ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych"

Transkrypt

1 Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy z dni 7 wrześni 1991 r. o systemie oświty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zrządz się, co nstępuje: 1. Określ się rmowe plny nuczni dl publicznych szkół: 1) dl dzieci i młodzieży: ) szkoły podstwowej, w tym szkoły podstwowej specjlnej, z wyjątkiem szkoły podstwowej specjlnej dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, stnowiący złącznik nr 1 do rozporządzeni, b) szkoły podstwowej specjlnej dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, stnowiący złącznik nr 2 do rozporządzeni, c) gimnzjum, w tym gimnzjum specjlnego, z wyjątkiem gimnzjum specjlnego dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, stnowiący złącznik nr 3 do rozporządzeni, d) oddziłów przysposbijących do prcy orgnizownych w gimnzjum, w tym gimnzjum specjlnym dl uczniów niedostosownych społecznie orz zgrożonych niedostosowniem społecznym, stnowiący złącznik nr 4 do rozporządzeni, e) gimnzjum specjlnego dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, stnowiący złącznik nr 5 do rozporządzeni, f) zsdniczej szkoły zwodowej, w tym zsdniczej szkoły zwodowej specjlnej dl uczniów niepełnosprwnych, niedostosownych społecznie orz zgrożonych niedostosowniem społecznym, stnowiący złącznik nr 6 do rozporządzeni, g) liceum ogólnoksztłcącego, w tym liceum ogólnoksztłcącego specjlnego dl uczniów w normie intelektulnej: niepełnosprwnych, niedostosownych społecznie orz zgrożonych niedostosowniem społecznym i liceum ogólnoksztłcącego z oddziłmi dwujęzycznymi, w którym jest prowdzone ksztłcenie w klsie wstępnej, stnowiący złącznik nr 7 do rozporządzeni, h) technikum, w tym technikum specjlnego dl uczniów w normie intelektulnej: niepełnosprwnych, niedostosownych społecznie orz zgrożonych niedostosowniem społecznym, stnowiący złącznik nr 8 do rozporządzeni, i) szkoły policelnej, w tym szkoły policelnej specjlnej dl uczniów w normie intelektulnej: niepełnosprwnych, niedostosownych społecznie orz zgrożonych niedostosowniem społecznym, stnowiący złącznik nr 9 do rozporządzeni, j) szkoły specjlnej przysposbijącej do prcy dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym orz dl uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, stnowiący złącznik nr 10 do rozporządzeni;

2 2) dl dorosłych: ) gimnzjum, stnowiący złącznik nr 11 do rozporządzeni, b) liceum ogólnoksztłcącego, stnowiący złącznik nr 12 do rozporządzeni, c) szkoły policelnej, stnowiący złącznik nr 13 do rozporządzeni Rmowy pln nuczni określ: 1) minimlny wymir godzin n dnym etpie edukcyjnym przeznczonych n relizcję: poszczególnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych, w toku których odbyw się edukcj wczesnoszkoln, nucznie przedmiotów, bloków przedmiotowych, o których mow w 4 ust. 3, i ksztłcenie zwodowe, orz zjęć z wychowwcą; 2) tygodniowy (semestrlny) wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych dl uczniów (słuchczy) poszczególnych kls orz zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls, n dnym etpie edukcyjnym; 3) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych n dnym etpie edukcyjnym; 4) tygodniowy wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych n dnym etpie edukcyjnym; 5) wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły przeznczonych n: ) zwiększenie liczby godzin wybrnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych, b) zjęci relizujące potrzeby i zinteresowni uczniów, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) ). 2. W oddziłch szkół prowdzących ksztłcenie zwodowe n podstwie modułowego progrmu nuczni dl zwodu minimlny wymir godzin n ksztłcenie zwodowe jest sumą minimlnych wymirów godzin n ksztłcenie zwodowe teoretyczne i ksztłcenie zwodowe prktyczne, określonych w rmowych plnch nuczni dl dnego typu szkoły. 3. Zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych nie prowdzi się w szkołch specjlnych zorgnizownych w podmiotch leczniczych Orgn prowdzący szkołę, n wniosek dyrektor szkoły, może przyznć nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dl kżdego oddziłu (grupy międzyoddziłowej lub grupy międzyklsowej) w dnym roku szkolnym, w przypdku szkół w zkłdch poprwczych i schroniskch dl nieletnich - od 6 do 12 godzin, n: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybrnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych; 2) relizcję nstępujących dodtkowych zjęć edukcyjnych rozwijjących zinteresowni i uzdolnieni uczniów: ) zjęć z język obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nuczny obowiązkowo w szkole, b) zjęć edukcyjnych, dl których nie zostł ustlon podstw progrmow, lecz progrm nuczni tych zjęć zostł włączony do szkolnego zestwu progrmów nuczni. 2. Dodtkowe zjęci edukcyjne dyrektor szkoły może wprowdzić do szkolnego plnu nuczni po zsięgnięciu opinii rdy pedgogicznej i rdy rodziców. W przypdku wprowdzeni dodtkowych zjęć edukcyjnych udził uczniów w tych zjęcich jest obowiązkowy N podstwie rmowego plnu nuczni dyrektor szkoły ustl szkolny pln

3 nuczni, w którym określ dl poszczególnych kls (semestrów) n dnym etpie edukcyjnym tygodniowy (semestrlny) wymir godzin odpowiednio: 1) poszczególnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych z zkresu ksztłceni ogólnego orz zjęć z wychowwcą; 2) poszczególnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych z zkresu ksztłceni zwodowego; 3) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych; 4) dodtkowych zjęć edukcyjnych, jeżeli tkie zjęci są prowdzone. 2. W szkolnym plnie nuczni uwzględni się również wymir godzin: 1) zjęć religii lub etyki, zgodnie z przepismi w sprwie wrunków i sposobu orgnizowni nuki religii w publicznych przedszkolch i szkołch; 2) zjęć wychowni do życi w rodzinie, zgodnie z przepismi w sprwie sposobu nuczni szkolnego orz zkresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksulnym człowiek, o zsdch świdomego i odpowiedzilnego rodzicielstw, o wrtości rodziny, życi w fzie prentlnej orz metodch i środkch świdomej prokrecji zwrtych w podstwie progrmowej ksztłceni ogólnego; 3) zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego orz nuki włsnej historii i kultury, zgodnie z przepismi w sprwie wrunków i sposobu wykonywni przez przedszkol, szkoły i plcówki publiczne zdń umożliwijących podtrzymywnie poczuci tożsmości nrodowej, etnicznej i językowej uczniów nleżących do mniejszości nrodowych i etnicznych orz społeczności posługującej się językiem regionlnym; 4) zjęć sportowych w oddziłch i szkołch sportowych orz szkołch mistrzostw sportowego, zgodnie z przepismi w sprwie wrunków tworzeni, orgnizcji orz dziłni kls i szkół sportowych orz szkół mistrzostw sportowego. 3. W szkolnym plnie nuczni dopuszcz się wprowdzenie zestwieni obowiązkowych zjęć edukcyjnych z zkresu ksztłceni ogólnego w blok przedmiotowy, w rmch którego jest prowdzone zintegrowne nucznie treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy, relizowne w toku jednolitych zjęć edukcyjnych, pod wrunkiem zpewnieni relizcji celów i treści nuczni wynikjących z podstwy progrmowej ksztłceni ogólnego orz zchowni co njmniej minimlnego wymiru godzin poszczególnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych n dnym etpie edukcyjnym, określonego w rmowym plnie nuczni dl dnego typu szkoły. 4. Jeżeli w szkole podstwowej jest orgnizowne nucznie w klsch łączonych, zgodnie z przepismi w sprwie rmowych sttutów publicznego przedszkol orz publicznych szkół, n relizcję obowiązkowych zjęć edukcyjnych w tych klsch przezncz się w szkolnym plnie nuczni tką liczbę godzin, by był zpewnion relizcj przyjętych progrmów nuczni. 5. Obowiązkowe zjęci edukcyjne z zkresu ksztłceni zwodowego, o których mow w ust. 1 pkt 2, ustl dyrektor szkoły. 6. W liceum ogólnoksztłcącym i technikum przedmioty ujęte w podstwie progrmowej ksztłceni ogólnego w zkresie rozszerzonym orz przedmioty uzupełnijące mogą być relizowne w oddzile, grupie oddziłowej i grupie międzyoddziłowej, z zgodą orgnu prowdzącego - tkże w grupie międzyszkolnej Dl uczniów niepełnosprwnych orz uczniów szkół w zkłdch poprwczych i schroniskch dl nieletnich możn przedłużyć okres nuki n kżdym etpie edukcyjnym o jeden rok, zwiększjąc proporcjonlnie wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych. 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nuki uczniowi niepełnosprwnemu podejmuje rd pedgogiczn, po uzyskniu pozytywnej opinii zespołu, którego zdniem jest plnownie i

4 koordynownie udzielni uczniowi pomocy psychologiczno-pedgogicznej, o którym mow w przepisch w sprwie zsd udzielni i orgnizcji pomocy psychologiczno-pedgogicznej w publicznych przedszkolch, szkołch i plcówkch, orz zgody rodziców uczni. 3. Decyzję o przedłużeniu okresu nuki uczniowi szkoły w zkłdzie poprwczym lub schronisku dl nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zsięgnięciu opinii rdy pedgogicznej. 4. Decyzje, o których mow w ust. 2 i 3, podejmuje się nie później niż; 1) w przypdku szkoły podstwowej - do końc lutego dnego roku szkolnego odpowiednio w klsie III i klsie VI; 2) w przypdku gimnzjum orz szkoły pondgimnzjlnej - do końc lutego w osttnim roku nuki w gimnzjum lub szkole pondgimnzjlnej Dl uczniów niedostosownych społecznie lub zgrożonych niedostosowniem społecznym uczęszczjących do zsdniczych szkół zwodowych zorgnizownych w młodzieżowych ośrodkch wychowwczych, młodzieżowych ośrodkch socjoterpii, zkłdch poprwczych lub schroniskch dl nieletnich możn skrócić okres nuki do dwóch lt, pod wrunkiem zchowni co njmniej minimlnego wymiru godzin poszczególnych obowiązkowych zjęć edukcyjnych przewidzinego dl trzyletniego okresu nuczni. 2. Decyzję o skróceniu okresu nuki uczniowi niedostosownemu społecznie lub zgrożonemu niedostosowniem społecznym uczęszczjącemu do zsdniczej szkoły zwodowej zorgnizownej w młodzieżowym ośrodku wychowwczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterpii podejmuje rd pedgogiczn, po uzyskniu pozytywnej opinii zespołu, którego zdniem jest plnownie i koordynownie udzielni uczniowi pomocy psychologicznopedgogicznej, o którym mow w przepisch w sprwie zsd udzielni i orgnizcji pomocy psychologiczno-pedgogicznej w publicznych przedszkolch, szkołch i plcówkch. 3. Decyzję o skróceniu okresu nuki uczniowi niedostosownemu społecznie lub zgrożonemu niedostosowniem społecznym uczęszczjącemu do zsdniczej szkoły zwodowej zorgnizownej w zkłdzie poprwczym lub schronisku dl nieletnich podejmuje dyrektor szkoły, po zsięgnięciu opinii rdy pedgogicznej W klsch IV-VI szkoły podstwowej, w gimnzjum, zsdniczej szkole zwodowej, liceum ogólnoksztłcącym, technikum i szkole policelnej podził n grupy jest obowiązkowy: 1) n obowiązkowych zjęcich edukcyjnych: komputerowych, informtyki i technologii informcyjnej w oddziłch liczących więcej niż 24 uczniów; zjęci mogą być prowdzone w grupie oddziłowej lub międzyoddziłowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczb uczniów w grupie nie może przekrczć liczby stnowisk komputerowych w prcowni komputerowej; 2) n obowiązkowych zjęcich edukcyjnych z języków obcych w oddziłch liczących więcej niż 24 uczniów; zjęci mogą być prowdzone w grupie oddziłowej, międzyoddziłowej lub międzyklsowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podzile n grupy nleży uwzględnić stopień zwnsowni znjomości język obcego; 3) n nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych z zkresu ksztłceni ogólnego, dl których z treści progrmu nuczni wynik konieczność prowdzeni ćwiczeń, w tym lbortoryjnych - w oddziłch liczących więcej niż 30 uczniów; 4) n obowiązkowych zjęcich edukcyjnych z zkresu ksztłceni zwodowego, dl których z treści progrmu nuczni dl zwodu wynik konieczność prowdzeni ćwiczeń, w tym lbortoryjnych - w oddziłch liczących więcej niż 30 uczniów; 5) w przypdku prowdzeni ksztłceni zwodowego n podstwie modułowego progrmu

5 nuczni dl zwodu, zgodnie z wymogmi określonymi w modułowym progrmie nuczni dl zwodu; 6) n zjęcich prktycznej nuki zwodu, zgodnie z przepismi w sprwie prktycznej nuki zwodu; 7) n obowiązkowych zjęcich wychowni fizycznego; zjęci mogą być prowdzone w grupie oddziłowej, międzyoddziłowej lub międzyklsowej, w przypdku zespołu szkół - tkże w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skłd grupy oddziłowej, międzyoddziłowej, międzyklsowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprwni uczęszczjący do oddziłów integrcyjnych lub uczniowie oddziłów specjlnych, liczb uczniów w grupie nie może być większ niż liczb uczniów odpowiednio w oddzile integrcyjnym lub specjlnym określon w przepisch w sprwie rmowych sttutów szkół publicznych. 2. W oddziłch integrcyjnych i oddziłch specjlnych liczących co njmniej 3 uczniów niepełnosprwnych n zjęcich, o których mow w ust. 1 pkt 1-3, podził n grupy jest obowiązkowy, z tym że grup oddziłow, międzyoddziłow lub międzyklsow nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. 3. W przypdku oddziłów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 uczniów lub nie więcej niż 30 uczniów n zjęcich, o których mow w ust. 1 pkt 1-4, podziłu n grupy możn dokonywć z zgodą orgnu prowdzącego szkołę. 4. W klsch IV-VI szkoły podstwowej, w gimnzjum i szkole pondgimnzjlnej zjęci wychowni fizycznego, w zleżności od relizownej formy tych zjęć, mogą być prowdzone łącznie lbo oddzielnie dl dziewcząt i chłopców Przepisy rozporządzeni stosuje się począwszy od dni 1 wrześni 2012 r. w klsch I i IV szkoły podstwowej, klsie I gimnzjum, klsie I szkół pondgimnzjlnych: zsdniczej szkoły zwodowej, liceum ogólnoksztłcącego, technikum, szkoły policelnej i szkoły specjlnej przysposbijącej do prcy dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym orz dl uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi orz w klsie wstępnej liceum ogólnoksztłcącego z oddziłmi dwujęzycznymi. 2. W pozostłych klsch szkół, o których mow w ust. 1, do zkończeni dnego etpu edukcyjnego, stosuje się przepisy rozporządzeni, o którym mow w W klsie VI szkoły podstwowej dl dorosłych, do dni 31 sierpni 2014 r., stosuje się przepisy rozporządzeni, o którym mow w W liceum profilownym, technikum dl dorosłych, zsdniczej szkole zwodowej dl dorosłych, uzupełnijącym liceum ogólnoksztłcącym orz technikum uzupełnijącym, do czsu zkończeni ksztłceni w tych szkołch, stosuje się przepisy rozporządzeni, o którym mow w W licech ogólnoksztłcących z oddziłmi dwujęzycznymi, z zgodą orgnu prowdzącego, może być prowdzone ksztłcenie w klsie wstępnej o rocznym okresie nuczni. Ksztłcenie w klsie wstępnej może być prowdzone do roku szkolnego 2014/2015 włącznie. 10. Dyrektorzy szkół, w porozumieniu z orgnmi prowdzącymi szkoły, dostosują orgnizcję obowiązkowych zjęć edukcyjnych: komputerowych, informtyki i technologii informcyjnej do wymogu, o którym mow w 7 ust. 1 pkt 1, w terminie do dni 31 sierpni 2013 r.

6 11. Trci moc rozporządzenie Ministr Edukcji Nrodowej i Sportu z dni 12 lutego 2002 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm. 4) ). 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 wrześni 2012 r. 1) Minister Edukcji Nrodowej kieruje dziłem dministrcji rządowej - oświt i wychownie, n podstwie 1 ust. 2 rozporządzeni Prezes Rdy Ministrów z dni 18 listopd 2011 r. w sprwie szczegółowego zkresu dziłni Ministr Edukcji Nrodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480). 2) Zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy zostły ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 orz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz ) Zminy tekstu jednolitego wymienionej ustwy zostły ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz i Nr 219, poz orz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz ) Zminy wymienionego rozporządzeni zostły ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 orz z 2009 r. Nr 54, poz ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 1) 1. W klsch I-III szkoły podstwowej (I etp edukcyjny - edukcj wczesnoszkoln) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych wynosi: ) edukcj polonistyczn, edukcj społeczn, edukcj przyrodnicz, edukcj mtemtyczn i zjęci techniczne - łącznie 1150 godzin (podziłu godzin n poszczególne zjęci dokonuje nuczyciel prowdzący dne zjęci), b) język obcy nowożytny godzin, c) edukcj muzyczn - 95 godzin,

7 d) edukcj plstyczn - 95 godzin, e) zjęci komputerowe - 95 godzin, f) wychownie fizyczne godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi: ) w oddzile specjlnym godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym godzin n uczni. 2. W klsch IV-VI szkoły podstwowej (II etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) język polski godzin, b) język obcy nowożytny godzin, c) muzyk - 95 godzin, d) plstyk - 95 godzin, e) histori i społeczeństwo godzin, f) przyrod godzin, g) mtemtyk godzin, h) zjęci komputerowe - 95 godzin, i) zjęci techniczne - 95 godzin, j) wychownie fizyczne godzin, k) zjęci z wychowwcą - 95 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi: ) w oddzile specjlnym godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym godzin n uczni. 3. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych dl uczniów poszczególnych kls n I etpie edukcyjnym wynosi: ) kls I - 20 godzin, b) kls II - 21 godzin, c) kls III - 21 godzin; 2) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls n II etpie edukcyjnym wynosi: ) kls IV - 25 godzin, b) kls V - 26 godzin, c) kls VI - 28 godzin; 3) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi: ) w oddzile specjlnym - po 12 godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym - po 2 godziny n uczni. 4. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych: ) w przypdku I etpu edukcyjnego - w ust. 3 pkt 1, b) w przypdku II etpu edukcyjnego - w ust. 3 pkt 2, przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych:

8 ) w przypdku I etpu edukcyjnego - w ust. 1 pkt 1, b) w przypdku II etpu edukcyjnego - w ust. 2 pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 6. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury orz zjęć sportowych w oddziłch i szkołch sportowych orz szkołch mistrzostw sportowego określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 rozporządzeni. 1) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do szkoły podstwowej ogólnodostępnej, oddziłu integrcyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integrcyjnej. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 1) 1. W klsch I-III szkoły podstwowej specjlnej dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym (I etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych wynosi 1760 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych wynosi 960 godzin n oddził, w przypdku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do szkoły podstwowej ogólnodostępnej, oddziłu integrcyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integrcyjnej godzin n uczni. 2. W klsch IV-VI szkoły podstwowej specjlnej dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym (II etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych wynosi: ) funkcjonownie w środowisku godzin, b) muzyk z rytmiką godzin, c) plstyk godzin, d) technik godzin, e) wychownie fizyczne -385 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych wynosi 960 godzin n oddził, w przypdku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do szkoły podstwowej ogólnodostępnej, oddziłu integrcyjnego w szkole ogólnodostępnej lub

9 szkoły integrcyjnej godzin n uczni. 3. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych dl uczniów poszczególnych kls wynosi: ) kls I - 18 godzin, b) kls II - 19 godzin, c) kls III - 20 godzin, d) kls IV - 24 godziny, e) kls V - 25 godzin, f) kls VI - 26 godzin; 2) zjęć rewlidcyjnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi po 10 godzin n oddził, w przypdku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do szkoły podstwowej ogólnodostępnej, oddziłu integrcyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integrcyjnej - po 2 godziny n uczni. 4. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych: ) w przypdku I etpu edukcyjnego - w ust. 3 pkt 1 lit. -c, b) w przypdku II etpu edukcyjnego - w ust. 3 pkt 1 lit. d-f, przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych: ) w przypdku I etpu edukcyjnego - w ust. 1 pkt 1, b) w przypdku II etpu edukcyjnego - w ust. 2 pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 6. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzeni. 1) Dotyczy również uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do szkoły podstwowej ogólnodostępnej, oddziłu integrcyjnego w szkole ogólnodostępnej lub szkoły integrcyjnej. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM SPECJALNEGO, Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 1)

10 1. W gimnzjum (III etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) język polski godzin, b) dw języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zjęci z tych języków), c) język obcy nowożytny w gimnzjum specjlnym i oddzile specjlnym dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim godzin, d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nuczni w szkołch i oddziłch, dwujęzycznych - dodtkowo 190 godzin, e) muzyk - 30 godzin, f) plstyk - 30 godzin, g) histori godzin, h) wiedz o społeczeństwie - 65 godzin, i) geogrfi godzin, j) biologi godzin, k) chemi godzin, l) fizyk godzin, m) mtemtyk godzin, n) informtyk - 65 godzin, o) wychownie fizyczne godzin, p) edukcj dl bezpieczeństw - 30 godzin, q) zjęci rtystyczne - 65 godzin, r) zjęci techniczne - 65 godzin, w gimnzjum specjlnym godzin, s) zjęci z wychowwcą - 95 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi: ) w oddzile specjlnym godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym godzin n uczni. 2. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls wynosi: ) kls I - 29 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 31 godzin, b) kls II - 30 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 32 godziny, c) kls III - 31 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 33 godziny; 2) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi: ) w oddzile specjlnym - po 12 godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym - po 2 godziny n uczni. 3. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel.

11 5. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury orz zjęć sportowych w oddziłch i szkołch sportowych orz szkołch mistrzostw sportowego określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 rozporządzeni. 1) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do gimnzjum ogólnodostępnego, oddziłu integrcyjnego w gimnzjum ogólnodostępnym lub gimnzjum integrcyjnego. ZAŁĄCZNIK Nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM SPECJALNYM DLA UCZNIÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 1. W oddzile przysposbijącym do prcy orgnizownym w gimnzjum (III etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) język polski godzin, b) język obcy nowożytny godzin, c) histori godzin, d) wiedz o społeczeństwie - 65 godzin, e) geogrfi - 95 godzin, f) biologi - 95 godzin, g) chemi - 95 godzin, h) fizyk - 95 godzin, i) mtemtyk godzin, j) informtyk - 65 godzin, k) wychownie fizyczne godzin, l) edukcj dl bezpieczeństw - 30 godzin, m) zjęci przeznczone n osiągnięcie wybrnych efektów ksztłceni określonych w podstwie progrmowej ksztłceni w zwodch dl dnego zwodu godzin; w przypdku oddziłu zorgnizownego dl uczestników Ochotniczych Hufców Prcy orz oddziłu zorgnizownego w gimnzjum w zkłdzie poprwczym lub schronisku dl nieletnich godziny te przezncz się n relizcję przygotowni zwodowego w formie przyuczeni do wykonywni określonej prcy, n) zjęci z wychowwcą - 95 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi 190 godzin n uczni. 2. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls

12 wynosi: ) kls I - 29 godzin, b) kls II - 30 godzin, c) kls III - 31 godzin; 2) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi po 2 godziny n uczni. 3. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 5. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzeni. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM 1) 1. W gimnzjum specjlnym dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym (III etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych wynosi: ) funkcjonownie w środowisku godzin, b) muzyk z rytmiką godzin, c) plstyk 2) godzin, d) technik 2) godzin, e) wychownie fizyczne godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych wynosi 960 godzin n oddził, w przypdku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do gimnzjum ogólnodostępnego, oddziłu integrcyjnego w gimnzjum ogólnodostępnym lub gimnzjum integrcyjnego godzin n uczni. 2. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych dl uczniów poszczególnych kls wynosi: ) kls I - 27 godzin, b) kls II - 28 godzin, c) kls III - 29 godzin; 2) zjęć rewlidcyjnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi po 10 godzin n oddził, w przypdku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym,

13 w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do gimnzjum ogólnodostępnego, oddziłu integrcyjnego w gimnzjum ogólnodostępnym lub gimnzjum integrcyjnego - po 2 godziny n uczni. 3. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 5. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzeni. 1) Dotyczy również uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym, w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym, uczęszczjących do gimnzjum ogólnodostępnego, oddziłu integrcyjnego w gimnzjum ogólnodostępnym lub gimnzjum integrcyjnego. 2) W oddziłch przysposbijących do prcy godziny przeznczone n osiągnięcie wybrnych efektów ksztłceni określonych w podstwie progrmowej ksztłceni w zwodch dl dnego zwodu relizowne są w rmch przysposobieni do prcy, o którym mow w podstwie progrmowej ksztłceni ogólnego dl szkół specjlnych przysposbijących do prcy dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym orz dl uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi. ZAŁĄCZNIK Nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, W TYM ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1), NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 1. W zsdniczej szkole zwodowej (IV etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) język polski godzin, b) język obcy nowożytny godzin, c) histori - 60 godzin, d) wiedz o społeczeństwie - 30 godzin, e) podstwy przedsiębiorczości - 60 godzin, f) geogrfi - 30 godzin,

14 g) biologi - 30 godzin, h) chemi - 30 godzin, i) fizyk - 30 godzin, j) mtemtyk godzin, k) informtyk - 30 godzin, l) wychownie fizyczne godzin, m) edukcj dl bezpieczeństw - 30 godzin, n) ksztłcenie zwodowe teoretyczne godzin, o) ksztłcenie zwodowe prktyczne godzin, p) zjęci z wychowwcą - 95 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi: ) w oddzile specjlnym godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym godzin n uczni. 2. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls, którzy nie są młodocinymi prcownikmi, wynosi: ) kls I - 27 godzin, b) kls II - 29 godzin, c) kls III - 30 godzin; 2) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi: ) w oddzile specjlnym - po 10 godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym - po 2 godziny n uczni. 3. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 2 pkt 1 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 5. Uczniowie będący młodocinymi prcownikmi, skierowni przez prcodwcę n doksztłcni teoretyczne do ośrodk doksztłcni i doskonleni zwodowego odbywją ksztłcenie zwodowe teoretyczne odrębnie dl kżdego zwodu przez okres 4 tygodni w kżdej klsie, w wymirze 34 godzin tygodniowo. 6. W przypdku uczniów będących młodocinymi prcownikmi, dyrektor szkoły ustl, w kżdej klsie, liczbę dni w tygodniu przeznczonych n prktyczną nukę zwodu orgnizowną u prcodwców. 7. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury orz zjęć sportowych w oddziłch i szkołch sportowych orz szkołch mistrzostw sportowego określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 rozporządzeni. 1) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym,

15 w tym uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprwności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umirkownym lub zncznym. ZAŁĄCZNIK Nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, W KTÓRYM JEST PROWADZONE KSZTAŁCENIE W KLASIE WSTĘPNEJ 1. W liceum ogólnoksztłcącym (IV etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) przedmioty w zkresie podstwowym: język polski godzin, dw języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zjęci z tych języków), język obcy nowożytny będący drugim językiem nuczni w szkołch lub oddziłch dwujęzycznych - dodtkowo 270 godzin, wiedz o kulturze - 30 godzin, histori - 60 godzin, wiedz o społeczeństwie - 30 godzin, podstwy przedsiębiorczości - 60 godzin, geogrfi - 30 godzin, biologi - 30 godzin, chemi - 30 godzin, fizyk - 30 godzin, mtemtyk godzin, informtyk - 30 godzin, wychownie fizyczne godzin, edukcj dl bezpieczeństw - 30 godzin, b) przedmioty w zkresie rozszerzonym (dodtkowo, poz wymirem godzin określonym w lit. dl przedmiotów w zkresie podstwowym): język polski, histori, geogrfi, biologi, chemi, fizyk, histori muzyki, histori sztuki, język łciński i kultur ntyczn orz filozofi - po 240 godzin, język obcy nowożytny, wiedz o społeczeństwie, mtemtyk orz informtyk - po 180 godzin, c) przedmioty uzupełnijące: histori i społeczeństwo orz przyrod - po 120 godzin, zjęci rtystyczne orz ekonomi w prktyce - po 30 godzin, d) zjęci z wychowwcą - 90 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi: ) w oddzile specjlnym godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym godzin n uczni. 2. W trzyletnim okresie nuczni n przedmioty w zkresie rozszerzonym i przedmioty

16 uzupełnijące nleży przeznczyć łącznie co njmniej 870 godzin. 3. Dyrektor liceum ogólnoksztłcącego, po zsięgnięciu opinii rdy liceum, jeżeli rd liceum nie zostł powołn - po zsięgnięciu opinii rdy pedgogicznej, rdy rodziców i smorządu uczniowskiego, uwzględnijąc zinteresowni uczniów orz możliwości orgnizcyjne, kdrowe i finnsowe liceum, ustl przedmioty relizowne w zkresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybier od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co njmniej jednym z tych przedmiotów powinn być: histori, geogrfi, biologi, chemi lub fizyk. 4. Uczeń, który nie relizuje w zkresie rozszerzonym przedmiotu histori, jest obowiązny relizowć przedmiot uzupełnijący histori i społeczeństwo. 5. Uczeń, który nie relizuje w zkresie rozszerzonym przedmiotu: geogrfi, biologi, chemi lub fizyk, jest obowiązny relizowć przedmiot uzupełnijący przyrod. 6. Przedmioty w zkresie podstwowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlny, mtemtyk i wychownie fizyczne, są relizowne w klsie I. 7. Przedmioty w zkresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlny i mtemtyk, są relizowne w klsch I- III, równolegle z tymi przedmiotmi w zkresie podstwowym. 8. Przedmioty w zkresie rozszerzonym: histori, wiedz o społeczeństwie, geogrfi, biologi, chemi, fizyk i informtyk są relizowne po uprzednim zrelizowniu tych przedmiotów w zkresie podstwowym. 9. Relizcj przedmiotów: histori muzyki, histori sztuki, język łciński i kultur ntyczn orz filozofi może rozpocząć się w klsie I, II lub III. 10. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls wynosi: ) kls I - 30 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 33 godziny, b) kls II - 32 godziny, w oddzile dwujęzycznym - 35 godzin, c) kls III - 29 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 32 godziny; 2) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi: ) w oddzile specjlnym - po 10 godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym - po 2 godziny n uczni. 11. Uczniowie oddziłu (grupy oddziłowej, międzyoddziłowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych relizownych w zkresie podstwowym i zkresie rozszerzonym orz przedmiotów uzupełnijących, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymir godzin, o którym mow w ust. 10 pkt 1, mogą relizowć dodtkowo przedmiot uzupełnijący, dl którego nie zostł ustlon podstw progrmow, lecz progrm nuczni tego przedmiotu zostł włączony do szkolnego zestwu progrmów nuczni. Relizowny dodtkowo przez uczniów przedmiot uzupełnijący ustl dyrektor liceum ogólnoksztłcącego po zsięgnięciu opinii uczniów dnego oddziłu (grupy oddziłowej, międzyoddziłowej lub międzyszkolnej). 12. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 10 pkt 1 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1 lit. i d orz w ust. 2.

17 13. W przypdku liceum ogólnoksztłcącego z oddziłmi dwujęzycznymi, w którym jest prowdzone ksztłcenie w klsie wstępnej, w rocznym okresie nuczni w klsie wstępnej: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) język polski - 65 godzin, b) język obcy nowożytny będący drugim językiem nuczni godzin, c) mtemtyk - 65 godzin, d) wychownie fizyczne - 95 godzin, e) zjęci z wychowwcą - 30 godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi 65 godzin n uczni; 3) tygodniowy wymir godzin: ) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi 28 godzin, b) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi po 2 godziny n uczni; 4) wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. ) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowego wymiru godzin określonego w pkt 3 lit. przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w dnym roku szkolnym, b) sumą godzin określonych w pkt Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 15. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury orz zjęć sportowych w oddziłch i szkołch sportowych orz szkołch mistrzostw sportowego określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 rozporządzeni. ZAŁĄCZNIK Nr 8 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 1. W technikum (IV etp edukcyjny) w czteroletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą wynosi: ) przedmioty w zkresie podstwowym: język polski godzin, dw języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zjęci z tych języków), język obcy nowożytny będący drugim językiem nuczni w oddzile dwujęzycznym - dodtkowo 240 godzin, wiedz o kulturze - 30 godzin,

18 histori - 60 godzin, wiedz o społeczeństwie - 30 godzin, podstwy przedsiębiorczości - 60 godzin, geogrfi - 30 godzin, biologi - 30 godzin, chemi - 30 godzin, fizyk - 30 godzin, mtemtyk godzin, informtyk - 30 godzin, wychownie fizyczne godzin, edukcj dl bezpieczeństw - 30 godzin, b) przedmioty w zkresie rozszerzonym (dodtkowo, poz wymirem godzin określonym w lit. dl przedmiotów w zkresie podstwowym): język polski, histori, geogrfi, biologi, chemi, fizyk, histori muzyki, histori sztuki, język łciński i kultur ntyczn orz filozofi - po 240 godzin, język obcy nowożytny, wiedz o społeczeństwie, mtemtyk orz informtyk - po 180 godzin, c) przedmioty uzupełnijące: histori i społeczeństwo orz przyrod - po 120 godzin, ekonomi w prktyce orz zjęci rtystyczne - po 30 godzin, d) ksztłcenie zwodowe teoretyczne godzin, e) ksztłcenie zwodowe prktyczne godzin, f) zjęci z wychowwcą godzin; 2) minimlny wymir godzin zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych wynosi: ) w oddzile specjlnym godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym godzin n uczni. 2. W czteroletnim okresie nuczni n przedmioty w zkresie rozszerzonym i przedmioty uzupełnijące nleży przeznczyć łącznie co njmniej 540 godzin. 3. Prktyki zwodowe są relizowne w wymirze określonym w podstwie progrmowej ksztłceni w zwodch, w klsie ustlonej przez dyrektor technikum. W przypdku prktyk zwodowych relizownych dłużej niż przez 4 tygodnie, dlsze tygodnie ich trwni dyrektor technikum przelicz n godziny i orgnizuje w rmch godzin przeznczonych n ksztłcenie zwodowe (jedn godzin zegrow prktyki zwodowej odpowid jednej godzinie lekcyjnej). Dyrektor technikum może rozłożyć w czsie przebieg prktyk zwodowych relizownych dłużej niż przez 4 tygodnie. 4. Dyrektor technikum, po zsięgnięciu opinii rdy technikum, jeżeli rd technikum nie zostł powołn - po zsięgnięciu opinii rdy pedgogicznej, rdy rodziców i smorządu uczniowskiego, uwzględnijąc zwód, w którym ksztłci technikum, zinteresowni uczniów orz możliwości orgnizcyjne, kdrowe i finnsowe technikum, ustl przedmioty relizowne w zkresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybier 2 przedmioty, z tym że jednym z tych przedmiotów powinn być: geogrfi, biologi, chemi, fizyk lub mtemtyk. 5. Uczeń jest obowiązny relizowć przedmiot uzupełnijący histori i społeczeństwo, z zstrzeżeniem ust Uczeń, który relizuje w zkresie rozszerzonym: 1) przedmiot histori i jeden z przedmiotów: geogrfi, biologi, chemi lub fizyk, jest obowiązny relizowć przedmiot uzupełnijący ekonomi w prktyce; 2) przedmioty: histori i mtemtyk, jest obowiązny relizowć przedmiot uzupełnijący

19 przyrod. 7. Przedmioty w zkresie podstwowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlny i mtemtyk, są relizowne w klsch I i II. 8. Przedmioty w zkresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlny i mtemtyk są relizowne w klsch I- IV, równolegle z tymi przedmiotmi w zkresie podstwowym. 9. Przedmioty w zkresie rozszerzonym: histori, wiedz o społeczeństwie, geogrfi, biologi, chemi, fizyk i informtyk są relizowne po uprzednim zrelizowniu tych przedmiotów w zkresie podstwowym. 10. Relizcj przedmiotów: histori muzyki, histori sztuki, język łciński i kultur ntyczn orz filozofi może rozpocząć się w klsie I, II, III lub IV. 11. Tygodniowy wymir godzin: 1) obowiązkowych zjęć edukcyjnych i zjęć z wychowwcą dl uczniów poszczególnych kls wynosi: ) kls I - 33 godziny, w oddzile dwujęzycznym - 35 godzin, b) kls II - 35 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 36 godzin, c) kls III - 34 godziny, w oddzile dwujęzycznym - 35 godzin, d) kls IV - 31 godzin, w oddzile dwujęzycznym - 33 godziny; 2) zjęć rewlidcyjnych dl uczniów niepełnosprwnych, w kżdym roku szkolnym, wynosi: ) w oddzile specjlnym - po 8 godzin n oddził, b) w oddzile ogólnodostępnym lub integrcyjnym - po 2 godziny n uczni. 12. Ksztłcenie zwodowe teoretyczne i ksztłcenie zwodowe prktyczne może zkończyć się do końc lutego osttniego roku nuki. 13. Uczniowie oddziłu (grupy oddziłowej, międzyoddziłowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych relizownych w zkresie rozszerzonym orz przedmiotów uzupełnijących, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymir godzin, o którym mow w ust. 2, mogą relizowć dodtkowo przedmiot uzupełnijący, dl którego nie zostł ustlon podstw progrmow, lecz progrm nuczni tego przedmiotu zostł włączony do szkolnego zestwu progrmów nuczni. Relizowny dodtkowo przez uczniów przedmiot uzupełnijący ustl dyrektor technikum po zsięgnięciu opinii uczniów dnego oddziłu (grupy oddziłowej, międzyoddziłowej lub międzyszkolnej). 14. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 11 pkt 1 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust. 1 pkt 1 lit. i d-f orz w ust Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. 16. Wymir godzin przeznczonych n relizcję zjęć religii lub etyki, zjęć wychowni do życi w rodzinie, zjęć język mniejszości nrodowej, etnicznej lub język regionlnego i nukę włsnej historii i kultury orz zjęć sportowych w oddziłch i szkołch sportowych orz szkołch mistrzostw sportowego określją przepisy, o których mow w 4 ust. 2 rozporządzeni.

20 ZAŁĄCZNIK Nr 9 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY POLICEALNEJ, W TYM SZKOŁY POLICEALNEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 1. W szkole policelnej w dwuletnim okresie nuczni minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych wynosi: 1) wychownie fizyczne godzin; 2) ksztłcenie zwodowe teoretyczne godzin; 3) ksztłcenie zwodowe prktyczne godzin. 2. Prktyki zwodowe są relizowne w wymirze określonym w podstwie progrmowej ksztłceni w zwodch. 3. W przypdku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nuczni wymir godzin określony dl dwuletniego okresu nuczni, o którym mow w ust. 1, uleg odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. 4. Tygodniowy wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych dl uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin. 5. Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. 1) sumą godzin wynikjącą z pomnożeni tygodniowych wymirów godzin określonych w ust. 4 przez fktyczną liczbę tygodni, w których odbywją się obowiązkowe zjęci edukcyjne w kolejnych ltch szkolnych, 2) sumą godzin określonych w ust Wymir godzin do dyspozycji dyrektor szkoły, o których mow w 2 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzeni, ustl w kżdym roku szkolnym dyrektor szkoły, z uwzględnieniem rt. 42 ust. 2 pkt 2 ustwy z dni 26 styczni 1982 r. - Krt Nuczyciel. ZAŁĄCZNIK Nr 10 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI 1. W szkole specjlnej przysposbijącej do prcy dl uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umirkownym lub zncznym orz dl uczniów z niepełnosprwnościmi sprzężonymi (IV etp edukcyjny) w trzyletnim okresie nuczni: 1) minimlny wymir godzin obowiązkowych zjęć edukcyjnych wynosi: ) funkcjonownie osobiste i społeczne godzin, b) wychownie fizyczne godzin, c) przysposobienie do prcy godzin; 2) zjęci rewlidcyjne godzin; 3) zjęci sportowe godzin; 4) zjęci ksztłtujące kretywność godzin.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 2015.09.01 zm. Dz.U.2014.1993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu:

brzmienie od 2009-09-01 Zmiany aktu: brzmienie od 2009-09-01 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 142) Zmiany aktu: 2009-09-01

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Projekt z 9 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Obowiązujący ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych Kolorem zielonym kursywą zapisy dodawane Kolorem niebieskim kursywą zapisy uchylane Kolorem czerwonym kursywą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155) Zmiany Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 23 grudnia 2008 r. 20 stycznia 2012 r. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Jest to kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się?

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych. Jakie unormowania nie zmieniają się? Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się? 1) ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia edukacyjne nie będzie mniejsza niż dotychczas; Etap

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. umiarkowanym lub znacznym. w roku szkolnym 2013/2014

Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. umiarkowanym lub znacznym. w roku szkolnym 2013/2014 Plan nauczania dla Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w roku m 2013/2014 I ETAP EDUKACYJNY / klasy I-III / liczba lp. obowiązkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki nr 2 i nr 9 do rozporządzenia)

2) zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załączniki nr 2 i nr 9 do rozporządzenia) Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 47 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2012 r., poz. 204 Zmiany: Dz. U. z 2012 r., poz. 251 i poz. 1993

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2012 r., poz. 204 Zmiany: Dz. U. z 2012 r., poz. 251 i poz. 1993 Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst pierwotny:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół w Łabiszynie na rok szkolny 2015/2016 Pln prcy Zespołu Szkół w Łbiszynie n rok 2015/2016 Podstw prwn: Ustw z dni 7 wrześni 1991 r. o systemie oświty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustwą z dni

Bardziej szczegółowo

wybrany przedmiot 3 Ekonomia w praktyce po 1godzinie na każdy wybrany przedmiot

wybrany przedmiot 3 Ekonomia w praktyce po 1godzinie na każdy wybrany przedmiot Załącznik nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r.

Nowe liceum od roku 2012. Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r. Nowe liceum od roku 2012 Ramowe plany nauczania w oparciu o projekt rozporządzenia MEN /materiał roboczy z dnia 2 listopada 2010 r./ Dyrektor LO po zasięgnięciu opinii RP, RR i SU uwzględniając zainteresowania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ. Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu nauczania ZAŁĄCZNIK Nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA KLAS I - III Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Nzw szkoły Typ szkoły Nzw 1. 2. 3. Podstwow im. Henryk Sienkiewicz w Choroszczy Podstwow nr 12 im. Zygmunt Gloger w Biłymstoku

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r.

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. /konferencjaoskko2012/ Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 r. Ryszard Sikora, OSKKO. /konferencjaoskko2012/ Podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych

Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Podstawa programowa Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ Załącznik nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 2 Język obcy nowożytny 3 Historia i społeczeństwo 4 Przyroda 5 Matematyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Olsztyn dn. 10 września 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące projektu z dnia.2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH Załącznik nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I-III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia.... 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Podstawa prawna: 1. Art. 31 ust. 1 pkt 10 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/148/2016 RADY GMINY POKÓJ z dni 31 mj 2016 r. w sprwie wysokości i zsd ustlni orz rozliczni dotcji celowych dl podmiotów prowdzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki smorządu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i program nauczania w roku szkolnym 2015/16

Podręczniki i program nauczania w roku szkolnym 2015/16 i i progrm nuczni w roku szkolnym 2015/16 Kls VI Progrm Nuczyciel podpis Język polski Mtemtyk Język ngielski Histori Przyrod Plstyk Muzyk Technik Informtyk język polskiego w Między nmi A. Łuczk, A. Murdzek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Projekt z dnia 27.10.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli Na podstawie art. 111 ustawy z dnia - Prawo oświatowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Białystok, 24.02.2012

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI - klasa I rok szkolny 2016/2017 Przedmioty ogólnokształcące

PODRĘCZNIKI - klasa I rok szkolny 2016/2017 Przedmioty ogólnokształcące PODRĘCZNIKI - kls I rok szkolny 2016/2017 Przedmioty ogólnoksztłcące Lp. Zjęci edukcyjne Kls I Kls II Kls III Kls IV 1. Biologi 1 2. Chemi 1 R. Hss,A.J.Mrzigod To jest chemi Now Er 3. Edukcj dl bezpieczeństw

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania

Szkolny plan nauczania owitowy Zespół Szkół Ogólnoksztłcących w Legionowie Dt wydruku: 0--9 Nzw rkusz: Aneks0/0 Kod obliczeń: kcoy0m-j0 Szkolny pln nuczni Szkolny pln nuczni: AGim (j.frncuski) - dwujęzycznf, rmówk ministeriln:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.08.30 13:34:54 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZĄCEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ) 1.

Bardziej szczegółowo

Historia Grabowca. Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 1811-31.03.2008. Wojciech Kulik, Renata Kulik, Henryk Kulik

Historia Grabowca. Monografia Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 1811-31.03.2008. Wojciech Kulik, Renata Kulik, Henryk Kulik Histori Growc Monogrfi Zespołu Szkół im. Henryk Sienkiewicz w Growcu 1811-31.03.2008 Wojciech Kulik, Rent Kulik, Henryk Kulik Wojtkowi kochnemu Synowi Tom III, lt 1988-2008 2 Monogrfi Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie I Liceum Ogólnoksztłcące z Oddziłmi Dwujęzycznymi im. Tomsz Zn we Wschowie Dl uczniów zinteresownych przedmiotmi ścisłymi proponujemy nstępujące profile ksztłceni: 1. Politechniczno-informtyczny - informtyk

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem (dla kjas I-VI)

Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów ze złożonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem (dla kjas I-VI) Dziennik Ustaw Nr 41-2293- Poz. 415 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 415) Ramowy plan nauczania dla sześcioletniej szkoły specjalnej dla uczniów

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA Załącznik nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGO LNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla klas I III Tabela 1 Poz. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE TECHNIKUM 3 LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Język polski P Ponad słowami. 3 3. Język angielski. Język angielski Grupa I. Hueber Polska. Silke Hilpert, Daniela Niebisch. Język niemiecki.

Język polski P Ponad słowami. 3 3. Język angielski. Język angielski Grupa I. Hueber Polska. Silke Hilpert, Daniela Niebisch. Język niemiecki. Wykz podręczników n rok szkolny 2015/2016 dl klsy III mtemtyk,geogrfi, Grup I - j., Grup II - informtyk Zjęci edukcyjne oziom Tytuł podręcznik Autor Wydwnictwo polski ond słowmi..ruszczyński A. ówny, M.ówny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYKAZ INNOWACJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 L Nzw szkoły 1. Szkoł Sióstr Misjonrek Św. Rodziny im. Bł. B. Lment w Biłymstoku Nr/Nzw Boży konstruktorzy, czyli zjęci techniczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

Szkolny plan nauczania

Szkolny plan nauczania Zespół Szkół w Kórniku, ul.oznńsk t wydruku: 0--0 Nzw rkusz: KOIA ANEKS ZS Kórnik 0/0 Kod obliczeń: Szkolny pln nuczni Szkolny pln nuczni: A (A j.pol j.ng wos A/H - A j.pol j.ng wos A/H, rmówk ministeriln:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r.

z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dnia 29 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministr Środowisk 1) z dni 20 czerwc 2005 r. zmienijące rozporządzenie w sprwie kryteriów bilnsowości złóż koplin Dz. U. Nr 116, poz. 978 z dni 29 czerwc 2005 r.) N podstwie rt. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. Bogna Skoraszewska, OSKKO /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy

Bardziej szczegółowo