ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie postawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 157 poz z póź. zm) zarządza się co następuje: Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt 2, informację o stanie mienia Gminy Grybów. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Nowym Sączu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok w celu wydania opinii oraz informację o stanie mienia Gminy Grybów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Wójt Gminy Piotr Krok Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Grybów z dnia 24 czerwca 2011 r. SPRAWOZDANIE Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dz. Rozdz Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % realizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,84 100, Pozostała działalność 0, , ,84 100, a) dochody bieżące: 0, , ,84 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,84 100, Leśnictwo , , ,66 99, Gospodarka leśna , , ,66 99, a) dochody bieżące: 2 000, , ,64 99,97 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , ,64 99,97 b) dochody majątkowe , , ,02 99,72 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,02 99,72 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,72 83, Dostarczanie wody , , ,72 83, a) dochody bieżące: , , ,72 83,52 wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,17 82, pozostałe odsetki 500, , ,55 131, Transport i łączność 2 000, , ,45 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,84 100, a) dochody bieżące: 0, , ,84 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,84 100, Drogi publiczne gminne 2 000, , ,61 100, a) dochody bieżące: 2 000, , ,61 100,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,28 100, Wpływy z różnych opłat 2 000, , ,63 99, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonych między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,70 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 2

3 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek z sektora finansów publicznych 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Turystyka 8 430, , ,00 100, Pozostała działalność 8 430, , ,00 100, a) dochody bieżące: 8 430, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 8 430, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,74 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,74 99,53 a) dochody bieżące: , , ,44 98,58 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 100, , , ,76 97, Wpływy z usług , , ,09 99, Pozostałe odsetki 0, , ,46 98, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,77 100, b) dochody majątkowe , , ,30 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,30 100, Administracja publiczna , , ,17 99, Urzędy wojewódzkie , , ,50 99, a) dochody bieżące: , , ,50 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00 16,00 16,00 1,50 9, Urzędy gmin , , ,67 99, a) dochody bieżące: , , ,67 99,66 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 131,00 131,00 100, Pozostałe odsetki , , ,67 99,64 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 3

4 Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, , ,00 100, , , ,00 79, , , , ,00 a) dochody bieżące: 3 550, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wypory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3 550, , ,00 100,00 0, , ,00 99,80 a) dochody bieżące: 0, , ,00 99,80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 99,80 0, , ,00 59,09 a) dochody bieżące: 0, , ,00 59,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 59, Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0, a) dochody bieżące: 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0,00 250, , ,00 100, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0, , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 4

5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , ,00 100, , , ,25 98, , , ,20 76,16 a) dochody bieżące: 2 000, , ,20 76,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, , ,00 75,96 0,00 0,00 14,20 0, , , ,53 99,92 a) dochody bieżące: , , ,53 99, Podatek od nieruchomości , , ,00 100, Podatek rolny 2 031, , ,60 100, Podatek leśny , , ,00 98, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat za koncesję i licencję , , ,00 99, , , ,00 172,23 0, , ,36 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 124,00 123,20 99, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000, , ,37 100, , , ,00 93, , , ,26 101,15 a) dochody bieżące: , , ,26 101, Podatek od nieruchomości , , ,33 100, Podatek rolny , , ,15 98, Podatek leśny , , ,50 101, Podatek od środków transportowych , , ,22 99, Podatek od spadków i darowizn , , ,09 104, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 22,00 22,00 100, , , ,21 103, Wpływy z różnych opłat 0, , ,20 122,19 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 5

6 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 5 000, , ,56 133, , , ,37 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , ,20 100, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,90 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,27 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,89 97,93 a) dochody bieżące: , , ,89 97,93 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 97, , , ,89 120, Różne rozliczenia , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0, , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,88 97, Szkoły podstawowe , , ,23 99, a) dochody bieżące: , , ,23 99,47 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,66 100, , , ,27 100, Wpływy z usług 2 000, , ,19 95, Pozostałe odsetki 7 500, , ,92 95, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 121,54 0, Pozostałe odsetki 0,00 175,73 175,73 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 391,80 391,80 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,70 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0, , ,40 98,56 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 6

7 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 98,49 0, , ,10 99,94 0, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,00 0,00 600,00 600,00 100, Przedszkola 0, , ,80 98, a) dochody bieżące: 0, , ,80 98,18 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0, , ,80 98, Przedszkola specjalne 0, , ,00 102, a) dochody bieżące: 0, , ,00 102,15 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST 0, , ,00 102, Gimnazja 3 000, , ,45 100, a) dochody bieżące: 3 000, , ,45 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0, , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 7

8 80114 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000, , ,07 85, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,38 100,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 292,69 58,54 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 292,69 58, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 292,69 58, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,80 90,39 a) dochody bieżące: , , ,80 90, Wpływy z usług , , ,80 90, Pozostała działalność , , ,91 99,91 a) dochody bieżące: , , ,91 99, Pozostałe odsetki 0,00 125,96 197,71 156, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,40 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 99,30 0,00 564,00 564,00 100, Pomoc społeczna , , ,65 99, Domy pomocy społecznej , , ,44 98, a) dochody bieżące: , , ,44 98, Wpływy z usług , , ,44 98,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 99,97 a) dochody bieżące: , , ,32 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 44,00 44,00 100, Pozostałe odsetki 0,00 671,65 671,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,00 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 8

9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 900, , ,67 100,00 0, , ,00 37, , , ,26 99,56 a) dochody bieżące: , , ,26 99,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 000, , ,26 99, , , ,00 98, , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100, a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,91 99, a) dochody bieżące: , , ,91 99, Pozostałe odsetki 500,00 927,41 806,91 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, , ,00 100, , , ,00 99, , , ,72 96,71 a) dochody bieżące: , , ,72 96, Wpływy z usług 6 000, , ,72 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 651, , ,00 98,74 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 9

10 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,17 99, , , ,70 100,00 a) dochody bieżące: , , ,70 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,70 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,47 99,81 a) dochody bieżące: , , ,47 99, Pozostałe odsetki 0,00 218,61 623,29 285, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 0, , ,57 100, ,87 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 71,85 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 10

11 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,39 94, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,39 94, a) dochody bieżące: 0, , ,39 94,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , ,39 94, , , ,71 53, , , ,65 24,91 a) dochody bieżące: 0, , ,65 100, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 26,65 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, b) dochody majątkowe , , ,00 4,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 4, ,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,06 99,68 a) dochody bieżące: , , ,06 99, Wpływy z różnych opłat 0, , ,24 100, Wpływy z usług , , ,66 99, Pozostałe odsetki 100,00 939,23 939,56 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 105,60 105,60 100, Kultura fizyczna i sport 1 581, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 581, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 1 581, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY w tym: 1 581,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , , ,63 97,72 dochody bieżące , , ,31 99,63 dochody majątkowe , , ,32 78,19. Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 11

12 Wydatki budżetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku. Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % realizacji Rolnictwo i łowiectwo , , ,91 95, a) wydatki bieżące w tym: 4 000, , ,55 99,99 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,84 100,00 0, , ,66 100,00 0, , ,18 100,00 dotacje na zadania bieżące 4 000, , ,71 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 94,49 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,36 94,49 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 94,49 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 94, Izby rolnicze 4 000, , ,71 99,93 a) wydatki bieżące w tym: 4 000, , ,71 99,93 dotacje na zadania bieżące 4 000, , ,71 99, Pozostała działalność 0, , ,84 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,84 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,84 100,00 0, , ,66 100,00 0, , ,18 100, Leśnictwo , , ,22 62, Gospodarka leśna , , ,22 62,15 a) wydatki bieżące w tym: , , ,22 62,15 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,22 62,15 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,00 74, , , ,22 51, , , ,12 67, Dostarczanie wody , , ,12 67,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 63,77 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,12 63, , , ,12 63,77 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 91,13 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 91, Transport i łączność , , ,33 90,88 a) wydatki bieżące w tym: , , ,97 85,07 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,97 85, , , ,97 85,02 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,36 92,86 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 12

13 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,36 92, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41,72 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,60 46,77 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,60 46,77 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,60 46, Drogi publiczne powiatowe , , ,29 38,24 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 886,47 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000, ,00 886,47 88, , ,00 886,47 88,65 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,82 38,15 inwestycje i zakupy inwestycy , , ,82 38, Drogi publiczne gminne , , ,08 94,38 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 86,75 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,76 85, , , ,76 85,38 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,32 96,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,32 96, Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,16 93,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 84,51 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,54 84, , , ,54 84,51 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,62 97,35 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,62 97, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Turystyka , , ,00 28, a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 28,06 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 28,06 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 0,00 0, , , ,00 30, , , ,00 4,78 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 4,78 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 4,78 0, ,00 0,00 0, , , ,00 5, Pozostała działalność , , ,00 78,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 78,47 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 13

14 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 78, , , ,00 78, Gospodarka mieszkaniowa , , ,16 66, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,16 66,04 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 71,57 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,96 71, , , ,00 87, , , ,96 71,44 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,20 51,12 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 51, Działalność usługowa 7 000, , ,00 73, a) wydatki bieżące w tym: 7 000, , ,00 73,77 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000, , ,00 73,77 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000, , ,00 44, , , ,00 88,33 0, , ,00 96,36 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 96,36 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 96,36 0, , ,00 96, Cmentarze 7 000, , ,00 38,27 a) wydatki bieżące w tym: 7 000, , ,00 38,27 1. wydatki jednostek budżetowych 7 000, , ,00 38, , , ,00 38, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,32 88,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 88,65 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,31 87, , , ,34 88, , , ,97 85,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,68 95,65 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,33 71, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 100, , , ,13 92,72 a) wydatki bieżące w tym: , , ,13 92,72 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,65 52,57 0, , ,00 93, , , ,65 41,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,48 94,84 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 14

15 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,37 87,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,04 88,10 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,84 88, , , ,44 88, , , ,40 88,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 79,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,33 71,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,33 71, Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,90 100,00 0,00 922,10 922,10 100, , , ,86 95,64 a) wydatki bieżące w tym: , , ,86 95,64 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,86 95, wydatki związane realizacją ich 0, , ,00 57, , , ,86 95, Pozostała działalność , , ,96 82, a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 82,83 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,96 53, ,00 0,00 0,00 0, , , ,96 53,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 98,42 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 550, , ,00 79,45 a) wydatki bieżące w tym: 3 550, , ,00 79,45 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550, , ,00 89, , , ,16 86,81 0, , ,84 90,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 69,71 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 550, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 550, , ,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 3 550, , ,00 100,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 550, , ,00 100,00 0, , ,00 99,79 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 99,79 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 100,00 0, , ,22 100,00 0, , ,78 100,00 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 15

16 75109 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 99,54 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 59,08 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 59,08 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 74,42 0, , ,94 70,73 0, , ,06 76,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 48, Obrona narodowa 250,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 250,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 250,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 0,00 0,00 0, , , ,00 91,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 89,56 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,23 88, , , ,10 99, , , ,13 86,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,00 50,58 dotacje na zadania bieżące , , ,77 99,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99, Komendy Powiatowe Policji , , ,29 99,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 99,99 dotacje na zadania bieżące , , ,29 99, Ochotnicze straże pożarne , , ,75 87,74 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 84,37 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,27 83, , , ,10 99, , , ,17 78,60 dotacje na zadania bieżące 0, , ,48 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,00 50,98 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 99,52 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 100, a) wydatki bieżące w tym: 250,00 250,00 250,00 100,00 1. wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 250,00 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250,00 250,00 250,00 100,00 0, , ,40 99,80 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,40 99,80 1. wydatki jednostek budżetowych 0, , ,40 99,80 0, , ,40 99, Zarządzanie kryzysowe 2 000, , ,56 50,95 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 16

17 a) wydatki bieżące w tym: 2 000, , ,56 50,95 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000, , ,56 50,95 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 000, , ,56 50, , , ,26 74, , , ,26 74,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 74,08 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,26 74, , , ,00 69, , , ,26 99, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: ,00 0,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,01 97,55 a) wydatki bieżące w tym: , , ,94 97,79 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,58 98, , , ,96 98, , , ,62 97,15 dotacje na zadania bieżące , , ,37 91,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 96,50 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,41 91,20 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,07 86,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,07 86,44 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Szkoły podstawowe , , ,31 97, a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 98,20 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,03 98, , , ,40 99, , , ,63 97,63 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,16 97,33 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,77 67,07 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,35 78,75 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,35 78,49 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 000, , ,00 100, , , ,39 96,94 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 96,94 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,68 97, , , ,78 97,10 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 17

18 91 924, , ,90 99,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,71 91, Przedszkola , , ,69 97,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,27 97,00 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,87 96, , , ,91 96, , , ,96 97,71 dotacje na zadania bieżące , , ,98 98,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,42 90,98 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,42 99,62 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,42 99, Przedszkola specjalne , , ,39 87,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,39 87,08 dotacje na zadania bieżące , , ,39 87, Gimnazja , , ,96 99,23 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 99,23 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,82 99, , , ,80 99, , , ,02 99,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 97, Dowożenie uczniów do szkół , , ,36 95, a) wydatki bieżące w tym: , , ,36 95,32 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,36 95, , , ,74 80, , , ,62 97,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 201,00 40,20 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,74 90,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,44 91,19 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,29 91, , , ,00 89, , , ,29 97,80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 100, , ,15 48,42 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,30 55,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 55, Szkoły zawodowe 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,52 98,19 a) wydatki bieżące w tym: , , ,52 98,19 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,52 98,19 0, , ,00 100, , , ,52 98, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,74 95,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,74 95,46 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 18

19 1. wydatki jednostek budżetow , , ,74 95, , , ,33 98, , , ,41 90, Pozostała działalność , , ,91 98,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,91 98,27 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,27 88,80 wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 99, , , ,27 87, , , ,64 99, Szkolnictwo wyższe , , ,00 80, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 80,14 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 80,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 80, Ochrona zdrowia , , ,99 95,89 a) wydatki bieżące w tym: , , ,64 91,87 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,64 87, , , ,65 95, , , ,99 85,14 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 98, Zwalczanie narkomanii 9 200, , ,94 88,92 a) wydatki bieżące w tym: 9 200, , ,94 88,92 1. wydatki jednostek budżetowych 9 200, , ,94 88, , , ,94 88, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,70 91,99 a) wydatki bieżące w tym: , , ,70 91,99 1. wydatki jednostek budżetow , , ,70 87, , , ,65 99, , , ,05 84,84 dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,35 98,63 b) wydatki majątkowe , , ,35 98,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,35 98, Pomoc społeczna , , ,84 99,11 a) wydatki bieżące w tym: , , ,33 99,12 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,69 93, , , ,81 92, , , ,88 97,80 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 14,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,64 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,51 98,90 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 19

20 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 98, Domy pomocy społecznej , , ,23 98, a) wydatki bieżące w tym: , , ,72 98,81 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,72 98,81 0, , ,81 59, , , ,91 99,49 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,51 98,89 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 98,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,20 99,83 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 99,83 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,24 99, , , ,72 100, , , ,52 93,61 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 11,42 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,96 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,26 99,55 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 99,55 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,26 99,55 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,26 99, , , ,58 99,85 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 99,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 99, Dodatki mieszkaniowe , , ,10 80,92 a) wydatki bieżące w tym: , , ,10 80,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 80, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,29 91, a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 81,55 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,69 91, , , ,92 90, , , ,37 97,28 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 625,00 62,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 74,22 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,51 76,78 a) wydatki bieżące w tym: , , ,51 76,78 1. wydatki jednostek budżetowych , , ,51 76, , , ,91 76,64 Id: 142DBAE9 6BD A9D 9E1E8AF97C90. Podpisany Strona 20

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5 Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do 010 01010 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 400,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 600,00 262

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja PLAN po Treść budżetowa zmianach WYKONANIE % Dz. Rozdz. w złotych w złotych 06:05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 880,85

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo