UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Ujazd mgr Piotr Zimny Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/218/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 30 czerwca 2016 r. Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu Gminy Ujazd za 2015 rok według szczegółowości budżetowej Dział Rozdzia ł Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % ZADANIA WŁASNE #DZIEL/0! BIEŻĄCE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600, ,12 99, Pozostała działalność 1 600, ,12 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 1 600, ,12 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,85 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 0,00 0,00 #DZIEL/0! Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,85 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,39 99, Wpływy z różnych opłat 1 230, ,00 165, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst , ,75 100, Pozostałe odsetki 2 700, ,71 96, Działalność usługowa 8 000, ,00 80, Cmentarze 8 000, ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 8 000, ,00 80,40 administracji rządowej 750 Administracja publiczna 4 005, ,13 118, Urzędy wojewódzkie 5,90 9,30 157, Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,90 9,30 157, Urzędy gmin 4 000, ,83 118, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,83 118,17 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,03 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,07 131,35 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 1

3 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,07 131,35 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,87 100, Podatek od nieruchomości , ,32 99, Podatek rolny 5 138, ,00 41, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 97, Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500, ,60 73, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,95 117,01 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,17 100, Podatek od nieruchomości , ,54 98, Podatek rolny , ,26 99, Podatek leśny , ,00 94, Podatek od środków transportowych , ,60 108, Podatek od spadków i darowizn , ,34 101, Wpływy z opłaty targowej , ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 103, Wpływy z różnych opłat , ,74 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200, ,88 231, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , ,13 103, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 103, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 7 500, ,81 101, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,39 105, Pozostałe odsetki 0,00 168,93 #DZIEL/0! Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,79 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,79 100, Różne rozliczenia , ,07 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,07 101,41 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 2

4 0920 Pozostałe odsetki 7 000, ,85 125, Wpływy z różnych dochodów , ,77 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,45 100, Oświata i wychowanie , ,03 95, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 470, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 9 600, ,00 100, Przedszkola , ,20 99, Wpływy z usług , ,20 98, Wpływy z różnych dochodów 3 370, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Gimnazja 8 185, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 1 975, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 6 210, ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 93, Wpływy z usług , ,50 93, Pozostała działalność , ,33 78, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z , ,33 78, , ,33 78,26 innych źródeł 851 Ochrona zdrowia , ,00 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 99, Pomoc społeczna , ,71 99, Wspieranie rodziny , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, , ,59 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 38,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 3

5 2360 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,59 99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art pkt 2 ustawy 4 700, ,00 98,94 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,85 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,85 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,26 99, Zasiłki stałe , ,01 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,41 98, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art pkt 2 ustawy 2 000, ,60 92, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2 490, ,00 80, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,07 103, Gospodarka odpadami , ,49 105, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,66 105, Wpływy z różnych opłat 7 000, ,98 106,57 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 4

6 0920 Pozostałe odsetki 800,00 822,85 102, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,49 99, Wpływy z różnych opłat , ,49 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych 0,00 31,09 #DZIEL/0! 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 31,09 #DZIEL/0! 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,99 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,99 99,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,69 99, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 300, ,30 101, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł , ,69 99, Kultura fizyczna , ,50 104, Obiekty sportowe , ,50 104, Wpływy z różnych opłat , ,50 104,70 DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM, w tym: , ,50 100,18 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,02 82,85 DOCHODY MAJĄTKOWE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,02 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,02 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,02 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , ,02 100, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 #DZIEL/0! 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 8 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,98 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,98 99,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 100, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,57 101,24 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 5

7 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100, Wpływy ze zbycia praw majątkowych 8 100, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,41 89, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,94 100, Różne rozliczenia finansowe , ,94 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,86 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , ,86 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,08 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,32 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,32 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , ,32 100,00 MAJĄTKOWE RAZEM: , ,26 99,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,20 100,00 Razem zadania własne: , ,76 100,14 ZADANIA ZLECONE #DZIEL/0! BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,76 100, Pozostała działalność , ,76 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,76 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,62 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 384, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 1 384, ,00 100,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 6

8 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej , ,62 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,62 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, ,47 99, Obrona cywilna 1 700, ,47 99,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 700, ,47 99, Oświata i wychowanie , ,97 96, Szkoły podstawowe , ,03 94,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,03 94, Gimnazja , ,95 98,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,95 98,82 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 75,00 74,99 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75,00 74,99 99, Pomoc społeczna , ,37 99,94 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,76 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,76 100,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 7

9 gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,29 93,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,29 93, Dodatki mieszkaniowe 364,00 364,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 364,00 364,00 100, Pozostała działalność 571,00 399,32 69,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 571,00 399,32 69,93 gminie ustawami Razem zadania zlecone bieżące , ,19 99,88 RAZEM WYKONANIE DOCHODÓW , ,95 100,12 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 8

10 Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Ujazd za 2015 r. według szczegółowości budżetowej Dzia ł Rozdział Rodzaj wydatków Plan Wykonanie % ZADANIA WŁASNE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 93, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,00 99,47 Wydatki bieżące, z tego: 3 583, ,00 89,17 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 583, ,00 89,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 583, ,00 89,17 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 99,67 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 99,67 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 6 700, ,31 96,72 Wydatki bieżące, z tego: 6 700, ,31 96,72 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 6 700, ,31 96,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 700, ,31 96, Pozostała działalność , ,54 88,51 Wydatki bieżące, z tego: , ,54 88,51 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,54 88,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,54 88, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,72 100, Dostarczanie ciepła , ,72 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: , ,72 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,72 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,46 98, Drogi publiczne powiatowe , ,98 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,98 100,00 - dotacje na zadania bieżące , ,98 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,08 99,02 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 9

11 Wydatki bieżące, z tego: , ,26 90,07 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,26 90,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,26 90,07 Wydatki majątkowe, z tego: , ,82 99,96 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,82 99,96 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne 2 460, ,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: 2 460, ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 460, ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,40 92,65 Wydatki bieżące, z tego: , ,40 92,65 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,40 92,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,40 92, Gospodarka mieszkaniowa , ,88 98, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,42 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,42 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,42 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,42 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 97,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,97 94,85 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,97 94,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,97 94,85 Wydatki majątkowe, z tego: , ,49 99,59 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,49 99,59 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,64 70, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,64 70,18 Wydatki bieżące, z tego: , ,64 70,18 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,64 70,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,64 70, Cmentarze , ,00 75,65 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 10

12 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 75,65 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 75,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 75, Administracja publiczna , ,34 95, Rada gminy , ,65 99,02 Wydatki bieżące, z tego: , ,65 99,02 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,72 96,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,72 96,83 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 99, Urzędy gmin , ,26 96,11 Wydatki bieżące, z tego: , ,59 96,02 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,39 96,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,83 97,06 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,56 92,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 96,99 Wydatki majątkowe, z tego: , ,67 99,97 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,67 99,97 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,15 83,15 Wydatki bieżące, z tego: , ,15 83,15 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,15 83,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 89,38 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,37 80, Pozostała działalność , ,28 96,66 Wydatki bieżące, z tego: , ,28 96,22 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,67 96,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 97,06 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,50 92,90 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,61 96,84 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,48 96, Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 11

13 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,48 96,81 Wydatki bieżące, z tego: , ,48 88,83 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,06 88,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 92,73 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,04 87,67 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,42 89,75 Wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,00 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,71 91, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , ,71 91,96 Wydatki bieżące, z tego: , ,71 91,96 - obsługa długu , ,71 91, Różne rozliczenia , ,00 31, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,37 94, Szkoły podstawowe , ,35 96,39 Wydatki bieżące, z tego: , ,35 96,39 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,20 96,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,23 96,91 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,97 94,04 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,15 97, Przedszkola , ,23 94,51 Wydatki bieżące, z tego: , ,03 94,50 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,83 94,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,93 97,42 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 12

14 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,90 87,23 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,20 96,37 Wydatki majątkowe, z tego: , ,20 97,13 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,20 97,13 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,19 95,78 Wydatki bieżące, z tego: , ,19 95,78 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,13 95,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 96,51 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,10 86,75 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,06 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 98,99 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 98,99 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 98,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,17 89,95 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,83 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,91 97,04 Wydatki bieżące, z tego: , ,91 97,04 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,91 97,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,75 98,76 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,16 81, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,02 88,43 Wydatki bieżące, z tego: , ,02 88,43 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,02 88,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,02 88, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,72 89,42 Wydatki bieżące, z tego: , ,72 89,42 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,72 89,42 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 97,62 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,67 82, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , ,10 98,93 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, z tego: , ,10 98,93 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,70 99,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,46 99,61 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 13

15 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 693, ,24 94,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 565, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , ,99 74,71 Wydatki bieżące, z tego: , ,99 74,71 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,10 75,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,35 73,76 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,75 83,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 350, ,89 45, Pozostała działalność , ,86 93,89 Wydatki bieżące, z tego: , ,86 93,89 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,05 98,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 92,70 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,48 99,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 27,06 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,81 95, Ochrona zdrowia , ,08 76, Lecznictwo ambulatoryjne , ,32 98,84 Wydatki bieżące, z tego: , ,32 98,84 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,32 98,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,32 98,84 - dotacje na zadania bieżące 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 4 500, ,00 88,89 Wydatki bieżące, z tego: 4 500, ,00 88,89 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 500, ,00 80,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500, ,00 80,00 - dotacje na zadania bieżące 2 000, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,76 60,96 Wydatki bieżące, z tego: , ,76 60,96 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,77 60,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 51,88 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,77 63,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 223,99 56, Pomoc społeczna , ,95 92,87 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 14

16 85202 Domy pomocy społecznej , ,49 97,53 Wydatki bieżące, z tego: , ,49 97,53 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,49 97,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,49 97, Wspieranie rodziny , ,08 79,72 Wydatki bieżące, z tego: , ,08 79,72 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 69,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,59 69,05 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 494, ,41 71,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 88, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 700, ,00 98,94 Wydatki bieżące, z tego: 4 700, ,00 98,94 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 700, ,00 98,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 700, ,00 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,85 98,67 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, z tego: , ,85 98,67 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,85 98,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,85 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,93 95,88 Wydatki bieżące, z tego: , ,93 95,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,93 95, Dodatki mieszkaniowe , ,85 73,31 Wydatki bieżące, z tego: , ,85 73,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,85 73, Zasiłki stałe , ,01 98,40 Wydatki bieżące, z tego: , ,01 98,40 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 000, ,60 92,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000, ,60 92,43 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,41 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,82 86,56 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 15

17 Wydatki bieżące, z tego: , ,82 86,56 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,15 86,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 89,19 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,79 67,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,67 97, Pozostała działalność , ,92 95,10 Wydatki bieżące, z tego: , ,92 95,10 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,62 75,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,62 75,54 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,30 96, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500,00 480,00 96, Pozostała działalność 500,00 480,00 96,00 Wydatki bieżące, z tego: 500,00 480,00 96,00 - dotacje na zadania bieżące 500,00 480,00 96, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,53 96, Świetlice szkolne , ,53 95,71 Wydatki bieżące, z tego: , ,53 95,71 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,08 96,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 96,02 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,16 97,83 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 90, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 3 040, ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 3 040, ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 3 040, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99,46 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 99,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,15 93, Gospodarka odpadami , ,44 94,79 Wydatki bieżące, z tego: , ,85 93,21 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,85 93,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,36 99,73 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,49 92,29 Wydatki majątkowe, z tego: , ,59 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,59 100,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 16

18 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 475, ,00 32,46 Wydatki bieżące, z tego: 3 475, ,00 32,46 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 475, ,00 32,46 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 475, ,00 32, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, z tego: ,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,47 96,69 Wydatki bieżące, z tego: , ,47 96,69 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,47 96,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,47 96,69 Wydatki majątkowe, z tego: 0,00 0,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 0,00 0,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Pozostała działalność , ,24 98,93 Wydatki bieżące, z tego: , ,24 98,93 - dotacje na zadania bieżące , ,24 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,72 95, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,35 97,51 Wydatki bieżące, z tego: , ,35 97,51 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,35 97,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 99,19 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 895, ,32 80, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,37 96,52 Wydatki bieżące, z tego: , ,94 96,46 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,85 87,70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,47 64,01 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,38 90,76 - dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,09 100,00 Wydatki majątkowe, z tego: , ,43 96,93 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 17

19 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,43 96,93 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 92,02 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 92,02 - dotacje na zadania bieżące , ,00 92, Kultura fizyczna , ,20 93, Obiekty sportowe , ,46 92,74 Wydatki bieżące, z tego: , ,15 91,07 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,35 91,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,41 95,48 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,94 85,78 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 917,00 730,80 79,69 Wydatki majątkowe, z tego: , ,31 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,31 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,74 96,94 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 96,78 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 88,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 98,72 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 614,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 78,33 Wydatki majątkowe, z tego: 7 057, ,74 100,00 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 057, ,74 100,00 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,74 100,00 WYDATKI WŁASNE RAZEM, w tym: , ,08 95,18 Wydatki bieżące, z tego: , ,11 94,18 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,94 93,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,48 95,82 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,46 90,75 - dotacje na zadania bieżące , ,22 98,26 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 95,77 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,90 95,57 - obsługa długu , ,71 91,96 Wydatki majątkowe, z tego: , ,97 99,84 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,97 99,84 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 18

20 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,06 100,00 ZADANIA ZLECONE #DZIEL/0! 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,76 100, Pozostała działalność , ,76 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,76 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,76 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,76 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,62 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 384, ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 1 384, ,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 384, ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 384, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,62 99,98 Wydatki bieżące, z tego: , ,62 99,98 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,62 99,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 756, ,62 99,85 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 99,27 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 99,27 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 302, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 680, ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8 847, ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 737, ,00 100,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 19

21 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 110, ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 700, ,47 99, Obrona cywilna 1 700, ,47 99,97 Wydatki bieżące, z tego: 1 700, ,47 99,97 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 700, ,47 99,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700, ,47 99, Oświata i wychowanie , ,97 96, Szkoły podstawowe , ,03 94,83 Wydatki bieżące, z tego: , ,03 94,83 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,03 94,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,03 94, Gimnazja , ,95 98,82 Wydatki bieżące, z tego: , ,95 98,82 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,95 98,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,95 98, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 75,00 74,99 99,99 Wydatki bieżące, z tego: 75,00 74,99 99,99 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 75,00 74,99 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75,00 74,99 99, Pomoc społeczna , ,37 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,76 100,00 Wydatki bieżące, z tego: , ,76 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,35 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 100,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,13 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,41 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , ,29 93,09 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, z tego: , ,29 93,09 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 20

22 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,29 93,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,29 93, Dodatki mieszkaniowe 364,00 364,00 100,00 Wydatki bieżące, z tego: 364,00 364,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 7,14 7,14 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7,14 7,14 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 356,86 356,86 100, Pozostała działalność 571,00 399,32 69,93 Wydatki bieżące, z tego: 571,00 399,32 69,93 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 571,00 399,32 69,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 571,00 399,32 69,93 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 0,00 0,00 WYDATKI ZLECONE RAZEM, w tym: , ,19 99,88 Wydatki bieżące, z tego: , ,19 99,88 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,92 99,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,16 99,91 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,76 99,08 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,27 99,99 RAZEM WYDATKI, w tym: , ,27 95,64 Wydatki bieżące, z tego: , ,30 94,84 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,86 93,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 95,89 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań , ,22 91,11 - dotacje na zadania bieżące , ,22 98,26 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,61 98,19 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,90 95,57 - obsługa długu , ,71 91,96 Wydatki majątkowe, z tego: , ,97 99,84 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym: , ,97 99,84 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,06 100,00 Id: F92ECC54-59C A317-69A52EC53BB1. Podpisany Strona 21

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia grudnia 2016 roku w złotych Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2017r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo