ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 1

2 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień r. z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) Dochody ogółem (plan po zmianach) Dochody ogółem (wykonanie) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2, 3 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 % wykon ania ogółem OGÓŁEM: , , , , , ,37 0,00 97,9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , ,11 0, ,41 0,00 310, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność 0, , , ,11 0, ,41 0,00 505, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0,00 0, ,41 0,00 0, ,41 0,00 - Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 2

3 2010 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 100,0 020 Leśnictwo , ,00 543,20 445,60 0,00 97,60 0,00 3, Gospodarka leśna , ,00 543,20 445,60 0,00 97,60 0,00 3, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 800,00 800,00 445,60 445,60 0,00 0,00 0,00 55, , ,00 97,60 0,00 0,00 97,60 0,00 0,6 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 3

4 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 0, Transport i łączność 0, , , ,00 0, ,00 0,00 113, Drogi publiczne gminne 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00-0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 100, , , , ,46 0, ,06 0,00 35, , , , ,03 0, ,06 0,00 6, , , , ,27 0,00 0,00 0,00 97, , , ,06 0,00 0, ,06 0,00 1,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 4

5 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , , ,76 0,00 0,00 0,00 121, Pozostała działalność , , , ,43 0,00 0,00 0,00 97, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,55 0,00 0,00 0,00 107, Wpływy z usług , , , ,13 0,00 0,00 0,00 78, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , , ,75 0,00 0,00 0,00 31,0 710 Działalność usługowa , , , ,72 0,00 0,00 0,00 144, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 224,26 224,26 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , ,57 0,00 0,00 0,00 64, Wpływy z różnych opłat , , , ,57 0,00 0,00 0,00 64,4 750 Administracja publiczna , , , , ,70 0,00 0,00 78, Urzędy wojewódzkie , , , ,85 0,00 0,00 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 5

6 gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72, ,00 10,85 10,85 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,70 0,00 0,00 28, , , , , ,70 0,00 0,00 28,5 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 6

7 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 182, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 100,0 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 100, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 99, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 69, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 69, , , , ,74 0,00 0,00 0,00 94,3 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 8

9 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , ,06 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 74, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 97, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 14, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 49, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 69,70 69,70 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , , , ,98 0,00 0,00 0,00 13, , , , ,13 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,02 0,00 0,00 0,00 103, , , , ,22 0,00 0,00 0,00 71, , , , ,95 0,00 0,00 0,00 91, , , , ,27 0,00 0,00 0,00 104,2 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 9

10 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 110, , ,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 64, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 103, , , , ,50 0,00 0,00 0,00 57, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 79, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, , , ,47 0,00 0,00 0,00 179,6 0,00 0,00 938,32 938,32 0,00 0,00 0, , , , ,63 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 109, , , , ,21 0,00 0,00 0,00 104, , , , ,10 0,00 0,00 0,00 101, , , , ,72 0,00 0,00 0,00 67,1 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 10

11 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 6,60 6,60 0,00 0,00 0,00-750,00 750,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 104,1 750,00 750,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 104, , , , ,64 0,00 0,00 0,00 102, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 102, , , , ,64 0,00 0,00 0,00 91,7 758 Różne rozliczenia , , , ,00 0, ,08 0,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0, ,08 0,00 99,9 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 11

12 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 84, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , ,08 0,00 0, ,08 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , , , ,19 0,00 835,55 0,00 99, Szkoły podstawowe 0, , , ,46 0,00 267,30 0,00 113, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 182,7 0,00 0,00 267,30 0,00 0,00 267,30 0,00-0,00 0,00 418,48 418,48 0,00 0,00 0,00-0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 12

13 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , , ,24 0,00 0,00 0,00 157,9 0, , , ,84 0,00 0,00 0,00 99,8 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Przedszkola , , , ,89 0,00 0,00 0,00 105, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 13

14 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , , ,45 0,00 0,00 0,00 33, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 116,64 116,64 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 237,00 237,00 0,00 0,00 0,00-0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 318,24 318,24 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 14

15 80110 Gimnazja 0, , , ,64 0,00 568,25 0,00 105, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 113,7 0,00 0,00 568,25 0,00 0,00 568,25 0,00-0,00 0,00 182,38 182,38 0,00 0,00 0,00-0,00 778,80 778,80 778,80 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00-0, , , ,46 0,00 0,00 0,00 99, , , , ,12 0,00 0,00 0,00 93,5 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 91,7 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 15

16 z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług , , , ,12 0,00 0,00 0,00 92, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00-0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 108,2 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 16

17 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 0,00 449,76 449,76 0,00 0,00 0,00-0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 82,8 0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 82,8 851 Ochrona zdrowia 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Pozostała działalność 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 852 Pomoc społeczna , , , ,66 0,00 0,00 0,00 99, Wspieranie rodziny 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,02 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 3,36 3,36 0,00 0,00 0, gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 99,9 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 18

19 państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , ,74 0,00 0,00 0,00 99, , ,00 343,51 343,51 0,00 0,00 0,00 6, , , , ,30 0,00 0,00 0,00 21, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,85 0,00 0,00 0,00 100,7 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 19

20 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów , , , ,08 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,28 0,00 0,00 0,00 99, , , , ,64 0,00 0,00 0,00 100,6 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 20

21 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , ,64 0,00 0,00 0,00 99, Dodatki mieszkaniowe 0,00 962,91 670,02 670,02 0,00 0,00 0,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 962,91 670,02 670,02 0,00 0,00 0,00 69, Zasiłki stałe , , , ,91 0,00 0,00 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo , , , ,91 0,00 0,00 0,00 98, , , , ,10 0,00 0,00 0,00 100,8 0,00 0,00 779,10 779,10 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 21

22 gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 450, , , ,71 0,00 0,00 0,00 107, Wpływy z usług 0,00 0, , ,40 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 400, , , ,70 0,00 0,00 0,00 99,5 50, ,00 226,61 226,61 0,00 0,00 0,00 22, Pozostała działalność 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 420,00 356,44 356,44 0,00 0,00 0,00 84,9 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 22

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100, , , , ,91 0,00 0,00 0,00 91,2 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 92,4 0, , , ,61 0,00 0,00 0,00 98,9 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 28, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 69, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 69,4 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 23

24 oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,32 0,00 0,00 0,00 96, Gospodarka odpadami , , , ,76 0,00 0,00 0,00 97, Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 94,76 94,76 0,00 0,00 0, , , , ,80 0,00 0,00 0,00 97, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0,00 491,90 491,90 0,00 0,00 0,00-0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,25 0,00 0,00 0,00 100,0 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 99,3 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 99, , , , ,89 0,00 0,00 0,00 34,3 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 24

25 0690 Wpływy z różnych opłat , , , ,89 0,00 0,00 0,00 31, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,0 926 Kultura fizyczna 0, , ,67 0,00 0, ,67 0,00 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,67 0,00 0, ,67 0,00 99,9 0, , ,67 0,00 0, ,67 0,00 99,9 OGÓŁEM: , , , , , ,37 0,00 97,9 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 25

26 Plan dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień r. z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) ogółem Dochody (plan po zmianach) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, OGÓŁEM: , , , , ,08 0, Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,11 0,00 0,00 0, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,11 0,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 26

27 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,11 0,00 0,00 0, Leśnictwo , ,00 800,00 0, ,00 0, Gospodarka leśna , ,00 800,00 0, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 27

28 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0, ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 28

29 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72, , ,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 29

30 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 182, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 182, , ,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 30

31 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego 7 614, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 31

32 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku leśnego 5 422, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 500, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 3 000, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 32

33 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,08 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 33

34 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,08 0, Wpływy z pozostałych odsetek , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, ,08 0,00 0, ,08 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,30 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 0, , ,83 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 34

35 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,40 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,43 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 35

36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 0, , ,08 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 778,80 778,80 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 36

37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,28 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 37

38 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,39 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,39 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,91 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 38

39 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze 0, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 39

40 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 600, , ,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , ,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 0,00 962,91 962,91 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 40

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. Zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/211/16 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 grudnia 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1000 1 pkt2i3 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia 14.12.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 70 4 5 29 00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2019 Nr IV/31/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 23 stycznia 2019 roku DOCHODY Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od do 010 01010 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do 400,00 0,00 0,0 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 84,41 8,4 84,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 272 600,00 262

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 4 02001 Gospodarka leśna 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY. Nazwa Plan ogółem DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCH na rok 2017 Nr XIX/157/2016 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 7105 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Nazwa Plan ogółem

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 400 40001 40002 700 70005 720 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 50 0750

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych

Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dochody budżetu w 2019 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 400 40002 600 60095 700 70005 750 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 27 20 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia...

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr... Rady Miasta Mława z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 960 777,00 4 70005 Gospodarka gruntami

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2017 rok

Dochody budżetu na 2017 rok Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 197 240,00

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Transport i łączność ,00

Transport i łączność ,00 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 600 3 4 bieżące Transport i łączność 500 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 436 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan Dochodów Budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2016 rok

Plan Dochodów Budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/133/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015r. Dz. Rozd. Plan Dochodów Budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść 2016r 020 Leśnictwo 1 500,00 02001

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 do uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r.

Tabela nr 1 do uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r. Tabela nr 1 do uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 4 01095 Pozostała działalność 5 00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ rok Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2017 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 970 091,32 2 547 161,18 85,76 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt )

Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt ) Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt ) w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo