Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,45 57,87 a) dochody bieżące: , , ,45 57, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 72,37 a) dochody bieżące: , , ,00 72, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 72, Pozostała działalność 0, , ,45 50,05 a) dochody bieżące: 0, , ,45 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,45 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,84 98,18 a) dochody bieżące: 2 750, , ,37 39,47 b) dochody majątkowe , , ,47 100, Gospodarka leśna , , ,84 98,18 a) dochody bieżące: 2 750, , ,37 39, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750, , ,37 39,47 b) dochody majątkowe , , ,47 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,47 100, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,03 51,00 a) dochody bieżące: , , ,03 51, Dostarczanie wody , , ,03 51,00 a) dochody bieżące: , , ,03 51, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,50 50,99 2

3 0920 pozostałe odsetki 1 500, ,00 781,53 52, Transport i łączność 0, , ,13 3,36 a) dochody bieżące: 0, , ,13 3, Drogi publiczne gminne 0, , ,13 93,35 a) dochody bieżące: 0, , ,13 93, Wpływy z różnych opłat 0, , ,13 93, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 900,00 0,00 a) dochody bieżące: 0,00 0,00 900,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 900,00 0, Turystyka 9 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,98 20,87 a) dochody bieżące: , , ,78 63,78 b) dochody majątkowe: , , ,20 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,98 54,68 a) dochody bieżące: , , ,78 63, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,50 138, , , ,95 51, Wpływy z usług , , ,94 45, Pozostałe odsetki 400,00 400,00 496,48 124, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,91 100,00 b) dochody majątkowe , , ,20 11, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,20 11, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 3

4 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0, Działalność usługowa 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Cmentarz 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,43 64,99 a) dochody bieżące: , , ,43 64, Urzędy wojewódzkie , , ,30 53,03 a) dochody bieżące: , , ,30 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 53,03 2,00 9,30 9,30 100, Urzędy gmin , , ,13 77,02 a) dochody bieżące: , , ,13 77, Pozostałe odsetki , , ,13 75, Wpływy z różnych dochodów 1 912, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 0,00 4

5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 820, , ,00 95, a) dochody bieżące: 3 820, , ,00 95,55 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820, , ,00 50,05 a) dochody bieżące: 3 820, , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 820, , ,00 50, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 7,74 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożrne 0, , ,00 7,74 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,85 53, a) dochody bieżące: , , ,85 53,83 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,00 940,00 47,00 a) dochody bieżące: 2 000, ,00 940,00 47,00 5

6 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2 000, ,00 940,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,55 62,22 a) dochody bieżące: , , ,55 62, Podatek od nieruchomości , , ,80 61, Podatek rolny 3 961, , ,00 94, Podatek leśny , , ,75 53, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 76, , , ,00 6, Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 102,00 20, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 4 000, , ,00 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,87 76, a) dochody bieżące: , , ,87 76, Podatek od nieruchomości , , ,49 76, Podatek rolny , , ,21 80, Podatek leśny , , ,10 85, Podatek od środków transportowych , , ,19 66, Podatek od spadków i darowizn , , ,40 59, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,65 81, Wpływy z różnych opłat 0, , ,06 107, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,77 41, , , ,32 69,57 a) dochody bieżące: , , ,32 69, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 64, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,30 57, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,02 70,92 6

7 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,11 45,15 a) dochody bieżące: , , ,11 45,15 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 44, , , ,11 517, Różne rozliczenia , , ,00 56,88 a) dochody bieżące: , , ,00 56,88 b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 61,54 a) dochody bieżące: , , ,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,20 48,47 a) dochody bieżące: , , ,20 48,47 b) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,63 73,60 a) dochody bieżące: , , ,63 73, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,48 55, Wpływy z usług 6 700, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , , ,91 48, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 241,39 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,85 0,00 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0, , ,50 50,00 a) dochody bieżące: 0, , ,50 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,50 50,00 7

8 80104 Przedszkola , , ,02 44,30 a) dochody bieżące: , , ,02 44, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,52 50, , , ,70 21, Gimnazja 2 500, , ,43 61,98 a) dochody bieżące: 2 500, , ,43 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 400,00 575,00 143, Pozostałe odsetki 2 500, , ,43 46, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 54,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 267,02 53,40 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 267,02 53, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 267,02 53, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,60 47,78 a) dochody bieżące: , , ,60 47, Wpływy z usług , , ,60 47, Ochrona zdrowia , , ,00 55,49 a) dochody bieżące: , , ,00 55, Pozostała działalnośc , , ,00 55,49 a) dochody bieżące: , , ,00 55, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 77,00 77,00 100, Pomoc społeczna , , ,29 57,09 a) dochody bieżące: , , ,29 57, Domy pomocy społecznej , , ,64 59,96 a) dochody bieżące: , , ,64 59, Wpływy z usług , , ,81 59, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 295,83 59, Wpływy z różnych dochodów 2 771,25 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 0, ,00 0,00 0,00 8

9 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,63 54,35 a) dochody bieżące: , , ,63 54, Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 79,20 79, Pozostałe odsetki 7 000, , ,86 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 54, , , ,41 71, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,16 13, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 70,83 a) dochody bieżące: , , ,00 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 64,14 9

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0,00 268,99 268,99 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 268,99 268,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 268,99 268,99 100, Zasiłki stałe , , ,39 79,85 a) dochody bieżące: , , ,39 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 79, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,39 93, Ośrodki pomocy społecznej , , ,90 51,20 a) dochody bieżące: , , ,90 51, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 438,90 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, , , ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,88 51,19 10

11 a) dochody bieżące: , , ,88 51, Wpływy z usług 8 000, , ,88 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 51, Pozostała działalność , , ,86 62,76 a) dochody bieżące: , , ,86 62, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,86 62, , , ,00 62, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,40 55,12 a) dochody bieżące: , , ,40 46,96 b) dochody majątkowe: , , ,00 99,79 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,47 60,35 a) dochody bieżące: , , ,47 49, Wpływy z usług 5 000, , ,72 33, Wpływy z różnych dochodów 0,00 924,00 923,75 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 50,00 b) dochody majątkowe: , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 99, Pozostała działalność , , ,93 40,42 a) dochody bieżące: , , ,93 40, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 390,73 0,00 11

12 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,01 40, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 030, , ,19 56, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,97 37,94 a) dochody bieżące: , , ,44 79,71 b) dochody majątkowe , , ,53 4,42 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,77 17,91 a) dochody bieżące: , , ,24 73, Wpływy z usług , , ,05 59, Pozostałe odsetki 2 000, , ,18 62, Wpływy z różnych dochodów , , ,01 100,01 b) dochody majątkowe , , ,53 4, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,53 19,71 12

13 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0, , , ,24 80,45 a) dochody bieżące: , , ,24 80, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,71 80,26 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0, , ,46 159, Pozostałe odsetki 1 000, ,00 446,07 44, Oczyszczanie miast i wsi , , ,65 119,58 a) dochody bieżące: , , ,65 119, Wpływy z różnych opłat 0, , ,76 127, Wpływy z usług , , ,67 117, Pozostałe odsetki 0, , ,07 155, Wpływy z różnych dochodów 0,00 50,00 11,15 22, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,31 96,68 a) dochody bieżące: , , ,31 96, Wpływy z różnych opłat , , ,31 96,68 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 5 000, ,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 2,84 a) dochody bieżące: 2 250, , ,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 13

14 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250, , ,00 0, Wpływy z usług 0, , ,00 0, Odsetki do dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 0,00 0,00 229,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, ,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,57 54,36 w tym: dochody bieżące , , ,37 56,92 dochody majątkowe , , ,20 8,84 14

15 15

16 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,56 40,41 a) wydatki bieżące w tym: 8 279, , ,67 29, b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 279, , ,67 29, , , ,67 29, , , ,89 42, , , ,89 42, , , ,89 42, , , ,89 42, , , ,89 42, Izby rolnicze 8 279, , ,22 78,25 a) wydatki bieżące w tym: 8 279, , ,22 78, , , ,22 78, , , ,22 78, Pozostała działalność 0, , ,45 28,61 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,45 28,61 0, , ,45 28,61 0, , ,45 28, Leśnictwo , , ,11 62, Gospodarka leśna , , ,11 62,22 a) wydatki bieżące w tym: , , ,11 62, , , ,11 62, , , ,47 34, , , ,64 69,69

17 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę , , ,06 44, Dostarczanie wody , , ,06 44,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,06 44, , , ,26 44, , , ,41 50, , , ,85 40,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 820, ,00 682,80 37, Transport i łączność , , ,70 30,53 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 36, , , ,37 36,52 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,37 36, , , ,33 27, , , ,33 27, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe , , ,00 2, , , ,00 2, , , ,00 2, , , ,00 70,21 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,30 17

18 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 70, , , ,00 70, Drogi publiczne gminne , , ,13 31,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,30 51, , , ,30 51,64 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 51, , , ,83 22, , , ,83 22, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,66 11,55 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,66 11,55 0, , ,66 11,55 0, , ,66 11, Pozostała działalność , , ,71 14,75 a) wydatki bieżące w tym: , , ,21 12, , , ,21 12,54 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,21 12, , , ,50 35, , , ,50 35, Turystyka , , ,49 57,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,49 57, , , ,49 50, , ,00 0,00 0, dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,49 60, , , ,00 100, , , ,50 39,10 18

19 a) wydatki bieżące w tym: , , ,50 39, , , ,50 23, , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,50 31, , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,99 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 100, , , ,99 100, , , ,99 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,25 74,07 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 75, , , ,77 75, , , ,50 22,47 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,27 76, , , ,48 72, , , ,48 72, , , ,99 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,87 62,65 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 77, , , ,77 77, , , ,50 22,47 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,27 78, , , ,10 23, , , ,10 23,42 19

20 70095 Pozostała działalność , , ,38 93,61 a) wydatki bieżące w tym: 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, ,46 0,00 0, , , ,38 96, , , ,38 96, , , ,99 99, Działalność usługowa , , ,30 10,15 a) wydatki bieżące w tym: , , ,30 10, , , ,30 10, , , ,00 23, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,30 8, , , ,30 11,34 a) wydatki bieżące w tym: , , ,30 11, , , ,30 11, , , ,00 27, , , ,30 9, Cmentarze 8 000, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 8 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,51 43,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,51 44, , , ,85 44,33 20

21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,64 46, , , ,21 38, , , ,66 41, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 53,03 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,29 40, a) wydatki bieżące w tym: , , ,29 40,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000, ,00 821,29 10, , ,00 0,00 0, , ,00 821,29 16, , , ,00 41, , , ,53 44,28 a) wydatki bieżące w tym: , , ,53 44,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,87 44, , , ,64 46, , , ,23 39, , , ,66 34, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 21

22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,32 10,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,32 10, , , ,32 10, , ,00 0,00 0, wydatki związane , , ,32 11, Pozostała działalność , , ,37 40,25 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 40, , , ,37 38, , ,00 0,00 0, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,37 39, , , ,00 41, , , ,00 95,54 a) wydatki bieżące w tym: 3 820, , ,00 95, , , ,00 91, świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 820, , ,94 82,56 0, , ,06 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 50, a) wydatki bieżące w tym: 3 820, , ,00 50,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3 820, , ,00 50, , , ,00 50,00 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 100,00 22

23 754 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 100,00 0, , ,94 100,00 0, , ,06 100,00 0, , ,00 100, , , ,92 46,89 a) wydatki bieżące w tym: , , ,92 51, , , ,79 47, , , ,32 47,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,47 46, , , ,44 20, , , ,69 99,74 0, , ,00 33,61 0, , ,00 33, Komendy Powiatowe Policji , , ,00 66,67 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 66, , , ,00 66, , , ,00 66, Ochotnicze straże pożarne , , ,76 38,37 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 40, , , ,63 33, , , ,32 47,51 - dotacje na zadania bieżące , , ,31 30, , , ,69 99,74 23

24 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: , , ,44 20,11 0, , ,00 33,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 33, Zarządzanie kryzysowe , , ,16 98,87 a) wydatki bieżące w tym: , , ,16 98, , , ,16 98, , , ,16 98, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,53 50,61 a) wydatki bieżące w tym: , , ,46 51, , , ,68 52, , , ,41 51,48 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,27 54, , , ,75 39, , , ,24 45, , , ,79 59, , , ,07 13, , , ,07 13, Szkoły podstawowe , , ,94 50,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 51,91 24

25 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,58 52, , , ,63 50, , , ,95 58, , , ,50 45, , , ,79 59, , , ,07 13, , , ,07 13, , , ,45 50,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,45 50,27 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,10 50, , , ,59 50, , , ,51 48, , , ,35 45, Przedszkola , , ,17 49,97 a) wydatki bieżące w tym: , , ,17 49,97 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,89 49, , , ,17 49, , , ,72 50, , , ,75 50, , , ,53 46, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 25

26 80110 Gimnazja , , ,15 53,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,15 53, , , ,25 54, , , ,74 53,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,51 60, , , ,90 46, Dowożenie uczniów do szkół , , ,48 49,02 a) wydatki bieżące w tym: , , ,48 49, , , ,48 49, , , ,81 51,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,67 48,59 500,00 500,00 27,00 5, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,27 46,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,27 46, , , ,31 46, , , ,83 48, świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,48 34, , ,00 378,96 12, , , ,12 36,91 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 36, , , ,12 36,91 0, , ,00 32, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,12 37, , , ,80 49,63 26

27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,80 49, , , ,80 49, , , ,64 51, , , ,16 47, Pozostała działalność , , ,15 74,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,15 74, , , ,15 74, , , ,00 100, , , ,15 71, Szkolnictwo wyższe , , ,00 51, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 51,82 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 51,82 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 51, Ochrona zdrowia , , ,28 33,18 a) wydatki bieżące w tym: , , ,28 33, , , ,28 19, , , ,47 48, , , ,81 13,26 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 3 500, ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 500, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,28 33,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,28 33, , , ,28 19, , , ,47 48,15 27

28 , , ,81 13,50 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100, Pomoc społeczna , , ,94 54,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 54, , , ,47 53, , , ,17 52,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 54, , , ,11 55, , , ,36 92, , , ,36 92, Domy pomocy społecznej , , ,11 45,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 45, , , ,93 45, , , ,81 44,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: , , ,12 46, , , ,82 72, , , ,36 92,46 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, , ,36 92, Rodziny zastępcze , , ,59 45,66 a) wydatki bieżące w tym: , , ,59 45, , , ,59 45,66 28

29 40 000, , ,59 45, Wspieranie rodziny , , ,35 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,35 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,55 0, , , ,53 0, , , ,02 0, , , ,80 91, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego , , ,83 53,45 a) wydatki bieżące w tym: , , ,83 53,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,23 65, , , ,55 74, , , ,68 41, , , ,60 52, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,85 64,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 64, , , ,85 64, , , ,85 64,49 29

30 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,75 78,76 a) wydatki bieżące w tym: , , ,75 78,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 78, Dodatki mieszkaniowe , , ,04 20,11 a) wydatki bieżące w tym: , , ,04 20,11 0,00 5,27 5,27 100,00 0,00 5,27 5,27 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,77 20, Zasiłki stałe , , ,73 78,27 a) wydatki bieżące w tym: , , ,73 78,27 0, , ,39 93,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,39 93, , , ,34 78, Ośrodki pomocy społecznej , , ,37 51,86 a) wydatki bieżące w tym: , , ,37 51, , , ,48 51, , , ,91 51,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,57 50, , , ,89 70, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,47 48,24 a) wydatki bieżące w tym: , , ,47 48, , , ,05 48, , , ,36 47, , , ,69 55,23 30

31 853 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 880,42 58, Pozostała działalność , , ,85 59,40 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 59,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,13 64, , , ,01 42, , , ,12 65, , , ,72 53, , , ,99 50,40 a) wydatki bieżące w tym: , ,94 393,021,98 50,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,06 47, , , ,42 47, , , ,64 47, , , ,70 44,27 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,22 22, inwestycje i zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,01 99, , , ,77 62,29 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 62,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,06 47, , , ,42 47, , , ,64 47, , , ,70 44, , , ,01 99, Pozostała działalność , , ,22 22,36 a) wydatki bieżące w tym: , , ,22 22,36 31

32 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,22 22, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,76 71,97 a) wydatki bieżące w tym: , , ,76 71, , , ,86 48, , , ,47 49,48 - dotacje na zadania bieżące , , ,39 45, , , ,20 10,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 85, Świetle szkolne , , ,16 50,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,16 50, , , ,66 51, , , ,66 50,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 77, , , ,50 45, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,40 30,44 a) wydatki bieżące w tym: , , ,40 30, , , ,20 43, , , ,81 46,97 - dotacje na zadania bieżące , , ,39 39, , , ,20 10, Pomoc materialna dla uczniów , , ,20 86,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 86,62 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 86, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 106, ,00 0,00 0,00 32

33 900 a) wydatki bieżące w tym: 2 106, ,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 106, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,56 43,23 a) wydatki bieżące w tym: , , ,67 46,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,99 44, , , ,37 46, , , ,62 43, , , ,68 43, , , ,00 76, , , ,89 41, , , ,89 41,43 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,54 42, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,10 40,93 a) wydatki bieżące w tym: , , ,21 36,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,40 36, , , ,59 46, , , ,81 31, , ,00 682,81 27, , , ,89 41, , , ,89 41,65 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,54 42, Gospodarka odpadami , , ,39 50,68 33

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Turek z dnia.. D O C H O D Y Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 01095 Pozostała działalność 1 056,00 0750 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Załącznik nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 020 Leśnictwo 1 100,00 02001 Gospodarka leśna 1 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach 31.12.2011 r..010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo