zkresie sporządzni i dostrczni przeglądów prsowych i wycinków z gzet, prenumertę bądź umowę n sporządznie streszczeń orz nliz treści czsopism lub rchiwizcję rtykułów pochodzących z tych czsopism n optycznych nośnikch dnych, pokrycie kosztów korzystni z zewnętrznych bz dnych sttystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłt telekomunikcyjnych), koszty związne z podjętymi przez Prlment Europejski zobowiąznimi w rmch współprcy międzynrodowej i/lub międzyinstytucjonlnej, zkup lub wynjem specjlnego wyposżeni, w tym mteriłów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznczonych dl bibliotek, centrów dokumentcji orz zbiorów multimedilnych, tkże n zewnętrzne usługi związne z kupnem, rozwojem, instlcją, użytkowniem i konserwcją ww. mteriłów i systemów, koszty świdczonych usług związnych z dziłlnością bibliotek, zwłszcz biorąc pod uwgę jej użytkowników (nkiety, sttystyki), system zrządzni jkością itd., mteriły i prce związne z oprwiniem i konserwcją dl bibliotek, centrów dokumentcji i zbiorów multimedilnych, kosztów publikcji wewnętrznych (broszury, oprcowni itd.), w tym mteriłów, tkże rozpowszechnini informcji (listy informcyjne, ksety wideo, CD-ROM-y itd.), zkup nowych słowników, leksykonów n wszelkich nośnikch lub zstąpienie ich nowszymi egzemplrzmi, w tym dl nowych dziłów językowych, orz zkup innych publikcji z przeznczeniem dl służb językowych orz dl dziłów ds. jkości tekstów legislcyjnych. Kwot EUR może zostć wykorzystn n pokrycie kosztów podróży, pobytu i zkwterowni utorów zproszonych do przedstwieni swojej prcy w Klubie Książki Posłów do Prlmentu Europejskiego. Pozycj Publikcje w formie cyfrowej i trdycyjnej Pozycj Wydtki n informcję publiczną orz udził w imprezch i kcjch o chrkterze publicznym Pozycj Orgnizcj sympozjów, seminriów i imprez kulturlnych Kwot dochodu przeznczonego n ten cel zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego szcown jest n EUR. PL 7 PL

8 Pozycj Wymin informcji z prlmentmi krjowymi Konferencje przewodniczących Europejskich Zgromdzeń Prlmentrnych (czerwiec 1977 r.), prlmentów Unii Europejskiej (wrzesień 2000 r., mrzec 2001 r.). Obszr geogrficzny: krje Unii Europejskiej orz krje posidjące sttus krju kndydującego lub potencjlnego krju kndydującego do Unii Europejskiej. Środki te przeznczone są n pokrycie nstępujących kosztów: wydtków przewidzinych n wspiernie stosunków między Prlmentem Europejskim prlmentmi krjowymi. Wydtki te dotyczą stosunków prlmentrnych, nieujętych w rozdziłch 1 0 i 3 0, wyminy informcji i dokumentcji, jk również wsprci przy nlizie i zrządzniu tymi informcjmi, w tym wyminy z Europejskim Centrum Bdń i Dokumentcji Prlmentrnej (ECPRD), finnsowni progrmów współprcy orz dziłń mjących n celu ksztłcenie urzędników wyżej wymienionych prlmentów orz poprwę ich kompetencji w zkresie wykonywni funkcji prlmentrnych. Dziłni te obejmują wizyty o chrkterze informcyjnym w siedzibch Prlmentu Europejskiego w Brukseli, w Luksemburgu i w Strsburgu; powyższe kwoty pokrywją cłkowicie lub częściowo koszty uczestnictw w tych wizytch, w szczególności podróży, przejzdów, zkwterowni i diet, współprcę, szczególnie w zkresie dziłlności legislcyjnej, jk również n dziłni o chrkterze dokumentcyjnym, nlitycznym i informcyjnym, w tym dziłlność Europejskiego Centrum Bdń i Dokumentcji Prlmentrnej (ECPRD). Środki te przeznczone są n finnsownie współprcy między Prlmentem Europejskim prlmentmi nrodowymi w zkresie kontroli prlmentrnej dotyczącej WPZiB/WPBiO, zgodnie z postnowienimi Trkttu o Unii Europejskiej i Trkttu o funkcjonowniu Unii Europejskiej, w szczególności rt. 9 i 10 Protokołu nr 1 w sprwie roli prlmentów nrodowych w Unii Europejskiej. Artykuł Wydtki dministrcyjne związne z dziłlnością polityczną i informcyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych Pozycj Asystenci posłów Artykuł Koszty związne z posiedzenimi i innymi zjęcimi Europejskiego Stowrzyszeni Prlmentrnego Rozdził 10 0 Środki tymczsowe Rozdził 10 1 Rezerwy n nieprzewidzine wydtki Rozdził 10 8 Rezerw n EMAS PL 8 PL

9 SEKCJA I PARLAMENT PLAN ZATRUDNIENIA Złącznik S 1 Sekcj 1 Prlment Europejski Grup funkcyjn i grup zszeregowni Spoz ktegorii 1 Stnowisk stłe 2011 Inne Stnowisk tymczsowe Grupy polityczne AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ogółem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ogółem Ogółem Sum cłkowit Z czego pięć wnsów d personm (trzy AD 14 n AD 15, jeden AST 10 n AST 11 i jeden AST 4 n AST 5) przyznnych w wyjątkowych przypdkch zsłużonym urzędnikom. 2 Pozycj łącznie nie obejmuje rezerwy ryczłtowej dl urzędników oddelegownych w interesie służby. 3 Z czego cztery stnowisk AD n pół ettu (nuczyciele języków) i jedno stnowisko AD 10 (DG-IPOL) ogrniczone do 5 lt. 4 Jedno stnowisko AD 5 i cztery AST 3 (dził szkoleń zwodowych) orz dw AD 5 i dw AST 1 (dził tłumczeń) zostją wpisne do rezerwy w tbeli ztrudnieni bez przydziłu środków, sześć AD 5 i dw AST 1 (Bibliotek) zostły umieszczone w plnie ztrudnieni bez przyznni środków; 30 stnowisk w dministrcji (sześć AD 5 i 24 AST 1) zostły umieszczone w plnie ztrudnieni bez przyznwni środków. PL 9 PL

10 Grup funkcyjn i grup zszeregowni Spoz ktegorii 1 Stnowisk stłe 2012 Inne Stnowisk tymczsowe Grupy polityczne AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ogółem AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ogółem Ogółem Sum cłkowit Of which five d personm promotions (three AD 14 to AD 15, one AST 10 to AST 11, nd one AST 4 to AST 5) grnted in exceptionl cses to deserving officils. 6 Pozycj łącznie nie obejmuje rezerwy ryczłtowej dl urzędników oddelegownych w interesie służby. 7 One AD 5 nd four AST 3 (professionl trining) plus two AD 5 nd two AST 1 (trnsltion) hve been entered in the estblishment pln with no lloction of ppropritions. PL 10 PL

11 SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA WYDATKI Pozycj Inni prcownicy Pozycj Usługi dodtkowe dl służb tłumczeniowych Pozycj Fitting-out nd instlltion work Artykuł Umeblownie Pozycj Wydtki n dokumentcję i bibliotekę Pozycj Dziennik Urzędowy PL 11 PL

12 SEKCJA III KOMISJA DOCHODY Pozycj Rozliczenie rchunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwrncji Dochody przeznczone n określony cel p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. W tej pozycji uwzględni się dochody wynikjące z decyzji w sprwie zgodności rchunków n korzyść budżetu ogólnego Unii Europejskiej w odniesieniu do wydtków finnsownych z Sekcji Gwrncji Europejskiego Funduszu Orientcji i Gwrncji Rolnych w rmch dziłu 1 perspektywy finnsowej n lt i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwrncji (EFGR). Uwzględni się w niej również kwoty wynikjące z decyzji w sprwie księgowego rozliczeni rchunków n korzyść budżetu ogólnego Unii dotyczących powiąznych z nimi zpisnych dochodów przeznczonych n określony cel, innych niż wynikjące ze stosowni rt. 32 ust. 5 rozporządzeni (WE) nr 1290/2005. Zgodnie z rt. 18 i 154 rozporządzeni finnsowego wszelkie dochody w rmch tej pozycji zostną wykorzystne w celu zpewnieni dodtkowych środków n wszelkie pozycje w budżecie w rmch EFRG zestwieni wydtków w tej sekcji. Dochody w rmch tej pozycji oszcowno n EUR. Podczs ustlni budżetu n 2012 r. uwzględniono kwotę EUR n sfinnsownie potrzeb dotyczących środków w rmch rtykułu , pozostłą kwotę EUR uwzględniono n sfinnsownie potrzeb dotyczących środków w rmch rtykułu Rozporządzenie Rdy (WE, Eurtom) nr 1605/2002 z dni 25 czerwc 2002 r. w sprwie rozporządzeni finnsowego mjącego zstosownie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z , s. 1). Rozporządzenie Rdy (WE) nr 1290/2005 z dni 21 czerwc 2005 r. w sprwie finnsowni wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1). Pozycj Dodtkow opłt od producentów mlek Dochody przeznczone n określony cel p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. W niniejszej pozycji uwzględni się kwoty pobrne lub odzyskne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1788/2003 orz rt. 78 rozporządzeni (WE) nr 1234/2007. Zgodnie z rt. 18 i 154 rozporządzeni finnsowego wszelkie dochody w rmch tej pozycji zostną wykorzystne w celu zpewnieni dodtkowych środków n wszelkie pozycje w budżecie w rmch Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwrncji zestwieni wydtków w tej sekcji. Dochody w rmch tej pozycji oszcowno n EUR. Podczs ustlni budżetu n 2012 r. kwotę tę uwzględniono n sfinnsownie potrzeb dotyczących środków w rmch rtykułu PL 12 PL

13 Rozporządzenie Rdy (WE, Eurtom) nr 1605/2002 z dni 25 czerwc 2002 r. w sprwie rozporządzeni finnsowego mjącego zstosownie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z , s. 1). Rozporządzenie Rdy (WE) nr 1290/2005 z dni 21 czerwc 2005 r. w sprwie finnsowni wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 209 z , s. 1). Rozporządzenie Rdy (WE) nr 1234/2007 z dni 22 pździernik 2007 r. ustnwijące wspólną orgnizcję rynków rolnych orz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej orgnizcji rynku) (Dz.U. L 299 z , s. 1). Pozycj Tymczsowe skłdki restrukturyzcyjne Dochody przeznczone n określony cel p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. W pozycji tej uwzględni się tymczsowe skłdki restrukturyzcyjne w sektorze cukru w Unii, określone w rt. 11 rozporządzeni (WE) nr 320/2006. Zgodnie z rt. 18 rozporządzeni finnsowego kwoty zpisne w tej pozycji są wykorzystywne w celu zpewnieni środków w rtykule (Fundusz Restrukturyzcji Sektor Cukru) zestwieni wydtków w niniejszej sekcji n finnsownie pomocy restrukturyzcyjnej i innej pomocy określonej w rozporządzeniu (WE) nr 320/2006. Podczs ustlni budżetu n 2012 r. uwzględniono kwotę EUR n potrzeby tej pozycji (któr dotyczy wyłącznie przeniesieni z poprzednich lt budżetowych), z czego EUR przeznczone jest n rtykuł Rozporządzenie Rdy (WE, Eurtom) nr 1605/2002 z dni 25 czerwc 2002 r. w sprwie rozporządzeni finnsowego mjącego zstosownie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z , s. 1). Rozporządzenie Rdy (WE) nr 320/2006 z dni 20 lutego 2006 r. ustnwijące tymczsowy system restrukturyzcji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmienijące rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprwie finnsowni wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 58 z , s. 42). PL 13 PL

14 Podpozycj XX Wyngrodzeni i świdczeni Podpozycj XX Wydtki i świdczeni związne z rekrutcją, przeniesieniem i zkończeniem służby Podpozycj XX Korekty wyngrodzeń Podpozycj XX Wyngrodzeni i świdczeni Podpozycj XX Wydtki i świdczeni związne z rekrutcją, przeniesieniem i zkończeniem służby Podpozycj XX Prcownicy kontrktowi Podpozycj XX Krjowi urzędnicy służby cywilnej czsowo oddelegowni do instytucji Podpozycj XX Wyngrodzeni innego personelu Pozycj XX Inne wydtki n zrządznie instytucją Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition 2012 XX Rezerw Ogółem Środki te mją pokryć nstępujące zdecentrlizowne wydtki opercyjne: podróże służbowe: koszty podróży, łącznie z kosztmi dodtkowymi związnymi z biletmi i rezerwcjmi, dietmi orz wydtkmi dodtkowymi lub ndzwyczjnymi, związnymi z podróżmi służbowymi personelu Komisji, objętego regulminem prcowniczym, orz krjowych i międzynrodowych ekspertów lub urzędników oddelegownych do deprtmentów Komisji (refundcj kosztów podróży płtnych n rchunek innych instytucji lub orgnów UE orz stronom trzecim będzie stnowił wydtek przydzielony), koszty reprezentcyjne: zwrot kosztów poniesionych przez oficjlnych przedstwicieli Komisji (nie podlegją zwrotowi koszty poniesione podczs pełnieni obowiązków reprezentcyjnych względem personelu Komisji lub innych instytucji Unii Europejskiej), PL 14 PL

15 koszty obsługi spotkń: zwrot kosztów poniesionych w związku z dziłlnością grup ekspertów ustnowionych lub powołnych przez Komisję: kosztów podróży, utrzymni i drobnych wydtków ekspertów uczestniczących w prcch grup nukowych orz zespołów roboczych, tkże kosztów orgnizcji tkich spotkń, jeżeli nie są one pokrywne w rmch istniejącej infrstruktury w centrlch instytucji lub biurch zewnętrznych (eksperci otrzymują zwrot kosztów n podstwie decyzji Komisji), konferencje: wydtki związne z konferencjmi, kongresmi i spotknimi orgnizownymi przez Komisję w celu wsprci jej licznych obszrów polityki orz wydtki n zorgnizownie sieci orgnizcji lub orgnów kontroli finnsowej, w tym roczne spotknie tkich orgnizcji z posłmi Komisji Kontroli Budżetowej Prlmentu Europejskiego, co postulowno w rezolucji Prlmentu Europejskiego z dni 27 kwietni 2006 r. w sprwie udzieleni bsolutorium z wykonni budżetu ogólnego Unii Europejskiej n rok budżetowy 2004, sekcj III Komisj (Dz.U. C 340 z , s. 5), wydtki związne z konferencjmi, seminrimi, spotknimi, kursmi szkoleniowymi orz prktycznymi szkolenimi wewnętrznymi dl urzędników z pństw członkowskich zrządzjących lub monitorujących opercje finnsowne z funduszy UE/wspólnotowych lub opercje zbierni dochodów stnowiących zsoby włsne UE/Wspólnoty lub współprcujących w rmch systemu sttystycznego UE/Wspólnoty, tkże wydtki tego smego rodzju dl urzędników z pństw Europy Środkowej i Wschodniej, zrządzjących opercjmi lub monitorujących opercje finnsowne w rmch progrmów wspólnotowych, wydtki n szkoleni urzędników pństw trzecich zrządzjących opercjmi lub monitorujących opercje mjące bezpośredni związek z ochroną interesów finnsowych UE/Wspólnoty, koszt udziłu Komisji w konferencjch, kongresch i innych spotknich, konferencyjne opłty wpisowe z wyłączeniem kosztów szkoleń, subskrypcje płcone stowrzyszeniom brnżowym i nukowym, koszty npojów i posiłków serwownych podczs specjlnych okzji w trkcie spotkń wewnętrznych. posiedzeni komitetów: koszty podróży, utrzymni i drobnych wydtków ekspertów uczestniczących w prcch komitetów ustnowionych n mocy Trkttu i rozporządzeń (Rd lub Prlment Europejski i Rd) orz koszty orgnizcji tkich spotkń, jeżeli nie są one pokrywne w rmch istniejącej infrstruktury (w centrlch instytucji lub biurch zewnętrznych) (eksperci otrzymują zwrot kosztów n podstwie decyzji Komisji), oprcowni i konsultcje: wydtki n specjlistyczne oprcowni i konsultcje zkontrktowne u wysoko wykwlifikownych ekspertów zewnętrznych (osoby bądź firmy), jeżeli Komisj nie posid odpowiedniego personelu do wykonni włsnych oprcowń, zkup gotowych oprcowń lub subskrypcje n rzecz wyspecjlizownych instytucji bdwczych, systemy informtyczne i zrządzni: rozwijnie i utrzymywnie w rmch kontrktu n systemy informtyczne i zrządzni, nbycie i utrzymnie kompletnych ( pod klucz ) systemów informtycznych i zrządzni w obszrze zrządzni i dministrcji (personel, budżet, finnse, księgowość itp.), oprcowni, dokumentcj i szkoleni powiązne z tkimi systemmi i zrządzniem projektem, PL 15 PL

16 zdobywnie umiejętności i wiedzy w zkresie technologii informtycznych dl wszystkich deprtmentów: jkości, bezpieczeństw, technologii, metodologii rozwoju, zrządzni technologimi informtycznymi itp., wsprcie techniczne dl tkich systemów orz obsług techniczn zpewnijąc ich włściwe funkcjonownie. doskonlenie zwodowe i szkoleni w zkresie zrządzni: wydtki n szkolenie ogólne dl podniesieni umiejętności personelu orz poprwy skuteczności i wydjności Komisji: honorri ekspertów ztrudnionych w celu identyfikcji potrzeb szkoleniowych, oprcowni koncepcji i progrmów szkoleń orz ich przeprowdzeni, tkże orz w celu oceny i monitorowni wyników, honorri konsultntów z różnych dziedzin, w szczególności z dziedziny metod orgnizcji, zrządzni, strtegii, zpewnieni jkości orz zrządzni personelem, wydtki ponoszone n oprcownie, prowdzenie i ocenę szkoleń orgnizownych przez Komisję w postci kursów, seminriów i konferencji (osoby prowdzące szkoleni/mówcy orz koszty ich podróży i utrzymni, mteriły szkoleniowe), koszt uczestnictw w szkolenich zewnętrznych i przystąpieni do orgnizcji brnżowych, wydtki związne z prktycznymi spektmi orgnizcji tkich kursów orz wykorzystniem pomieszczeń i trnsportem orz koszty wyżywieni i zkwterowni dl uczestników kursów stcjonrnych, wydtki szkoleniowe związne z publikcjmi i informcją, wydtki n odpowiednie strony internetowe orz zkup pomocy dydktycznych, subskrypcje i licencje n nucznie n odległość, książki, prsę i produkty multimedilne, finnsownie pomocy nukowych. Wszelkie dochody pochodzące z wkłdów krjów kndydujących, w stosownych przypdkch również potencjlnych krjów kndydujących z Błknów Zchodnich, n udził tych krjów w progrmch UE/wspólnotowych, ujęte w pozycji ogólnego zestwieni dochodów, mogą stnowić podstwę do udostępnieni dodtkowych środków zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzeni finnsowego. Dochód z wkłdów pństw EFTA n rzecz finnsowni ogólnych kosztów Wspólnoty/UE n podstwie rt. 82 Porozumieni o Europejskim Obszrze Gospodrczym stnowi podstwę udostępnieni dodtkowych środków, które zostną zpisne we włściwych pozycjch w budżecie, zgodnie z rozporządzeniem finnsowym. Wysokość tkich dochodów szcuje się n EUR. Wszelkie dochody pochodzące z wkłdów Konfedercji Szwjcrskiej n udził w progrmch wspólnotowych/ue, zpisne w pozycji zestwieni dochodów, mogą stnowić podstwę udostępnieni dodtkowych środków zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzeni finnsowego. W oprciu o dostępne dne kwotę dochodów przeznczonych n ten cel, zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. e) j) rozporządzeni finnsowego, szcuje się n EUR. Regulmin prcowniczy urzędników Unii Europejskiej. PL 16 PL

17 Podpozycj XX Posiedzeni komitetów Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition 2012 XX Rezerw Ogółem Podpozycj XX Anlizy i konsultcje Podpozycj XX Wyposżenie i meble Podpozycj XX Nbywnie, wynjem i koszty pochodne Pozycj XX Wyngrodzeni i świdczeni dl członków personelu czynnie ztrudnionego w dziedzinie pośrednich bdń nukowych Pozycj XX Personel zewnętrzny w dziedzinie pośrednich bdń nukowych Pozycj XX Inne wydtki n zrządznie w rmch pośrednich bdń nukowych Artykuł Wydtki związne z personelem czynnie ztrudnionym w obszrze polityki Sprwy gospodrcze i finnsowe Pozycj Personel zewnętrzny Pozycj Inne wydtki n zrządznie Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition Rezerw Ogółem Pozycj Wydtki n urządzeni, wyposżenie i usługi w obszrze polityki Sprwy gospodrcze i finnsowe Artykuł Koordyncj i ndzór unii gospodrczej i wlutowej PL 17 PL

18 Artykuł Prince System komunikcji dotyczący unii gospodrczej i wlutowej, w tym euro Artykuł Progrm rmowy n rzecz konkurencyjności i innowcji Progrm n rzecz przedsiębiorczości i innowcji Część tych środków przeznczon jest n sfinnsownie wydtków n unijne/wspólnotowe instrumenty finnsowe wprowdzone w rmch Progrmu rmowego n rzecz konkurencyjności i innowcji ( ) w celu ułtwieni młym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dostępu do finnsowni. Część tych środków przeznczon jest n sfinnsownie nstępujących dziłń: promownie dostępności w Europie mechnizmów zpewnijących dostęp do kredytów dl MŚP, jk konsorcj gwrncji kredytowych orz, w stosownych przypdkch, nliz kwestii rynku kredytów, wspiernie wniosków kredytowych skłdnych w instytucjch finnsowych przez tkie konsorcj MŚP, między innymi poprzez zpewnienie dodtkowych gwrncji przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), zwiernie porozumień z instytucjmi finnsowymi w sprwie subsydiownych pożyczek dl konsorcjów gwrncji kredytowych. Niedostteczny dostęp do odpowiednich form finnsowni często uznwny jest z główną brierę dl przedsiębiorczości i innowcyjności przedsiębiorstw. Problem ten może nsilić się w związku z nowymi stndrdmi rchunkowości bnki będą zwrcły większą uwgę n ryzyko, co może znleźć odzwierciedlenie w metodologii rtingu. Progrm rmowy n rzecz konkurencyjności i innowcji koncentruje się n stwierdzonych trwłych lukch rynkowych, w związku z którymi MŚP mją niewystrczjący dostęp do kpitłu, kpitłu venture i pożyczek; progrm oprty będzie n unijnych instrumentch finnsowych, którymi w imieniu Komisji zrządz EFI instytucj Unii specjlizując się w zpewniniu instrumentu kpitłu venture i instrumentów gwrncyjnych n rzecz MŚP. W rmch poprzedniego wieloletniego progrmu n rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, n podstwie niezleżnych ocen z njlepszą prktykę uznno podejście rynkowe orz stosownie tych instrumentów z pośrednictwem EFI. Dziłni te są ztem kontynuowne i dostosowywne w progrmie rmowym n rzecz konkurencyjności i innowcji. Unijne instrumenty finnsowe ułtwiją MŚP dostęp do finnsowni. Instrument n rzecz wysokiego wzrostu i innowcji w MŚP (GIF) opier się n podzile ryzyk i korzyści z inwestormi privte equity, dzięki czemu dostrcz dźwigni finnsowej zwiększjącej dopływ kpitłu n rzecz innowcyjnych przedsiębiorstw. Instrumenty GIF są skierowne do innowcyjnych MŚP w fzie rozruchu orz we wczesnej fzie rozwoju, zwiększjąc dzięki dźwigni finnsowej kpitł n dlszy rozwój, by ułtwić tym przedsiębiorstwom wprowdzenie produktów i usług n rynek Szczególną uwgę poświęc się MŚP dziłjącym w dziedzinie ekoinnowcji. System poręczeń dl MŚP w dlszym ciągu zpewni gwrncje wzjemne i współgwrncje obejmujące systemy gwrncyjne w uczestniczących w nich krjch orz gwrncje bezpośrednie dl pośredników finnsowych. Jest on ukierunkowny n likwidownie nieprwidłowości n rynku w zkresie: (i) dostępu MŚP o dużym potencjle wzrostu do pożyczek (lub podobnych instrumentów, np. lesingu); (ii) do mikropożyczek; orz (iii) do kpitłu lub qusi-kpitłowych instrumentów inwestycyjnych. Nowy element sekurytyzcji (iv) PL 18 PL

19 zpewni MŚP dodtkowe finnsownie dłużne w rmch odpowiednich ustleń z zinteresownymi instytucjmi w sprwie podziłu ryzyk. System rozwijni zdolności MŚP mił służyć wspierniu zdolności pośredników finnsowych do koncentrowni się n dodtkowych spektch inwestycyjnych i technologicznych. Instrument ten nie uzyskł jednk odzewu ze strony rynku. W związku z tym budżet początkowo zrezerwowny dl systemu rozwijni zdolności MŚP zostł udostępniony n potrzeby GIF w celu wspierni ekoinnowcji i trnsferu technologii. Do środków zpisnych w niniejszym rtykule nleży dodć wkłdy pństw EFTA 8, wynikjące z Porozumieni o Europejskim Obszrze Gospodrczym, w szczególności z jego rt. 82 i Protokołu 32 do tego porozumieni. Kwoty te pochodzą z wkłdów pństw EFTA zpisnych w rtykule zestwieni dochodów, które to wkłdy zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzeni finnsowego stnowią dochód przeznczony n określony cel i są podstwą do udostępnieni i wykonni odpowiednich środków zgodnie z złącznikiem Europejski Obszr Gospodrczy do niniejszej części zestwieni wydtków w niniejszej sekcji, który stnowi integrlną część budżetu ogólnego. Wszelkie dochody pochodzące z wkłdów krjów kndydujących, w stosownych przypdkch również potencjlnych krjów kndydujących z Błknów Zchodnich, n udził tych krjów w progrmch unijnych/wspólnotowych, zpisne w pozycji zestwieni dochodów, mogą stnowić podstwę do udostępnieni dodtkowych środków zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzeni finnsowego. Kżdy dochód z rchunków powierniczych wymieniony w rtykule zestwieni dochodów będzie stnowić podstwę do udostępnieni dodtkowych środków, które będą wprowdzone w tej pozycji, zgodnie z rozporządzeniem finnsowym. N rzecz dziłń z dziedziny komunikcji, w tym imprez, publikcji i informcji publikownych w Internecie możn wykorzystć do EUR. Wniosek budżetowy Komisji opier się n ktulnym rozwoju sytucji i powinien być postrzegny jko tymczsowy. Dltego w cłym procesie budżetowym n 2012 r. nleży zpewnić gotowość do dlszego zwiększeni płtności n ten progrm do pond EUR, jeśli poprw kondycji MŚP okże się być większ niż prognoz. Decyzj nr 1639/2006/WE Prlmentu Europejskiego i Rdy z dni 24 pździernik 2006 r. ustnwijąc Progrm rmowy n rzecz konkurencyjności i innowcji ( ) (Dz.U. L 310 z , s. 15). Artykuł Wydtki związne z personelem czynnie ztrudnionym w obszrze polityki Przedsiębiorstw Pozycj Personel zewnętrzny Pozycj Inne wydtki n zrządznie Projekt budżetu 2012 Stnowisko Rdy 2012 Stnowisko Prlmentu 2012 Revised Drft Budget 2012 Concilition Rezerw Ogółem Z wyjątkiem Szwjcrii. PL 19 PL

20 Artykuł Wydtki n wyposżenie, umeblownie i usługi w obszrze polityki Przedsiębiorstw Pozycj Funkcjonownie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłszcz w dziedzinch notyfikcji, certyfikcji i dostosowni przepisów sektorowych Wydtki n dministrcję i zrządznie Pozycj Progrm rmowy n rzecz konkurencyjności i innowcji Progrm n rzecz przedsiębiorczości i innowcji Wydtki n dministrcję i zrządznie Pozycj Agencj Wykonwcz ds. Konkurencyjności i Innowcyjności Wkłd z Progrmu rmowego n rzecz konkurencyjności i innowcji Progrm n rzecz przedsiębiorczości i innowcji Pozycj Wydtki związne z personelem bdwczym Pozycj Zewnętrzny personel bdwczy Artykuł Progrm rmowy n rzecz konkurencyjności i innowcji Progrm n rzecz przedsiębiorczości i innowcji Środki te mją służyć poprwie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności młych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), promowniu innowcji, w tym ekoinnowcji, i wsprciu przedsiębiorstw orz reform dministrcyjnych i gospodrczych związnych z innowcjmi. Do wdrżnych środków nleżą w szczególności: sieci łączące różne zinteresowne strony, projekty zstosowń w wrunkch rynkowych i inne środki wsprci n rzecz wdrżni innowcji, nlizy i tworzenie polityki orz jej koordynownie z polityką krjów uczestniczących, wymin i rozpowszechninie informcji, podnoszenie świdomości, wsprcie wspólnych dziłń pństw członkowskich lub regionów, orz inne środki objęte Progrmem rmowym n rzecz konkurencyjności i innowcji. Uni zpewni wsprcie tkim dziłniom, jk sieć Enterprise Europe Network, promocj innowcyjności i przedsiębiorczości. Uni zpewni również wsprcie dl projektów w zkresie ekoinnowcji związnych z pierwszymi zstosownimi bądź powielniem w wrunkch rynkowych innowcyjnych lub ekoinnowcyjnych technik, produktów lub prktyk istotnych dl Unii, które zostły już z powodzeniem zdemonstrowne od strony technicznej, lecz ze względu n ryzyko rezydulne nie zdołły jeszcze zncząco wejść n rynek. Przeznczone one będą do promowni ich szerszego stosowni w pństwch uczestniczących i ułtwini ich bsorpcji przez rynek. PL 20 PL

21 Poniewż dziłnie przygotowwcze Ersmus dl młodych przedsiębiorców wygs w 2011 r. i zostnie włączone do nowych wieloletnich rm finnsowych dopiero w 2014 r., jego kontynucj wymg finnsowni n lt Progrm ten m n celu wspiernie europejskiej przedsiębiorczości, dzielenie się wiedzą i njlepszymi prktykmi, tkże tworzenie cennych sieci i prtnerstw. Część środków powinn zostć wykorzystn n zpewnienie sprwnego dziłni i kontynuowni progrmu Ersmus dl młodych przedsiębiorców z pośrednictwem progrmu n rzecz konkurencyjności i innowcji i progrmu n rzecz przedsiębiorczości i innowcji do czsu przygotowni nowych rm finnsowych. Do środków zpisnych w niniejszym rtykule nleży dodć wkłdy pństw EFTA wynikjące z Porozumieni o Europejskim Obszrze Gospodrczym, w szczególności z jego rt. 82 i Protokołu 32 do tego porozumieni. Kwoty te pochodzą z wkłdów pństw EFTA zpisnych w rtykule zestwieni dochodów, które to wkłdy zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzeni finnsowego stnowią dochód przeznczony n określony cel i są podstwą do udostępnieni i wykonni odpowiednich środków zgodnie z złącznikiem Europejski Obszr Gospodrczy do niniejszej części zestwieni wydtków w niniejszej sekcji, który stnowi integrlną część budżetu ogólnego. Proponowne dziłnie m n celu oprcownie i testownie usług wspierni innowcji dresownych do oprtych n wiedzy europejskich przedsiębiorstw rozpoczynjących dziłlność przy wykorzystniu rozszerzonych sieci europejskich eksptrintów zjmujących się nuką i biznesem w Dolinie Krzemowej. Młode przedsiębiorstw zdobywją w ten sposób szybszy dostęp do rynku i rozwoju z grnicą, jednocześnie tworząc w Europie miejsc prcy o dużej wrtości dodnej. Wymg to skoordynownych dziłń ze strony europejskich podmiotów świdczących usługi wspierni innowcji. Dziłni te powinny ztem osttecznie doprowdzić do oceny możliwości relizcji koncepcji europejskiego centrum innowcji w miejscu chrkteryzującym się ogromną innowcyjnością. Centrum to powinno łączyć oficjlne przedstwicielstw (izby hndlowe, konsulty i przedstwicieli przemysłu), podmioty udzieljące wsprci innowcyjnego nowym europejskim przedsiębiorstwom z europejskimi przedsiębiorcmi i nukowcmi, którzy zdecydowli się n życie i prcę w Dolinie Krzemowej, w celu osiągnięci lepszej koordyncji wsprci dl przedsiębiorstw o dużym potencjle wzrostu. Grupy docelowe Njwżniejszy jest rozwój i pilotownie nowych usług ułtwijących nowym i oprtym n wiedzy przedsiębiorstwom szybki rozwój i dostęp do kpitłu poprzez połączenie sieci europejskich eksptrintów-przedsiębiorców i nukowców w Dolinie Krzemowej z usługmi regionlnych i krjowych gencji wspierni innowcji w Europie. Jedno od niedwn dziłjące przedsiębiorstwo oprte n wiedzy z kżdego pństw członkowskiego zproszone jest do przetestowni usług, tworzeni włsnych sieci w ekosystemie Doliny Krzemowej i do podzieleni się doświdczeniem i rdmi odnośnie do przyszłego ksztłtu tkich usług. Agencje innowcyjne w pństwch członkowskich proszone są o wybrnie młodych przedsiębiorstw i włączenie się do projektu, wspierjąc młode przedsiębiorstw. Agencje z siedzibmi w Dolinie Krzemowej powinny przyczynić się do określeni usług i ich świdczeni, zwłszcz do zpewnieni przestrzeni biurowych dl młodych przedsiębiorstw europejskich. Nkłni się sieci prcujących z grnicą europejskich przedsiębiorców i nukowców 9 do wspierni szkoleni i tworzeni sieci europejskich młodych przedsiębiorstw orz o wspólne oprcownie usług wspierni innowcji dresownych do oprtych n wiedzy młodych przedsiębiorstw. Proponowne dziłni 9 Przykłdmi tkich sieci obecnych w Dolinie Krzemowej są Germn-Americn Business Assocition (GABA), Interfrench, Business Assocition Itly-Americ (BAIA), Silicon Vikings i inne. PL 21 PL

22 1. Dw wrsztty lub konferencje (jeden (jedn) w Stnch Zjednoczonych i jeden (jedn) w Europie) pozwljące n zbliżenie do siebie europejskich podmiotów świdczących usługi w zkresie wspierni innowcji i prcujących z grnicą nukowców lub przedsiębiorców z Europy, by brdziej doprcowć podejście do wspólnego wspierni młodych przedsiębiorstw z dużym potencjłem wzrostu. 2. Bdnie towrzyszące ocenijące oczekiwni i doświdczenie oprtych n wiedzy młodych przedsiębiorstw, jk również uczestniczących w projekcie sieci eksptrintów. 3. Oprcownie i świdczenie specjlnych usług wspierjących dl grupy 27 oprtych n wiedzy młodych przedsiębiorstw o dużym potencjle wzrostu i pochodzących ze wszystkich pństw członkowskich. Dziłni te obejmują orgnizcję odpowiednich dl sektor szkoleń i wydrzeń pozwljących n nwiązywnie kontktów w Dolinie Krzemowej. 4. Końcow konferencj z udziłem zinteresownych stron z Prlmentu Europejskiego, służb Komisji, młodych przedsiębiorstw korzystjących z tego pilotżowego dziłni, przedstwicieli sieci eksptrintów i gencji wspierni innowcji. 5. Konkretne dziłni komunikcyjne. Odpowiednią pltformą do przeprowdzeni zproponownych dziłń jest inicjtyw PROINNO Europe/Europe INNOVA podjęt przez Dyrekcję Generlną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w celu ułtwieni rozwoju polityki i wspólnego świdczeni usług przez regionlne i krjowe gencje ds. innowcyjności. Wszelkie dochody pochodzące z wkłdów krjów kndydujących, w stosownych przypdkch również potencjlnych krjów kndydujących z Błknów Zchodnich, n udził tych krjów w progrmch unijnych/wspólnotowych, zpisne w pozycji zestwieni dochodów, mogą stnowić podstwę udostępnieni dodtkowych środków zgodnie z rt. 18 ust. 1 lit. d) rozporządzeni finnsowego. Wszelkie dochody pochodzące z wkłdów osób trzecich zpisne w pozycji zestwieni dochodów będą stnowiły podstwę udostępnieni dodtkowych środków, które zostną wprowdzone w niniejszej pozycji zgodnie z rozporządzeniem finnsowym. Pondto część tych środków jest przeznczon n finnsownie dziłni Mobilność młodych innowtorów. Zsdniczo uznje się, że mobilność zwodow jest niezbędn dl rozwoju wszechstronnej siły roboczej, dl poczuci europejskiego obywtelstw orz dl zwiększeni konkurencyjności Europy. Innowcyjne koncepcje nie powinny być ogrniczone grnicmi wewnętrznymi, powinny one rozwijć się dzięki wzjemnej stymulcji, testowniu i wlidcji w rmch jk njszerszej europejskiej skrbnicy tlentów, urządzeń, infrstruktury i finnsowni. Podobnie jk europejscy studenci, którzy korzystją z mobilności w rmch progrmu Ersmus, młodzi nukowcy z dziłń Mrie Curie i młodzi przedsiębiorcy z progrmu Ersmus dl Przedsiębiorców, również młodzi innowtorzy zsługują n możliwość mobilności trnsgrnicznej z korzyścią dl innowcyjności w Europie. Istniejące progrmy mobilności mją inny zkres dziłń niż projekt Mobilność młodych innowtorów, który skupi się n procesie innowcyjności, polegjącym n przeksztłcniu nowych, świeżych koncepcji w demonstrcje. N przykłd, projekt ten różni się od progrmu Ersmus dl Przedsiębiorców, który jest głównie progrmem wyminy biznesowej skupijącym się n etpie poinnowcyjnym i dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy mogą nuczyć się nowych umiejętności biznesowych lub udoskonlić te już posidne. Dzięki połączeniu korzyści płynących z mobilności, potrzeby likwidowni luki innowcyjnej i konieczności zminy nstwieni w celu promowni innowcji, propozycj powołni do życi projektu Mobilność młodych innowtorów stnowi konkretne dziłnie w kierunku relizcji strtegii Europ 2020 n rzecz wzrostu i ztrudnieni orz w szczególności flgowych inicjtyw Uni innowcji orz Mobiln młodzież. Celem dziłni Mobilność młodych innowtorów jest wsprcie co njmniej 100 młodych innowtorów. Zsdą tego progrmu będzie trnsgrniczn mobilność i możliwość pobytu, dzięki czemu młodzi (w wieku od 25 do 36 lt) i potencjlni innowtorzy (w wieku od 18 do 24 lt) będą mogli prcowć nd włsnymi wczesnymi koncepcjmi jko młodzi innowtorzy rezydenci w orgnizcji przyjmującej, rolę tkiej PL 22 PL

23 orgnizcji mogłyby pełnić duże lub młe przedsiębiorstw, firmy rozpoczynjące dziłlność, lbortori, uniwersytety, instytuty, gencje rządowe lub orgnizcje pozrządowe. Decyzj nr 1639/2006/WE Prlmentu Europejskiego i Rdy z dni 24 pździernik 2006 r. ustnwijąc Progrm rmowy n rzecz konkurencyjności i innowcji ( ) (Dz.U. L 310 z , s. 15). Pozycj Wsprcie dl Centrum UE-Jponi ds. Współprcy Przemysłowej i dl członkostw w międzynrodowych grupch bdwczych Pozycj Dziłnie przygotowwcze Promownie europejskich i pondnrodowych produktów turystycznych, ze specjlnym nciskiem n produkty kulturowe i przemysłowe N mocy Trkttu z Lizbony UE po rz pierwszy zyskł kompetencje w dziedzinie turystyki. W rmch dziłni przygotowwczego wspierne będą trnsgrniczne temtyczne produkty turystyczne odzwierciedljące w szczególności wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe i przemysłowe orz trdycje loklne, tkże wykorzystywne będą poprzednie dziłni w tej dziedzinie i utrwlone doświdczeni prtnerów i orgnizcji międzynrodowych, jk Rd Europy, Świtow Orgnizcj Turystyki (UNWTO), Europejsk Komisj Turystyki (ETS) itd. Aby wesprzeć europejski sektor turystyki i uczynić go brdziej konkurencyjnym, w rmch tego dziłni promowne byłoby zwłszcz zróżnicownie dostw produktów turystycznych. Liczne pondnrodowe temtyczne produkty i usługi turystyczne wykzują ogromny potencjł wzrostu, np. jeśli chodzi o kulturowe i przemysłowe szlki przechodzące przez kilk regionów lub pństw członkowskich. Te europejskie i pondnrodowe produkty turystyczne powinny być promowne również w krjch trzecich w ścisłej współprcy z ETC celem poprwieni wizerunku Europy jko jedynego w swoim rodzju celu podróży n rynkch podróży dlszych. Główne cele dziłni przygotowwczego będą się przedstwić nstępująco: finnsując trnsgrniczne projekty turystyczne, dziłnie przygotowwcze przyczyni się do poprwy jkości produktów turystycznych i docelowych miejsc podróży w ogóle w cłej UE; dlsze rozwijnie produktów kulturowych i turystyki jko nieodłącznej części zrównowżonej gospodrki orz wspiernie gospodrki regionlnej; promownie turystyki w regionch podlegjących przeksztłceniom w celu zwiększeni ztrudnieni i pobudzeni wzrostu w tych regionch; utworzenie sieci zinteresownych stron i decydentów n poziomie regionlnym, krjowym i unijnym, zwłszcz w dziedzinie turystyki kulturowej i przemysłowej; promownie wrtości produktów kulturowych i turystyki kulturowej w Europie orz poprw wizerunku Europy jko pierwszego kierunku turystycznego dl turystów z cłego świt; wspiernie pondnrodowych temtów i produktów kulturowych i przemysłowych, które przyczyniją się do wzmocnieni poczuci tożsmości europejskiej. PL 23 PL

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Procedura budżetowa : (1) *******

Procedura budżetowa : (1) ******* Procedur budżetow 2011 Dok. nr: 6: (1) ******* 13.10.2010 KOMISJA BUDŻETOWA SPRAWOZDAWCY: SIDONIA JEDRZEJEWSKA - SEKCJA III (KOMISJA) HELGA TRÜPEL - POZOSTAŁE SEKCJE Stnowisko Prlmentu Poprwki przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZN ODPOWIEDZILNOŚĆ BIZNESU WRSZTTY N TEMT DOŚWIDCZEŃ HISZPŃSKICH FIRM PODCZS WDRŻNI CSR SEKTOR METL SEKTOR FIRM METL PODSTWOWE INFORMCJE DOTYCZĄCE FIRMY Staż firmy: 37 lat Działalność: produkcja

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA Wyniki nkiety Pytnie n. 1: Czy istnieje duszpsterstwo służy zdrowi (duszpsterstwo socjlne, zespoły duszpsterskie, rd, kpelni, wolontrit )?. n szczelu prowincjlnym..... TAK NIE. n szczelu loklnym......tak

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu

Program Cisco. Anna Czacharowska Koordynator Programu Progrm Cisco Networking Acdemy Ann Czchrowsk Koordyntor Progrmu Globlny progrm edukcyjny, w rmch którego uczniowie i studenci zdobywją wiedzę i kompetencje w zkresie projektowni, budowni, zbezpieczni i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w rmch dziłni 413 Wdrżnie loklnych strtegii rozwoju dl młych projektów, tj. opercji, które nie odpowidją wrunkom przyznni pomocy w rmch dziłń Osi 3 le przyczyniją się do osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

Procedura budżetowa : (8) *******

Procedura budżetowa : (8) ******* Procedur budżetow 2011 Dok. nr: 4: (8) ******* 24.09.2010 KOMISJA BUDŻETOWA SPRAWOZDAWCY: SIDONIA JĘDRZEJEWSKA - SEKCJA III (KOMISJA) HELGA TRÜPEL - POZOSTAŁE SEKCJE STANOWISKO PARLAMENTU Poprwki zgłoszone

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

- Informacja i doradztwo w siedzibie LGD Złącznik nr 3 Tbel 35. Pln komunikcji. Termi n Cel komunikcji 2016 Podniesienie świdomości społeczności loklnej n temt funkcjonowni i 2016 Poinformowni e o celch i 2017 Poinformowni e o celch i Nzw dziłni

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011

Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 Zdni pństw w zkresie promocji ztrudnieni, łgodzeni skutków bezroboci orz ktywizcji zwodowej zwier uchwlony przez Rdę Ministrów projekt pt: KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA LATA 2009-2011.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo