DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2011 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 113, poz. 984, 2003 r. Nr 149, poz. 1454, 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, 2009 r. Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 240, poz. 1429), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 obejmujące: 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2. Przedstawia się: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2 2 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku zgodnie z załącznikiem Nr Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Wiesław Kulesza Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Wykonanie planu dochodów: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie bieżące % wykonania 600 Transport i łączność , , ,93 81,72% 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,93 81,72% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , , ,93 81,72% bieżące razem: , , ,93 81,72% 0,00 0,00 0 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie bieżące % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% 0, Pozostała działalność , ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00% 020 Leśnictwo 3 000, , ,78 99,97% 0,00 0,00 0,00 0

3 3 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Gospodarka leśna 3 000, , ,78 99,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , , ,78 99,97% 600 Transport i łączność 1 000, , ,48 79,88% 0,00 0, Drogi publiczne gminne 1 000, , ,48 79,88% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0, , ,00 738,48 73,85% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,61 101,63% 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,61 101,63% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,00 0, , , ,40 100,15% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,85 98,43% 0830 Wpływy z usług , , ,57 113,29% 0920 Pozostałe odsetki 300, , ,79 94,89% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna 920, , ,90 99,70% 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 400,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520, , ,90 99,69% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 520, , ,15 99,68% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6,00 7,75 129,17% , , ,53 97,37% 0,00 0,00 0

4 4 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 300, , ,51 112,72% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00 0,00 300, , ,51 112,88% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14,00 14,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,66 92,42% 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 89,20% 0320 Podatek rolny , , ,76 87,93% 0330 Podatek leśny , , ,90 99,93% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 200, , ,00 98,34% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22,00 22,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,51 97,63% 0,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,10 97,79% 0320 Podatek rolny , , ,23 92,51% 0330 Podatek leśny , , ,00 99,02% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,00 104,78% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 71,87% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 98,77% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,65 100,12% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 148,00 147,53 99,68% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,48 99,03% 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 93,79% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,29 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,90 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 369,00 368,29 99,81% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,49 102,00% 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,70%

5 5 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,49 126,96% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,88 103,75% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , ,70 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000, , ,20 110,36% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,73 106,62% 0920 Pozostałe odsetki 0, Różne rozliczenia , , ,20 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, , , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , , ,20 101,62% 0,00 0, Pozostałe odsetki , , ,20 101,62% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,64 100,19% 0, , ,31 95,60% Szkoły podstawowe 3, , ,12 100,95% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 45,00 45,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 060, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 3,00 8,00 9,95 124,38% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 150,00 150,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300, ,17 103,94% Przedszkola , , ,40 101,56% 0,00 0,00

6 6 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,05 99,35% 0920 Pozostałe odsetki 50,00 100,00 105,38 105,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100, , ,60% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,36 99,96% Gimnazja 5, , ,19 101,31% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 512,00 512,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 5,00 5,00 7,19 143,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 292,00 320,00 109,59% Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00 307,00 306,46 99,82% 0,00 0, Wpływy z usług 1 000,00 307,00 306,46 99,82% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,52 103,73% 0,00 0, Wpływy z usług , , ,43 103,73% 0920 Pozostałe odsetki 55,00 76,00 82,09 108,01% Pozostała działalność , ,95 85,50% 5 216, ,31 95,60% 0920 Pozostałe odsetki 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,31 84,13% 4 433, ,36 95,61% 783,00 747,95 95,52% 852 Pomoc społeczna , , ,08 99,17% 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 600, , ,36 98,11% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8,80

7 7 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600,00 700,00 821,86 117,41% 2 000, , ,70 96,31% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,10 98,36% 0,00 0, , , ,10 98,36% , , ,19 98,49% 0,00 0, , , ,19 98,49% Zasiłki stałe , , ,28 97,33% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0, , , ,28 97,33% Ośrodki pomocy społecznej , , ,94 100,01% 0,00 0, Pozostałe odsetki 23,00 10,00 6,94 69,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00 80,00 114,29% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,89 111,09% 0,00 0, Wpływy z usług , , ,89 111,09% Pozostała działalność , , ,32 100,00% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,64 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,68 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,66 99,65% , ,75 99,65% Pozostała działalność , ,66 99,65% , ,75 99,65% 0970 Wpływy z różnych dochodów 656,00 655,91 99,99% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,80 99,65%

8 8 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % wykonania 1 894, ,95 99,63% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,11 51,46% Pomoc materialna dla uczniów , ,11 51,46% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0, , ,11 51,46% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,68 94,79% 0,00 0, Gospodarka odpadami 377, , ,02 101,28% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , ,45 100,00% 377,00 978, ,57 152,41% Zakłady gospodarki komunalnej 8 151, ,61 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 144,00 144,00 100,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,61 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,33 59,72% 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,63 102,39% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,70 47,55% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17,00 17,00 100,00% Pozostała działalność , , ,72 101,01% 0,00 0, Pozostałe odsetki 3,00 3,09 103,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300, ,00 400,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,63 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500,00 535,00 107,00% 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 500,00 500,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 100,00% 0,00

9 9 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35,00 0,00 % wykonania bieżące razem: , , ,67 98,12% 0, , ,06 99,38% majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,00 100,00% 0, Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,17 99,15% , , ,00 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,17 99,15% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100,00% 830,00 830,00 830,00 100,00% , , ,17 98,48% , , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,00 0, ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 720, ,00 100,00%

10 10 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie ,00 0,00 % wykonania Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8 720, ,00 100,00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie ,00 0,00 0, , ,00 100,00% ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,73 22,01% , , ,73 16,95% Gospodarka odpadami , , ,73 16,95% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,73 16,95% , , ,73 16,95% Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100,00% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0, , ,00 100,00% Pozostała działalność 3 500, , ,00 96,46% 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 500, , ,00 96,46% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,98 100,00% , , ,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6,00 5,98 99,67% 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 6,00 5,98 99,67% Pozostała działalność , , ,00 100,00%

11 11 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna ,00 0,00 % wykonania , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa majątkowe razem: , , ,88 86,21% , , ,73 82,19% Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie bieżące % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,03 100,00% 0, Pozostała działalność , ,03 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,03 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,09 98,60% 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0, , , ,00 100,00% Spis powszechny i inne , ,09 94,64% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, , ,09 94,64% 994, , ,72 99,98% 0,00 0,00 0,00 994,00 994,00 992,33 99,83%

12 12 Dział Rozdział Nazwa Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 % wykonania 994,00 994,00 992,33 99,83% Wybory do Sejmu i Senatu , ,39 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,39 99,99% 852 Pomoc społeczna , , ,83 99,91% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0, , , ,28 99,95% 0,00 0, , , ,28 99,95% 3 000, , ,55 98,64% 0,00 0, , , ,55 98,64% Pozostała działalność 6 000, ,00 93,33% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 93,33% bieżące razem: , , ,67 99,85% 0,00 0,00 Ogółem: , , ,15 96,66% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,79 82,96% Dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale w 0690 wpływy z różnych opłat wykonane zostały przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 155 zł. Źródłem tych dochodów są wpływy za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych. Dochody z tego tytułu po pozostawieniu w budżecie gminy 5 % należnych gminie dochodów (7,75 zł) były systematycznie i w obowiązujących terminach przekazywane na rachunek bankowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 2011 r. z tytułu pobranych opłat za udostępnione dane osobowe, na rachunek dochodów budżetu państwa przekazana została kwota 147,25 zł, natomiast z tytułu zaliczek alimentacyjnych pobranych przez komornika zrealizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku dochody w kwocie ,10 zł, z czego do budżetu państwa przekazana została kwota 5.785,53 zł, natomiast do budżetu gminy Gródek kwota 5.785,57 zł, oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zaplanowaną kwotę w rozdziale ,00 zł zrealizowane zostały dochody w kwocie 6.693,31 zł, z czego kwota 4.015,99 zł została

13 13 przekazana na rachunek dochodów budżetu państwa, a kwota 2.677,32 zł należna gminom - pozostawiona jako dochód w budżecie gminy (1.919,13 zł) bądź przekazana gminom wierzycieli (758,19 zł). Z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowane zostały dochody budżetu państwa w 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 1.878,83 zł, które w całości przekazane zostały na dochody budżetu państwa. Wykonanie planu wydatków: Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność , , ,98 94,74% Drogi publiczne powiatowe , , ,98 94,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,16 82,03% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,77 63,09% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,05 98,39% 801 Oświata i wychowanie , , ,54 88,03% Przedszkola , , ,54 88,03% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,54 88,03% Razem: , , ,52 94,49% Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 851 Ochrona zdrowia , , ,21 96,08% Szpitale ogólne , , ,21 96,08% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,21 96,08% Razem: , , ,21 96,08% Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,56 99,55% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,46 99,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 910,48 60,70% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0, Zakup usług pozostałych 3 637, ,00 402,50 20,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 443, , ,97 99,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,51 100,00% Izby rolnicze 4 400, , ,10 93,93%

14 14 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 400, , ,10 93,93% 020 Leśnictwo 500,00 500,00 325,00 65,00% Gospodarka leśna 500,00 500,00 325,00 65,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500,00 325,00 65,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 436, ,99 100,00% Pozostała działalność 3 436, ,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 436, ,99 100,00% 600 Transport i łączność , , ,73 95,79% Lokalny transport zbiorowy , , ,82 81,57% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,82 81,57% Drogi publiczne gminne , , ,55 96,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,56 75,78% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 72,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,15 87,50% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,84 99,99% Drogi wewnetrzne 8 000, , ,75 76,39% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, , ,00 96,64% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, , ,75 49,52% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,23 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77,00 76,23 99,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 250, ,00 100,00% Pozostała działalność 3 562, , ,38 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 500,00 499,38 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 405,00 405,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 462,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 630 Turystyka 3 500, , ,00 100,00% Pozostała działalność 3 500, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,26 97,72% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,26 97,72%

15 15 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,56 70,85% 4260 Zakup energii , , ,33 98,45% 4270 Zakup usług remontowych 9 500, ,94 97,89% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,08 71,36% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 871,00 870,80 99,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000, , ,00 72,95% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , ,02 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 500, , ,34 54,07% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,76 97,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,44 100,00% 710 Działalność usługowa , , ,48 83,22% Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,38 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 754,00 753,38 99,92% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 5 000, ,00 492,00 32,80% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 492,00 32,80% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,10 87,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 92,86% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,10 82,23% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, , ,00 69,80% Pozostała działalność 2 000, , ,00 52,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 52,61% 750 Administracja publiczna , , ,03 94,03% Urzędy wojewódzkie 400,00 400,00 400,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340,00 340,00 340,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52,00 52,00 52,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 8,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,85 95,11%

16 16 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 868,85 86,89% 4300 Zakup usług pozostałych 4 200, , ,00 35,71% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,80 93,98% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 583,00 582,12 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,23 97,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,44 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,12 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,33 99,44% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 98,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,56 89,68% 4260 Zakup energii , , ,10 96,11% 4270 Zakup usług remontowych , , ,00 92,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 781,00 731,00 93,60% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,74 92,88% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,24 92,26% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,26 91,94% , , ,05 99,20% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , , ,92 91,10% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600,00 0, Różne opłaty i składki 5 000, , ,54 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,89 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 100,00 100,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , ,43 79,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 16,40% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,83 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,63 84,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 89,59%

17 17 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4300 Zakup usług pozostałych , , ,42 86,06% 4309 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , , ,75 98,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 97,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 263,00 891,00 891,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,75 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,91 94,40% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 66,40% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 66,40% Straż Graniczna , , ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,90 94,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, , ,62 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,23 85,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,45 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 320, , ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,34 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500, , ,24 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,76 97,75% 4260 Zakup energii , , ,94 98,02% 4270 Zakup usług remontowych 7 500, , ,24 93,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 668,00 368,00 55,09% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,62 84,63% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 300,00 700,00 672,98 96,14% , , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki , , ,50 49,53% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200, , ,39 99,99% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 500,00 316,00 63,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 807,50 50,47% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 121, , ,36 99,95%

18 18 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Obrona cywilna 5 800, ,00 34,65 2,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 600,00 34,65 5,78% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 200,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 100,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , ,81 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 427,00 426,09 99,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 68,72 99,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 700,00 700,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 342,00 342,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 970,00 970,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 110,00 110,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , , ,55 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,80 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 203, , ,88 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 028, , ,00 99,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 134, , ,94 99,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095, , ,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 180,00 180,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,15 85,53% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,15 85,53% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 93,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,79 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 160,00 80,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 400, , ,25 99,86% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 100,00 17,60 17,60%

19 19 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000, , ,94 34,36% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,81 69,92% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,31 99,95% , Obsługa długu publicznego , , ,01 94,71% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,01 94,71% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2 500, , ,51 100,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,50 94,52% 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,69 98,91% Szkoły podstawowe , , ,68 99,56% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,17 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,07 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,81 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,68 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,44 99,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, , ,28 99,45% 4260 Zakup energii , , ,28 96,13% 4270 Zakup usług remontowych 8 500, , ,63 85,45% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 86,29% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,44 98,12% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 360,00 322,35 89,54% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,67 92,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,30 91,63% 4430 Różne opłaty i składki 2 500, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,03 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,70 86,23%

20 20 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,20 100,00% Przedszkola , , ,71 99,62% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,20 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,95 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,04 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,46 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,12 99,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , ,36 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,18 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, , ,46 99,34% 4260 Zakup energii , , ,03 95,87% 4270 Zakup usług remontowych 1 618,00 818,00 817,64 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 821,00 693,00 693,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 455, , ,55 93,27% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200,00 193,00 191,90 99,43% 900,00 655,00 651,69 99,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 428,00 177,00 150,70 85,14% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 631,00 631,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,55 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 50,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 857, , ,00 100,00% Gimnazja , , ,06 99,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,09 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,49 96,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,25 98,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 99,94% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, , ,52 99,95% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, , ,54 92,09%

21 21 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 81,73% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, , ,59 93,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 360,00 348,92 96,92% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , ,11 86,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,54 88,56% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,37 97,17% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , ,34 79,37% Dowożenie uczniów do szkół , , ,90 95,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 782,00 781,86 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,71 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,85 99,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 850, , ,30 98,71% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,75 98,71% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, , ,05 86,14% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 971,00 971,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,05 87,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 135,86 27,17% 4430 Różne opłaty i składki , , ,50 53,28% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500, , ,10 99,99% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 600,00 582,00 97,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 805,00 805,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 360, , ,11 99,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,64 51,55% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,84 76,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 009, , ,80 17,16% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 277,00 18,47% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,65 98,15% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,58 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,73 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 670, , ,14 97,17%

22 22 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,81 99,05% 4220 Zakup środków żywności , , ,83 96,24% 4260 Zakup energii , , ,30 96,63% 4270 Zakup usług remontowych 3 200, , ,83 87,57% 4280 Zakup usług zdrowotnych 604,00 100,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300, , ,13 89,41% 4410 Podróże służbowe krajowe 72,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 770, , ,30 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 143,00 120,00 120,00 100,00% Pozostała działalność , , ,05 97,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560,00 560,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99,00 98,88 99,88% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 255,37 82,38% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 45,02 81,85% 4127 Składki na Fundusz Pracy 50,00 41,16 82,32% 4129 Składki na Fundusz Pracy 9,00 7,23 80,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 320, , ,00 73,65% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 290, ,99 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 228,00 227,67 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185,00 146,12 78,98% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 904, ,74 99,78% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 336,00 335,25 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych 319,00 192,10 60,22% 4309 Zakup usług pozostałych 56,00 33,90 60,54% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 646,00 512,57 79,35% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,90 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 109,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 99,44% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,99 78,69%

23 23 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Zwalczanie narkomanii , , ,91 97,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, ,00 910,86 67,52% 4220 Zakup środków żywności 890,00 501,00 500,15 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,90 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,08 72,27% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500, , ,00 89,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465,00 273,42 58,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 93,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , ,23 35,28% 4220 Zakup środków żywności 522,00 0, Zakup energii 1 322, , ,01 50,89% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,76 72,24% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, , ,56 71,38% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 29,10 5,82% 4430 Różne opłaty i składki 108,00 108,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 800,00 160,00 20,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 270,00 38,57% Pozostała działalność 7 000, ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,31 98,13% Domy pomocy społecznej , , ,28 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,28 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000, ,00 87,60 2,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 87,60 8,76% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,37 97,96% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,37 97,96% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,77 97,03% 3110 Świadczenia społeczne , , ,77 98,65% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0,00 0,00%

24 24 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dodatki mieszkaniowe , , ,08 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , , ,08 100,00% Zasiłki stałe , , ,10 96,88% 3110 Świadczenia społeczne , , ,10 96,88% Ośrodki pomocy społecznej , , ,54 99,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 600, , ,16 97,73% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,68 99,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,55 99,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 943, , ,62 99,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 236, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,84 98,28% 4260 Zakup energii 7 150, , ,46 79,93% 4270 Zakup usług remontowych 1 000, , ,00 86,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 963, , ,63 94,03% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 600,00 506,34 84,39% 1 600, , ,88 87,24% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,06 88,38% 4430 Różne opłaty i składki 385,00 371,00 371,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,94 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, , ,70 99,34% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,57 98,03% 3110 Świadczenia społeczne , , ,22 98,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 240,00 240,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 219, ,00 702,35 57,62% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 225,00 135,00 60,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,07 99,65% Pozostała działalność , ,07 99,65% 3119 Świadczenia społeczne 2 826, ,20 99,97%

25 25 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 506,00 505,97 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 007, ,84 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 79,55 99,44% 4127 Składki na Fundusz Pracy 209,00 208,37 99,70% 4129 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,50 91,67% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 780,00 779,37 99,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21,00 20,63 98,24% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 806, ,38 99,98% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 101,00 100,72 99,72% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 732, ,40 99,98% 73,00 72,28 99,01% 4307 Zakup usług pozostałych , ,03 99,40% 4309 Zakup usług pozostałych 9 009, ,07 99,55% 4437 Różne opłaty i składki 127,00 126,65 99,72% 4439 Różne opłaty i składki 4,00 3,35 83,75% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,97 87,99% Świetlice szkolne , , ,52 99,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,18 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,70 99,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,50 99,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 428, , ,22 98,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 417, , ,38 99,32% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200, , ,20 94,85% 4270 Zakup usług remontowych 2 500, , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 100,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 500,00 355,40 71,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,80 99,18% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 750,00 250,00 33,33% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 889, ,11 93,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 588, ,57 94,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 228,68 88,64%

26 26 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,00 36,86 85,72% Pomoc materialna dla uczniów , , ,53 65,30% 3240 Stypendia dla uczniów , , ,46 56,02% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 335, ,18 99,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,14 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 017, , ,26 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200, , ,10 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 675,00 657,00 656,36 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 12,00 11,10 92,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095, , ,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 930, , ,00 60,61% 4300 Zakup usług pozostałych 2 443, , ,00 70,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 487,00 487,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 4 000, , ,81 99,72% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, , ,81 99,72% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,53 75,22% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 500, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , ,00 100,00% Gospodarka odpadami , , ,74 27,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 878, ,00 932,59 62,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, , ,77 95,01% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,40 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 60,62% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,73 16,95% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,25 16,95% Oczyszczanie miast i wsi , , ,16 93,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 89,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,44 70,02% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,72 94,49%

27 27 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 500, , ,00 98,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 660,00 660,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700,00 615,00 87,86% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,00 95,56% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500, ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,08 97,47% 4260 Zakup energii , , ,48 98,75% 4270 Zakup usług remontowych , , ,60 87,21% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej , , ,23 99,15% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , ,00 100,00% , , ,23 98,32% Pozostała działalność , , ,32 96,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,36 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,79 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 214, , ,57 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,78 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 993, , ,97 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 420,00 420,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 680,00 680,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,27 87,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 308, , ,48 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 216,00 215,10 99,58% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 350,00 880,00 880,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 100,00 2,50% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,60 98,63%

28 28 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 500, , ,26 78,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , ,86 67,10% 4260 Zakup energii 5 000, , ,40 82,53% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 410,00 410,00 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500, , ,41 62,32% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,71 53,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, , ,70 99,99% Pozostała działalność , , ,93 75,33% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, , ,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,16 66,21% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,78 71,88% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 000, ,00 0,00 0,00% Rezerwaty i pomniki przyrody 2 000, ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , , ,05 96,09% Obiekty sportowe , , ,30 90,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,00 96,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,20 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 831, , ,09 99,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 712, , ,84 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 422,00 421,11 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,97 90,22% 4260 Zakup energii , , ,67 87,12% 4270 Zakup usług remontowych 1 800, ,00 123,00 6,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,49 90,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00

29 29 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095, , ,93 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,75 99,94% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,75 99,94% Pozostała działalność ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Razem: , , ,33 94,51% Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,03 100,00% Pozostała działalność , ,03 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 060, ,02 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314,00 314,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 706,00 706,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,01 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,09 98,60% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 331, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 400, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 660,00 777,00 777,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 100,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 660,00 660,00 100,00% 600,00 331,00 331,00 100,00% Spis powszechny i inne , ,09 94,64% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 350, ,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 200, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 535, ,91 50,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 375,00 148,68 39,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 479, ,50 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 580,00 580,00 100,00%

30 30 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan według uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 994, , ,72 99,98% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 994,00 994,00 992,33 99,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,00 131,00 130,18 99,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,15 85,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 863,00 857,00 857,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,39 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341,00 340,87 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 44,36 98,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 245, ,04 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 950, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 270, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 743,00 742,12 99,88% 852 Pomoc społeczna , , ,83 99,91% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,28 99,95% 3110 Świadczenia społeczne , , ,53 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950, , ,54 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,09 99,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,00 93,00 92,07 99,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,37 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 40,00 40,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 681, , ,06 98,97% 4410 Podróże służbowe krajowe 75,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , ,93 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240, , ,18 73,40% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 595,00 595,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,55 98,64% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 000, , ,55 98,64% Pozostała działalność 6 000, ,00 93,33% 3110 Świadczenia społeczne 6 000, ,00 93,33% Razem: , , ,67 99,85% OGÓŁEM WYDATKI: , , ,73 95,04%

31 31 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Zestawienie z wykonania planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi W ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działania 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Gmina Gródek sfinansowała w latach projekt pod nazwą Budowa naturalnych 38 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 lokalnej naturalnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gródek o wartości całkowitej ,51 zł, z tego w kwocie ,00 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa o przyznanie pomocy nr UM /10 z dnia r. oraz w kwocie ,31 zł ze środków własnych (w tym ,51 zł wydatków kwalifikowanych i zł wydatków niekwalifikowalnych) - w 2010 r. poniesione zostały wydatki w kwocie zł, a całkowita realizacja zadania i rozliczenie finansowe nastąpiło w 2011 r. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,51 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,51 W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin Michałowo i Gródek" planowane do realizacji w latach z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion; projekt o łącznej wartości zł, w tym środki budżetu UE zł i środki własne zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie ,23 zł, z tego na wydatki kwalifikowane w kwocie zł (z budżetu UE zł, ze środków własnych zł) i na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 76,23 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Transport i łączność 600 Infrastruktura telekomunikacyjna ,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,23 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Projekt Nr UM /10 pt. Remont świetlic wiejskich w Słuczance i Mieleszkach (umowa o przyznanie pomocy nr UM /10 z dnia r.) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, wartość projektu zrealizowanego ,43 zł, w tym środki EFRROW zł, z tego na świetlicę w Słuczance zł i na świetlicę w Mieleszkach zł. W 2010 r. poniesione zostały wydatki w kwocie zł (w tym na świetlicę w Słuczance zł i w Mieleszkach zł). W latach ubiegłych poniesione zostały wydatki w kwocie zł, a realizacja i zakończenie całkowite zadania oraz rozliczenie finansowe środków z budżetu Unii Europejskiej nastąpiło w 2011 r. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,43 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44

32 32 Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego wspólnie z innymi gminami: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego , Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Gmina Gródek występuje w roli Partnera w Projekcie, którego realizację planuje rozpocząć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Projekt ma być realizowany w roku 2013 o wartości kosztorysowej zł, w tym udział własny gminy zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zł, z tego na 2011 r. planowana była kwota środków własnych Gminy zł, środków UE zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Administracja publiczna 750 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Projekt pod nazwą "Wiedza gwarancją rozwoju gminy Gródek" o numerze UDAPOKL /10-00 realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Gródku jako Partnera na podstawie umowy partnerskiej z dnia r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i matematyki zrealizowany został na łączną wartość 4.986,31 zł, w tym udział środków budżetu Unii Europejskiej wyniósł 4.238,36 zł, a środków budżetu państwa 747,95 zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Oświata i wychowanie 801 Pozostała działalność ,31 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 Składki na Fundusz Pracy ,16 Składki na Fundusz Pracy ,23 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 Wynagrodzenia bezosobowe ,67 Zakup materiałów i wyposażenia ,74 Zakup materiałów i wyposażenia ,25 Zakup usług pozostałych ,10 Zakup usług pozostałych ,90 Realizacja Projektu pt. Odnaleźć siebie ze współudziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Zakończona w dniu r. realizacja projektu systemowego nr POKL /09 pt. Odnaleźć siebie (umowa nr UDA- POKL /09-00 z dnia r.) w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wartość projektu zrealizowanego w okresie r r. wyniosła ,66 zł, z tego środki EFS ,86 zł (w 2009 r. w kwocie ,48 zł i w 2010 r. w kwocie 2.994,38 zł), środki budżetu państwa 5.030,82 zł. i z budżetu gminy, jako wkład własny do projektu, wydatkowana została kwota ,98 zł. 2) Projekt pod nazwą Odnaleźć siebie realizowany w okresie r r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie aneksu nr UDA-POKL /09-01 z dnia r. do umowy nr UDA-POKL /09-00 z dnia r. w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wartość projektu zrealizowanego w okresie r r. wyniósł ,77 zł, z tego środki EFS ,10 zł, środki budżetu państwa 1.295,67 zł, a wkład własny zł. 3) Projekt pod nazwą "Odnaleźć siebie" realizowany w 2011 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku na podstawie Aneksu nr UDAPOKL /0902 do umowy z dnia r. o nr UDAPOKL /0900 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wartość projektu zrealizowanego w 2011 r. wyniosła ,07 zł, z tego środki EFS ,80 zł, środki budżetu państwa 1.886,95 zł i budżetu gminy, jako wkład własny do projektu ,32 zł. Wyszczególnienie Dział i rozdział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Pozostała działalność ,07 Świadczenia społeczne ,2 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76

33 33 Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 Składki na Fundusz Pracy ,37 Składki na Fundusz Pracy ,50 Wynagrodzenia bezosobowe ,37 Wynagrodzenia bezosobowe ,63 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,28 Zakup usług pozostałych ,03 Zakup usług pozostałych ,07 Różne opłaty i składki ,65 Różne opłaty i składki ,35 Projekt Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku w ramach działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Gmina Gródek realizuje w latach projekt o wartości całkowitej ,14 zł, z tego w kwocie ,31 zł ze środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz przy udziale wkładu własnego ,83 zł umowa nr UDA- RPPD /10-00 z dnia r. w 2010 r. zrealizowany został pierwszy etap zadania o wartości ,14 zł, w ramach którego do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ,60 zł, natomiast w 2011 r. zrealizowany został drugi etap zadania o wartości ,98 zł, w ramach którego do budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa w kwocie ,73 zł; oprócz wydatków kwalifikowanych gmina poniosła na realizację zadania wydatki niekwalifikowalne w 2010 r. w kwocie 9.837,80 zł oraz w 2011 r. w kwocie zł. Na rok 2012 pozostał do zrealizowania trzeci etap projektu o wartości ,02 zł, w tym ze środków EFRR w kwocie ,98 zł i ze środków własnych w kwocie ,03 zł. Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka odpadami ,98 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /11 z dnia r. w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata , osi 4 "Leader", gminie Gródek przyznane zostało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie zł na realizację w latach projektu "Zagospodarowanie terenów zielonych parku w Gródku" o wartości całkowitej zadania ,71 zł; w 2011 r. poniesione zostały wydatki kwalifikowane w kwocie zł (w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł i ze środków własnych zł) oraz wydatki niekwalifikowalne niewliczane do wartości projektu w kwocie 615 zł, Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r. Plan po zmianach Wykonanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

34 34 Na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr UM /10 z dnia r. w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata , oś: 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", zmienionej Aneksem Nr 1 z dnia r. gmina otrzymała dofinansowanie ze środków EFRROW na realizację w latach projektu "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach" w kwocie zł o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych ,60 zł; w latach poniesione zostały wydatki w kwocie zł, w tym wydatki kwalifikowane zł i niekwalifikowalne (poza projektem) zł. Realizacja zadania i złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest w latach następnych Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Kultura fizyczna i sport 926 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na projekt "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany" planowany do realizacji w latach w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina , Oś: 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie: 1.3. Poprawa dostępności regionu, o wartości zł, w tym ze środków pomocowych w kwocie zł i ze środków własnych w kwocie zł w 2011 r. poniesiony został wydatek w kwocie zł, Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Transport i łączność 600 Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 W związku z przystąpieniem do realizacji projektów i planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ich realizacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, w 2011 r. poniesione zostały wydatki z budżetu gminy na projekt "Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu Mój Rynek w Gródku" planowany do realizacji w latach w ramach PROW , oś: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej o wartości zł wydatków kwalifikowanych, w tym planowane do pozyskania środki z budżetu UE zł i środki własne zł. W 2011 r. został poniesiony wydatek niekwalifikowalny w kwocie zł Wyszczególnienie Dział i rozdział Plan na 2011 r Plan po zmianach Wykonanie Działalność usługowa 710 Pozostała działalność ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania, od dnia 1 stycznia 2011 r. środki takie gromadzi na wydzielonym rachunku jednostka budżetowa systemu oświaty - Przedszkole Samorządowe w Gródku. Przedszkole Samorządowe w Gródku, zgodnie z 2 pkt 3 Uchwały gromadziło w 2011 r. dochody z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (0,01 zł) i z wpłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z zajęć wykraczających poza minimum programowe na prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. z języka angielskiego

35 35 (2.596 zł) oraz wydatkowało zgromadzone środki na zorganizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć, tj. opłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego (2.520 zł), opłacono prowizje bankowe związane z funkcjonowaniem wydzielonego rachunku (76 zł) oraz przekazano na dochody budżetu gminy nadwyżkę dochodów (0,01 zł). Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2011 r. Plan po zmianie Wykonanie % Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0, DOCHODY 0970 wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki 2 000, ,00 1, ,00 0,01 Razem I+II 2 000, , , WYDATKI 2 000, ,00 852,00 42, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,00 0, wynagrodzenia bezosobowe 1 820, , , zakup usług pozostałych 180,00 76,00 76, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0, Razem III+IV 2 000, , , Stan należności i zobowiązań, a także kwota odpisu aktualizującego należności i kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie, zarówno na początek jak i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,00 zł. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 138/12 Wójta Gminy Gródek z dnia 26 marca 2012 r. Część opisową sprawozdania wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacją w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych Informacja z wykonania budżetu gminy Gródek za 2011 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 28 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Gminy Gródek Nr IV/37/11. Niniejsza informacja zgodnie z wymogami art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) jest przedstawiana Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania. Podstawowe dane wynikające z wyżej wymienionej uchwały budżetowej przedstawiają się następująco: 1. Dochody budżetowe zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Wydatki budżetowe zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie zł. 3. Sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie zł z tytułu przypadających do spłaty w 2011 r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz rat kredytów zaplanowano z przychodów, których źródłem jest planowany do zaciągnięcia na ten cel kredyt długoterminowy.

36 36 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 5. W trakcie roku budżetowego Rada Gminy dokonała zmian wynikających z realizacji budżetu: - Uchwałą Nr V/48/11 z dnia 31 marca 2011 r., - Uchwałą Nr VII/61/11 z dnia 25 maja 2011 r., - Uchwałą Nr VIII/69/11 z dnia 28 czerwca 2011 r., - Uchwałą Nr IX/76/11 z dnia 29 lipca 2011 r., - Uchwałą Nr X/79/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r., - Uchwałą Nr XII/89/11 z dnia 27 września 2011 r., - Uchwałą Nr XIII/92/11 z dnia 28 października 2011 r., - Uchwałą Nr XIV/103/11 z dnia 30 listopada 2011 r., - Uchwałą Nr XV/107/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Wójt Gminy, jako organ wykonawczy w ramach uprawnień wynikających z uchwały budżetowej wydał następujące zarządzenia: - Zarządzenie Nr 29/11 z dnia 31 marca 2011 r., - Zarządzenie Nr 39/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., - Zarządzenie Nr 56/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., - Zarządzenie Nr 88/11 z dnia 7 października 2011 r., - Zarządzenie Nr 90/11 z dnia 31 października 2011 r., - Zarządzenie Nr 95/11 z dnia 22 listopada 2011 r., - Zarządzenie Nr 100/11 z dnia 30 listopada 2011 r., - Zarządzenie Nr 105/11 z dnia 14 grudnia 2011 r., - Zarządzenie Nr 108/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zmiany planu wynikające z uchwał i zarządzeń były podyktowane: - zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2011 r., o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku, tj. na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe, o kwotę zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., w tym na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, o kwotę zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, o kwotę zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

37 37 - zwiększeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, o kwotę zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. Wyprawka szkolna, o kwotę zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego z dnia r. zablokowana została dotacja celowa w kwocie zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków), o kwotę zł na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze, o kwotę zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2011 r. - zmniejszeniem dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę: zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę zł na zasiłki stałe, - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r., - zwiększeniem na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego Nr FB-II MC z dnia r. i Nr FB-II MC z dnia r. o kwotę zł dotacji celowej planowanej w rozdziale w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzeczany, - zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II BB z dnia r. o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w rozdz o kwotę zł przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła - dla Szkoły Podstawowej w Gródku, - planowanym pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: zmniejszeniem dochodów o kwotę zł planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w Waliłach Stacji (ul. Spacerowa, Podleśna, Kwiatowa i Zaułek) i o kwotę zł planowanych do pozyskania z budżetu UE na dofinansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na nowopowstałych działkach w Gródku (pomiędzy ul. Białostocką i ul. Szkolną) w związku z przeniesieniem planowanej realizacji zadania na lata następne, zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł na realizację zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i jednej lokalnej w Gródku w oparciu o wartość wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu oraz w związku z pomniejszeniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zrealizowania dochodów za karę za opóźnienie w realizacji zadania przez wykonawcę, zmniejszeniem o kwotę zł dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania dotyczącego Remontu budynku świetlicy w Słuczance i Mieleszkach do wysokości faktycznego udziału środków pochodzących z dofinansowania, zmniejszeniem planowanych do pozyskania środków w kwocie zł na realizację zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" na podstawie zawiadomienia o realizacji projektu w 2013 r., zmniejszeniem planowanych do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej dochodów w kwocie zł w związku z realizacją zadania Remont elewacji z termomodernizacją budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Załukach z własnych środków budżetu gminy, zmniejszeniem planowanych do pozyskania środków o kwotę zł w zakresie odstąpienia od realizacji w bieżącym roku zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu w Zarzeczanach w ramach Projektu Puszcza Knyszyńska. NATURA tuż za miastem kanalizacja ruchu turystycznego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, a także o kwotę zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu związanego z zagospodarowaniem terenów rekreacyjno-sportowych przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach na rok 2012, - przekazaniem dotacji przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w kwocie zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: pompy szlamowej dla OSP Gródek i sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatu powietrznego) dla OSP Bobrowniki,

38 38 - kontynuacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, działający w imieniu Gminy Gródek, realizacji Projektu systemowego Odnaleźć siebie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( zł), budżetu państwa (1.894 zł) i dochodów własnych gminy ( zł) w ramach umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego, - zwrotem nadmiernie pobranej w 2010 r. dotacji podmiotowej na cele oświatowe związane z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w kwocie 791,44 zł, dotacji celowej na zwrot kosztów dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu na ucznia zamieszkałego na terenie gminy Gródek i uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy w kwocie 655,92 zł, dotacji celowej na zadanie inwestycyjne udzielonej dla instytucji kultury w kwocie 5,98 zł oraz przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku dotacji celowej na zadanie inwestycyjne w kwocie zł i przedmiotowej w kwocie 8.006,61 zł, - przystąpieniem przez Publiczne Gimnazjum w Gródku do realizacji Projektu Wiedza gwarancją rozwoju gminy Gródek współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy partnerskiej z Kancelarią Prawno-Finansową zadanie polegające na zorganizowaniu przez Publiczne Gimnazjum w Gródku zajęć dodatkowych z matematyki i j. angielskiego zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę zł, w tym w zakresie środków UE zł i środków budżetu państwa zł, - kontynuacją przez Gminę Gródek współpracy zainicjowanej w 2010 r. z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych uczniów klas trzecich gimnazjum gminnego, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących (środki na dofinansowanie w rozdziale w kwocie zł), - zawartą umową z dnia r. i aneksem nr 1/30/2011 z dnia r. z Wojewodą Podlaskim o przekazaniu gminie środków z Funduszu Pracy w kwocie ,31 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdział ), - przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotacji w kwocie do ,45 zł na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gródek (rozdział ). Zmiany dochodów miały bezpośrednie przełożenie na dokonanie zmian w planie wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W efekcie dokonanych zmian, ostateczne planowane wielkości budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą: 1) dochody w kwocie zł, z tego: a) bieżące w wysokości zł, b) majątkowe w wysokości zł, 2) wydatki w kwocie zł, z tego: a) bieżące w wysokości zł, b) majątkowe w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości zł są przychody pochodzące z: a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł, b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. Na spłatę przypadających w 2011 roku rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie przeznaczono rozchody w wysokości zł, z tego na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł i na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie zł. Na pokrycie rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2011 r. w wysokości zł.

39 39 Źródłem pokrycia zaplanowanej po stronie rozchodów pożyczki z budżetu gminy w kwocie zł są wolne środki. W 2011 r. spłacone zostały raty kredytów w kwocie zł, w tym na udział własny gminy w realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie ,84 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie ,31 zł. Na ten cel zaciągnięty został kredyt. 1. REALIZACJA BUDŻETU Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie ,15 zł, co stanowi 96,66 % planu, zaś wydatki w kwocie ,73 zł, co stanowi 95,04 % planu. W strukturze zaplanowanych dochodów w kwocie zł, udział dochodów bieżących wynosi zł, co stanowi 86,52 % dochodów planowanych ogółem, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi zł, tj. 13,48 % planowanych dochodów ogółem, natomiast w strukturze zrealizowanych dochodów, udział dochodów bieżących wynosi ,27 zł, co stanowi 87,97 % dochodów wykonanych ogółem i 96,36 % zaplanowanej kwoty dochodów bieżących, natomiast udział dochodów majątkowych wynosi ,88 zł, tj. 12,03 % wykonanych dochodów ogółem i 86,21 % zaplanowanej kwoty dochodów majątkowych. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,65 zł, tj. w 96,97 %, natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wykonane w kwocie ,08 zł, co stanowi 86,50 %. INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM BUDŻETU Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości ,58 zł. A. ANALIZA DOCHODÓW W 2011 roku Gmina realizowała dochody z tytułu trzech rodzajów zadań, tj. dochody bieżące w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (plan zł, wykonanie ,93 zł), zadań własnych (plan zł, wykonanie ,55 zł) w tym dochody bieżące (plan zł, wykonanie ,67 zł) i dochody majątkowe (plan zł, wykonanie ,88 zł) oraz dochody bieżące w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (plan zł, wykonanie ,67 zł). Dochody własne bieżące, w obecnym kształcie budżetu gminy, stanowią najistotniejsze źródło finansowania, ich plan stanowi 75,40 % zaplanowanych dochodów ogółem (ze wszystkich rodzajów zadań). Stopień realizacji bieżących dochodów własnych wynosi na koniec roku 98,12 % w stosunku do zaplanowanej kwoty. Osiągnięty wskaźnik pozwala stwierdzić, iż realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie ,03 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty. Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się: - w rozdziale otrzymana dotacja celowa w kwocie zł w ramach ostatecznego finansowego rozliczenia projektu realizowanego w 2010 r. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Waliły-Stacja, oraz dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł na dofinansowanie projektu związanego z budową naturalnych 38 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i 1 lokalnej, - w rozdziale otrzymana dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z gminy Gródek oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Gródek w kwocie ,03 zł oraz darowizna pieniężna na poprawę infrastruktury gminy Gródek w kwocie zł Leśnictwo Dochody w rozdziale wyniosły 3.778,78 zł i dotyczą opłat przekazanych gminie przez Nadleśnictwa: Supraśl, Krynki, Żednia i Waliły za dzierżawę obwodów łowieckich.

40 Transport i łączność Na zrealizowane w dziale 600 dochody w kwocie ,41 zł składa się dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie ,93 zł zrealizowana w rozdziale 60014, którą gmina otrzymała na mocy zawartego porozumienia z Powiatem Białostockim (dotacja wpłynęła w kwocie zł, ale niewykorzystaną część dotacji w kwocie 7.677,07 zł zwrócono na rachunek budżetu Powiatu w dniu r.), oraz zrealizowane w rozdziale opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 738,48 zł, darowizna pieniężna w kwocie 300 zł i dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zarzeczany w kwocie zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody wykonane w rozdziale wynoszą ,78 zł i stanowią 99,86 % zaplanowanej kwoty. Dotyczą wpłaty w wysokości ,57 zł za użytkowanie wieczyste gruntów i w wysokości ,83 zł za trwały zarząd, dochodów z najmu i dzierżawy, które wykonano w 98,43 %, tj. w kwocie ,85 zł. Dotyczą one wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym za uprawy ogrodowe, najem garaży, lokali socjalnych, pomieszczeń i gruntów, służebność gruntową. Największe dochody z tego tytułu wpłynęły od TP S.A., POLKOMTEL S.A, GEEST Sp. z o.o., Biuro Usług Księgowych, W 2011 r. dokonano sprzedaży nieruchomości gminnych, w tym działek, także zrealizowano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy wyniosło ,17 zł, co stanowi 98,48 % planu. Pozostałe wpłaty: w kwocie 830 zł dotyczą przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, w kwocie 2.846,79 zł odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań z najmu, zakupu nieruchomości, trwałego zarządu i wieczystego użytkowania, w kwocie ,57 zł z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i mediów, a także w kwocie zł z tytułu refundacji kosztów za wyrysy i szacunki przy sprzedaży nieruchomości oraz wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesowych. W 2011 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania: Remont budynków świetlicy w Słuczance i świetlicy w Mieleszkach. Na dzień r. w rozdziale zaewidencjonowane są należności w kwocie: ,82 zł, z tego: w kwocie ,99 zł należności głównych, w tym wymagalnych ,13 zł oraz wymagalne odsetki ustawowe w kwocie 6.010,83 zł. Należności główne dotyczą: - opłat za wieczyste użytkowanie ,18 zł, w całości wymagalne, - najmu, dzierżawy, służebności i czynszów za lokale socjalne 1.786,06 zł, w tym wymagalna jest kwota 148,20 zł, - zasądzonych kosztów procesowych 2.677,75 zł, w całości wymagalne. Na wysokość należności, w tym wymagalnych, z tytułu wieczystego użytkowania miało wpływ przeszacowanie w 2009 r. wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie na potrzeby zaktualizowania opłaty rocznej z tego tytułu, która w nowych wartościach zaczęła obowiązywać od dnia r. W 2011 r. Wójt Gminy Gródek odroczył na wniosek jednostki nieposiadającej osobowości prawnej termin zapłaty opłaty za trwały zarząd w kwocie ,83 zł do dnia r. W 2011 r. na bieżąco wystawiane były zarówno noty odsetkowe, jak i wezwania do zapłaty. Wystawiono 11 wezwań do zapłaty na kwotę 6.792,41 zł, z czego wszystko zostało opłacone, wystawiono 11 not odsetkowych na kwotę 5.857,70 zł, z czego wpłacono 1.446,97 zł, oraz wystawiono 1 oświadczenie o potrąceniu wierzytelności na kwotę 1.300,32 zł. 750 Administracja publiczna W tym dziale uzyskano dochody w kwocie ,99 zł, co stanowi 98,74% zaplanowanej kwoty. Na wykonane dochody składają się m.in.:

41 41 1) w rozdziale 75011: - dotacja na zadania zlecone: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności, a także zadań z zakresu obronności kraju wypłynęła kwota zł, - dotacja na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia spraw związanych z pomnikami przyrody 400,00 zł, dotacje zostały wykorzystane w całości, 2) w rozdziale 75023: dochody z tytułu częściowej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wypłaconych wynagrodzeń osobom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych oraz dochody z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (płatnikowi składek przysługuje z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą wynosi 0,1 %. kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) oraz z tytułu terminowego naliczenia i przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego (płatnikom podatków oraz inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków; wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 %, a w przypadku inkasentów 0,1 % kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa) ,15 zł, oraz dochody w wysokości 5 % pobranych i odprowadzonych na rachunek budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami (udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych) - 7,75 zł, 3) w rozdziale dotacja w kwocie ,09 zł na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem w 2011 r. powszechnego spisu ludności i mieszkań (dotacja wpłynęła w kwocie zł, a niewykorzystana kwota dotacji 1.473,91 zł została zwrócona w dniu r.) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na realizację w ramach rozdziału zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na sporządzenie i stałą aktualizację spisu wyborców do budżetu Gminy wykorzystana została dotacja celowa w wysokości 992,33 zł (wpłynęła w kwocie 994 zł, a niewykorzystana kwota dotacji 1,67 zł została zwrócona w dniu r.), natomiast na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wpłynęła dotacja w kwocie zł, a niewykorzystana kwota dotacji 2,61 zł zwrócona została w dniu r. (wykonane dochody z tytułu dotacji wyniosły ,39 zł) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w kwocie zł zrealizowane zostały z tytułu przekazanej do budżetu gminy dotacji przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: pompy szlamowej dla OSP Gródek i sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatu powietrznego) dla OSP Bobrowniki, 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale stanowią najistotniejszą pozycję w dochodach własnych gminy, na którą składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Ogółem wykonano dochody w kwocie ,53 zł, tj. 97,37 % planu, z tego w rozdziale kwotę 1.227,51 zł, w rozdziale kwotę ,66 zł, w rozdziale kwotę ,51 zł, w rozdziale kwotę ,48 zł, w rozdziale kwotę ,49 zł i w rozdziale kwotę ,88 zł. Największe dochody wykonane zostały z tytułu podatku od nieruchomości ,10 zł tj. 93,38 % planu, oraz należnych gminie z centralnego rachunku budżetu państwa udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zł (101,70 % planu). Wykonanie dochodów w podatku leśnym wynosi 99,84% ,90 zł. Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne zł i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ,90 zł, przede wszystkim Nadleśnictwa Waliły, i Żednia, ale także Nadleśnictwo Supraśl zarządzające lasami położonymi na terenie gminy. Podatek rolny wykonano w 91,88 %, tj. w kwocie ,99 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego wpływają w przeważającej części od osób fizycznych ,23 zł, natomiast od osób prawnych ,76 zł. Taka struktura podatków związana jest z tym, iż gmina Gródek jest gminą o charakterze rolniczym, a swoim obszarem obejmuje znaczną część lasów Puszczy Knyszyńskiej.

42 42 Na wielkość podatku rolnego istotny wpływ ma to, że na terenie Gminy wiele gruntów rolnych ma klasy gruntów V i VI, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania. Z tytułu podatku od środków transportowych wpływy wyniosły zł, tj. 104,16 % planu, z tego od osób prawnych wpłynęła kwota zł, a od osób fizycznych kwota zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły w 2011 r zł, tj. 98,77 % planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły zł, co stanowi 93,79 % planu, natomiast za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota ,29 zł tj. 100 % planu, która w całości została przeznaczona, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, na realizację zadań gminy z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zostały zrealizowane w wysokości ,90 zł, tj. w 100 % zaplanowanej kwoty oraz z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty adiacenckiej w kwocie 368,29 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości ,73zł tj. 106,62 % planu. Za wystawione upomnienia pobrano opłaty w łącznej kwocie 4.189,20 zł oraz od komorników sądowych za udostępnienie informacji opłaty w kwocie 225 zł. W ramach rozdziału zrealizowane zostały również dochody w kwocie ,70 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania umów zawartych w drodze postępowania o zamówienie publiczne oraz w kwocie 0,25 zł z tytułu odsetek od zapłaconej po wyznaczonym terminie kary umownej. Z urzędów skarbowych na podstawie sprawozdań nadesłanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych wykonano dochody: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie ,49 zł, tj. 126,96 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie zł, tj. 71,87 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości ,65 zł, tj. 100,08 % zaplanowanej kwoty zł, - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1.213,51 zł, tj. 112,88 % zaplanowanej kwoty, - z tytułu pobranych przez urząd skarbowy odsetek od nieterminowych wpłat podatków 183,53 zł. W trakcie roku Wójt Gminy dokonał, w oparciu o wnioski złożone przez podatników, przerachowania wzajemnych należności na poczet uregulowania zobowiązań podatkowych w zamian za zobowiązania gminy za zakupione od podatników usługi. Należne gminie dochody na dzień r. w kwocie ,39 zł stanowią należności podatkowe, w tym kwota ,39 zł to należności wymagalne, tzn. takie, których termin płatności minął i na dzień r. nie zostały uregulowane przez zobowiązanych. Należności dotyczą: - podatku opłacanego przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej 8.683,12 zł w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób prawnych ,58 zł, w całości zaległego, - podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,72 zł, w tym zaległości ,72 zł, - podatku rolnego od osób prawnych ,12 zł, w całości zaległego, - podatku rolnego od osób fizycznych ,90 zł, w tym zaległości ,90 zł, - podatku leśnego od osób prawnych 1.139,50 zł, w całości zaległego, - podatku leśnego od osób fizycznych 6.526,36 zł, w tym zaległości 6.461,36 zł, - podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,43 zł, w całości zaległego, - podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez urzędy skarbowe 293 zł, w całości stanowiącego zaległości, - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywanego przez urzędy skarbowe 122 zł, który w całości stanowi kwotę wymagalną,

43 43 - kosztów upomnienia, w tym zabezpieczonych wpisem hipotecznym w łącznej kwocie 96,50 zł, które stanowią należność wymagalną w kwocie 52,50 zł, - naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie w 2009 r. i w 2011 r. umów na roboty budowlane ,32 zł, w całości stanowią kwotę wymagalną, - naliczonych odsetek ustawowych od niezapłaconych kar za nieterminowe wykonanie umów na roboty budowlane ,30 zł, w całości jest kwotą wymagalną, - naliczonych odsetek podatkowych zł, - zasądzonych kosztów procesowych i zastępstwa ,54 zł, stanowiących w całości należność wymagalną. Analiza kształtowania się dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w latach WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA (w zł) Wyszczególnienie Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , , , ,00 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , , , ,49 RAZEM , , , , ,49

44 44 W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności egzekucyjne. W 2011 r. wystawiono 763 upomnienia osobom fizycznym i 6 upomnień osobom prawnym, natomiast opłaconych zostało 476 upomnień, z tego: przez osoby fizyczne: 126 upomnień wystawionych w latach ubiegłych i 348 upomnień wystawionych w 2011 r. oraz przez osoby prawne 2 upomnienia wystawione w roku Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało w omawianym okresie 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,19 zł. Z tytułu wystawionych w latach ubiegłych tytułów wykonawczych komornicy wyegzekwowali 70 tytułów wykonawczych kwotę ,26 zł oraz z wystawionych w bieżącym roku 9 tytułów wykonawczych kwotę 7.348,36 zł związane z zaległościami osób fizycznych w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz od środków transportowych. W celu zabezpieczenia należnych na koniec roku gminie zaległych podatków dokonano trzech wpisów hipoteki na łączną kwotę 3.287,10 zł należności głównych, 1.485,90 zł odsetek podatkowych i 52,50 zł kosztów upomnienia. Na ogólną wysokość zaległości podatkowych należnych gminie ma wpływ niezakończone postępowanie likwidacyjne Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łużanach, jak również nieuregulowane sprawy spadkowe osób fizycznych, brak wiedzy o spadkobiercach lub osobach dziedziczących, ale również brak u podatników poczucia obowiązku opłacania podatków. W wielu przypadkach, na niewywiązywanie się podatników z obowiązku regulowania podatków ma wpływ pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin. Wójt Gminy Gródek kierując się ważnym interesem publicznym i dobrem podatników, pozytywnie rozpatrzył trzy wnioski od osób fizycznych i udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie łącznej 877 zł, w podatku rolnym w kwocie łącznej 315 zł, w podatku leśnym w kwocie 54 zł i w odsetkach w kwocie 122 zł, jak również umorzył jednostce nieposiadającej osobowości prawnej zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie ,50 zł i odsetki w kwocie zł. Organ podatkowy przychylił się również do wniosku podatnika i udzielił osobie fizycznej ulgi w postaci rozłożenia na raty należności głównej w kwocie zł, odsetek w kwocie 333 zł i kosztów upomnienia w kwocie 44 zł. Na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego, Wójt Gminy Gródek wydał postanowienie, w którym zajął stanowisko w sprawie umorzenia podatnikom, na wniosek, zaległości w podatku od spadków i darowizn wraz z odsetkami. Podatek od spadków i darowizn, który stanowi dochód gminy, został umorzony w kwocie zł, a odsetki w kwocie 18 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych, a także wprowadzone zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przez Radę Gminy ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków stanowiących dochód budżetu gminy. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest naliczenie od osób prawnych niższego podatku od nieruchomości o kwotę ,89 zł i podatku od środków transportowych o kwotę ,25 zł, u osób fizycznych: podatku od nieruchomości o kwotę ,32 zł, podatku rolnego o kwotę 4,27 zł i podatku od środków transportowych o kwotę ,43 zł. Zwolnienie majątku gminy z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych, a także wprowadzenie Uchwałą Nr XXVIII/229/09 z dnia r. zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy skutkowało nienaliczeniem podatku od nieruchomości na kwotę ,06 zł, z tego u osób fizycznych na kwotę ,09 zł i u osób prawnych na kwotę ,97 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych u osób prawnych skutkiem zwolnień i ulg wprowadzonych przez Radę Gminy jest nienaliczenie podatku na kwotę zł.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo