Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,45 57,87 a) dochody bieżące: , , ,45 57, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 72,37 a) dochody bieżące: , , ,00 72, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 72, Pozostała działalność 0, , ,45 50,05 a) dochody bieżące: 0, , ,45 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,45 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,84 98,18 a) dochody bieżące: 2 750, , ,37 39,47 b) dochody majątkowe , , ,47 100, Gospodarka leśna , , ,84 98,18 a) dochody bieżące: 2 750, , ,37 39, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750, , ,37 39,47 b) dochody majątkowe , , ,47 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,47 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,03 51,00 a) dochody bieżące: , , ,03 51, Dostarczanie wody , , ,03 51,00 a) dochody bieżące: , , ,03 51, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,50 50,99 2

3 0920 pozostałe odsetki 1 500, ,00 781,53 52, Transport i łączność 0, , ,13 3,36 a) dochody bieżące: 0, , ,13 3, Drogi publiczne gminne 0, , ,13 93,35 a) dochody bieżące: 0, , ,13 93, Wpływy z różnych opłat 0, , ,13 93, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 900,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 0,00 900,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 900,00 0, Turystyka 9 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,98 20,87 a) dochody bieżące: , , ,78 63,78 b) dochody majątkowe: , , ,20 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 54,68 a) dochody bieżące: , , ,78 63, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,50 138, , , ,95 51, Wpływy z usług , , ,94 45, Pozostałe odsetki 400,00 400,00 496,48 124, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,91 100,00 b) dochody majątkowe , , ,20 11, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,20 11, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 3

4 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0, Działalność usługowa 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Cmentarz 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,43 64,99 a) dochody bieżące: , , ,43 64, Urzędy wojewódzkie , , ,30 53,03 a) dochody bieżące: , , ,30 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 53,03 2,00 9,30 9,30 100, Urzędy gmin , , ,13 77,02 a) dochody bieżące: , , ,13 77, Pozostałe odsetki , , ,13 75, Wpływy z różnych dochodów 1 912, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 0,00 4

5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 820, , ,00 95, a) dochody bieżące: 3 820, , ,00 95,55 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820, , ,00 50,05 a) dochody bieżące: 3 820, , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 820, , ,00 50, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 7,74 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożrne 0, , ,00 7,74 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,85 53, a) dochody bieżące: , , ,85 53,83 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,00 940,00 47,00 a) dochody bieżące: 2 000, ,00 940,00 47,00 5

6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2 000, ,00 940,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,55 62,22 a) dochody bieżące: , , ,55 62, Podatek od nieruchomości , , ,80 61, Podatek rolny 3 961, , ,00 94, Podatek leśny , , ,75 53, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 76, , , ,00 6, Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 102,00 20, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000, , ,00 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,87 76, a) dochody bieżące: , , ,87 76, Podatek od nieruchomości , , ,49 76, Podatek rolny , , ,21 80, Podatek leśny , , ,10 85, Podatek od środków transportowych , , ,19 66, Podatek od spadków i darowizn , , ,40 59, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,65 81, Wpływy z różnych opłat 0, , ,06 107, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,77 41, , , ,32 69,57 a) dochody bieżące: , , ,32 69, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 64, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,30 57, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,02 70,92 6

7 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,11 45,15 a) dochody bieżące: , , ,11 45,15 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 44, , , ,11 517, Różne rozliczenia , , ,00 56,88 a) dochody bieżące: , , ,00 56,88 b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 61,54 a) dochody bieżące: , , ,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,20 48,47 a) dochody bieżące: , , ,20 48,47 b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,63 73,60 a) dochody bieżące: , , ,63 73, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,48 55, Wpływy z usług 6 700, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , , ,91 48, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 241,39 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,85 0,00 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0, , ,50 50,00 a) dochody bieżące: 0, , ,50 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,50 50,00 7

8 80104 Przedszkola , , ,02 44,30 a) dochody bieżące: , , ,02 44, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,52 50, , , ,70 21, Gimnazja 2 500, , ,43 61,98 a) dochody bieżące: 2 500, , ,43 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 400,00 575,00 143, Pozostałe odsetki 2 500, , ,43 46, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 54,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 267,02 53,40 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 267,02 53, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 267,02 53, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,60 47,78 a) dochody bieżące: , , ,60 47, Wpływy z usług , , ,60 47, Ochrona zdrowia , , ,00 55,49 a) dochody bieżące: , , ,00 55, Pozostała działalnośc , , ,00 55,49 a) dochody bieżące: , , ,00 55, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 77,00 77,00 100, Pomoc społeczna , , ,29 57,09 a) dochody bieżące: , , ,29 57, Domy pomocy społecznej , , ,64 59,96 a) dochody bieżące: , , ,64 59, Wpływy z usług , , ,81 59, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 295,83 59, Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 0, ,00 0,00 0,00 8

9 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,63 54,35 a) dochody bieżące: , , ,63 54, Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 79,20 79, Pozostałe odsetki 7 000, , ,86 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 54, , , ,41 71, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,16 13, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 70,83 a) dochody bieżące: , , ,00 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 64,14 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0,00 268,99 268,99 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 268,99 268,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 268,99 268,99 100, Zasiłki stałe , , ,39 79,85 a) dochody bieżące: , , ,39 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 79, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,39 93, Ośrodki pomocy społecznej , , ,90 51,20 a) dochody bieżące: , , ,90 51, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 438,90 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, , , ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,88 51,19 10

11 a) dochody bieżące: , , ,88 51, Wpływy z usług 8 000, , ,88 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 51, Pozostała działalność , , ,86 62,76 a) dochody bieżące: , , ,86 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,86 62, , , ,00 62, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,40 55,12 a) dochody bieżące: , , ,40 46,96 b) dochody majątkowe: , , ,00 99,79 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,47 60,35 a) dochody bieżące: , , ,47 49, Wpływy z usług 5 000, , ,72 33, Wpływy z różnych dochodów 0,00 924,00 923,75 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 50,00 b) dochody majątkowe: , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 99, Pozostała działalność , , ,93 40,42 a) dochody bieżące: , , ,93 40, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 390,73 0,00 11

12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,01 40, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 030, , ,19 56, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,97 37,94 a) dochody bieżące: , , ,44 79,71 b) dochody majątkowe , , ,53 4,42 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,77 17,91 a) dochody bieżące: , , ,24 73, Wpływy z usług , , ,05 59, Pozostałe odsetki 2 000, , ,18 62, Wpływy z różnych dochodów , , ,01 100,01 b) dochody majątkowe , , ,53 4, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,53 19,71 12

13 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0, , , ,24 80,45 a) dochody bieżące: , , ,24 80, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,71 80,26 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , ,46 159, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 446,07 44, Oczyszczanie miast i wsi , , ,65 119,58 a) dochody bieżące: , , ,65 119, Wpływy z różnych opłat 0, , ,76 127, Wpływy z usług , , ,67 117, Pozostałe odsetki 0, , ,07 155, Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 11,15 22, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,31 96,68 a) dochody bieżące: , , ,31 96, Wpływy z różnych opłat , , ,31 96,68 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 5 000, ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 2,84 a) dochody bieżące: 2 250, , ,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 13

14 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250, , ,00 0, Wpływy z usług 0, , ,00 0, Odsetki do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 0,00 229,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, ,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,57 54,36 w tym: dochody bieżące , , ,37 56,92 dochody majątkowe , , ,20 8,84 14

15 15

16 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,56 40,41 a) wydatki bieżące w tym: 8 279, , ,67 29, b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 279, , ,67 29, , , ,67 29, , , ,89 42, , , ,89 42, , , ,89 42, , , ,89 42, , , ,89 42, Izby rolnicze 8 279, , ,22 78,25 a) wydatki bieżące w tym: 8 279, , ,22 78, , , ,22 78, , , ,22 78, Pozostała działalność 0, , ,45 28,61 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,45 28,61 0, , ,45 28,61 0, , ,45 28, Leśnictwo , , ,11 62, Gospodarka leśna , , ,11 62,22 a) wydatki bieżące w tym: , , ,11 62, , , ,11 62, , , ,47 34, , , ,64 69,69

17 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,06 44, Dostarczanie wody , , ,06 44,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,06 44, , , ,26 44, , , ,41 50, , , ,85 40,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 820, ,00 682,80 37, Transport i łączność , , ,70 30,53 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 36, , , ,37 36,52 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,37 36, , , ,33 27, , , ,33 27, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe , , ,00 2, , , ,00 2, , , ,00 2, , , ,00 70,21 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,30 17

18 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 70, , , ,00 70, Drogi publiczne gminne , , ,13 31,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,30 51, , , ,30 51,64 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 51, , , ,83 22, , , ,83 22, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,66 11,55 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,66 11,55 0, , ,66 11,55 0, , ,66 11, Pozostała działalność , , ,71 14,75 a) wydatki bieżące w tym: , , ,21 12, , , ,21 12,54 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,21 12, , , ,50 35, , , ,50 35, Turystyka , , ,49 57,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,49 57, , , ,49 50, , ,00 0,00 0, dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,49 60, , , ,00 100, , , ,50 39,10 18

19 a) wydatki bieżące w tym: , , ,50 39, , , ,50 23, , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,50 31, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,99 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 100, , , ,99 100, , , ,99 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,25 74,07 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 75, , , ,77 75, , , ,50 22,47 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,27 76, , , ,48 72, , , ,48 72, , , ,99 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,87 62,65 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 77, , , ,77 77, , , ,50 22,47 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,27 78, , , ,10 23, , , ,10 23,42 19

20 70095 Pozostała działalność , , ,38 93,61 a) wydatki bieżące w tym: 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, ,46 0,00 0, , , ,38 96, , , ,38 96, , , ,99 99, Działalność usługowa , , ,30 10,15 a) wydatki bieżące w tym: , , ,30 10, , , ,30 10, , , ,00 23, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,30 8, , , ,30 11,34 a) wydatki bieżące w tym: , , ,30 11, , , ,30 11, , , ,00 27, , , ,30 9, Cmentarze 8 000, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 8 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,51 43,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,51 44, , , ,85 44,33 20

21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,64 46, , , ,21 38, , , ,66 41, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53,03 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,29 40, a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 40,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000, ,00 821,29 10, , ,00 0,00 0, , ,00 821,29 16, , , ,00 41, , , ,53 44,28 a) wydatki bieżące w tym: , , ,53 44,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,87 44, , , ,64 46, , , ,23 39, , , ,66 34, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 21

22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,32 10,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,32 10, , , ,32 10, , ,00 0,00 0, wydatki związane , , ,32 11, Pozostała działalność , , ,37 40,25 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 40, , , ,37 38, , ,00 0,00 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,37 39, , , ,00 41, , , ,00 95,54 a) wydatki bieżące w tym: 3 820, , ,00 95, , , ,00 91, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820, , ,94 82,56 0, , ,06 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 50, a) wydatki bieżące w tym: 3 820, , ,00 50,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 820, , ,00 50, , , ,00 50,00 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 22

23 754 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 100,00 0, , ,94 100,00 0, , ,06 100,00 0, , ,00 100, , , ,92 46,89 a) wydatki bieżące w tym: , , ,92 51, , , ,79 47, , , ,32 47,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,47 46, , , ,44 20, , , ,69 99,74 0, , ,00 33,61 0, , ,00 33, Komendy Powiatowe Policji , , ,00 66,67 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 66, , , ,00 66, , , ,00 66, Ochotnicze straże pożarne , , ,76 38,37 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 40, , , ,63 33, , , ,32 47,51 - dotacje na zadania bieżące , , ,31 30, , , ,69 99,74 23

24 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: , , ,44 20,11 0, , ,00 33,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 33, Zarządzanie kryzysowe , , ,16 98,87 a) wydatki bieżące w tym: , , ,16 98, , , ,16 98, , , ,16 98, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,53 50,61 a) wydatki bieżące w tym: , , ,46 51, , , ,68 52, , , ,41 51,48 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,27 54, , , ,75 39, , , ,24 45, , , ,79 59, , , ,07 13, , , ,07 13, Szkoły podstawowe , , ,94 50,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 51,91 24

25 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,58 52, , , ,63 50, , , ,95 58, , , ,50 45, , , ,79 59, , , ,07 13, , , ,07 13, , , ,45 50,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,45 50,27 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 50, , , ,59 50, , , ,51 48, , , ,35 45, Przedszkola , , ,17 49,97 a) wydatki bieżące w tym: , , ,17 49,97 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,89 49, , , ,17 49, , , ,72 50, , , ,75 50, , , ,53 46, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 25

26 80110 Gimnazja , , ,15 53,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,15 53, , , ,25 54, , , ,74 53,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,51 60, , , ,90 46, Dowożenie uczniów do szkół , , ,48 49,02 a) wydatki bieżące w tym: , , ,48 49, , , ,48 49, , , ,81 51,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,67 48,59 500,00 500,00 27,00 5, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,27 46,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,27 46, , , ,31 46, , , ,83 48, świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,48 34, , ,00 378,96 12, , , ,12 36,91 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 36, , , ,12 36,91 0, , ,00 32, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,12 37, , , ,80 49,63 26

27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,80 49, , , ,80 49, , , ,64 51, , , ,16 47, Pozostała działalność , , ,15 74,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,15 74, , , ,15 74, , , ,00 100, , , ,15 71, Szkolnictwo wyższe , , ,00 51, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 51,82 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 51,82 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 51, Ochrona zdrowia , , ,28 33,18 a) wydatki bieżące w tym: , , ,28 33, , , ,28 19, , , ,47 48, , , ,81 13,26 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 3 500, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 500, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,28 33,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,28 33, , , ,28 19, , , ,47 48,15 27

28 , , ,81 13,50 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100, Pomoc społeczna , , ,94 54,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 54, , , ,47 53, , , ,17 52,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 54, , , ,11 55, , , ,36 92, , , ,36 92, Domy pomocy społecznej , , ,11 45,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 45, , , ,93 45, , , ,81 44,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: , , ,12 46, , , ,82 72, , , ,36 92,46 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, , ,36 92, Rodziny zastępcze , , ,59 45,66 a) wydatki bieżące w tym: , , ,59 45, , , ,59 45,66 28

29 40 000, , ,59 45, Wspieranie rodziny , , ,35 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,35 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,55 0, , , ,53 0, , , ,02 0, , , ,80 91, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego , , ,83 53,45 a) wydatki bieżące w tym: , , ,83 53,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,23 65, , , ,55 74, , , ,68 41, , , ,60 52, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,85 64,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 64, , , ,85 64, , , ,85 64,49 29

30 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,75 78,76 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 78,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 78, Dodatki mieszkaniowe , , ,04 20,11 a) wydatki bieżące w tym: , , ,04 20,11 0,00 5,27 5,27 100,00 0,00 5,27 5,27 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,77 20, Zasiłki stałe , , ,73 78,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,73 78,27 0, , ,39 93,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,39 93, , , ,34 78, Ośrodki pomocy społecznej , , ,37 51,86 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 51, , , ,48 51, , , ,91 51,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,57 50, , , ,89 70, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,47 48,24 a) wydatki bieżące w tym: , , ,47 48, , , ,05 48, , , ,36 47, , , ,69 55,23 30

31 853 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 880,42 58, Pozostała działalność , , ,85 59,40 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 59,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,13 64, , , ,01 42, , , ,12 65, , , ,72 53, , , ,99 50,40 a) wydatki bieżące w tym: , ,94 393,021,98 50,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,06 47, , , ,42 47, , , ,64 47, , , ,70 44,27 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,22 22, inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,01 99, , , ,77 62,29 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 62,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,06 47, , , ,42 47, , , ,64 47, , , ,70 44, , , ,01 99, Pozostała działalność , , ,22 22,36 a) wydatki bieżące w tym: , , ,22 22,36 31

32 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,22 22, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,76 71,97 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 71, , , ,86 48, , , ,47 49,48 - dotacje na zadania bieżące , , ,39 45, , , ,20 10,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 85, Świetle szkolne , , ,16 50,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,16 50, , , ,66 51, , , ,66 50,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 77, , , ,50 45, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,40 30,44 a) wydatki bieżące w tym: , , ,40 30, , , ,20 43, , , ,81 46,97 - dotacje na zadania bieżące , , ,39 39, , , ,20 10, Pomoc materialna dla uczniów , , ,20 86,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 86,62 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 86, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 106, ,00 0,00 0,00 32

33 900 a) wydatki bieżące w tym: 2 106, ,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 106, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,56 43,23 a) wydatki bieżące w tym: , , ,67 46,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,99 44, , , ,37 46, , , ,62 43, , , ,68 43, , , ,00 76, , , ,89 41, , , ,89 41,43 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,54 42, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,10 40,93 a) wydatki bieżące w tym: , , ,21 36,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,40 36, , , ,59 46, , , ,81 31, , ,00 682,81 27, , , ,89 41, , , ,89 41,65 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,54 42, Gospodarka odpadami , , ,39 50,68 33

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

,02 0, , , , ,02

,02 0, , , , ,02 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Dochody olo 01010 Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 433.831,02 zł) Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo