PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna"

Transkrypt

1 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU: zł STRATEGICZNE CELE PRIORYTETU: Strtegicznym celem priorytetu jest wspiernie zjwisk związnych z kulturmi trdycyjnymi funkcjonującymi n poziomie loklnym, regionlnym i ogólnopolskim (orz nrodowym), które występują zrówno n obszrch wiejskich, jk i miejskich. Dofinnsowywne będą zdni dotyczące przedsięwzięć związnych ze spuścizną kultur trdycyjnych, trnsformcjmi (przeksztłcenimi i przeminmi) poszczególnych elementów orz współczesnymi kontekstmi ich występowni, w tym odnoszących się tkże do kultur mniejszości nrodowych i etnicznych, trdycji środowiskowych (w tym zwodowych i wiekowych np. zjwisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego). Inicjtywy te mją przyczynić się do integrcji członków społeczności, wśród których dne zjwisk funkcjonują i w rmch których są przekzywne (trnsmitowne). W rmch priorytetu będą wspierne dziłni związne z mterilnym orz niemterilnym wymirem dziedzictw kulturowego, co wpisuje się w złożeni rtyfikownej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprwie ochrony niemterilnego dziedzictw kulturowego. Szczególny ncisk w priorytecie zostje położony n projekty kompleksowe, integrujące zrówno ndwców- twórców depozytriuszy i nosicieli treści kultury wywodzących się ze społeczności loklnych i regionlnych orz profesjonlistów i znwców w swoich dziedzinch), jk i odbiorców (indywidulnych i zbiorowych). Istotne jest rejestrownie, dokumentownie i rchiwizownie mterilnych i niemterilnych przejwów kultur trdycyjnych; tworzenie odpowiednich metod i nrzędzi służących ich ochronie i upowszechniniu; wyprcowywnie i dzielenie się dobrymi prktykmi orz nwiązywnie interdyscyplinrnych i międzyśrodowiskowych kontktów; wykorzystywnie wszelkich form i sposobów promocji podejmownych dziłń, w tym tworzenie ogólnodostępnych repozytoriów związnych z zsobmi kultur trdycyjnych i ich trnsformcjmi. 1) Progrm finnsowny jest ze środków przyznwnych n podstwie: rozporządzeni Ministr Kultury z dni 1 wrześni 2005 r. w sprwie zkresu zdń objętych mecentem pństw, szczegółowego trybu skłdni wniosków o udzielenie dotcji orz trybu przekzywni i rozliczni udzielonych dotcji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831, z 2008 r. Nr 139, poz. 879 orz z 2010 r. Nr 150, poz. 1005) orz rozporządzeni Ministr Kultury i Dziedzictw Nrodowego z dni 30 czerwc 2010 r. w sprwie szczegółowych wrunków uzyskiwni dofinnsowni relizcji zdń z zkresu kultury, trybu skłdni wniosków orz przekzywni środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797). 1

2 Biorąc pod uwgę fkt, że czynnikiem wpływjącym n skuteczną relizcję projektów o wyżej nkreślonym profilu jest stbilność finnsow i orgnizcyjn, w rmch priorytetu wprowdz się możliwość finnsowni zdń w trybie wieloletnim, sum dofinnsowń udzielnych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu priorytetu. Wsprcie finnsowe kierowne będzie przede wszystkim do zdń konstruownych w oprciu o różnorodne źródł finnsowni, przy złożeniu, że utorzy projektów gwrntują stbilność dziłni i relizcję podjętych celów merytorycznych. Istotnym elementem brnym pod uwgę przy ocenie potencjłu orgniztorów będzie ich doświdczenie orz umiejętność pozyskiwni znczących środków n relizcję zdni, tkże zdolność do nwiązywni współprcy z innymi prtnermi n szczeblu loklnym, regionlnym, ogólnopolskim i międzynrodowym. Ze względu n specyfikę priorytetu szczególnie wżne dl relizcji jego celów będą zdni, dl których problemtyk związn z kulturmi trdycyjnymi (zrówno w spekcie historycznym, jk i współczesnym) będzie punktem wyjści do podjęci dziłń n rzecz integrcji społeczności loklnych, co przyczynić się może do wzmcnini tożsmości i budowni poczuci dumy z przejwów loklnych i regionlnych kultur. W roku 2016 zkres priorytetu zostje rozszerzony o zdni, relizowne w trybie pilotżowym, związne w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekzem uniktowej wiedzy i umiejętności kulturowych i dresowne do mistrzów trdycji, będących depozytriuszmi wiedzy loklnej i regionlnej. Zkres podejmownych dziłń jest zgodny z złożenimi Konwencji UNESCO z 2003 roku. Głównym celem tego trybu dofinnsowni jest wspiernie procesu trnsmisji w obrębie dnej wspólnoty kulturowej, przejwijącego się w bezpośrednim przekzie wiedzy, umiejętności, funkcji ze szczególnym nciskiem n ich uniktowość, bądź zgrożenie znikiem. Istotnym jest przy tym czynnik in situ przekz winien odbywć się pomiędzy osobmi wywodzącymi się z tej smej wspólnoty i kultury loklnej, bądź możliwie njbliższej. Sposób przekzywni powinien odbywć się w jk njbrdziej nturlny sposób, z uwzględnieniem loklnie rozwijjących się technik i sposobów trnsmisji, będących integrlną częścią trdycji. O dofinnsownie mogą ubiegć się tkże przedstwiciele mniejszości nrodowych, etnicznych i wyznniowych, których kultur lokln stnowi integrlną część niemterilnego dziedzictw kulturowego Polski. Njbrdziej pożądnym efektem priorytetu m być wyprcownie wzorców ochrony orz twórczego inspirowni się elementmi kultur trdycyjnych zrówno w wymirze mterilnym jk i niemterilnym, z uwzględnieniem społecznego kontekstu ich funkcjonowni. IV. REGULAMIN PRIORYTETU: Rodzje kwlifikujących się zdń 1 1. W rmch priorytetu możn ubiegć się o dofinnsownie nstępujących rodzjów zdń: 1) zdń bdwczo-dokumentcyjnych, edukcyjnych i populryztorskich: 2

3 ) projektów bdwczych i populryztorskich z zkresu ntropologii kulturowej, etnologii i etnogrfii, etnomuzykologii i etnochoreologii, folklorystyki i dilektologii, b) dokumentcji, rchiwizcji i jk njszerszego udostępnini uniklnych zjwisk z zkresu dziedzictw kultur trdycyjnych, w tym sztuki, rękodzieł i rzemiosł; gwry i język regionlnego; muzyki, tńc, śpiewu; obrzędowości dorocznej i rodzinnej; obyczjowości, w tym zwyczjów środowiskowych, c) przygotowni i oprcowni ekspertyz, opinii orz progrmów ochrony dotyczących zjwisk kultur trdycyjnych, w tym przeprowdzeni ewlucji konsultcji społecznych związnych z relizcją postultów Konwencji UNESCO w sprwie ochrony niemterilnego dziedzictw kulturowego, d) wydni publikcji związnych z dokumentcją kultur trdycyjnych orz współczesnych kontekstów ich funkcjonowni, e) szeroko pojętej nimcji kulturowej i społecznej prowdzonej w oprciu o mterilne i niemterilne dziedzictwo kulturowe, wspomgjących loklne społeczności w twórczych dziłnich nwiązujących do miejscowych trdycji, f) dziłń edukcyjnych, w tym wrszttów, kursów i szkoleń dotyczących zgdnień szeroko pojętej kultury trdycyjnej, w jej mterilnym i niemterilnym wymirze, g) dziłń populryzujących uniklne i żywe elementy kultur trdycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwle, seminri i konferencje, h) zdń o chrkterze rtystycznym i użytkowym, inspirownych trdycyjną twórczością, o chrkterze interdyscyplinrnym i międzyśrodowiskowym; 2) zdń relizujących projekty mistrz trdycji, związnych w sposób bezpośredni z międzypokoleniowym przekzem uniktowej wiedzy i umiejętności kulturowych w nstępujących dziedzinch objętych ochroną w rmch Konwencji UNESCO: ) litertur (np. proz i poezj, opowidnie, orcje), b) muzyk (np. śpiew solowy i grupowy cppell, śpiew z kompnimentem, gr n instrumencie solo, gr w kpeli, tniec w prch, tniec grupowy), c) sztuk, rękodzieło i rzemiosło ludowe (np. rzeźbirstwo, mlrstwo, drzeworytnictwo, kowlstwo, grncrstwo, plstyk obrzędow, stolrstwo i zdobnictwo w drewnie, krwiectwo strojów ludowych, koronczrstwo, tkctwo, hfcirstwo, zbwkrstwo, wycinnkrstwo, rymrstwo, powroźnictwo), d) rzemiosło rtystyczne (np. pozłotnictwo, zegrmistrzostwo, lutnictwo, płtnerstwo, złotnictwo, introligtorstwo, brązownictwo, kowlstwo, sztuktorstwo, rusznikrstwo), e) prktyk obrzędow związn z cyklem świąt dorocznych i rodzinnych orz innymi zwyczjmi prktykownymi przez społeczności loklne, f) trdycyjn uprw i hodowl, przetwórstwo żywności orz potrwy obrzędowe, g) inne przejwy kultury spełnijące kryteri niemterilnego dziedzictw. 2. Z priorytetu wyłączone są zdni rcheologiczne, zdni o temtyce historycznej, w tym również rekonstrukcje wydrzeń historycznych i turnieje rycerskie, festyny, zloty i zwody regionlne orz zkupy strojów ludowych. 3. Z priorytetu wyłączone są również: 1) zdni dofinnsowne w rmch Progrmu Wieloletniego Europejsk Stolic Kultury 2016 ; 2) zdni dofinnsowne w rmch innych progrmów Ministr, w tym również progrmów przekznych jko zdni włsne do nstępujących pństwowych instytucji kultury: Nrodowego Centrum Kultury, Instytutu Książki, Instytutu 3

4 Tetrlnego im. Zbigniew Rszewskiego, Nrodowego Instytutu Audiowizulnego, Nrodowego Instytutu Dziedzictw, Biblioteki Nrodowej, Muzeum Historii Polski. 2 W rmch prognozownego budżetu priorytetu rezerwuje się kwotę w wysokości ,00 zł n dofinnsownie dl zdń wieloletnich, które zostły przyznne w ltch 2014 i Uprwnieni wnioskodwcy 3 O dofinnsownie w rmch priorytetu ubiegć mogą się nstępujące podmioty prw polskiego: 1) smorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowdzonych przez ministr i jednostki smorządu terytorilnego; 2) orgnizcje pozrządowe; 3) podmioty prowdzące dziłlność gospodrczą: 4) kościoły i związki wyznniowe orz ich osoby prwne. Terminy i tryb nboru wniosków 4 1. W rmch priorytetu przewiduje się przeprowdzenie dwóch nborów wniosków w terminch do 30 listopd 2015 roku orz do 31 mrc 2016 W przypdku wyczerpni lub obniżeni budżetu po zkończeniu I nboru minister może odwołć II nbór do priorytetu. 2. W przypdku pozostwieni wolnych środków lub uzyskni dodtkowych środków finnsowych po zkończeniu II nboru minister może ogłosić dodtkowy nbór do priorytetu Dl prwidłowego złożeni wniosku obowiązkowe jest posidnie kont w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesnt (EBOI), dostępnym pod dresem Szczegółowe wskzówki n temt złożeni kont orz zsd korzystni z systemu EBOI zwrte są w osobnej instrukcji opublikownej n stronie internetowej ministerstw, zwnej dlej instrukcją Krok po kroku. 2. Podmioty nie posidjące numerów NIP i REGON lub posługujące się błędnym numerem NIP lub REGON nie mją możliwości złożeni kont i złożeni wniosków w systemie EBOI. 6 Wnioskodwcy używjący bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu wypełniją wniosek nstępnie przesyłją go poprzez system EBOI w terminie określonym w 4 ust. 1. 4

5 7 1. Wnioskodwcy nie używjący bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu: 1) wypełniją wniosek i przesyłją go poprzez system EBOI w terminie określonym w 4 ust. 1; 2) drukują utomtycznie wypełniony formulrz Potwierdzeni złożeni wniosku. Prwidłowy wydruk Potwierdzeni powinien być oprty n osttecznej wersji złożonego wniosku i optrzony tym smym numerem ndnym przez EBOI. 2. Wrunkiem rozptrzeni wniosku jest dostrczenie w 1 egzemplrzu podpisnego przez osoby upowżnione Potwierdzeni złożeni wniosku w terminie określonym w 4 ust.1 dres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Nrodowego ul. Krkowskie Przedmieście 15/17, Wrszw z dopiskiem n kopercie: wniosek do priorytetu Kultur ludow i trdycyjn 3. W przypdku Potwierdzeni złożeni wniosku przesyłnego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje dt stempl pocztowego. 4. Wnioski orz Potwierdzeni złożeni wniosku przesłne lub złożone po upływie terminu dnego nboru będą rozptrywne w rmch kolejnego nboru lub odsyłne bez rozptrzeni, jeśli kolejny nbór nie zostnie przeprowdzony. 5. Potwierdzenie złożeni wniosku jest jedynym wymgnym dokumentem ppierowym dostrcznym do instytucji zrządzjącej n etpie nboru Wnioskodwcy mogą złożyć w trkcie nboru korekty i uzupełnieni do wniosku. 2. Korekty i uzupełnieni do wniosków nleży skłdć w systemie EBOI uruchmijąc opcję ktulizcji złożonego wniosku. 3. Wrunkiem przyjęci przez instytucję zrządzjącą ktulizcji wniosku, o której mow w ust. 2 jest: 1) w przypdku wszystkich wnioskodwców przesłnie ktulizcji poprzez system EBOI w terminie określonym w 4 ust. 1; 2) w przypdku wnioskodwców, którzy nie używją bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu dodtkowo dostrczenie do instytucji zrządzjącej w tym smym terminie skorygownego Potwierdzeni złożeni wniosku, 9 1. Wnioskodwcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopd 2015 r. bądź do 16 mrc 2016 r., są informowni przez instytucję zrządzjącą o stwierdzeniu we wniosku ewentulnych błędów i uchybień formlnych. 2. Informcj o błędch przesyłn jest n wskzny we wniosku dres e-mil. 3. W przypdku wnioskodwców, którzy nie używją bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu wrunkiem otrzymni informcji, o której mow w ust. 2, jest fktyczne dostrczenie do instytucji zrządzjącej Potwierdzeni złożeni wniosku w terminie, o którym mow w ust. 1. 5

6 10 1. Wnioskodwcy są zobowiązni do poprwieni i/lub uzupełnieni wskznych we wniosku uchybień formlnych. 2. Tryb skłdni poprwek orz wykz uchybień formlnych określją Wytyczne. Wymgni formlne i finnsowe dl zdni Relizcj zdni odbyw się n terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2016 r. z zstrzeżeniem Jeden wnioskodwc m prwo złożyć mksymlnie 2 wnioski w priorytecie, przy czym: 1) w przypdku przeprowdzeni II nboru do limitu wniosków złożonych w priorytecie nie są wliczne wnioski odrzucone w I nborze z uwgi n błędy formlne; 2) do limitu, o którym mow w ust. 2, są wliczne wnioski, które uzyskły dofinnsownie w trybie wieloletnim w roku 2014 i 2015; 3) wnioski, które w roku 2016 uzyskją dofinnsownie w trybie wieloletnim określonym w 19 i 20 będą wliczne w ltch objętych dofinnsowniem do limitu wniosków, o którym mow w ust. 2; W rmch zdni nie możn finnsowć prc remontowych i modernizcyjnych budynków i obiektów. 2. Dofinnsownie nie może pokryć kosztów zkupu środków trwłych. 3. Dofinnsownie m chrkter celowy i może być wydtkowne jedynie n pokrycie kosztów uwzględnionych w wykzie kosztów kwlifikownych, który stnowi złącznik nr 1 do niniejszego regulminu. 4. Wnioski, w przypdku których pond 10% wnioskownej dotcji będzie przeznczone n koszty niezgodne z wykzem kosztów kwlifikownych, będą odrzucne jko błędne formlnie W kosztorysie zdni nleży uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dl relizcji tego zdni. Nie może w nim być uwzględniony podtek od towrów i usług (VAT) w wysokości której podtnikowi przysługuje prwo do jego odzyskni lub rozliczeni w deklrcjch skłdnych do Urzędu Skrbowego, przy czym: 1) wnioskodwcy, którzy nie mją prwnej możliwości odzyskni lub rozliczeni podtku VAT od towrów i usług związnych z relizcją zdni (dl których podtek VAT jest kosztem) sporządzją kosztorysy w kwotch brutto (łącznie z podtkiem VAT); 2) wnioskodwcy, którzy mją możliwość odzyskni lub rozliczeni podtku VAT od towrów i usług związnych z relizcją zdni (w cłości lub w części) sporządzją kosztorysy w kwotch netto (tj. nie uwzględniją w nich kwot podtku VAT, które będą podległy odzyskniu lub rozliczeniu). 2. Możliwość odzyskni podtku VAT rozptruje się w świetle przepisów ustwy z dni 11 mrc 2004 r. o podtku od towrów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz z późn. zm.). 6

7 14 W przypdku zdni określonego w 1 ust. 1 pkt. 1 lit. d wnioskodwc zobowiązny jest do zmieszczeni we wniosku treści dwóch recenzji wydwniczych (sporządzonych przez specjlistów z dziedziny etnogrfii, folklorystki, etnomuzykologii, etnochoreologii, historii sztuki, etnologii i ntropologii kulturowej) dotyczących plnownej publikcji, wrz z imionmi i nzwiskmi utorów tych recenzji, w tym przynjmniej jednego z tytułem nukowym. W przypdku publikcji, której treść będzie wynikiem relizcji zdni wnioskodwc zobowiązny jest do zmieszczeni we wniosku opinii specjlistów n temt zsdności wydni plnownej publikcji. 15 Wnioskodwc jest zobowiązny do zpoznni się z złącznikiem do zrządzeni Ministr Kultury i Dziedzictw Nrodowego z dni 29 wrześni 2015 r. w sprwie wytycznych do progrmów Ministr Kultury i Dziedzictw Nrodowego n rok 2016 zwnym dlej Wytycznymi Skłdjąc wniosek do progrmu wnioskodwc wyrżą zgodę n udostępnienie przez ministerstwo podmiotom trzecim złożonej przez siebie dokumentcji n wypdek konieczności relizcji przepisów ustwy z dni 6 wrześni 2001 r. o dostępie do informcji publicznej (Dz. U. 2014, poz. 782 z późn. zm.). 2. W przypdku beneficjentów zpisy ust. 1 odnoszą się również do umów i rportów rozliczeniowych Minimln kwot wnioskownego dofinnsowni wynosi: 1) zł w przypdku zdń określonych w 1 ust.1 pkt. 1; 2) zł w przypdku zdń określonych w 1 ust.1 pkt Mksymln kwot wnioskownego dofinnsowni wynosi: 1) zł w przypdku zdń określonych w 1 ust.1 pkt. 1; 2) zł w przypdku zdń określonych w 1 ust.1 pkt W szczególnych przypdkch minister może przyznć dofinnsownie w kwocie niższej od minimlnej kwoty wnioskownej. 4. Wnioskowne dofinnsownie nie może przekrczć 75% budżetu przedstwionego we wniosku, z zstrzeżeniem W zwrtych we wniosku informcjch określjących źródł finnsowni zdni możn zmieszczć wyłącznie dne dotyczące środków, które n etpie relizcji zdni zostną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodwcy. 6. Wnioskodwc zobowiązuje się do ujęci w swojej ewidencji księgowej wszystkich przewidywnych przychodów powstłych w trkcie relizcji zdni 2 orz poświdczeni we wniosku, że plnowne przychody nie będą ujęte w ewidencji księgowej współorgniztorów zdni. 2 Nie dotyczy kosztów sprzedży w postci prowizji pośredników, z których usług wnioskodwc/beneficjent korzyst przy sprzedży efektów powstłych w trkcie relizcji zdni. 7

8 7. Wszystkie przychody plnowne do uzyskni z tytułu relizcji zdni muszą być wykzne we wniosku i przeznczone n koszty związne z relizcją zdni. 8. W uzsdnionych przypdkch minister może wyrzić zgodę n podniesienie wrtości mksymlnego udziłu dofinnsowni w budżecie zdni lub n finnsownie zdni n poziomie 100%, z zstrzeżeniem 12 ust.3 i W sytucji gdy wnioskodwc ubieg się o zgodę ministr n podniesienie wrtości mksymlnego udziłu dofinnsowni w budżecie zdni zobowiązny jest umieścić we wniosku stosowną informcję n ten temt wrz z uzsdnieniem. Wniosek nie zwierjący tkiego uzsdnieni zostnie odrzucony jko błędny formlnie. 10. W przypdku brku zgody ministr n podniesienie wrtości mksymlnego udziłu dofinnsowni w budżecie zdni wniosek nie spełnijący wymogów określonych w ust. 4 zostnie odrzucony jko błędny formlnie W przypdku zdń określonych w 1 ust.1 pkt. 2 wnioskowne dofinnsownie może wynosić do 100% budżetu przedstwionego we wniosku. 2. Wnioskodwcy, relizujący zdni określone w 1 ust.1 pkt. 2, ubiegjący się o dofinsownie, którego wrtość procentow w cłościowym budżecie zdni przekrcz limit określony w 17 ust.4, przedstwiją we wniosku w punkcie VII.5. informcję nstępującej treści: Dofinsownie może wynosić do 100% budżetu przedstwionego we wniosku zgodnie z 18 regulminu priorytetu. Finnsownie zdń w trybie wieloletnim Wnioskodwc może ubiegć się o dofinnsownie zdni n okres dwóch lub trzech kolejnych lt. Zdni wieloletnie muszą spełnić nstępujące wrunki: 1) wnioskodwc przedstwi w formulrzu wniosku odrębne kosztorysy i hrmonogrmy n kżdy rok relizcji zdni; 2) w kżdym roku relizcji zdni obowiązują wymgni odnośnie minimlnej i mksymlnej kwoty dofinnsowni wnioskownego n dny rok relizcji określone w 17 ust. 1 i 2; 3) w kżdym roku relizcji zdni obowiązują wymgni odnośnie procentowego udziłu dofinnsowni ministr w stosunku do rocznego budżetu zdni określone w 17 ust. 4, z zstrzeżeniem 17 ust orz W przypdku pozytywnego rozptrzeni wniosku, określon zostje cłościow kwot dofinnsowni wrz z podziłem n kżdy rok relizcji Sumryczne kwoty przeznczone n finnsownie zdń wieloletnich w roku 2017 orz w roku 2018 nie mogą przekrczć 40% kwoty cłościowego budżetu priorytetu relizownego w roku W przypdku jeśli liczb zdń wstępnie rekomendownych do dofinnsowni w trybie wieloletnim przewyższ odsetek budżetu określony w ust. 1, rekomendcje do dofinnsowni w tym trybie uzyskują wnioski, które uzyskły njwyższą punktcję. 8

9 3. Wnioski wieloletnie, które nie mieszczą się w budżecie określonym w ust. 1, mogą otrzymć dofinnsownie w trybie jednorocznym o ile zespół sterujący, w trybie określonym w Wytycznych, uzn, iż zkres zdni relizownego wyłącznie w roku 2016 uzsdni udzielenie dofinnsowni. 4. Minister może przeznczyć wyższy niż określony w ust. 1 odsetek budżetu priorytetu n finnsownie zdń wieloletnich orz wskzć do dofinnsowni w tym trybie kżdy z wniosków złożonych w trybie wieloletnim, który uzysk ocenę punktową określoną w 23 ust. 3 lub w sprwie którego złożone zostnie odwołnie w trybie określonym w 24. Ocen wniosków 21 Nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulminie jest błędem formlnym i skutkuje odrzuceniem wniosku. Wykz błędów formlnych określją Wytyczne. 22 Wnioski są rozptrywne z udziłem zespołu sterującego nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dni zkończeni nboru. Informcj n temt rozptrzeni wniosków publikown jest niezwłocznie w trybie i terminch określonych w Wytycznych Wnioski ocenine są w skli od 0 do 100 punktów zgodnie z kryterimi określonymi w złączniku nr 2 do regulminu. Instrukcj oceny wrtości orgnizcyjnej orz wzory krty oceny członk zespołu sterującego orz krty oceny instytucji zrządzjącej stnowią odpowiednio złącznik nr 3, nr 4 i nr 5 do regulminu. 2. Tryb oceny wniosków orz udzielni rekomendcji określony jest szczegółowo w Wytycznych. 3. Minimln ocen umożliwijąc uzysknie rekomendcji wynosi 70 punktów. Tryb odwołwczy Możliwość złożeni odwołni przysługuje wnioskodwcom, których wnioski zostły rozptrzone negtywnie le uzyskły ocenę n poziomie nie niższym niż 50 punktów. 2. Odwołni wrz z opcjonlnym uzsdnieniem skłdć możn wyłącznie z pośrednictwem systemu EBOI w terminie 10 dni od publikcji, o której mow w 22. Szczegółowe wskzówki dotyczące skłdni odwołni z pośrednictwem EBOI zwrte są w instrukcji Krok po kroku. 3. Odwołni złożone bez użyci systemu EBOI, tkże w terminie innym niż określony w ust. 2, nie będą rozptrywne. 4. Odwołni są rozptrywne przez ministr w terminie 21 dni od dni przekzni ministrowi listy odwołń. 9

10 Zobowiązni beneficjent i wrunki rozliczeni zdni Beneficjent w terminie określonym przez instytucję zrządzjącą zobowiązny jest do przesłni poprzez system EBOI elektronicznej ktulizcji wniosku, uwzględnijącej fktyczną kwotę przyznnego dofinnsowni orz ewentulne modyfikcje zkresu merytorycznego i finnsowego zdni. 2. Beneficjent, używjący bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu wrz z ktulizcją wniosku przesył w tym smym pkiecie dnych komplet wymgnych złączników w formcie PDF, zgodnie z wykzem stnowiącym złącznik nr 6 do regulminu. 3. Beneficjent, który nie używ bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu, wrz z ktulizcją przesłną poprzez system EBOI dostrcz do instytucji zrządzjącej nstępujące dokumenty w wersji ppierowej: 1) wydruk wniosku będącego przedmiotem oceny, optrzony wymgnymi podpismi i pieczęcimi; 2) wydruk ktulizcji wniosku, optrzony wymgnymi podpismi i pieczęcimi; 3) komplet wymgnych złączników, zgodnie z wykzem stnowiącym złącznik nr 6 do regulminu. 4. Beneficjenci, którzy w ltch 2014 i 2015 otrzymli dofinnsownie w trybie wieloletnim n zdnie cykliczne, w terminie określonym przez instytucję zrządzjącą przesyłją poprzez system EBOI wniosek dotyczący edycji zdni n rok 2016, przy czym: 1) beneficjent, używjący bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu w tym smym pkiecie dnych przesył komplet wymgnych złączników w formcie PDF, zgodnie z wykzem stnowiącym złącznik nr 6 do regulminu; 2) beneficjnt, który nie używ bezpiecznego podpisu elektronicznego zweryfikownego przy pomocy kwlifikownego certyfiktu dostrcz też wydruk złożonego wniosku optrzony wymgnymi podpismi i pieczęcimi wrz z kompletem wymgnych złączników, zgodnie z wykzem stnowiącym złącznik nr 6 do regulminu. 5. Niendesłnie dokumentcji, o której mow w ust. 1-4, w terminie określonym przez instytucję zrządzjąc, może być podstwą do nulowni dofinnsowni. 6. Instytucj zrządzjąc może odstąpić od wymogu złożeni ktulizcji wniosku, jeśli beneficjent otrzymł dofinnsownie w pełnej kwocie wnioskownej W trkcie skłdni ktulizcji wniosku beneficjent zobowiązny jest do: 1) niezwiększni procentowego udziłu dofinnsowni ministr w stosunku do cłkowitego budżetu zdni określonego we wniosku, będącym przedmiotem oceny; 2) zchowni cłkowitej zgodności kosztów relizownych w rmch dofinsowni ministr z wykzem kosztów kwlifikownych. 2. Niespełnienie wrunków, określonych w ust. 1 może być podstwą do obniżeni, nulowni lub zwrotu cłości bądź części dofinnsowni. 3. Po obustronnym podpisniu umowy kwestię procentowego udziłu dofinnsowni ministr w stosunku do cłkowitego budżetu zdni określją zpisy w niej zwrte. 10

11 4. Przychody z tytułu relizcji zdni beneficjent zobowiązny jest przeznczyć n pokrycie kosztów tego zdni. 5. Jeżeli beneficjent uzysk przychody po terminie zkończeni i rozliczeni zdni (np. wpływy ze sprzedży publikcji) zobowiązny jest do powidomieni o tym instytucję zrządzjącą wrz z przedłożeniem propozycji ich zgospodrowni. Propozycj wymg pisemnej zgody Ministr Kultury i Dziedzictw Nrodowego. 6. W sytucji gdy beneficjent nie poinformuje instytucji zrządzjącej o wszystkich przychodch uzysknych z tytułu relizcji zdni, zstosownie mją przepisy ustwy o finnsch publicznych dotyczące zwrotu dotcji pobrnej w ndmiernej wysokości. 26 Beneficjent jest zobowiązny do umieszczeni w mteriłch promocyjnych i informcyjnych dotyczących zdni orz n swojej stronie internetowej, w przypdku jej posidni, logotypu ministerstw orz informcji o uzysknym dofinnsowniu w formie zpisu: Dofinnsowno ze środków Ministr Kultury i Dziedzictw Nrodowego Beneficjent jest zobowiązny do rozliczeni dofinnsowni n wrunkch określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożeni rportu końcowego zwierjącego: 1) ocenę jkościową relizcji zdni; 2) osiągnięte wskźniki rezulttów zdni; 3) rozliczenie finnsowe zdni; 4) mteriły merytoryczne dotyczące wykonnego zdni, o ile zdnie przewiduje ich wykonnie; 5) przypdku rozliczeni zdni wymienionego w 1 ust.1 pkt. 2 wymgne są ngrni udio-wideo dokumentujące udził w projekcie mistrz i uczni 2. Mteriły merytoryczne nleży złączć wyłącznie w formie elektronicznej n nośniku wskznym przez instytucje zrządzjącą. 28 Beneficjent jest zobowiązny do umożliwieni przeprowdzeni kontroli upowżnionym przedstwicielom ministerstw. 29 Beneficjent zobowiązny jest do stosowni przepisów ustwy z dni 29 wrześni 1994 r. o rchunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 11

12 V. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: Złącznik nr 1: Wykz kosztów kwlifikownych (dotyczy wyłącznie kosztów relizownych w rmch dofinnsowni MKiDN) LP. RODZAJ KOSZTU Zdni bdwczo-dokumentcyjne, edukcyjne i populryztorskie ( 1 ust. 1. pkt 1.) 1. Honorri /wyngrodzeni: ących wrsztty, do publikcji, recenzentów, konsultntów, ących bdni terenowe, przygotowujących oprcowni i referty nukowe, ących imprezy towrzyszące (np. dyskusje pnelowe, spotkni z rtystmi), -/księgow zdni (dotyczy wyłącznie orgnizcji pozrządowych). 2. Zkup mteriłów (plstycznych i dekorcyjnych) niezbędnych do prowdzeni wrszttów. 3. Koszty trnsportu/ podróży: ąznych z relizcją zdni, UWAGI Wyłącznie koszty finnsowne w oprciu o fktury orz umowy zleceni/ o dzieło. Do tej pozycji nie kwlifikują się płce prcowników ettowych Wnioskodwcy - z wyjątkiem płc prcowników ettowych orgnizcji pozrządowych oddelegownych do prc przy zdniu w oprciu o odpowiednie zpisy w umowie lub neksie do umowy o prcę. ędnych do relizcji wystwy, wrszttów, wyposżeni technicznego/sceny. 4. Koszty promocji i reklmy: Z wyłączeniem gdżetów promocyjnych (kubki, koszulki, czpki itp.) 5. Poligrfi wydnie mteriłów promocyjnych i publikcji, stnowiących część zdni 6. Koszty ngrń (udio i video). 7. Scen / powierzchni wystwiennicz: koszt budowy / wynjęci, wynjem wyposżeni (ngłośnienie, świtło, telebimy, rzutniki, instrumenty, eksponty muzelne), wyngrodzenie dl obsługi technicznej (scen, ngłośnienie, ngrnie, dokumentcj, oświetlenie,) montż i demontż. 8. Niezbędne ubezpieczeni. 9. Scenogrfi projekt (ptrz pkt 1), wykonnie (w tym koszt mteriłów), wypożyczenie, montż i demontż. 10. Noclegi i wyżywienie dl uczestników zdni i rtystów. 11. Ngrody finnsowe dl rtystów uczestniczących w konkursch. 12. Zkup ngród rzeczowych dl uczestników konkursów. 13. Dokumentcj / rejestrcj relizcji zdni (filmow, dźwiękow, zdjęciow). 14. Koszt wynjmu sli / plcu n potrzeby zdni. 15. Przygotownie i prowdzenie strony internetowej zdni. 16. Prce nukowe / techniczne niezbędne do relizcji zdni. 17. Zkup mteriłów do prowdzeni dokumentcji i rchiwizcji, niezbędnych dl bezpośredniej relizcji zdni 18. ZAIKS. 12 (Z wyłączeniem kosztów ochrony i sprzątni,) (Z wyłączeniem zbezpieczeni medycznego) Nie dotyczy zkupu mteriłów biurowych.

13 19 Koszty związne z dostosowniem formy przekzu do potrzeb osób niepełnosprwnych. LP. 1. Honorri /wyngrodzeni: RODZAJ KOSZTU Zdni Mistrz Trdycji ( 1 ust. 1. pkt 2.) ących wrsztty w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie n okres 12 miesięcy.. Nie dotyczy zkupu środków trwłych UWAGI Preliminrz cłkowitych kosztów zdni musi uwzględnić honorrium dl mistrz w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie n okres 12 miesięcy. 2. Dokumentcj / rejestrcj relizcji zdni (filmow, dźwiękow, zdjęciow). 3. Promocj (wydnie mteriłów promocyjnych stnowiących część zdni) 4. Zkup niezbędnych mteriłów do prowdzeni wrszttów przez mistrz trdycji Złącznik nr 2: Kryteri oceny wniosków A. Kryteri oceny wrtości merytorycznej Zdni bdwczo-dokumentcyjne, edukcyjne i populryztorskie ( 1 ust.1. pkt 1.) W przypdku kryterium o złożonej chrkterystyce n wysokość punktcji wpłynąć może zrówno spełninie wielu elementów ujętych w chrkterystyce jk i koncentrcj n wybrnych spośród nich. Nr Chrkterystyk kryterium 1. Mksymln punktcj b c b b c Dynmiczne i twórcze ujęcie trdycji (kretywność, włsn inwencj, spontniczność) Nwiąznie zdni do trdycji dnego miejsc i grupy lub trdycji nrodowej orz twórcz interpretcj jej elementów. Wykorzystnie nowoczesnych, multimedilnych technik prezentcji, orz wykorzystnie tzw. nowych mediów jednkże z uwzględnieniem osobistego kontktu ze źródłem kultury trdycyjnej. Znczenie dl utrwleni, dokumentowni i populryzcji dziedzictw kulturowego dnego miejsc i grupy lub dziedzictw nrodowego Atrkcyjny chrkter zdni, prezentcji, obiektu, dziedziny, stopień jej zchowni. Udził w projekcie rtystów i nosicieli trdycji (depozytriuszy), w tym przedstwicieli młodego pokoleni i ruchu mtorskiego. Udził w projekcie specjlistów z zkresu etnologii, etnogrfii, ntropologii kulturowej, folklorystyki, etnomuzykologii, etnochoreologii, dilektologii i sztuki ludowej w tym przedstwicieli młodego pokoleni. Profesjonlizm i doświdczenie osób zngżownych w merytoryczną relizcję zdni Punktcj mksymln rzem: 30 pkt. 15 pkt. 15 pkt. 60 pkt. 13

14 Zdni Mistrz Trdycji ( 1 ust. 1. pkt 2.) W przypdku kryterium o złożonej chrkterystyce n wysokość punktcji wpłynąć może zrówno spełninie wielu elementów ujętych w chrkterystyce jk i koncentrcj n wybrnych spośród nich. Mksymln Nr Chrkterystyk kryterium punktcj 1. b c Nwiąznie projektu do trdycji dnego miejsc i grupy. Znczenie dl międzypokoleniowego przekzu wiedzy i umiejętności ze szczególnym nciskiem n ich uniklność bądź zgrożenie znikiem. Przekz wiedzy i umiejętności odbyw się pomiędzy osobmi wywodzącymi się z tej smej wspólnoty i kultury loklnej. Udził w projekcie rtystów i nosicieli trdycji (depozytriuszy) w tym przedstwicieli młodego pokoleni. Populryzcj efektów dziłni orz dokumentcj zdni np. w formie internetowej Punktcj mksymln rzem: 40 pkt. 10 pkt. 10 pkt. 60 pkt. B. Kryteri oceny zgodności ze strtegicznymi celmi priorytetu Zdni bdwczo-dokumentcyjne, edukcyjne i populryztorskie ( 1 ust. 1. pkt 1.) W przypdku kryterium o złożonej chrkterystyce n wysokość punktcji wpłynąć może zrówno spełninie wielu elementów ujętych w chrkterystyce jk i koncentrcj n wybrnych spośród nich. Nr b c d e Chrkterystyk kryterium Zdnie jest kompleksowe i posid spójną koncepcję prezentcji wybrnego zgdnieni/zgdnień. Zdnie uwzględni szeroki kontekst kulturowy, w jkim prezentowne jest dne zjwisko z zkresu kultur trdycyjnych. Zdnie odwołuje się do społecznej i etnicznej specyfiki dnego miejsc i grupy lub nrodu, z uwzględnieniem wpływu jki wywierją procesy cywilizcyjne n trdycje loklne, regionlne lub nrodowe. Zdnie wykrcz poz stndrdową dziłlność podmiotu wnioskującego (dotyczy zwłszcz instytucji kultury), zkłd dziłni interdyscyplinrne. Zdnie, które jednocześnie odwołuje się do dziłń związnych z utrwlniem elementów kultur trdycyjnych, jk i do dziłń wspierjących przekz trdycyjnych kompetencji kulturowych Mksymln punktcj 13 pkt.

15 b c d Zdnie tworzy wrtościowy model uczestnictw w kulturze i/lub populryzcji uniklnych zjwisk z zkresu kultury trdycyjnej. Zdnie skutecznie propguje postwy oprte n świdomości włsnej tożsmości kulturowej i tożsmości nrodowej i/lub szcunku i tolerncji dl kultury i trdycji różnych grup etnicznych i nrodowych. Zdnie pełni kluczową rolę w życiu kulturlnym miejsc lub grupy, ktywizuje społeczność loklną orz współprcę n szczeblu regionlnym/ międzynrodowym. Zdnie relizowne n terench o utrudnionym dostępie do kultury pkt. b Wnioskodwc dysponuje niezbędnym (minimum 5-letnim) doświdczeniem w orgnizowniu przedsięwzięć kulturlnych. Zdnie wpisuje się w cele i złożeni Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprwie ochrony niemterilnego dziedzictw kulturowego; zdnie wpisne n Krjową listę niemterilnego dziedzictw kulturowego. 3. Punktcj mksymln rzem: 6 pkt. 30 pkt. Zdni Mistrz Trdycji ( 1 ust. 1. pkt 2.) W przypdku kryterium o złożonej chrkterystyce n wysokość punktcji wpłynąć może zrówno spełninie wielu elementów ujętych w chrkterystyce jk i koncentrcj n wybrnych spośród nich. Nr Chrkterystyk kryterium 1. Mksymln punktcj b b Zdnie wpisuje się w zkres dziłń zgodnych z złożenimi Konwencji UNESCO z 2003 r.w sprwie ochrony niemterilnego dziedzictw kulturowego Projekt związny z utrwleniem kultur regionlnych, skierowny do konkretnej społeczności loklnej. Zdnie skutecznie propguje postwy oprte n świdomości włsnej tożsmości kulturowej i tożsmości nrodowej i/lub szcunku i tolerncji dl kultury i trdycji różnych grup etnicznych i nrodowych. Zdnie relizowne n terench o utrudnionym dostępie do kultury pkt. 12 pkt. Wnioskodwc dysponuje niezbędnym (minimum 5-letnim) doświdczeniem w orgnizowniu przedsięwzięć kulturlnych. 3. Punktcj mksymln rzem: 2 pkt. 30 pkt. 15

16 Nr 1 2 C. Kryteri oceny wrtości orgnizcyjnej Chrkterystyk kryterium Ocen profesjonlizmu przygotowni wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentcji wszystkich elementów wniosku. Ocen budżetu przedstwionego we wniosku, w tym w szczególności relcji między wnioskownym dofinnsowniem pozostłymi źródłmi finnsowni zdni. Punktcj mksymln rzem: Mksymln punktcj 6 pkt. 4 pkt. 10 pkt. Złącznik nr 3: Instrukcj oceny wrtości orgnizcyjnej Kryterium C1. Ocen profesjonlizmu wniosku Rzeczowe wypełnienie szczegółowego opisu zdni i syntetycznego opisu dziłlności orz ich spójność z cłością wniosku. Szczegółowość i przejrzystość opisu hrmonogrmu, preliminrz orz źródeł finnsowni zdni - ich spójność z cłością wniosku. 0-6 pkt. 0-2 pkt. 0-4 pkt. Czynniki wpływjące n obniżenie punktcji w kryterium C1: 1. brk obowiązkowych elementów opisowych we wniosku; 2. niespójność w opisie źródeł finnsowni zdni; 3. część (nie więcej niż 10%) plnownego dofinnsowni przeznczon jest n koszty nie ujęte w wykzie kosztów kwlifikownych; Kryterium C2. Poziom procentowy dofinnsowni ministr w relcji do deklrownego budżetu zdni 100,00%-75,00% 74,99%-60,00% 59,99%-45,00% 44,99%-30,00% poniżej 30,00% 0-4 pkt 0 pkt 1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 16

17 Złącznik nr 4: Wzór krty oceny członk zespołu sterującego KARTA OCENY CZŁONKA ZESPOŁU STERUJĄCEGO nzw progrmu (priorytetu)/nr nboru imię i nzwisko numer zdni nzw wnioskodwcy nzw zdni ocen wrtości merytorycznej ocen końcow Podpis Złącznik nr 5: Wzór krty oceny instytucji zrządzjącej KARTA OCENY INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ nzw progrmu (priorytetu)/nr nboru numer zdni nzw wnioskodwcy nzw zdni ocen zgodności z celmi strtegicznymi ocen wrtości orgnizcyjnej ocen końcow Podpis Dyrektor Instytucji Zrządzjącej 17

18 Złącznik nr 6: Wykz złączników skłdnych przez beneficjent Złącznik Kopi sttutu lub umowy spółki Kopi odpisu z włściwego rejestru Kopi dekretu o powołniu podmiotu lub innego dokumentu potwierdzjącego osobowość prwną Pełnomocnictwo dl osób upowżnionych do reprezentcji podmiotu smorządow instytucj kultury Form orgnizcyjno prwn orgnizcj pozrządow kościół lub związek wyznniowy podmiot gospodrczy TAK TAK NIE TAK* TAK TAK NIE TAK NIE NIE TAK NIE TAK** TAK** TAK TAK** * - nleży dostrczyć tylko wówczs, gdy podmiot posid sttut lub umowę spółki. ** - nleży dostrczyć jedynie wówczs, gdy podmiot reprezentuje osob nie uprwnion przez sttut lub zpis w odpowiednim rejestrze. 18

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 4 Partnerstwo publiczno-społeczne

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 4 Partnerstwo publiczno-społeczne PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 4 Partnerstwo publiczno-społeczne I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 6 OCHRONA I CYFRYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 6 OCHRONA I CYFRYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROGRAM: DZIEDZICTWO KULTUROWE PRIORYTET 6 OCHRONA I CYFRYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Nrodowego Jeleni Gór, pździernik 2014 r. I. Informcje n temt dziłni... 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, 01.04.2014 roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu

Regulamin świadczenia usług doradczych przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Lider Dolina Strugu Złącznik nr 1 do Uchwły Zrządu Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu nr 5/2017 z dni 10 mj 2017 r. Regulmin świdczeni usług dordczych przez prcowników biur Loklnej Grupy Dziłni Lider Dolin Strugu I.Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3A do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez orgnizcję pozrządową lub inny uprwniony podmiot NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 1 - Literatura

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 1 - Literatura PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 1 - Literatura I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU (KSI):... SUMA KONTROLNA WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 2 Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 2 Regionalne kolekcje sztuki współczesnej PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kolekcje priorytet 2 Regionalne kolekcje sztuki współczesnej I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Departament Narodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 1 - Literatura

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 1 - Literatura PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 1 - Literatura I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET PRIORYTETU:

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

... Numer dokumentu 07. NIP

... Numer dokumentu 07. NIP Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw Symbol formulrz : W-1/01 WNIOSEK o przyznnie płtności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznnie płtności z tytułu wsprci dziłlności rolniczej n obszrch

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3C do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną smodzielnie NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 2 Promocja czytelnictwa

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 2 Promocja czytelnictwa PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Promocja literatury i czytelnictwa priorytet 2 Promocja czytelnictwa I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Instytut Książki II. PROGNOZOWANY BUDŻET

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r.

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r. KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbrzem.pl tel. 52 322 60 01 E-mil: dyrektor@izbrzem.pl fx. 52 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON 000446411

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 000 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Edukacja kulturalna i diagnoza kultury priorytet 4 Edukacja medialna, badania

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Edukacja kulturalna i diagnoza kultury priorytet 4 Edukacja medialna, badania Zatwierdzam... Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Edukacja kulturalna i diagnoza kultury priorytet 4 Edukacja medialna, badania

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziedzictwo kulturowe priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziedzictwo kulturowe priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dziedzictwo kulturowe priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: Narodowy Instytut Dziedzictwa II. PROGNOZOWANY

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie określeni oowiązującego w roku 2012, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w rmch progrmu Aktywny Smorząd orz wyznczeni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Funduszy Europejskich II. PROGNOZOWANY BUDŻET

Bardziej szczegółowo