UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195 i poz. 1257) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą ,82 zł, tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,35 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,47 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki po zmianie wynoszą ,82 zł, a) wydatki bieżące w wysokości ,62 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości ,20 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w wysokości ,30zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr W Uchwale Nr XX/114/2016 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/121/2016 z dnia 29 września 2 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie w złotych Zwiększenie bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa ,25 5,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,25 5,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pozostałych odsetek 5, Administracja publiczna ,79 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Starostwa powiatowe ,46 276,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wymiar sprawiedliwości w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Nieodpłatna pomoc prawna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat P zm ( Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 5 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z pozostałych odsetek 60,16 376, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Strona 1 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 3

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Różne rozliczenia ,00 25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia finansowe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z pozostałych odsetek , Oświata i wychowanie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoły zawodowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów , , Stołówki szkolne i przedszkolne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna , , ,90 4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,90 2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 2 z , , , , Domy pomocy społecznej , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Rodziny zastępcze , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Edukacyjna opieka wychowawcza ,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,10 specjalistyczne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych dochodów ,10 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 4

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące razem: , , , , Transport i łączność , ,00 5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 2 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majątkowe razem: , , ,00 4 Ogółem: , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,72 5 Strona 3 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 5

6 2016 roku Plan po mianach 5+6+7) , ,25 5, , , , , , , , ,04 436, ,00 Strona 4 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 6

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Strona 5 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 7

8 , , , , , , , , , , ,72 Strona 6 z 6 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXII/121/2016 z dnia 29 września 20 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK w tym: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Z tego w złotych zmniejszenie , , , ,53 zwiększenie , , ,53 po zmianach , , , , , , , , ,12 przed zmianą , , , , , , , , ,65 zmniejszenie , , , ,53 zwiększenie , , ,53 po zmianach , , , , , , , , ,12 przed zmianą 3 065, , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 065, , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 1 218, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 718, , , ,00 przed zmianą 5 275, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6 925, , , ,00 przed zmianą , , ,79 zmniejszenie zwiększenie , , ,53 po zmianach , , ,32 przed zmianą , , , ,65 zmniejszenie , , , ,53 zwiększenie po zmianach , , , ,12 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 2 372, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie 2 372, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 9

10 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie 2 372, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , , Działalność usługowa zwiększenie 2 592, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , , , , Nadzór budowlany zwiększenie 2 592, , , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2 592, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 5 087, , , ,00 zmniejszenie , , , , Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach 3 891, , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie Administracja publiczna zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie Rady powiatów zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Podróże służbowe zagraniczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych zmniejszenie zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 10 po zmianach

11 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , zmniejszenie Starostwa powiatowe zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 956, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4580 Pozostałe odsetki zwiększenie 1 081, , , ,17 po zmianach 2 081, , , ,17 przed zmianą Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na zmniejszenie 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększenie 6 226, , , ,52 po zmianach 6 226, , , ,52 przed zmianą 3 315, , , ,00 zmniejszenie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie po zmianach 4 515, , , ,00 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach , ,00 przed zmianą zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 11 zmniejszenie zwiększenie

12 po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie , , , , , przeciwpożarowa zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży zmniejszenie , , , , , Pożarnej zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,21 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie , , , , funkcjonariuszy zwiększenie po zmianach , , , ,18 przed zmianą , , , ,37 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz zmniejszenie 4060 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń zwiększenie 3 558, , , ,03 po zmianach , , , ,40 przed zmianą , , , ,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zmniejszenie , , , , żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , , ,16 po zmianach , , , ,16 przed zmianą zmniejszenie Zakup sprzętu i uzbrojenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 962,33 962,33 962,33 962,33 po zmianach , , , ,33 przed zmianą zmniejszenie -315,20-315,20-315,20-315, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach , , , ,80 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 12 przed zmianą zmniejszenie , , , , Różne opłaty i składki

13 4430 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach 9 861, , , ,00 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie -57,33-57,33-57,33-57, socjalnych zwiększenie po zmianach 2 942, , , ,67 przed zmianą Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu zmniejszenie -9,96-9,96-9,96-9, terytorialnego zwiększenie po zmianach 4 990, , , ,04 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 6060 budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , Wymiar sprawiedliwości zwiększenie , , ,50 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , Nieodpłatna pomoc prawna zwiększenie , , ,50 po zmianach , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu przed zmianą , , ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie , , , finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym zwiększenie , , ,50 działalność pożytku publicznego po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,50 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , , Obsługa długu publicznego zwiększenie po zmianach , , ,31 przed zmianą Obsługa papierów wartościowych, kredytów i zmniejszenie , , , pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach , , ,31 przed zmianą Odsetki od samorządowych papierów zmniejszenie , , , wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 13 po zmianach , , ,31 przed zmianą , , , , , , ,

14 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , zmniejszenie Licea ogólnokształcące zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , ,22 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , ,22 przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , Szkoły zawodowe zwiększenie 5 123, , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób zmniejszenie Niepełnosprawnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,88 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 123, , , ,00 po zmianach , , , ,88 przed zmianą zmniejszenie , , , , Zakup energii zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. analiz i opinii zwiększenie Podpisany Strona 14 po zmianach

15 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , ,00 zmniejszenie Biblioteki pedagogiczne zwiększenie po zmianach , ,00 przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440 socjalnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 48 zmniejszenie -162,00-162,00-162,00-162, Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie po zmianach , , , , ,00 48 przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -162,00-162,00-162,00-162,00 zwiększenie po zmianach 598,00 598,00 598,00 598,00 przed zmianą , , , , ,11 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,11 przed zmianą Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 15 zmniejszenie zwiększenie

16 4410 Podróże służbowe krajowe po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , , , , , ,59 zmniejszenie Pozostała działalność zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 1 985, , , ,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach 2 985, , , ,76 przed zmianą zmniejszenie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,86 zmniejszenie , , , , Pomoc społeczna zwiększenie , , , , ,90 30 po zmianach , , , , , , , , ,86 przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie , , , ,90 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,54 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach , , , ,54 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,33 zmniejszenie , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie , , , ,16 po zmianach , , , , Zakup środków żywności przed zmianą , , , ,00 Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 16 zmniejszenie zwiększenie 9 984, , , ,74

17 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych po zmianach , , , ,74 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4410 Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , , Domy pomocy społecznej zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie , , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów zmniejszenie 4230 biobójczych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 17 przed zmianą , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zmniejszenie 4440

18 4440 socjalnych Rodziny zastępcze zwiększenie 4 434, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,18 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 25 po zmianach , , , , , , ,18 Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą , , ,18 zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , ,18 przed zmianą zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 8 697, , , ,90 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach 8 947, , , ,90 przed zmianą , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w zmniejszenie -441,00-441,00-441,00-441, rodzinie zwiększenie 441,00 441,00 441,00 441,00 po zmianach , , , , przed zmianą 1 483, , , ,00 zmniejszenie 4220 Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach 1 883, , , ,00 przed zmianą 296,00 296,00 296,00 296,00 zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 41,00 41,00 41,00 41,00 po zmianach 337,00 337,00 337,00 337,00 przed zmianą zmniejszenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie -41,00-41,00-41,00-41, Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach 219,00 219,00 219,00 219,00 przed zmianą , , , , , , ,86 zmniejszenie Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,86 przed zmianą zmniejszenie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 18 po zmianach przed zmianą

19 4260 Zakup energii Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach S Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , ,18 zmniejszenie , , , ,93-163, Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , ,18 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie -253,84-253,84-253,84-253, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększenie 253,84 253,84 253,84 253,84 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 212,26 212,26 212,26 212,26 po zmianach , , , ,26 przed zmianą 2 394, , , ,00 zmniejszenie -253,84-253,84-253,84-253, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach 2 140, , , ,16 przed zmianą 3 638, , , ,00 zmniejszenie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 36,50 36,50 36,50 36,50 po zmianach 3 674, , , ,50 przed zmianą 521,00 521,00 521,00 521,00 zmniejszenie 4120 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 5,08 5,08 5,08 5,08 po zmianach 526,08 526,08 526,08 526,08 przed zmianą , , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym zmniejszenie -822,09-822,09-822,09-822, poradnie specjalistyczne zwiększenie , , , ,10 822,09 po zmianach , , , , ,09 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. zwiększenie Podpisany Strona 19 po zmianach , , , ,00

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie -822,09-822,09-822,09-822,09 zwiększenie po zmianach , , , ,91 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 590, , , ,10 po zmianach , , , ,10 S Z tego wydatki na w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy na programy Wydatki wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące finansowane z finansowane z wynagrodzenia i majątkowe jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem udziałem składki od nich budżetowych, statutowych bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o środków, o naliczane zadań; których mowa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt i 3 i 3, przed zmianą zmniejszenie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 202,09 202,09 202,09 202,09 po zmianach 1 002, , , ,09 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie Internaty i bursy szkolne zwiększenie 8 162, , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 162, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Stypendia dla uczniów zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,18 zmniejszenie -163,00-163,00-163,00-163, Pozostała działalność zwiększenie 163,00 163,00 163,00 163,00 po zmianach , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 20 zmniejszenie -163,00-163,00-163,00-163,00 zwiększenie

21 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Wydatki razem: po zmianach 197,00 197,00 197,00 197,00 przed zmianą , , , ,20 zmniejszenie zwiększenie 163,00 163,00 163,00 163,00 po zmianach , , , ,20 przed zmianą , , , , , , , , , , ,65 zmniejszenie , , , , , , , , , ,53 zwiększenie , , , , , , , ,53 po zmianach , , , , , , , , , , , ,12 S Id: AE639CE9-D8E8-458D-940B-2EC4A90FA1DD. Podpisany Strona 21

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/175/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/175/2017 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA NR XXX/175/2017 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 ' I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2015-05-21 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz. 12866 UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIV/451/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 16 lutego r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014. UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 6 UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo