ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 st. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzesku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół w Tarnowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Burmistrz Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK Dochody budżetu Dział Rozdz. Paragraf Nazwa Ogółem % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,35 100,00% , ,35 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,35 100,00% , ,35 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Leśnictwo 2 045, ,58 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 2 045, ,58 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 1 355, ,69 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 355, ,69 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 690,00 689,89 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 690,00 689,89 99,98% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1

3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 0,00-11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,47 106,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar 5 903, ,37 151,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 wpływy z różnych dochodów , ,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 99,77% 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 410, ,63 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 3 410, ,63 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 410, ,56 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 98,95% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,75 97,28% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie , ,42 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i służebności 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania , ,15 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieczystego nieruchomości 0690 wpływy z różnych opłat , ,23 98,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,71 95,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , ,24 101,91% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 2

4 b) dochody majątkowe , ,21 100,06% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,28 100,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,93 100,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność , ,16 102,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,16 102,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,61 101,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 3 200, ,37 92,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,18 111,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Informatyka , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,29 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 3

5 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,64 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,18 101,17% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,87 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,87 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,17 95,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,70 105,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 110,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,71 110,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 34,00 33,50 98,53% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,26 96,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 4 112, ,28 100,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,67 111,63% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 22,00 21,60 98,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 4

6 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,75 90,65% , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 650,00 650,00 100,00% 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,43 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 7 876, ,43 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 7 876, ,43 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 862, ,04 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 14,00 13,39 95,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,54 100,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 106,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,85 106,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od działalności , ,65 106,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 95,00 113,20 119,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 5

7 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,38 101,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,38 101,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,15 101,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,26 109,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,00 101,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 105,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat 700,00 658,40 94,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,57 66,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,46 101,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od nieruchomości , ,18 99,11% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego , ,55 99,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku leśnego , ,31 101,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od środków transportowych , ,25 100,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,56 137,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty targowej , ,00 100,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku od czynności , ,83 102,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,91 116,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,87 90,59% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 99,52% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty skarbowej , ,47 94,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,94 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,59 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 6

8 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,12 100,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych , ,86 102,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kar pieniężnych od osób fizycznych 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1 097, ,30 234,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat , ,15 102,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 783,00 783,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 0920 wpływy z pozostałych odsetek 1 800, ,24 96,12% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,18 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,18 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 100,25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 98,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,38 100,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,01 94,81% , ,91 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,40 95,86% , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,10 90,64% , ,61 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 705,00 563,00 79,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 7

9 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,65 89,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,00 90,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 2 101, ,69 56,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów , ,21 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,72 54,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,61 95,02% , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,22 97,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe , ,30 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 708,00 707,30 99,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 74,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Przedszkola , ,41 97,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,41 97,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,73 90,03% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,92 93,16% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników 1 700, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,25 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 1 480, ,23 84,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 8

10 0970 wpływy z różnych dochodów , ,28 98,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,45 99,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, 568,00 567,55 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja , ,86 94,33% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,86 94,33% , ,73 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 463,00 472,00 101,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 99,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług 950,00 950,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 700,00 705,86 100,84% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,79 60,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,73 96,71% , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań , ,45 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dowożenie uczniów do szkół , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,70 99,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły artystyczne 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 100,00 89,04 89,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,92 88,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 9

11 a) dochody bieżące , ,92 88,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,00 94,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług , ,58 88,69% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 25,00 17,34 69,36% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,13 85,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,13 85,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 3 706, ,40 84,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 8 890, ,92 86,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 30,00 8,81 29,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,67 59,79% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,67 59,79% , ,57 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,10 64,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,57 53,93% , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 10

12 a) dochody bieżące 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 920, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,63 99,96% , ,32 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,66 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 13,00 12,49 96,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,17 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia wychowawcze , ,45 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,45 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 50,00 23,21 46,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,24 100,00% , ,24 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 99,95% , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,58 99,95% , ,01 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50,00 50,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 79,00 78,40 99,24% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek , ,44 93,72% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,56 92,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,01 100,00% , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 11

13 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,17 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 98,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,59 98,28% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 74,00 73,59 99,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 95,74% , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,93 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,02 98,01% , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 087, ,77 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,91 99,69% , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,91 99,69% , ,79 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,41 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 12

14 0920 wpływy z pozostałych odsetek 2 300, ,25 98,14% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1,00 0,35 35,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,79 99,70% , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,11 99,57% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,72 98,43% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,72 98,43% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 60,00 60,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 124, ,26 100,00% 1 124, ,26 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 98,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,84 94,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 41,08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 102,29% 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,57 100,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,57 100,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 1 169, ,44 99,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 4 137, ,75 131,22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 13

15 0970 wpływy z różnych dochodów 6 747, ,38 82,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,30 102,51% 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 a) dochody bieżące , ,30 102,51% 0,00 0,00 0,00 0, , , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,74 102,64% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat , ,86 109,18% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1 650, ,35 108,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu podatków i opłat 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,35 63,89% 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 850,00 849,69 99,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat , ,70 103,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłaty produktowej 700, ,82 172,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,20 99,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,20 99,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 12,00 11,60 96,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z dywidend , ,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 93,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 14

16 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 172, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99,03% 0,00 0,00 0,00 0, , , Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 a) dochody bieżące 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 75,00% 0,00 0,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , ,73 104,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,73 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące , ,73 104,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 107,27% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z usług , ,04 103,54% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z pozostałych odsetek 700, ,43 151,06% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,38 102,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 900, ,00 116,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące 900, ,00 116,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 900,00 900,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 15

17 Razem , ,10 100,09% , , , , , ,35 a) dochody bieżące , ,70 100,09% , , , , , ,35 - dotacje i środki na finansowanie , ,38 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 b) dochody majątkowe , ,40 100,04% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Burmistrz Brzeska mgr inż. Grzegorz Wawryka Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 16

18 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2017 Burmistrza Brzeska z dnia 29 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK Wydatki budżetu Dział Rozdz. Nazwa Plan Ogółem Wykonanie % wykonania w tym zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w tym zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w tym na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między JST Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98,53% , ,35 0,00 0, , , Melioracje wodne , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,43 97,07% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 170, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 97,04% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące , ,60 86,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,74 99,77% , ,35 0,00 0, , ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 99,81% , ,35 0,00 0, , ,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 1

19 020 Leśnictwo 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 183,75 91,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 97,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 97,02% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 7 257, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 7 257, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 95,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,08 97,43% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne krajowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 2

20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,85 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,25 96,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,88 90,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,24 90,71% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 93,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 90,58% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 882,64 88,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,37 99,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,37 99,39% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,30 98,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,68 99,44% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,28 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,46 99,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,32 99,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 99,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,82 99,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,40 92,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 3

21 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 92,50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 95,75% 0,00 0,00 0,00 0, , , Różne jednostki obsługi gospodarki , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowej wydatki bieżące , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 99,83% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 95,16% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 wydatki bieżące , ,71 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,71 96,94% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 150, ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 96,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 91,52% 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 91,52% 0,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,57 96,26% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,57 96,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,57 96,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,95 97,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 96,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,44 64,76% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 4

22 wydatki bieżące , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 55,05% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,68 100,00% 0,00 0, , ,00 0,00 0, Informatyka , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,60 94,65% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 700, ,80 92,19% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 95,41% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,22 96,84% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,90 90,71% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,06 90,32% , ,17 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 99,99% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 5

23 wydatki bieżące 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2) dotacje na zadania bieżące 2 000,00 317,66 15,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,31 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,31 98,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 838,62 27,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 838,62 27,95% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 99,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,90 97,34% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,06 97,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,30 97,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 98,80% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 90,89% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,76 99,97% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , ,84 88,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 88,37% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,53 96,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,53 99,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) wydatki jednostek budżetowych , ,94 99,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,94 99,81% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 98,88% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F16A3AD9-9C10-4F3F-BBBB-95B09418C925. Podpisany Strona 6

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1000 1 pkt2i3 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY. z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 165/2016/B BURMISTRZA GMINY KĘTY z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 658,22 658,22 100,0% 01095 Pozostała działalność 658,22 658,22 100,0% 658,22 658,22 100,0% 600 Transport i

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00

PLAN DOCHODÓW NA ROK Źródło dochodów Plan. Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Pozostała działalność 2 000,00 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018 Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 Dochody bieżące 010 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 970 091,32 2 547 161,18 85,76 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. Plan na dzień 30.06.2016r Wykonanie na dzień 30.06.2016r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo