a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez: Prof. dr. hb. Bronisłw Mrcinik Rektor przy kontrsygncie mgr Agnieszki Plcz Kwestor Komisją Zkłdową NSZZ Solidrność Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentowną przez: mgr Krystynę Andrzejewską Związkiem Nuczycielstw Polskiego - Zkłdową Orgnizcją Związkową w Uniwersytecie im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez: dr. Wojciech Kmińskiego Związkiem Zwodowym Nuczycieli Akdemickich Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez: Thoms Anessi, M. Phil. I. Postnowieni ogólne 1 Dziłjąc n podstwie decyzji Ministr Nuki i Szkolnictw Wyższego nr DBF.ZFD PJ.1 z dni 20 mj 2015 roku, z dniem 1 styczni 2015 roku, zwiększ się wyngrodzeni prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu n zsdch określonych w niniejszym porozumieniu N zwiększenie wyngrodzeń prcowników przezncz się 100% dotcji celowej określonej w decyzji Ministr, o której mow w Z dotcji celowej określonej w decyzji Ministr, o której mow w 1, wydziel się kwotę do 4% jko rezerwę Rektor. II. Zsdy zwiększeni wyngrodzeń zsdniczych 3 1. Zwiększeniem wyngrodzeń zsdniczych objęte zostją nstępujące grupy prcowników: 1) nuczyciele kdemiccy, dl których UAM jest podstwowym miejscem prcy, ztrudnieni n dzień 30 czerwc 2015 roku, 2) prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi, ztrudnieni n dzień 30 czerwc 2015 roku, 3) prcownicy sezonowi, z wyłączeniem prcowników wskznych w ust. 4, ztrudnieni n dzień 1 styczni 2015 roku, 4) prcownicy sezonowi Ogrodu Botnicznego, ztrudnieni n dzień 30 czerwc 2015 roku.

2 2. Wyngrodzeni zsdnicze nuczycieli kdemickich zwiększ się o nstępujące kwoty: Stnowisko Kwot zwiększeni wyngrodzeni zsdniczego w złotych profesor zwyczjny 480 profesor ndzwyczjny z tytułem 450 profesor ndzwyczjny ze stopniem dr hb. 405 profesor ndzwyczjny ze stopniem dr 355 profesor wizytujący z tytułem 440 profesor wizytujący ze stopniem dr hb. 355 profesor wizytujący dr 355 diunkt dr hb. 385 diunkt 380 strszy wykłdowc ze stopniem dr 310 strszy wykłdowc bez stopni dr 250 strszy kustosz dypl., st. dokumentlist dypl. 220 kustosz dypl., dokumentlist dypl. 220 wykłdowc 230 systent 225 lektor, instruktor Wyngrodzeni prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi zwiększ się o nstępujące kwoty: Kwot wyngrodzeni zsdniczego w złotych Kwot zwiększeni wyngrodzeni zsdniczego w złotych < > Z kwoty przeznczonej n podwyżki dl prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi przezncz się 4,5% środków n podwyżki uznniowe co stnowi, że n jeden ett klkulcyjny przezncz się średnio kwotę 60 zł miesięcznie. 2. Podwyżki uznniowe, o których mow w ust. 1, przyznje rektor n wniosek kierownik jednostki określonej w 8. 5 Podwyższeniu w relcji do kwot zwiększeni wyngrodzeni zsdniczego określonych w 3 ust.2, ust. 3 i w 4 ulegją: dodtki z stż prcy, premie, ngrody jubileuszowe, odprwy emerytlne orz pozostłe elementy wyngrodzeni wynikjące ze stosunku prcy Zwiększenie wyngrodzeń zsdniczych prcowników ztrudnionych w niepełnym wymirze czsu prcy jest proporcjonlne do wymiru ztrudnieni. 2. Zwiększenie wyngrodzeń zsdniczych prcowników ztrudnionych po 1 styczni 2015 roku nstępuje od dni podjęci prcy. 3. Zwiększone wyngrodzeni zostną wypłcone, z wyrównniem od 1 styczni 2015 roku, w terminie określonym przez Kwesturę.

3 III. Zsdy wypłceni rocznego wyngrodzeni motywcyjnego 5 1. Zgodnie z postnowienimi 5 ust. 7 Porozumieni zwrtego w dniu 23 czerwc 2014 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2014 roku i w związku ze spełnieniem wskznych tm wrunków, kwot przeznczon n roczne wyngrodzenie motywcyjne w 2015 roku zostje w cłości utrzymn w 2015 roku. 2. Zsdy przyznwni orz wysokość stwek rocznego wyngrodzeni motywcyjnego ustlone zostną w porozumieniu zwrtym ze związkmi zwodowymi dziłjącymi w Uczelni w terminie nie późniejszym niż do 15 wrześni 2015 roku. 3. Rocznego wyngrodzeni motywcyjnego nie otrzymują prcownicy, których wyngrodzeni finnsowne są z innych źródeł niż dotcj podstwow, tj. z funduszu pomocy mterilnej, z dochodów włsnych uczelni, z bdń nukowych orz funduszy Unii Europejskiej i funduszy międzynrodowych, tkże innych źródeł pozbudżetowych. 4. Kwot przeznczon n roczne wyngrodzenie motywcyjne w 2015 roku zostnie utrzymn w 2016 roku i ltch nstępnych w cłości lub w części, jeśli Uczelni otrzymywć będzie w kolejnych ltch odpowiednie środki finnsowe w rmch dotcji podstwowej. IV. Postnowieni końcowe 6 Zwiększeni wyngrodzeń nie obejmują prcowników, których wyngrodzeni finnsowne są z innych źródeł niż dotcj podstwow, tj. z funduszu pomocy mterilnej, z dochodów włsnych uczelni, z bdń nukowych orz funduszy Unii Europejskiej i funduszy międzynrodowych, tkże innych źródeł pozbudżetowych Do 30 czerwc 2015 roku zostnie podpisne porozumienie ze związkmi zwodowymi dziłjącymi w Uczelni określjące zsdy zminy wyngrodzeń prcowników ztrudnionych w domch studenckich, których wyngrodzeni są finnsowne z funduszu pomocy mterilnej dl studentów i doktorntów. 2. Do 30 czerwc 2015 roku zostnie podpisne porozumienie ze związkmi zwodowymi dziłjącymi w Uczelni określjące zsdy podwyższni wyngrodzeń prcownikom przechodzącym n emeryturę Strony ustliły, że przedstwiciele związków zwodowych dziłjących w UAM zsidją z głosem dordczym w komisjch przyznjących podwyżki uznniowe w jednostkch orgnizcyjnych UAM ustljących kryteri przeprowdzeni podwyżek., jeżeli tkie komisje zostną powołne. 2. Jednostkmi orgnizcyjnymi, o których mow w ust. 1 są: podstwowe jednostki orgnizcyjne, Bibliotek Uniwersyteck, Ogród Botniczny, Centrum Zrządzni Infrstrukturą i Projektmi Informtycznymi, Collegium Polonicum w Słubicch, Collegium Europejskie im. Jn Pwł II w Gnieźnie, Centrum Nnobiomedyczne, Centrum Zwnsownych Technologii i Administrcj Centrln z pozostłymi jednostkmi. 9 Porozumienie podpisno w pięciu jednobrzmiących egzemplrzch, po jednym dl kżdej ze stron. Rektor Prof. dr hb. Bronisłw Mrcinik Prezes ZNP Zkłdowej Orgnizcji Związkowej UAM Przewodnicząc Komisji Zkłdowej NSZZ Solidrność UAM Przewodniczący Związku Zwodowego Nuczycieli Akdemickich UAM /-/ dr Wojciech Kmiński /-/ mgr Krystyn Andrzejewsk /-/ Thoms Anessi, M.Phil. przy kontrsygncie Kwestor /-/ mgr Agnieszk Plcz

4 POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń od 1 styczni 2015 roku prcowników domów studenckich i kdemickich Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, których wyngrodzeni są finnsowne z funduszu pomocy mterilnej dl studentów i doktorntów pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez : Prof. dr hb. Bronisłw Mrcinik Rektor przy kontrsygncie mgr Agnieszki Plcz Kwestor Komisją Zkłdową NSZZ Solidrność Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentowną przez: mgr Krystynę Andrzejewską Związkiem Nuczycielstw Polskiego Zkłdową Orgnizcją Związkową w Uniwersytecie im. Adm Mickiewicz w Poznniu reprezentownym przez: dr. Wojciech Kmińskiego Związkiem Zwodowym Nuczycieli Akdemickich Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez: Thoms Anessi, M. Phil. 1 Dziłjąc n podstwie postnowień 7 ust. 1 Porozumieni z dni 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku prcownikom ztrudnionym w Domch Studenckich i Akdemickich, których wyngrodzeni finnsowne są z funduszu pomocy mterilnej dl studentów i doktorntów z dniem 1 styczni 2015 roku zwiększ się wyngrodzeni zsdnicze n zsdch określonych w niniejszym porozumieniu. 2 Zwiększeniem wyngrodzeń zsdniczych, o którym mow w 1, objęci zostją prcownicy ztrudnieni n dzień 30 czerwc 2015 r Wyngrodzenie zsdnicze z dniem 1 styczni 2015 roku zwiększ się o nstępujące kwoty: Kwot wyngrodzeni zsdniczego w złotych Kwot zwiększeni wyngrodzeni zsdniczego w złotych < > Nie przewiduje się środków n podwyżki uznniowe. 3. Podwyższeniu w relcji do kwoty zwiększeni wyngrodzeni zsdniczego określonego w ust. 1 ulegją: dodtki z stż prcy, premie, ngrody jubileuszowe, odprwy emerytlne orz pozostłe elementy wyngrodzeni wynikjące ze stosunku prcy Zwiększenie wyngrodzeń prcowników ztrudnionych w niepełnym wymirze czsu prcy jest proporcjonlne do wymiru ztrudnieni. 2. Zwiększenie wyngrodzeń prcowników ztrudnionych po 1 styczni 2015 roku nstępuje od dni podjęci prcy. 5 Zwiększone wyngrodzeni zostną wypłcone, z wyrównniem od 1 styczni 2015 roku, w terminie określonym przez Kwesturę. 6 Porozumienie podpisno w pięciu jednobrzmiących egzemplrzch, po jednym dl kżdej ze stron. Rektor Prof. dr hb. Bronisłw Mrcinik Prezes ZNP Zkłdowej Orgnizcji Przewodnicząc Komisji Zkłdowej NSZZ Przewodniczący Związku Zwodowego Związkowej UAM Solidrność UAM Nuczycieli Akdemickich UAM /-/ dr Wojciech Kmiński /-/ mgr Krystyn Andrzejewsk /-/ Thoms Anessi, M.Phil. przy kontrsygncie Kwestor /-/ mgr Agnieszk Plcz

5 POROZUMIENIE z dni 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd podwyższni wyngrodzeń zsdniczych prcownikom Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu przechodzącym n emeryturę pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w Poznniu reprezentownym przez: Prof. dr hb. Bronisłw Mrcinik Rektor przy kontrsygncie mgr Agnieszki Plcz Kwestor Komisją Zkłdową NSZZ Solidrność Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentowną przez: mgr Krystynę Andrzejewską Związkiem Nuczycielstw Polskiego Zkłdową Orgnizcją Związkową w Uniwersytecie im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez: dr. Wojciech Kmińskiego Związkiem Zwodowym Nuczycieli Akdemickich Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu, reprezentownym przez: Thoms Anessi, M. Phil. Strony porozumieni ustlją: 1 1. Prcownicy, którzy w UAM w Poznniu przeprcowli co njmniej 10 lt, mogą ubiegć się o podwyższenie wyngrodzeni zsdniczego n zjmownym stnowisku, n zsdch określonych w niniejszym porozumieniu. 2. Wysokość miesięcznych stwek wyngrodzeni zsdniczego dl nuczycieli kdemickich i prcowników niebędących nuczycielmi kdemickimi określją złączniki 1 6 do niniejszego porozumieni. 3. Prcownik, który nbył prwo do podwyższonego wyngrodzeni, nie może nbyć go ponownie Podwyższone wyngrodzenie mogą otrzymć prcownicy, dl których Uniwersytet im. Adm Mickiewicz w Poznniu jest podstwowym miejscem ztrudnieni. 2. O podwyższone wyngrodzenie mogą ubiegć się: ) minowni nuczyciele kdemiccy posidjący tytuł nukowy profesor ztrudnieni n stnowisku profesor zwyczjnego lub ndzwyczjnego bezpośrednio przed wygśnięciem stosunku prcy w związku z ukończeniem 70. roku życi, b) nuczyciele kdemiccy ztrudnieni n stnowisku profesor zwyczjnego lub ndzwyczjnego n podstwie umowy o prcę do czsu ukończeni 70. roku życi, bezpośrednio przed ustniem stosunku prcy. 3. O podwyższone wyngrodzenie mogą ubiegć się pozostli minowni nuczyciele kdemiccy bezpośrednio przed wygśnięciem stosunku prcy w związku z ukończeniem 67. roku życi. 4. O podwyższone wyngrodzenie n UAM mogą ubiegć się również w związku z zmirem przejści n emeryturę: ) nuczyciele kdemiccy, którzy rozwiążą stosunek prcy z powodu przejści n emeryturę, b) prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi, którzy rozwiążą stosunek prcy z powodu przejści n emeryturę Wyngrodzenie, o którym mow w 1, przyznje Rektor lub Knclerz n okres nie dłuższy niż 27 miesięcy wyłącznie tym prcownikom, którzy wystąpią z wnioskiem o podwyższenie wyngrodzeni zsdniczego. 2. Wyngrodzenie, o którym mow w 1, wypłcne jest począwszy od 1 dni miesiąc nstępującego po dcie złożeni wniosku, o którym mow w ust Trci moc porozumienie z dni 21 lipc 2014 roku w sprwie zsd podwyższni wyngrodzeń zsdniczych prcownikom Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu przechodzącym n emeryturę z późniejszymi

6 zminmi. 5 Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 styczni 2015 roku. Rektor Prof. dr hb. Bronisłw Mrcinik Prezes Związku Nuczycielstw Polskiego Zkłdowej Orgnizcji Związkowej w UAM Przewodnicząc Komisji Zkłdowej NSZZ Solidrność UAM Przewodniczący Związku Zwodowego Nuczycieli Akdemickich UAM /-/ dr Wojciech Kmiński /-/ mgr Krystyn Andrzejewsk /-/ Thoms Anessi, M.Phil. przy kontrsygncie Kwestor mgr Agnieszk Plcz Złącznik nr 1 Nuczyciele kdemiccy: L.p. Stnowisko Wysokość wyngrodzeni zsdniczego 1. Profesor zwyczjny zł 2. Profesor ndzwyczjny posidjący tytuł nukowy lbo tytuł w zkresie sztuki zł 3. Profesor ndzwyczjny posidjący stopień nukowy doktor hbilitownego lub doktor lbo stopień zł doktor hbilitownego lub doktor w zkresie sztuki 4. Profesor wizytujący z tytułem nukowym zł 5. Profesor wizytujący ze stopniem dr hb zł 6. Profesor wizytujący ze stopniem dr zł 7. Adiunkt posidjący stopień nukowy doktor hbilitownego lbo stopień doktor hbilitownego zł w zkresie sztuki 8. Adiunkt posidjący stopień nukowy doktor lbo stopień doktor w zkresie sztuki zł 9. Strszy wykłdowc posidjący stopień nukowy doktor lbo stopień doktor w zkresie sztuki zł 10. Strszy wykłdowc nieposidjący stopni nukowego lbo stopni w zkresie sztuki zł 11. Asystent zł 12. Wykłdowc zł 13. Lektor, instruktor zł Złącznik nr 2 Bibliotekrze dyplomowni: L.p. Stnowisko Wysokość wyngrodzeni zsdniczego 1. Strszy kustosz dyplomowny, strszy dokumentlist dyplomowny zł 2. Kustosz dyplomowny, dokumentlist dyplomowny zł

7 Złącznik nr 3 Prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi ztrudnieni n stnowiskch nukowo technicznych, inżynieryjno technicznych, dministrcyjnych otrzymują nstępujące wyngrodzeni zsdnicze: L.p. Stnowisko Wysokość wyngrodzeni zsdniczego 1. Knclerz zł 2. Kwestor zł 3. Zstępc knclerz zł 4. Zstępc kwestor zł 5. Audytor wewnętrzny zł 6. Kierownik dministrcyjny podstwowej jednostki orgnizcyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki zł orgnizcyjnej 7. Zstępc kierownik dministrcyjnego podstwowej jednostki orgnizcyjnej lub innej zł wyodrębnionej jednostki orgnizcyjnej 8. Rdc prwny zł 9. Pełnomocnik do sprw ochrony informcji niejwnych zł 10. Główny specjlist, kierownik dziłu lub innej równorzędnej komórki orgnizcyjnej; dministrtor zł sieci 11. Główny specjlist do sprw bezpieczeństw i higieny prcy zł 12. Strszy specjlist nukowo techniczny, strszy specjlist inżynieryjno techniczny, strszy specjlist w zkresie prc finnsowych lub ekonomicznych lbo związnych z dydktyką, bdnimi, informtyką, dministrcją; zstępc kierownik dziłu lub innej równorzędnej komórki orgnizcyjnej, kierownik domu studenckiego zł 13. Strszy specjlist do sprw bezpieczeństw i higieny prcy zł 14. Rzecznik ptentowy zł 15. Specjlist nukowo techniczny, specjlist inżynieryjno techniczny, specjlist w zkresie prc finnsowych lub ekonomicznych lbo związnych z dydktyką, bdnimi, informtyką, dministrcją, orgnizcją produkcji; strszy mistrz, zstępc kierownik domu studenckiego zł 16. Specjlist do sprw bezpieczeństw i higieny prcy zł 17. Strszy (lub smodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, dministrcyjny, finnsowy, fizyk, zł mtemtyk, i inne stnowisk równorzędne, mechnik, technolog, konstruktor, mistrz 18. Strszy inspektor ndzoru inwestorskiego zł 19. Strszy inspektor do sprw bezpieczeństw i higieny prcy zł 20. Inspektor ndzoru inwestorskiego zł 21. Inspektor do sprw bezpieczeństw i higieny prcy zł 22. Referent techniczny, ekonomiczny, dministrcyjny, finnsowy, technik, mgzynier zł 23. Inspektor ochrony mieni zł 24. Pomoc techniczn, dministrcyjn, lbornt i inne stnowisk równorzędne zł 25. Pedel, prcownik gospodrczy, strszy woźny, strszy portier, dozorc, strżnik ochrony mieni zł 26. Pomocniczy prcownik dministrcji lub obsługi zł Złącznik nr 4 Prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi ztrudnieni n stnowiskch robotniczych otrzymują nstępujące wyngrodzeni zsdnicze L.p. Wymgne kwlifikcje Wysokość wyngrodzeni zsdniczego 1. Robotnicy bez przygotowni zwodowego zł 2. Robotnicy przyuczeni, posidjący umiejętności fchowe w zkresie potrzebnym do wykonywni zł prc o chrkterze pomocniczym 3. Robotnicy wykwlifikowni, posidjący umiejętności fchowe w zkresie wymgnym do zł wykonywni prc pod ndzorem lub smodzielnie 4. Robotnicy posidjący przygotownie zwodowe do wykonywni smodzielnej prcy o chrkterze zł złożonym 5. Robotnicy wysoko wykwlifikowni, legitymujący się dyplomem technik lub mistrz w zwodzie, zł w zkresie którego wykonują smodzielnie trudne i precyzyjne prce 6. Kierowc smochodu osobowego według odrębnych przepisów zł 7. Kierowc smochodu ciężrowego według odrębnych przepisów zł 8. Kierowc utobusu według odrębnych przepisów zł

8 Złącznik nr 5 Prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi ztrudnieni n stnowiskch bibliotecznych orz prcownicy dokumentcji i informcji nukowej otrzymują nstępujące wyngrodzeni zsdnicze: L.p. Stnowisko Wysokość wyngrodzeni zsdniczego 1. Kustosz zł 2. Strszy bibliotekrz, strszy dokumentlist zł 3. Strszy konserwtor książki zł Bibliotekrz zł 4. Dokumentlist zł Konserwtor książki zł 5. Strszy mgzynier biblioteczny zł 6. Strszy technik dokumentlist zł Młodszy bibliotekrz zł 7. Młodszy dokumentlist zł Młodszy konserwtor książki zł 8. Technik dokumentlist zł 9. Mgzynier biblioteczny zł 10. Technik konserwtor książki zł 11. Młodszy technik dokumentlist zł Pomocnik biblioteczny zł Złącznik nr 6 Prcownicy niebędący nuczycielmi kdemickimi ztrudnieni n stnowiskch dziłlności wydwniczej i poligrficznej otrzymują nstępujące wyngrodzeni zsdnicze: L.p. Stnowisko Wysokość wyngrodzeni zsdniczego 1. Kierownik (dyrektor) wydwnictw lub zkłdu poligrfii, redktor nczelny zł Zstępc kierownik (dyrektor) wydwnictw lub zkłdu poligrfii, zstępc redktor nczelnego, zł 2. sekretrz wydwnictw, kierownik redkcji Szef produkcji zł Strszy redktor zł 3. Kierownik dziłu: skłdu, grfiki komputerowej lub komórki równorzędnej zł 4. Redktor techniczny zł 5. Redktor zł 6. Grfik zł 7. Opertor skłdu komputerowego lub grfiki komputerowej zł 8. Informtyk, technolog zł 9. Kreślrz, korektor zł 10. Księgrz zł 11. Mechnik mszyn poligrficznych zł 12. Fotogrf, introligtor, kopist offsetowy, montżyst offsetowy, nświetlcz skłdu komputerowego, zł opertor monitor ekrnowego fotoskłdu, skłdcz komputerowego systemu skłdu 13. Opertor: mszyn powieljących, kserogrfu, mszyn introligtorskich offsetowych, typogrficznych zł 14. Prcownik pomocniczy zł

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zawarte w dniu 4 czerwca 2013 roku w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1 stycznia 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM

Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UJ CM TABELA MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 1. Profesorowie Profesor zwyczajny 5390, ,00 Profesor nadzwyczajny posiadający.

Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych 1. Profesorowie Profesor zwyczajny 5390, ,00 Profesor nadzwyczajny posiadający. Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników UŁ Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5354 Poz. 498 498 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1.

I 1.090, , ,00 II 1.095, , ,00 III 1.100, , ,00 IV 1.110, , ,00 V 1.125, ,00 1. ZAŁĄCZNIKI Nr 2-5 do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

XVII 5-8 stanowisku kierowniczym 2. Kwestor wyższe 8, w tym 4 na. XVI 4-7 stanowisku kierowniczym 3. Zastępca Kanclerza wyższe 6, w tym 4 na

XVII 5-8 stanowisku kierowniczym 2. Kwestor wyższe 8, w tym 4 na. XVI 4-7 stanowisku kierowniczym 3. Zastępca Kanclerza wyższe 6, w tym 4 na Tabela A Załącznik Nr 1 Podstawowych stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i zaszeregowania pracowników: naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, ekonomicznych i obsługi. Lp. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 10/2017 Rektora UEP z dnia 24 lutego 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 1 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Rektora UEP z dnia 28 marca 2014 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 1 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych

342,00 (z wysługą lat 20%) adiunktów, starszych wykładowców, starszych Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 29 maja 2013 r. w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Porozumienie uzgodnili: Rektor Prorektor ds. Ogólnych Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" V-ce Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" Prezes RU ZNP

Porozumienie uzgodnili: Rektor Prorektor ds. Ogólnych Przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność V-ce Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Prezes RU ZNP Porozumienie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ze Związkami Zawodowymi zawarte w dniu 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń pracowników Uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku Zrządzeni Nr 60/2010 Rektor Uniwersytetu Wrmińsko-Mzurskiego w Olsztynie z dni 10 wrześni 2010 roku w sprwie zsd udzielni pełnomocnictw w Uniwersytecie Wrmińsko-Mzurskim w Olsztynie Dziłjąc n podstwie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE zawarte w dniu 10 czerwca 2013 roku

POROZUMIENIE zawarte w dniu 10 czerwca 2013 roku POROZUMIENIE zawarte w dniu 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 1 stycznia 2013 roku pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 2 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 2 grudnia 2016 r. Dz.U.2016.2063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (1) z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Dz.U.2016.2063 z dnia 2016.12.19 Status: Akt obowiązujący Wersja od:

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.01.2005 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2063

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2063 Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2063 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

TABELA A. profesor nadzwyczajny posiadający 4605,00

TABELA A. profesor nadzwyczajny posiadający 4605,00 13 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2016 r. (poz ) Załącznik nr 1 TABELA A MIESIĘCZNYCH MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Załacznik do Zarządzenia nr 42/2010 Rektora PWSZ z dnia 10 czerwca 2010r. Regulamin premiowania Pracowników PWSZ w Jarosławiu niebędących pracownikami dydaktycznymi Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14391 Poz. 1447 1447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w OŚWIĘCIMIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w OŚWIĘCIMIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w OŚWIĘCIMIU Spis treści Str. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 3-4 ROZDZIAŁ II Wynagrodzenie zasadnicze 4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.06.251.1852 2007-06-04 zm. Dz.U.2007.98.650 1 2009-04-01 zm. Dz.U.2009.51.406 1 2011-05-13 zm. Dz.U.2011.88.498 1 2011-06-29 zm. Dz.U.2011.88.498 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/15 z. dnia 12 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/15 z. dnia 12 maja 2015 r. Zmienia się Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przyjęty zarządzeniem nr 48/08 z dnia 05.09.2008 r. oraz zmieniony zarządzeniem nr 76/08 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia.2010 r. Projekt 09.09.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1447)

z dnia 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1447) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z dnia

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Komunikat 13/2015. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. z dnia 13 lipca 2015 roku

Komunikat 13/2015. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. z dnia 13 lipca 2015 roku Komunikat 13/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie: zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 1 stycznia 2015 roku W

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE www.wosnstoprocent.pl CHARAKTERYSTYKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE główne złożeni, smorząd gminny, powitowy i wojewódzki Autor: Tomsz Mtyj Smorząd to form orgnizcji wyodrębnionej grupy społecznej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011 z dn. 16 grudnia 2011 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (tekst jednolity) wg stanu na dzień 16 grudnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dnia 15 września 2009 roku UCHWAŁA NR XXXV/149/2009 RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO z dni 15 wrześni 2009 roku w sprwie wyrŝeni woli zwrci Umowy o Prtnerstwie między Powitem Złotowskim w Rzeczypospolitej Polskiej N podstwie rt. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE

REGULACJA PŁAC POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE REGULACJA PŁAC 1.09.2004 POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE 8 T A B E L A miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi L.p. 1 Kategoria Miesięczna stawka 2 3

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny

Umowa licencyjna Nr./on-line/wariant odnawialny Umow licencyjn Nr./on-line/wrint odnwilny zwrt w dniu w r. pomiędzy: 1) z siedzibą w.., ul.,/ wpisną/*ym do rejestru prowdzonego przez Sąd Rejonowy Wydził Gospodrczy z numerem KRS, kpitł zkłdowy/* kpitł

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.2010.0201KT Rdom, dni 28.02012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowni o udzielenie zmówieni publicznego. Numer sprwy: ZP.2010.0201 Nzw zdni: Przeprowdzenie grupowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2015

Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2015 Zasady podwyżki wynagrodzeń w Politechnice Białostockiej w roku 2015 1 ZASADY OGÓLNE 1. Podwyżka wynagrodzeń na niniejszych zasadach, zwanych dalej Zasadami" obowiązuje w Politechnice Białostockiej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR 70/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie określeni oowiązującego w roku 2012, punktowego systemu oceny merytorycznej wniosków w rmch progrmu Aktywny Smorząd orz wyznczeni

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r.

CENNIK USŁUG Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy obowiązujący od r. do r. KUJAWSKO POMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 85-098 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 11 www.izbrzem.pl tel. 52 322 60 01 E-mil: dyrektor@izbrzem.pl fx. 52 322 14 23 NIP 554-10-09-423 REGON 000446411

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku 75.0200.22.2017 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 77 2 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku 75.0200.22.2017 Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 lutego 2017 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 77 2 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie. (tekst jednolity)

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie. (tekst jednolity) REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Głogowie (tekst jednolity) wg stanu na dzień 14 stycznia 2011 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 23/2009 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 141/17 z dnia 23 listopada 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA

PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ ul. CANALETTA 2 00-099 WARSZAWA R 1 Pieczęć kncelryjn: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY BIURO DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOEŃ ul. CANAETTA 2 00-099 WARSZAWA WNIOSEK dotyczący licencji n wykonywnie krjowego trnsortu drogowego rzeczy w zkresie:

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich pracowników Uniwersytetu Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015

Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 Wyciąg ze Statutu Politechniki Warszawskiej 17/06/2015 DZIAŁ X PRACOWNICY UCZELNI ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 134 1. W Politechnice Warszawskiej są zatrudniani nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący

Bardziej szczegółowo