ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2012, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,04 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i w 2 wraz z informacją, o której mowa w 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 marca 2013 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. Dzi ał Rozdzi ał Paragra f Treść Plan 2012 Wykonanie roku 2012 Wskaźnik procentowy : wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2012; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./w yk. doch.ogółem kol.10/kol6 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Transport i łączność ,05 103, ,24 65, ,81 34, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,39 106, ,58 58, ,81 41, Wpływy z różnych opłat ,54 112, ,54 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 2

3 0920 Pozostałe odsetki 0 182,04 0,00 182,04 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,81 98,61 0,00 0, ,81 100, Gospodarka mieszkaniowa ,83 106, ,08 27, ,75 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 106, ,08 27, ,75 72, ,24 99, ,24 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,80 100, ,80 100,00 0,00 0, ,08 115,46 0,00 0, ,08 100, ,60 107,89 0,00 0, ,60 100, Pozostałe odsetki ,01 123, ,01 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, ,03 134, ,03 100,00 0,00 0, ,07 109,47 0,00 0, ,07 100,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 3

4 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna ,10 107, ,10 100,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,81 115, ,81 100,00 0,00 0, ,14 0, ,14 100,00 0,00 0, ,04 100, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,02 134, ,02 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 81,74 0,00 81,74 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,26 118, ,26 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 100, ,06 100,00 0,00 0, ,30 142,60 71,30 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 4

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,25 100, ,25 100,00 0,00 0, ,57 95, ,57 100,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,57 91, ,57 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,72 0, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,72 0, ,72 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,91 98, ,91 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 5

6 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 65, ,30 100,00 0,00 0, ,42 65, ,42 100,00 0,00 0, ,88 130,94 261,88 100,00 0,00 0, ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,08 100, ,08 100,00 0,00 0, Podatek rolny ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Podatek leśny ,00 100,00 178,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 101, ,00 100,00 0,00 0, ,90 20, ,90 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,40 123,20 246,40 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych ,76 15, ,76 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,80 103, ,80 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 6

7 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,96 103, ,96 100,00 0,00 0, Podatek rolny ,99 100, ,99 100,00 0,00 0, Podatek leśny ,60 96, ,60 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn ,68 115, ,68 100,00 0,00 0, ,00 118, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,70 84, ,70 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,26 98, ,26 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,53 190, ,53 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,08 160, ,08 100,00 0,00 0, ,65 104, ,65 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,97 82, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,76 119, ,76 100,00 0,00 0, ,48 147, ,48 100,00 0,00 0, ,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0 105,60 0,00 105,60 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 58, ,84 100,00 0,00 0, ,02 96, ,02 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób ,00 97, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 7

8 0020 fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,02 87, ,02 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,09 93, ,22 82, ,87 17, Szkoły podstawowe ,45 103, ,30 43, ,15 56, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 137, ,60 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,49 96, ,49 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 8

9 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 135, ,21 100,00 0,00 0, ,01 102, ,01 100,00 0,00 0, ,99 102, ,99 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,15 100,00 0,00 0, ,15 100, Przedszkola ,36 91, ,36 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,92 99, ,92 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 9

10 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,94 85, ,94 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,04 112, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,61 139,51 962,61 100,00 0,00 0, ,25 0, ,25 100,00 0,00 0, ,60 117, ,60 100,00 0,00 0, Gimnazja ,36 104, ,64 59, ,72 40, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 48, ,62 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,68 169, ,68 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,64 102, ,64 100,00 0,00 0, ,42 103, ,42 100,00 0,00 0, ,28 0, ,28 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 10

11 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,72 100,00 0,00 0, ,72 100, ,72 0,00 801,72 100,00 0,00 0, ,72 0,00 801,72 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,20 46, ,20 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,20 93, ,20 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 396,00 100,00 0,00 0, ,00 42, ,00 100,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,09 98, ,09 99, ,00 0,24 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 11

12 85202 Domy pomocy społecznej ,95 99, ,95 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 99, ,95 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia ,29 100, ,29 94, ,00 5, Pozostałe odsetki ,27 284,55 805,27 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36 58,00 161,11 58,00 100,00 0,00 0, ,48 100, ,48 100,00 0,00 0, ,54 92,00 442,54 100,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0 748,00 0,00 748,00 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ,45 30,42 912,45 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 12

13 wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, ,11 89, ,11 100,00 0,00 0, ,39 36, ,39 100,00 0,00 0, ,26 93, ,26 100,00 0,00 0, ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, ,17 88, ,17 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 13

14 85214 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,18 91, ,18 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,36 89, ,36 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60 23,80 39,67 23,80 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,92 104, ,92 100,00 0,00 0, ,32 92, ,32 100,00 0,00 0, ,78 7,71 192,78 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe ,04 91, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0 315,36 0,00 315,36 100,00 0,00 0, ,17 91, ,17 100,00 0,00 0, ,51 42, ,51 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 14

15 wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,56 101, ,56 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,32 176, ,32 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,24 132,62 265,24 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,72 98, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 100, ,95 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60 79,30 132,17 79,30 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,80 89, ,80 100,00 0,00 0, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, ,67 0,00 120,67 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane ,00 97, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 15

16 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Kluby dziecięce ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,37 69, ,37 100,00 0,00 0, ,37 69, ,37 100,00 0,00 0, ,38 69, ,38 100,00 0,00 0, ,99 124,90 310,99 100,00 0,00 0, ,56 85, ,56 28, ,00 71, Gospodarka ściekowa ,89 84, ,89 24, ,00 75,68 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 16

17 i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 81,53 0,00 0, ,00 100, Wpływy z różnych rozliczeń ,89 97, ,89 100,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,67 100, ,67 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,67 100, ,67 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,60 82, ,60 100,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,72 81, ,72 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 42, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,10 85, ,10 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,20 157,24 786,20 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,60 59, ,60 100,00 0,00 0, ,82 76, ,82 100,00 0,00 0,00 OGÓŁEM ,50 98, ,07 93, ,43 6,15 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 17

18 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 359/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 marca 2013 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. dzia ł rozdzia ł treść Plan wydatków na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.o gółem w % kol.8/kol.6 Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol Rolnictwo i łowiectwo ,71 90, ,71 100,00 0,00 0, Melioracje wodne ,71 82, ,71 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,71 82, ,71 100,00 0,00 0, Izby rolnicze ,29 80, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,29 80, ,29 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 228,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 319,00 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Transport i łączność ,53 96, ,57 42, ,96 57, Lokalny transport zbiorowy ,83 98, ,83 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,83 98, ,83 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 19

20 60014 Drogi publiczne powiatowe ,86 100,00 0,00 0, ,86 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,86 100,00 0,00 0, ,86 100, Drogi publiczne gminne ,84 95, ,74 29, ,10 70, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 49,60 148,80 100,00 0,00 0, ,42 98, ,42 100,00 0,00 0, ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, ,14 54, ,14 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,87 34,48 196,87 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 38, ,77 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,80 90, ,80 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,54 78, ,54 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 537,00 100,00 0,00 0, ,10 99,56 0,00 0, ,10 100, Turystyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,40 96, ,69 36, ,71 63, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 95, ,69 16, ,71 83, ,89 18,37 734,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,18 7,72 77,18 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 20

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 88, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,23 3,11 124,23 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,74 83, ,74 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 78, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 100,00 917,97 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,68 99, ,68 100,00 0,00 0, ,02 100,00 0,00 0, ,02 100, ,81 99,45 0,00 0, ,81 100, ,88 87,18 0,00 0, ,88 100, Pozostała działalność ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa ,16 76, ,16 100,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 52, ,35 100,00 0,00 0, ,89 99,82 61,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 8,82 98,00 8,82 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 45, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,64 55, ,64 100,00 0,00 0, Cmentarze ,81 81, ,81 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 69, ,19 100,00 0,00 0, Zakup energii ,22 15,04 90,22 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,60 86, ,60 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,80 82, ,80 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 21

22 750 Administracja publiczna ,31 93, ,51 79, ,80 20, Urzędy wojewódzkie ,26 97, ,26 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 99, ,90 100,00 0,00 0, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,70 98, ,70 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 500,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 95, ,08 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 26, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,90 78, ,90 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 73, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,20 19,55 293,20 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,90 45, ,90 100,00 0,00 0, ,89 93, ,89 100,00 0,00 0, ,75 95, ,75 100,00 0,00 0, ,26 72, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 82, ,96 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,92 21,73 86,92 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast ,89 92, ,09 75, ,80 24,62 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 22

23 na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 50, ,30 100,00 0,00 0, ,02 98, ,02 100,00 0,00 0, ,40 98, ,40 100,00 0,00 0, ,89 98, ,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,85 95, ,85 100,00 0,00 0, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 73, ,35 100,00 0,00 0, Zakup energii ,65 42, ,65 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,26 78, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 70, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,64 97, ,64 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,88 85, ,88 100,00 0,00 0, ,88 88, ,88 100,00 0,00 0, ,00 24,00 120,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 78, ,50 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,86 62, ,86 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 23

24 Podatek od nieruchomości ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,48 96,03 230,48 100,00 0,00 0, ,83 92, ,83 100,00 0,00 0, ,90 86,95 0,00 0, ,90 100, ,90 81,87 0,00 0, ,90 100, ,82 87, ,82 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ,29 87, ,29 100,00 0,00 0, ,01 94, ,01 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,39 83, ,39 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,49 97, ,49 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,14 45, ,14 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,50 96, ,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 82,80 414,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,45 81, ,45 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,94 88, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,48 95, ,48 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,76 100, ,76 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,27 52, ,27 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 24

25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,34 99,90 683,34 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 98 97,41 99,40 97,41 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,96 91, ,96 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Straż Graniczna ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Obrona cywilna ,96 28, ,96 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 25,68 693,29 100,00 0,00 0, Zakup energii ,26 52,33 680,26 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,91 31,60 631,91 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 35,30 176,50 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 49,00 490,00 100,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,68 90, ,68 100,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,68 90, ,68 100,00 0,00 0, ,68 90, ,68 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 25

26 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwy celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,87 99, ,87 100,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,82 99, ,82 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, ,62 99, ,62 100,00 0,00 0, ,01 100, ,01 100,00 0,00 0, ,83 99, ,83 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,11 98, ,11 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,07 97, ,07 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,31 97, ,31 100,00 0,00 0, ,03 74,69 112,03 100,00 0,00 0, ,36 99, ,36 100,00 0,00 0, Zakup energii ,05 97, ,05 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,30 89, ,30 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,06 99, ,06 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,45 93, ,45 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 98, ,40 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług ,18 88, ,18 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 26

27 80103 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 96, ,65 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,25 92, ,25 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 83, ,00 100,00 0,00 0, ,21 99, ,21 100,00 0,00 0, ,00 100,00 146,00 100,00 0,00 0, ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, ,93 99, ,93 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,69 99, ,69 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,05 461,00 100,00 0,00 0, ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Przedszkola ,48 99, ,48 100,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do ,26 96, ,26 100,00 0,00 0, ,79 93, ,79 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 27

28 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, ,81 100,00 0,00 0, ,48 100, ,48 100,00 0,00 0, ,27 99, ,27 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,80 98, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, ,08 99, ,08 100,00 0,00 0, Zakup energii ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,47 97, ,47 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 79, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,25 96, ,25 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,19 95, ,19 100,00 0,00 0, ,30 92, ,30 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 83,43 561,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 94, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 84, ,00 100,00 0,00 0, Gimnazja ,41 99, ,41 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie ,90 100, ,90 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 28

29 roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 99, ,03 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,29 98, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 100, ,70 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ,72 100, ,72 100,00 0,00 0, ,19 97, ,19 100,00 0,00 0, Zakup energii ,94 96, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,70 94, ,70 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 99, ,96 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,15 76, ,15 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, ,98 92, ,98 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,92 98,46 581,92 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 76,00 380,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne ,00 100,00 455,00 100,00 0,00 0, ,71 92, ,71 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,10 99, ,10 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,86 99, ,86 100,00 0,00 0, ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, ,56 96, ,56 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 29

30 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 900,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, ,94 99, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,75 95, ,75 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,05 95, ,05 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 89, ,50 100,00 0,00 0, ,66 99, ,66 100,00 0,00 0, ,79 99, ,79 100,00 0,00 0, ,39 99, ,39 100,00 0,00 0, ,56 99, ,56 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,48 97, ,48 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, ,44 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,73 91, ,73 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 99, ,11 100,00 0,00 0, ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, ,83 99, ,83 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 75, ,13 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,14 74, ,14 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 30

31 4430 Różne opłaty i składki ,40 63,57 826,40 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,70 95, ,70 88, ,00 11, Szpitale ogólne ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,62 84, ,62 100,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,00 300,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 98, ,22 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 83, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,40 11,04 110,40 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 47,65 953,00 100,00 0,00 0, ,43 96, ,43 100,00 0,00 0, ,77 100, ,77 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 31

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA GONIĄDZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2017 BURMISTRZA MIASTA LIPNA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA MIKOŁAJKI z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mikołajki za 2016 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR /0 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia stycznia 0 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 0 rok Na podstawie art. 0 ust. pkt i ustawy z dnia marca 0 r. o

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 176/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8%

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo