010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00"

Transkrypt

1 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Melioracje wodne , ,83 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,54 99,02% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 100,00% Izby rolnicze , ,00 94,34% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego % ,00 94,34% Pozostała działalność , ,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464,83 464,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,98 74,98 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060, ,19 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 459, ,47 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,90 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , ,82 53,67% Lokalny transport zbiorowy 9 000, ,12 87,63% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,12 87,63% Drogi publiczne wojewódzkie 2 100, ,92 98,23% 4430 Różne opłaty i składki 2 100, ,92 98,23% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan , , , ,00 100,00% ,00 100,00% 31

2 60016 Drogi publiczne gminne , ,41 40,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 78,03% 4270 Zakup usług remontowych , ,69 99,75% 4300 Zakup usług pozostałych , ,14 93,18% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 27,90% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,37 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 300, ,56 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 491, ,69 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 957,01 957,01 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy 401,92 401,92 100,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 154,38 154,38 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 002, ,00 99,95% 4307 Zakup usług pozostałych , ,53 96,17% 4309 Zakup usług pozostałych 4 993, ,17 109,97% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 708,71 708,71 100,00% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 272,21 272,21 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 86,20% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 86,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,40 99,63% 4260 Zakup energii 6 000, ,44 52,21% 4270 Zakup usług remontowych 9 200, ,55 65,44% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 78,86% 4430 Różne opłaty i składki 4 500, ,25 75,14% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 500, ,00 79,26% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 800, ,02 83,64% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 410,05 20,50% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000, ,95 70,99% 32

3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 97,21% 710 Działalność usługowa , ,99 50,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,99 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 100,00% 750 Administracja publiczna , ,87 96,40% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 150, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,33 92,63% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,39 92,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 850, ,94 90,32% 4300 Zakup usług pozostałych 3 050, ,00 96,62% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,83 96,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800, ,51 64,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 98,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 97,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,62 95,17% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, ,00 97,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 009, ,00 96,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 86,74% 4260 Zakup energii , ,45 86,88% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 74,81% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 17,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 94,62% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 500, ,26 93,47% 33

4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej , ,89 85,57% publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,38 88,30% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe krajowe , ,02 97,82% 4430 Różne opłaty i składki 8 000, ,03 96,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,52 94,19% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 83,33% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500, ,22 91,36% Spis powszechny i inne , ,80 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400, ,00 100,00% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268,58 268,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 43,33 43,33 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 768, ,09 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 271, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,06 82,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 83,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,44 81,95% Pozostała działalność , ,85 87,94% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,71 90,76% 4260 Zakup energii 2 500, ,74 94,35% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 97,96% 4430 Różne opłaty i składki , ,20 69,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 267, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 22,00 100,00% 34

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 242, ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 343,1 343,10 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,35 55,35 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 008, ,56 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 970, ,83 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 914, ,73 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41,99 41,99 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 80 80,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 153,32 153,32 100,00% 752 Obrona narodowa ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,10 99,49% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,27 99,35% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,24 99,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 98,76% 4260 Zakup energii , ,46 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 7 326, ,48 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 865, ,46 98,04% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,74 99,85% 4430 Różne opłaty i składki 5 286, ,50 99,99% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% 35

6 Zarządzanie kryzysowe 4 000, ,20 99,63% Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,20 99,63% Pozostała działalność ,63 17,13% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 17,13% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,03 91,34% poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,03 91,34% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,73 94,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 82,60% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000, ,30 81,17% 757 Obsługa długu publicznego , ,31 21,45% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,31 21,45% samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych , ,31 21,45% przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , ,71 96,78% Szkoły podstawowe , ,35 96,32% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,62 92,66% 3050 Zasądzone renty , ,64 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 98,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 98,45% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 95,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,27 80,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 3 128, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 99,09% 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 518,32 518,32 100,00% 36

7 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 800, ,56 99,85% 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 681, ,52 100,00% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 707, Zakup energii , ,68 80,76% 4270 Zakup usług remontowych , ,18 99,43% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 550, ,00 98,27% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 99,19% 4301 Zakup usług pozostałych 5 997, ,93 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,21 86,56% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,51 78,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700, ,15 96,95% 4411 Podróże służbowe krajowe 766,87 766,87 100,00% 4421 Podróże służbowe zagraniczne 7 113, ,83 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 979, ,00 98,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,86 94,43% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,67 99,13% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,26 93,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800, ,80 95,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 93,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 600, ,58 95,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 88,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 550, ,43 86,84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 170, ,51 96,39% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,49 90,94% 4410 Podróże służbowe krajowe ,64 75,13% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400, ,00 99,69% 2310 Przedszkola , ,76 98,20% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,20 99,99% terytorialnego 37

8 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 95,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 99,41% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 97,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 081, ,13 86,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 98,26% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 446, ,92 99,95% 4260 Zakup energii 6 000, ,72 74,96% 4270 Zakup usług remontowych 9 480, ,50 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 98,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 93,66% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 12,00 60,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,28 86,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 863,58 86,36% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 357,00 35,70% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 96,74% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800, ,00 90,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 98,13% Gimnazja , ,77 99,36% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,97 99,82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 99,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 99,41% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,78 99,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 5,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,42 99,98% 4260 Zakup energii , ,96 96,79% 38

9 4270 Zakup usług remontowych 9 966, ,45 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,92 91,47% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,25 93,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 620, ,75 99,39% 4430 Różne opłaty i składki 3 271, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,32 96,60% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, ,00 97,50% Dowożenie uczniów do szkół , ,72 92,28% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, ,32 96,68% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 99,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 460, ,18 98,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 90,09% 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 519,70 10,83% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , ,11 93,14% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, ,08 94,35% 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 9 941, ,00 45,58% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 375, ,00 98,92% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 030, ,00 97,77% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,48 88,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400, ,61 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 98,44% 39

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 625, ,37 71,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 280, ,05 99,97% 4220 Zakup środków żywności , ,38 78,14% 4260 Zakup energii , ,44 84,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 40,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 180, ,61 69,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, ,00 99,45% Pozostała działalność , ,37 96,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 85,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 980, ,78 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 4 400, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 97,93% 851 Ochrona zdrowia , ,92 88,89% Lecznictwo ambulatoryjne , ,62 83,33% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,27 99,92% 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej , ,35 81,97% Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 70,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 70,75% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,30 94,04% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400, ,07 93,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,12 73,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,01 97,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 98,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 92,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 89,59% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000, ,00 63,00% 852 Pomoc społeczna , ,62 99,15% 9 000,00 40

11 85202 Domy pomocy społecznej , ,04 98,62% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , ,04 98,62% samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,04 99,82% 296,00 14,80% 3110 Świadczenia społeczne , ,65 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 148, ,78 99,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 96,16% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 392, ,20 99,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 99,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 068, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 13,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,20 43,10% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,56 96,72% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,56 96,72% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,67 99,38% rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,86 99,54% , Świadczenia społeczne , ,81 96,22% Dodatki mieszkaniowe , ,91 98,08% 3110 Świadczenia społeczne , ,91 98,08% Zasiłki stałe , ,53 94,64% 3110 Świadczenia społeczne , ,53 94,64% Ośrodki pomocy społecznej , ,82 97,79% 41

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 174, ,91 99,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 97,80% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99,71% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 826, ,28 99,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 344, ,13 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124,1 124,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 99,80% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 796, ,19 99,73% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 306,85 306,01 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 197, ,92 90,75% 4127 Składki na Fundusz Pracy 902,67 900,29 99,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy 47,79 47,67 99,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 669, ,60 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 815, ,35 97,76% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 057, ,05 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 214,78 214,78 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,37 78,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,18 97,22% 4307 Zakup usług pozostałych , ,64 91,53% 4309 Zakup usług pozostałych 1 839, ,36 91,53% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 300, , ,01 89,00% ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 800, ,03 98,24% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 270, ,35 90,34% 4419 Podróże służbowe krajowe 67,24 60,75 90,35% 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,88% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 660, ,00 100,00% 42

13 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 692,96 692,96 100,00% 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36,69 36,69 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 047, ,80 100,00% Pozostała działalność , ,05 98,62% 3110 Świadczenia społeczne , ,05 98,62% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,96 92,42% Pomoc materialna dla uczniów , ,96 92,15% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 92,39% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 000, ,96 88,89% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 700, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 700, ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,47 94,20% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,24 97,46% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,69 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 4 370, ,48 94,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 78,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 95,70% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,00 63,16% , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , ,00 66,67% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,20 76,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 83,70% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 264, ,00 95,79% Schroniska dla zwierząt , ,00 98,46% 43

14 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 98,46% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,93 92,65% 4260 Zakup energii , ,29 89,11% 4270 Zakup usług remontowych , ,71 97,39% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 97,43% Pozostała działalność , ,10 57,15% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 47,68% 4430 Różne opłaty i składki 4 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, ,00 47,58% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 78,08% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,61 98,46% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,43 98,02% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 98,55% 4260 Zakup energii 3 100, ,47 76,50% 4270 Zakup usług remontowych 6 000, ,00 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, ,78 99,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 94,67% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 96,25% Biblioteki , ,18 99,95% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 507,18 84,53% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność 1 748, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 748, ,00 100,00% ,00 44

15 926 Kultura fizyczna , ,82 97,47% Obiekty sportowe , ,85 97,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 400, ,00 95,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 089, ,89 93,37% 4260 Zakup energii 1 000,00 196,00 19,60% 4270 Zakup usług remontowych 7 032, Zakup usług pozostałych 3 400, ,76 99,35% 4430 Różne opłaty i składki 2 032, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 98,19% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 81,49% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,97 96,51% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,97 50,00% Razem: , ,01 93,27% 45

16 46

17 47

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo