Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,78 61,22 a) dochody bieżące: 0, , ,78 61, Pozostała działalność 0, , ,78 61,22 a) dochody bieżące: 0, , ,78 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,78 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,24 79,02 a) dochody bieżące: 1 200, ,00 960,04 80,00 b) dochody majątkowe , , ,20 79, Gospodarka leśna , , ,24 79,02 a) dochody bieżące: 1 200, ,00 960,04 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, ,00 959,99 80, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,05 0,00 b) dochody majątkowe , , ,20 79, Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,20 79, , , ,97 40,63 a) dochody bieżące: , , ,97 40, Dostarczanie wody , , ,97 40, a) dochody bieżące: , , ,97 40,63 wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,80 40, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, ,00 622,17 41,48 2

3 600 Transport i łączność , , ,18 2,76 a) dochody bieżące: , , ,18 4,25 a) dochody majątkowe: 0, ,10 0,00 0, Drogi wojewódzkie 0, ,10 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0, ,10 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,10 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,18 101,22 a) dochody bieżące: , , ,18 101, Wpływy z różnych opłat , , ,18 101, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Turystyka 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,81 44,68 a) dochody bieżące: , , ,81 55,59 a) dochody majątkowe: , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,81 44,68 a) dochody bieżące: , , ,81 55,59 Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,50 0, , , ,04 50, Wpływy z usług , , ,42 54,26 3

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 101,91 50, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,94 100,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,54 43,84 a) dochody bieżące: , , ,54 43, Urzędy wojewódzkie , , ,10 50,96 a) dochody bieżące: , , ,10 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 12,00 12,00 3,10 25, Urzędy gmin , , ,44 33,25 a) dochody bieżące: , , ,44 33, Wpływy z różnych opłat 0,00 97, , , Wpływy z pozostałych odsetek , , ,21 29, Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,43 29,43 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643, , ,00 87,99 a) dochody bieżące: 4 643, , ,00 87,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 643, , ,00 87,73 a) dochody bieżące: 4 643, , ,00 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 643, , ,00 87, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 400,00 400,00 100,00 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 400,00 400,00 100, Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 200,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,13 53, a) dochody bieżące: , , ,13 53,15 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, , ,60 118,97 a) dochody bieżące: 1 500, , ,60 118, Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1 500, , ,53 111,64 0,00 0,00 110,07 0,00 5

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 66,48 a) dochody bieżące: , , ,10 66,48 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,30 65, Wpływy z podatku rolnego 3 000, , ,00 103, Wpływy z podatku leśnego , , ,00 105, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 61, , , ,00 122, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 92,80 9, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0, , ,00 526,10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , , ,45 66,05 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od a) dochody bieżące: , , ,45 66,05 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,89 63, Wpływy z podatku rolnego , , ,62 72, Wpływy z podatku leśnego , , ,77 93, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,37 61, , , ,00 34, , , ,00 64, Wpływy z różnych opłat 0,00 360, ,80 393, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 9 000, , ,00 62, , , ,52 65,28 a) dochody bieżące: , , ,52 65, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 62, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,52 67,59 6

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,46 46,32 a) dochody bieżące: , , ,46 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób , , ,00 46,12 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,46 158, Różne rozliczenia , , ,00 56,87 a) dochody bieżące: , , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 61,64 a) dochody bieżące: , , ,00 61,64 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,64 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,73 45,10 a) dochody bieżące: , , ,73 45, Szkoły podstawowe , , ,69 34,19 a) dochody bieżące: , , ,69 34, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,76 108, Wpływy z pozostałych odsetek 9 300, , ,19 60, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,74 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,95 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,57 50,66 a) dochody bieżące: , , ,57 50, Wpływy z usług 0,00 936, ,57 589,67 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 0,00 0, Przedszkola , , ,42 51,07 a) dochody bieżące: , , ,42 51, Wpływy z usług 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 0,00 0, Gimnazja 2 100, , ,23 2,08 a) dochody bieżące: 2 100, , ,23 2, Wpływy z pozostałych odsetek 2 100, , ,63 56, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,60 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,65 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 400,00 400,00 173,07 43,27 a) dochody bieżące: 400,00 400,00 173,07 43, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 173,07 43,27 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 42,44 a) dochody bieżące: , , ,00 42, Wpływy z usług , , ,00 42, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 830, , ,00 50,00 8

9 a) dochody bieżące: 7 830, , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 830, , ,00 50, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, ,18 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,18 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,18 0,00 0, Pozostała działalność , , ,75 26,94 a) dochody bieżące: , , ,75 26, Wpływy z usług , , ,75 26, Ochrona zdrowia 0,00 816,00 816,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 816,00 816,00 100, Pozostała działalność 0,00 816,00 816,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 816,00 816,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 816,00 816,00 100, Pomoc społeczna , , ,74 50,85 a) dochody bieżące: , , ,74 50,81 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Domy pomocy społecznej , , ,00 48,21 a) dochody bieżące: , , ,00 48, Wpływy z usług , , ,26 48, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 203,31 40, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 231,43 0, Świadczenie wychowawcze 0, , ,55 43,01 a) dochody bieżące: 0, , ,55 42,95 9

10 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 2,11 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,44 42, b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, , ,00 100, , , ,74 58,93 a) dochody bieżące: , , ,74 58, Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 8,80 8, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,01 43,98 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,09 58,63 300, , ,04 108, , , ,80 269, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,72 72,23 a) dochody bieżące: , , ,72 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,96 74, , , ,73 68,73 0,00 0,00 78,03 0,00 11

12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 72,09 a) dochody bieżące: , , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 72, Dodatki mieszkaniowe 0,00 278,88 278,88 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 278,88 278,88 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 278,88 278,88 100, Zasiłki stałe , , ,34 82,62 a) dochody bieżące: , , ,34 82, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 193,68 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,66 82,50 0,00 0,00 100,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,71 52,73 a) dochody bieżące: , , ,71 52, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 309,22 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 480, , ,49 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,96 57,18 12

13 a) dochody bieżące: , , ,96 57, Wpływy z usług 8 000, , ,70 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 58,86 0,00 299,00 105,26 0, Pozostała działalność , , ,84 71,26 a) dochody bieżące: , , ,84 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 972,84 972,84 100, , , ,00 71, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,05 48, , , ,05 48,36 a) dochody bieżące: , , ,05 48, Wpływy z usług 6 000, , ,23 56, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,82 48,31 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 13

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,08 85,00 a) dochody bieżące: , , ,14 70,13 b) dochody majątkowe 0, , ,94 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,86 86,91 a) dochody bieżące: , , ,92 59, Wpływy z usług , , ,18 44, Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, , ,63 52, Wpływy z różnych dochodów , , ,11 100,84 b) dochody majątkowe 0, , ,94 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,94 100, Gospodarka odpadami , , ,20 79,04 a) dochody bieżące: , , ,20 79,04 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,13 78, Wpływy z różnych opłat 0, , ,24 346, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 897,83 179, Oczyszczanie miast i wsi 0, , ,65 839,35 a) dochody bieżące: 0, , ,65 839, Wpływy z różnych opłat 0,00 63,23 124,83 197, Wpływy z usług 0, , ,53 945, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 232,00 710,38 306, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 26,91 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,06 52,31 a) dochody bieżące: , , ,06 52, Wpływy z różnych opłat , , ,06 52,31 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000, ,00 399,31 39,93 14

15 a) dochody bieżące: 1 000, ,00 399,31 39, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, ,00 399,31 39, Kultura fizyczna , , ,00 35,48 a) dochody bieżące: 0, , ,00 97,57 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 97,57 a) dochody bieżące: 0, , ,00 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 97,57 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,25 55,20 w dochody bieżące , , ,11 54,71 dochody majątkowe , , ,14 67,54 15

16 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. 5% dochody bieżące dochody majątkowe 95% 16

17 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,04 19, , , ,41 40, , , ,41 40, inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne 7 960, , ,41 40, , , ,63 15, , , ,63 15, , , ,63 15, , , ,63 15, , , ,63 15, Izby rolnicze 7 960, , ,63 73, , , ,63 73, , , ,63 73, , , ,63 73, Pozostała działalność 0, , ,78 39,67 0, , ,78 39,67 0, , ,78 39,67 0, , ,78 39, Leśnictwo , , ,69 78, Gospodarka leśna , , ,69 78, , , ,69 78, , , ,69 78,19

18 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 277, , ,47 34, , , ,22 85, , , ,04 43, Dostarczanie wody , , ,04 43, , , ,04 44, , , ,15 44,37 inwestycyjne , , ,22 49, , , ,93 41, , ,00 633,89 15,85 0, , ,00 21,81 0, , ,00 21, Transport i łączność , , ,14 28, , , ,58 39, , , ,58 39, inwestycyjne Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne krajowe , , ,58 39, , , ,56 16, , , ,56 16,81 0, , ,86 10,00 0, , ,86 100,00 0, , ,86 100,00 0, , ,86 100, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41,72 18

19 Drogi publiczne wojewódzkie inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, , , ,06 15, , , ,06 15, , , ,06 15, , , ,00 43, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,00 43, , , ,00 43, Drogi publiczne gminne , , ,46 31, inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,46 51, , , ,46 51, , , ,46 51, , , ,00 12, , , ,00 12,90 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,56 23, , , ,06 22, , , ,06 22,57 19

20 inwestycyjne , , ,06 22, , , ,50 34, , , ,50 34, Turystyka , , ,50 4, , , ,50 11, , , ,50 5, dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 5 000, ,00 0,00 0, , , ,50 6, , , ,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,50 4, , , ,50 13, , , ,50 6, , ,00 0,00 0, , , ,50 7, , , ,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 20

21 Gospodarka mieszkaniowa inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycyjne , , ,81 32, , , ,85 47, , , ,85 47, , ,00 0,00 0, , , ,85 47, , , ,96 14, , , ,96 14, , , ,81 32, , , ,85 49, , , ,85 49, , ,00 0,00 0, , , ,85 49, , , ,96 14, , , ,96 14, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i 4 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,60 2, , , ,60 2, , , ,60 2, , ,00 0,00 0, , , ,60 2,32 21

22 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,60 1, , , ,60 1, , , ,60 1, , ,00 0,00 0, , , ,60 2, Cmentarze 5 000, ,00 369,00 7, , ,00 369,00 7, , ,00 369,00 7,38 Administracja publiczna inwestycyjne w 5 000, ,00 369,00 7, , , ,86 43, , , ,36 43, , , ,38 43, , , ,78 45, , , ,60 39, , , ,98 41, , , ,50 45, , , ,50 45, Urzędy wojewódzkie , , ,00 50, , , ,00 50, , , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 50, , , ,66 41, , , ,66 41, , ,00 958,66 19,17 22

23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 958,66 19, , , ,00 41, , , ,97 44, , , ,47 44, , , ,49 44, , , ,78 45, , , ,71 40, , , ,98 48, , , ,50 45, , , ,50 45, , , ,46 41, , , ,46 41, , , ,46 41, , ,00 0,00 0, , , ,46 43, Pozostała działalność , , ,77 38, , , ,77 38, , , ,77 34, , ,00 0 0, , , ,77 36, , , ,00 41,67 23

24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 643, , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 47,94 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 50,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0, Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 24

25 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne , , ,26 33, , , ,26 36, , , ,26 35, , , ,53 40, , , ,73 35, , , ,00 15,28 0, , ,00 100,00 0, , ,00 18,70 0, , ,00 18, , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,26 32, , , ,26 35, , , ,26 35, , , ,53 40, , , ,73 34,07 0, , ,00 100, , , ,00 15,28 0, , ,00 18,70 0, , ,00 18, Zarządzanie kryzysowe 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 25

26 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,81 51, , , ,20 50, , , ,78 51,52 - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne w , , ,02 50, , , ,76 54, , , ,02 43, , , ,40 46, , , ,61 66, , , ,61 66, Szkoły podstawowe , , ,88 52, , , ,27 51, , , ,48 52, , , ,79 50, , , ,69 58, , , ,79 45,90 26

27 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,61 73, , , ,61 73, , , ,93 52, , , ,93 52, , , ,42 52, , , ,33 52, , , ,09 56, , , ,51 47, Przedszkola , , ,95 47, , , ,95 48, , , ,71 50, , , ,59 51, , , ,12 48,97 - dotacje na zadania bieżące , , ,96 39, , , ,28 45, inwestycyjne Inne formy wychowania przedszkolnego 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,69 62,71 0, , ,69 62,71 0, , ,69 62,71 0, , ,69 62, Gimnazja , , ,44 51, , , ,44 51,14 27

28 inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół -świadczenia na rzecz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,64 51, , , ,91 51, , , ,73 50, , , ,80 47,14 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,35 50, , , ,35 50, , , ,69 50, , , ,55 58, , , ,14 48,29 500,00 500,00 47,66 9, , , ,90 47, , , ,90 47, , , ,98 47, , , ,03 48, , , ,95 34, , , ,92 77, , , ,16 56, , , ,16 56, , , ,16 56,34 0, , ,00 27, , , ,16 57,63 28

29 Stołówki szkolne i przedszkolne -świadczenia na rzecz Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz inwestycyjne Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,46 46, , , ,46 46, , , ,27 46, , , ,81 49, , , ,46 42, , ,00 268,19 5, , , ,66 42, , , ,66 46, , , ,39 46, , , ,64 49, , , ,75 42, , , ,06 46, , , ,21 48,77 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,41 49, , , ,41 49,81 29

30 -świadczenia na rzecz , , ,37 49, , , ,37 49, , , ,00 63, , , ,04 49, Pozostała działalność , , ,98 66, , , ,98 66, , , ,98 66, , ,00 651,00 10, , , ,98 67, Szkolnictwo wyższe , , ,00 48, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 48, , , ,00 48, , , ,00 48, Ochrona zdrowia , , ,95 24, , , ,95 24, , , ,95 13,84 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 37, , , ,95 7, , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 6 000, , ,23 56, , , ,23 56, , , ,23 56, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000, , ,23 56, , , ,72 23, , , ,72 23,94 30

31 - dotacje na zadania bieżące , , ,72 12, , , ,00 36, , , ,72 6, , , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 760,00 760,00 100,00 0,00 56,00 56,00 100, Pomoc społeczna , , ,19 48, , , ,19 48, , , ,35 52, inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej , , ,04 50, , , ,31 55, , , ,84 47,98 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,47 45, , , ,47 45, , , ,47 45, , , ,47 45, , , ,08 47, , , ,08 47, , , ,24 47,71 31

32 , , ,70 49, , , ,54 43, , , ,84 87, Rodziny zastępcze , , ,36 43, , , ,36 43, , , ,36 43, , , ,36 43,07 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , ,58 0, , , ,58 0, , , ,59 0, realizacja ich statutowych Świadczenia wychowawcze inwestycyjne , , ,90 0, , , ,69 0, , ,00 795,99 0,00 0, , ,89 39,93 0, , ,89 39,86 0, , ,37 39,31 0, , ,55 36,50 0, , ,82 42,04 0, , ,52 39,87 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 32

33 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,16 58, , , ,16 58, , , ,32 61, , , ,41 60, , , ,91 71, , , ,84 58, , , ,74 69, , , ,74 69, , , ,74 69, , , ,74 69, , , ,34 61, , , ,34 61, , ,00 0, , , ,34 61, , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , ,12 17, , , ,12 0,00 33

34 20 000, , ,12 17, Zasiłki stałe , , ,95 79, , , , , , ,00 100,00 5, Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,00 100,00 5, , , ,95 79, , , ,42 47, , , ,42 47, , , ,47 46, , , ,81 47, , , ,66 44, , , ,95 63, , , ,00 54, , , ,00 54, , , ,34 54, , , ,65 54, , , ,69 55, , ,00 675,66 45, Pozostała działalność , , ,08 61, , , ,08 61, , , ,45 71, , , ,02 50, , , ,43 72, , , ,63 48,81 34

35 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,56 24, , , ,56 27, , , ,26 45, , , ,94 45, , , ,32 46, ,00 0, ,30 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,56 45, , , ,56 45, , , ,26 45, , , ,94 45, , , ,32 46, , , ,30 45, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,24 66, , , ,24 66, , , ,24 66, , , ,57 47, , , ,57 46, , , ,00 55,67 35

36 - dotacje na zadania bieżące , , ,01 35, , , ,66 82, Świetlice szkolne , , ,23 48, , , ,23 48, , , ,26 48, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów , , ,26 46, , , ,00 76, , , ,97 44, , , ,71 38, , , ,71 38, , , ,31 42, , , ,31 41, , , ,00 43, , , ,01 35,56 600,00 600,00 255,39 42, , , ,30 84, , , ,30 84, , , ,30 84, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 229, ,00 242,00 7, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 229, ,00 242,00 7, , ,00 242,00 7, , ,00 242,00 7, , , ,04 21, , , ,52 45,84 36

37 dotacje na zadania bieżące inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,30 46, , , ,22 44, , , ,08 46, , ,00 891,22 11, , , ,00 30, , , ,52 1, , , ,52 1,03 0, ,00 0,00 0, , , ,52 13, , , ,00 44, , , ,78 44, , , ,22 44, , , ,56 44, , ,00 891,22 11, , , ,52 1, , , ,52 1, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,39 50, , , ,39 50, , , ,39 50,92 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 50,92 37

38 50 000, , ,29 37, Oczyszczanie miast i wsi , , ,29 37, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,29 37, , , ,29 37, , , ,29 37, , , ,00 30, , , ,00 30, , , ,00 30, , , ,04 50, , , ,04 50, , , ,04 50, , , ,04 50, Pozostała działalność , , ,80 4, , , ,80 4, , , ,80 4, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,80 4, , , ,00 51, , , ,00 50,72 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 51,30 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 95,85 38

39 dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,00 53, , , ,00 52, , , ,00 52,61 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Biblioteki , , ,00 50, , , ,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące , , ,00 26, , , ,00 26,09 0, ,00 0,00 0, , , ,00 30, Kultura fizyczna i sport , , ,65 42, , , ,80 58, , , ,80 52,33 1.1wynagrodzenia i - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 0, , ,48 50, , , ,32 52, , , ,00 71, , , ,85 42, , , ,85 0, Obiekty sportowe , , ,79 56, , , ,08 67, , , ,08 67,51 0, , ,48 50,82 39

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5 Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo