a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a A BAMIX HALE DLA PRZEMYSŁU Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy 828"

Transkrypt

1 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il A HALE DLA PRZEMYSŁU Wrszw, roku Zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828 I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zmwijącym jest: 8AMIX Zygmunt Leśnik z siedzibą w Wrszwie przy ul. Gbriel 4 lok. 2, Wrszw, NIP , REGON , Dokłdny dres do korespondencji: ulic Gbriel 4 lok. 2, Wrszw, e-mil: z. ix.pl Osobą uprwnioną do porozumiewni się z Wykonwcmi jest: Zygmunt Leśnik, tel.: , e-mil: Ilekroć w niniejszym zpytniu ofertowym lub złącznikch jest mow o Wykonwcy nleży przez to rozumieć podmiot, do którego zostło skierowne niniejsze zpytnie lub który złoży ofertę w odpowiedzi n niniejsze zpytnie ofertowe. li. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zmówieni w rmch relizcji Projektu pn.: Implementcj nowoczesnej pltformy 828 w firmie 8AMIX usprwnijącej współprcę biznesową z kontrhentmi", współfinnsownego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego, Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk, Priorytet VIII, Dziłnie 8.2 jest: wykonnie przez Wykonwcę n rzecz Zmwijącego pltformy Szczegółowy opis przedmiotu zmówieni zwier poniższ specyfikcj: PLATFORMA 82B Poszczególne m o duły orz ich podstwowe fun kcj onlnoś ci: n~i,,,, u,j 8 A M I X Inwestujemy w wszą przyszłość mgr inż. Zygmunt leinik Wr.;7w, ul. Gbriel 4 lolt. l F'.~ GCli 1 : !31 1..:1?: s:; Projekt współfinnsowny przez Unię Europej ską ze środków Europejskiego Funduszu

2 I N NOWACYJ NA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI s4 PRZEMYSŁU HAl.E OLĄ 1. Moduł - bz prtnerów System 828 swoje dziłnie będzie opierł o rozbudowny moduł zrządzni prtnermi. Dzięki wdrożeniu tego modułu możliwe będzie uporządkownie wszystkich procesów dotyczących współprcy z poszczególnymi prtnermi, sktlogownie ich, przyporządkownie odpowiednim dziłom firmy w zleżności od rodzju prtner. Pond to pltform wyposżon będzie w mechnizm wyszukiwrki orz prezentcji wszystkich dnych dotyczących prtner, więc będzie swego rodzju nrzędziem zrządzni kontktmi - w obydwie strony. Funkcjonlności: Nrzędzie zrządzni prtnermi (edycj, usuwnie, uprwnieni itp.) Wyszukiwrk prtnerów po dnych kontktowych, prezentcj tych dnych Podził prtnerów ze względu n rodzj prowdzonej dziłlności Zwnsowny system kontktu z prtnerem/wnioskodwcą, z zimplementownym mechnizmem wątkowni widomości 2. Produkty - ktlog/dordztwo wyboru Wnioskodwc plnuje usprwnić prezentcję włsnej oferty produktowej współprcującym z nim prtnerom. Wdrożony zostnie rozbudowny mechnizm zrządzni bzą produktów wrz z nrzędziem trkcyjnej prezentcji produktów orz możliwością wysłni zpytni o produkt. Funkcjonlności: Mechnizm zrządzni produktmi wyposżony w: o Opcję importu bzy produktów z plików csv o Opcję exportu bzy produktów do csv, xml, xls o Możliwość ktegoryzcji produktów Integrcj z wizuliztorem produktowym, prcującym w formule SS Możliwość pobrni pełnego ktlogu oferty produktowej - lub jego wycinku, w formie gotowego pliku.zip. Mechnizm umożliwijący złożeni zpytni lub wysłni pordy dotyczącej dnego produktu. System odnotowywć będzie wszystkie tkie komunikty i utomtycznie będzie powidmił o nich Wnioskodwcę Opcj dodni produktu do koszyk, n podstwie którego może być wygenerown ofert Mechnizm utomtycznego powidmini Wnioskodwcy o brku dnego towru, orz opcj utomtycznego powidomieni prtner, gdy dny towr zostnie uzupełniony Mechnizm tworzeni ofert specjlnych i promocji - w momencie gdy prcownik Wnioskodwcy zuwży resztki mgzynowe dnego produktu (np. płytki ścienne o konkretnym wzorze) to może stworzyć ofertę specjlną n ten produkt by zchęcić prtnerów do wykupieni Nrzędzie umożliwijące prtnerom zmówienie próbek orz drmowych ktlogów w formie elektronicznej 3. Genertor ofert Mechnizm ten będzie umożliwił utomtyczne wygenerownie oferty hndlowej n produkty pochodzące z sortymentu Wnioskodwcy, wybrne uprzednio przez prtner. Inwestujemy w wszą przyszłość.afvy1,;w.j b1l l!ft.. BAM I X 111y1 "* mgr inż. Zygmunt Ldnik O I 347 \ ;~rs1.w, ul. Gbńcl 4 lok. 2 fi~gon : r-.:ip: CO Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

3 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI?4 z HALE D L:. PRZEMYSŁU Funkcjonlności: Generownie oferty do pdf podpisnego elektronicznie przez Wnioskodwcę, n podstwie koszyk z wybrnymi produktmi, Automtyczne nlicznie bonusowego rbtu w przypdku przekroczeni konkretnych progów cenowych ustlnych przez Wnioskodwcę Opcj zpisu oferty w systemie lub przesłni jej do relizcji 4. System lojlnościowy System ten będzie mił n celu poprwienie współprcy z prtnermi będącymi rchitektmi. Znczn część zmówień relizownych przez Wnioskodwcę pochodzi włśnie od tego typu prtnerów, ztem zchęcenie ich do jeszcze ściślejszej współprcy może przynieść obopólne korzyści. Funkcjonlności: Prtner, z zmówione produkty, będzie zdobywł kredyty Powstnie specjlny ktlog ngród, z którego prtner będzie mógł wybrć ngrody z które zpłci" kredytmi Pnel dministrcyjny, w którym prtner będzie mógł zobczyć ktulny poziom kredytów, historię zmówień, jk przebiegł proces zdobywni kredytów itp System nliczni bonusowego w przypdku przekroczeni konkretnych wrtości zmówień 5. Progrmem rbtowym dl stłych klientów Ściśle powiązny zrzem zintegrowny z systemem lojlnościowym orz bzą produktową będzie system rbtowy dl stłych odbiorców, współprcujących z Wnioskodwcą. Funkcjonlności: Możliwość definiowni indywidulnych rbtów dl prtnerów Możliwość definiowni progów upustowych, uzleżnionych od ktegorii oferty Wnioskodwcy, dl kżdego prtner (tj. 5% upustu dostnie prtner jk zmówi np. 1 OO pczek płytek podłogowych o wzorze mlin", 10% jk zmówi płytki ścienne o wzorze wiśni " ) 6. Mechnizm zmówień z negocjcją cen i rbtmi orz informcją o sttusie relizcji Wnioskodwc plnuje wdrożenie mechnizmu, który pozwoli prtnerom n negocjcje cen. Często prtner zdje sobie sprwę z tego ile dny produkt może kosztowć, bezpośrednio u producent, dltego też mimo iż jest w stnie zpłcić pewną prowizje - to ceny zncznie większe skutecznie go odstrszją od zkupu sortymentu Wnioskodwcy. Stąd też plnown jest implementcj opcji negocjcji cen w module relizującym proces zmwini produktów. Jest to innowcyjn i zchęcjąc opcj djąc możliwość prtnerowi - tym smym będzie skłnić go do większego i dłuższego zinteresowni ofertą. Inwestujemy w wszą przyszłość or~,. S. I " BAM I X mgr inż. Zygmunt Leśnik Wurs1..-iw, ul. Gbriel 4 lok.. 2 R :::GO~ : NI?: 53..;.Q (i() Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

4 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI n ± I ~ HALE O L.=. PRZEMYS Ł U Funkcjonlności: Mechnizm obsługi relizcji zmow1eni (w tym n próbki), ndwni mu uniklnego numeru z pomocą którego Wnioskodwc będzie identyfikowł dne zmówienie Możliwość wydruku zmówieni w postci pliku pdf, możliwego do pobrni, wyposżonego we wszelkie niezbędne informcje dotyczące zmówieni: o Dne zmwijącego o List wybrnych produktów o Dne dotyczące płtności o Koszt sumryczny i jednostkowy zmówieni Export wszystkich dnych dotyczących zmówień do csv, xls Nrzędzie negocjcji ceny - zmówienie będzie wpływć do systemu, jednk prtner dl dnego zmówieni będzie ustlł włsną cenę. W przypdku gdy Wnioskodwc zkceptuje tką cenę - zkceptuje zmówienie, w przeciwnym wypdku zostnie ono odrzucone i nie będzie relizowne lub prtner zostnie powidomiony drogą milową o nowej cenie, oferownej przez Wnioskodwcę Mechnizm utomtycznego powidmini drogą poczty elektronicznej o sttusie relizcji zmówieni, kompletowni produktów itp. Możliwość podglądu gotowego zmówieni, o pobrni wygenerownych dokumentów finnsowych podpisnych elektronicznie w formcie pdf o pobrni listy zmówionych produktów, podpisnych elektronicznie o pobrni dokumentów dotyczących spedycji, orz smego numeru przesyłki 7. Mod uł wycen indywidulnych Dodtkowym modułem, jki będzie wdrożony w pltformie 828 będzie mechnizm, który umożliwi prtnerom zlecenie Wnioskodwcy wyceny n podstwie indywidulnych wytycznych. Często zdrz się, że część produktów jkie prtner chce zkupić jest n specjlne zmówienie i wymgją sprowdzeni - np. zz grnicy. Dltego też ilość komplikcji w tej sprwie sprwi, iż prtnerzy często rezygnują z tkich zmówień. Jednk Wnioskodwc brdzo chętnie może je relizowć - dltego też wdrożenie ww. modułu ułtwi obsługę tego typu procesów. Funkcjonlności: Opcj wysyłki wszelkich dnych dotyczących indywidulnego zmówieni o Dołącznie opisów o Dołącznie zdjęć I plików o Dołącznie listy produktów w formcie csv, xml Prcownik Wnioskodwcy sprwdz dostępność poszczególnych pozycji z zmówieni Budowne jest dedykowne zmówienie zbiorcze, nstępnie jest odsyłne w postci dokumentu PDF wygenerown ofert potwierdzon poprzez podpis elektroniczny, wrz z wyceną orz terminem relizcji W przypdku kceptcji prtner wrunków oferty, jest on przekzywn do relizcji Inwestujemy w wszą przyszłość ~.,.. _,, BAM I X mgr irli. Zygmunt Leśnil O \\';1m..11w, ul. Gbric'3..( lok. 2 REGON: ~:l i' : 53~ Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

5 N/IRODOW/I STRllTEGIA S PÓJNOŚCI il 4 z HAL E DL.\ PRZEMYSŁU 8. Spedycj - integrcj z kuriermi Gotowe zmówienie musi być przetrnsportowne do prtner. Zzwyczj prtner sm odbier zmówiony towr, jednk często zdrz się iż jest on wysyłny do niego kurierem. W tym celu Wnioskodwc plnuje wdrożyć mechnizm integrujący pltformę 828 z systemem firmy kurierskiej, usprwnijąc proces przekzni towru. Funkcjonlności : Nrzędzie tworzeni dokumentów spedycyjnych z opcją wydruku, ułtwijących przekznie gotowych dnych kurierowi Integrtor, wykorzystujący mechnizmy API po stronie systemu kurier, umożliwijący ndnie przesyłki bezpośrednio z systemu 828 Mechnizm informowni prtner o numerze przesyłki, prognozownym terminie dostrczeni itp. 9. Reklmcje Obsług reklmcji zmow1onego towru jest jednym z priorytetowych dziłń dotyczących usprwnieni procesów biznesowych zchodzących we współprcy Wnioskodwc - prtner. Aktulnie kżd reklmcj jest brdzo problemtyczn i wymg zbyt dużych nkłdów prcy ze strony Wnioskodwcy. Wdrożenie modułu obsługi reklmcji bezpośrednio w pltformie 828 usprwni cły ten proces i sprwi, iż będzie on pół utomtyczny- tym smym oszczędny. Funkcjonlności: Możliwość zgłoszeni do reklmcji dnego produktu, z dnego zmówieni Opcj otrzymywni powidomień o etpie relizcji reklmcji. 1 O. Finnse i rozliczeni Moduł ten będzie zintegrownym mechnizmem umożliwijącym przeprowdzenie wszystkich procesów finnsowych zchodzących podczs normlnej prcy Wnioskodwcy i jego prtnerów. Funkcjonlności : Generownie fktur i innych dokumentów finnsowych orz mgzynowych Wgląd w stn nleżności Opcj wysyłni rportów zobowiązń do poszczególnych prtnerów Ewidencj fktur zkupu Kojrzenie fktur z dokumentem mgzynowym Ili. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Oferent rozpocznie relizcję przedmiotu zmówieni nie później niż 7 dni od dni zwrci umowy. Ostteczny termin wykonni pltformy 828 to rok. Inwestujemy w wszą przyszłość ~ t'' t ' I., ' ' I. J r c. ~X~ ,. I _,1. '.\, ~J ~. 8 AM I X mgr in~. Zygmunt l.e.<nik Ol \l.'.,-n!"j. ul. G3hricl3 -I lok. 2 i:: ~ :.: c-. o 0219.;21 I Jr': ~::.;-o;:j-g2-00 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

6 I N NOWACYJ NA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI e il p4 z HALE OLA PRZEMYSŁU IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY W postepowniu ofertowym mogą brć udził Oferenci prowdzący dziłlność gospodrczą i posidjący niezbędną wiedzę, kwlifikcje i doświdczenie do wykonni zmówieni. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim n formulrzu ofertowym złączonym do niniejszego zpytni (Złącznik nr 1 ). Ofert musi zwierć: 1. Pełną nzwę Wykonwcy, 2. Adres lub siedzibę wykonwcy numer telefonu orz numer NIP, 3. Wyngrodzenie z relizcję zmówieni przedstwione jko wyngrodzenie netto orz brutto - wyngrodzenie brutto zwier podtek VAT, który wykonwc jest zobowiązny obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepismi. Wyngrodzenie m chrkter ryczłtowy uwzględnić będzie wykonnie wszystkich prc i czynności orz zwier wszelkie koszty związne z relizcją zmówieni, świdczonego przez okres i n wrunkch określonych w złożonej ofercie. Cen jest wyrżon w PLN tj. z dokłdnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ofert musi zwierć wszystkie skłdniki kosztowe związne z relizcją oferty przez Oferent. Zmwijący w żden sposób nie ponosi odpowiedzilności ni opłt z jkiegokolwiek tytułu w stosunku do Oferent oprócz tych, które stnowić będą wyngrodzenie związne w wybrną ofertą. 5. Kżdy Oferent może przedstwić tylko jedną ofertę. Dopuszcz się skłdnie ofert częściowych. 6. Termin związn i ofertą : 30 dni od terminu skłdni ofert, 7. Ofert musi być podpisn przez osobę lub osoby uprwnione do występowni w obrocie prwnym w imieniu Wykonwcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisny pieczątkmi imiennymi. 8. Oferent może wprowdzić zminy w złożonej ofercie lub ją wycofć, pod wrunkiem, że uczyni to przed upływem terminu skłdni ofert. Zrówno zmin jk i wycofnie oferty wymgją zchowni formy pisemnej. 9. Ofertę nleży przedłożyć z pośrednictwem poczty trdycyjnej lub elektronicznej bądź też osobiście, n dres wskzny w punkcie I niniejszego dokumentu. Dokumenty, którymi Oferent dysponuje w formie ppierowej, są niezbędnymi złącznikmi do ofert skłdnych drogą elektroniczną, przedłożyć w formie pliku grficznego oddjącego treść dokumentu. Zleceniodwc zstrzeg sobie prwo do wglądu do oryginłów przed podpisniem umowy n relizcję usługi. nleży je Inwestujemy w wszą przyszłość RAM I X mgr ii::. Zygmrmt l.dnik \\;~1.1 w:i. ul. G:ihrkl 4 lok. 2 F.:::-:;o : O 102 i0 ; I i.:;'. :,:.: Projekt współfinnsowny przez Unię Europej ską ze środków Europejskiego Funduszu

7 NARODOWA STRATEGIA SPóJNOŚCJ. 4 HALE OLA PRZEMYSŁU V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w wersji ppierowej nleży złożyć w kopercie w biurze 8AMIX Zygmunt Leśnik przy ul. Gbriel 4/2, Wrszw. N kopercie nleży zmieścić: (nzwę i dres zmwijącego, nzwę i dres Wykonwcy, dopisek ofert w odpowiedzi n zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828). 2. Ofertę w wersji elektronicznej nleży wysłć n dres emil: podjąc w temcie ofert w odpowiedzi n zpytnie ofertowe n wykonnie pltformy 828" 3. Oferty nleży złożyć do dni do godziny Oferty złożone po tym terminie nie zostną rozptrzone. Decydujące znczenie dl oceny zchowni powyższego terminu m dt i godzin wpływu oferty do Zmwijącego, nie dt jej wysłni. Oferty złożone po terminie będą zwrócone skłdjącym bez otwierni. 5. Komisyjne otwrcie ofert nstąpi w dniu r. o godz. 08:30 w biurze 8AMIX Zygmunt Leśnik przy ul. Gbriel 4/2, Wrszw 6. W toku bdni i oceny ofert Zmwijący może żądć od Wykonwców wyjśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Komisyjn ocen ofert zostnie dokonn w dniu r., wyniki tej oceny i wybór njkorzystniejszej oferty zostną ogłoszone o godz. 17:00 w Zygmunt Leśnik przy ul. Gbriel 4/2, Wrszw. 8. Zmwijący skontktuje się z wszystkimi Wykonwcmi nieobecnymi n ogłoszeniu o wyborze oferty i poinformuje ich o osttecznym rozstrzygnięciu tj. wyłonionym Wykonwcy. 9. Zwrcie umowy nstąpi nie później niż w terminie 7 dni od dni wyboru njkorzystniejszej oferty, z wyjątk iem sytucji opisnej w pkt. VI. 2 i VII. 1. VI. OCENA OFERT Oferty spełnijące wymgni niniejszego Zpytni Ofertowego zostną ocenione przez Zmwijącego zgodnie z przyjętymi kryterimi oceny, tj. cen - 100% wgi. 1. Z njkorzystniejszą zostnie uznn ofert z njniższą ceną. 2. Jeżeli cen oferty njkorzystniejszej przekrcz kwotę, którą Zmwijący może przeznczyć n udzielenie zmówieni, Zmwijący uniewżni postępownie i zwidomi Wykonwców o tym fkcie. Inwestujemy w wszą przyszłość r, p. MJl J V I. A ~~i( i\, m.:~r il!.:. /~1 ::;11H. 111 l~clnik OJ-J., 7 ;>,; :;.1~~0. J, ul. Gbri~h 4 luk. 2 ~...::...,,~- 01c2rn.;s1 i.ir'; :;JHJ20-D2-00 Projekt współfinnsowny przez Unię Europej ską ze środków Europejskiego Funduszu

