SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku

2 SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA ZA 2012 ROK Ztwierdzm: Ktowice, mrzec 2013 roku

3 I. WSTĘP Wieloletni Prognoz Finnsow mist Ktowice n lt przyjęt zostł uchwłą Nr XVII/337/11 Rdy Mist Ktowice w dniu 21 grudni 2011 r. Skonstruown zostł w rmch trzech perspektyw: 1/ krótkookresowej obejmującej lt (tj. okres n jki przyjęto Wieloletni Pln Finnsowy Pństw), 2/ średniookresowej obejmującej lt (tj. do czsu zkończeni nstępnego okresu progrmowni funduszy europejskich), 3/ długookresowej obejmującej lt od (tj. do czsu zkończeni umowy n relizcje przedsięwzięć umowy poręczeni kredytu dl Ktowickiego Towrzystw Budownictw Społecznego Spółk z o.o. orz spłty zobowiązń z tytułu kredytów). i stnowi kontynucję Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt (zgodnie z uchwłą Nr V/30/11 Rdy Mist Ktowice z dni 31 styczni 2011 r. z późn. zminmi) nie zmienijąc zsdniczych złożeń i wskźników. Zgodnie z rt. 226 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych WPF zwier: część finnsową obejmującą dochody i wydtki, wynik budżetu, sposób finnsowni deficytu i przeznczenie ndwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym relcję o której mow w rt. 243 uofp; objśnieni do Prognozy, w tym prognozę długu n koniec kżdego roku budżetowego z wyliczeniem osiągnego i dopuszczlnego wskźnik zdłużeni; złączniki obejmujące wykz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinnsownych z funduszy strukturlnych orz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostłych, wykz wieloletnich progrmów uchwlonych przez Rdę Mist orz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy, wykz gwrncji i poręczeń udzielonych przez misto Ktowice. W okresie 2012 roku dokonno zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej odpowiednio: 12 uchwłmi Rdy Mist Ktowice n podstwie rt. 231 ustwy dokonując zminy limitów zobowiązń wieloletnich przedsięwzięć bieżących i wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, 14 zrządzenimi Prezydent Mist Ktowice n podstwie rt. 232 ustwy dokonując zminy innych niż limity zobowiązń elementów prognozy, w tym m.in. wielkości dochodów i wydtków, wyników finnsowych celem dostosowni do zmin budżetu i w budżecie mist n 2012 r. orz do innych decyzji powodujących skutki finnsowe n lt nstępne wynikjących z uchwł Rdy Mist i zrządzeń Prezydent Mist, tkże w ogrniczonym zkresie zminy prognozy długu. Dokonn ktulizcj wieloletniego plnu finnsowego pozwolił uzyskć pewność, że wpisne zdni mją zpewnione finnsownie

4 II. DOKONANE ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Zminy w wieloletniej prognozie w okresie 2012 roku wynikły z nstępujących decyzji: 1/ w rmch perspektywy krótkookresowej: / w 2012 roku: dochody ogółem budżetu zmniejszono o zł, w tym zwiększono dochody bieżące o zł (głównie n skutek wprowdzeni do budżetu dochodów ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i dofinnsowni krjowego w związku z przystąpieniem do nowych projektów i refundcji wydtków z lt ubiegłych zwiększenie o 3 mln zł, zwiększeni subwencji ogólnej o 6,9 mln zł, zwiększeni dotcji z budżetu pństw n dofinnsownie zdń włsnych o 7,6 mln zł i relizcję zdń zleconych o 4,8 mln zł, uzyskni odszkodowni z grunty zjęte pod drogi 2,6 mln zł jk również dostosowni plnownych udziłów w podtku dochodowym od osób fizycznych do ustwy budżetowej zmniejszenie o 16,5 mln zł) orz zmniejszono dochody mjątkowe o zł (przede wszystkim z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego w związku z przesunięciem relizcji projektów współfinnsownych funduszmi n rok nstępny zmniejszenie o 150,3 mln zł orz wprowdzeni do budżetu środków z funduszy strukturlnych stnowiących refundcję poniesionych wydtków w ltch ubiegłych zwiększenie o 4,6 mln zł jk również środków niewykorzystnych z wydtków niewygsjących z rok poprzedni zwiększenie o 5,4 mln zł). wydtki bieżące budżetu zwiększono o zł, w tym w związku z zbezpieczeniem dodtkowych środków n remonty (8,5 mln zł), n relizcję projektów współfinnsownych środkmi unijnymi (3,0 mln zł), zwrot do budżetu pństw dochodów pobrnych i nieprzekznych w ltch związnych z gospodrowniem nieruchomością przy ul. Mickiewicz 29 wrz z odsetkmi (3,1 mln zł), dofinnsownie komunikcji zbiorowej (4,2 mln zł), dotcje dl uczelni wyższych i instytucji kultury (4,0 mln zł), n poręczenie kredytów dl miejskich szpitli (3,6 mln zł), świdczeni dl osób fizycznych (6,1 mln zł), wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne (25,6 mln zł, w tym w rmch przesunięć w budżecie w związku z rozdysponowniem rezerw n podwyżki wyngrodzeń dl prcowników i odprwy emerytlne 9,2 mln zł); tkże z tytułu funkcjonowni orgnów JST o 3,1 mln zł (m.in. z uwgi n wprowdzone podwyżki wyngrodzeń orz zwiększenie ztrudnieni i utworzenie nowych stnowisk prcy) w rmch wydtków bieżących plnowne wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp w okresie 2012 r. wzrosły o zł, z czego wydtki n projekty współfinnsowne środkmi unijnymi i innymi z pomocy zgrnicznej wzrosły o zł, pozostłe zdni o zł wynik budżetu po wykonniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) w rezultcie powyższych zmin uległ zmniejszeniu o zł, wydtki mjątkowe zmniejszono o zł przede wszystkim z uwgi n przesunięcie relizcji dużych projektów inwestycyjnych n lt nstępne (budow - 4 -

5 siedziby NOSPR 107,2 mln zł, budow MCK 172,4 mln zł, przebudow strefy śródmiejskiej 57,9 mln zł) w rmch wydtków mjątkowych plnowne wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp w okresie 2012 r. zmniejszyły się o zł z czego wydtki n projekty współfinnsowne środkmi unijnymi zmlły o zł, pozostłe zdni o zł celem zrównowżeni budżetu: zmniejszono przychody łącznie o kwotę zł, w tym kredyty i pożyczki o 119,8 mln zł orz wolne środki o 122,7 mln zł, ntomist wprowdzono ndwyżkę z lt ubiegłych jko źródło pokryci deficytu w wysokości 75,7 mln zł. b/ w 2013 roku: dochody ogółem budżetu zwiększono o zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o zł (głównie z uwgi n korektę prognozy dochodów z PIT) orz dochody mjątkowe zwiększono o zł (w związku z wprowdzeniem do budżetu dochodów ze środków unijnych n relizcję projektów inwestycyjnych) wydtki bieżące budżetu zwiększono o zł, w tym z tytułu wyngrodzeń i skłdek od nich nliczonych o 2,0 mln zł w związku ze wzrostem liczby ztrudnionych, z tytułu udzielonych poręczeń o 4,3 mln zł orz zwiększono wydtki związne z funkcjonowniem orgnów JST łącznie o 4,1 mln zł (jko skutki przejmowni do relizcji nowych zdń, zwiększeni liczby prcowników i wprowdzonych w 2012 roku podwyżek płc) w rmch wydtków bieżących wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp wzrosły o zł z czego wydtki n projekty współfinnsowne środkmi unijnymi i innymi z pomocy zgrnicznej wzrosły o zł, pozostłe zdni zwiększyły się o zł wynik budżetu po wykonniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) w rezultcie powyższych zmin zwiększył się o zł, wydtki mjątkowe zwiększono o zł przede wszystkim w związku z przesunięciem n rok 2013 relizcji dużych projektów inwestycyjnych w tzw. strefie kultury (zwiększenie o 207,4 mln zł) orz w centrum Mist (zwiększenie o 59,1 mln zł) w rmch wydtków mjątkowych wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp zwiększyły się o zł z czego wydtki n projekty współfinnsowne środkmi unijnymi zwiększyły się o zł, pozostłe zdni o zł celem zrównowżeni budżetu: wprowdzono do budżetu środki w wysokości zł, w tym pochodzące z kredytów i pożyczek (117,3 mln zł) orz wolne środki (123,3 mln zł) - 5 -

6 c/ w 2014 roku: dochody ogółem budżetu zwiększono o zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o zł orz dochody mjątkowe zwiększono o zł (w związku z wprowdzeniem do budżetu dochodów ze środków unijnych) wydtki bieżące budżetu zwiększono o zł, w tym wydtki n wyngrodzeni o 2,2 mln zł, n relizcję projektów współfinnsownych środkmi unijnymi o 1,1 mln zł orz n promocję Mist w związku z orgnizcją Mistrzostw Świt w sitkówce mężczyzn o 2,4 mln zł; wydtki związne z funkcjonowniem orgnów JST wzrosły łącznie o 4,3 mln zł w rmch wydtków bieżących wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp wzrosły o zł, z czego wydtki n projekty współfinnsowne środkmi unijnymi i innymi z pomocy zgrnicznej wzrosły o zł, pozostłe zdni o zł wynik budżetu po wykonniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) w rezultcie powyższych zmin zwiększył się o zł, wydtki mjątkowe zwiększono o zł w związku z plnowną relizcją przebudowy ul. 1 Mj n odcinku od ul. Stszic do pętli trmwjowej (6,6 mln zł), przesunięciem zkończeni budowy Międzynrodowego Centrum Kongresowego (90,4 mln zł), zwiększeniem wydtków n ukłd komunikcyjny w tzw. strefie kultury (20,6 mln zł) orz zmniejszeniem wydtków mjątkowych nie objętych limitem o 54,2 mln zł w rmch wydtków mjątkowych wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp zwiększyły się o zł z czego wydtki n projekty współfinnsowne środkmi unijnymi zwiększyły się o zł, pozostłe zdni o zł celem zrównowżeni budżetu: wprowdzono do budżetu przychody w wysokości zł, w tym z tytułu pożyczki z WFOŚiGW (5,1 mln zł) orz wolne środki (34,1 mln zł) 2/ w rmch perspektywy średniookresowej (lt ) orz długookresowej (lt ): Zminy w prognozie po roku 2014 wprowdzone zostły w zkresie: dochodów bieżących w związku z korektą dochodów wynikjącą ze wskźników przyjętych w ustwie budżetowej n 2012 rok, w tym z tytułu udziłów w PIT (któr skutkowł zmniejszeniem dochodów budżetu w 2012 roku o 16,5 mln zł) orz z tytułu części oświtowej subwencji ogólnej (któr skutkowł zwiększeniem dochodów budżetu o 3,8 mln zł) przeliczono spodziewne wpływy w ltch nstępnych. Konsekwencją tej zminy było obniżenie prognozy dochodów o ok mln zł rocznie w prognozie średniookresowej i ok mln zł w prognozie długookresowej. Dochody mjątkowe pozostły bez zmin

7 wydtków bieżących w związku z przesunięciem pobrni części kredytów pomiędzy ltmi 2012 i 2013 i tym smym zminą hrmonogrmu ich spłty, tkże podjęciem decyzji o zciągnięciu nowej pożyczki z WFOŚiGW przeliczono wysokość odsetek od kredytów i pożyczek w ltch , nie dokonując jednk korekty wysokości wydtków bieżących ogółem (z uwgi n niewielką istotność różnice od kilkuset tysięcy do milion złotych rocznie) w rmch wydtków bieżących wydtki objęte limitem rt. 226 ust. 4 uofp uległy zminie wyłącznie w 2015 roku - zwiększenie o 0,4 mln zł wydtków mjątkowych z uwgi n obniżenie dochodów bieżących i tym smym zmniejszenie ndwyżki opercyjnej, przy jednoczesnym brku możliwości wskzni innych źródeł pokryci niedoboru złożono obniżenie wydtków mjątkowych od 14 mln zł w 2015 r. do 18 mln zł w 2035 r. wynik budżetu w rezultcie powyższych zmin uległ niewielkiej korekcie (zmniejszeniu lub zwiększeniu ndwyżki budżetu) celem zrównowżeni budżetu w związku ze zminą wysokości rozchodów (spłt rt kpitłowych kredytu zgodnie ze skorygownymi hrmonogrmmi). Zminy wysokości środków przeznczonych n obsługę długu spowodowły konieczność dokonni korekty prognozy długu Mist. Z uwgi niewielką sklę zmin zsdnicze wskźniki pozostły n porównywlnym poziomie

8 I. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU DOCHODY Dochody ogółem budżetu mist Ktowice złożono n podstwie nlizy wykonni z lt poprzednie orz n podstwie wiedzy i przepisów prw obowiązujących w okresie oprcowywni prognozy. Oszcownie wysokości dochodów było przeprowdzone odrębnie dl dochodów bieżących (w tym zsdniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskni) orz mjątkowych, których relizcj uzleżnion jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskni środków z Unii Europejskiej i hrmonogrmu relizcji prc inwestycyjnych. W 2012 roku zrelizowno dochody ogółem w wysokości zł co stnowi 95,8% plnu po zminch (87,9% plnu n 1 styczni 2012 r.) i były one wyższe od wykonni w 2011 roku o zł. W rmch dochodów ogółem dochody bieżące stnowiły 95,9%, dochody mjątkowe 4,1%. Tk struktur wynikł głównie z pełnej relizcji plnu dochodów bieżących (100,2%) orz znczącego niewykonni dochodów mjątkowych (47,6%), w tym zrówno ze sprzedży mjątku jk i dotcji z funduszy strukturlnych. dochody bieżące Dochody bieżące budżetu mist jko njistotniejszy element budżetu wrunkujący w zsdniczym stopniu możliwości zspokojeni potrzeb społeczności loklnej wykonne zostły w 2012 r. w wysokości zł tj. 100,2% plnu po zminch (101% plnu n 1 styczni 2012 r.). W porównniu do wykonni z 2011 rok dochody bieżące wykonno n poziomie o zł wyższym, jednk w zleżności od grupy dochodów relcj do poprzedniego roku był lbo korzystniejsz lbo wykzywł niekorzystny trend zniżkowy. Dochody zrelizowno z tytułu: udziłów w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw Dochody z udziłów w podtkch od osób fizycznych (PIT) i od osób prwnych (CIT) wykonne zostły n poziomie 94,1% plnu po zminch (90,9% plnu n 1 styczni 2012 r.). Zdecydownie niższ dynmik relizcji dochodów w IV kwrtle spowodowł, że niedobór w odniesieniu do plnu w PIT wyniósł 11 mln zł (27,5 mln zł w porównniu do plnu n 1 styczni 2012 r.), w CIT 16,1 mln zł. W porównniu do 2011 roku wpływy z PIT i CIT były niższe o 2,5% (tj. o 11,4 mln zł). podtków i opłt Relizcj w 2012 r. dochodów z podtków loklnych i innych opłt nleżnych gminie wyniosł 100% plnu, w porównniu do 2011 roku dochody były wyższe o 0,6% tj. o zł. Poprwę wykonni dochodów odnotowno przede wszystkim z tytułu podtku od nieruchomości (wzrost w stosunku do 2011 r. o 5,7% tj. 10,3 mln zł) orz podtku od spdków i drowizn (o 1,2 mln zł), ntomist w większości pozostłych podtków i opłt odnotowno spdek dochodów, w tym z podtku od czynności cywilnoprwnych (spdek w stosunku do 2011 r. o 21% tj. 6,1 mln zł), podtku od środków trnsportowych (o 24,2%), opłty eksplotcyjnej (o 30%), opłty trgowej (o 9,8%), opłty skrbowej (o 2,3%)

9 subwencji ogólnej W 2012 r. do budżetu wpłynęło zł z tytułu subwencji ogólnej, z tego część równowżąc wyniosł zł (100% plnu), część oświtow zł (100,2% plnu po zminch) orz uzupełnienie subwencji ogólnej dl gminy i powitu zł. W porównniu do 2011 roku dochody były wyższe o 6,1% tj. o zł (w tym część oświtow o 16,6 mln zł). dochodów jednostek budżetowych Dochody relizowne przez jednostki budżetowe stnowiły ok. 13,3% dochodów bieżących. W 2012 roku łącznie jednostki osiągnęły dochody wyższe od plnu o 12,5% (tj. o prwie 20 mln zł) i o 10,3% (o 16,5 mln zł) w stosunku do wykonni z 2011 rok. Znczący wpływ n tką sytucję miło potrącenie odszkodowni od wykonwcy MCK w kwocie 11,9 mln zł, zwiększenie skuteczności windykcji opłt z mieszkni komunlne przez KZGM (wzrost w stosunku do 2011 roku o 6,3 mln zł), wyższe wpływy z żywienie w stołówkch szkolnych i przedszkolnych (wzrost o 0,8 mln zł), jednocześnie dlsze obniżnie wpływów z opłt z przedszkol (o 0,5 mln zł), niższe wpływy relizowne przez MOSiR (spdek o 2,1 mln zł). dochodów ze źródeł zgrnicznych i dofinnsownie krjowe W 2012 r. n finnsownie lub dofinnsownie projektów z funduszy strukturlnych orz innych środków z Unii Europejskiej do budżetu wpłynęło zł co stnowiło 73,4% plnu po zminch. W porównniu do 2011 roku dochody były wyższe o 0,3% tj. o zł. pozostłych dochodów włsnych Do pozostłych dochodów, które nie zostły wyżej wyszczególnione zliczono m.in. dochody uzyskiwne z mjątku gminy, dotcje z budżetu pństw n dofinnsownie zdń włsnych, dotcje z budżetów innych jednostek smorządowych n relizcję zdń wspólnych n podstwie porozumień i umów, wpłty ndwyżki środków obrotowych przez zkłd budżetowy, odsetki od środków zgromdzonych n rchunkch bnkowych. W 2012 roku dochody z powyższych tytułów wyniosły zł (115,2% plnu po zminch) i w porównniu do 2011 roku były wyższe o 4,9% tj. o zł (w tym dochody z mjątku wyższe o 6,5 mln zł, dotcje z budżetu pństw wyższe o 4,5 mln zł, dochody z gospodrowni nieruchomościmi Skrbu Pństw niższe o 3,5 mln zł, wpływy z udostępnieni dokumentcji geodezyjnej z niższe o 2,9 mln zł mln zł). dotcji z budżetu pństw n relizcję zdń zleconych z zkresu dministrcji rządowej Wysokość dotcji przyznwnych z budżetu pństw n relizcję zdń zleconych z zkresu dministrcji rządowej stnowił ok. 5,4% dochodów bieżących budżetu mist. Z uwgi n przesuwnie części zdń do ktlogu zdń włsnych orz ogrniczeni w budżecie pństw dotcje pozostją n porównywlnym poziomie. W 2012 r. do budżetu wpłynęły dotcje w łącznej wysokości zł tj. 98,8% plnu po zminch (105,9% plnu n 1 styczni 2012 r.), o zł powyżej wykonni w roku poprzednim

10 dochody mjątkowe Dochody mjątkowe, do których zlicz się dotcje (w tym środki z Unii Europejskiej) i inne środki przeznczone n inwestycje, dochody ze sprzedży mjątku orz dochody z tytułu przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo włsności przeznczone są n relizcję zdń inwestycyjnych. Stłym źródłem dochodów mjątkowych jest sprzedż mieni i skłdników mjątku w 2012 r. zrelizowno dochody w wysokości 52% plnu, o 40,5% (tj. o zł) poniżej wykonni w roku ubiegłym n tk niską relizcję dochodów ze sprzedży wpłynęł utrzymując się niekorzystn koniunktur n rynku nieruchomości (przede wszystkim w zkresie sprzedży lokli mieszklnych zrelizowno 48% plnu, uzyskno dochody o 56% poniżej wykonni w roku 2011). Relizcj pozostłych dochodów mjątkowych uzleżnion jest w dużej mierze od hrmonogrmu relizcji inwestycji. W 2012 r. z tytułu dotcji i innych środków n inwestycje do budżetu wpłynęło zł tj. 43,5% plnu z czego 16,2% stnowił refundcj wydtków poniesionych w ltch poprzednich. Łącznie dochody otrzymne n inwestycje orz środki pozostłe z wydtków niewygsjących części mjątkowej były wyższe od wykonni ubiegłego roku o zł (w tym środki z budżetu UE o 13,7 mln zł). WYDATKI Wydtki ogółem budżetu mist Ktowice zplnowno n podstwie nlizy wykonni z lt poprzednie orz n podstwie przepisów prw odnośnie nłożonych n smorząd do relizcji zdń zrówno włsnych (w tym w części gminnej i powitowej) jk i zdń z zkresu dministrcji rządowej obowiązujących w okresie oprcowywni prognozy. W 2012 roku zrelizowno wydtki ogółem w wysokości zł tj. 87,4% plnu po zminch z czego wydtki bieżące i mjątkowe stnowiły odpowiednio 76% i 24% wydtków ogółem. Wykonnie wydtków ogółem było wyższe od relizcji w 2011 roku o zł tj. o 10,5%, z tego wydtki bieżące były wyższe o 63,6 mln zł, wydtki mjątkowe o 84,4 mln zł. wydtki bieżące Wydtki bieżące budżetu przeznczone zostły n relizcję zdń służących społeczności loklnej, wykonywnych przez jednostki orgnizcyjne mist Ktowice, w tym Urząd Mist i pozostłe jednostki budżetowe, zkłdy budżetowe (dofinnsowne z budżetu w formie dotcji przedmiotowej), instytucje kultury i zkłdy opieki zdrowotnej (dofinnsowne w formie dotcji podmiotowej i celowej) i pondto wiele innych podmiotów korzystjących ze środków budżetu wykonujących zdni włsne mist (w tym orgnizcje pozrządowe, dl których środki z budżetu przekzywne są poprzez wspiernie, powierznie lub zkup usług) lub zdni istotne z punktu widzeni mieszkńców i rozwoju mist (dl których ustwodwc przewidził możliwość dotowni)

11 W 2012 r. wydtkowno n relizcję zdń bieżących zł tj. 91,7% plnu po zminch. Łącznie n bieżące funkcjonownie jednostek, przeprowdzenie remontów, wpłtę do budżetu pństw, dotcje i obsługę zdłużeni wydtkowno o zł więcej niż w 2011 roku. wydtki n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne W wydtkch bieżących njpowżniejszą pozycję stnowią wyngrodzeni i pochodne od wyngrodzeń dl prcowników ztrudnionych w jednostkch budżetowych relizujących zdni włsne i zlecone orz wyngrodzeni wypłcne n podstwie umów o dzieło i zleceni. Łącznie środki n ten cel ngżowły 41% wydtków bieżących. W 2012 r. wydtkowno zł (99,0% plnu), o 6% powyżej wykonni w roku ubiegłym z uwgi n wprowdzone podwyżki płc (dl nuczycieli o 7% od wrześni 2011 r. i o 3,8% od wrześni 2012 r. orz przeciętnie o 4% od styczni 2012 r. dl prcowników dministrcji, obsługi i innych ztrudnionych w jednostkch budżetowych), tkże wzrost od 1 lutego 2012 r. skłdki rentowej o 2% (szcuje się, że n skutek tej zminy wydtki budżetu wzrosły o ok. 7,5 mln zł). Pondto, w rmch wydtków bieżących określono w prognozie krótkookresowej (zgodnie z 20 ust. 4 Rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 5 lipc 2010 r. w sprwie szczególnych zsd rchunkowości orz plnów kont dl budżetu pństw, budżetów jednostek smorządu terytorilnego, jednostek budżetowych, smorządowych zkłdów budżetowych, pństwowych funduszy celowych orz pństwowych jednostek budżetowych mjących siedzibę spoz grnicmi Rzeczypospolitej Polskiej środki n świdczeni prcownicze w wysokości zł (ngrody jubileuszowe) orz zł (odprwy emerytlne i rentowe zplnowne w rezerwie budżetowej celowej), z czego wypłcono w 2012 roku dl prcowników jednostek budżetowych łącznie kwotę zł. wydtki z tytułu poręczeń i gwrncji Wydtki w grupie poręczeni i gwrncje udzielone przez Misto stnowiły zbezpieczenie: spłty kredytów przez Ktowickie Towrzystwo Budownictw Społecznego Spółk z o.o. w związku z ich poręczeniem przez Misto n łączną kwotę zł, przy czym w budżecie n 2012 rok zbezpieczono środki w wysokości zł, spłty kredytów przez Szpitl Miejski Murcki w związku z udzielonymi w 2012 r. poręczenimi przez Misto n kwotę zł, spłty kredytu w rchunku bieżącym przez Szpitl im. Św. Elżbiety w likwidcji w związku z udzielonym w 2012 r. poręczeniem przez Misto n kwotę zł, prwidłowości wykorzystni dotcji otrzymnej z Funduszu Spójności ( zł) i z funduszy strukturlnych ( zł). W 2012 r. środki zplnowne n ten cel nie były wydtkowne nlogicznie jk w ltch ubiegłych. wydtki n obsługę zdłużeni N 2012 rok zplnowno wydtki n obsługę zdłużeni w wysokości zł tj. o 112% powyżej wykonni z rok poprzedni. Przyjęto, że kredyty i pożyczki złożone n poziomie

12 o 229% wyższym niż w roku 2011 wpłyną do budżetu w połowie roku. Z uwgi n niskie zngżownie wydtków inwestycyjnych zmniejszono o połowę wysokość pobiernych trnszy kredytowych, zrezygnowno z ubiegni się w 2012 roku o pożyczkę z WFOŚiGW orz przesunięto decyzję o pobrniu kredytów n IV kwrtł. Tym smym relizcj wydtków n obsługę zdłużeni wyniosł w okresie sprwozdwczym 65,1% plnu, jednocześnie z uwgi n wzrost zdłużeni wydtki n ten cel były wyższe o 38% od wykonni w roku poprzednim. wydtki związne z funkcjonowniem orgnów mist Ktowice W rmch wydtków bieżących nkłdy ponoszone n funkcjonownie orgnów Mist, w tym: orgnu stnowiącego (Rdy Mist i Rd Jednostek Pomocniczych) orz orgnu wykonwczego (Prezydent Mist i kosztów dziłlności Urzędu Mist) zplnowne zostły n 2012 rok w wysokości zł. W 2012 r. zrelizowno wydtki łącznie n kwotę zł, tj. 94,2% plnu, o 7,2% powyżej wykonni w 2011 r. Było to spowodowne m.in. wzrostem liczby ztrudnionych w Urzędzie Mist i utworzeniem nowych stnowisk prcy, wprowdzeniem podwyżek wyngrodzeń dl prcowników, wzrostem skłdki rentowej liczonej od wyngrodzeń. Przeciętnie wydtki w przeliczeniu n 1 mieszkńc wyniosły 270 zł. wydtki bieżące objęte limitem (zgodnie z rt. 226 ust. 4 uofp) W 2012 r. zrelizowno łącznie wydtki bieżące objęte limitem n kwotę zł tj. 73% plnu, w tym relizowne w rmch: przedsięwzięć współfinnsownych funduszmi unijnymi zł tj. 71,6% plnu wynoszącego zł progrmów nieinwestycyjnych uchwlonych przez Rdę Mist zł tj. 92,8% plnu wynoszącego zł umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy zł tj. 81,7% plnu wynoszącego zł poręczeń i gwrncji udzielonych misto Ktowice 0 zł tj. 0% plnu wynoszącego zł wynik opercyjny budżetu Różnic pomiędzy dochodmi bieżącymi wydtkmi bieżącymi stnowiąc wynik opercyjny budżetu to wielkość wskzując n potencjł Mist, określjąc jkie są możliwości generowni środków włsnych n inwestycje. Wysokość ndwyżki opercyjnej uzleżnion jest z jednej strony od osiągnych dochodów bieżących, z drugiej zś od ponoszonych wydtków n bieżące funkcjonownie jednostek, w tym wyngrodzeń, n relizcję zdń i projektów orz od

13 wysokości środków przezncznych n obsługę zdłużeni. Oceny poziomu generownej ndwyżki opercyjnej możn dokonć poprzez wyliczenie udziłu ndwyżki opercyjnej w dochodch bieżących, przy czym sugerowny przez gencję rtingową jko minimlny bezpieczny dl finnsów smorządu to 14%. W budżecie n 2012 rok złożono poziom ndwyżki opercyjnej w wysokości zł co stnowiło 6,9% dochodów bieżących. W wyniku zmin budżetu w okresie 12 miesięcy plnowny poziom ndwyżki opercyjnej uległ obniżeniu do wysokości zł tj. do 3,8% dochodów bieżących. Z uwgi n wykonnie dochodów bieżących powyżej plnu o 0,2% (tj. o 3,0 mln zł głównie z powodu potrąceni odszkodowni w kwocie 11,9 mln zł) orz nie zrelizowni wydtków bieżących w zplnownej wysokości (o 8,3% tj. 106,4 mln zł) wynik opercyjny budżetu uległ poprwie i osiągnął poziom zł, co stnowiło 12% dochodów bieżących tj. o 2 punkty procentowe poniżej poziomu uznnego z bezpieczny przez gencję rtingową. W stosunku do 2011 roku wynik opercyjny był niższy o 18%. Poziom osiągnego wyniku bieżącego pozwl również wyliczyć inny wskźnik poddwny ocenie przez gencję rtingową tj. okres w jkim spłcony byłby dług mist z generownej ndwyżki opercyjnej, przy czym sugerowny przez gencję rtingową jko mksymlny bezpieczny dl finnsów smorządu to 6 lt. W osttnim okresie z uwgi n wzrost zdłużeni orz spdek ndwyżki opercyjnej wydłużył się on z 1,5 roku w 2010 roku do pond 3 lt w 2012 roku. */ pln n 2013 rok uchwlony budżet n dzień r

14 wydtki mjątkowe Wydtki mjątkowe obejmują inwestycje budowlne, wykup gruntów, modernizcję oświetleni, zkupy inwestycyjne, objęcie kcji i zwiększenie udziłów w spółkch. W budżecie n 2012 rok n wydtki mjątkowe przeznczono łącznie zł co stnowiło 40,7% wydtków ogółem mist. Wysokość środków jkie misto może przeznczyć n rozwój uzleżnion jest od kilku istotnych czynników, w tym wielkości generownej ndwyżki opercyjnej, uzyskiwnych dochodów ze sprzedży mieni orz możliwości pozyskni bezzwrotnych środków budżetowych głównie z funduszy unijnych. Celem sfinnsowni inwestycji przewidzino również zciągnięcie kredytów i pożyczek. Z uwgi n zminę hrmonogrmu relizcji inwestycji w trkcie roku dokonno zminy plnu wydtków mjątkowych zmniejszjąc o 41% do poziomu zł. W 2012 r. zrelizowno łącznie wydtki inwestycyjne n kwotę zł tj. 76,3% plnu po zminch (44,8% plnu n 1 styczni 2012 r.), w tym: wydtki objęte limitem zł tj. 74,9% plnu z tego: relizowne w rmch przedsięwzięć współfinnsownych funduszmi unijnymi zł tj. 70,6% plnu wynoszącego zł wydtki objęte limitem w rmch pozostłych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinnsownych kredytmi zł tj. 76,9% plnu wynoszącego zł pozostłe wydtki mjątkowe zł tj. 89,1% plnu Zdni sfinnsowno w większości środkmi włsnymi mist, w tym ndwyżką opercyjną (42,4%), dochodmi uzysknymi ze sprzedży mjątku (6,3%), dotcjmi, w tym bezzwrotnymi środkmi unijnymi (8,9%), posiłkując się również zewnętrznymi źródłmi finnsowni (31,4%) orz środkmi z lt ubiegłych (11%)

15 */ pln n 2013 rok uchwlony budżet n dzień r

16 wynik budżetu i jego sfinnsownie W związku z zplnowniem wydtków wyższych od prognozownych dochodów w plnie n 1 styczni 2012 rok złożono deficyt w wysokości zł (23,7% wydtków ogółem budżetu), który po zminch wprowdzonych w trkcie roku ustlono n poziomie o 34% niższym tj. w wysokości zł. Osttecznie po podsumowniu wyników deficyt osiągnął poziom zł (49,5% plnu po zminch), który sfinnsowno: zciągniętymi kredytmi (73,3%), ndwyżką budżetową z lt ubiegłych (26,7%). Ujemny wynik budżetu z 2012 rok był wyższy od odnotownego n koniec poprzedniego roku o zł. Do tej różnicy przyczyniło się obniżenie ndwyżki opercyjnej o 35,2 mln zł i wzrost wydtków mjątkowych o 84,4 mln zł, przy jednoczesnym wzroście dochodów mjątkowych o 3,1 mln zł. PRZYCHODY Przychody budżetu mist stnowią źródło pokryci deficytu orz rozchodów. W rmch plnownych przychodów uwzględniono zgromdzone środki włsne z lt ubiegłych jk również przewidywne do uzyskni pożyczki i kredyty. kredyty i pożyczki Misto Ktowice zplnowło w rmch podpisnych kontrktów finnsowych i umów o pożyczkę pobrnie łącznie środków w wysokości zł. Z uwgi n zminę hrmonogrmu relizcji inwestycji i tym smym mniejsze potrzeby w 2012 r. do budżetu wpłynęły kredyty wysokości zł (co stnowi 97,1% plnu po zminch i 50,9% plnu pierwotnego). Zkłd się, że środki z pożyczki WFOŚiGW wpłyną dopiero w roku ndwyżki z lt ubiegłych i wolne środki Prowdząc rcjonlną gospodrkę finnsową Misto zgromdziło z lt poprzednich znczące środki finnsowe dzięki czemu może relizowć wiele zdń inwestycyjnych wykzując niezbędny wkłd włsny do projektów. N koniec 2011 roku w budżecie pozostł ndwyżk z lt ubiegłych i wolne środki w łącznej wysokości zł, z czego zngżowno n pokrycie plnownego deficytu 2012 roku środki w wysokości zł tj. 44%. Z uwgi n osiągnięcie deficytu o połowę niższego od plnownego środki pozostły w większości niewykorzystne Pozostł kwot stnowi źródło finnsowni deficytu w roku 2013 i w ltch nstępnych zgodnie z złożenimi wieloletniej prognozy

17 ROZCHODY Rozchody w budżecie mist zplnowne zostły w wysokości wynikjącej ze spłty zobowiązń długoterminowych zciągniętych kredytów i pożyczek. Wpływ n poziom rozchodów m również ksztłtownie się kursu euro bowiem n koniec 2011 roku udził kredytów zciągniętych w tej wlucie wynosił 25,9% w cłości długu mist i n koniec 2012 roku pozostł n porównywlnym poziomie 26,0%. W 2012 r. n spłtę rt kpitłowych przeznczono łącznie zł, co stnowi 95,3% plnu, z czego n spłtę kredytu z EBI (zciągniętego w 1997 r.) zł, spłtę kredytu EBI (zciągniętego w 2004 r.) zł orz n spłtę pożyczek z WFOŚiGW zł. 800,0 Zdłużenie i jego obsług w relcji do osiągnej ndwyżki opercyjnej (w mln zł) 714,0 700,0 600,0 500,0 484,8 400,0 375,9 300,0 289,7 268,1 296,1 236,2 200,0 145,8 201,5 219,4 197,0 195,6 160,4 100,0 78,3 15,4 18,3 21,4 15,9 18,0 27,5 48,3 0, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok pln 2013 rok ndwyżk opercyjn zdłużenie Mist obsług długu (wydtki i rozchody) */ pln n 2013 rok uchwlony budżet n dzień r

18 II. KWOTA DŁUGU NA KONIEC 2012 ROKU Zgodnie z rt. 121 ustwy Przepisy wprowdzjące ustwę o finnsch publicznych w ltch stosuje się zsdy określone w rt. 169 i 170 ustwy z dni 30 czerwc 2005 r. o finnsch publicznych, które stnowią, że zdłużenie nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem, obsług zdłużeni (spłty rt, odsetki i wydtki z tytułu poręczeni) nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem n koniec roku 2012 wskźniki te wynosiły dl Mist odpowiednio 34,83% orz 1,97%. Od 2014 roku obowiązywć będą zsdy wynikjące z rt ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsch publicznych kiedy możliwości zdłużeni i obsługi zdłużeni uzleżnione będą od uzysknej ndwyżki opercyjnej. Zgodnie z rt. 243 kwoty spłt rt kredytów i pożyczek orz udzielonych poręczeń do plnownych dochodów ogółem nie będą mogły przekroczyć średniej rytmetycznej z trzech osttnich lt osiągniętej ndwyżki opercyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedży mjątku) do zrelizownych dochodów ogółem. Relcj t dl Ktowic był spełnion i n koniec 2011 roku ksztłtowł się nstępująco: wskźnik osiągnięty 1,32% do wskźnik dopuszczlnego 21,61%. N koniec 2012 roku wskźnik podniósł się do poziomu 1,97% i jednocześnie obniżył się wskźnik dopuszczlny do wrtości 18,85% z uwgi n gorsze wyniki opercyjne. O tym jk istotne są wyniki opercyjne budżetu świdczy sukcesywne obniżnie wrtości w poszczególnych ltch tj. tych z których wyliczn jest wrtość wskźnik mksymlnego: w roku 2009 (n-3) 20,2%, w roku 2010 (n-2) 19,3%, w roku 2011 (n-1) 17,09%. Z uwgi n dlsze obniżenie wyniku opercyjnego w 2012 roku nlogicznie wyliczon wrtość, któr będzie uwzględnin przy wskźnikch w ltch kolejnych wynosi 13,1%. Zdłużenie mist Ktowice n dzień 31 grudni 2012 r. Zdłużenie Mist n koniec 2012 roku wynosiło zł (przy kursie 1 euro wynoszącym 4,0882 zł), w stosunku do 2011 roku ( zł) uległo zwiększeniu o 29% i dotyczyło: 1/ kredytu z EBI (kontrkt z 1997 r.) pobrnego w cłości do 2002 r. (20 mln euro) n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 2/ kredytu z EBI (kontrkt z 2004 r.) pobrnego w cłości do 2009 r. (15,9 mln euro i 130,3 mln zł) w 2012 roku rozpoczęto spłty rt kpitłowych n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 3/ kredytu z EBI (kontrkt z 2010 r.) pobrnego w ltch (6 mln euro i 108,5 mln zł) nie rozpoczęto jeszcze spłty rt kpitłowych, dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 4/ kredytu z EBI (kontrkt z 2011 r.) pobrnego w ltch w wysokości zł nie rozpoczęto jeszcze spłty rt kpitłowych, dług n koniec 2012 r. wynosił zł,

19 5/ kredytu z CEB (kontrkt z 2011 r.) pobrnego w ltch w (4,6 mln euro i 7 mln zł) nie rozpoczęto jeszcze spłty rt kpitłowych, dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 6/ pożyczki z WFOŚiGW (Szkoł Podstwow Nr 31) w cłości pobrnej w ltch r. w wysokości zł n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 7/ pożyczki z WFOŚiGW (Zespół Szkół Ogólnoksztłcących Nr 7) pobrnej w cłości w ltch w wysokości zł, n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 8/ pożyczki z WFOŚiGW (budynek przy ul. Frncuskiej 70) w cłości pobrnej w 2010 r. w wysokości zł, n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 9/ pożyczki z WFOŚiGW (skłdowisko odpdów komunlnych przy ul. Żwirowej) pobrnej w ltch w wysokości zł, n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł, 10/ pożyczki z WFOŚiGW (Miejsk Bibliotek Publiczn, fili nr 14) pobrnej w ltch w wysokości zł, n spłtę w 2012 r. wydtkowno zł, tym smym dług n koniec 2012 r. wynosił zł. Zdłużenie n koniec 2012 roku osiągnęło poziom zł co stnowiło 34,8% dochodów ogółem zrelizownych w 2012 roku. N obsługę długu przeznczono łącznie zł o 37,8% więcej niż w roku Ocen rtingow Mist Misto poddwne jest corocznej ocenie wirygodności finnsowej przez firmę rtingową. Komitet rtingowy Agencji Fitch Rtings 3 wrześni 2012 r. potwierdził międzynrodowe długoterminowe rtingi Mist Ktowice dl zdłużeni w wlucie zgrnicznej orz krjowej n poziomie A-. Jednocześnie Fitch Rtings ndł Mistu długoterminowy rting krjowy n poziomie AA+(Pol). W związku ze zminą perspektywy rtingów Polski ze stbilnej n pozytywną (poniewż długoterminowy rting międzynrodowy Mist dl zdłużeni w wlucie zgrnicznej jest ogrniczony rtingiem krju) w dniu 27 lutego 2013r. Fitch Rtings zmienił perspektywę międzynrodowych rtingów długoterminowych Ktowic dl zdłużeni w wlucie zgrnicznej orz krjowej ze stbilnej n pozytywną orz potwierdził te rtingi n poziomie A-. Fitch potwierdził tkże długoterminowy rting krjowy Mist n poziomie AA+(pol) z perspektywą stbilną. Rtingi Ktowic odzwierciedlją ndl dobre, chociż słbsze niż w poprzednich ltch wyniki opercyjne. Rtingi biorą też pod uwgę prognozowny umirkowny wzrost zdłużeni bezpośredniego i pośredniego Mist w ltch Fitch oczekuje, że wyniki opercyjne Ktowic pozostną dobre w średnim okresie, wskźniki zdłużeni pozostną bezpieczne, gdyż jest to kluczowe dl utrzymni rtingu n obecnym poziomie

20 Rtingi mogą zostć podniesione w przypdku, gdy podniesiony zostnie rting Polski i jednocześnie wyniki opercyjne Mist będą brdzo dobre, przy jednoczesnej mlejącej presji n wydtki mjątkowe finnsowne długiem i tym smym zmniejszy się zpotrzebownie Mist n finnsownie długiem. Obniżenie rtingów może nstąpić, gdy wskźnik spłty długu (zdłużenie do ndwyżki bieżącej) przekroczy 6 lt, w wyniku istotnego pogorszeni się ndwyżki opercyjnej (tj. poniżej wskźnik uznnego z bezpieczny 14% dochodów bieżących, przy czym trendy n podstwie wykonni w ltch poprzednich nie wskzują n poprwę sytucji) i/lub zncznego wzrostu zdłużeni ogółem netto. Poniżej przedstwiono symulcję ksztłtowni się wyników opercyjnych budżetu w ltch nstępnych (trendy wyznczono n podstwie rzeczywistego wykonni z lt ) jeżeli nie zostną zchmowne negtywne relcje ,0 Ksztłtownie się ndwyżki opercyjnej (w ltch ) wrz z wyznczeniem linii trendu w odniesieniu do wydtków n obsługę długu w ltch (w mln PLN) 1 500, , ,0 874, , , , , , , , , ,0 793,3 500,0 289,7 268,1 219,4 197,0 195,6 160,4 0,0 15,4 18,3 21,4 15,9 18,0 27,5 48,3 55,9 61,4 57,3 66,6 73, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok - 500,0 dochody bieżące wydtki bieżące ndwyżk opercyjn obsług długu (wydtki i rozchody) Liniowy (dochody bieżące) Liniowy (wydtki bieżące) Liniowy (ndwyżk opercyjn) */ dne w zkresie obsługi długu n lt zgodne z uchwlonym budżetem n dzień r. i Wieloletnią Prognozą Finnsową Mist Ktowice n lt

21 Ksztłtownie się ndwyżki opercyjnej i wydtków n obsługę długu w ltch (wykonnie) orz w ltch (n podstwie WPF n lt ) w mln zł 1 800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 874,9 800,0 793,3 600,0 400,0 200,0 0,0 289,7 268,1 219,4 197,0 195,6 160,4 128,3 142,4 155,7 171,0 187,9 78,3 94,3 74,5 66,6 15,4 18,3 21,4 15,9 18,0 27,5 48,3 57,3 73,4 76,3 74,3 55,9 61, rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok dochody bieżące wydtki bieżące ndwyżk opercyjn obsług długu (wydtki i rozchody) */ dne dotyczące okresu zgodnie z uchwlonym budżetem n dzień r. i Wieloletnią Prognozą Finnsową Mist Ktowice n lt W Wieloletniej Prognozie Finnsowej mist Ktowice n lt wyznczono poziom ndwyżki opercyjnej, któr w odniesieniu do dochodów bieżcych ksztłtuje się w grnicch od 5,7% w 2013 roku do 11,4% w roku 2020 jednocześnie zkłdjąc, że wydtki bieżące nie będą przyrstć w tempie wyższym niż możliwe do uzyskni dochody bieżące. Przyjęcie tkiej zsdy jko podstwowej przy konstrukcji i zminch budżetu pozwoli w njbliższej perspektywie odwrócić negtywne trendy

22 III. INFORMACJA Z REALIZACJI UPOWAŻNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ UDZIELONYCH PREZYDENTOWI MIASTA KATOWICE Zgodnie z 4 uchwły Rdy Mist Ktowice Nr XVII/337/11 z dni 21 grudni 2011 r. w sprwie uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej mist Ktowice n lt Prezydent Mist Ktowice zostł upowżniony do: 1/ zciągni zobowiązń: / związnych z relizcją zmieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finnsowej mist Ktowice przedsięwzięć, b/ z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy 2/ przekzni uprwnień kierownikom jednostek budżetowych i zkłdów budżetowych Mist do zciągni zobowiązń, o których mow w punkcie 1. Powyższe uprwnieni Prezydent Mist Ktowice przekzł: kierownikom jednostek budżetowych i zkłdów budżetowych Mist Ktowice (Zrządzeniem Nr 666/2012 z dni 11 styczni 2012 r.) Wiceprezydentom Mist i Sekretrzowi Mist (zrządzeniem wewnętrznym Nr 11/2012 z dni 11 styczni 2012 r.) W okresie 2012 r. dysponenci środków budżetowych zciągnęli zobowiązni finnsowe: 1/ n rok 2012 i lt nstępne związne z relizcją wieloletnich przedsięwzięć n łączną kwotę w tym: / w rmch wydtków bieżących zł zgodnie z złącznikmi Nr 2 i Nr 4. b/ w rmch wydtków mjątkowych zł zgodnie z złącznikmi Nr 2b i Nr zł 2/ n rok 2012 i lt nstępne z tytułu umów których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy (nie uwzględnionych jko przedsięwzięci w Wieloletniej Prognozie Finnsowej) n łączną kwotę zgodnie z złącznikmi Nr zł

23 Relizcj w 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt przedstwion zostł w tblicch Nr 1, 1b, 1c, 1d orz wykonnie w okresie sprwozdwczym wieloletnich przedsięwzięć, w tym wysokości zciągniętych zobowiązń odpowiednio w tblicch Nr 2, 2b, 3, 4,

24 Relizcj Wieloletniej Prognozy Finnsowej mist Ktowice n lt Lp Wyszczególnienie wykonnie 2009 wykonnie 2010 wykonnie 2011 Pln n r. w złotych zminy Pln n r. Złącznik nr 1 Wykonnie z 2012 rok % wykon. (9 : 8) Dochody ogółem, z tego: ,98 95,8 dochody bieżące ,00 100,2 w tym: środki z UE ,24 73,4 b dochody mjątkowe, w tym: ,98 47,6 ze sprzedży mjątku ,32 52,0 środki z UE ,20 38,6 2 Wydtki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek orz wyemitownych ppierów wrtościowych), w tym: ,94 92,2 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne ,96 99,0 b związne z funkcjonowniem orgnów JST ,82 94,2 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: ,00 0,0 d gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp ,00 x e wydtki bieżące objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp ,36 73,0 f 3 4 n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu po wykonniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z rt. 217 ufp, w tym: ,27 71, ,04 119, ,16 214,4 n pokrycie deficytu ,59 22,3 5 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu, w tym: ,00 x n pokrycie deficytu ,00 x 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) ,20 168,2 7 Spłt i obsług długu, z tego: ,71 75,9 rozchody z tytułu spłty rt kpitłowych orz wykupu ppierów wrtościowych ,44 95,3 b wydtki bieżące n obsługę długu ,27 65,1 8 w tym: odsetki i dyskonto ,27 65,1 Inne rozchody (bez spłty długu np. udzielne pożyczki) ,00 x 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) ,49 177,3 10 Wydtki mjątkowe, w tym: ,03 76,3 wydtki mjątkowe objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp ,79 74,9 b 11 n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedż ppierów wrtościowych, w tym: ,38 70, ,00 97,1 n pokrycie deficytu ,67 89,3 12 Rozliczenie ( ) ,46 x 13 Kwot długu, w tym: ,71 97,6 dług spłcny wydtkmi (zobowiązni wymglne, umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek itp..) ,00 x 14 Łączn kwot wyłączeń z rt. 170 ust. 3 sufp ,00 x Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjące doliczeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki budżetowej plnownej w poszczególnych ltch objętych prognozą ,00 x x 17 Wrtość przejętych zobowiązń ,00 0, w tym: od smorządowych smodzielnych publicznych zkłdów opieki zdrowotnej Zdłużenie/dochody ogółem - mx. 60% z rt. 170 sufp Plnown łączn kwot spłty zobowiązń do dochodów ogółem - mx. 15% z rt. 169 sufp Relcj plnownej łącznej kwoty spłty zobowiązń do dochodów Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp ,00 0,0 22,23% 27,63% 38,93% 34,20% 34,83% 101,9 1,20% 1,32% 2,99% 3,50% 1,97% 56,3 1,20% 1,32% 2,99% 3,50% 1,97% 56,3 24,86% 21,61% 15,71% 15,71% 18,85% 120,0 TAK TAK TAK TAK TAK x 22 Dochody bieżące ,00 100,2 23 Wydtki bieżące rzem ,21 91,7 24 Dochody bieżące - wydtki bieżące ,79 314,3 25 Dochody mjątkowe ,98 47,6 26 Wydtki mjątkowe ,03 76,3 27 Dochody mjątkowe - wydtki mjątkowe ,05 85,5 28 Dochody ogółem ,98 95,8 29 Wydtki ogółem ,24 87,4 30 Wynik budżetu (dochody - wydtki) ,26 49,5 31 Przychody budżetu ,16 168,6 32 Rozchody budżetu ,44 95,3

25 Ksztłtownie się Wieloletniej Prognozy Finnsowej mist Ktowice n lt Lp Wyszczególnienie rok 2013 (przed zminą) zminy rok 2013 (po zminie) w złotych rok 2014 (przed zminą) zminy Złącznik nr 1b rok 2014 (po zminie) Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące w tym: środki z UE b dochody mjątkowe, w tym: ze sprzedży mjątku środki z UE Wydtki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek orz wyemitownych ppierów wrtościowych), w tym: n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne b związne z funkcjonowniem orgnów JST c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: d gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp e wydtki bieżące objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp f 3 4 n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu po wykonniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z rt. 217 ufp, w tym: n pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu, w tym: n pokrycie deficytu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłt i obsług długu, z tego: rozchody z tytułu spłty rt kpitłowych orz wykupu ppierów wrtościowych b wydtki bieżące n obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłty długu np. udzielne pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Wydtki mjątkowe, w tym: wydtki mjątkowe objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp b 11 n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedż ppierów wrtościowych, w tym: n pokrycie deficytu Rozliczenie ( ) Kwot długu, w tym: dług spłcny wydtkmi (zobowiązni wymglne, umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek itp..) Łączn kwot wyłączeń z rt. 170 ust. 3 sufp Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjące doliczeniu zgodnie z rt. 244 ufp Kwoty ndwyżki budżetowej plnownej w poszczególnych ltch objętych prognozą Wrtość przejętych zobowiązń w tym: od smorządowych smodzielnych publicznych zkłdów opieki zdrowotnej Zdłużenie/dochody ogółem - mx. 60% z rt. 170 sufp Plnown łączn kwot spłty zobowiązń do dochodów ogółem - mx. 15% z rt. 169 sufp Relcj plnownej łącznej kwoty spłty zobowiązń do dochodów Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp ,46% 43,51% 44,60% 43,71% 3,23% 3,22% 3,62% 3,52% 3,23% 3,22% 3,62% 3,52% 13,98% 14,25% 11,31% 10,97% TAK TAK TAK TAK 22 Dochody bieżące Wydtki bieżące rzem Dochody bieżące - wydtki bieżące Dochody mjątkowe Wydtki mjątkowe Dochody mjątkowe - wydtki mjątkowe Dochody ogółem Wydtki ogółem Wynik budżetu (dochody - wydtki) Przychody budżetu Rozchody budżetu

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna

PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH Tabela główna PRZEPŁYWY FINANSOWE BUDŻETU GMINY JABŁONKA W LATACH 2011-2018 Tbel główn lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I Dochody 56 461 195 49 316 909 52 433 458 49 114 584 50 244 219 51

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 7 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dni 7 czerwc 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku-Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 286/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lipca 2003 r. I. Zadania własne. w zł Złącznik Nr 2 do Zrządzeni Nr 286/4 Prezydent Mist Szczecin z dni 13 lipc 23 r. Dzi ł Rozdzi ł Wyszczególnienie Dysponent Jednostk relizując Źródło dochodów / kierunek wydtkowni Dochody w zkresie Wydtki

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca. Łączne nakłady finansowe Złącznik Nr 3 Uchwły Nr 230(XXXI) Rdy Gminy z dni 19 lutego r. Strony 1,2,3,4,5,6 Progrmy, projekty lub związne z progrmmi relizownymi z udziłem śrków, o których mow w rt..5 ust. 1 pkt 2 i 3 (rzem) Wykz

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035 ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Katowice, sierpień 2014 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską

a Komisją Zakładową NSZZ Solidarność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowaną przez: mgr Krystynę Andrzejewską POROZUMIENIE zwrte w dniu 11 czerwc 2015 roku w sprwie zsd zwiększeni wyngrodzeń prcowników Uniwersytetu im. Adm Mickiewicz w Poznniu od 1 styczni 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem im. Adm Mickiewicz w

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia 1 2 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 80 /VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2014 2035 ZA 2014 ROK Katowice, marzec 2015 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia

IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - dodatkowe informacje i objaśnienia NOTA nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - WARTOŚĆ BRUTTO Koszt zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy Inne wrtości niemterilne i utorskie prw mjątkowe, prw pokrewne, licencje, koncesje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 11 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI. INFORMACJA o przebiegu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w sierpniu oraz w okresie styczeń sierpień 2006r. MINISTERSTWO GOSPODARKI INFORMACJA o przeiegu restrukturyzcji górnictw węgl kmiennego w sierpniu orz w okresie styczeń sierpień 2006r. Wrszw, pździernik 2006 rok W dniu 27 kwietni 2004r. Rd Ministrów,

Bardziej szczegółowo

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku Złącznik Nr 2 do sprwozdni rocznego z budżetu Gminy Misto Brzeziny z 2012 rok Anliz opisow budżetu Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej w Brzezinch z 2012 roku WYDATKI Ogółem pln Ogółem wydtek % Źródł finnsowni

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultura ludowa i tradycyjna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2016 1) Dziedzictwo kulturowe priorytet 3 Kultur ludow i trdycyjn I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PRIORYTETEM: II. III. Deprtment Nrodowych Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo