WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu 9759 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 993 Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Goniądz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 9763 ZARZĄDZENIA: 995 Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Nr 30/07 Wójta Gminy Narew z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok ZARZĄDZENIE NR 69/07 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz i Nr 218, poz. 1592), po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Suwałkach zarządza się, co następuje: 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Goniądzu w okręgu wyborczym Nr W okręgu wybiera się 1 radnego. 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 15 lipca 2007 roku.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. KALENDARZ WYBORCZY Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski Załącznik do zrządzenia Nr 69/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 maja 2007 r. Termin wykonania czynności Treść czynności wyborczej do 16 maja 2007 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu w okręgu wyborczym nr 2 do 26 maja 2007 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do 28 maja 2007 r. zgłoszenie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej do 31 maja 2007 r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Miejskiej Komisji Wyborczej w Goniądzu do 15 czerwca 2007 r. zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych do godz zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej do 24 czerwca 2007 r. powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowej komisji wyborczej podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej do 30 czerwca 2007 r. rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list do 1 lipca 2007 r. sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Goniądzu 13 lipca 2007 r. zakończenie kampanii wyborczej godz. 24 oo 14 lipca 2007 r. przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 15 lipca 2007 r głosowanie

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR VII/36/07 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Goniądz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z 2006 r Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje: 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz gminy Goniądz i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej należnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dłużnikami oraz wskazuje organy i osoby do tego uprawnione Organami uprawnionymi do udzielania ulg są: 1) Burmistrz Goniądza w odniesieniu do należności przysługujących Gminie jeżeli kwota należności nie przekracza zł; 2) Burmistrz Goniądza po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności przekracza zł. 2. Przez kwotę należności, o której mowa w 2 ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi na dzień wydania decyzji. 3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli: 1) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców; 2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 3) zachodzi uzasadnione przepuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika. 2. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1 3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co do wszystkich dłużników W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Goniądza działając na zasadach określonych w 2, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes dłużnika. 2. W przypadku odmowy odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej. 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości którejkolwiek raty, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi Udzielanie ulg w odniesieniu do należności i ich spłacaniu, o których mowa w 3 i 4 następuje: 1) w drodze decyzji administracyjnej lub w drodze zawartego porozumienia. 7. Decyzja w sprawie udzielonego umorzenia należności, odroczenia lub rozłożenia na raty może być uchylona lub zmieniona przez organ uprawniony, jeżeli dowody na podstawie, których podjęto decyzję okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia. 8. Traci moc Uchwała Nr XL/210/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w opłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 994 i UCHWAŁA NR VII/37/07 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 7717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 117 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) uchwala się, co następuje : 1. W uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 kwietnia 2007 r wprowadza się zmianę polegającą na tym, że 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 7.2 Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy i wpłaceniu jednorazowo całej należności udziela się bonifikaty w wysokości 75 % od ceny określonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy (dotyczy lokalu, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości wspólnej w tym gruntu). 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke ZARZĄDZENIE NR 12/07 BUR MISTRZA WASILKOWA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. 113, poz. 984 zm., Dz. U. Nr 127, poz. 1089, Dz. U. 214, poz. 1808) zarządza się, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok zawierające: 2. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planu przychodów i rozchodów stanowiący załącznik Nr 3.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Wasilkowa na najbliższej sesji. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Antoni Pełkowski Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2006 ROK DOCHODY Dz. Rozdz. Wyszczególnienie źródeł dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia %wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,23 2,1% Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi ,0% Pozostała działalność ,23 85,8% GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,20 112,9% Pozostała działalność ,20 112,9% WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I ,53 90,7% WODĘ Dostarczanie wody ,53 90,7% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 7,5% Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0% Pozostała działalność ,0% GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,55 85,5% Gospodarka gruntami i nieruchom ,36 113,8% Pozostała działalność ,19 14,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,60 17,4% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0%

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Urzędy gmin ,60 5,3% Promocja jednostek samorządu teryt ,00 0,0% URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,12 61,8% Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,12 99,8% ,00 59,6% ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,00 100,0% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ ,27 92,6% I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku doch. od osób fiz ,60 75,3% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,69 82,2% ,78 82,9% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa ,91 99,6% ,29 103,0% RÓŻNE ROZLICZENIA ,34 98,2% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 100,0% Część wyrównawcza subw. ogólnej ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,34 21,1% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,65 95,4% Szkoły Podstawowe ,70 105,6% Przedszkola ,66 106,0% Gimnazja ,93 20,6% Pozostała działalność ,36 81,5% OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Pozostała działalność ,00 100,0% POMOC SPOŁECZNA ,52 90,7% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac ,27 90,0% oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społeczn Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,86 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze ,23 92,6%

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek ,16 60,9% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 48,4% Pozostała działalność ,00 100,0% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 71,3% Oczyszczanie miast i wsi ,00 73,7% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 73,3% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,30 15,3% Pozostała działalność 0 444,70 0,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 76,6% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 56,8% Biblioteki ,0% Pozostała działalność ,00 100,0% KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 100,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100,0% OGÓŁEM ,01 88,8% Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2006 ROK WYDATKI Dz. Rozdz. Wyszczególnienie źródeł wydatków Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,59 90,7% Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi ,95 91,2% Izby rolnicze ,23 70,6% Pozostała działalność ,41 100,0% WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ ,92 85,1% Dostarczanie wody ,92 85,1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 83,9% Drogi publiczne powiatowe ,39 95,4% Drogi publiczne gminne ,40 89,2% Pozostała działalność ,09 0,9%

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,44 65,2% Gospodarka gruntami i nieruchom ,41 99,5% Pozostała działalność ,03 60,8% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 92,5% Plany zagospodarowania przestrzenn ,60 91,9% Oprac.geodezyjne i kartograficzne ,0% Cmentarze ,0% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,67 77,4% Urzędy wojewódzkie ,96 100,0% Rady gmin ,10 91,1% Urzędy gmin ,74 77,0% Promocja jednostek samorządu teryt ,37 80,2% Pozostała działalność ,50 44,9% URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY ,13 61,8% PAŃSTWOWEJ Urzędy nacz. organów władzy państwowej, ,12 99,8% kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i ,01 59,6% sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,48 95,9% PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,48 95,8% Obrona cywilna ,00 13,0% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB ,24 69,7% FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,24 69,7% należności budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,36 64,2% Obsługa kredytów i pożyczek ,36 88,1% Rozliczenia z tytułu poręczeń ,0% RÓŻNE ROZLICZENIA ,70 75,0% Różne rozliczenia finansowe ,70 98,4% Rezerwy ogólne i celowe ,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,04 99,3% Szkoły podstawowe ,69 99,9% ,10 100,0% Przedszkola ,61 98,9% Gimnazja ,65 98,7% Dowożenie uczniów ,92 99,0% Dokształcanie i doskonalenie naucz ,64 85,3% Pozostała działalność ,43 82,4% OCHRONA ZDROWIA ,30 98,3% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,30 98,3% Pozostała działalność ,0% POMOC SPOŁECZNA ,12 91,3% Domy pomocy społecznej ,08 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac ,59 89,8% oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społeczn Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,86 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze ,53 93,8% Dodatki mieszkaniowe ,93 99,7% Ośrodki pomocy społecznej ,79 100,0%

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Usługi opiekuńcze ,79 77,8% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 48,4% Pozostała działalność ,55 97,5% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,65 100,0% Świetlice szkolne ,65 100,0% Pomoc materialna dla uczniów ,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,42 96,9% ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,09 99,9% Gospodarka odpadami ,0% Oczyszczanie miast i wsi ,73 94,3% Utrzymanie zieleni ,51 83,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,04 92,4% Pozostała działalność ,05 94,6% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,76 96,2% NARODOWEGO Domy, ośrodki kultury ,57 97,8% Biblioteki ,69 96,9% Pozostała działalność ,50 91,3% KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,23 93,3% Obiekty sportowe ,08 84,3% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,15 100,0% Pozostała działalność ,0% OGÓŁEM ,53 89,6% Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2006 ROK PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody Rozchody Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania ,24 100,0 % ,92 100,0 % ,18 100,0 % ,76 119,3 % OGÓŁEM ,34 100,0 % ,76 119,3 % Plan przychodów został zrealizowany w 100,0%: 1. Wpłynęła II transza zaciągniętej w 2005 roku pożyczki na wartość ,- zł. 2. Wpłynął kredyt na termomodernizację budynku komunalnego ZOZ w wysokości ,- zł. 3. Wolne środki zostały wykorzystane w wysokości ,92 zł. 4. Nadwyżka budżetowa wykazana w bilansie w wysokości ,- zł została wykorzystana na zadania inwestycyjne.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Z planowanych rozchodów na kwotę ,- zł wydatkowano ,76 zł, co stanowi 119,3 %. Zostały one przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Rada Miejska w Wasilkowie działając na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych podjęła uchwałę Nr XXVII/172/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych w placówkach oświatowych Gminy Wasilków. Uchwałą tą określiła: 1. Zasady gromadzenia dochodów własnych. 2. Jednostki uprawnione do ich gromadzenia. 3. Źródła dochodów. 4. Przeznaczenie dochodów własnych. Dochody własne gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w następujących placówkach oświatowych, będącymi jednostkami budżetowymi: 1) Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie; 2) Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie; 3) Szkoła Podstawowa w Studziankach; 4) Przedszkole w Wasilkowie. Źródłem dochodów rachunku dochodów własnych, funkcjonujących przy placówkach oświatowych są: 1) opłaty za wyżywienie; 2) opłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych; 3) środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych; 4) prowizje za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od NW; 5) prowizje od sprzedanych podręczników; 6) wpływy z usług kserograficznych; 7) opłaty za prowadzenie kolonii, półkolonii i obozów w czasie ferii i wakacji;

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody własne przeznacza się na: 1) zakup środków żywności, naczyń i wyposażenia do stołówki; 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek; 3) zakup materiałów i wyposażenia do szkół i przedszkola; 4) naprawy, konserwacje, drobne remonty bieżące oraz inne usługi związane z eksploatacją; 5) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 6) prowizje bankowe. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na r. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,69 PRZYCHODY ,44 z tego: - wpływy z różnych opłat 75 75,00 - wpływy z usług, ,84 - wpływy ze sprzedaży wyrobów ,62 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - pozostałe odsetki, ,27 - darowizny pieniężne od sponsorów ,71 - wpływy z różnych dochodów ,00 ROZCHODY ,23 z tego: - wynagrodzenia bezosobowe, ,00 - zakup materiałów i wyposażenia, ,82 - zakup środków żywności, ,91 - pomoce dydaktyczne i książki, ,19 - zakup usług pozostałych, ,31 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,90 Powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkół i przedszkola. Przychody stanowią: wpływy z tytułu usług sprzedaż posiłków, wpłaty od sponsorów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składają się zakupy środków żywności i środków czystości. Ze środków specjalnych sfinansowano również zużycie energii elektrycznej, dowóz posiłków do stołówki w gimnazjum oraz koszty prowizji bankowych i zajęć z rytmiki w przedszkolu.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Wasilków za 2006 rok Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie uchwałą Nr XXXV/224/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. kształtował się następująco: 1. Dochody Wydatki W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków dotacji, jak również decyzji w sprawie powiększenia długu publicznego, co niejako automatycznie powodowało zwiększenie planu dochodów i wydatków, bądź tylko wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu na 31 grudnia 2006 r. - kształtowały się następująco: 1. Dochody Wydatki Deficyt budżetowy w kwocie zł planowano pokryć: - zaciągniętą pożyczką w 2005 roku II transza w 2006 roku w NFOŚiGW w wysokości zł, - zaciągniętym kredytem w wysokości zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości zł, - wolnymi środkami w kwocie zł. Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę zł. co stanowi 5,40 % planu początkowego. Patrząc na budżet szczegółowo w roku 2006 następował wzrost dochodów z tytułu: wzrostu dotacji przeznaczonych na zadania własne i zlecone, większego od planowanego dochodu z tytułu sprzedaży majątku gminy, większego wpływu z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrostu niektórych źródeł dochodów własnych (podatek rolny, leśny) Natomiast plan wydatków również wzrósł o łączną kwotę zł, odpowiada to 11,50 % planu początkowego, z czego kwota ,- zł jest pochodną zwiększania się

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 dochodów, natomiast ,- zł stanowi deficyt budżetowy, z przeznaczeniem na inwestycje w gminie Wasilków. Wyszczególnienie Plan po Wykonanie na % wykonania zmianach 31 grudnia planu Dochody ogółem ,01 88,8 Wydatki ogółem ,53 89,6 Nadwyżka / + / Deficyt / - / ,52 x Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 88,8 %. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 10,4%. Budżet roku 2006 zamknął się jak już wspomniano niedoborem w wysokości ,52 zł, co wpływa na zmniejszenie posiadanej jeszcze z lat ubiegłych nadwyżki. Realizację dochodów i wydatków za 2006 rok zaprezentowano w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczegółowości określonej, jak w uchwale budżetowej ANALIZA DOCHODÓW Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 88,8 %. Dochody własne zrealizowano w wysokości ,- zł, stanowi to 112,0 % planowanych. Największy był tu udział podatku od nieruchomości, bo wyniósł 32,7 % łącznego wykonania dochodów własnych, odpowiada to kwocie ,-zł. Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły ,48,-zł i stanowiły 69,6 % planu. Mniejsze wykonanie wynikło z blokady wydatków w budżecie Wojewody Podlaskiego, jak również z mniejszych od planowanych potrzeb osób korzystających z zasiłków wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. Rodzaj dochodów Dochody własne, z tego: -wpływy z podatków i opłat, -udział w podatk. dochodowych -wpływy z majątku, -pozostałe dochody własne Dotacje celowe, z tego: -na zadania własne, -na zadania zlecone, -na zadania wynik.z porozumień, -na zadania z funduszy celowych -inne źródła -przedmiotowe Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia , , , , , , , , , , ,00 % wykonania planu 93,7 82,6 103,0 120,5 72,6 69,6 39,9 89,3 105,3 40, ,0 Struktura podstawowych grup dochodów w % 100,0 41,8 45,7 9,9 2,6 100,0 20,3 76,2 1,0 2,4 0 0,1

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Subwencje, z tego: -część oświatowa, -część wyrównawcza, , , ,00 100,0 100,0 100,0 Ogółem ,01 88,8 X 100,0 92,4 7,6 Struktura dochodów wykonanych w 2006 roku subwencje 22% dochody własne 58% dotacje 20% Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. Dział Wyszczególnienie Wykonanie na 31 grudnia 2006 r. Struktura wykonania w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 179,23 0, Górnictwo i kopalnictwo ,20 0, Wytw. i zaopatrz. w energię el., gaz i wodę ,53 0, Transport i łączność ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,55 6, Administracja publiczna ,60 0, Urzędy naczelnych organów władzy państw ,12 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,27 49, Różne rozliczenia ,34 22, Oświata i wychowanie ,65 1, Ochrona zdrowia 550,00 0, Pomoc społeczna ,52 17,73

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0,07 Razem ,01 100,0 Natomiast wykres przedstawia wykonanie poszczególnych zadań. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.

17 Rolnictwo i łowiectwo Wytw.i zaopatryw. w en. elektr., gaz i wodę Gospodarka mieszkaniowa Urzędy nacz. organów władzy Doch. od osób praw. osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. prawnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gosp.komunalna i ochr. środ. Kultura fizyczna i sport Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż. Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochr. dziedz.narod.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Niewątpliwie, zwraca uwagę wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49,43 %. Na uwagę zasługuje fakt, iż rok 2006 jest trzecim rokiem, gdzie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają w większej wysokości od planowanych. Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) 22,37 %. Pomoc społeczna swój udział w dochodach (17,73 %) zawdzięcza dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące: 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO zrealizowane dochody pochodzą z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich częściowo zapłacone w wysokości 638,82 zł, oraz wpływu dotacji w wysokości 1.540,41 zł jako zwrot podatku akcyzowego. 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO dochodem tego działu są opłaty eksploatacyjne za wydobycie kruszywa ,20 zł, 400 WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ w roku 2006 zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę zostały wydzielone tak samo jak w roku 2005 dochody i wydatki związane z dostarczaniem wody: dochodów z tego tytułu wpłynęło na ogólną wartość ,53 zł, 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochód wykonany, stanowi dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,- zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody tego działu obejmują w szczególności: czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie ,- zł wpłaty wynoszą ,40 zł, co stanowi 121,04 % planu, sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła ,94 zł, odpowiada to 123,45 % wykonania planu, łączne dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły ,87 zł, z czego na opłatę za wieczyste użytkowanie przypada kwota ,56 zł, a na wykup odpowiednio ,31 zł.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, plan ,- zł, wykonanie ,69 zł dochody z lat ubiegłych w wysokości 8.791,63 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów ,02 zł, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota zrealizowanych dochodów obejmuje: dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych ,- zł (wykonanie stanowi 100,0 % planu), różne opłaty administracyjne, w tym: za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, specyfikację istotnych warunków zamówienia, wpływ prowizji za dochody budżetu państwa ,50 zł, wpłata na dni Wasilkowa 2.000,- zł, w roku 2006 otrzymaliśmy odszkodowania za szkody w wysokości 4.040,10 zł, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA Dochodem są dotacje otrzymane z: Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.957,12 zł, Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów burmistrza oraz rad gmin ,- zł, 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ramach tego działu sklasyfikowano dotację w wysokości ,- zł na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej objęto nią jednostki OSP z Wasilkowa i Studzianek. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rok 2006 jest kolejnym rokiem zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany te polegają na rozłączeniu poszczególnych rodzajów podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych w dwa rozdziały. W roku 2004 były one połączone w jeden rozdział. Istotną zmianą był również wzrost procentowy w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 podatki i opłaty roku 2006 zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych zostały zrealizowane w 80,7 %, co odpowiada kwocie ,47 zł. Jednocześnie należy zauważyć, iż mimo płatności podatków występuje duża zaległość, a wpływ ma na to coraz słabsze obroty w firmach na terenie gminy Wasilków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Wasilków otrzymała kwotę ,- zł z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i należnych z tego tytułu odsetek wyniosły ,15 zł, stanowi to 90,6 % planu, wpłaty z tytułu wydania koncesji na alkohol ,76 zł co stanowi 102,2 % planu, wpływy z karty podatkowej ,60 zł realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych, udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości ,29 zł, co stanowi 103,0 % wykonania planu. Na stopień realizacji dochodów z tego źródła jednostka nie ma wpływu. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozliczenia obejmują części subwencji ogólnej: część oświatowa ,- część wyrównawcza ,- oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie ,34 zł, co stanowi 21,1 % planu. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na zrealizowane dochody składają się: opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz innych opłat ,63 zł, opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu ,66 zł, dochody z lat ubiegłych w wysokości 340,- zł, kara za niespełnienie obowiązku szkolnego 86,40 zł,

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo