- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze na 2012 rok Dochody budżetu uchwalono na kwotę; Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; Nr XVIII/102/2011 ( ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 zł celowa na kwotę; ,00 zł) ,34 zł ,94 zł ,00 zł W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec roku budżetowego przedstawia się następująco: DOCHODY Plan 2012 Wykonanie na dzień r. - co stanowi - 96 % - ustalonego planu WYDATKI Plan 2012 Wykonanie na dzień r., - co stanowi 93 % - ustalonego planu ,14 zł ,00 zł ,19 zł ,51 zł Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr inż. Kazimierz Ściążko Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,11 99,03 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,11 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 100, , ,95 91,80 LEŚNICTWO 1 000, ,51 165,55 w tym: dochody bieżące: 1 000, ,51 165,55 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000, ,51 165,55 oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,62 114,85 w tym: dochody majątkowe: , ,36 108,27 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,36 145,01 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych w tym: dochody bieżące: , ,26 117,86 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 101,20 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,84 121,82 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 2 000, ,42 90,67 - pozostałe odsetki 3 000, ,47 124,88 - wpływy z różnych dochodów , ,33 100,36 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,66 71,97 w tym: dochody majątkowe: , ,22 34,21 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów , ,24 100,00 majątkowych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 915, ,98 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,44 94,50 - wpływy z różnych dochodów , ,49 92,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253, ,00 100,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 75,95 151,90 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 - pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400, ,94 100,00 w tym: dochody bieżące: 2 400, ,94 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400, ,94 100,00 3 Strona 2

3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500,00 500,00 100, , ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH , ,02 100,70 POBOREM w tym: dochody bieżące: , ,02 100,70 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 250,15 - podatek od nieruchomości , ,78 100,14 - podatek rolny , ,13 98,11 - podatek leśny , ,74 104,52 - podatek od środków transportowych , ,91 104,67 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 22,51 - podatek od spadków i darowizn , ,50 78,78 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 89,55 - wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 50,95 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,66 99,96 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,14 100,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000, ,71 146,89 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,68 96,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 677,20 - wpływy z różnych opłat 3 000,00 8,80 0,29 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,14 177,17 - pozostałe odsetki , ,11 62,83 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 99,33 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,56 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,29 100,00 - subwencje ogólne, w tym: , ,00 100,00 - część oświatowa , ,00 100,00 - część równoważąca , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,29 100,00 - środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,27 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,27 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,33 86,92 w tym: dochody bieżące: , ,33 86,74 - wpływy z różnych opłat , ,70 68,02 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 91,51 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług , ,10 73,18 - wpływy z różnych dochodów , ,49 116,71 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,24 98,05 w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe odsetki 0,00 0,37 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 680, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących , ,93 98,10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 352,00 352,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych OCHRONA ZDROWIA 924,00 924,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 924,00 924,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA , ,45 96,62 w tym: dochody bieżące: , ,45 96,61 - wpływy z różnych opłat 0,00 79,20 - wpływy z usług 4 000, ,00 - pozostałe odsetki 3 000, ,52 52,42 -wpływy z różnych dochodów 5 000, ,29 86,99 4 Strona 3

4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,24 95,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,49 99,66 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 80,28 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,69 60,32 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,24 98,79 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,87 95,87 w tym: dochody bieżące: , ,87 95,87 - wpływy z różnych opłat , ,20 35,50 - wpływy z usług 500,00 348,00 69,60 - pozostałe odsetki 0,00 5,07 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,60 99,88 w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,05 72,04 w tym: dochody bieżące: , ,05 72,04 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" , ,75 44,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99,51 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,05 99,90 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,48 30,81 w tym: dochody bieżące: , ,48 29,97 - wpływy z różnych opłat , ,94 78,97 - wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,70 148,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,95 99,21 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,89 17,74 LIFE+ 2 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,26 83,17 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,26 81,79 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,26 81,79 KULTURA FIZYCZNA , ,14 97,75 w tym: dochody majątkowe: , ,14 97,75 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,14 97,75 RAZEM , ,00 95,86 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM , ,00 95,86 w tym: 1) dochody bieżące , ,75 96,19 2) dochody majątkowe , ,25 85,46 1 Po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność projektu pn: "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze" w ramach MRPO na lata środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wpłyną w I półroczu 2013 r. 2 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w ramach instrumentu finansowego LIFE+) wpłynie do budżetu gminy w I półroczu 2013 r. w związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych zadań 5 Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,54 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 100,00 2. wydatki majątkowe , ,29 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,29 100, Izby Rolnicze 2 420, ,42 89,07 1. wydatki bieżące 2 420, ,42 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 420, ,42 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 420, ,42 89, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,75 98,29 2. wydatki majątkowe , ,75 98, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 50, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,75 100, Pozostała działalność , ,08 99,96 1. wydatki bieżące , ,08 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,08 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 99,96 w tym zadania zlecone: , ,16 100,00 1. wydatki bieżące , ,16 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,43 92, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26, Drogi publiczne powiatowe , ,30 99,98 1. wydatki bieżące , ,30 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 12,00 11,98 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12,00 11,98 99, dotacje na zadania bieżące , ,32 99,95 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,37 82,41 1. wydatki bieżące , ,79 80, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,79 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 80,24 2. wydatki majątkowe , ,58 90, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 89,62 2. wydatki majątkowe , ,50 89, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 89, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,87 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 41,29 1. wydatki bieżące , ,52 51, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,52 51, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,52 51,96 2. wydatki majątkowe ,00 668,00 3, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 668,00 3, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,81 96,48 2. wydatki majątkowe , ,81 96, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,81 96, Pozostała działalność , ,54 88,51 1. wydatki bieżące , ,21 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,21 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 88,02 2. wydatki majątkowe , ,33 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,33 99,97 6 Strona 5

6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,02 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,11 95,73 1. wydatki bieżące , ,11 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,11 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 676, ,04 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,07 95, Cmentarze 3 000, ,91 42,23 1. wydatki bieżące 3 000, ,91 42, wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000, ,91 42, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, ,91 42, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,50 93, Urzędy wojewódzkie , ,06 87,66 1. wydatki bieżące , ,06 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 88, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 71,14 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Starostwa powiatowe 1 400, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 1 400, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 96,73 1. wydatki bieżące , ,68 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,68 77, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 77, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 94,50 1. wydatki bieżące , ,37 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,37 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, ,00 64,67 2. wydatki majątkowe , ,39 67, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 64, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 035, ,39 99, Promocja J S T , ,81 69,80 1. wydatki bieżące , ,81 69, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,81 62, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 62, dotacje na zadania bieżące , ,00 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,23 61,08 1. wydatki bieżące , ,23 61, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 61, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,23 61, Pozostała działalność , ,96 95,96 1. wydatki bieżące , ,96 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,96 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 89, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 94, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400, ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400, ,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100,00 w tym zadania zlecone: 2 400, ,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,26 95, Ochotnicze straże pożarne , ,16 96,90 1. wydatki bieżące , ,16 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,67 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 99,32 7 Strona 6

7 75414 Obrona cywilna 4 500, ,85 93,06 1. wydatki bieżące 4 500, ,85 93, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500, ,85 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500, ,85 93,06 w tym zadania zlecone: 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,25 99,63 1. wydatki bieżące , ,25 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,88 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,73 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,73 98,31 1. wydatki bieżące , ,73 98, wydatki na obsługę długu jst , ,73 98, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólna ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,88 98, Szkoły podstawowe , ,78 99,54 1. wydatki bieżące , ,88 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,57 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,28 97, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,06 98,35 2. wydatki majątkowe 8 900, ,90 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 900, ,90 99, Przedszkola , ,37 95,83 1. wydatki bieżące , ,81 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,94 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03 83, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 98,71 2. wydatki majątkowe , ,56 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 100, Gimnazja , ,23 99,48 1. wydatki bieżące , ,23 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,85 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,37 96, Dowożenie uczniów do szkół , ,17 96,53 1. wydatki bieżące , ,17 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,17 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 360, ,92 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 96,71 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,16 98,91 1. wydatki bieżące , ,16 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,99 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 96, dotacje na zadania bieżące 2 189, ,61 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 995, ,56 98,89 2. wydatki majątkowe 4 000, ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 900, ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100,00 100,00 100,00 8 Strona 7

8 80130 Szkoły zawodowe 5 679, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 5 679, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 5 679, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 89,42 1. wydatki bieżące , ,70 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,70 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,70 89, Stołówki szkolne , ,60 96,70 1. wydatki bieżące , ,60 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 93, świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 729,42 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,62 96,04 1. wydatki bieżące , ,62 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,62 96, Pozostała działalność , ,25 90,59 1. wydatki bieżące , ,01 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,01 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 81, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 92,96 2. wydatki majątkowe , ,24 88, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 88, OCHRONA ZDROWIA , ,32 83, Programy polityki zdrowotnej 9 211, ,00 68,59 1. wydatki bieżące 9 211, ,00 68, dotacje na zadania bieżące 9 211, ,00 68, Zwalczanie narkomanii 6 995, ,95 98,53 1. wydatki bieżące 6 995, ,95 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 995, ,95 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 030, ,88 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 965, ,07 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,37 81,77 1. wydatki bieżące , ,65 78, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 78, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 66,36 2. wydatki majątkowe , ,72 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,72 97, Pozostała działalność , ,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 w tym zadania zlecone: 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,18 96, Domy pomocy społecznej , ,87 99,98 1. wydatki bieżące , ,87 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,87 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 99, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Rodziny zastępcze 7 500, ,21 91,88 1. wydatki bieżące 7 500, ,21 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 500, ,21 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500, ,21 91,88 9 Strona 8

9 Wspieranie rodziny , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,24 95,28 społecznego 1. wydatki bieżące , ,24 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 82, dotacje na zadania bieżące , ,23 52, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 w tym zadania zlecone: , ,59 95,45 1. wydatki bieżące , ,59 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261, ,69 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , ,05 96,21 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. wydatki bieżące , ,05 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 96,21 w tym zadania zlecone: , ,65 98,51 1. wydatki bieżące , ,65 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98,51 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,37 99,56 1. wydatki bieżące , ,37 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500, ,00 84, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500, ,00 84, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 99,64 Dodatki mieszkaniowe , ,21 99,80 1. wydatki bieżące , ,21 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 99,80 Zasiłki stałe , ,28 99,76 1. wydatki bieżące , ,28 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 99, dotacje na zadania bieżące 500,00 344,10 68,82 Ośrodki pomocy społecznej , ,49 95,77 1. wydatki bieżące , ,49 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,01 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 96,48 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,64 91,68 1. wydatki bieżące , ,64 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,64 91, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 91,68 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,69 99,41 1. wydatki bieżące , ,69 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,24 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 99,99 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,13 97,83 1. wydatki bieżące , ,13 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 97,66 w tym zadania zlecone: , ,00 95,05 1. wydatki bieżące , ,00 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,05 10 Strona 9

10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,50 90, Kluby dziecięce , ,92 97,49 1. wydatki bieżące , ,92 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,92 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 96, Pozostała działalność , ,58 88,45 1. wydatki bieżące , ,58 88, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,58 88, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,41 88, Świetlice szkolne , ,78 94,66 1. wydatki bieżące , ,78 94, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,42 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,66 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 78, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 93, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,63 74,05 1. wydatki bieżące , ,63 74, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,63 74, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 080, ,95 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 98,81 1. wydatki bieżące , ,00 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 000, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,61 67, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,83 49,55 1. wydatki bieżące , ,40 29, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 29, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 813, ,44 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 22,80 2. wydatki majątkowe , ,43 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,43 99, Gospodarka odpadami , ,27 99,30 1. wydatki bieżące , ,27 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,27 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,27 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,86 92,45 1. wydatki bieżące , ,86 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 87, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, ,70 35, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,40 38,33 1. wydatki bieżące , ,40 38, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 38, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 38, Schroniska dla zwierząt 2 000, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 2 000, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,05 83,10 1. wydatki bieżące , ,05 82, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 82,96 2. wydatki majątkowe , ,00 90, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,95 97,34 1. wydatki bieżące , ,95 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,95 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,95 96,73 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 11 Strona 10

11 90095 Pozostała działalność , ,25 57,52 1. wydatki bieżące , ,21 52, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 80, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 77, dotacje na zadania bieżące 8 090, ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,88 50,45 2. wydatki majątkowe , ,04 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500, ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,04 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,52 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,49 99,10 1. wydatki bieżące , ,00 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 0,00 0, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,49 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,07 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,42 100, Biblioteki , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,24 91,49 1. wydatki bieżące , ,24 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,24 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 91, Pozostała działalność , ,79 99,82 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,79 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,45 99, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,67 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,67 99, KULTURA FIZYCZNA , ,80 97, Obiekty sportowe , ,68 97,75 2. wydatki majątkowe , ,68 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 97, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,91 97,32 1. wydatki bieżące , ,91 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000, ,91 58, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, ,91 58, dotacje na zadania bieżące , ,00 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600, ,00 100, Pozostała działalność , ,21 99,41 1. wydatki bieżące , ,02 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, ,02 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 150, ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,19 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,19 99,27 Razem , ,51 92,57 12 Strona 11

12 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM , ,51 92,57 w tym: 1. wydatki bieżące , ,82 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,59 94,41 ######## wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 98,45 ######## wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,54 86, dotacje na zadania bieżące , ,26 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 97, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.6. wydatki na obsługę długu jst , ,73 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,89 65,21 2. wydatki majątkowe , ,69 95, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 92, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,88 99,97 1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z 2910 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie , , , , ,00 344,10 2 Grupa wydatków 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje wydatki z 6660 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie , , ,00 100,00 13 Strona 12

13 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Lp. NAZWA Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem , ,00 95,86 2. Wydatki ogółem , ,51 92,57 3. Wynik (deficyt) (1-2) , ,51 67,80 4. Finansowanie ( ) , ,71 97, Przychody budżetu , ,71 98,12 w tym: -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych , ,71 105,43 - zaciągane kredyty bankowe , ,00 86, Rozchody budżetu , ,00 100,00 w tym: - spłata rat zaciągniętego kredytu , ,00 100,00 14 Strona 13

14 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Dział Rozdział Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,16 100, , ,16 100, Pozostała działalność , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,16 100, Pozostała działalność , ,16 100,00 1. wydatki bieżące , ,16 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 100,00 Administracja publiczna , ,00 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400, ,94 100, , ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400, ,94 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2 400, ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400, ,94 100,00 ochrony prawa 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100,00 Ochrona zdrowia 924,00 924,00 100,00 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 Pomoc społeczna , ,24 293, , ,24 96, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 95, , ,59 95,45 1. wydatki bieżące , ,59 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261, ,69 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 15 Strona 14

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo