ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157 poz z póź. zm) zarządza się co następuje: Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Grybów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Wójt Gminy Piotr Krok Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dz. Rozdz Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,84 100, Pozostała działalność 0, , ,84 100, a) dochody bieżące: 0, , ,84 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,84 100, Leśnictwo , , ,66 99, Gospodarka leśna , , ,66 99, a) dochody bieżące: 2 000, , ,64 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , ,64 99,97 b) dochody majątkowe , , ,02 99,72 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,02 99,72 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,72 83, Dostarczanie wody , , ,72 83, a) dochody bieżące: , , ,72 83,52 wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,17 82, pozostałe odsetki 500, , ,55 131, Transport i łączność 2 000, , ,45 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,84 100, a) dochody bieżące: 0, , ,84 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,84 100, Drogi publiczne gminne 2 000, , ,61 100, a) dochody bieżące: 2 000, , ,61 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,28 100, Wpływy z różnych opłat 2 000, , ,63 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,70 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 2

3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Turystyka 8 430, , ,00 100, Pozostała działalność 8 430, , ,00 100, a) dochody bieżące: 8 430, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 8 430, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,74 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,74 99,53 a) dochody bieżące: , , ,44 98,58 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 100, , , ,76 97, Wpływy z usług , , ,09 99, Pozostałe odsetki 0, , ,46 98, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,77 100, b) dochody majątkowe , , ,30 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,30 100, Administracja publiczna , , ,17 99, Urzędy wojewódzkie , , ,50 99, a) dochody bieżące: , , ,50 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00 16,00 16,00 1,50 9, Urzędy gmin , , ,67 99, a) dochody bieżące: , , ,67 99,66 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 131,00 131,00 100, Pozostałe odsetki , , ,67 99,64 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 3

4 Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, , ,00 100, , , ,00 79, , , , ,00 a) dochody bieżące: 3 550, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wypory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3 550, , ,00 100,00 0, , ,00 99,80 a) dochody bieżące: 0, , ,00 99,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 99,80 0, , ,00 59,09 a) dochody bieżące: 0, , ,00 59,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 59, Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0, a) dochody bieżące: 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0,00 250, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0, , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 4

5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , ,00 100, , , ,25 98, , , ,20 76,16 a) dochody bieżące: 2 000, , ,20 76,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, , ,00 75,96 0,00 0,00 14,20 0, , , ,53 99,92 a) dochody bieżące: , , ,53 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 100, Podatek rolny 2 031, , ,60 100, Podatek leśny , , ,00 98, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesję i licencję , , ,00 99, , , ,00 172,23 0, , ,36 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 124,00 123,20 99, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000, , ,37 100, , , ,00 93, , , ,26 101,15 a) dochody bieżące: , , ,26 101, Podatek od nieruchomości , , ,33 100, Podatek rolny , , ,15 98, Podatek leśny , , ,50 101, Podatek od środków transportowych , , ,22 99, Podatek od spadków i darowizn , , ,09 104, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 22,00 22,00 100, , , ,21 103, Wpływy z różnych opłat 0, , ,20 122,19 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 5

6 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 5 000, , ,56 133, , , ,37 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , ,20 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,90 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,27 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,89 97,93 a) dochody bieżące: , , ,89 97,93 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 97, , , ,89 120, Różne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0, , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,88 97, Szkoły podstawowe , , ,23 99, a) dochody bieżące: , , ,23 99,47 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,66 100, , , ,27 100, Wpływy z usług 2 000, , ,19 95, Pozostałe odsetki 7 500, , ,92 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 121,54 0, Pozostałe odsetki 0,00 175,73 175,73 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 391,80 391,80 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,70 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0, , ,40 98,56 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 6

7 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 98,49 0, , ,10 99,94 0, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,00 0,00 600,00 600,00 100, Przedszkola 0, , ,80 98, a) dochody bieżące: 0, , ,80 98,18 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0, , ,80 98, Przedszkola specjalne 0, , ,00 102, a) dochody bieżące: 0, , ,00 102,15 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0, , ,00 102, Gimnazja 3 000, , ,45 100, a) dochody bieżące: 3 000, , ,45 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 7

8 80114 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000, , ,07 85, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,38 100,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 292,69 58,54 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 292,69 58, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 292,69 58, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 90,39 a) dochody bieżące: , , ,80 90, Wpływy z usług , , ,80 90, Pozostała działalność , , ,91 99,91 a) dochody bieżące: , , ,91 99, Pozostałe odsetki 0,00 125,96 197,71 156, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,40 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 99,30 0,00 564,00 564,00 100, Pomoc społeczna , , ,65 99, Domy pomocy społecznej , , ,44 98, a) dochody bieżące: , , ,44 98, Wpływy z usług , , ,44 98,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 99,97 a) dochody bieżące: , , ,32 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 44,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 671,65 671,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 8

9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 900, , ,67 100,00 0, , ,00 37, , , ,26 99,56 a) dochody bieżące: , , ,26 99,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000, , ,26 99, , , ,00 98, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100, a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,91 99, a) dochody bieżące: , , ,91 99, Pozostałe odsetki 500,00 927,41 806,91 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, , ,00 100, , , ,00 99, , , ,72 96,71 a) dochody bieżące: , , ,72 96, Wpływy z usług 6 000, , ,72 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 651, , ,00 98,74 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 9

10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,17 99, , , ,70 100,00 a) dochody bieżące: , , ,70 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,47 99,81 a) dochody bieżące: , , ,47 99, Pozostałe odsetki 0,00 218,61 623,29 285, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 0, , ,57 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 71,85 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 10

11 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,39 94, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,39 94, a) dochody bieżące: 0, , ,39 94,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , ,39 94, , , ,71 53, , , ,65 24,91 a) dochody bieżące: 0, , ,65 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26,65 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, b) dochody majątkowe , , ,00 4,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 4, ,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,06 99,68 a) dochody bieżące: , , ,06 99, Wpływy z różnych opłat 0, , ,24 100, Wpływy z usług , , ,66 99, Pozostałe odsetki 100,00 939,23 939,56 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,60 105,60 100, Kultura fizyczna i sport 1 581, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 581, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 581, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY w tym: 1 581,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , , ,63 97,72 dochody bieżące , , ,31 99,63 dochody majątkowe , , ,32 78,19. Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 11

12 Wydatki budżetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , , ,91 95, a) wydatki bieżące w tym: 4 000, , ,55 99,99 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,84 100,00 0, , ,66 100,00 0, , ,18 100,00 dotacje na zadania bieżące 4 000, , ,71 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 94,49 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,36 94,49 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 94, Izby rolnicze 4 000, , ,71 99,93 a) wydatki bieżące w tym: 4 000, , ,71 99,93 dotacje na zadania bieżące 4 000, , ,71 99, Pozostała działalność 0, , ,84 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,84 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,84 100,00 0, , ,66 100,00 0, , ,18 100, Leśnictwo , , ,22 62, Gospodarka leśna , , ,22 62,15 a) wydatki bieżące w tym: , , ,22 62,15 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,22 62,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,00 74, , , ,22 51, , , ,12 67, Dostarczanie wody , , ,12 67,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 63,77 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,12 63, , , ,12 63,77 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 91,13 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 91, Transport i łączność , , ,33 90,88 a) wydatki bieżące w tym: , , ,97 85,07 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,97 85, , , ,97 85,02 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 92,86 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 12

13 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 92, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41,72 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,60 46,77 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,60 46,77 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,60 46, Drogi publiczne powiatowe , , ,29 38,24 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 886,47 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 886,47 88, , ,00 886,47 88,65 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,82 38,15 inwestycje i zakupy inwestycy , , ,82 38, Drogi publiczne gminne , , ,08 94,38 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 86,75 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,76 85, , , ,76 85,38 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,32 96,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,32 96, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,16 93,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 84,51 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,54 84, , , ,54 84,51 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,62 97,35 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,62 97, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Turystyka , , ,00 28, a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 28,06 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 28,06 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 0,00 0, , , ,00 30, , , ,00 4,78 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 4,78 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 4,78 0, ,00 0,00 0, , , ,00 5, Pozostała działalność , , ,00 78,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 78,47 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 13

14 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 78, , , ,00 78, Gospodarka mieszkaniowa , , ,16 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,16 66,04 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 71,57 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,96 71, , , ,00 87, , , ,96 71,44 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,20 51,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 51, Działalność usługowa 7 000, , ,00 73, a) wydatki bieżące w tym: 7 000, , ,00 73,77 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000, , ,00 73,77 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000, , ,00 44, , , ,00 88,33 0, , ,00 96,36 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 96,36 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 96,36 0, , ,00 96, Cmentarze 7 000, , ,00 38,27 a) wydatki bieżące w tym: 7 000, , ,00 38,27 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000, , ,00 38, , , ,00 38, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,32 88,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,31 87, , , ,34 88, , , ,97 85,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,68 95,65 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,33 71, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 100, , , ,13 92,72 a) wydatki bieżące w tym: , , ,13 92,72 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,65 52,57 0, , ,00 93, , , ,65 41,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,48 94,84 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 14

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,37 87,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,04 88,10 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,84 88, , , ,44 88, , , ,40 88,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 79,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,33 71, Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,90 100,00 0,00 922,10 922,10 100, , , ,86 95,64 a) wydatki bieżące w tym: , , ,86 95,64 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,86 95, wydatki związane realizacją ich 0, , ,00 57, , , ,86 95, Pozostała działalność , , ,96 82, a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 82,83 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,96 53, ,00 0,00 0,00 0, , , ,96 53,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 98,42 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 550, , ,00 79,45 a) wydatki bieżące w tym: 3 550, , ,00 79,45 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550, , ,00 89, , , ,16 86,81 0, , ,84 90,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 69,71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 550, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 550, , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550, , ,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 550, , ,00 100,00 0, , ,00 99,79 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 99,79 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 0, , ,22 100,00 0, , ,78 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 15

16 75109 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 99,54 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 59,08 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 59,08 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 74,42 0, , ,94 70,73 0, , ,06 76,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 48, Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 250,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0, , , ,00 91,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 89,56 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,23 88, , , ,10 99, , , ,13 86,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,00 50,58 dotacje na zadania bieżące , , ,77 99,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99, Komendy Powiatowe Policji , , ,29 99,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 99,99 dotacje na zadania bieżące , , ,29 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,75 87,74 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 84,37 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,27 83, , , ,10 99, , , ,17 78,60 dotacje na zadania bieżące 0, , ,48 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,00 50,98 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100, a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 250,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 250,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0, , ,40 99,80 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,40 99,80 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,40 99,80 0, , ,40 99, Zarządzanie kryzysowe 2 000, , ,56 50,95 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 16

17 a) wydatki bieżące w tym: 2 000, , ,56 50,95 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000, , ,56 50,95 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000, , ,56 50, , , ,26 74, , , ,26 74,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 74,08 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,26 74, , , ,00 69, , , ,26 99, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,01 97,55 a) wydatki bieżące w tym: , , ,94 97,79 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,58 98, , , ,96 98, , , ,62 97,15 dotacje na zadania bieżące , , ,37 91,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 96,50 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,41 91,20 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,07 86,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,07 86,44 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Szkoły podstawowe , , ,31 97, a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 98,20 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,03 98, , , ,40 99, , , ,63 97,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,16 97,33 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,77 67,07 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,35 78,75 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,35 78,49 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 000, , ,00 100, , , ,39 96,94 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 96,94 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,68 97, , , ,78 97,10 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 17

18 91 924, , ,90 99,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,71 91, Przedszkola , , ,69 97,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,27 97,00 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,87 96, , , ,91 96, , , ,96 97,71 dotacje na zadania bieżące , , ,98 98,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,42 90,98 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,42 99,62 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,42 99, Przedszkola specjalne , , ,39 87,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 87,08 dotacje na zadania bieżące , , ,39 87, Gimnazja , , ,96 99,23 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 99,23 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,82 99, , , ,80 99, , , ,02 99,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 97, Dowożenie uczniów do szkół , , ,36 95, a) wydatki bieżące w tym: , , ,36 95,32 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,36 95, , , ,74 80, , , ,62 97,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 201,00 40,20 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,74 90,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,44 91,19 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,29 91, , , ,00 89, , , ,29 97,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100, , ,15 48,42 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,30 55,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 55, Szkoły zawodowe 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,52 98,19 a) wydatki bieżące w tym: , , ,52 98,19 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,52 98,19 0, , ,00 100, , , ,52 98, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,74 95,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,74 95,46 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 18

19 1. wydatki jednostek budżetow , , ,74 95, , , ,33 98, , , ,41 90, Pozostała działalność , , ,91 98,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,91 98,27 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,27 88,80 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 99, , , ,27 87, , , ,64 99, Szkolnictwo wyższe , , ,00 80, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 80,14 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 80,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 80, Ochrona zdrowia , , ,99 95,89 a) wydatki bieżące w tym: , , ,64 91,87 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,64 87, , , ,65 95, , , ,99 85,14 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 98, Zwalczanie narkomanii 9 200, , ,94 88,92 a) wydatki bieżące w tym: 9 200, , ,94 88,92 1. wydatki jednostek budżetowych 9 200, , ,94 88, , , ,94 88, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,70 91,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,70 91,99 1. wydatki jednostek budżetow , , ,70 87, , , ,65 99, , , ,05 84,84 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,35 98,63 b) wydatki majątkowe , , ,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,35 98, Pomoc społeczna , , ,84 99,11 a) wydatki bieżące w tym: , , ,33 99,12 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,69 93, , , ,81 92, , , ,88 97,80 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 14,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,64 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,51 98,90 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 19

20 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 98, Domy pomocy społecznej , , ,23 98, a) wydatki bieżące w tym: , , ,72 98,81 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,72 98,81 0, , ,81 59, , , ,91 99,49 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,51 98,89 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 98,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,20 99,83 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 99,83 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,24 99, , , ,72 100, , , ,52 93,61 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 11,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,96 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,26 99,55 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 99,55 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,26 99,55 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,26 99, , , ,58 99,85 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 99,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 99, Dodatki mieszkaniowe , , ,10 80,92 a) wydatki bieżące w tym: , , ,10 80,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 80, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,29 91, a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 81,55 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,69 91, , , ,92 90, , , ,37 97,28 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 625,00 62,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 74,22 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,51 76,78 a) wydatki bieżące w tym: , , ,51 76,78 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,51 76, , , ,91 76,64 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 20

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo