ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 lutego 2018 r. oraz uchwałą Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 2.221,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w wysokości ,00 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia 3) Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 816,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 U Z A S A D N I E N I E do zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany po stronie wydatków. A/ Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę: 2.221,00 z przeznaczenie na: dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.200,00 remont lokalu użytkowego dział 750 Administracja 1.021,00 zakup szafy metalowej do USC B/ Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu na kwotę ,00 dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 700,00 dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego w zakresie kultury udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dział 926 Kultura fizyczna ,00 dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i rekreacji udzielana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie C/ Dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków w wysokości 816,00 - opłaty sądowe związane z gospodarką komunalną 200,00 - wynagrodzenie za archiwizację USC 616,00

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia r. Wydatki Gminy Drawsko na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Melioracje wodne 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Izby rolnicze 1 524,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 524,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 4 400,00 0, , Pozostała działalność 4 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe 700,00 0,00 700, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700,00 0,00 700, Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, ,00 Strona 1 z 16

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 655,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 550,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 128,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 500,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00-200, , Różne opłaty i składki 8 938,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 531,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 200,00 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa 7 730,00 0, , Pozostała działalność 7 730,00 0, , Zakup energii 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 5 730,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 962,00 0,00 962, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Strona 2 z 16

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 945,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 796,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 616, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 015, , , Zakup usług remontowych 5 412,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 250, Zakup usług pozostałych 3 765,00-616, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 961,00 0,00 961, Wynagrodzenia osobowe pracowników 170,00 0,00 170, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 167,00 0,00 167, Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00 0,00 30, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 24,00 0,00 24, Składki na Fundusz Pracy 5,00 0,00 5, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Strona 3 z 16

6 4260 Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 4 610,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 8 100,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 240,00 0,00 240, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 594,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 983,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, , Zakup usług remontowych 391,00 0,00 391, Zakup usług zdrowotnych 410,00 0,00 410, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 698,00 0, ,00 Strona 4 z 16

7 4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, , Różne opłaty i składki 420,00 0,00 420,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 226,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 174,00 0,00 174, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 001,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 26,00 0,00 26, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 4 110,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 110,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 2 500,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 450,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Strona 5 z 16

8 Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 850,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 448,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, ,00 Strona 6 z 16

9 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 750,00 0,00 750, Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 780,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 945,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Strona 7 z 16

10 80110 Gimnazja ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 140,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 910,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 870,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Różne opłaty i składki 4 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 0,00 390, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 762,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 190,00 0, ,00 Strona 8 z 16

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 0,00 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 0,00 150, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 0,00 630, Zakup środków dydaktycznych i książek 80,00 0,00 80, Zakup energii 120,00 0,00 120, Zakup usług remontowych 240,00 0,00 240, Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 0,00 750, Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 0,00 800, Zakup energii 2 600,00 0, , Zakup usług remontowych 940,00 0,00 940, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 450,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 0,00 450,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 0, ,00 Strona 9 z 16

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160,00 0,00 160, Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 90,00 0,00 90, Zakup energii 500,00 0,00 500, Zakup usług remontowych 130,00 0,00 130, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 0,00 100, Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 660,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 900,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 460,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 Strona 10 z 16

13 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Zasiłki stałe ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 208,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700,00 0, , Świadczenia społeczne 4 971,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 655,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0, , Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 534,00 0, ,00 Strona 11 z 16

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 400,00 0, , Pozostała działalność 7 400,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 0, , Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza 4 550,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 550,00 0,00 550, Inne formy pomocy dla uczniów 550,00 0,00 550, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 000,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 0,00 240, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 0,00 900,00 Strona 12 z 16

15 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 314,00 0, , Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0, , Wspieranie rodziny 4 150,00 0, , Świadczenia społeczne 1 200,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 600,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 3 963,00 0, ,00 Strona 13 z 16

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 800, Różne opłaty i składki 2 663,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 425,00 0,00 425, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 936,00 0,00 936, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 700, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 745,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 Strona 14 z 16

17 4300 Zakup usług pozostałych 7 123,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 870,00 0,00 870, Różne opłaty i składki 1 228,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 700, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 700,00 700, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 437,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 010,00 0, , Różne opłaty i składki 5 401,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , ,00 Strona 15 z 16

18 92695 Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 125,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 1 550,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 7 500,00 0, , Różne opłaty i składki 7 100,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 Strona 16 z 16

19 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK I DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 w tym: 1/ podmiotowe Dzi ał 921 Roz dział Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dzi ał Biblioteki ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Roz dział Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2/ celowe Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0, bieżących Oświata i wychowanie 7 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 7 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

20 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie 7 200,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM: 7 900,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Dział Roz dział 921 II DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 w tym: 1/ celowe Treść Wartość w tym: bieżące Przed Po Przed Po zmiana zmiana zmianą zmianie zmianą zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego majątkowe Przed zmianą zmiana Po zmianie 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego RAZEM: 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 maja 2018 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 maja 2018 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 18 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 18 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo