ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2016 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2017 roku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 173 /2017 z dnia 24 marca 2017r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,93 98, , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,07 273, ,07 0, Wpływ z różnych dochodów , ,16 99, ,16 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , ,91 90, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 83, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,86 99, ,86 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 8 000, ,04 70, ,04 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,82 100, ,82 0, Transport i łączność , ,00 85, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 85, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 85, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,30 102, ,30 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,30 102, ,30 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 200, ,84 99, ,84 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 46,40 46,40 46,40 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , ,49 99, ,49 0, Wpływ z różnych dochodów 3 600, ,92 98, ,92 0, Wpływy z usług , ,64 104, ,64 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 58,01 19,34 58,01 0,00 2

3 0920 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, ,00 0, Administracja publiczna , ,46 103, ,46 0, Urzędy Wojewódzkie , ,55 99, ,55 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1,55 1,55 1,55 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,83 105, ,83 0, Wpływy z usług 1 600, ,70 107, ,70 0, Wpływ z różnych dochodów , ,13 105, ,13 0, Pozostała działalność 2 820, ,08 99, ,08 0, Wpływ z różnych dochodów 2 820, ,08 99, ,08 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 948, ,00 100, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 948, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 6 948, ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 390, ,40 91, ,40 0, Ochotnicze straże pożarne 4 390, ,40 91, ,40 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 610,40 61,04 610,40 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440 publicznych 3 390, ,00 100, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,18 101, ,18 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,56 47, ,56 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , ,56 48, ,56 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,30 102, ,30 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 100, ,00 0,00 3

4 0320 Wpływy z podatku rolnego 543,00 476,00 87,66 476,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 99, ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 99, ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00 194,00 97,00 194,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 11,60 23,20 11,60 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 900, ,70 303, ,70 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,57 100, ,57 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,20 101, ,20 0, Wpływy z podatku rolnego , ,15 99, ,15 0, Wpływy z podatku leśnego , ,80 99, ,80 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 99, ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 97, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, ,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,95 104, ,95 0, Wpływy z różnych opłat 3 950, ,00 99, ,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,47 64, ,47 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,64 99, ,64 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 97, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,28 99, ,28 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,27 98, ,27 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 81,20 81,20 81,20 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 150, ,89 97, ,89 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,11 101, ,11 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 720, ,11 96, ,11 0, Różne rozliczenia , ,22 100, , ,91 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,22 101, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,98 122, ,98 0,00 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,33 100, ,33 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,91 100,00 0, ,91 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,07 99, ,07 0, Szkoły podstawowe , ,37 99, ,37 0, Wpływy z różnych opłat 150,00 133,00 88,67 133,00 0, Wpływ z różnych dochodów 0,00 0,77 0,00 0,77 0, Wpływ z różnych dochodów 950,00 923,66 97,23 923,66 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnym ) , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,94 99, ,94 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,94 100, ,94 0, Wpływ z różnych dochodów 2 520, ,94 99, ,94 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,41 100, ,41 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,50 99, ,50 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,91 101, ,91 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja , ,35 93, ,35 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 383,98 76,80 383,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,37 89, ,37 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Pomoc społeczna , ,50 99, , , Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0,00 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 99, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminami (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowaniu dzieci , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminam (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 396, ,00 100,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,94 100, ,94 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,94 101, ,94 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,25 99, ,25 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,84 99, ,84 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,41 99, ,41 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,50 99, ,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,50 99, ,50 0, Zasiłki stałe , ,15 99, ,15 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) , ,15 99, ,15 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,86 100, ,86 0,00 6

7 0830 Wpływy z usług 3 100, ,80 102, ,80 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 68,06 68,06 68,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,80 99, ,80 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 161,00 160,80 99,88 160,80 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 99, ,40 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 99, ,40 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) , ,80 99, ,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 633, ,60 99, ,60 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 102, , , Gospodarka odpadami , ,52 102, ,52 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw , ,12 102, ,12 0, Wpływy z różnych opłat 3 900, ,40 99, ,40 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 573,00 114,60 573,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 213, ,00 100, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 213, ,00 100, ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 332,00 331,31 99,79 331, , Wpływy z opłaty produktowej 332,00 331,31 99,79 331,31 0, Pozostała działalność , ,06 100, ,06 0,00 7

8 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 0, , Wpływy z usług 1 168, ,30 105, ,30 0, Wpływy z różnych opłat 5 200, ,76 99, ,76 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 250, ,63 110, ,63 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 250, ,63 110, ,63 0, Wpływ z różnych dochodów 8 250, ,63 110, ,63 0, Kultura fizyczna , ,98 97, ,98 0, Pozostała działalność , ,98 97, ,98 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 150, ,11 97, ,11 0, Wpływy z różnych dochodów , ,87 97, ,87 0,00 Ogółem dochody , ,96 100, , ,91 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,96 100,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: , ,05 100,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe: , ,91 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 8

9 9

10 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 173 /2017 z dnia 24 marca 2017 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 98, , ,80 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 98, ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 800,00 292,97 292,97 292,97 0,00 0,00 0,00 0,00 292,97 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,33 92, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,45 93, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 72,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 95, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 7 000, ,39 57, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, ,39 57, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Pozostała działalność , ,82 100, , ,80 0,00 0,00 0, ,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 4 536, ,98 100, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,82 775,82 100,00 775,82 775,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Różne opłaty i składki , ,02 100, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, Transport i łączność , ,17 90, ,59 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,22 89, ,59 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , ,88 65, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,43 83, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług pozostałych , ,28 95, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Rózne opłaty i składki 3 700, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 94,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 12

13 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 87, , ,64 0,00 0,00 0, , , , ,18 85, , ,64 0,00 0,00 0, ,54 0,00 300,00 228,48 76,16 228,48 228,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 89, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 86, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup energii , ,45 99, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup usług pozostałych , ,64 97, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Rózne opłaty i składki 2 100, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,74 89, ,09 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 43, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup energii 4 000, ,42 51, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Zakup usług pozostałych , ,37 96, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,66 92, , ,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 95, , ,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,00 46, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,50 68, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Cmentarze 7 000, ,16 78, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 492,16 54,04 492,16 0,00 0,00 0,00 0,00 492,16 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , ,78 95, , ,43 0,00 0,00 0, ,35 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 817, ,74 100, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 211, ,79 100, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 554,63 79,23 554,63 0,00 0,00 0,00 0,00 554,63 0,00 700,00 554,63 79,23 554,63 0,00 0,00 0,00 0,00 554,63 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,83 88, , ,20 0,00 0,00 0, ,63 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,09 91, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 83, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 079, ,39 99, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 560, ,85 84, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 083,00 916,50 84,63 916,50 916,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 523,15 74,74 523,15 0,00 0,00 0,00 0,00 523,15 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 378,55 75,71 378,55 0,00 0,00 0,00 0,00 378,55 0, , ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,29 95, , ,28 0,00 0,00 0, ,01 0, , ,14 83, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, , ,91 99, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 91, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,31 66, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 88, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 91, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Zakup środków żywności 4 000, ,08 42, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Zakup energii , ,39 74, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 520,00 74,29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0, Zakup usług pozostałych , ,76 96, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,73 84, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, , ,06 46, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, Różne opłaty i składki , ,73 58, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 100, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , ,50 91, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,25 94, , ,71 0,00 0,00 0, ,54 0, , ,71 98, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe , ,99 99, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 92, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Zakup usług pozostałych , ,74 91, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,78 91, , ,24 0,00 0,00 0, ,54 0,00 15

16 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 81, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 99, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 100, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 100, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,54 469,54 100,00 469,54 469,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,13 505,13 100,00 505,13 505,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 67,27 67,27 100,00 67,27 67,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 72,38 72,38 100,00 72,38 72,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 3 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 358,66 19,30 358,66 0,00 0,00 0,00 0,00 358,66 0, ,63 110,17 10,43 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 0, Zakup środków żywności 429,35 429,35 100,00 429,35 0,00 0,00 0,00 0,00 429,35 0, Zakup środków żywności 131,88 131,88 100,00 131,88 0,00 0,00 0,00 0,00 131,88 0, Zakup usług pozostałych , ,20 97, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług pozostałych , ,28 96, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 16

17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 948, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 236, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji 5 712, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,32 91, , ,10 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 4 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 91, , ,10 0,00 0,00 0, , ,00 300,00 289,52 96,51 289,52 0,00 0,00 0,00 0,00 289,52 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 91, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 90, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 485, ,52 99, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 003, ,52 79, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 903,68 70,05 903,68 903,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, ,60 98, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 93, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup energii 9 500, ,74 96, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Zakup usług remontowych 8 500, ,25 87, , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,03 82, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 800,00 279,87 34,98 279,87 0,00 0,00 0,00 0,00 279,87 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 709, ,27 100, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , ,00 97,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 95, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,66 95, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 18

19 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostke samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,66 95, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,96 96, , , ,98 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,83 95, , , ,94 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 97, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,86 100, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 97, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 100, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 94, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,96 84, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 80, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 81, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, , ,24 87, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 19

20 4260 Zakup energii , ,42 88, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Zakup usług remontowych 1 500,00 750,30 50,02 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 750,30 0, Zakup usług zdrowotnych 3 900, ,83 77, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Zakup usług pozostałych , ,69 78, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,79 74, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, , ,10 56, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Różne opłaty i składki 5 500, ,53 87, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,07 100, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , ,50 59, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,90 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,44 95, , , ,64 0,00 0, ,70 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99, ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 88, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,40 97, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 100, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 99, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 987, ,23 93, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 975,21 59,98 6,15 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 0,00 20

21 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 72, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, , ,79 100, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Przedszkola , ,85 96, , ,43 0,00 0,00 0, ,42 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 95, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, , ,94 98, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 100, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 93, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 009, ,82 89, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 94, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 89, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup środków żywności , ,29 94, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, ,86 83, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Zakup energii 9 500, ,44 87, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 580,00 96,67 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0, Zakup usług pozostałych , ,93 72, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,62 95, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, , ,31 75, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Podróże służbowe 400,00 172,60 43,15 172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 172,60 0,00 21

22 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,37 100, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 400,00 377,96 94,49 377,96 0,00 0,00 0,00 0,00 377,96 0, Gimnazja , ,75 96, , ,95 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 97, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,28 96, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 100, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 96, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,99 91, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, ,80 62, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 85, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, , ,83 91, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Zakup energii , ,21 93, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup usług remontowych 1 400,00 662,00 47,29 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 88, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 7 000, ,53 81, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,20 68, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Różne opłaty i składki 3 800, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,91 100, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 22

23 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,99 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 94, , ,92 0,00 0,00 0, ,37 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 94, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 411, ,08 99, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 94, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 354, ,93 69, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 76, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 96, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 80,00 53,33 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0, Zakup usług pozostałych , ,53 98, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 63, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 461, ,33 100, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,40 84, ,40 440,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 440,00 44,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,40 89, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 23

24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300, ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 300, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,36 100, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,36 100, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,64 100, , , ,04 0,00 0, ,04 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,04 100, ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 24

25 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 100, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 737, ,16 100, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,43 100, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 142,62 142,62 100,00 142,62 0,00 0,00 0,00 0,00 142,62 0, Zakup energii 2 412, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, Zakup usług zdrowotnych 55,17 55,17 100,00 55,17 0,00 0,00 0,00 0,00 55,17 0, Zakup usług pozostałych 7 998, ,79 100, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860,63 860,63 100,00 860,63 0,00 0,00 0,00 0,00 860,63 0,00 109,58 109,58 100,00 109,58 0,00 0,00 0,00 0,00 109,58 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,40 98, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 300, ,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Ochrona zdrowia , ,69 56, , ,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zwalczanie narkomanii , ,75 31, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 68, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 26, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 25

26 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 59, , ,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,00 79, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 32, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług pozostałych , ,40 60, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 110,00 22,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0, ,48 480,00 13,86 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0, Pomoc społeczna , ,74 99, , ,49 0,00 0,00 0, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 77, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00 65,00 13,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0, Wspieranie rodziny , ,23 96, , ,98 0,00 0,00 0, ,25 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 432, ,08 94, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 049,00 592,90 56,52 592,90 592,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 750,00 75,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 98, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 65,00 16,25 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 26

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2016 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.4.2017 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 marca 2018 r. Poz. 900 UCHWAŁA NR XLVI/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE z dnia 26 stycznia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Zaklików na rok

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo