WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu 9759 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 993 Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Goniądz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych Nr VII/37/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 9763 ZARZĄDZENIA: 995 Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Nr 30/07 Wójta Gminy Narew z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok ZARZĄDZENIE NR 69/07 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz i Nr 218, poz. 1592), po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Suwałkach zarządza się, co następuje: 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Goniądzu w okręgu wyborczym Nr W okręgu wybiera się 1 radnego. 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 15 lipca 2007 roku.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. KALENDARZ WYBORCZY Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski Załącznik do zrządzenia Nr 69/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 maja 2007 r. Termin wykonania czynności Treść czynności wyborczej do 16 maja 2007 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu w okręgu wyborczym nr 2 do 26 maja 2007 r. podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do 28 maja 2007 r. zgłoszenie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej do 31 maja 2007 r. powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku Miejskiej Komisji Wyborczej w Goniądzu do 15 czerwca 2007 r. zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych do godz zgłoszenie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej do 24 czerwca 2007 r. powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowej komisji wyborczej podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej do 30 czerwca 2007 r. rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list do 1 lipca 2007 r. sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Goniądzu 13 lipca 2007 r. zakończenie kampanii wyborczej godz. 24 oo 14 lipca 2007 r. przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców 15 lipca 2007 r głosowanie

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR VII/36/07 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Goniądz oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z 2006 r Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwala się, co następuje: 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz gminy Goniądz i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej należnościami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dłużnikami oraz wskazuje organy i osoby do tego uprawnione Organami uprawnionymi do udzielania ulg są: 1) Burmistrz Goniądza w odniesieniu do należności przysługujących Gminie jeżeli kwota należności nie przekracza zł; 2) Burmistrz Goniądza po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności przekracza zł. 2. Przez kwotę należności, o której mowa w 2 ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi na dzień wydania decyzji. 3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli: 1) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców; 2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 3) zachodzi uzasadnione przepuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika. 2. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1 3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co do wszystkich dłużników W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Goniądza działając na zasadach określonych w 2, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy, możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes dłużnika. 2. W przypadku odmowy odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej. 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości którejkolwiek raty, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi Udzielanie ulg w odniesieniu do należności i ich spłacaniu, o których mowa w 3 i 4 następuje: 1) w drodze decyzji administracyjnej lub w drodze zawartego porozumienia. 7. Decyzja w sprawie udzielonego umorzenia należności, odroczenia lub rozłożenia na raty może być uchylona lub zmieniona przez organ uprawniony, jeżeli dowody na podstawie, których podjęto decyzję okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia. 8. Traci moc Uchwała Nr XL/210/02 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w opłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 994 i UCHWAŁA NR VII/37/07 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 7717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 117 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) uchwala się, co następuje : 1. W uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 kwietnia 2007 r wprowadza się zmianę polegającą na tym, że 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 7.2 Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy i wpłaceniu jednorazowo całej należności udziela się bonifikaty w wysokości 75 % od ceny określonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy (dotyczy lokalu, pomieszczeń przynależnych, udziału w nieruchomości wspólnej w tym gruntu). 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Gabriel Haffke ZARZĄDZENIE NR 12/07 BUR MISTRZA WASILKOWA z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. 113, poz. 984 zm., Dz. U. Nr 127, poz. 1089, Dz. U. 214, poz. 1808) zarządza się, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok zawierające: 2. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planu przychodów i rozchodów stanowiący załącznik Nr 3.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Radzie Miejskiej Wasilkowa na najbliższej sesji. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Antoni Pełkowski Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2006 ROK DOCHODY Dz. Rozdz. Wyszczególnienie źródeł dochodów Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia %wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,23 2,1% Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi ,0% Pozostała działalność ,23 85,8% GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,20 112,9% Pozostała działalność ,20 112,9% WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I ,53 90,7% WODĘ Dostarczanie wody ,53 90,7% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 7,5% Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0% Pozostała działalność ,0% GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,55 85,5% Gospodarka gruntami i nieruchom ,36 113,8% Pozostała działalność ,19 14,1% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,60 17,4% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0%

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Urzędy gmin ,60 5,3% Promocja jednostek samorządu teryt ,00 0,0% URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,12 61,8% Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,12 99,8% ,00 59,6% ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,00 100,0% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ ,27 92,6% I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku doch. od osób fiz ,60 75,3% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,69 82,2% ,78 82,9% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa ,91 99,6% ,29 103,0% RÓŻNE ROZLICZENIA ,34 98,2% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 100,0% Część wyrównawcza subw. ogólnej ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,34 21,1% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,65 95,4% Szkoły Podstawowe ,70 105,6% Przedszkola ,66 106,0% Gimnazja ,93 20,6% Pozostała działalność ,36 81,5% OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Pozostała działalność ,00 100,0% POMOC SPOŁECZNA ,52 90,7% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac ,27 90,0% oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społeczn Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,86 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze ,23 92,6%

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek ,16 60,9% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 48,4% Pozostała działalność ,00 100,0% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100,0% Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 71,3% Oczyszczanie miast i wsi ,00 73,7% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 73,3% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,30 15,3% Pozostała działalność 0 444,70 0,0% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 76,6% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 56,8% Biblioteki ,0% Pozostała działalność ,00 100,0% KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 100,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100,0% OGÓŁEM ,01 88,8% Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2006 ROK WYDATKI Dz. Rozdz. Wyszczególnienie źródeł wydatków Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,59 90,7% Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi ,95 91,2% Izby rolnicze ,23 70,6% Pozostała działalność ,41 100,0% WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ ,92 85,1% Dostarczanie wody ,92 85,1% TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 83,9% Drogi publiczne powiatowe ,39 95,4% Drogi publiczne gminne ,40 89,2% Pozostała działalność ,09 0,9%

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,44 65,2% Gospodarka gruntami i nieruchom ,41 99,5% Pozostała działalność ,03 60,8% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 92,5% Plany zagospodarowania przestrzenn ,60 91,9% Oprac.geodezyjne i kartograficzne ,0% Cmentarze ,0% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,67 77,4% Urzędy wojewódzkie ,96 100,0% Rady gmin ,10 91,1% Urzędy gmin ,74 77,0% Promocja jednostek samorządu teryt ,37 80,2% Pozostała działalność ,50 44,9% URZĘDY NACZ.ORGAN. WŁADZY ,13 61,8% PAŃSTWOWEJ Urzędy nacz. organów władzy państwowej, ,12 99,8% kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i ,01 59,6% sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,48 95,9% PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,48 95,8% Obrona cywilna ,00 13,0% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB ,24 69,7% FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,24 69,7% należności budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,36 64,2% Obsługa kredytów i pożyczek ,36 88,1% Rozliczenia z tytułu poręczeń ,0% RÓŻNE ROZLICZENIA ,70 75,0% Różne rozliczenia finansowe ,70 98,4% Rezerwy ogólne i celowe ,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,04 99,3% Szkoły podstawowe ,69 99,9% ,10 100,0% Przedszkola ,61 98,9% Gimnazja ,65 98,7% Dowożenie uczniów ,92 99,0% Dokształcanie i doskonalenie naucz ,64 85,3% Pozostała działalność ,43 82,4% OCHRONA ZDROWIA ,30 98,3% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,30 98,3% Pozostała działalność ,0% POMOC SPOŁECZNA ,12 91,3% Domy pomocy społecznej ,08 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac ,59 89,8% oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społeczn Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,86 99,9% Zasiłki i pomoc w naturze ,53 93,8% Dodatki mieszkaniowe ,93 99,7% Ośrodki pomocy społecznej ,79 100,0%

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Usługi opiekuńcze ,79 77,8% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 48,4% Pozostała działalność ,55 97,5% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,65 100,0% Świetlice szkolne ,65 100,0% Pomoc materialna dla uczniów ,0% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,42 96,9% ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,09 99,9% Gospodarka odpadami ,0% Oczyszczanie miast i wsi ,73 94,3% Utrzymanie zieleni ,51 83,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,04 92,4% Pozostała działalność ,05 94,6% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,76 96,2% NARODOWEGO Domy, ośrodki kultury ,57 97,8% Biblioteki ,69 96,9% Pozostała działalność ,50 91,3% KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,23 93,3% Obiekty sportowe ,08 84,3% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,15 100,0% Pozostała działalność ,0% OGÓŁEM ,53 89,6% Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKONANIE BUDZETU GMINY ZA 2006 ROK PRZYCHODY I ROZCHODY Przychody Rozchody Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania ,24 100,0 % ,92 100,0 % ,18 100,0 % ,76 119,3 % OGÓŁEM ,34 100,0 % ,76 119,3 % Plan przychodów został zrealizowany w 100,0%: 1. Wpłynęła II transza zaciągniętej w 2005 roku pożyczki na wartość ,- zł. 2. Wpłynął kredyt na termomodernizację budynku komunalnego ZOZ w wysokości ,- zł. 3. Wolne środki zostały wykorzystane w wysokości ,92 zł. 4. Nadwyżka budżetowa wykazana w bilansie w wysokości ,- zł została wykorzystana na zadania inwestycyjne.

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Z planowanych rozchodów na kwotę ,- zł wydatkowano ,76 zł, co stanowi 119,3 %. Zostały one przeznaczone na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Rada Miejska w Wasilkowie działając na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych podjęła uchwałę Nr XXVII/172/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych w placówkach oświatowych Gminy Wasilków. Uchwałą tą określiła: 1. Zasady gromadzenia dochodów własnych. 2. Jednostki uprawnione do ich gromadzenia. 3. Źródła dochodów. 4. Przeznaczenie dochodów własnych. Dochody własne gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w następujących placówkach oświatowych, będącymi jednostkami budżetowymi: 1) Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie; 2) Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie; 3) Szkoła Podstawowa w Studziankach; 4) Przedszkole w Wasilkowie. Źródłem dochodów rachunku dochodów własnych, funkcjonujących przy placówkach oświatowych są: 1) opłaty za wyżywienie; 2) opłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych; 3) środki pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych; 4) prowizje za zebranie składek na ubezpieczenie dzieci i młodzieży od NW; 5) prowizje od sprzedanych podręczników; 6) wpływy z usług kserograficznych; 7) opłaty za prowadzenie kolonii, półkolonii i obozów w czasie ferii i wakacji;

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody własne przeznacza się na: 1) zakup środków żywności, naczyń i wyposażenia do stołówki; 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek; 3) zakup materiałów i wyposażenia do szkół i przedszkola; 4) naprawy, konserwacje, drobne remonty bieżące oraz inne usługi związane z eksploatacją; 5) organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; 6) prowizje bankowe. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na r. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,69 PRZYCHODY ,44 z tego: - wpływy z różnych opłat 75 75,00 - wpływy z usług, ,84 - wpływy ze sprzedaży wyrobów ,62 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - pozostałe odsetki, ,27 - darowizny pieniężne od sponsorów ,71 - wpływy z różnych dochodów ,00 ROZCHODY ,23 z tego: - wynagrodzenia bezosobowe, ,00 - zakup materiałów i wyposażenia, ,82 - zakup środków żywności, ,91 - pomoce dydaktyczne i książki, ,19 - zakup usług pozostałych, ,31 STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ,90 Powyższe zestawienie tabelaryczne obejmuje przychody i rozchody gminnych placówek oświatowych, a więc szkół i przedszkola. Przychody stanowią: wpływy z tytułu usług sprzedaż posiłków, wpłaty od sponsorów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i wyrobów oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składają się zakupy środków żywności i środków czystości. Ze środków specjalnych sfinansowano również zużycie energii elektrycznej, dowóz posiłków do stołówki w gimnazjum oraz koszty prowizji bankowych i zajęć z rytmiki w przedszkolu.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/07 Burmistrza Wasilkowa z dnia 19 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Wasilków za 2006 rok Budżet Gminy uchwalony przez Radę Miejską w Wasilkowie uchwałą Nr XXXV/224/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. kształtował się następująco: 1. Dochody Wydatki W trakcie roku budżet był zmieniany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, dokonywano ich na podstawie uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza. Zmiany wynikały z pozyskania dodatkowych środków dotacji, jak również decyzji w sprawie powiększenia długu publicznego, co niejako automatycznie powodowało zwiększenie planu dochodów i wydatków, bądź tylko wydatków. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne, planowane wielkości budżetu na 31 grudnia 2006 r. - kształtowały się następująco: 1. Dochody Wydatki Deficyt budżetowy w kwocie zł planowano pokryć: - zaciągniętą pożyczką w 2005 roku II transza w 2006 roku w NFOŚiGW w wysokości zł, - zaciągniętym kredytem w wysokości zł, - nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości zł, - wolnymi środkami w kwocie zł. Jak z powyższego wynika, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę zł. co stanowi 5,40 % planu początkowego. Patrząc na budżet szczegółowo w roku 2006 następował wzrost dochodów z tytułu: wzrostu dotacji przeznaczonych na zadania własne i zlecone, większego od planowanego dochodu z tytułu sprzedaży majątku gminy, większego wpływu z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrostu niektórych źródeł dochodów własnych (podatek rolny, leśny) Natomiast plan wydatków również wzrósł o łączną kwotę zł, odpowiada to 11,50 % planu początkowego, z czego kwota ,- zł jest pochodną zwiększania się

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 dochodów, natomiast ,- zł stanowi deficyt budżetowy, z przeznaczeniem na inwestycje w gminie Wasilków. Wyszczególnienie Plan po Wykonanie na % wykonania zmianach 31 grudnia planu Dochody ogółem ,01 88,8 Wydatki ogółem ,53 89,6 Nadwyżka / + / Deficyt / - / ,52 x Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody wykonano w 88,8 %. Natomiast wydatki były niższe od planowanych o 10,4%. Budżet roku 2006 zamknął się jak już wspomniano niedoborem w wysokości ,52 zł, co wpływa na zmniejszenie posiadanej jeszcze z lat ubiegłych nadwyżki. Realizację dochodów i wydatków za 2006 rok zaprezentowano w załącznikach Nr 1 i Nr 2, sporządzonych w szczegółowości określonej, jak w uchwale budżetowej ANALIZA DOCHODÓW Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 88,8 %. Dochody własne zrealizowano w wysokości ,- zł, stanowi to 112,0 % planowanych. Największy był tu udział podatku od nieruchomości, bo wyniósł 32,7 % łącznego wykonania dochodów własnych, odpowiada to kwocie ,-zł. Dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły ,48,-zł i stanowiły 69,6 % planu. Mniejsze wykonanie wynikło z blokady wydatków w budżecie Wojewody Podlaskiego, jak również z mniejszych od planowanych potrzeb osób korzystających z zasiłków wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji było zgodne z planem. Realizację dochodów z poszczególnych źródeł obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. Rodzaj dochodów Dochody własne, z tego: -wpływy z podatków i opłat, -udział w podatk. dochodowych -wpływy z majątku, -pozostałe dochody własne Dotacje celowe, z tego: -na zadania własne, -na zadania zlecone, -na zadania wynik.z porozumień, -na zadania z funduszy celowych -inne źródła -przedmiotowe Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia , , , , , , , , , , ,00 % wykonania planu 93,7 82,6 103,0 120,5 72,6 69,6 39,9 89,3 105,3 40, ,0 Struktura podstawowych grup dochodów w % 100,0 41,8 45,7 9,9 2,6 100,0 20,3 76,2 1,0 2,4 0 0,1

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Subwencje, z tego: -część oświatowa, -część wyrównawcza, , , ,00 100,0 100,0 100,0 Ogółem ,01 88,8 X 100,0 92,4 7,6 Struktura dochodów wykonanych w 2006 roku subwencje 22% dochody własne 58% dotacje 20% Udział procentowy poszczególnych rodzajów dochodów (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. Dział Wyszczególnienie Wykonanie na 31 grudnia 2006 r. Struktura wykonania w % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 179,23 0, Górnictwo i kopalnictwo ,20 0, Wytw. i zaopatrz. w energię el., gaz i wodę ,53 0, Transport i łączność ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,55 6, Administracja publiczna ,60 0, Urzędy naczelnych organów władzy państw ,12 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,27 49, Różne rozliczenia ,34 22, Oświata i wychowanie ,65 1, Ochrona zdrowia 550,00 0, Pomoc społeczna ,52 17,73

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 0, Kultura fizyczna i sport ,00 0,07 Razem ,01 100,0 Natomiast wykres przedstawia wykonanie poszczególnych zadań. Dane do sporządzenia poniższego wykresu przyjęto z dokładnością do 1 tysiąca złotych.

17 Rolnictwo i łowiectwo Wytw.i zaopatryw. w en. elektr., gaz i wodę Gospodarka mieszkaniowa Urzędy nacz. organów władzy Doch. od osób praw. osób fiz. i innych jedn. nie posiad. osob. prawnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gosp.komunalna i ochr. środ. Kultura fizyczna i sport Górnictwo i kopalnictwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpiecz.publ. i ochr. p/poż. Różne rozliczenia Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochr. dziedz.narod.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 Niewątpliwie, zwraca uwagę wysoki poziom dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 49,43 %. Na uwagę zasługuje fakt, iż rok 2006 jest trzecim rokiem, gdzie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają w większej wysokości od planowanych. Drugie, co do wielkości źródło zasilania budżetu stanowią różne rozliczenia (subwencje) 22,37 %. Pomoc społeczna swój udział w dochodach (17,73 %) zawdzięcza dotacjom celowym przyznawanym przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie dochodów w ramach poszczególnych działów było następujące: 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO zrealizowane dochody pochodzą z opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich częściowo zapłacone w wysokości 638,82 zł, oraz wpływu dotacji w wysokości 1.540,41 zł jako zwrot podatku akcyzowego. 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO dochodem tego działu są opłaty eksploatacyjne za wydobycie kruszywa ,20 zł, 400 WYTW. I ZAOPATRZ. W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ w roku 2006 zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę zostały wydzielone tak samo jak w roku 2005 dochody i wydatki związane z dostarczaniem wody: dochodów z tego tytułu wpłynęło na ogólną wartość ,53 zł, 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochód wykonany, stanowi dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,- zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody tego działu obejmują w szczególności: czynsze za dzierżawę działek rolnych, przemysłowych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych. Przy planowanej kwocie ,- zł wpłaty wynoszą ,40 zł, co stanowi 121,04 % planu, sprzedaż składników majątkowych łącznie wyniosła ,94 zł, odpowiada to 123,45 % wykonania planu, łączne dochody z tytułu wieczystego użytkowania oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły ,87 zł, z czego na opłatę za wieczyste użytkowanie przypada kwota ,56 zł, a na wykup odpowiednio ,31 zł.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, plan ,- zł, wykonanie ,69 zł dochody z lat ubiegłych w wysokości 8.791,63 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z powyższych tytułów ,02 zł, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota zrealizowanych dochodów obejmuje: dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych ,- zł (wykonanie stanowi 100,0 % planu), różne opłaty administracyjne, w tym: za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za zajęcie pasa drogowego, specyfikację istotnych warunków zamówienia, wpływ prowizji za dochody budżetu państwa ,50 zł, wpłata na dni Wasilkowa 2.000,- zł, w roku 2006 otrzymaliśmy odszkodowania za szkody w wysokości 4.040,10 zł, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA Dochodem są dotacje otrzymane z: Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.957,12 zł, Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów burmistrza oraz rad gmin ,- zł, 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W ramach tego działu sklasyfikowano dotację w wysokości ,- zł na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej objęto nią jednostki OSP z Wasilkowa i Studzianek. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rok 2006 jest kolejnym rokiem zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany te polegają na rozłączeniu poszczególnych rodzajów podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych w dwa rozdziały. W roku 2004 były one połączone w jeden rozdział. Istotną zmianą był również wzrost procentowy w udziale we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Poszczególne grupy podatkowe zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 995 podatki i opłaty roku 2006 zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych zostały zrealizowane w 80,7 %, co odpowiada kwocie ,47 zł. Jednocześnie należy zauważyć, iż mimo płatności podatków występuje duża zaległość, a wpływ ma na to coraz słabsze obroty w firmach na terenie gminy Wasilków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gmina Wasilków otrzymała kwotę ,- zł z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wpływy z opłaty skarbowej i należnych z tego tytułu odsetek wyniosły ,15 zł, stanowi to 90,6 % planu, wpłaty z tytułu wydania koncesji na alkohol ,76 zł co stanowi 102,2 % planu, wpływy z karty podatkowej ,60 zł realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych, udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości ,29 zł, co stanowi 103,0 % wykonania planu. Na stopień realizacji dochodów z tego źródła jednostka nie ma wpływu. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozliczenia obejmują części subwencji ogólnej: część oświatowa ,- część wyrównawcza ,- oraz kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie ,34 zł, co stanowi 21,1 % planu. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na zrealizowane dochody składają się: opłaty za wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz innych opłat ,63 zł, opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu ,66 zł, dochody z lat ubiegłych w wysokości 340,- zł, kara za niespełnienie obowiązku szkolnego 86,40 zł,

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo