Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%"

Transkrypt

1 DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie ,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła ,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM, w tym: , ,83 99,1% DOCHODY BIEŻĄCE , ,61 102,4% w tym: Podatki i opłaty , ,91 104,7% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,7% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,55 103,6% Podatek od nieruchomości , ,17 110,1% Podatek rolny , ,32 96,0% Podatek leśny , ,80 100,4% Podatek od środków transportowych , ,90 97,3% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 9 000, ,23 140,4% Podatek od spadków i darowizn , ,16 115,0% Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 135,9% Wpływy z opłaty targowej , ,00 105,8% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 83,2% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,63 79,8% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 115,3% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,09 86,9% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,82 119,2% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300, ,62 97,1% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 802,00 114,6% Wpływy z różnych opłat , ,17 97,4% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 90,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 98,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,96 92,0% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 95,6% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,30 97,3% - 1 -

2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 95,4% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, ,00 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,70 99,5% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Pozostałe dochody bieżące , ,72 96,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,62 91,5% Wpływy z usług , ,75 96,5% Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 27,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% Pozostałe odsetki , ,55 100,5% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,95 96,5% Wpływy z różnych dochodów , ,58 107,9% DOCHODY MAJĄTKOWE , ,22 58,6% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,15 100,4% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,36 92,8% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 653, ,35 200,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,96 20,4% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,35 75,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,90 100,0% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

3 Dochody według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,52 32,9% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,17 72,2% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,75 70,3% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,42 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,55 13,1% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,00 0,00 0,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,54 101,4% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,90 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,90 100,0% Pozostała działalność , ,90 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, ,66 105,8% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% , ,24 100,0% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 500, ,44 82,7% Dostarczanie wody 4 500, ,44 82,7% 0830 Wpływy z usług 3 000, ,50 82,0% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,94 84,1% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,79 99,1% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,0% Drogi publiczne gminne , ,79 99,1% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 300, ,60 97,1% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 1 200, ,61 436,3% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 220, ,79 100,0% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , ,60 87,3% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 497, ,19 100,0% - 3 -

4 630 TURYSTYKA , ,06 42,2% Pozostała działalność , ,06 42,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 655, ,00 100,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,06 42,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,27 91,5% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,27 91,5% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie , ,63 79,8% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,73 100,0% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania , ,15 100,4% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,36 91,0% prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,42 82,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 170, ,98 100,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 100,0% Cmentarze 500,00 500,00 100,0% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 500,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,91 103,4% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 110,6% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,32 135,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 95,4% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 100,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,78 103,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 72,85 72,9% Spis powszechny i inne , ,22 99,4% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,22 99,4% - 4 -

5 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,88 99,9% 2 120, ,00 100,0% 2 120, ,00 100,0% Wybory do Sejmu i Senatu , ,69 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,69 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 862, ,19 99,9% 5 862, ,19 99,9% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,96 97,7% Ochotnicze straże pożarne , ,41 97,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700, ,42 78,6% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 96,99 97,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,0% Obrona cywilna 1 950, ,55 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 950, ,55 100,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,51 104,8% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 600, ,42 138,6% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 9 000, ,23 140,4% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 673,19 112,2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,17 106,0% 0310 Podatek od nieruchomości , ,78 111,9% 0320 Podatek rolny , ,28 98,3% 0330 Podatek leśny , ,00 100,9% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 97,1% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,98-344,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 117,4% - 5 -

6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,10 110,4% 0310 Podatek od nieruchomości , ,39 105,5% 0320 Podatek rolny , ,04 95,8% 0330 Podatek leśny 3 600, ,80 94,0% 0340 Podatek od środków transportowych , ,90 102,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,16 115,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 105,8% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 123,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,99 131,9% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,27 100,8% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 135,9% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 83,2% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,76 115,3% alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,09 86,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 802,00 114,6% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,39 105,1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,55 101,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,55 103,6% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,29 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe , ,29 97,4% 0920 Pozostałe odsetki , ,29 96,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 827, ,00 100,0% - 6 -

7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,97 95,1% Szkoły podstawowe , ,72 101,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 389,00 77,8% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 76,5% 0830 Wpływy z usług , ,69 120,8% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 27, Pozostałe odsetki 0,00 26, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 92,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2 000, ,00 100,0% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 103,9% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,20 103,9% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Przedszkola , ,50 94,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 90,6% 0830 Wpływy z usług , ,39 92,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 405, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące , ,21 95,4% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,82 100,0% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 67, Wpływy z różnych dochodów 0,00 67, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 92,6% 0830 Wpływy z usług , ,00 92,6% Pozostała działalność 96,00 96,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96,00 96,00 100,0% - 7 -

8 852 POMOC SPOŁECZNA , ,69 99,0% Domy pomocy społecznej 0, , Wpływy z usług 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,23 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 44, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 98,8% , ,39 97,5% 8 489, ,98 97,6% , ,63 96,2% 4 450, ,80 95,7% , ,83 96,4% , ,00 100,0% , ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, Zasiłki stałe , ,29 97,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,29 97,3% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 153, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,51 121,2% 0830 Wpływy z usług , ,45 153,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 95,7% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35,00 32,06 91,6% - 8 -

9 85295 Pozostała działalność , ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 400, ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,78 90,2% Pozostała działalność , ,78 90,2% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,90 97,1% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,98 52,4% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z , ,90 98,0% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 066,00 0,00 0,0% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,84 47,8% Pomoc materialna dla uczniów , ,84 47,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 47,8% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,57 93,3% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 840, ,08 96,5% 0830 Wpływy z usług 3 500, ,59 94,6% 0920 Pozostałe odsetki 1 100, ,98 101,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 238,51 99,4% Oświetlenie ulic, placów i dróg 622,00 621,34 99,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 622,00 621,34 99,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,85 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,85 92,9% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 800,00 0,00 0,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,30 98,3% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 153,00 806,35 527,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 705, ,95 95,4% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 95,4% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 000, ,75 108,1% Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 44, Pozostałe odsetki 0,00 44, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000, ,75 103,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000, ,68 103,2% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,07-9 -

10 92116 Biblioteki 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,60 98,9% Obiekty sportowe 5 600, ,48 95,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 600, ,75 94,9% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 14, Wpływy z różnych dochodów 0,00 6, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,12 100,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400,00 400,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 317,00 316,22 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,90 100,0% wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 7 450, ,00 100,0% R RAZEM , ,83 99,1%

11 WYDATKI Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie ,00 realizacja wyniosła ,93 - co stanowiło 94,7% planowanych wydatków plan wykonanie %% Razem wydatki, w tym: , ,93 94,7% Dotacje, wpłaty Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 87,8% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,22 97,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,89 97,7% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 050, ,71 96,1% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 97,3% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 489, ,98 97,6% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 3 905, ,00 100,0% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,54 100,0% RAZEM , ,56 98,2% Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 98,1% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,27 91,7% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100,0% Świadczenia społeczne , ,36 97,9% Stypendia dla uczniów , ,46 93,1% Inne formy pomocy dla uczniów , ,84 100,0% RAZEM , ,07 97,4% Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 98,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99,3% Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 81,1% Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 95,4% Składki na Fundusz Pracy , ,57 85,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,09 95,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 87,8% Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 87,0% RAZEM , ,17 97,2%

12 Pozostałe wydatki bieżące Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 87,9% Zakup środków żywności , ,85 89,4% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,13 39,6% Zakup energii , ,84 88,0% Zakup usług remontowych , ,14 92,2% Zakup usług zdrowotnych , ,00 79,3% Zakup usług pozostałych , ,88 89,8% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,16 97,4% Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,15 92,3% świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,80 84,4% świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,55 67,3% Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500, ,20 75,8% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,50 77,0% Podróże służbowe krajowe , ,63 87,1% Podróże służbowe zagraniczne , ,12 89,1% Różne opłaty i składki , ,89 77,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,88 98,4% Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 100,0% Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 202,93 0,7% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 774,00 743,27 96,0% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,53 39,9% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,48 91,1% Rezerwy ,00 0,00 0,0% RAZEM , ,72 87,7% Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 97,7% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 77,8% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,0% RAZEM , ,66 96,2% Obsługa długu publicznego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje ,00 0,00 0,0% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,75 54,2% RAZEM , ,75 48,3%

13 Wydatki według klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Par Nazwa Plan Wykonanie Niewygasają %% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,63 0,00 97,3% Melioracje wodne , ,09 0,00 97,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0,00 97,2% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 29,09 0,00 29,1% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,42 0,00 91,9% 4300 Zakup usług pozostałych 6 917, ,99 0,00 69,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 770, ,31 0,00 33,9% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 170,00 0,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 0,00 93,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 0,00 100,0% Izby rolnicze 5 050, ,71 0,00 96,1% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 050, ,71 0,00 96,1% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,05 0,00 98,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99,6% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 97,5% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,12 0,00 99,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 0,00 99,6% Pozostała działalność , ,24 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 338,00 337,10 0,00 99,7% 4430 Różne opłaty i składki , ,14 0,00 100,0% WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,99 0,00 96,3% Dostarczanie wody , ,99 0,00 96,3% 4260 Zakup energii , ,99 0,00 96,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,39 0,00 96,2% Lokalny transport zbiorowy , ,91 0,00 86,4% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2310 jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 0,00 87,8% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 0,00 97,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 0,00 81,1% Drogi publiczne wojewódzkie , ,11 0,00 91,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 62,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 99,6% Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , ,00 0,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 100,0%

14 60016 Drogi publiczne gminne , ,37 0,00 95,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 0,00 80,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,66 0,00 90,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,66 0,00 92,6% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, ,50 0,00 92,3% 4430 Różne opłaty i składki 9 000, ,22 0,00 70,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00 0,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 200,00 600,00 0,00 27,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 ######### 99,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 0,00 69,2% Drogi wewnętrzne 622,00 0,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 22,00 0,00 0,00 0,0% 630 TURYSTYKA , ,10 0,00 83,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,10 0,00 41,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 36,3% 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,10 0,00 91,1% Pozostała działalność , ,00 0,00 85,4% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 418,44 0,00 59,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 0,00 85,5% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,20 0,00 68,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 0,00 68,8% 4260 Zakup energii , ,07 0,00 65,5% 4270 Zakup usług remontowych , ,15 0,00 64,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 0,00 88,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,00 0,00 55,4% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 444,45 0,00 44,4% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 700,00 0,00 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 680,00 0,00 22,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 97,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 0,00 52,9% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,51 0,00 83,3% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,51 0,00 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 214,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 0,00 98,5% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 8,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 8,1% Cmentarze 500,00 500,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,24 0,00 94,3% Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 130, ,00 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 474, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 187,00 187,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 3 813, ,00 0,00 100,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 0,00 87,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,44 0,00 86,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 0,00 75,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 0,00 98,3% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,00 0,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400, ,00 0,00 97,9%

15 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,54 0,00 94,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,83 0,00 78,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 0,00 97,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 0,00 92,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,09 0,00 75,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 87,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 95,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 0,00 80,2% 4260 Zakup energii , ,96 0,00 68,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,78 0,00 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 70,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 0,00 96,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,55 0,00 94,5% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,78 0,00 84,1% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,66 0,00 65,7% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,60 0,00 97,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 100,00 0,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki , ,84 0,00 80,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 94,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 40,00 40,00 0,00 100,0% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 150,00 11,76 0,00 7,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,52 0,00 31,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,28 0,00 92,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 0,00 90,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 0,00 99,4% Spis powszechny i inne , ,22 0,00 99,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0,00 100,0% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 819, ,77 0,00 96,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy 503,00 471,67 0,00 93,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 352, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 245,00 244,23 0,00 99,7% 4260 Zakup energii 40,00 40,00 0,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 526,00 525,55 0,00 99,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 0,00 94,7% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000, ,27 0,00 85,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 95,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 0,00 84,4% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,61 0,00 97,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 0,00 96,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 500, ,20 0,00 75,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 341,67 0,00 18,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,12 0,00 98,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 0,0% Pozostała działalność , ,27 0,00 97,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 96,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, ,67 0,00 99,8% 4270 Zakup usług remontowych 400,00 400,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 0,00 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 42,00 0,00 21,0%

16 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,88 0,00 99,9% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 120, ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181,00 181,20 0,00 100,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 739,00 738,80 0,00 100,0% Wybory do Sejmu i Senatu , ,69 0,00 100,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 570,00 569,57 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00 46,81 0,00 99,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 572, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 443, ,85 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 975, ,71 0,00 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 145,00 138,75 0,00 95,7% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 862, ,19 0,00 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 660, ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198,00 196,30 0,00 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 15,95 0,00 93,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 450, ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 148,84 0,00 99,2% 4300 Zakup usług pozostałych 287,00 286,64 0,00 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 99,46 0,00 99,5% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,18 0,00 94,2% Komendy wojewódzkie Policji , ,99 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,99 0,00 100,0% Straż Graniczna , ,55 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,55 0,00 100,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 9 000, ,00 0,00 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000, ,00 0,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne , ,80 0,00 96,4% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,56 0,00 97,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, ,87 0,00 84,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 12,25 0,00 12,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 0,00 96,4% 4260 Zakup energii , ,67 0,00 87,3% 4270 Zakup usług remontowych , ,64 0,00 97,0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 0,00 81,2% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon. 600,00 516,96 0,00 86,2% 4430 Różne opłaty i składki , ,66 0,00 98,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 100,00 0,00 0,00 0,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 100,0%

17 75414 Obrona cywilna , ,35 0,00 70,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 0,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200, ,42 0,00 87,5% 4260 Zakup energii 3 000, ,65 0,00 55,3% 4270 Zakup usług remontowych 9 820, ,44 0,00 72,2% 4300 Zakup usług pozostałych 4 300, ,00 0,00 48,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,52 0,00 84,1% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon. 300,00 209,00 0,00 69,7% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon ,00 589,68 0,00 39,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 155,48 0,00 31,1% 4430 Różne opłaty i składki 553,00 553,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 220,00 0,00 44,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 0,00 90,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300,00 0,00 0,00 0,0% Zarządzanie kryzysowe 600,00 599,99 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 599,99 0,00 100,0% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 580, ,15 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 851,00 850,15 0,00 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 729,00 729,00 0,00 100,0% Pozostała działalność , ,35 0,00 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 0,00 99,9% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,37 0,00 89,5% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,37 0,00 89,5% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 81,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,92 0,00 77,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 345,75 0,00 69,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 0,00 77,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,17 0,00 91,6% 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 0,00 99,5% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 180,00 0,00 36,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000, ,32 0,00 70,5% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,75 0,00 48,3% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 0,00 48,3% Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz 8090 inne opłaty i prowizje ,00 0,00 0,00 0,0% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,75 0,00 54,2% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0,00 87,2% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 905, ,00 0,00 100,0% Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji 2940 ogólnej za lata poprzednie 3 905, ,00 0,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 100,0% Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu 2930 państwa , ,00 0,00 100,0%

18 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,07 0,00 97,5% Szkoły podstawowe , ,88 0,00 98,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,33 0,00 98,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 0,00 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 0,00 99,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 0,00 99,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 0,00 97,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,61 0,00 87,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700, ,00 0,00 21,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 0,00 98,0% 4220 Zakup środków żywności 3 000, ,54 0,00 38,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,16 0,00 98,2% 4260 Zakup energii , ,56 0,00 89,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,26 0,00 97,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 230, ,00 0,00 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 0,00 91,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 270, ,38 0,00 90,1% 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon , ,09 0,00 91,7% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,10 0,00 77,7% 4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 600, ,92 0,00 73,8% 4430 Różne opłaty i składki 7 300, ,60 0,00 82,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 0,00 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 0,00 97,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 0,00 99,9% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 0,00 93,0% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,44 0,00 94,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 0,00 96,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 0,00 91,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 0,00 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 0,00 91,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 630, ,47 0,00 85,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 530, ,49 0,00 98,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 700, ,88 0,00 97,9% 4260 Zakup energii , ,15 0,00 94,4% 4270 Zakup usług remontowych 340,00 340,00 0,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 430,00 380,00 0,00 88,4% 4300 Zakup usług pozostałych 5 360, ,75 0,00 83,2% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon ,00 751,54 0,00 73,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,01 0,00 99,9% Przedszkola , ,18 0,00 97,5% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,66 0,00 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,87 0,00 98,2% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 0,00 99,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 0,00 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 0,00 96,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 89,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 0,00 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 0,00 97,7% 4220 Zakup środków żywności , ,58 0,00 90,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 622, ,77 0,00 99,8% 4260 Zakup energii , ,13 0,00 98,6% 4270 Zakup usług remontowych , ,40 0,00 91,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280, ,00 0,00 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 88,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 413,28 0,00 98,4% 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon , ,01 0,00 80,5% 4430 Różne opłaty i składki 1 500, ,40 0,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 0,00 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/263/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2012 rok DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8%

Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,79 97,7% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 99,8% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 50 820 049,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 51 368 976,31 - co stanowiło 101,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dzierżoniów. z dnia 20 marca 2017r.

Wójt Gminy Dzierżoniów. z dnia 20 marca 2017r. Zarządzenie nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 176/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo