ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 st. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Burmistrz Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK Dochody budżetu Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Ogółem % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,35 100,00% , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Leśnictwo 2 045, ,58 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 2 045, ,58 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 355, ,69 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 355, ,69 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 690,00 689,89 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 690,00 689,89 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1

3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar 5 903, ,37 151,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 wpływy z różnych dochodów , ,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 99,77% 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 410, ,63 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 410, ,63 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 410, ,56 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 98,95% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,75 97,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , ,42 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i służebności 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,15 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat , ,23 98,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,71 95,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , ,24 101,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 2

4 b) dochody majątkowe , ,21 100,06% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,28 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,93 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , ,16 102,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,16 102,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 101,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 3 200, ,37 92,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,18 111,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Informatyka , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,29 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 3

5 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,64 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,18 101,17% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,87 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,87 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,17 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,70 105,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 110,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,71 110,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 34,00 33,50 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 96,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 4 112, ,28 100,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,67 111,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 4

6 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,43 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 7 876, ,43 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 876, ,43 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 862, ,04 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 14,00 13,39 95,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,54 100,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 106,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,85 106,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od działalności , ,65 106,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 95,00 113,20 119,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 5

7 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,38 101,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,38 101,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,15 101,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,26 109,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,00 101,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 105,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat 700,00 658,40 94,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,57 66,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,46 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,18 99,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,55 99,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,31 101,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych , ,25 100,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,56 137,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 100,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności , ,83 102,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,91 116,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,87 90,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,47 94,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,94 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,59 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 6

8 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,12 100,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych , ,86 102,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1 097, ,30 234,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,15 102,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 783,00 783,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 800, ,24 96,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,18 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 98,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,38 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,01 94,81% , ,91 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,40 95,86% , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,10 90,64% , ,61 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 705,00 563,00 79,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 7

9 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,65 89,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 90,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 2 101, ,69 56,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów , ,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,72 54,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,61 95,02% , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,22 97,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe , ,30 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 708,00 707,30 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Przedszkola , ,41 97,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,41 97,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,73 90,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,92 93,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,25 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 1 480, ,23 84,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 8

10 0970 wpływy z różnych dochodów , ,28 98,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,45 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 568,00 567,55 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja , ,86 94,33% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,86 94,33% , ,73 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 463,00 472,00 101,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 99,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 950,00 950,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 700,00 705,86 100,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,79 60,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,73 96,71% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań , ,45 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły artystyczne 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,92 88,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 9

11 a) dochody bieżące , ,92 88,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,00 94,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług , ,58 88,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 25,00 17,34 69,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,13 85,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,13 85,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 3 706, ,40 84,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 8 890, ,92 86,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 30,00 8,81 29,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,67 59,79% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 59,79% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,10 64,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,57 53,93% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 10

12 a) dochody bieżące 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,63 99,96% , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 13,00 12,49 96,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,17 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia wychowawcze , ,45 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 50,00 23,21 46,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,24 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 99,95% , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,58 99,95% , ,01 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00 50,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 79,00 78,40 99,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , ,44 93,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,56 92,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,01 100,00% , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 11

13 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,17 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 98,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,59 98,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 74,00 73,59 99,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 95,74% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 087, ,77 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,91 99,69% , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,91 99,69% , ,79 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 12

14 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 300, ,25 98,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1,00 0,35 35,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,79 99,70% , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,11 99,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,72 98,43% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,72 98,43% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 60,00 60,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 124, ,26 100,00% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 41,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 102,29% 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,57 100,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 100,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 1 169, ,44 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 4 137, ,75 131,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 13

15 0970 wpływy z różnych dochodów 6 747, ,38 82,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,30 102,51% 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 a) dochody bieżące , ,30 102,51% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,74 102,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat , ,86 109,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 650, ,35 108,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,35 63,89% 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty produktowej 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,20 99,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,20 99,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 12,00 11,60 96,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z dywidend , ,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 93,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 14

16 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 172, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99,03% 0,00 0,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , ,73 104,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,73 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,73 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 107,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,04 103,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 700, ,43 151,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,38 102,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 900, ,00 116,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 900, ,00 116,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 900,00 900,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 15

17 Razem , ,10 100,09% , , , , , ,35 a) dochody bieżące , ,70 100,09% , , , , , ,35 - dotacje i środki na finansowanie , ,38 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,40 100,04% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 16

18 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK Wydatki budżetu Dział Rozdz. Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98,53% , ,35 0,00 0, , , Melioracje wodne , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 170, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 97,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 99,81% , ,35 0,00 0, , ,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1

19 020 Leśnictwo 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 97,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 97,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 7 257, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 7 257, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,08 97,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 2

20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,25 96,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,88 90,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,24 90,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 93,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 90,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 882,64 88,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,37 99,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 99,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,68 99,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,28 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,46 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 99,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,82 99,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,40 92,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 3

21 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 92,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 95,75% 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne jednostki obsługi gospodarki , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowej wydatki bieżące , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 95,16% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,71 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,71 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 150, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 96,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 91,52% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 91,52% 0,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,57 96,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,57 96,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,57 96,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 97,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 96,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,44 64,76% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 4

22 wydatki bieżące , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Informatyka , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 700, ,80 92,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 95,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,22 96,84% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,06 90,32% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 5

23 wydatki bieżące 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,31 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 838,62 27,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 838,62 27,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 99,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,90 97,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,06 97,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 97,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 98,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 90,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,84 88,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 88,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,53 96,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,53 99,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,94 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 99,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 98,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,34 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 148 918,15 145 285,34 01095 Pozostała działalność 148 918,15 145 285,34 0750 dochody z najmu i dżierżawy składników

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK PLAN NA 2012 ROK Wykonanie 2012 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo