Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz 4562 ze zmianami), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2014 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2013 rok PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2013 rok Wejherowo marzec 2014 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,91 zł i są one wyższe od planowanych o kwotę ,91 zł, co stanowi 1,63 % planu. Wydatki budżetu wykonano w kwocie ,37 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,63 zł, co stanowi 6,36 % planu. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody , ,91 101,63 Dochody bieżące , ,07 102,11 Dochody majątkowe , ,84 97,14 Przychody , ,31 119,35 Wolne środki , ,31 119,35 Razem dochody i przychody , ,22 102,63 Wydatki , ,37 93,64 Wydatki bieżące , ,58 95,04 Wydatki majątkowe , ,79 86,01 Rozchody , ,00 100,00 Spłata kredytów , ,00 100,00 Razem wydatki i rozchody , ,37 93,73 Dochody miasta Wejherowo uchwalone na 2013 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł co stanowi ( % ) 5,84% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 849,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - zostały zmniejszone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 020 Leśnictwo ,00 zł w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna 5 537,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 298,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Dochody ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,91 zł co stanowi 101,63% Dochody własne planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,96 zł co stanowi 104,79% Subwencje planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi 100,00% Dotacje celowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,95 zł co stanowi 96,63% Wydatki miasta Wejherowo uchwalone na 2013 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz co stanowi ( % ) 9,85% Wydatki ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,37 zł co stanowi 93,64% Wydatki bieżące planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,58 zł co stanowi 95,04% Wydatki majątkowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,79 zł co stanowi 86,01%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz I. Dochody W 2013 roku dochody budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie: ,91 zł co stanowi (%) 101,63 Na dochody te składają się: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturz e 1 Dochody własne , ,96 104,79 50,64 Dochody bieżące , ,20 104,77 44,85 Dochody majątkowe , ,76 104,99 5,79 2 Subwencje , ,00 100,00 29,03 3 Dotacje celowe , ,95 96,63 20,33 Dochody bieżące , ,87 99,03 17,00 Dochody majątkowe , ,08 85,99 3,33 Dochody ogółem , ,91 101,63 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz I.1.1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Dochody wykonano w kwocie: 193,77 zł w tym: -Pozostałe odsetki 193,77 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 1 000,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 1 480,78 zł co stanowi (%): 148,08% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 480,78 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,81 zł co stanowi (%): 103,94% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 469,56 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,73 zł -Wpływy z różnych opłat ,18 zł -Pozostałe odsetki 7 701,85 zł -Wpływy z różnych dochodów 227,57 zł -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 zł ,00 zł b) Dochody majątkowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,54 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,54 zł ,00 zł Dział 630 Turystyka a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,85 zł co stanowi (%): 60,18% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,85 zł ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,73 zł co stanowi (%): 98,70% w tym: -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,91 zł -Wpływy z różnych opłat ,46 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,89 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług ,61 zł -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 894,24 zł -Pozostałe odsetki ,62 zł -Wpływy z różnych dochodów ,00 zł -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości b) Dochody majątkowe ,00 zł Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,88 zł co stanowi (%): 105,03% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,14 zł ,22 zł -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,52 zł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 5 537,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,82 zł co stanowi (%): 126,01% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 589,50 zł -Wpływy z różnych opłat ,09 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 zł -Pozostałe odsetki 3 870,25 zł -Wpływy z różnych dochodów ,05 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,34 zł 753,30 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 070,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 8 068,53 zł co stanowi (%): 99,98% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 068,53 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,34 zł co stanowi (%): 96,84% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,34 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Dochody wykonano w kwocie: 5 400,00 zł w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 400,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,37 zł co stanowi (%): 105,52% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł -Podatek dochodowy od osób prawnych ,65 zł -Podatek od nieruchomości ,29 zł -Podatek rolny ,57 zł -Podatek leśny ,46 zł -Podatek od środków transportowych ,73 zł -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,29 zł -Podatek od spadków i darowizn ,30 zł -Opłata od posiadania psów ,59 zł -Wpływy z opłaty skarbowej ,58 zł -Wpływy z opłaty targowej ,50 zł -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,70 zł -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,27 zł -Podatek od czynności cywilnoprawnych ,02 zł -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,42 zł -Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,11 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz co stanowi (%): 100,48% w tym: -Pozostałe odsetki ,11 zł -Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,88 zł co stanowi (%): 106,33% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 191,89 zł -Wpływy z różnych opłat 3 056,00 zł -Wpływy z usług ,00 zł -Pozostałe odsetki 265,38 zł -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 500,00 zł -Wpływy z różnych dochodów ,40 zł -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,77 zł 6 015,95 zł ,00 zł ,49 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,21 zł co stanowi (%): 99,10% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 280,00 zł -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,14 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,07 zł Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 480,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 480,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 480,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,99 zł co stanowi (%): 99,09% w tym: -Wpływy z usług ,33 zł -Pozostałe odsetki ,69 zł -Wpływy z różnych dochodów ,00 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,94 zł ,22 zł ,81 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 8 849,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Dochody wykonano w kwocie: ,37 zł co stanowi (%): 94,16% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,36 zł ,01 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,11 zł co stanowi (%): 86,56% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 zł ,11 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 5 298,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,15 zł co stanowi (%): 64,52% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej 5 480,19 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 9 000,00 zł -Wpływy z różnych opłat ,22 zł -Wpływy z różnych dochodów 5 297,74 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,58 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Współfinansowanie programów i projektów ,81 zł ,67 zł ,89 zł 0,84 zł 0,19 zł 0,18 zł Dział 926 Kultura fizyczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,09 zł co stanowi (%): 104,77%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 zł -Wpływy z usług ,57 zł -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11,66 zł -Pozostałe odsetki 54,70 zł

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz I.1.2 Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Udział w podatku dochodowym od osób , ,00 101,11 fizycznych 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,65 155,85 RAZEM , ,65 102,33 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Podatek od nieruchomości , ,29 108,67 2. Podatek rolny , ,57 148,28 3. Podatek leśny , ,46 152,66 4. Podatek od środków transportowych , ,73 105,80 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,29 131,70 6. Podatek od spadków i darowizn , ,30 129,84 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,02 127,58 RAZEM , ,66 111,06 c) Wpływy z opłat Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Lp. 1. Wpływy z opłaty produktowej , ,19 54,80 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,58 107,78 3. Wpływy z opłaty targowej , ,50 236,68 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,70 91, , ,27 106,71

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Wpływy z różnych opłat , ,95 109,51 7. Opłata od posiadania psów , ,59 97,24 8. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,91 104,15 RAZEM , ,69 105,39 d) Pozostałe dochody Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Lp. 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,42 155,46 podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki , ,37 158,81 3. Wpływy z usług , ,51 90,87 4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od , ,29 96,16 osób fizycznych 5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, ,73 0,00 prawnych 6. Wpływy z różnych dochodów , ,76 94,08 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100, , ,11 193,95 0, ,00 0,00 0,00 905,90 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,34 102, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 500, ,00 180,00 0, ,77 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 RAZEM , ,20 102,34 Dochody majątkowe Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Lp. 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,14 105,46 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,22 104, , ,30 166, , ,21 100, , ,89 100,00 RAZEM , ,76 104,99 I.2 Subwencje Subwencje dla miasta Wejherowa na 2013 rok uchwalono w wysokości: ,00 zł w ciągu 2013 roku uległy zmniejszeniu do kwoty: ,00 zł to jest o: ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 zł terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł I.3 Dotacje Dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2013 rok uchwalono ,00 zł w wysokości: po dokonanych zwrotach wynoszą ,95 zł co stanowi (%) 96,63% w tym: 1. Dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,29 zł Drogi publiczne gminne ,92 zł Pozostała działalność ,37 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,76 zł Urzędy wojewódzkie ,34 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 8 068,53 zł i ochrony prawa Pozostała działalność 6 015,95 zł Pozostała działalność 480,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,50 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,44 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej 100,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Cmentarze ,00 zł

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,22 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Przedszkola ,00 zł Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł Wspieranie rodziny ,81 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,22 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 zł emerytalne i rentowe Zasiłki stałe ,19 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,11 zł Pomoc materialna dla uczniów ,11 zł - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,49 zł Lokalny transport zbiorowy ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,80 zł Przedszkola ,50 zł Inne formy wychowania przedszkolnego ,19 zł - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Biblioteki ,00 zł 2. Dotacje na zadania inwestycyjne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,01 zł Drogi publiczne gminne ,54 zł Pozostała działalność ,85 zł Szkoły podstawowe ,14 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,48 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,07 zł Szkoły podstawowe ,07 zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz II. Wydatki W 2013 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie ,37 zł co stanowi 93,64 % Na wydatki te składają się: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturze 1 Wydatki bieżące , ,58 95,04 85,80 2 Wydatki majątkowe , ,79 86,01 14,20 Wydatki ogółem , ,37 93,64 100,00 II.1 Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 400,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: 100,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 500,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 463,12 zł co stanowi (%): 92,62% z tego przypada na: Rozdział Izby rolnicze 463,12 zł 1) Wydatki bieżące 463,12 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 463,12 zł Dział 020 Leśnictwo

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,90 zł co stanowi (%): 99,99% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,90 zł 1) Wydatki bieżące ,90 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 4 900,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 99,86% z tego przypada na: Rozdział Dostarczanie wody ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,15 zł co stanowi (%): 86,18% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,51 zł 1) Wydatki bieżące ,51 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,51 zł statutowych zadań Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,66 zł 1) Wydatki majątkowe ,66 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,66 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Rozdział Drogi publiczne gminne ,99 zł 1) Wydatki bieżące ,70 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,70 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,29 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,29 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,00 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,99 zł 1) Wydatki bieżące ,99 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,76 zł co stanowi (%): 99,83% z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,53 zł 1) Wydatki bieżące ,53 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 9 254,60 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 3 425,93 zł Rozdział Pozostała działalność ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,65 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,58 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,34 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem ,24 zł

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,92 zł co stanowi (%): 92,37% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,03 zł 1) Wydatki bieżące ,73 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,91 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,26 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 zł 2) Wydatki majątkowe ,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,30 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,56 zł 1) Wydatki bieżące ,44 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 7 918,86 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,58 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,12 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,12 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,33 zł 1) Wydatki bieżące ,33 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 zł ,57 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz Wydatki wykonano w kwocie: ,25 zł co stanowi (%): 96,46% z tego przypada na: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,81 zł 1) Wydatki bieżące ,81 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 1 250,00 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,81 zł statutowych zadań Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,00 zł statutowych zadań Rozdział Cmentarze ,64 zł 1) Wydatki bieżące ,64 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,64 zł statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,80 zł 1) Wydatki bieżące ,80 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,04 zł co stanowi (%): 99,00% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,34 zł 1) Wydatki bieżące ,34 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,00 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,94 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 659,40 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 zł 1) Wydatki bieżące ,46 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 257,73 zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,73 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,19 zł 1) Wydatki bieżące ,76 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,84 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,45 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł 2) Wydatki majątkowe ,43 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,43 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 zł 1) Wydatki bieżące ,97 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,71 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,26 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,08 zł 1) Wydatki bieżące ,08 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 3 102,61 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,47 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 070,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 8 068,53 zł co stanowi (%): 99,98% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 8 068,53 zł kontroli i ochrony prawa 1) Wydatki bieżące 8 068,53 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 6 255,53 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 1 813,00 zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz statutowych zadań Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,63 zł co stanowi (%): 93,04% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,55 zł 1) Wydatki bieżące 3 000,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 3 000,00 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,55 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,55 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,63 zł 1) Wydatki bieżące ,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 4 800,00 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,30 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33 zł Rozdział Obrona cywilna ,93 zł 1) Wydatki bieżące ,93 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 9 547,20 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 1 177,73 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Straż gminna (miejska) ,89 zł 1) Wydatki bieżące ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,94 zł

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,54 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł 2) Wydatki majątkowe ,50 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,50 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Zarządzanie kryzysowe 3 139,63 zł 1) Wydatki bieżące 3 139,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 139,63 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,79 zł co stanowi (%): 76,14% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,79 zł i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Wydatki bieżące ,79 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,79 zł Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: - zł co stanowi (%): 0,00% z tego przypada na: Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,95 zł co stanowi (%): 94,59%

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,16 zł 1) Wydatki bieżące ,59 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,50 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,94 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące ,46 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł 2) Wydatki majątkowe ,57 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,55 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem ,02 zł środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,61 zł 1) Wydatki bieżące ,61 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,52 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,43 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące ,66 zł Rozdział Przedszkola ,74 zł 1) Wydatki bieżące ,12 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,83 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,75 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące ,54 zł 2) Wydatki majątkowe 9 716,62 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów 9 716,62 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,79 zł 1) Wydatki bieżące ,79 zł - Dotacje na zadania bieżące ,79 zł Rozdział Gimnazja ,77 zł 1) Wydatki bieżące ,27 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 zł ,86 zł

32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 32 Poz Dotacje na zadania bieżące ,73 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 zł 2) Wydatki majątkowe ,50 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,50 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,19 zł 1) Wydatki bieżące ,19 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,50 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,69 zł statutowych zadań Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,04 zł 1) Wydatki bieżące ,04 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,52 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,00 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 zł Rozdział Licea ogólnokształcące ,66 zł 1) Wydatki bieżące ,66 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,47 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,97 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 363,48 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 zł 1) Wydatki bieżące ,52 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,52 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,36 zł 1) Wydatki bieżące ,36 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,44 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,92 zł statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,11 zł 1) Wydatki bieżące ,11 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 240,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 26 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 111/2013 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Sląskich z dnia 12.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010

750 Administracja publiczna , ,68 66, Urzędy wojewódzkie , ,00 54,0 2010 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6

0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym: Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo