- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze na 2012 rok Dochody budżetu uchwalono na kwotę; Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; Nr XVIII/102/2011 ( ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 zł celowa na kwotę; ,00 zł) ,34 zł ,94 zł ,00 zł W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec roku budżetowego przedstawia się następująco: DOCHODY Plan 2012 Wykonanie na dzień r. - co stanowi - 96 % - ustalonego planu WYDATKI Plan 2012 Wykonanie na dzień r., - co stanowi 93 % - ustalonego planu ,14 zł ,00 zł ,19 zł ,51 zł Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr inż. Kazimierz Ściążko Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,11 99,03 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,11 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 100, , ,95 91,80 LEŚNICTWO 1 000, ,51 165,55 w tym: dochody bieżące: 1 000, ,51 165,55 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000, ,51 165,55 oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,62 114,85 w tym: dochody majątkowe: , ,36 108,27 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,36 145,01 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych w tym: dochody bieżące: , ,26 117,86 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 101,20 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,84 121,82 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 2 000, ,42 90,67 - pozostałe odsetki 3 000, ,47 124,88 - wpływy z różnych dochodów , ,33 100,36 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,66 71,97 w tym: dochody majątkowe: , ,22 34,21 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów , ,24 100,00 majątkowych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 915, ,98 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,44 94,50 - wpływy z różnych dochodów , ,49 92,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253, ,00 100,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 75,95 151,90 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 - pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400, ,94 100,00 w tym: dochody bieżące: 2 400, ,94 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400, ,94 100,00 3 Strona 2

3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500,00 500,00 100, , ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH , ,02 100,70 POBOREM w tym: dochody bieżące: , ,02 100,70 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 250,15 - podatek od nieruchomości , ,78 100,14 - podatek rolny , ,13 98,11 - podatek leśny , ,74 104,52 - podatek od środków transportowych , ,91 104,67 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 22,51 - podatek od spadków i darowizn , ,50 78,78 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 89,55 - wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 50,95 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,66 99,96 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,14 100,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000, ,71 146,89 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,68 96,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 677,20 - wpływy z różnych opłat 3 000,00 8,80 0,29 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,14 177,17 - pozostałe odsetki , ,11 62,83 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 99,33 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,56 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,29 100,00 - subwencje ogólne, w tym: , ,00 100,00 - część oświatowa , ,00 100,00 - część równoważąca , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,29 100,00 - środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,27 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,27 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,33 86,92 w tym: dochody bieżące: , ,33 86,74 - wpływy z różnych opłat , ,70 68,02 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 91,51 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług , ,10 73,18 - wpływy z różnych dochodów , ,49 116,71 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,24 98,05 w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe odsetki 0,00 0,37 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 680, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących , ,93 98,10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 352,00 352,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych OCHRONA ZDROWIA 924,00 924,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 924,00 924,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA , ,45 96,62 w tym: dochody bieżące: , ,45 96,61 - wpływy z różnych opłat 0,00 79,20 - wpływy z usług 4 000, ,00 - pozostałe odsetki 3 000, ,52 52,42 -wpływy z różnych dochodów 5 000, ,29 86,99 4 Strona 3

4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,24 95,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,49 99,66 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 80,28 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,69 60,32 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,24 98,79 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,87 95,87 w tym: dochody bieżące: , ,87 95,87 - wpływy z różnych opłat , ,20 35,50 - wpływy z usług 500,00 348,00 69,60 - pozostałe odsetki 0,00 5,07 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,60 99,88 w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,05 72,04 w tym: dochody bieżące: , ,05 72,04 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" , ,75 44,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99,51 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,05 99,90 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,48 30,81 w tym: dochody bieżące: , ,48 29,97 - wpływy z różnych opłat , ,94 78,97 - wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,70 148,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,95 99,21 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,89 17,74 LIFE+ 2 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,26 83,17 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,26 81,79 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,26 81,79 KULTURA FIZYCZNA , ,14 97,75 w tym: dochody majątkowe: , ,14 97,75 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,14 97,75 RAZEM , ,00 95,86 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM , ,00 95,86 w tym: 1) dochody bieżące , ,75 96,19 2) dochody majątkowe , ,25 85,46 1 Po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność projektu pn: "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze" w ramach MRPO na lata środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wpłyną w I półroczu 2013 r. 2 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w ramach instrumentu finansowego LIFE+) wpłynie do budżetu gminy w I półroczu 2013 r. w związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych zadań 5 Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,54 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 100,00 2. wydatki majątkowe , ,29 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,29 100, Izby Rolnicze 2 420, ,42 89,07 1. wydatki bieżące 2 420, ,42 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 420, ,42 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 420, ,42 89, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,75 98,29 2. wydatki majątkowe , ,75 98, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 50, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,75 100, Pozostała działalność , ,08 99,96 1. wydatki bieżące , ,08 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,08 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 99,96 w tym zadania zlecone: , ,16 100,00 1. wydatki bieżące , ,16 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,43 92, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26, Drogi publiczne powiatowe , ,30 99,98 1. wydatki bieżące , ,30 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 12,00 11,98 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12,00 11,98 99, dotacje na zadania bieżące , ,32 99,95 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,37 82,41 1. wydatki bieżące , ,79 80, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,79 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 80,24 2. wydatki majątkowe , ,58 90, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 89,62 2. wydatki majątkowe , ,50 89, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 89, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,87 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 41,29 1. wydatki bieżące , ,52 51, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,52 51, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,52 51,96 2. wydatki majątkowe ,00 668,00 3, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 668,00 3, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,81 96,48 2. wydatki majątkowe , ,81 96, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,81 96, Pozostała działalność , ,54 88,51 1. wydatki bieżące , ,21 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,21 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 88,02 2. wydatki majątkowe , ,33 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,33 99,97 6 Strona 5

6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,02 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,11 95,73 1. wydatki bieżące , ,11 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,11 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 676, ,04 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,07 95, Cmentarze 3 000, ,91 42,23 1. wydatki bieżące 3 000, ,91 42, wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000, ,91 42, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, ,91 42, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,50 93, Urzędy wojewódzkie , ,06 87,66 1. wydatki bieżące , ,06 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 88, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 71,14 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Starostwa powiatowe 1 400, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 1 400, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 96,73 1. wydatki bieżące , ,68 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,68 77, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 77, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 94,50 1. wydatki bieżące , ,37 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,37 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, ,00 64,67 2. wydatki majątkowe , ,39 67, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 64, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 035, ,39 99, Promocja J S T , ,81 69,80 1. wydatki bieżące , ,81 69, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,81 62, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 62, dotacje na zadania bieżące , ,00 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,23 61,08 1. wydatki bieżące , ,23 61, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 61, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,23 61, Pozostała działalność , ,96 95,96 1. wydatki bieżące , ,96 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,96 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 89, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 94, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400, ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400, ,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100,00 w tym zadania zlecone: 2 400, ,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,26 95, Ochotnicze straże pożarne , ,16 96,90 1. wydatki bieżące , ,16 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,67 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 99,32 7 Strona 6

7 75414 Obrona cywilna 4 500, ,85 93,06 1. wydatki bieżące 4 500, ,85 93, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500, ,85 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500, ,85 93,06 w tym zadania zlecone: 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,25 99,63 1. wydatki bieżące , ,25 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,88 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,73 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,73 98,31 1. wydatki bieżące , ,73 98, wydatki na obsługę długu jst , ,73 98, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólna ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,88 98, Szkoły podstawowe , ,78 99,54 1. wydatki bieżące , ,88 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,57 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,28 97, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,06 98,35 2. wydatki majątkowe 8 900, ,90 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 900, ,90 99, Przedszkola , ,37 95,83 1. wydatki bieżące , ,81 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,94 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03 83, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 98,71 2. wydatki majątkowe , ,56 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 100, Gimnazja , ,23 99,48 1. wydatki bieżące , ,23 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,85 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,37 96, Dowożenie uczniów do szkół , ,17 96,53 1. wydatki bieżące , ,17 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,17 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 360, ,92 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 96,71 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,16 98,91 1. wydatki bieżące , ,16 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,99 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 96, dotacje na zadania bieżące 2 189, ,61 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 995, ,56 98,89 2. wydatki majątkowe 4 000, ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 900, ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100,00 100,00 100,00 8 Strona 7

8 80130 Szkoły zawodowe 5 679, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 5 679, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 5 679, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 89,42 1. wydatki bieżące , ,70 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,70 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,70 89, Stołówki szkolne , ,60 96,70 1. wydatki bieżące , ,60 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 93, świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 729,42 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,62 96,04 1. wydatki bieżące , ,62 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,62 96, Pozostała działalność , ,25 90,59 1. wydatki bieżące , ,01 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,01 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 81, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 92,96 2. wydatki majątkowe , ,24 88, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 88, OCHRONA ZDROWIA , ,32 83, Programy polityki zdrowotnej 9 211, ,00 68,59 1. wydatki bieżące 9 211, ,00 68, dotacje na zadania bieżące 9 211, ,00 68, Zwalczanie narkomanii 6 995, ,95 98,53 1. wydatki bieżące 6 995, ,95 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 995, ,95 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 030, ,88 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 965, ,07 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,37 81,77 1. wydatki bieżące , ,65 78, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 78, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 66,36 2. wydatki majątkowe , ,72 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,72 97, Pozostała działalność , ,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 w tym zadania zlecone: 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,18 96, Domy pomocy społecznej , ,87 99,98 1. wydatki bieżące , ,87 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,87 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 99, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Rodziny zastępcze 7 500, ,21 91,88 1. wydatki bieżące 7 500, ,21 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 500, ,21 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500, ,21 91,88 9 Strona 8

9 Wspieranie rodziny , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,24 95,28 społecznego 1. wydatki bieżące , ,24 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 82, dotacje na zadania bieżące , ,23 52, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 w tym zadania zlecone: , ,59 95,45 1. wydatki bieżące , ,59 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261, ,69 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , ,05 96,21 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. wydatki bieżące , ,05 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 96,21 w tym zadania zlecone: , ,65 98,51 1. wydatki bieżące , ,65 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98,51 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,37 99,56 1. wydatki bieżące , ,37 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500, ,00 84, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500, ,00 84, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 99,64 Dodatki mieszkaniowe , ,21 99,80 1. wydatki bieżące , ,21 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 99,80 Zasiłki stałe , ,28 99,76 1. wydatki bieżące , ,28 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 99, dotacje na zadania bieżące 500,00 344,10 68,82 Ośrodki pomocy społecznej , ,49 95,77 1. wydatki bieżące , ,49 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,01 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 96,48 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,64 91,68 1. wydatki bieżące , ,64 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,64 91, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 91,68 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,69 99,41 1. wydatki bieżące , ,69 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,24 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 99,99 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,13 97,83 1. wydatki bieżące , ,13 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 97,66 w tym zadania zlecone: , ,00 95,05 1. wydatki bieżące , ,00 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,05 10 Strona 9

10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,50 90, Kluby dziecięce , ,92 97,49 1. wydatki bieżące , ,92 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,92 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 96, Pozostała działalność , ,58 88,45 1. wydatki bieżące , ,58 88, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,58 88, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,41 88, Świetlice szkolne , ,78 94,66 1. wydatki bieżące , ,78 94, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,42 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,66 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 78, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 93, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,63 74,05 1. wydatki bieżące , ,63 74, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,63 74, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 080, ,95 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 98,81 1. wydatki bieżące , ,00 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 000, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,61 67, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,83 49,55 1. wydatki bieżące , ,40 29, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 29, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 813, ,44 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 22,80 2. wydatki majątkowe , ,43 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,43 99, Gospodarka odpadami , ,27 99,30 1. wydatki bieżące , ,27 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,27 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,27 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,86 92,45 1. wydatki bieżące , ,86 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 87, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, ,70 35, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,40 38,33 1. wydatki bieżące , ,40 38, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 38, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 38, Schroniska dla zwierząt 2 000, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 2 000, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,05 83,10 1. wydatki bieżące , ,05 82, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 82,96 2. wydatki majątkowe , ,00 90, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,95 97,34 1. wydatki bieżące , ,95 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,95 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,95 96,73 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 11 Strona 10

11 90095 Pozostała działalność , ,25 57,52 1. wydatki bieżące , ,21 52, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 80, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 77, dotacje na zadania bieżące 8 090, ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,88 50,45 2. wydatki majątkowe , ,04 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500, ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,04 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,52 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,49 99,10 1. wydatki bieżące , ,00 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 0,00 0, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,49 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,07 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,42 100, Biblioteki , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,24 91,49 1. wydatki bieżące , ,24 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,24 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 91, Pozostała działalność , ,79 99,82 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,79 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,45 99, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,67 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,67 99, KULTURA FIZYCZNA , ,80 97, Obiekty sportowe , ,68 97,75 2. wydatki majątkowe , ,68 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 97, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,91 97,32 1. wydatki bieżące , ,91 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000, ,91 58, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, ,91 58, dotacje na zadania bieżące , ,00 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600, ,00 100, Pozostała działalność , ,21 99,41 1. wydatki bieżące , ,02 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, ,02 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 150, ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,19 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,19 99,27 Razem , ,51 92,57 12 Strona 11

12 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM , ,51 92,57 w tym: 1. wydatki bieżące , ,82 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,59 94,41 ######## wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 98,45 ######## wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,54 86, dotacje na zadania bieżące , ,26 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 97, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.6. wydatki na obsługę długu jst , ,73 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,89 65,21 2. wydatki majątkowe , ,69 95, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 92, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,88 99,97 1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z 2910 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie , , , , ,00 344,10 2 Grupa wydatków 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje wydatki z 6660 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie , , ,00 100,00 13 Strona 12

13 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Lp. NAZWA Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem , ,00 95,86 2. Wydatki ogółem , ,51 92,57 3. Wynik (deficyt) (1-2) , ,51 67,80 4. Finansowanie ( ) , ,71 97, Przychody budżetu , ,71 98,12 w tym: -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych , ,71 105,43 - zaciągane kredyty bankowe , ,00 86, Rozchody budżetu , ,00 100,00 w tym: - spłata rat zaciągniętego kredytu , ,00 100,00 14 Strona 13

14 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Dział Rozdział Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,16 100, , ,16 100, Pozostała działalność , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,16 100, Pozostała działalność , ,16 100,00 1. wydatki bieżące , ,16 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 100,00 Administracja publiczna , ,00 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400, ,94 100, , ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400, ,94 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2 400, ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400, ,94 100,00 ochrony prawa 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100,00 Ochrona zdrowia 924,00 924,00 100,00 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 Pomoc społeczna , ,24 293, , ,24 96, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 95, , ,59 95,45 1. wydatki bieżące , ,59 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261, ,69 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 15 Strona 14

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia 14.12.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 70 4 5 29 00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo