Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,79 99,97 a)dochody bieżące , ,79 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wpływy z usług /przyłącza wodociągowe/ , ,12 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 b) dochody majątkowe: , ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , LEŚNICTWO 1 419, ,70 102,23 a) dochody bieżące: 1 419, ,70 w tym : - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 1 419, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,03 100,34

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz a) dochody bieżące : , ,06 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego/ 2 163,86 51,20 - wpływy z różnych dochodów/odszkodowanie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 b) dochody majątkowe: , ,97 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,35 154,77 a)dochody bieżące : , ,98 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -pozostałe odsetki , , , , ,52 - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia zwrot za energię i gaz,ścieki, z tyt. podatku VAT / , ,28 b)dochody majątkowe ,37 w tym : - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpłaty z tytułu przekształcenia oraz prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,81 564, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,71 97,20 a) dochody bieżące: , ,71 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -pozostałe odsetki , , ,06

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz wpływy z różnych dochodów /rozliczenia gaz, energia, rozmowy telef./ - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 1, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 266, ,00 10 a) dochody bieżące 2 266, ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 266, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,41 107,20 a) dochody bieżące 3 613, ,15 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z tyt. podatku VAT, zwrot za energię i gaz, 761, , , ,55 b)dochody majątkowe: , ,26 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,31 98,82 a) dochody bieżące , ,31 /podatek dochodowy od osób fizycznych/ /podatek dochodowy od osób prawnych -podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z różnych opłat / m.in..koszty up./ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 102,30 a) dochody bieżące , ,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,75 93,54 a) dochody bieżące , ,15

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz wpływy z różnych opłat/opłaty stałe/ - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy z usług/żywienie dzieci w stołówkach i przedszkolach/ - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / m.in.pgnig/ wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje ubezpieczeniowe/ - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , , , , , , , , , , , , środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 55 b) dochody majątkowe 140,60 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 140, OCHRONA ZDROWIA 19,32 b) dochody bieżące 19,32 - wpływy z różnych dochodów/ rozliczenia z lat ubiegłych/ 19, POMOC SPOŁECZNA ,41 99,60 a) dochody bieżące ,41 - wpływy z różnych opłat /rozliczenia z lat ubiegłych-koszty up./ 26,40

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz wpływy z usług /usługi opiekuńcze/ - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty świadczeń rodzinnych składek na ubezpieczenia -PUW - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , ,47 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,26 99,00 a) dochody bieżące: , ,26 - wpływy z usług /odpłatność za prowadzenie SSM - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - pozostałe odsetki , , , ,50 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,15 80,08 a) dochody bieżące , ,15 - wpływy z różnych opłat /opłaty i kary za korzystanie ze środowiska/ - pozostałe odsetki - wpływy z usług /przyłącza kanalizacyjne - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , ,21 113, , , ,22

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,59 93,18 NARODOWEGO a) dochody bieżące , ,43 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów/rozliczenia -energia, gaz/ - pozostałe odsetki , , , ,78 15,36 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 497,56 b) dochody majątkowe , ,16 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , KULTURA FIZYCZNA 271,46 a) dochody bieżące: 271,46 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 269,46 2,00 OGÓŁEM DOCHODY: , ,24 100,85 Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1. Tabela nr 1 Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,70

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 472, , , , , , , , ,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz , , , , , ,00 34, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz , , , , , ,46 RAZEM: , ,24 WYDATKI: Klasyfikacja Treść Plan w złotych Wykonanie w złotych % Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98,02 Rozdz Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , ,52 492, , , , , , , , ,01 492,00 ozdz Rozdz Izby rolnicze dotacje na zadania bieżące Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , , , , Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,30 Rozdz Dostarczanie wody - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dz.600 Transport i łączność , ,66 95,82 Rozdz Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz Rozdz inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , , , ,83 ozdz Drogi wewnętrzne , , , ,04 ozdz Infrastruktura telekomunikacyjna wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane udziałem środków o udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , , ,43 ozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa , ,62 87,14 Rozdz Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , ,26

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz Dz.710 Działalność usługowa ,38 91,76 Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,38 Dz.750 Administracja publiczna , ,50 94,41 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady Gmin świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwalifikacja wojskowa świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na , , , , , , , , , , , ,00 494,00 494, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz Rozdz Dz.751 rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , , , , , , ,00 10 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 266, , , , , , , ,00 Dz.754 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji dotacje na zadania bieżące Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , ,82 899,38 899,38 899,38 899,38 92,79 Dz.757 Obsługa długu publicznego , ,35 62,69 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,35

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz Dz obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek) , ,35 Różne rozliczenia , ,50 2,01 Rozdz Rozdz Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , , , , , , ,50 Dz. 801 Oświata i wychowanie , ,23 97,05 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Szkoły podstawowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gimnazja , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 645, , , , , , , , , , , ,15 Dz.851 Ochrona zdrowia , ,96 89,47 Rozdz Rozdz Rozdz Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zwalczanie narkomanii dotacje na zadnia bieżące Pozostała działalność

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , Dz.852 Pomoc społeczna , ,56 97,82 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 974, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz dotacje na zadania bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,21 95,17 Rozdz Świetlice szkolne , , , , , ,09

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz Rozdz Rozdz Rozdz wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolne schroniska młodzieżowe wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , , ,00 993,00 588,00 588,00 588,00 588, , , , , , , , , , , ,06 893,84 Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 70,71 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki na programy finansowanie z udziałem środków , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz Rozdz Rozdz o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 404, ,15 114,75 114, , , , , , , , , , ,15 114,75 114, , , , , , , , ,92 Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,81 94,82 Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Biblioteki dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , ,66 Dz.926 Kultura fizyczna , ,63 92,41 Rozdz Rozdz Obiekty sportowe - wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania z zakresu kultury fizycznej dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , OGÓŁEM WYDATKI: , ,19 95,36 Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2. Tabela nr 2 Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie w zł , , , , , , , , , , , , , , , ,00 492, ,92 226, , , , , , , , , ,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82, , , , , , , , , , ,00 555, ,00 79, , , , , , , , , ,00 182, , , ,

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 424, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 227, ,98 183, ,18 32,39

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 27 Poz , , , , , , , , , , ,39 332, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 28 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 342, , , , , , ,86

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 29 Poz , , , , , , , , , , , , , , ,00 277, ,00 76, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 285, , , , , , , , ,00 790, , , , , , , ,00 298, , ,00

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 30 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 350, , , , , , , , , , , ,00 635, , , , , , , , , , ,71 882, , , , , , , , ,

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 31 Poz ,00 540, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 445, , , , , , ,00 13, , , , ,00 562, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02

32 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 32 Poz ,00 337, , ,00 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44

33 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 33 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 194, , , ,00 533, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22

34 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 34 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 646, , , , , , , , , , , , , , ,00 510, , , ,54

35 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 35 Poz , , , , , , ,00 893, , , , , , ,14 251, , , ,00 691, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 114,75

36 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 36 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

37 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 37 Poz , , , , , , , , , , , , , , Razem , ,19 Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2013 rok Dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,67 10 % Rozdz Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 10 Rozdz Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 266, ,00 10 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 266, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 266, , OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

38 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 38 Poz POMOC SPOŁECZNA , ,92 99,86 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierają cenie które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Rozdz Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , , , , , , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz Pomoc materialna dla uczniów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM DOCHODY: , ,59 99,86 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział Nazwa Plan w zł Wykonanie w zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,67 10 Rozdz Pozostała działalność a) wydatki bieżące , , , ,67 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 492,00 492, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 10 Rozdz Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące , ,00 %

39 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 39 Poz , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 266, ,00 10 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 266, ,00 a) wydatki bieżące 2 266, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 266, , OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz Pozostała działalność a) wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA , ,92 99,86 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia a) wydatki bieżące , , , ,52 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,97 a) wydatki bieżące

40 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 40 Poz , ,97 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,97 Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rozdz Pozostała działalność a) wydatki bieżące , , , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM WYDATKI: , ,59 99,86 Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 3 Tabela nr 3 Dochody: Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00

41 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 41 Poz , , , , , , , , , , , , , , , , , , Razem: , ,59 Wydatki: Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie w zł , , , , ,00 492, ,92 226, ,10 131, , , , , , , , , ,60 848, , ,

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5 Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 970 091,32 2 547 161,18 85,76 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo