PL /1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego"

Transkrypt

1 Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL /1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle: GP /211 w złączeniu przekzuję wzory formulrzy: l ) GUGiK l.- Sprwozdnie o mpie zsdniczej ; 2) GUGiK 3. - Sprwozdnie o ktstrze nieruchomości orz jego modernizcjidotyczy województw; 3) GUGiK 3. - Sprwozdnie o ktstrze nieruchomości orz jego modernizcjidotyczy powitów wrz z objśnienimi, celem dlszego wykorzystni w prcch legislcyjnych nd projektem rozporządzeni Prezes Rdy inistrów w sprwie określeni wzorów formulrzy sprwozdwczych, objśnień co do sposobu ich wypełnini orz wzorów kwestionriuszy i nkiet sttystycznych stosownych w bdnich sttystycznych ustlonych w progrmie bdń sttystycznych sttystyki publicznej n rok 211. Jolnt Orlińsk o widomości: Pn Andrzej Rudlicki - yrektor eprtmentu Prwnego SWiA

2 GUGiK 1. ^Sprwozdnie o mpie zsdniczej,.,.,...;,.,> < Stn n: r. Treść mpy zsdniczej Powierzchni mpy zsdniczej (w hektrch) złożon w roku 211 stn ; n dzień r p klsyczn p numeryczn N terench mist N terench : wiejskich N terench mist N terench wiejskich obligtoryjn obligtoryjn łącznie z fkulttywną Sum n terench mist obligtoryjn obligtoryjn łącznie z fkulttywną Sum n terench wiejskich obligtoryjn obligtoryjn łącznie z fkulttywną Sum n terench mist obligtoryjn obligtoryjn łącznie z fkulttywną Sum n terench wiejskich Imię i nzwisko osoby sporządzjącej sprwozdnie:

3 Objśnieni do formulrz GUGiK - 1. Sprwozdnie o mpie zsdniczej z rok 211 L W zkłdce informcj": - Nr sttystyczny" - zostł wpisny odpowiedni identyfiktor powitu w odniesieniu do województw w systemie TERYT, - nleży wpisć powierzchnię powitu zgodnie z dnymi z PRG - stn n dzień 31 grudni 211 r., - nleży podć dres strostw powitowego orz nzwisko i imię kierownik POGiK. II. W kom. E7-E8, E1-E11, E13-E14, E16-E17 nleży wpisć powierzchnię mpy zsdniczej złożonej od dni ł r. do dni r. w formie klsycznej i odpowiednio w formie numerycznej dl terenów mist i oddzielnie dl terenów wiejskich, o treści obligtoryjnej orz o treści obligtoryjnej łącznie z treścią fkulttywną. W przypdku, gdy w zsobie geodezyjnym i krtogrficznym występuje mp zsdnicz o treści obligtoryjnej i fkulttywnej, nleży wpisć łączną ich powierzchnię. Jeśli nie występuje treść fkulttywn, nleży wpisć powierzchnię prowdzonej mpy zsdniczej o treści obligtoryjnej. Formę i treść mpy zsdniczej prowdzonej w pństwowym zsobie geodezyjnym i krtogrficznym, nleży przyjąć zgodnie z zpisem Instrukcji Technicznej K-l APA ZASANICZA z 1998 r. wymienionej w póz. 12 złącznik do rozporządzeni inistr Sprw Wewnętrznych i Administrcji z dni 24 mrc 1999 r. w sprwie stndrdów technicznych dotyczących geodezji, krtogrfii orz krjowego systemu informcji o terenie (z.u. Nr 3, póz. 297). III. W kom. F7-F8, F1-F11, F13-F14, F16-F17 nleży wpisć cłkowitą powierzchnię mpy zsdniczej n dzień r. w formie klsycznej i odpowiednio w formie numerycznej dl terenów mist i oddzielnie dl terenów wiejskich, o treści obligtoryjnej orz o treści obligtoryjnej łącznie z treścią fkulttywną. W przypdku, gdy w zsobie geodezyjnym i krtogrficznym występuje mp zsdnicz o treści obligtoryjnej i fkulttywnej, nleży wpisć łączną ich powierzchnię. Jeśli nie występuje treść fkulttywn, nleży wpisć powierzchnię prowdzonej mpy zsdniczej o treści obligtoryjnej.

4 GUGiK-3. - Wojewódzkie zestwienie zbiorcze o ktstrze nieruchomości orz jego modernizcji z dnych powitowych GUGiK-3. województwo stn n 31 grudni 211 Główny Geodet Krju Nzw i dres jednostki sprwozdwczej: Wojewódzki Inspektor Ndzoru Geodezyjnego Krtogrficznego ul. Nr sttystyczny Adrest sprwozdni: Gtówny Urząd Geodezji i Krtogrfii w Wrszwie ul. Wsrjóln 2 WyKczególropnt Lp. tub Tereny unersbe Ogółem Nzw Kod 1 2 Q powidle bctfj jednostek ewidenełiiweh _.JLÓ obrębów ewujencflitych Litz dzidłek h-widerkyjfiych Liczb jednostek rejestrowych gruntów Powierzcrułw Szcunkow iczb budynłtów ewdentyjn QKtiezfir& SzKoriile^r.trudnitflok.tiiioet S e r t s u 1 e Jczb grrtn,fctojymstrosu powijyl prowdzenie ewidencji giunmw i budynków 11 e - - opisow nfmcje gruntch, burjyfiltch i nieiłichomościch tofckmycn nfomic^e o gnrtch i budynich: btk utfomcj o n^uchotnościcfi ^kłowych nfomcje o gruntch, brk ir Joim^ budynkch j niełuchotriośeidł uklcwych Łączn ptnntncbnl grunlów objęeych czę^ci^ oprwą ewidencji puntów 1 budynków t, IZ H 17 U 19 f. ' - : B^IEUO (ZIEUJ fzieuo IdZIELW. C ZIEŁU 1 (ZIELW ffzield 1 :- :<;: grficzn Jcz& budynków i^wniofiych w e dencji gumfów i buj/nkił 1 Licjr nienchonubcitoklowyclii^nri.oriych w i^idencii gruntowi tumnlogeh p lsonw uipetnign w ptccesłe ktulizcl dnymi wełitofowynu " pełn freić. grnicfl dzitek, u^ytkcw gruntowych: \ Ws rjloedznwezycel. kontury budynków nnpeln Irse- grnice dzitek, użytków gruntowych 1 HK Ht są $ IZI ELA): OZIlELflII ZIELOT (ZIEUOt (TIĘIAII «^ IZIELfl? ZlELC' IZEUP J21E1TO JZIELł)' «- Łączn powncnni grunlaw objętych mp, ewidencyjną p uwkirow grnic do^k ewdencnnych orz innych tłementow nnvdzon IOAIrezesnie z mpą nlogową Sysiem mlmtyczny cprty n zmregrownycji bch onyth opfsłiwych i n 32 U N roziew IZIELfll! SCZKLLV S7JEIW ecneljycznytji tiho dzitek 17 prowdzenie klstoi y^leni informtyczny opłly n odreł-rych bzch dnych opisowycti 1 jeorwtrycctych. nntegiownycn pł<kcyjn» czbdzńti 3 yslwn infoimlyczny oprty 3 odn bnych neónlegrcmnych bzch dnyr3h opisowych fleonw(rycznych cz& dzlte 4 41 u c Rejestr en r wrtości Liczb cen trłtskcy,nvch u^^niof iych w lejestrze sjl 42 i i \ r i!': m ^ ir r.-.n rejestru i]; _ 31 or.j^.u ic.-u. czb wyciągów z opertów szcunkowych ujwnionych w rejesftze którego dołyc/y r«niejs«3zl 41 t sprwozdnie) -^ i.j _!/[ lir.._,'-- :'-i S W ztoesje gruntw. z pomiren punfclow grnicznych.' z-jes^e gninlow. bez pomiru puntdów grsnitzny^ł. W zkres budynków W zknsfe fcji W innym zkres n wyitnerfory w wierszch czne koszty n odcmijrji, o klorych mow w wierszch Ip. 44-fiO bszi obiply nyyłerruzctą bei Uzupeltipenid rezulttów projektów wynikmi diowych proc [erenowych n L bud 1 nier Bk « ) 1 6 G1 SZ e c c. p.ojetfow bzr objęty nto ernizcjąs uzupełnienie m rezultlów projektów myrukm H(ttovyGłip Henowych. zmówionych przez trose, 53 j ^ ńriir ącznc koszty n i.. o których mow w wierszch Ip. 52 i ó 3 zł H ^uwiefzchru onj ów. Ol klón-ch brk es5 dnych otcsjjącycli prwtneg nlc ;z : '. IwKyjnych ^-. z dokłdność^ c ttórej mow w & 82 rozporządzeni 55 ifzułn Jiczt oekebów dzffó odernizcj ewidencji gruntów 1 budynków Ewkłencj budynków po modemizcj' wzkiesiegninlwłbudyrykow zkresie grwrlow liczb obrekp" dztfe cbrfbow BO El n 63 t g dziłki H nym liczb Nkłdyfinnsów modern.cjewroku środków budżetu pństw środków Włsnych pcnilu innych środków dzitki zł 67 BJ 6 7 -r w irh Ip A 71

5 Wyjśnieni do formulrz GUGiK-3. Sprwozdnie o ktstrze nieruchomości orz jego modernizcji z rok o czsu utworzeni ktstru nieruchomości, przez pojęcie ktster' rozumie się ewidencję gruntów i budynków. 2. Przez modernizcję ewidencji gruntów i budynków rozumie się dziłni podejmowne przez strostę n podstwie rt. 24 ustwy z dni 17 mj 1989 r. - Prwo geodezyjne i krtogrficzne (z. U. z 21 r. Nr 193, póz. 1287), orz 55 rozporządzeni inistr Rozwoju Regionlnego i Budownictw z dni 29 mrc 21 r. w sprwie ewidencji gruntów i budynków (z. U. Nr 38, póz. 454). 3. Przez liczbę budynków i liczbę nieruchomości loklowych, o których mow w wierszu Ip. 9 i 1, nleży rozumieć szcunkową liczbę budynków i nieruchomości loklowych znjdujących się odpowiednio n terenie powitów w rozbiciu n mist i tereny wiejskie. 4. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 12 i 13, dotyczą tylko tych obrębów ewidencyjnych, dl których w części opisowej opertu ewidencyjnego zgromdzone zostły informcje dotyczące wszystkich dziłek ewidencyjnych, wszystkich budynków i wszystkich nieruchomości loklowych. 5. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 14 i 15, obejmują tylko te obręby ewidencyjne, których części opisowe opertów ewidencyjnych zwierją pełne zbiory dnych dotyczące dziłek ewidencyjnych orz budynków, nie zwierją pełnego zbioru dnych o nieruchomościch loklowych. 6. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 16 i 17, obejmują tylko te obręby ewidencyjne, których części opisowe opertów ewidencyjnych zwierją pełen zkres informcji o dziłkch ewidencyjnych, nie zwierją pełnego zbioru informcji o budynkch i nieruchomościch loklowych. 7. Przy ustlniu dnych, o których mow w wierszch oznczonych Ip , nie bierze się pod uwgę brku informcji o wrtości dziłek, budynków i lokli, tkże innych trybutów, których nie możn było pozyskć w procesie modernizcji ewidencji. 8. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 24 i 25, dotyczą tych obrębów ewidencyjnych, w których do końc roku sprwozdwczego mp ewidencyjn, jko dokument urzędowy, prowdzon był tylko w postci nlogowej, tj. n ppierze, folii lub innym mterile. 9. ne wykzywne w wierszu 18, stnowią sumę dnych zwrtych w wierszch 12, 14, 16, zś dne zwrte w wierszu 32, stnowią sumę dnych zwrtych w wierszch 24, 26, 28, Informcje dotyczące pol powierzchni i związnych z tymi powierzchnimi procentowych udziłów, nleży odnosić do powierzchni ewidencyjnej. UWAGA! Informcje dotyczące udziłów procentowych poszczególnych powierzchni zostły odniesione odrębnie do powierzchni ewidencyjnych obszrów miejskich i wiejskich, nie zś do powierzchni ewidencyjnej cłego powitu (województw). T sm zsd dotycząc obliczni udziłów procentowych zostł zstosown w stosunku do liczby budynków i nieruchomości loklowych. Wyłączone są z obliczeń komórki, w których wyznczny był uprzednio udził procentowy ogółem". Pojwijący się w nich utomtycznie symbol -" ozncz, że komórki te zostły zblokowne dl osób sporządzjących rporty.

6 Prgnę również przypomnieć, że sprwozdnie zwier formuły kontrolne polegjące n tym, że dne wykzne w wierszu 18, co odpowid kom. J3, K3 stnowiące sumę dnych z wierszy 12, 14, 16, co odpowid kom. J24, K24, J26, K26, J28, K28, powinny zmykć się w kolumnie ogółem" n powierzchnię ewidencyjną powitu dl rkuszy powitowych orz powierzchnię ewidencyjną województw dl rkuszy wojewódzkich. T sm zsd dotyczy dnych wykznych w wierszu 32, co odpowid kom. J44, K44 stnowią sumę dnych zwrtych w wierszch 24, 26, 28, 3, co odpowid kom. J36, K36, J38, K38, J4, K4, J42, K42. Sum nigdy nie może przekroczyć Przez system informtyczny (EGiB) oprty n zintegrownych bzch dnych opisowych i geometrycznych, o którym mow w wierszch Ip. 36 i 37, nleży rozumieć system prcujący n jednej wspólnej bzie dnych, z którego możn wygenerowć kompletny zbór dnych ewidencji gruntów i budynków (np. zintegrowny plik SWE zwierjący dne opisowe i grficzne). 12. Przez system informtyczny (EGiB) oprty n odrębnych bzch dnych opisowych i geometrycznych, zintegrownych plikcyjnie, o którym mow w wierszch Ip. 38 i 39, nleży rozumieć system prcujący n dwóch różnych bzch: bzie dnych opisowych orz bzie dnych geometrycznych, zintegrownych ze sobą przy pomocy oprogrmowni plikcyjnego (urządzeni interfejsowego), z których możn wygenerowć kompletny zbiór dnych ewidencji gruntów i budynków (np. zintegrowny plik SWE zwierjący dne opisowe i grficzne) 13. System informtyczny (EGiB) oprty n odrębnych niezintegrownych bzch dnych opisowych i geometrycznych, o którym mow w wierszch Ip. 4 i 41, to system prcujący w różnych progrmch (dw odrębne systemy EGiB: do części opisowej i części geometrycznej), nie komunikujących się ze sobą. 14. W wierszu Ip. 55 nleży wykzć powierzchnię gruntów, dl których ewidencj gruntów i budynków złożon zostł w sposób lub n podstwie mteriłów źródłowych nie zpewnijących określeni położeni punktów grnicznych z dokłdnością co njmniej: ) 3, m względem njbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - w obrębch wiejskich, b),6 m względem njbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - w obrębch miejskich, jednocześnie ewidencj t nie zostł dotychczs odnowion lub zmodernizown w sposób eliminujący dne, dotyczące punktów grnicznych, niespełnijące ww. kryterium dokłdności. N powierzchnię tę skłdją się obręby lub wyodrębnione części obrębów ewidencyjnych, w których występują istotne rozbieżności w zkresie przebiegu grnic dziłek ewidencyjnych wynikjące z porównni mpy ewidencyjnej z ortofotompą cyfrową (odchylenie liniowe punktów grnicznych z reguły nie przekrcz wrtości 4,25m) Przy definiowniu obszrów, o których mow w wierszu 55, nie bierze się pod uwgę pojedynczych zmin wprowdznych n podstwie geodezyjnych oprcowń jednostkowych. 15. Przez odnowienie ewidencji gruntów i budynków Ip , nleży rozumieć zespół czynności dotyczących opertu ewidencji gruntów i budynków przeprowdzonych n podstwie rozdziłu 4 zrządzeni inistrów Rolnictw i Gospodrki Komunlnej z dni 2 lutego 1969 r. w sprwie ewidencji gruntów (. P. Nr 11, póz. 98 z późn. zm.)

7 ".,, /..i,..., IpmfrlfUw czym. wykonywni e s w _, i [l "Ii ii 11? f! <rl S. f -S

8 Wyjśnieni do formulrz GUGiK - 3. Sprwozdnie o ktstrze nieruchomości orz jego modernizcji z rok o czsu utworzeni ktstru nieruchomości, przez pojęcie ktster" rozumie się ewidencję gruntów i budynków. 2. Przez modernizcję ewidencji gruntów i budynków rozumie się dziłni podejmowne przez strostę n podstwie rt. 24 ustwy z dni 17 mj 1989 r. - Prwo geodezyjne i krtogrficzne (z. U. z 21 r. Nr 193, póz. 1287), orz 55 rozporządzeni inistr Rozwoju Regionlnego i Budownictw z dni 29 mrc 21 r. w sprwie ewidencji gruntów i budynków (z. U. Nr 38, póz. 454). 3. Przez liczbę budynków i liczbę nieruchomości loklowych, o których mow w wierszu Ip. 9 i 1, nleży rozumieć szcunkową, liczbę budynków i nieruchomości loklowych znjdujących się odpowiednio n terenie powitów w rozbiciu n mist i tereny wiejskie. 4. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 12 i 13, dotyczą tylko tych obrębów ewidencyjnych, dl których w części opisowej opertu ewidencyjnego zgromdzone zostły informcje dotyczące wszystkich dziłek ewidencyjnych, wszystkich budynków i wszystkich nieruchomości loklowych. 5. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 14 i 15, obejmują tylko te obręby ewidencyjne, których części opisowe opertów ewidencyjnych zwierją pełne zbiory dnych dotyczące dziłek ewidencyjnych orz budynków, nie zwierją pełnego zbioru dnych o nieruchomościch loklowych. 6. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych Ip. 16 i 17, obejmują tylko te obręby ewidencyjne, których części opisowe opertów ewidencyjnych zwierją pełen zkres informcji o dziłkch ewidencyjnych, nie zwierją pełnego zbioru informcji o budynkch i nieruchomościch loklowych, 7. Przy ustlniu dnych, o których mow w wierszch oznczonych Ip , nie bierze się pod uwgę brku informcji o wrtości dziłek, budynków i lokli, tkże innych trybutów, których nie możn było pozyskć w procesie modernizcji ewidencji. 8. Informcje, o których mow w wierszch oznczonych łp. 24 i 25, dotyczą tych obrębów ewidencyjnych, w których do końc roku sprwozdwczego mp ewidencyjn, jko dokument urzędowy, prowdzon był tylko w postci nlogowej, tj. n ppierze, folii lub innym mterile. 9. ne wykzywne w wierszu 18, stnowią sumę dnych zwrtych w wierszch 12, 14, 16, zś dne zwrte w wierszu 32, stnowią sumę dnych zwrtych w wierszch 24, 26, 28, Informcje dotyczące pol powierzchni i związnych z tymi powierzchnimi procentowych udziłów, nleży odnosić do powierzchni ewidencyjnej. UWAGA! Informcje dotyczące udziłów procentowych poszczególnych powierzchni zostły odniesione odrębnie do powierzchni ewidencyjnych obszrów miejskich i wiejskich, nie zś do powierzchni ewidencyjnej cłego powitu (województw). T sm zsd dotycząc obliczni udziłów procentowych zostł zstosown w stosunku do liczby budynków i nieruchomości loklowych. Wyłączone są z obliczeń komórki, w których wyznczny był uprzednio udził procentowy ogółem". Pojwijący się w nich utomtycznie symbol -" ozncz, że komórki te zostły zblokowne dl osób sporządzjących rporty.

9 Prgnę również przypomnieć, że sprwozdnie zwier formuły kontrolne polegjące n tym, że dne wykzne w wierszu 18, co odpowid kom. J3, K3 stnowiące sumę dnych z wierszy 12, 14, 16, co odpowid kom. J24, K24, J26, K26, J28, K28, powinny zmykć się w kolumnie ogółem" n powierzchnię ewidencyjną powitu dl rkuszy powitowych orz powierzchnię ewidencyjną województw dl rkuszy wojewódzkich. T sm zsd dotyczy dnych wykznych w wierszu 32, co odpowid kom. J44, K44 stnowią sumę dnych zwrtych w wierszch 24, 26, 28, 3, co odpowid kom. J36, K36, J38, K38, J4, K4, J42, K42. Sum nigdy nie może przekroczyć Przez system informtyczny (EGiB) oprty n zintegrownych bzch dnych opisowych i geometrycznych, o którym mow w wierszch Ip. 36 i 37, nleży rozumieć system prcujący n jednej wspólnej bzie dnych, z którego możn wygenerowć kompletny zbór dnych ewidencji gruntów i budynków (np. zintegrowny plik SWE zwierjący dne opisowe i grficzne). 12. Przez system informtyczny (EGiB) oprty n odrębnych bzch dnych opisowych i geometrycznych, zintegrownych plikcyjnie, o którym mow w wierszch Ip. 38 i 39, nleży rozumieć system prcujący n dwóch różnych bzch: bzie dnych opisowych orz bzie dnych geometrycznych, zintegrownych ze sobą przy pomocy oprogrmowni plikcyjnego (urządzeni interfejsowego), z których możn wygenerowć kompletny zbiór dnych ewidencji gruntów i budynków (np. zintegrowny plik SWE zwierjący dne opisowe i grficzne) 13. System informtyczny (EGiB) oprty n odrębnych niezintegrownych bzch dnych opisowych i geometrycznych, o którym mow w wierszch Ip. 4 i 41, to system prcujący w różnych progrmch (dw odrębne systemy EGiB: do części opisowej i części geometrycznej), nie komunikujących się ze sobą. 14. W wierszu Ip. 55 nleży wykzć powierzchnię gruntów, dl których ewidencj gruntów i budynków złożon zostł w sposób lub n podstwie mteriłów źródłowych nie zpewnijących określeni położeni punktów grnicznych z dokłdnością co njmniej: ) 3, m względem njbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - w obrębch wiejskich, b),6 m względem njbliższych elementów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej - w obrębch miejskich, jednocześnie ewidencj t nie zostł dotychczs odnowion lub zmodernizown w sposób eliminujący dne, dotyczące punktów grnicznych, niespełnijące ww. kryterium dokłdności. N powierzchnię tę skłdją się obręby lub wyodrębnione części obrębów ewidencyjnych, w których występują istotne rozbieżności w zkresie przebiegu grnic dziłek ewidencyjnych wynikjące z porównni mpy ewidencyjnej z ortofotompą cyfrową (odchylenie liniowe punktów grnicznych z reguły nie przekrcz wrtości 4,25m) Przy definiowniu obszrów, o których mow w wierszu 55, nie bierze się pod uwgę pojedynczych zmin wprowdznych n podstwie geodezyjnych oprcowń jednostkowych. 15. Przez odnowienie ewidencji gruntów i budynków Ip , nleży rozumieć zespół czynności dotyczących opertu ewidencji gruntów i budynków przeprowdzonych n podstwie rozdziłu 4 zrządzeni inistrów Rolnictw i Gospodrki Komunlnej /. dni 2 lutego 1969 r. w sprwie ewidencji gruntów (. P. Nr 11, póz. 98 z późn. zm.)

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie płtności n zlesinie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęci przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy

3. Rok. 19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu. 23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 26. Telefon kontaktowy Złącznik Nr 2 do Uchwły Nr X/58/2015 Rdy Gminy Słońsk z dni 27 listopd 2015 r. 1. Numer dentyfikcji Podtkowej podtnik 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstw prwn: Skłdjący: Ustw

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r.

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministr Środowisk 1) z dni 20 czerwc 2005 r. zmienijące rozporządzenie w sprwie kryteriów bilnsowości złóż koplin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dni 29 czerwc 2005 r.) N podstwie rt. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl T-10 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl T-10 Sprwozdnie o orotch łdunkowych orz długości nrzeży

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74/76 m.23 KW nr LD1M/00168605/0

nieruchomości lokalowej położonej w Łodzi, przy ul. Pabianickiej 74/76 m.23 KW nr LD1M/00168605/0 EGZ. NR 1 tel. 790-509-809 e-mil: rzeczoznwc@ymil.com OPERAT SZACUNKOWY określeni wrtości nieruchomości loklowej położonej w Łodzi, przy ul. Pbinickiej 74/76 m.3 KW nr LD1M/00168605/0 Autor: Sylwi Fmulsk

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT

mgr inż. WIESŁAW Daa CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT mgr inż. WIESŁAW D CYPRYŚ Zespół Usług Ekologicznych EKO PROJEKT 35-604 Rzeszów tel./fx (017)857-51-42 ul. Irysow 11 tel. kom. 0-602-377-664 NIP 813-100-57-52 e mil: wcyprys@rz.onet.pl Uprwnieni Nr 813/93

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Złącznik Nr 1 do SIWZ Nzw i dres Wykonwcy Specyfikcj techniczn przedmiotu zmówieni Część nr 1 - Aprt Ultrsonogrf do bdń noworodków; 1 sztuk L.p. Wymgne prmetry techniczne Wymóg grniczny Prmetry oferowne

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu

Informacje dotyczące systemów i urządzeń aktualnie eksploatowanych przez Partnerów Projektu ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Informcje dotyczące systemów i urządzeń ktulnie eksplotownych przez Prtnerów Projektu W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻE EDM, Niniszy złącznik skłd się z 7 ponumerownych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/252/2015 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dni 26 listopd 2015 r. w sprwie ustleni wzorów informcji n podtek od nieruchomości i podtek rolny, deklrcji n podtek od nieruchomości orz deklrcji n

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 Wojskowy Szpitl Kliniczny z Polikliniką Smodzielny Publiczny Zkłd Opieki Zdrowotnej w Krkowie Sekcj Zmówień Publicznych (budynek nr 45) Tel. (012) 630 80 57, (012) 630 80 58, tel/fx (012) 630 80 59 Godziny

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO DO WARSZAWY W 2016 ROKU

SZACUNEK WIELKOŚCI PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO DO WARSZAWY W 2016 ROKU SZACUNEK WIELKOŚCI PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO DO WARSZAWY W 2016 ROKU dr hb. Ew Dziedzic, prof. SGH Szkoł Główn Hndlow w Wrszwie Wrszw, 2017 1) Liczb przyjzdów odwiedzjących ogółem (łącznie turystów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. Sosnowiec

Propozycja planu Aglomeracji. Sosnowiec Złącznik do uchwły Nr IV/25/3/2012 Sejmiku Województw Śląskiego z dni 24 sierpni 2012 roku Propozycj plnu Aglomercji Sosnowiec (podć nzwę glomercji tzn. nzwę gminy n terenie której wyznczn jest glomercj

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 28 sierpnia 2014 roku UCHWAŁA NR LX/426/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dni 28 sierpni 2014 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniego progrmu gospodrowni mieszkniowym zsobem Mist Sulejówek n lt 2014-2018 N podstwie rt.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB

Materiały szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB Mteriły szkoleniowe DRGANIA MECHANICZNE ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowdzenie Drgnimi nzywne są procesy, w których chrkterystyczne dl nich wielkości fizyczne

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Ktlog wymgń progrmowych n poszczególne stopnie szkolne Mtemtyk. Poznć, zrozumieć Ksztłcenie w zkresie podstwowym. Kls 2 Poniżej podjemy umiejętności, jkie powinien zdobyć uczeń z kżdego dziłu, by uzyskć

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI

WSTĘP DO INFORMATYKI Akdemi Górniczo-Hutnicz Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej WSTĘP DO INFORMATYKI SYSTEMY KODOWANIA ORAZ REPREZENTACJA I ARYTMETYKA LICZB Adrin Horzyk www.gh.edu.pl SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska nmys³owski kluczborski URZ D STATYSTYCZNY W OPOLU oleski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity............... Mist n prwch powitu Mist.......... Gminy................. miejskie............. wiejskie.............

Bardziej szczegółowo

TOM G. OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko v3 Część tekstowa

TOM G. OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko v3 Część tekstowa AZWA, ARES OBIEKTU BUOWLAEGO Północny wylot z Wrszwy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdńsk n odcinku Czosnów Trs Armii Krjowej w Wrszwie, Etp II budow drogi ekspresowej nr 7 n odcinku Kiełpin-Armii Krjowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo