Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa"

Transkrypt

1 Mtemtyk finnsow r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

2 Mtemtyk finnsow r. 1. Dne są dw fundusze Φ i Ψ, tkie, że zkumulown wrtość wpłconej w chwili 0 kwoty 1 wynosi: w przypdku funduszu Φ, w przypdku funduszu Ψ. Wrtość, dl której intensywność oprocentowni funduszu Φ jest równ intensywności oprocentowni funduszu Ψ, wynosi: A) B) C) D) E) 2

3 Mtemtyk finnsow r. 2. Zkłd ubezpieczeń nbył 10-letnią obligcję zerokuponową o nominle PLN z cenę. Obligcj t posid opcję wcześniejszego wykupu emitent z 5 lt od emisji po cenie. Opcj t jest wykonywn przez emitent zwsze, gdy jest to dl niego korzystne. Widomo, że 5-cio letni stop zerokuponow z 5 lt m rozkłd jednostjny n przedzile. Jeśli nstąpi wcześniejszy wykup, to otrzymne przez zkłd ubezpieczeń środki zostną w cłości reinwestowne w 5 letnie obligcje zerokuponowe. Ile wynosi roczn efektywn stop zwrotu dl tej inwestycji? Obliczeni nleży wykonć dl oczekiwnego zwrotu z inwestycji. Podć njbliższą odpowiedź. A) B) C) D) E) 3

4 Mtemtyk finnsow r. 3. Rozwżmy nieskończony ciąg rent nieskończonych. Rent wieczyst strtując w roku płci n koniec kżdego roku. Roczn stop dyskontow ( Niech ozncz wrtość obecną wypłt renty wyznczoną n początek roku 1. Sum tkich wrtości obecnych wypłt ze wszystkich rent, czyli, wynosi (podć njbliższą odpowiedź): A) B).27 C) D) E) 4

5 Mtemtyk finnsow r. 4. Inwestor zciągnął pożyczkę, którą musi spłcić w kwocie PLN z 5 lt od chwili obecnej. Inwestor nie jest obciążony żdnymi odsetkmi wynikjącymi z tej pożyczki i jest on jego jedynym zobowiązniem. Aby zbezpieczyć spłtę zobowiązni inwestor postnwi nbyć w chwili obecnej 2-letnią zero-kuponową obligcję rządową z kwotę X orz 10-letnią zero-kuponową obligcję rządową z kwotę Y. Strtegi zbezpieczjąc poleg n dopsowniu obecnej wrtości zobowiązń do obecnej wrtości portfel obligcji orz zpewnieniu, że zmin wrtości obecnej zobowiązń pod wpływem niewielkich whń stopy dochodowości jest tk sm jk zmin wrtości portfel obligcji pod wpływem whń tej stopy. Pondto widomo, że w otoczeniu stopy dyskontowej przy której możliw jest immunizcj (zbezpieczenie) portfel zobowiązń wrtość obecn portfel obligcji przewyższ wrtość obecną zobowiązń. Podj zkres wrtości X wiedząc, że stop rentowności strony zobowiązń jest tk sm jk stop rentowności portfel obligcji i wynosi w skli roku przy kpitlizcji dyskretnej i jest to jednocześnie stop dyskontow, przy której możliw jest immunizcj portfel zobowiązń: A) B) C) D) E) 5

6 Mtemtyk finnsow r. 5. Akcj spółki A m obecną cenę PLN 35, zmienność = 0.2 i zerową stopę dywidendy. Cen europejskiej opcji kupn n kcję spółki A wystwionej z ceną wykonni PLN 34, zpdlnością z 3 miesiące orz prmetrch (*) i wynosi PLN Cen innej europejskiej opcji kupn wystwionej n kcję spółki A z ceną wykonni PLN 38, zpdlnością z 3 miesiące orz prmetrch i wynosi PLN Inwestor wystwi 100 europejskich opcji kupn n kcję spółki A z ceną wykonni PLN 34 i zpdlnością z 3 miesiące. W celu zbezpieczeni tej pozycji w opcjch inwestor chce zstosowć równocześnie strtegię delthedging (strtegię delt-neutrlną) orz gmm-hedging (strtegię gmm-neutrlną) poprzez zjęcie odpowiedniej pozycji w n europejskich opcjch kupn n kcję spółki A wystwionych z ceną wykonni PLN 38 i zpdlnością z 3 miesiące orz poprzez zjęcie odpowiedniej pozycji w k kcjch spółki A. Przyjmujemy kpitlizcję ciągłą. Zkłdmy idelną podzielność ktywów i brk kosztów trnskcji. Przyjmujemy, że spełnione są złożeni modelu Blck- Scholes wyceny opcji finnsowych. Wskż, któr z poniższych odpowiedzi opisuje strtegię inwestor: A) Nbycie n = opcji kupn i kupno k = kcji B) Nbycie n = opcji kupn i sprzedż k = kcji C) Nbycie n = 100 opcji kupn i sprzedż k = kcji D) Wystwienie n = 100 opcji kupn i kupno k = kcji E) Nie istnieje strtegi delt-gmm-neutrln spełnijące zdne wrunki. (*) Wskzówk: jest dystrybuntą stndrdowego rozkłdu normlnego; ( ), gdzie - cen kcji w chwili t ; -cen wykonni; - zmienność ceny kcji; -stop woln od ryzyk; - moment wykonni opcji. Prmetr gmm opcji wskźnik wrżliwości, drug pochodn ceny opcji względem ceny kcji (instrumentu bzowego). 6

7 Mtemtyk finnsow r. 6. Przy złożenich odnośnie rynku finnsowego zgodnych z modelem Blck-Scholes dne są: i. oznczjące proces ceny kcji zleżny od czsu, gdzie { } jest procesem Wiener przy mierze neutrlnej względem ryzyk. ii., iii. jest zmiennością procesu ceny kcji i jest stłe równe 0.4, iv. dl kcj płci stopę dywidendy, kwot dywidendy wynosi w okresie czsu między v. wyrżenie ozncz dryf (przesunięcie) procesu i jest stłe równe 0.08, gdzie ozncz wolną od ryzyk stopę procentową, vi. widomo, że zminę procesu ceny kcji opisuje równnie:, tzn. krótkoterminowy wzrost ceny kcji jest proporcjonlny do obecnego poziomu cen średnio w stosunku 0.08 orz zmienność ceny jest proporcjonln do jej obecnego poziomu, Rozwżmy instrument pochodny, który wypłc { { } } w momencie i nie wypłc nic w kżdym innym momencie. Zkłdmy kpitlizcje ciągłą. Podj przedził, w jkim mieści się cen tego instrumentu pochodnego w momencie : A) B) C) D) E) Wskzówk: Procesem (stndrdowym) Wiener nzywmy proces { } z czsem ciągłym spełnijący wrunki: 1) 2) przyrosty procesu są niezleżne, czyli dl dowolnego n i dowolnego ciągu, zmienne losowe,, są niezleżne; 3) dl dowolnych przyrost m rozkłd gussowski, dokłdniej: ; 4) proces jest ciągły, tzn. prwie wszystkie trjektorie procesu są funkcjmi ciągłymi. 7

8 Mtemtyk finnsow r. 7. Kredyt hipoteczny o wrtości może być spłcony n dw sposoby rtmi płtnymi n końcu kżdego roku: 25 letni rent o rtch tworzących ciąg rytmetyczny, którego wyrz pierwszy równy jest P różnic wynosi X, przy stopie oprocentowni 7%, 30 letni rent o rtch tworzących ciąg rytmetyczny, którego wyrz pierwszy równy jest P, różnic wynosi Y, przy stopie oprocentowni 5%. Widomo również, że kredyt o wrtości może zostć spłcony przy pomocy 20 letniej renty ciągłej o stłej rocznej intensywności równej P + 10X 15Y, przy stopie oprocentowni 6%. Oblicz ile wynosi sum P + X + Y. Podj njbliższą wrtość. A) B) C) D) E)

9 Mtemtyk finnsow r. 8. Zkłd ubezpieczeń posid w chwili obecnej nstępujące zobowiązni: świdczenie jednorzowe w kwocie płtne po 2 ltch, świdczenie jednorzowe w kwocie płtne po 3 ltch, świdczenie jednorzowe w kwocie płtne po 10 ltch, 5-letni rent pewn ntychmist płtn o płtnościch dokonywnych n końcu kżdego roku, 10-letni rent pewn ntychmist płtn o płtnościch dokonywnych n końcu kżdego roku. Zkłd ubezpieczeń zkupił nstępujące ktyw n pokrycie powyższych zobowiązń: obligcje 10-letnie z kuponem rocznym w wysokości 6% wrtości wykupu równej wrtości nominlnej wynoszącej 5000 orz obligcje 2-letnie z kuponem rocznym w wysokości 4% wrtości wykupu równej wrtości nominlnej wynoszącej Jki procent środków przeznczonych n pokrycie powyższych zobowiązń zkłd ubezpieczeń powinien zinwestowć w obligcje 2-letnie, by przy stopie procentowej 5% durtion ktywów był równ durtion zobowiązń. Podj njbliższą wrtość. A) 45% B) 47% C) 49% D) 51% E) 53% 9

10 Mtemtyk finnsow r. 9. Spłt kredytu 75 rtmi płtnymi n koniec kżdego kwrtłu odbyw się w nstępujący sposób: pierwsze 25 rt orz osttnie 25 rt m stłą wrtość R, pozostłe rty mją stłą wrtość X. Widomo, że sumryczn kwot odsetek zpłconych w pierwszych 25 rtch jest tk sm, jk sumryczn kwot odsetek zpłconych w nstępnych 25 rtch. Oblicz ile wynosi stosunek X/R, jeżeli kwrtln stop procentow jest równ 5%. Podj njbliższą wrtość. A) 4.0 B) 4.2 C) 4.4 D) 4.6 E)

11 Mtemtyk finnsow r. 10. Pożyczk jest spłcn z pomocą 20 rt płtnych n końcu kżdego roku. Rty tworzą nstępujący ciąg: 29, 27, 25,, 13, 11, 11, 12, 13,, 19, 20. Stop procentow jest równ i. Wyzncz stosunek wrtości kpitłu pożyczki spłconego w 6 rcie do wrtości kpitłu spłconego w rcie 12. Wskż włściwy wzór. A) B) C) D) E)

12 Mtemtyk finnsow r. Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Mtemtyk finnsow Arkusz odpowiedzi * Imię i nzwisko:... Pesel:... OZNACZENIE WERSJI TESTU... Zdnie nr Odpowiedź Punktcj 1 B 2 B 3 A 4 C 5 A 6 C 7 D 8 C 9 A 10 E * Ocenine są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełni Komisj Egzmincyjn. 12

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.01.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa 08.01.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 00 minut . Ile

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS

Anna Malarska. statystyczna analiza danych. wspomagana programem SPSS Ann Mlrsk sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS SPSS Polsk Krków 2005 Sttystyczn nliz dnych wspomgn progrmem SPSS 1.2 Grficzne formy prezentcji dnych 1.2.1 Wykres słupkowy, histogrm Częstości relizcji

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej). MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH. Audytel W POLSCE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa,21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT EMPIRYCZNE BADANIE MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw,21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Rport Extel S.A. do uŝytku wewnętrznego Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH

PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH SSof Polsk, el. (1) 4843, (61) 414151, info@ssof.pl, www.ssof.pl PROGNOZOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Andrzej Sokołowski Akdemi Ekonomiczn w Krkowie, Zkłd Sysyki W oprcowniu ym przedswiono pewną

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo