Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kultura. w województwie małopolskim w 2007 roku"

Transkrypt

1 Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku

2 Kultur w województwie młopolskim w 2007 roku

3 Kultur w Młopolsce Wydwc Urząd Mrszłkowski Województw Młopolskiego Deprtment Kultury, Dziedzictw Nrodowego i Turystyki ul. Rcłwick 56, Krków www. mlopolskie.pl Teksty Oprcowno przy współprcy z Ośrodkiem Sttystyki Kultury Urzędu Sttystycznego w Krkowie pod kierunkiem dr Krzysztof Jkóbik dyrektor Urzędu Sttystycznego w Krkowie: Michł Chlebicki rozdził 2.1, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Ann Drewnik rozdził 1, rozdził 2.4, 2.5 Młgorzt Kolczyk rozdził 2.2, 2.3 orz Krolin Klimek rozdził 3.2 Ryszrd Kozik rozdził 3.1 Ndzór merytoryczny Agnieszk Chochorowsk Michł Spet Mirosłw Zięb Wykresy Ośrodek Sttystyki Kultury Krolin Klimek Mpy Wydził Anliz, US Krków Oprcownie grficzne, łmnie JAK studio grficzne Jkub Michniowski e-mil: Druk Drukrni Sklenirz e-mil: Nkłd 400 egzemplrzy ISBN

4 WSTĘP Niniejsz publikcj zwier podstwowe informcje o sieci i ofercie kulturlnej skierownej do mieszkńców Młopolski, tkże do odbiorców krjowych i zgrnicznych. Prezentowne dne pozwlją n określenie wielkości chrkteryzujących ofertę kulturlną n potrzeby informcji bieżącej, służącej między innymi do oceny relizownej polityki kulturlnej w regionie. Dostrczją tkże informcji niezbędnych do monitorowni progrmów opercyjnych i rozwoju kultury w środowiskch loklnych orz do porównń międzyregionlnych. Publikcj zwier również treści dotyczące regionlnych wydrzenich kulturlnych i społecznym ruchu kulturlnym w Młopolsce. Informcje zwrte w publikcji prezentują źródł finnsowni sektor kultury. W 2007 r. wydtki z budżetu pństw n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wyniosły 1313,7 mln zł, o 17,9% więcej niż w 2006 r. Zdni w zkresie finnsowni kultury i ochrony dziedzictw nrodowego podejmują jednostki smorządu terytorilnego. Wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w budżetch smorządów terytorilnych w Polsce w 2007 r. wyniosły 4729,9 mln zł, czyli o 11,6% więcej niż w 2006 r. Ntomist wydtki jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego wyniosły 386,1 mln zł i stnowiły 8,2% ogółu wydtków n kulturę orz ochronę dziedzictw nrodowego w budżetch smorządów terytorilnych w Polsce, wzrstjąc o 1,9% w porównniu z 2006 r. Dziłlność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictw kulturowego prowdzą w województwie młopolskim liczne instytucje i plcówki kulturlne. Z ogólnej liczby 1778 instytucji kultury njwiększy odsetek (42,9%) stnowią biblioteki publiczne, n drugim miejscu plsują się domy kultury, kluby i świetlice (27,7%). Znczny udził zjmują plcówki informcyjno-biblioteczne (16,2%). Kolejne miejsc zjmują muze (6%), glerie (3,5%), kin (2,6%), tetry orz instytucje muzyczne (1,1%). Pod względem liczby instytucji kultury, jk i osób, które je odwiedzją, województwo młopolskie plsuje się w pierwszej trójce województw w Polsce. W roku 2007 w Młopolsce, podobnie jk w 2006 r., dziłło 19 tetrów i instytucji muzycznych, w tym 12 tetrów drmtycznych, filhrmoni orz 3 orkiestry i chóry. Zrówno pod względem liczby tetrów orz instytucji muzycznych, jk też przedstwień i koncertów przez nie orgnizownych Młopolsk zjmuje czwrte miejsce w krju. Powszechnie dostępną i njlepiej zorgnizowną formę uczestnictw ludności w kulturze stnowi sieć bibliotek publicznych 763 biblioteki publiczne i filie biblioteczne. Jednkże poziom dostępności bibliotek publicznych od wielu lt nie uleg zsdniczym zminom z powodu niewystrczjącej dziłlności inwestycyjnej w zkresie modernizcji i rozbudowy bibliotek w gminch. Sznsę poprwy bzy mterilnej stnowi możliwość plikowni o środki finnsowe z progrmów unijnych. W 2007 r. n terenie województw dziłło 106 muzeów z oddziłmi, co stnowiło blisko 1 / 6 wszystkich muzeów w Polsce (14,7%) i sytuowło województwo młopolskie n pierwszym miejscu w krju. W 2007 r. dziłły też w województwie 63 glerie i 47 kin. Przedstwione w oprcowniu informcje sttystyczne świdczą o efektywnych dziłnich jednostek smorządu terytorilnego i orgnizcji pozrządowych w regionie, dzięki czemu województwo młopolskie jest jednym z centrów ktywności kulturlnej w Polsce, miejscem wielu wspniłych wydrzeń kulturlnych, które przyciągją licznych turystów krjowych i zgrnicznych prgnących łączyć poznwnie wlorów przyrodniczych i rchitektonicznych z dobrą rozrywką i doznnimi rtystycznymi. 3

5 4Kultur w Młopolsce SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Spis tblic... 5 Objśnieni znków umownych. Wżniejsze skróty Uwgi ogólne... 9 Rozdził 1. Wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego Rozdził 2. Instytucje kultury Wybrne informcje o dziłlności instytucji kultury w województwie młopolskim n tle Polski w 2007 r Biblioteki publiczne Biblioteki specjlistyczne Muze i instytucje prmuzelne Glerie i slony sztuki Tetry i instytucje muzyczne Kin Domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice Wybrne informcje o dziłlności instytucji kultury w mistch n prwch powitu w 2007 r Rozdził 3. Pozinstytucjonlne formy dziłlności kulturlnej w 2007 r Wydrzeni kulturlne o znczeniu regionlnym Społeczny ruch kulturlny w Młopolsce

6 SPIS TABLIC Tbel 1.1. Tbel 1.2. Wydtki budżetów jednostek smorządu terytorilnego n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego według rodzjów n tle wydtków budżetu pństw 16 Wydtki budżetu pństw i budżetów jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego według rozdziłów klsyfikcji budżetowej w 2007 r. 17 Tbel 1.3. Wydtki Nrodowego Funduszu Rewloryzcji Zbytków Krkow w ltch Tbel 1.4. Wydtki budżetów jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego według rodzjów i rozdziłów klsyfikcji budżetowej w 2007 r. 18 Tbel Dziłlność młopolskich tetrów i instytucji muzycznych n tle Polski w 2007 r. 19 Tbel Dziłlność młopolskich muzeów n tle Polski w 2007 r. 20 Tbel Dziłlność młopolskich bibliotek publicznych n tle Polski w 2007 r. 21 Tbel Dziłlność młopolskich bibliotek specjlistycznych n tle Polski w 2007 r. 22 Tbel Dziłlność młopolskich glerii i slonów sztuki n tle Polski w 2007 r. 22 Tbel Dziłlność młopolskich domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic n tle Polski w 2007 r. 23 Tbel Dziłlność młopolskich kin n tle Polski w 2007 r. 24 Tbel Biblioteki publiczne w ltch Tbel Sieć bibliotek publicznych przystosown dl osób poruszjących się n wózkch inwlidzkich w przekroju lt 27 Tbel Zbiory bibliotek publicznych w ltch Tbel Księgozbiór bibliotek publicznych w mistch n prwch powitu w 2007 r. 28 Tbel Zbiory specjlne bibliotek publicznych w mistch n prwch powitu w 2007 r. 29 Tbel Zkup mteriłów bibliotecznych w bibliotekch publicznych w mistch n prwch powitu w 2007 r. 29 Tbel Wybrne wskźniki według podregionów w 2007 r. 30 Tbel Wybrne informcje o dziłlności bibliotek publicznych według powitów w 2007 r. 31 Tbel Czytelnicy i udostępninie zbiorów n miejscu w bibliotekch publicznych w wybrnych ltch 33 Tbel Powierzchni pomieszczeń bibliotecznych i liczb miejsc dl czytelników według powitów w 2007 r. 34 Tbel Czytelnicy według wieku w bibliotekch publicznych w 2007 r. 35 Tbel Czytelnicy według zjęci w bibliotekch publicznych 2007 r. 36 Tbel Poziom dostępu do bibliotek publicznych w mistch i n wsi w wybrnych ltch 37 Tbel Komputeryzcj bibliotek publicznych według podregionów w 2007 r. 38 5

7 6Kultur w Młopolsce Tbel Punkty biblioteczne i oddziły dl dzieci w mistch i n wsi w wybrnych ltch 39 Tbel Prcownicy bibliotek publicznych według powitów w 2007 r. 40 Tbel Wybrne dne z dziłlność plcówek informcyjno-bibliotecznych w ltch Tbel Sieć i dziłlność plcówek informcyjno-bibliotecznych w 2007 r. 42 Tbel Zbiory biblioteczne i wypożyczeni międzybiblioteczne w 2007 r. 43 Tbel Komputeryzcj plcówek informcyjno-bibliotecznych w ltch Tbel Komputeryzcj plcówek informcyjno-bibliotecznych w 2007 r. 44 Tbel Prcujący w plcówkch informcyjno-bibliotecznych w 2007 r. 45 Tbel Muze w województwie młopolskim w ltch Tbel Wystwy i zwiedzjący w muzech według typów muzeów i sektorów w 2007 r. 47 Tbel Dziłlność muzeów według powitów w 2007 r. 48 Tbel Wybrne formy dziłlności oświtowej muzeów według podregionów 49 Tbel Instytucje prmuzelne w ltch Tbel Glerie sztuki w województwie młopolskim w ltch Tbel Zbiory włsne glerii pństwowych i smorządowych według rodzjów 51 Tbel Dziłlność wystwiennicz glerii w ltch Tbel Wybrne formy dziłlności oświtowej orz ukcje w glerich 53 Tbel Dziłlność wydwnicz glerii według sektorów w 2007 r. 53 Tbel Wybrne dne o glerich w podregionch w 2007 r. 55 Tbel Tetry i instytucje muzyczne województw według podregionów w 2007 r. 56 Tbel Struktur tetrów orz instytucji muzycznych w 2007 r. 56 Tbel Miejsc w tetrch n 1000 ludności w ltch Tbel Przedstwieni w tetrch i instytucjch muzycznych w ltch Tbel Średni liczb widzów n przedstwieniu w ltch Tbel Widzowie n 1000 ludności w ltch Tbel Struktur młopolskich kin według liczby sl projekcyjnych w 2007 r. 60 Tbel Kin stłe według podregionów w 2007 r. 60 Tbel Sense i widzowie filmów produkcji polskiej według podregionów w 2007 r. 61 Tbel Widzowie i miejsc n widowni n 1000 ludności według podregionów w 2007 r. 62 Tbel Liczb kin i sl projekcyjnych w ltch Tbel Liczb sensów orz sensów polskich filmów w ltch Tbel Liczb widzów ogółem orz widzów n sensch polskich filmów w ltch

8 Tbel Liczb sensów n kino w ltch Tbel Liczb widzów n jeden sens w ltch Tbel Liczb widzów n kino w ltch Tbel Liczb i rodzj instytucji kultury w województwie młopolskim według podregionów w 2007 r. 67 Tbel Prcownie specjlistyczne dziłjące w instytucjch kultury w 2007 r. 68 Tbel Instytucje kultury prowdzące slę widowiskową lub bibliotekę w 2007 r. 68 Tbel Imprezy orgnizowne przez instytucje kultury w 2007 r. 69 Tbel Uczestnicy imprez według instytucji kultury w 2007 r. 69 Tbel Liczb zespołów rtystycznych orz ich członków według rodzju instytucji kultury w 2007 r. 70 Tbel Liczb kół (klubów) orz ich członków według instytucji kultury w 2007 r. 72 Tbel Liczb kursów orz ich bsolwentów według instytucji kultury w 2007 r. 73 Tbel Instytucje kultury według podregionów i lt 74 Tbel Ztrudnienie w dziłlności podstwowej w instytucjch kultury według podregionów i lt 75 Tbel Liczb imprez, uczestników imprez zespołów rtystycznych orz członków zespołów rtystycznych według podregionów i lt 76 Tbel Liczb kół, członków kół, kursów orz bsolwentów według podregionów i lt 78 Tbel Tbel Tbel Tbel Tbel Tbel Tbel Wybrne informcje o dziłlności tetrów orz instytucji muzycznych w Krkowie i Trnowie n tle województw młopolskiego w 2007 r. 79 Wybrne informcje o dziłlności muzeów w mistch n prwch powitu n tle województw młopolskiego w 2007 r. 80 Wybrne informcje o dziłlności bibliotek publicznych w mistch n prwch powitu n tle województw młopolskiego w 2007 r. 80 Wybrne informcje o dziłlności bibliotek specjlistycznych w mistch n prwch powitu n tle województw młopolskiego w 2007 r. 81 Wybrne informcje o dziłlności glerii i slonów sztuki w mistch n prwch powitu n tle województw młopolskiego w 2007 r. 82 Wybrne informcje o dziłlności domów i ośrodków kultury, klubów orz świetlic w mistch n prwch powitu n tle województw młopolskiego w 2007 r. 82 Wybrne informcje o dziłlności kin w mistch n prwch powitu n tle województw młopolskiego w 2007 r. 83 7

9 8Kultur w Młopolsce OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kresk ( ) zjwisko nie wystąpiło Zero: (0) zjwisko istniło w wielkości mniejszej od 0,5 (0,0) zjwisko istniło w wielkości mniejszej od 0,05 Kropk (.) zupełny brk informcji lbo brk informcji wirygodnych Znk x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe,,w tym ozncz, że nie podje się wszystkich skłdników sumy WAŻNIEJSZE SKRÓTY tys. = tysiąc mln = milion zł = złoty egz. = egzemplrz kpl. = komplet szt. = sztuk wol. = wolumin m 2 = metr kwdrtowy r. = rok str. = stron tbl. = tbel PKD = Polsk Klsyfikcj Dziłlności JST = jednostki smorządu terytorilnego

10 UWAGI OGÓLNE Definicje Prezentowne w publikcji dne o dziłlności instytucji kultury dotyczą podmiotów gospodrki nrodowej zloklizownych n terenie województw młopolskiego. Liczby względne (wskźniki, odsetki) obliczono z reguły n podstwie dnych bezwzględnych wyrżonych z większą dokłdnością niż w podnych tblicch. Przy przeliczniu dnych n 1 mieszkńc (1000 ludności, itp.) bdnych według stnu n koniec roku przyjęto liczbę ludności n dzień 31 grudni 2007 r. Współczynniki chrkteryzujące wielkości w ciągu roku ustlono przy wykorzystniu liczby ludności według stnu w dniu 31 czerwc 2007 r. Ze względu n elektroniczną technikę przetwrzni dnych w niektórych przypdkch sumy skłdników mogą się różnić od podnych wielkości ogółem. W tbelch, jeżeli nie zznczono inczej, wykorzystno dne gromdzone przez Główny Urząd Sttystyczny. Niektóre informcje zostły podne n podstwie dnych nieosttecznych i mogą ulec zminie w nstępnych publikcjch Urzędu Sttystycznego. W części dotyczącej wydtków publicznych n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego zstosowno podził wydtków zgodnie z Rozporządzeniem Ministr Finnsów z dni 14 czerwc 2006 r. w sprwie szczegółowej klsyfikcji dochodów, wydtków, przychodów i rozchodów orz środków pochodzących ze źródeł zgrnicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 z dni r. ze zm.). Wydtki budżetu pństw orz budżetów jednostek smorządów terytorilnych podno w milionch złotych stosując przy zokrągleniu reguły mtemtyczne. W niniejszej publikcji dne w ukłdzie podregionów zprezentowno z uwzględnieniem zmin w Nomenklturze Jednostek Terytorilnych do Celów Sttystycznych wprowdzonej Rozporządzeniem Rdy Ministrów z dni 14 listopd 2007 r. (Dz. U. nr 214, poz. 1573). W województwie młopolskim wyróżniono 5 podregionów: Podregion krkowski obejmujący powity: bocheński, krkowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki; Podregion nowosądecki obejmujący powity: gorlicki, limnowski, nowosądecki, nowotrski, ttrzński orz powit m. Nowy Sącz; Podregion oświęcimski obejmujący powity: c hrznowski, olkuski, oświęcimski, suski, wdowicki; Podregion trnowski obejmujący powity: brzeski, dąbrowski, trnowski orz powit m. Trnów; Podregion m. Krków obejmujący powit m. Krków. Przez wydtki publiczne n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w niniejszej publikcji rozumie się wydtki budżetu pństw i budżetów jednostek smorządu terytorilnego (gmin, mist n prwch powitu, powitu i województw). Bibliotek jest to jednostk kultury posidjąc uporządkowny (zinwentryzowny) zbiór książek, czsopism i innych mteriłów piśmienniczych, liczący co njmniej 300 jednostek inwentrzowych, udostępniny czytelnikom w sposób kontrolowny. Zsdy dziłni ogólnokrjowej sieci bibliotecznej i poszczególnych rodzjów bibliotek regulują przepisy ustwy z dni 27 czerwc 1997 r. o bibliotekch (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.). Jednostk biblioteczn jest to plcówk (zespół plcówek) posidjąc stły księgozbiór objęty wspólną ewidencją i optrzony wspólnym znkiem włsności. 9

11 10Kultur w Młopolsce W niniejszym oprcowniu, przyjmującym z kryterium podziłu sprwozdwczość sttystyczną GUS, rozróżniono biblioteki publiczne orz plcówki informcyjno-biblioteczne. Bibliotek publiczn jest to jednostk kultury służąc rozwijniu i zspokjniu potrzeb czytelniczych ludności. Ustw o bibliotekch definiuje biblioteki publiczne jko instytucje służące zspokjniu potrzeb oświtowych, kulturlnych i informcyjnych ogółu społeczeństw orz uczestniczące w upowszechniniu wiedzy i kultury. Zgodnie z funkcją, jką pełni jednostk, wyodrębniono biblioteki: wojewódzkie, powitowe, w mistch n prwch powitu, gminch miejskich, gminch wiejskich, gminch miejsko-wiejskich. Pondto w grupie tej odróżniono biblioteki od podporządkownych im dministrcyjnie filii bibliotecznych i punktów bibliotecznych. Dodtkowo wyróżniono biblioteki dziłjące w strukturze innych instytucji: w szkołch (biblioteki publiczne szkolne) lub ośrodkch (domch) kultury. Fili biblioteczn jest to plcówk podporządkown orgnizcyjnie bibliotece mcierzystej, obsługując część terenu objętego dziłlnością tej biblioteki orz posidjąc stły księgozbiór (często podwójnie rejestrowny w księdze inwentrzowej biblioteki mcierzystej i w księdze inwentrzowej filii). Wśród filii bibliotecznych wyróżnimy filie biblioteczne dl dzieci wyposżone w odpowiedni księgozbiór, o populryztorskim profilu dziłlności, odpowidjącym potrzebom młodego pokoleni. Prowdzone njczęściej społecznie punkty biblioteczne są to plcówki, których księgozbiory są wypożyczne n czs nieokreślony z jednostki mcierzystej (biblioteki lub filii) i pozostją w ewidencji tej jednostki. Punkty biblioteczne dziłją w miejscowościch, w których nie m innych plcówek bibliotecznych. Poniewż nie stnowią one smodzielnych orgnizcyjnie jednostek, dne o ich dziłlności podwne są łącznie z dnymi dotyczącymi jednostek mcierzystych. Zstosowne w publikcji pojęcie plcówki bibliotecznej obejmuje swym zkresem biblioteki publiczne wrz z filimi orz punkty biblioteczne. Oddziły dl dzieci są to niesmodzielne jednostki istniejące zsdniczo jko komórki orgnizcyjne większych bibliotek i filii bibliotecznych. Są one przeznczone do obsługi dzieci i młodzieży szkolnej, pełniąc funkcję filii bibliotecznych dl dzieci. Wśród plcówek informcyjno-bibliotecznych (biblioteki specjlistyczne) wyróżni się biblioteki pedgogiczne, nukowe orz biblioteki zkłdów prcy (fchowe, fchowobeletrystyczne, towrzystw nukowego orz ośrodki informcji nukowej, technicznej i ekonomicznej). Biblioteki pedgogiczne są to jednostki służące w szczególności potrzebom ksztłcących się i doskonlących nuczycieli, studentów przygotowujących się do zwodu nuczyciel orz słuchczy zkłdów ksztłceni nuczycieli. Księgozbiór tych bibliotek obejmuje literturę fchową z zkresu pedgogiki i innych dziedzin nuk orz literturę piękną i społeczno-ekonomiczną. Biblioteki nukowe mją n celu zspokjnie potrzeb nuki i związnych z nią funkcji społecznych. Służą potrzebom nuki i ksztłceni, zpewnijąc dostęp do mteriłów bibliotecznych i zsobów informcyjnych niezbędnych do prowdzeni prc nukowobdwczych orz zwierjących wyniki bdń nukowych. Biblioteki zkłdów prcy nie stnowią jednolitej sieci bibliotecznej. Obejmują one biblioteki fchowe (instytucji, urzędów, przedsiębiorstw, zkłdów usługowych, muzeów, tetrów itp.) orz ośrodki informcji nukowej, technicznej i ekonomicznej plcówki informtyczno-biblioteczne wchodzące w skłd sieci informcji nukowej, technicznej i ekonomicznej (inte). Biblioteki fchowe zspokjją potrzeby zkłdów prcy n mteriły i informcje z odpowiednich dziedzin wiedzy niezbędnych do wykonywni zdń i doskonleni zwodowego prcowników. W zkłdch prcy dziłją też biblioteki f-

12 chowe beletrystyczne dysponujące księgozbiorem fchowym włściwym dl chrkteru instytucji, któr je powołł i zbiormi z dziedziny beletrystyki. Zbiory biblioteczne stnowią księgozbiór i zbiory specjlne. Księgozbiór obejmuje wydwnictw nieperiodyczne (książki i broszury wydne po 1800 r.) i wydwnictw periodyczne (gzety i czsopism). Jednostką obliczeniową księgozbioru jest wolumin, czyli tom (zwrtość jednej okłdki) zrejestrowny w księdze inwentrzowej. W przypdku periodyków z wolumin uwż się zbiór (zzwyczj roczny) numerów jednego tytułu gzety lub czsopism, stnowiący jedną pozycję inwentrzową. Zbiory specjlne są to mteriły biblioteczne wyodrębnione ze względu n specyficzne cechy formlne wymgjące specjlnego oprcowni, mgzynowni i udostępnini. Wyróżni się wśród nich nstępujące grupy: Rękopisy są to teksty npisne ręcznie niezleżnie od rodzju pism, mteriłu pisrskiego i techniki, tkże nie powielone mszynopisy; Mikroformy są to zminituryzowne formy dokumentów piśmienniczych: mikrofilmy (utrwlone n tśmie filmowej zwojowej) i mikrofisze (utrwlone n mterile fotogrficznym w postci błony płskiej); Mteriły udiowizulne są to dokumenty zwierjące zpis obrzu i/lub dźwięku, jk: filmy, przeźrocz, płyty grmofonowe i kompktowe, tśmy mgnetofonowe, ksety mgnetofonowe, ksety wideo, DVD, itp.; Dokumenty elektroniczne zliczono tu płyty CD ROM, dyskietki, tśmy i inne nośniki z dnymi i/lub progrmmi komputerowymi wymgjącymi odpowiednich urządzeń do ich odczytu. Czytelnicy są to osoby korzystjące z wypożyczlni, tzn. otrzymujące mteriły biblioteczne do wykorzystni poz terenem biblioteki. Podstwowym dokumentem służącym do gromdzeni dnych o czytelnikch w bibliotece jest ktuln krt wypożyczeń (krt czytelnik) lub inny dokument służący do rejestrcji. Z czytelnik uwż się osobę, któr w ciągu roku sprwozdwczego zostł zrejestrown w bibliotece przez dokonnie co njmniej jednego wypożyczeni. Informcje o czytelnikch zostły pogrupowne według wieku i zjęci. Udostępninie zbiorów jest prezentowne w podzile n wypożyczeni n zewnątrz i udostępnieni n miejscu. Wypożyczenie n zewnątrz jest to udostępnienie mteriłów bibliotecznych poz teren biblioteki. Wypożyczeni międzybiblioteczne, jko form wypożyczeń n zewnątrz, obejmują wypożyczeni innym bibliotekom i instytucjom, jk i wypożyczeni z innych bibliotek. Dl bibliotek publicznych nie jest zbiern informcj o wypożyczenich międzybibliotecznych. Udostępninie n miejscu umożliwi czytelnikom korzystnie ze zbiorów tylko w pomieszczeniu bibliotecznym czytelni, bez możliwości udostępnieni n zewnątrz. Muze to instytucje kultury, które gromdzą, rejestrują, konserwują i przechowują orz udostępniją publiczności w formie wystw zbytki i wytwory kultury w zkresie sztuki, wiedzy, techniki i przyrody orz prowdzą dziłlność nukową, oświtową i populryztorską (m.in. poprzez prowdzenie dziłlności wydwniczej). Ich dziłlność reguluje ustw z dni 21 listopd 1996 r. o muzech (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24 ze zm.). Oddziły muzelne są interpretowne przez jednostkę sprwozdwczą zgodnie ze sttutem dnego muzeum. W niniejszej publikcji pojęcie muze obejmuje również oddziły muzelne. Instytucj prmuzeln to niebędąc muzeum jednostk orgnizcyjn, nienstwion n osiągnie zysku, której celem jest trwł ochron dóbr kultury, nuki i techniki orz przyrody; zgodnie z rekomendcjmi UNESCO może nią być rezerwt 11

13 12Kultur w Młopolsce przyrody udostępniny zwiedzjącym w sposób rejestrowny, w szczególności: jskini, grot, kwen, prk, tkże plnetrium, centrum techniki, stł ekspozycj prezentując osiągnięci, odkryci i ciekwostki z dziedziny historii, rcheologii, kultury, przyrody, techniki itp. Muzeum rtystyczne to tkie, które gromdzi zbiory z dziedziny mlrstw, grfiki, rzeźby, sztuki zdobniczej (rzemiosł rtystycznego); do tej grupy nleżą też muze wnętrz eksponujące zbiory z dziedziny sztuki i kultury mterilnej w formie urządzonych wnętrz mieszklnych. Muzeum rcheologiczne to muzeum gromdzące zbiory z dziedziny historii kultury mterilnej z okresu poprzedzjącego relcje piśmienne; do grupy tej zlicz się tkże rezerwty rcheologiczne. Muzeum etnogrficzne gromdzi zbiory z dziedziny kultury wsi Polski, krjów europejskich i pozeuropejskich orz wytwory kultury ludów pierwotnych; do grupy tej zlicz się tkże prki etnogrficzne i sknseny. Muzeum historyczne gromdzi zbiory dotyczące dziejów krju, mist orz historii ruchów społecznych i niepodległościowych. Muzeum biogrficzne to muzeum, które posid zbiory związne z życiem i dziłlnością wybitnych postci (np. pisrzy, rtystów, nukowców, polityków). Muzeum mrtyrologiczne zjmuje się ochroną obiektów i urządzeń byłych obozów koncentrcyjnych i jenieckich, więzień i miejsc strceń orz przedmiotów związnych z tymi obiektmi i urządzenimi. Muzeum przyrodnicze gromdzi zbiory okzów przyrody. Muzeum techniki gromdzi zbiory z dziedziny techniki poszczególnych dziłów i głęzi produkcji, np. trnsportu, rolnictw, włókiennictw, itp. Muzeum regionlne posid zbiory o znczeniu historycznym dl regionu z zkresu sztuki, rcheologii, etnogrfii, techniki, przyrody i innych dyscyplin, z uwzględnieniem zbiorów regionlnych pmiątek historycznych. Inne muze to tkie, które nie mogą być zklsyfikowne do żdnego z wyżej wymienionych rodzjów muzeów ze względu n brk zdecydownej przewgi jednego z rodzjów zbiorów. Wystw to zorgnizowne n czs określony i objęte odpowiednim tytułem udostępninie publiczności (osobom zwiedzjącym) zestwu dzieł sztuki (ekspontów muzelnych). Wystwy czsowe to wystwy urządzne n określony czs i udostępnine jednorzowo. Ekspozycję stnowi kżdorzowe wystwienie w różnych miejscowościch (miejscch) tego smego zestwu zbiorów muzelnych pod tym smym tytułem. Prezentując dne dotyczące muzeów przyjęto podził wystw czsowych n wystwy włsne orgnizowne w krju i z grnicą orz wystwy obce obejmujące wystwy krjowe i te z zgrnicy. W części dotyczącej glerii i slonów sztuki zstosowno podził wystw i ekspozycji n orgnizowne w Polsce orz polskie z grnicą. Wśród wystw (ekspozycji) w krju wyróżniono krjowe, zgrniczne (prezentcje wyłącznie sztuki obcej) orz międzynrodowe (prezentcje zrówno sztuki zgrnicznej jk i polskich rtystów). Ekspontem muzelnym jest przedmiot o trwłej wrtości kulturowej (historycznej, nukowej, poznwczej, estetycznej) politycznej lub społecznej, podlegjący ochronie prwnej i nleżący do zbiorów muzelnych, tzn. objęty inwentrzem zbytków w muzeum. Muzeli to rzeczy ruchome i nieruchomości stnowiące włsność muzeum i wpisne do inwentrz. Depozyty to obiekty wypożyczone z innych muzeów, instytucji orz

14 osób prywtnych, wpisne do księgi depozytów. Eksponty muzelne (zbiory) zostły pogrupowne według dyscyplin (dziłów). Glerie i slony sztuki to jednostki, których podstwowym (lub jednym z głównych) rodzjów dziłlności jest wystwiennictwo. Wśród glerii i slonów sztuki wyodrębnimy dziłlność glerii pństwowych i smorządowych orz innych glerii i slonów sztuki. Nie uwzględni się glerii i slonów sztuki, które są oddziłmi muzelnymi, ni jednostek, które zjmują się hndlem dziełmi sztuki, nie prowdząc przy tym dziłlności wystwienniczej. Zbiory włsne glerii zostły podne tylko w wypdku glerii pństwowych i smorządowych i pogrupowne według dyscyplin. W niniejszej publikcji zstosowno pojęcie glerii jko ktegorii zbiorczej, nie wyodrębnijąc slonów sztuki. Tetr to instytucj lub orgnizcj, zjmującą się profesjonlnie regulrnym wystwiniem utworów scenicznych (drmtycznych, llkowych, muzycznych i rozrywkowych), posidjąc stły zespół (ktorów, śpiewków, tncerzy, muzyków, reżyserów, scenogrfów itp.), z reguły posidjąc budynek lub pomieszczenie przystosowne do wystwini utworów scenicznych, przy wykorzystniu różnych technik przekzu: słowo, ruch, muzyk, dźwięk, plstyk (niezleżnie od liczby występujących w nich osób). Tetr może być stły lub objzdowy, ze względu n prezentowną formę sceniczną wyróżni się: tetr drmtyczny, tetr llkowy, tetr muzyczny (oper, operetk). Ze względu n rodzj dziłlności scenicznej, wśród instytucji rtystycznych wyróżniono: tetry drmtyczne (łącznie z styrycznymi i młych form scenicznych) i tetry llkowe, tetry muzyczne: opery, operetki (łącznie z tetrmi tńc, musiclowymi i bletem), filhrmonie, orkiestry (symfoniczne i kmerlne) i chóry, zespoły pieśni i tńc orz przedsiębiorstw (gencje) estrdowe. Instytucjmi muzycznymi są instytucje prowdzące profesjonlną dziłlność widowiskową. Informcje dotyczące tetrów orz instytucji muzycznych prezentowne są głównie według podziłu n siedziby. Ozncz to, że wykzno wszystkie przedstwieni i koncerty zorgnizowne przez instytucje prowdzące dziłlność widowiskową według ich województw mcierzystych, niezleżnie od miejsc relizcji dziłlności scenicznej. Niektóre dne podwne są w podzile n województw, czyli wszystkie przedstwieni i koncerty, które odbyły się n terenie dnego województw, wykonne przez instytucje rtystyczne i rozrywkowe włsne, jk również występy gościnne tetrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych z innych województw. Kino jest to miejsce i zespół urządzeń technicznych służących do publicznego wyświetlni filmów. Przez stłą slę projekcyjną rozumie się włsną lub wynjętą slę n okres przynjmniej półroczny, przystosowną do relizowni projekcji filmowych, niezleżnie od jej podstwowego przeznczeni. Kin stłe, które mją więcej niż 3 sle dzielimy w zleżności od ich liczby n: multipleksy, tj. posidjące 8 lub więcej sl, minipleksy, tj. posidjące od 3 do 7 sl. Przez sens rozumie się ciągłą projekcję filmu długometrżowego, filmu lub ksety wideo w zmierzonym i z góry określonym czsie trwni. W przypdku projekcji filmu wieloczęściowego podzielonego n odcinki projekcję kżdej części mjącej włsną czołówkę i określoną długość uwż się z odrębny sens filmowy. Z sens uwż się również wyświetlenie zestwu filmów krótkometrżowych (np. pornki dl dzieci). Przez domy kultury nleży rozumieć instytucje kultury prowdzące wielokierunkową dziłlność społeczno-kulturlną, mieszczącą się w odrębnym, specjlnie wzniesionym lub dptownym budynku z slą widowiskowo-kinową, z odpowiednio przystosow- 13

15 14Kultur w Młopolsce nymi pomieszczenimi i urządzenimi do prowdzeni specjlistycznej dziłlności kulturlnej. Ośrodki kultury są wielofunkcyjnymi instytucjmi kultury o chrkterze środowiskowym, integrującymi wokół wspólnego progrmu dziłlność istniejących w dnej miejscowości (gminie) utonomicznych instytucji kultury (domu kultury, biblioteki, klubu, świetlicy, kin, ognisk rtystycznych, glerii sztuki, izby regionlnej), jk również urządzeń rekrecyjno-sportowych i zkłdu usług gstronomicznych. W osttnim okresie ośrodki kultury skupiły się przede wszystkim n prowdzeniu włsnej dziłlności, rezygnując z progrmowych dziłń koordyncyjnych. Kluby kultury są to zorgnizowne grupy prowdzące w instytucjch kultury systemtycznie zjęci o określonym profilu temtycznym, kierowne przez wykwlifikownych prcowników instytucji kultury. Posidją jedno lub więcej pomieszczeń, odpowiednie wyposżenie (sprzęt udiowizulny, telewizor, prsę itd.). Koł (kluby) terpeutyczne prowdzą stłą dziłlność n rzecz niepełnosprwnych i zgrożonych ptologią społeczną. Dne o dyskusyjnych klubch filmowych dotyczą wyłącznie klubów zrejestrownych w Federcji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Świetlice są plcówkmi kulturlnymi posidjącymi z reguły jedno pomieszczenie, niezbędny sprzęt i obejmują swoim zsięgiem dziłni młe grupy w środowisku loklnym. Dziłlność prowdzon jest zsdniczo przez dziłczy społecznych przy pomocy kierownik świetlicy. Nie uwż się z świetlice jednostek, zwyczjowo określnych świetlicmi, nie prowdzących dziłlności kulturlnej, których pomieszczeni służą do innych celów, np. do orgnizowni nrd i konferencji, kursów zwodowych itp. Przez prcownie specjlistyczne rozumie się odrębne pomieszczeni dziłjące w jednostce kultury, przystosowne do prowdzeni stłej dziłlności specjlistycznej o określonej temtyce, np. prcownie fotogrficzne, plstyczne, politechniczne, komputerowe itd. Zespoły i koł (kluby) rtystyczne są to zorgnizowne grupy prowdzące systemtycznie zjęci o określonym profilu temtycznym, kierowne przez wykwlifikownych prcowników instytucji kultury. Do skłdu zespołów rtystycznych wlicz się tkże instruktorów, korepetytorów, choreogrfów, kompnitorów itd. Członkowie zespołów dziłjący w różnych zespołch liczeni są tyle rzy, w ilu zespołch uczestniczą. Kursy są to zjęci szkoleniowe według wymienionych specjlności progrmowych, trwjące co njmniej 16 godzin. Nie nleży zliczć do nich szkoleń związnych z nbyciem lub podwyższniem kwlifikcji zwodowych. Do liczby bsolwentów kursów wliczono tylko te osoby, które ukończyły kurs według wrunków określonych przez orgniztor. Dne o bsolwentch dotyczą kursów zkończonych w roku sprwozdwczym. Absolwentmi są osoby, które ukończyły kurs według wrunków określonych przez orgniztor.

16 ROZDZIAŁ 1. WYDATKI NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO Kultur rozumin jest jko cłoksztłt mterilnego i duchowego dorobku ludzkości gromdzonego, utrwlnego i wzbogcnego w ciągu jej dziejów, przekzywnego z pokoleni n pokolenie *. Dorobek ten, by mógł zostć przekzny potomnym, musi być chroniony. Dltego tk istotne są dziłni, by poprzez utrzymywnie instytucji kultury i wydtkownie n ochronę dziedzictw nrodowego, zchowć spuściznę nszych przodków, jk i umożliwić współczesne wytwory kultury r. wydtki z budżetu pństw n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wyniosły 1313,7 mln zł, o 17,9% więcej niż w 2006 r. Udził wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w ogólnych wydtkch pństw stnowił podobnie jk w poprzednich ltch 0,5%. Z ogólnej kwoty wydtków budżetu pństw n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego 8,3% zostło przekzne n zdni wojewodów w tym obszrze. Wojewod młopolski w 2007 r. otrzymł z budżetu pństw n zdni w obszrze kultury i ochrony dziedzictw nrodowego 12,9 mln zł. Środki te zostły przeznczone m.in. n kinemtogrfię, centr kultury i sztuki, muze, ochronę zbytków i opiekę nd zbytkmi, w części przekzne do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zbytków (2070 tys. zł), Zrządu Rewloryzcji Zespołów Zbytkowych m. Krkow (2861 tys. zł). W 2007 r. n relizcję zdń w sferze kultury i ochrony dziedzictw nrodowego przeznczono również 123,1 mln zł z Funduszu Promocji Kultury, czyli o 2,7% więcej niż w 2006 r. w Polsce. Zdni w zkresie finnsowni kultury i ochrony dziedzictw nrodowego podejmują jednostki smorządu terytorilnego. Wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w budżetch smorządów terytorilnych w 2007 r. wyniosły (łącznie z trnsfermi pomiędzy jednostkmi smorządu terytorilnego) 4729,9 mln zł, czyli o 11,6% więcej niż w 2006 r. Wydtki jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego stnowiły 8,2% ogółu wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w budżetch smorządów terytorilnych w Polsce i wzrosły o 1,9% w porównniu z 2006 r. W przeliczeniu n jednego mieszkńc Młopolski dło to kwotę 118 zł (wobec 116 zł w 2006 r.). Njwiększe nkłdy n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w województwie młopolskim poniosły gminy 38,3% łącznych wydtków jednostek smorządu terytorilnego województw. Nkłdy gmin n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wzrosły o 5% w porównniu z 2006 r. Wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wzrosły również w budżecie województw młopolskiego z 95,8 mln zł w 2006 r. do 97,1 mln zł w 2007 r. Njwyższy wzrost wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego (o 19,9%) odnotowno w budżetch powitów (z wyłączeniem mist n prwch powitu). Mist n prwch powitu, czyli Krków, Trnów, Nowy Sącz łącznie zmniejszyły wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego o 1,6% w porównniu z 2006 r. * Słownik język polskiego pod redkcją prof. dr. Mieczysłw Szymczk. PWN, Wrszw

17 16Kultur w Młopolsce Tbel 1.1. Wydtki budżetów jednostek smorządu terytorilnego n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego według rodzjów n tle wydtków budżetu pństw Wyszczególnienie (w mln zł) 2006 = 100% budżet pństw 1114,5 1313,7 117,9 budżety jednostek smorządu terytorilnego w Polsce 4239,1 4729,9 111,6 budżety województw 1045,6 1158,6 110,8 budżety powitów 82,2 79,0 96,1 budżety mist n prwch powitu 1421,1 1682,7 118,4 budżety gmin 1690,3 1809,6 107,1 budżety jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego 379,0 386,1 101,9 budżet województw 95,8 97,1 101,4 budżety powitów 4,5 5,4 119,9 budżety mist n prwch powitu 138,0 135,8 98,4 budżety gmin 140,7 147,7 105,0 Bez mist n prwch powitu. Źródło: Ministerstwo Finnsów, Regionln Izb Obrchunkow. Anlizując wydtki budżetu pństw według rozdziłów klsyfikcji budżetowej możn zobserwowć, że njwięcej funduszy ze środków przeznczonych n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w Polsce zostło przekznych, podobnie jk w 2006 r., n finnsownie dziłlności muzeów. W 2007 r. wydtki budżetu pństw n ten cel wyniosły 313,9 mln zł, o 23,9% więcej niż rok wcześniej. Njwiększy wzrost wydtków z budżetu pństw w porównniu z 2006 r. znotowno w obszrze ochrony i opieki nd zbytkmi o 144,1%. Zwiększyły się również o 8,2% wydtki z budżetu pństw n inną dziłlność w zkresie ochrony zbytków. Większe niż w 2006 r. kwoty z budżetu pństw przeznczono n dziłlność glerii i biur wystw rtystycznych (wzrost o 2,8%) orz centrów kultury (wzrost o 7,3%). W porównniu z 2006 r. zmniejszono finnsownie innych instytucji kultury, tkich jk: filhrmonie, orkiestry, chóry i kpele (spdek o 0,2%), biblioteki (spdek o 1,4%) czy tetry (spdek o 3,4%). Ntomist istotnie znczący spdek wydtków z budżetu pństw znotowno w rmch wspierni domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów (spdek o 31,8%) orz kinemtogrfii (spdek o 64,5%). Anlizując łączne wydtki budżetów jednostek smorządu terytorilnego w województwie młopolskim, możn zobserwowć, że wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wzrosły o 1,9% w porównniu z 2006 r. Nie wystąpiły tu jednk tk znczące różnice jk w przypdku wydtków z budżetu pństw. W 2007 r. w województwie młopolskim w porównniu z poprzednim rokiem zwiększono przede wszystkim nkłdy n funkcjonownie glerii i biur wystw rtystycznych (wzrost o 11,9%), filhrmonii, orkiestr, chórów i kpel (wzrost o 10,7%), muzeów (wzrost o 8,3%), domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów (wzrost o 8,2%) orz bibliotek (wzrost o 4,4%). Zmniejszono ntomist wydtki n ochronę zbytków, funkcjonownie tetrów orz centrów kultury.

18 Tbel 1.2. Wydtki budżetu pństw i budżetów jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego według rozdziłów klsyfikcji budżetowej w 2007 r. Wyszczególnienie Wydtki budżetu pństw Wydtki budżetów jednostek smorządów terytorilnych woj. młopolskiego (w mln zł) w % (w mln zł) w % wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego 1313,7 100,0 386,1 100,0 w tym: ochron zbytków i opiek nd zbytkmi 176,5 13,4 34,0 8,8 inn dziłlność n rzecz ochrony zbytków 120,2 9,2 biblioteki 132,6 10,1 71,0 18,4 muze 313,9 23,9 51,0 13,2 glerie i biur wystw rtystycznych 8,8 0,7 4,0 1,0 centr kultury i sztuki 118,7 9,0 4,6 1,2 tetry 141,5 10,8 54,6 14,1 filhrmonie, orkiestry, chóry i kpele 42,7 3,2 14,5 3,7 kinemtogrfi b 1,7 0,1 0,0 2,1 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10,8 0,8 103,7 26,9 Obejmuje nstępujące rozdziły według klsyfikcji budżetowej: Ośrodki Ochrony i Dokumentcji Zbytków, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zbytków, Rdy Ochrony Pmięci Wlk i Męczeństw, Nrodowy Fundusz Rewloryzcji Zbytków Krkow, Zrząd Rewloryzcji Zespołów Zbytkowych Mist Krkow. b Obejmuje rozdził Instytucje kinemtogrfii orz dziłni w zkresie kinemtogrfii według klsyfikcji budżetowej. Źródło: Ministerstwo Finnsów orz Regionln Izb Obrchunkow. Bdjąc strukturę wydtków budżetów jednostek smorządu terytorilnego w województwie młopolskim w 2007 r. możn zuwżyć, że njwiększe kwoty zostły przeznczone n finnsownie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 26,9%. Znczne nkłdy poniesiono n funkcjonownie bibliotek, tetrów orz muzeów. Mniejsze kwoty zostły przekzne n finnsownie dziłlności glerii i biur wystw rtystycznych orz centrów kultury i sztuki. Wśród wydtków jednostek smorządu terytorilnego Młopolski n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wydtki smorządu województw stnowiły 25,2%. Z 97,1 mln zł przeznczonych n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego z budżetu województw młopolskiego 61,2% pochłonęło finnsownie tetrów (34,6 mln zł) i muzeów (24,8 mln zł). N dziłlność bibliotek przeznczono 9,9% to jest 9,6 mln zł. N funkcjonownie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów budżetu województw przeznczono 8,8 mln zł, co stnowiło 9,1%, n dziłlność filhrmonii i innych instytucji muzycznych 8,4 mln zł, co stnowiło 8,6%. Stosunkowo niewielkie kwoty zostły przeznczone n dziłlność glerii i biur wystw rtystycznych 1,2 mln zł, czyli 1,2% orz n zdni w zkresie kinemtogrfii (8,1 tys. zł). Ochron zbytków pochłonęł 4,8 mln zł, co stnowiło 5% wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego z budżetu województw. Powity przeznczyły n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w 2007 r. łącznie 141,2 mln zł, z tego ż 96,2%, czyli 135,8 mln zł, stnowiły wydtki mist n prwch powitu. Njwiększy udził w wydtkch n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego wśród mist n prwch powitu stnowiły wydtki mist Krkow 91,5%. Stolic Młopolski jest jednym z głównych centrów kulturlnych krju. Znjduje się tu większość instytucji kultury orz zbytków w regionie południowym Polski. W 2007 r. misto Krków przekzło njwyższą sumę n ochronę zbytków i opiekę nd nimi 22,4 mln zł (18,0%). Wydtki n finnsownie muzeów wyniosły 20,1 mln zł (16,1%), zś n funkcjonownie tetrów 16,9 17

19 18Kultur w Młopolsce mln zł (13,6%). Krków przeznczył n utrzymywnie domów i ośrodków kultury łącznie ze świetlicmi i klubmi 20,9 mln zł (16,8%) orz bibliotek 11,3 mln zł (9,1%). Poz funduszmi smorządów terytorilnych istotnym źródłem finnsowni ochrony dziedzictw nrodowego w Krkowie były środki Nrodowego Funduszu Rewloryzcji Zbytków Krkow. W 2007 r. w rmch odnowy zbytków zrelizowno 119 zdń, n które przeznczono 45,9 mln zł, czyli o 21,2% więcej niż w 2006 r. Tbel Wydtki Nrodowego Funduszu Rewloryzcji Zbytków Krkow w ltch Wyszczególnienie wydtki (w mln zł) 40,3 30,4 32,5 30,8 31,0 31,1 37,9 45, r. = ,0 75,4 107,2 94,6 100,8 100,1 121,9 121, r. = ,0 75,4 80,8 76,5 77,1 77,2 94,1 114,1 Źródło: Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zbytków Krkow. Njmniejsze wydtki n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego spośród trzech mist n prwch powitu w 2007 r. w województwie młopolskim poniosło misto Nowy Sącz 4,4 mln zł, z tego pond połowę (2,3 mln zł) pochłonęło finnsownie bibliotek. Większą kwotę, 7,1 mln zł, rozdysponowło misto Trnów, które njwięcej 2,6 mln zł, przekzło n dziłlność tetrlną, co stnowiło 36,2%, i n dziłlność bibliotek 2,5 mln zł, czyli 34,9%. Pozostłe powity województw młopolskiego wydły łącznie 5,4 mln zł n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego, w tym njwiększe wydtki zostły przeznczone n funkcjonownie bibliotek 25,7%. Anlizując wysokość wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego w powitch województw młopolskiego, z wyłączeniem mist n prwch powitu, widzimy, że wyróżniły się powity: trnowski, który przeznczył n ten cel 1,1 mln zł, orz nowotrski, który przeznczył 1 mln zł. Tbel 1.4. Wydtki budżetów jednostek smorządu terytorilnego województw młopolskiego według rodzjów i rozdziłów klsyfikcji budżetowej w 2007 r. Wyszczególnienie Budżety smorządów terytorilnych województwo powity mist gminy tetry 34,6 0,5 19,5 0,0 filhrmonie, orkiestry, chóry i kpele 8,4 0,0 6,1 0,0 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8,8 0,1 21,8 73,0 glerie i biur wystw rtystycznych 1,2 0,3 2,0 0,5 centr kultury i sztuki 0,8 1,0 biblioteki 9,6 1,4 16,1 43,9 muze 24,8 0,4 20,1 5,7 pozostłe instytucje kultury 0,3 12,3 2,3 ochron zbytków 4,8 0,4 22,4 6,3 pozostłe wydtki 4,8 1,2 14,5 13,3 Źródło: Regionln Izb Obrchunkow. Gminy województw młopolskiego wydły w 2007 r. 147,7 mln zł n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego, czyli 38,3% łącznych wydtków jednostek smorządu terytorilnego województw. Njwiększe kwoty zostły przeznczone n finnsownie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów 73 mln zł, co stnowiło 49,4% ogółu wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego orz bibliotek 43,9 mln zł, czyli 29,7%. N ochronę zbytków gminy przeznczyły 6,3 mln zł, co stnowiło 4,3% wydtków n kulturę i ochronę dziedzictw nrodowego.

20 ROZDZIAŁ 2. INSTYTUCJE KULTURY 2.1. Wybrne informcje o dziłlności instytucji kultury w województwie młopolskim n tle Polski w 2007 r. Młopolsk pod względem infrstruktury kulturlnej orz wykorzystni ofert instytucji kultury plsuje się w czołówce województw. W poszczególnych wskźnikch dziedzin życi kulturlnego prwie zwsze znjduje się wśród pierwszych pięciu województw w Polsce. Tk wysoką pozycję województwo młopolskie niewątpliwie zwdzięcz swojej stolicy. Krków bowiem słusznie jest uwżny z kulturlną stolicę nie tylko regionu, le i cłej Polski. Tbel Dziłlność młopolskich tetrów i instytucji muzycznych n tle Polski w 2007 r. Wyszczególnienie Polsk Województwo młopolskie Miejsce wśród województw tetry i instytucje muzyczne miejsc n widowni przedstwieni i koncerty b widzowie i słuchcze (w tys.) b 9843,3 774,7 4 średnio widzów n przedstwieniu Stn w dniu 31 grudni. b Według siedziby. W 2007 r. n terenie Młopolski dziłło 19 tetrów i instytucji muzycznych, 10,3% wszystkich tetrów i instytucji muzycznych w Polsce. Pod względem liczby tetrów i instytucji muzycznych Młopolsk zjmowł czwrtą pozycję w krju. Więcej tetrów i instytucji muzycznych dziłło w województwch mzowieckim (36), śląskim (21) orz dolnośląskim (21). Młopolskie tetry dysponowły 5,1 tys. miejscmi n widowni w swoich stłych slch, co stnowiło 7,3% miejsc n widowni wszystkich tetrów i instytucji muzycznych w Polsce. Njwiększą liczbą miejsc n widowni dysponowły tetry województw mzowieckiego 14,9 tys. Młopolskie tetry i instytucje muzyczne dły w 2007 r. 4,1 tys. przedstwień i koncertów, co stnowiło 8,1% z 50,3 tys. przedstwień i koncertów dnych przez tetry i instytucje muzyczne w cłej Polsce. Pod względem liczby przedstwień i koncertów Młopolsk zjmuje czwrte miejsce z województwmi: mzowieckim, śląskim orz dolnośląskim, niezncznie wyprzedzjąc województwo pomorskie. Spośród 9,8 mln widzów tetrów w cłej Polsce, młopolskie tetry i instytucje muzyczne odwiedziło w 2007 r. 774,7 tys. osób, czyli 7,9% widzów w krju, co dło Młopolsce czwrtą loktę wśród pozostłych województw. Njwięcej widzów 2,8 mln osób odwiedziło tetry w województwie mzowieckim. Jedno przedstwienie lub koncert w cłym krju obejrzło średnio 196 osób, zś w Młopolsce średnio 190 osób, co plsuje województwo n ósmym miejscu w krju. 19

21 20Kultur w Młopolsce Tbel Dziłlność młopolskich muzeów n tle Polski w 2007 r. Wyszczególnienie Polsk Województwo młopolskie Miejsce wśród województw muze (łącznie z oddziłmi) muzeli (w tys.) 13104,9 3478,3 1 wystwy włsne w krju z grnicą wystwy obce krjowe z zgrnicy zwiedzjący (w tys.) 20438,3 6012,0 1 w tym grupy zorgnizowne (w tys.) 9793,1 3295,9 1 odczyty i lekcje muzelne (w tys.) 76,2 11,8 2 sense filmowe (w tys.) 17,1 4,3 1 Stn w dniu 31 grudni. Młopolskie muze stnowią 14,7% muzeów cłej Polski, co plsuje województwo n pierwszej pozycji w krju. Dw muze mniej, dziłją w województwie mzowieckim. Młopolsk przoduje też w liczebności zbiorów muzelnych. Młopolskie muze posidją 26,5% muzeliów zgromdzonych we wszystkich muzech Polski. Zbiory drugiego pod tym względem województw mzowieckiego są mniejsze o prwie milion muzeliów. Województwo mzowieckie wyróżni njwiększ liczb wystw czsowych, zrówno włsnych jk i obcych. Młopolsk pod względem liczby zorgnizownych wystw włsnych w krju i z grnicą orz wystw obcych z zgrnicy plsuje się n miejscu trzecim, pod względem wystw obcych krjowych n miejscu piątym. Wystwy włsne młopolskich muzeów stnowiły 11,5%, wystwy zgrniczne 10,1% ogólnej liczby wystw w tych ktegorich. Obce wystwy krjowe pokzne w muzech województw młopolskiego stnowiły 9% obcych wystw krjowych pokznych w Polsce, ntomist obce wystwy zgrniczne 10,7%. W 2007 r. młopolskie muze odwiedziło pond 6 mln osób, 29,4% wszystkich odwiedzjących muze w Polsce. Dje to Młopolsce pierwsze miejsce wśród województw. Muze drugiego n liście województw mzowieckiego odwiedziło jedynie 3,2 mln osób. Zwiedzjących w grupch zorgnizownych młopolskie muze w 2007 r. było 3,3 mln, 33,7% zwiedzjących muze w tej formie w cłej Polsce. Przewg w tej ktegorii nd województwem mzowieckim, które ponownie uplsowło się z Młopolską, był również ogromn. Muze mzowieckie w zorgnizownych grupch odwiedziło jedynie 1,2 mln osób. Muze Młopolski zorgnizowły 11,8 tys. lekcji muzelnych i odczytów. Stnowiło to 15,5% liczby wszystkich odczytów i lekcji muzelnych zorgnizownych w Polsce. Więcej lekcji muzelnych i odczytów zorgnizowły jedynie muze w województwie mzowieckim 22,4 tys. N kolejnym miejscu z województwem młopolskim znlzło się województwo śląskie z 6,3 tys. zorgnizownych lekcji muzelnych i odczytów.

22 Młopolskie muze zorgnizowły 4,3 tys. sensów filmowych, co stnowiło 25,3% sensów pokznych przez muze w cłej Polsce. Kolejne miejsce zjęło województwo mzowieckie, którego muze odbyło się 2,4 tys. sensów. Tbel Dziłlność młopolskich bibliotek publicznych n tle Polski w 2007 r. Wyszczególnienie Polsk Województwo młopolskie Miejsce wśród województw biblioteki i filie księgozbiór w woluminch (w mln) 135,6 10,8 4 czytelnicy (w tys.) 6719,1 682,4 3 czytelnicy n 1000 ludności wypożyczeni księgozbioru (w mln) 127,7 11,9 4 wypożyczeni n jednego czytelnik wypożyczeni n 1000 ludności odsetek bibliotek wyposżonych w komputery 59,8 68,0 2 odsetek komputerów podłączonych do Internetu i dostępnych czytelnikom Stn w dniu 31 grudni. 48,7 49,0 12 N terenie Młopolski dziłją 763 biblioteki i filie, czyli 9% z 8,5 tys. bibliotek i filii w Polsce. Pod względem liczebności bibliotek Młopolsk plsuje się n 3 miejscu po województwch mzowieckim i śląskim. Księgozbiór zgromdzony w młopolskich bibliotekch liczy 10,8 mln woluminów, co stnowi 8% z 135,6 mln woluminów zgromdzonych w bibliotekch cłej Polski. Większą liczbę woluminów posidją jedynie województw: śląskie (17,1 mln), mzowieckie (16,8 mln) i wielkopolskie (12 mln). W 2007 r. z bibliotek w cłej Polsce skorzystło 6,7 mln osób, z tego 0,7 mln w Młopolsce, co stnowiło 10,2% ogółu czytelników. Więcej czytelników odwiedziło biblioteki województw śląskiego (1 mln) i mzowieckiego (0,9 mln). Czytelnicy bibliotek w cłej Polsce wypożyczyli 127,7 mln pozycji księgozbioru, z tego n województwo młopolskie przypdło 9,3%, czyli 11,9 mln wypożyczonych książek. Więcej pozycji księgozbioru niż w Młopolsce czytelnicy wypożyczyli w województwch: śląskim (19,1 mln), mzowieckim (15,7 mln) orz wielkopolskim (12 mln). Średni liczb wypożyczeń n jednego czytelnik wynosił w Polsce 19 woluminów, w Młopolsce 17 i był njniższ wśród wszystkich województw. W 2007 r. Młopolsk mił njwyższy wskźnik czytelników n 1000 ludności 208, o 18,2% większy niż średni dl cłej Polski. Wskźnik wypożyczeń n 1000 ludności wynosił 3629 i był wyższy o 8,3% niż średni 3350 wypożyczeń dl cłego krju. Większy wskźnik wypożyczeń n 1000 ludności był w województwch śląskim i dolnośląskim. Około 68% młopolskich bibliotek było wyposżonych w komputery. Plsuje to województwo n drugim miejscu, po województwie wrmińsko-mzurskim, gdzie odsetek ten wynosił 77,5%. Średni w tej ktegorii dl szesnstu województw wynosi 59,8%. Młopolsk zjmuje dopiero dwunste miejsce wśród województw pod względem dostępności komputerów dl czytelników i przyłączeni do Internetu. Wskźnik ten wynosi 49% i jest to niewiele powyżej średniej w krju. 21

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2003 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - lipiec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 17

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Urząd Sttystyczny w Szczecinie Turystyk w województwie zchodniopomorskim w 2010 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, mj 2011 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 r. Województwo zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

2-letnie studia dzienne magisterskie

2-letnie studia dzienne magisterskie Uniwersytet Wrocłwski Wydził Nuk Historycznych i Pedgogicznych Instytut Archeologii 2-letnie studi dzienne mgisterskie n kierunku ARCHEOLOGIA Progrm studiów Wrocłw 2011 I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studi

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT 2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT Dok. nr 4 ******* 19.11.2011 POPRAWKI WG LINII BUDŻETOWYCH DOKUMENT SKONSOLIDOWANY (WŁĄCZENIE UZGODNIONYCH POPRAWEK DO PROJEKTU BUDŻETU LUB

Bardziej szczegółowo

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁĘCZYCKI 13 POWIERZCHNIA w km 773 LUDNOŚĆ W 13 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 518 KOBIETY 6455 WYBRANE DANE Województwo 13 1 1 13 STATYSTYCZNE 557 5198

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową

T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, l. Niepodległości 208, 00-925 Wrszw www.stt.gov.pl Nzw i dres jednostki sprwozdwczej T-08 Sprwozdnie o przewozch morską i przyrzeżną flotą trnsportową Portl sprwozdwczy GUS www.stt.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

WĄGROWIECKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

WĄGROWIECKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POWIAT WĄGROWIECKI POWIERZCHNIA w km 14 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 34656 KOBIETY 35181 WYBRANE DANE 1 1 STATYSTYCZNE 69454 69775 69837 346716

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionlnego Progrmu Opercyjnego Województw Kujwsko-Pomorskiego n lt 2007-2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE

Bardziej szczegółowo

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska nmys³owski kluczborski URZ D STATYSTYCZNY W OPOLU oleski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity............... Mist n prwch powitu Mist.......... Gminy................. miejskie............. wiejskie.............

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 R.

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU głogowski górowski milicki polkowicki bolesłwiecki wołowski lubiński trzebnicki oleśnicki legnicki zgorzelecki lubński lwówecki złotoryjski Legnic średzki Wrocłw jworski

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu (PLN) dla działania 6.1 POIG Etap II - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Hrmonogrm rzeczowo-finnsowy Projektu (PLN) dl dziłni 6.1 POIG Etp II - Wdrożenie Plnu rozwoju eksportu Nzw Wnioskodwcy i numer umowy o dofinnsownie: Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo -Produkcyjno- Hndlowe Lech

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

PL-0710-139/1 1/1017 Pan Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Wrszw,^/ czerwc 211 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEOETA KRAJU Jolnt Orlińsk PL-71-139/1 1/117 Pn Jnusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego W odpowiedzi n pism z dni 1 czerwc 211 r. znle:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej

Próba określenia czynników determinujących wyniki ocen wprowadzenia euro przez mieszkańców Unii Europejskiej Mieczysłw Kowerski Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Ewelin Włodrczyk Wyższ Szkoł Zrządzni I Administrcji w Zmościu Prób określeni czynników determinujących wyniki ocen wprowdzeni euro przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Pln dziłni wskzujący hrmonogrm osiągni poszczególnych wskźników produktu CEL OGÓLNY 1.Wzrost gospodrczy obszru Ziemi Gotyku Lt 2016-2018 2019-2021 2022-2023 RAZEM 2016-2023 Progr Nzw m nrstją co Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na lata 2007-2014 Złącznik do uchwły nr XI/82/07 Rdy Powitu w Pułtusku Z dni 30 pździernik 2007r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH n lt 2007-2014 PUŁTUSK 2007 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim Szkolnictwo zwodowe dl sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim dignoz potrzeb edukcyjnych Szkolnictwo zwodowe rynek prcy sektor rolno-spożywczego w województwie łódzkim Prognozy oprcowne w rmch

Bardziej szczegółowo

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Gmina Gliwice na koniec roku 2016 posiadała mieszkańców.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Gmina Gliwice na koniec roku 2016 posiadała mieszkańców. 27 wrześni 2017 r. Rport G1 Stndrd (dl gminy posidjącej powyżej 100 000 mieszkńców) m n celu przedstwienie potencjlnych loklizcji dl nowych ptek orz prezentcję dnych biznesowych mogących pomóc Inwestorowi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRAC BIUROWYCH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RA BIUROWYH, 411004 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersj po recenzjch Wrszw 2012 1 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: MODUŁOWY... 3 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY... 3 3. AUTORZY, REENZENI

Bardziej szczegółowo