8 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI il ;. Hl\1. E OLA PRZEMYSŁU VII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Zmwijący przewiduje możliwość nulowni zpytni ofertowego lub zminę jego treści/zmknięci przetrgu bez wybrni oferty - bez podni przyczyny. Zmin treści zpytni ofertowego musi nstąpić przez upływem terminu skłdni ofert. Zmwijący może zmknąć postępownie bez wybrni jkiejkolwiek oferty w szczególności w przypdku, gdy żdn ze złożonych ofert nie odpowid wrunkom określonym przez Zmwijącego. Powyższe zostnie niezwłocznie przekzne wszystkim, którzy otrzymli zpytnie ofertowe/złożyli oferty. 2. Zmwijący poprwi w treści oferty oczywiste omyłki pisrskie niezwłocznie zwidmijąc o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. 3. Złożenie zpytni ofertowego, jk też otrzymnie w wyniku zpytni oferty cenowej nie jest równoznczne ze złożeniem zmow1eni przez Zmwijącego i nie łączy się z koniecznością zwrci przez niego umowy. 4. Dodtkowych informcji udziel: Zygmunt Leśnik, tel.: , e-mil: VIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór formulrz ofertowego. BAM I X mgr inż. Zygm11111 Leśnik \\'.rszw, ul. Gbriel 4 lok. 2 REGON: ~1 NIP: ~2-00 Inwestujemy w wszą przyszłość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

9 i INNOWACYJNA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Złącznik 1 Formulrz oferty *" z HA.1.E OLA PRZEWYSt.U Nzw i dres skłdjącego ofertę: Miejscowość, dt NIP.... Tel/fx Zmwijący: 8AMIX Zygmunt Leśnik ul. Gbriel 4/2, Wrszw WZÓR FORMULARZA OFERTY Nwiązując do zpytni ofertowego dotyczącego wykonni pltformy 828 w rmch relizcji Projektu pn.: Implementcj nowoczesnej pltformy 828 w firmie 8AMIX usprwnijącej współprcę biznesową z kontrhentmi", współfinnsownego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu, Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk, Priorytet VIII, Dziłnie 8.2, przedstwimy nszą propozycję: Zobowiązujemy się wykonć przedmiotowe zlecenie (zgodnie ze specyfikcją) z nstępu t ącą cenę : L.p. Przedmiot zmówieni Cen netto Cen brutto 1 Pltform 828 Wyngrodzenie cłkowite łączne:... zł brutto (słownie: ) w tym: zł netto (słownie ) +... zł VAT (słownie ) Zmówienie n wykonni systemu 828 zostnie zrelizowne do.... Wykonwc oświdcz, że: 1. Po zpoznniu się z treścią ogłoszeni orz wszystkimi złącznikm i stnowiącymi jej integrlną część w pełni je kceptuje i nie wnosi do nich zstrzeżeń. 2. Zdobyliśmy wszystkie informcje niezbędne do przygotowni oferty. 3. Przedstwion ofert spełni wymogi określone w ogłoszeniu. Inwestujemy w wszą przyszłość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

10 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI $2 4 HALE OL.A PRZ:l!YYStU 4. Znjdujemy się w sytucji ekonomicznej i finnsowej zpewnijącej wykonnie przedmiotu zmówieni. 5. Posidmy niezbędną wiedzę, kwlifikcje i doświdczenie do wykonni zmówieni. 6. Jesteśmy związn i niniejszą ofertą n czs 30 dni. 7. W przypdku przyznni nm zmówieni, zobowiązujemy się do zwrci umowy w miejscu i terminie wskznym przez Zmwij ącego. Podpis i pieczęć osoby przedstwiciel /przedstwicieli Wykonwcy/ Inwestujemy w wszą przyszłość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B

Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B Warszawa, 01.04.2014 roku Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy B2B I. ZAMAWIAJACY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: BAMIX Zygmunt Leśniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela 4 lok. 2, 01-347 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ Brzeźnio, dn. 6.03.202r. Modyfikcj treści SIWZ Dotyczy przetrgu nieogrniczonego nr R.27.2.202 n zdnie pn.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ N podstwie rt. 38 ust. 4 ustwy z dni 29.0.2004 r. Prwo zmówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na

Formularz ofertowy. w odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Złącznik nr 1 do SIWZ Wzór formulrz ofertowego Formulrz ofertowy w odpowiedzi n ogłoszenie w procedurze przetrgowej prowdzonej w trybie przetrgu nieogrniczonego n dostwę elektrycznej czynnej dl grupy zkupowej

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax. ..

FORMULARZ OFERTOWY NAZWA WYKONAWCY... tel... fax.  .. Złącznik nr 2 do SIWZ Zorgnizownie, zrządznie i eksplotcj systemu BiKeR Biłostock Komunikcj Rowerow FORMULARZ OFERTOWY Misto Biłystok ul. Słonimsk 1 15-950 Biłystok NAZWA WYKONAWCY.... Siedzib (dres) wykonwcy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Użytkownik Klient 1.01 Import prognoz zakupu z systemu Klienta 1.02 Import zamówień zakupu z systemu Klienta. Uwagi. Użytkownik Dostawca

Użytkownik Klient 1.01 Import prognoz zakupu z systemu Klienta 1.02 Import zamówień zakupu z systemu Klienta. Uwagi. Użytkownik Dostawca 1 NetBuyer Pltform Web do zintegrownego zrządzni łńcuchem dostw zmówień zkupowych od wielu Dostwców do jednego. Wszyscy użytkownicy Pltformy muszą mieć złożone kont. Zlecne jest, by system w sposób zintegrowny

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNES PLANU

KARTA OCENY BIZNES PLANU Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w projekcie Czs n przedsiębiorcze kobiety'' KARTA OCENY BIZNES PLANU w rmch projektu Czs n przedsiębiorcze kobiety'' w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu klienta 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcj DROGA DO PORTALU KLIENTA TOLL COLLECT Spis treści 1. Wrunki 2. Zkłdnie kont 3. Logownie 4. Korzystnie z portlu klient 5. Subkont 5.1Zkłdnie subkont 5.2 Edycj subkont 5.3 Usuwnie subkont 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów Łochów, dnia 12.02.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem, zwraca się z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ CENOWY. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4

Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ CENOWY. Cena netto Cena z kolumny 5 x ilość z kolumny 4 Złącznik nr 1b do Specyfikcji Istotnych Wrunków Zmówieni (pieczęć wykonwcy) FORMULARZ CENOWY Grup 1 Jednorzowe elektrody bipolrne do histeroskopii opercyjnej i resektoskopii komptybilne z bipolrnym genertorem

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl

Regulamin współpracy z pasażem www.zakupy.poradnikzdrowie.pl Regulmin współpry z psżem www.zkupy.pordnikzdrowie.pl 1 Definije 1 Murtor MURATOR Spółk Akyjn z siedzią w Wrszwie, 00-570 Wrszw, l. Wyzwoleni 14, NIP 526-00-08-745, wpisn do Krjowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego

Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego PCPR.825.1.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22 na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 14 000 euro dot. zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszenia o zakończeniu

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego!

Kalendarze REKLAMOWE. Podaruj pracownikom i klientom coś przydatnego i osobistego! REKLAMOWE Klendrze Podruj prcownikom i klientom coś przydtnego i osobistego! Indywidulne grwerownie lserem 10 zł z egz. ŚRODKI KALENDARZY estetyczne, funkcjonlne, obszern część informcyjn, tls z mpkmi

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kart RUP

Przygotowanie kart RUP Przygotownie krt RUP Bnk Gospodrstw Krjowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Wrszw Stron nr 1 z 18 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZYGOTOWANIE KART RUP... 3 2.1 KARTA RUP_L_0151 Depozyt do sygntury

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 7.10.2013r. w ramach projektu: System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM

Zapytanie ofertowe z dnia 7.10.2013r. w ramach projektu: System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM Formularz zapytania Warszawa, 7.10.2013r Zapytanie ofertowe z dnia 7.10.2013r. na: usługi badania rynku w ramach projektu: System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM numer

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa12; Turze zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP REGON

ul. Parkowa12; Turze zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP REGON Tczew, dnia 20 lutego 2012 r. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu inwestycyjnego w ramach projektu pn. Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA PROJEKTU Złącznik nr 3B do Regulminu konkursu grntowego Fundusz Inicjtyw Obywtelskich Młopolsk Loklnie - wzór sprwozdni skłdnego przez grupę nieformlną wrz z orgnizcją wspierjącą NR WNIOSKU.. KONKURS GRANTOWY W

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE NAItOOow.t. S11l.4TEG'4 ~OSCI.*.. * -. * Łagiewniki, dnia 24 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn: "Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2

Formularz wyliczenia należności za wycofane zboże Izb_P6_f2 Stron: 1/5 I Z B 0 6 0 2 V 8 F 1. Tu proszę nkleić nlepkę identyfikcyjną /Jeżeli przedsiębiorc nie posid nlepki identyfikcyjnej proszę wpisć poniżej numer rejestrcyjny otrzymny w ARR/ * Pieczątk kncelrii

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze Tczew, dnia 13 sierpnia 2012 r. Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Turze I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA Zamawiającym jest: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

WND-RPPK.01.01.00-18-289/09

WND-RPPK.01.01.00-18-289/09 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku biurowego, ul. Nad Przyrwą 13 w Rzeszowie, zgodnie z nw. wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-289/09

Bardziej szczegółowo

ii:i poprmzprakrnq ,:il:ffi8 iii, DoPRoTESIoNAIJZMU KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRAT GIA SPOJNOSCI ZAPYTAN I E OFERTOWE nr PP dp I Dsw?

ii:i poprmzprakrnq ,:il:ffi8 iii, DoPRoTESIoNAIJZMU KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRAT GIA SPOJNOSCI ZAPYTAN I E OFERTOWE nr PP dp I Dsw? NARODOWA STRAT GIA SPOJNOSCI w.drw,cdu.pl {r '.!G* "f*hl,:il:ffi8 DolnoSlqsk Szkol Wy2sz ul. Wgonow 9 Tel.077/ 358-27-47 e-mil : ppdp_i.beno@dswe.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 Wrocfw, I4.03.2OLL

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 17 Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Priorytet VI Rynek prcy otwrty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Projekt: Własny biznes szansą dla kobiet. nr RPWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt: Włsny iznes sznsą dl koiet nr RPWP.06.03.01--0173/1 w rmch Wielkopolskiego Regionlnego Progrmu Opercyjnego n lt 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO CARGO ZARABIAJ NA WZROSTACH KOSZTÓW TRANSPORTU MORSKIEGO ZASTRZEŻENIE Przedstwione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stnowią oferty w rozumieniu rt. 66 Kodeksu cywilnego, mją one chrkter wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

infolinia 0800 201211

infolinia 0800 201211 neo.pl Ogólnopolski dostwc usług internetowych infolini 0800 201211 NEO.pl internetowe rozwizni dl biznesu Spis tresci Aktuln ofert cenow sieci hostingowej NEO.pl...3 Ogólne informcje dotyczce usług w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 Wojskowy Szpitl Kliniczny z Polikliniką Smodzielny Publiczny Zkłd Opieki Zdrowotnej w Krkowie Sekcj Zmówień Publicznych (budynek nr 45) Tel. (012) 630 80 57, (012) 630 80 58, tel/fx (012) 630 80 59 Godziny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

R.272.ZP.27.2014 Białobrzegi, 10.12.2014 r.

R.272.ZP.27.2014 Białobrzegi, 10.12.2014 r. R.272.ZP.27.2014 Białobrzegi, 10.12.2014 r. Powiat Białobrzeski w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego esmrt 1 Postnowieni ogólne 1 Niniejszy Regulmin stnowi podstwę prwną określjącą zsdy korzystni ze sklepu internetowego esmrt. Regulmin jest udostępniony nieodpłtnie z pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo