S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r.

2

3

4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES do roku DOCHODY Dz. Rozdz. NAZWA w złotych Plan na wykonanie Plan na koniec początek % planu % planu 2013 r. na r. początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,92 100, Pozostała działalność , ,92 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,92 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, LEŚNICTWO , ,84 100,40 99, Gospodarka leśna , ,84 100,40 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 147,09 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,10 99,83 99, Pozostałe odsetki , ,91 98,46 98, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,28 89,24 95, Dostarczanie wody , ,28 89,24 95, Wpływy z usług , ,79 87,97 95, Pozostałe odsetki , , ,77 95, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,10 107,30 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,10 94,17 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu , ,10 94,17 100,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, TURYSTYKA , ,90 37,70 48, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,90 37,70 48, Wpływy z różnych dochodów , ,00 25,76 96, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 52,07 61, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,05 23, ,00 0,00 1

5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,02 43,59 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 42,65 86, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,65 95,92 95,92 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat , ,19 105,84 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,75 110,67 103, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa , ,05 255,56 100,07 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,88 9,04 43,33 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług , ,51 88,02 96, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 960,00 96, Pozostałe odsetki , ,89 146,93 111, Wpływy z różnych dochodów , ,89 843,05 100, Dotacje celowe w ramach programów , ,02 77,19 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pozostała działalność , ,19 24, Wpływy z różnych dochodów , ,19 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,48 167,54 97, Cmentarze , ,48 167,54 97, Wpływy z różnych opłat , ,00 54,37 93, Pozostałe odsetki 0 40,00 58,92 147, Wpływy z różnych dochodów , ,56 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,37 78,11 94, Urzędy wojewódzkie , , ,40 101,78 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 101,78 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 39,00 39,00 43,40 111,28 111,28 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,15 61,56 88,63 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat , ,40 119,92 119, Pozostałe odsetki , ,97 13,91 99, Wpływy z różnych dochodów 0 500,00 701,37 140, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,41 85,08 85,08 2

6 75045 Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 560 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,82 100,38 100, Pozostałe odsetki 0 0,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,14 100,33 100, Pozostała działalność 0 500,00 420,00 84, Wpływy z usług 0 500,00 420,00 84, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,43 239,68 91, Urzędy naczelnych organów władzy , ,99 100,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,99 100,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , ,44 86,00 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,44 86, OBRONA NARODOWA ,00 700,00 100,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 700,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 700,00 100,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,83 86,94 101, Ochotnicze straże pożarne , ,62 97, Wpływy z różnych dochodów , ,10 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy , ,52 94,19 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Obrona cywilna ,00 800,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 800,00 100,00 100, Straż gminna (miejska) , ,21 72,57 102, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób , ,21 72,51 102,37 fizycznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 150,00 150,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,75 97,33 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,44 86,45 86,82 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób , ,43 86,80 86,80 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 51,01 25,51 102,02 3

7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,25 99,86 99, Podatek od nieruchomości , ,97 99,83 99, Podatek rolny , ,00 99,88 99, Podatek leśny , ,00 100,43 100, Podatek od środków transportowych , ,70 102,53 98, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 112,89 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,58 97,61 99,41 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,11 93,94 99, Podatek od nieruchomości , ,53 100,76 100, Podatek rolny , ,81 100,04 100, Podatek leśny , ,95 100,64 100, Podatek od środków transportowych , ,84 93,11 99, Podatek od spadków i darowizn , ,24 59,46 93, Wpływy z opłaty targowej , ,00 62,89 97, Wpływy z opłaty miejscowej , ,60 62,43 92, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,71 81,06 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,43 74,46 94,51 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,62 99,98 99,09 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0370 Opłata od posiadania psów , ,00 83,57 100, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w , ,89 100,74 99,43 gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 83,70 98, Wpływy z opłaty eksplatacyjnej , ,45 80,26 103, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na , ,50 96,98 96,98 sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,91 141,57 104,87 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,99 183,50 107, Wpływy z różnych opłat , ,00 76,80 92, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,00 726,75 100,03 podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0 150,00 169,88 113, Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,33 94,61 100,26 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,33 71,65 102, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,84 98,98 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 98,44 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 98,44 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,84 100,89 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,01 100, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,83 100,00 100, , ,00 100,00 4

8 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,71 352,51 104, Szkoły podstawowe , ,32 143,32 105, Wpływy z różnych opłat 0 140,00 150,00 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,14 105,62 105, Wpływy z usług , ,48 102,34 102, Pozostałe odsetki 0 0,00 16, Wpływy z różnych dochodów , ,71 143, Wpływy do budżetu pozostałości środków , ,19 99,92 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym , ,25 99,99 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art uastawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Przedszkola , ,35 658,53 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,48 96,53 96, Wpływy z usług , ,38 111,21 111, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0 470, ,79 329, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,40 106,92 106,92 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tertorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków , ,34 99,97 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 0 640,00 631,74 98,71 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uastawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja , ,87 445,13 124, Wpływy z różnych opłat 0 171,00 243,00 142, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,38 791,03 125,31 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,38 119,47 119, Pozostałe odsetki 0 0,00 4, Wpływy z różnych dochodów , ,80 120, Dowożenie uczniów do szkół 0 0,00 373, Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 373, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 0 0,00 661,61 szkół 0920 Pozostałe odsetki 0 0,00 93, Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 568,00 5

9 80195 Pozostała działalność , ,70 151, Wpływy z usług , ,30 152, Pozostałe odsetki 0 30,00 30,40 101, POMOC SPOŁECZNA , , ,65 98,84 99, Domy pomocy społecznej , ,50 97,25 97, Wpływy z różnych dochodów , ,50 97,25 97, Ośrodki wsparcia , ,35 74,44 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,42 74,41 97,25 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 150,00 178,93 119,29 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,08 95,35 99,35 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0,00 70, Pozostałe odsetki , ,71 150, Wpływy z różnych dochodów , ,80 182,59 158, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,07 95,73 99,21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,10 48,25 96,68 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,14 112,03 99,65 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0,00 58, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,82 98,60 99,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 126,23 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,00 224,50 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 224,50 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,64 140,81 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,64 140,81 99,61 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,65 136,65 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,02 99,99 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,63 111,01 99,85 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,34 108,19 104,89 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , , ,56 114,46 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 104,63 100,00 6

10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0 70,00 91,78 131,11 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , ,95 247,25 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,95 99,01 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 165,27 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 98,62 98, Pozostała działalność , , ,00 98,62 98, Dotacje celowe w ramach programów , , ,60 97,57 98,74 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,40 117,72 96, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,32 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,32 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,32 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,34 52,53 78, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,66 51,80 80, Wpływy z różnych opłat , ,84 92, Wpływy z usług , ,84 90,60 96, Pozostałe odsetki , , ,91 94, Wpływy z różnych dochodów , ,36 51,65 99, Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka odpadami , ,66 50,62 62, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,66 50,60 62,87 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0 100,00 431,00 431,00 podatków i opłat Oczyszczanie miast i wsi , ,63 92,51 92, Wpływy z usług , ,59 92,50 92, Pozostałe odsetki 0 0,00 2, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,54 101, Wpływy z usług , ,10 102, Pozostałe odsetki 0 80,00 79,43 99, Wpływy z różnych dochodów , ,01 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,96 47,16 78,59 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,96 47,16 78,59 7

11 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 0,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0, Pozostała działalność , ,89 662,38 100, Wpływy z różnych opłat , ,97 107,09 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0 740, ,95 145, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,97 98, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,99 99, Pozostała działalność , , ,99 99, Dotacje celowe w ramach programów ,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,97 99, OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , ,00 96,02 100, Rezerwaty i pomniki przyrody , ,00 96,02 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 96,02 100, KULTURA FIZYCZNA , ,30 33,76 93, Obiekty sportowe , ,42 23,44 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów , ,42 97,43 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,88 71,15 86, Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,14 145,78 102,04 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,26 57,57 81, Pozostałe odsetki ,00 889,16 88, Wpływy z różnych dochodów , ,32 180,67 105, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 O G Ó Ł E M , , ,05 78,64 94,42 8

12 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES DO ROK WYDATKI w złotych wykonanie Plan na Plan na koniec Dz. Rozdz. NAZWA początek % % 2013 r r. na planu planu pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,05 162,3 100, Izby rolnicze , ,13 102,3 94, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,13 102,3 94, Pozostała działalność , ,92 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0 637,34 637,34 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 100, Różne opłaty i składki , ,18 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, LEŚNICTWO , ,05 78,8 89, Gospodarka leśna , ,05 78,8 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,90 98,9 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 92,1 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 87,8 87, Składki na Fundusz Pracy , ,75 87,4 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 33,7 30, Zakup usług zdrowotnych ,00 77,50 77,5 77, Zakup usług pozostałych , ,40 73,8 96, Podróże służbowe krajowe , ,94 76,5 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 100,0 100,0 9

13 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 0,00 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,50 67,1 88, Lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,10 46,5 100, Zakup usług pozostałych , ,10 94,2 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,83 51,7 80, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 629,55 63,0 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 94,8 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 90,5 90, Składki na Fundusz Pracy ,00 845,32 89,9 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 225,0 64, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,87 154,7 86, Zakup energii ,00 875,75 87,6 43, Zakup usług remontowych , , ,48 30,0 57, Zakup usług zdrowotnych 0,00 50,00 35,00 70, Zakup usług pozostałych , ,41 65,4 73, Różne opłaty i składki , ,00 59,8 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 100,0 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 212,00 21,2 21,2 10

14 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 700,00 412,00 58, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 30,5 99, Drogi wewnętrzne , ,48 166,9 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,0 100, Zakup usług remontowych , ,48 127,0 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 64, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,09 107,1 100, Zakup usług remontowych , ,09 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,0 630 TURYSTYKA , ,69 84,6 98, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,69 84,6 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 300,00 250,00 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 85,2 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 84,0 90, Składki na Fundusz Pracy , ,86 62,1 62, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 188,0 98, Zakup energii , ,21 62,7 77, Zakup usług remontowych ,00 1,23 0,0 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 40,00 20,0 40, Zakup usług pozostałych , ,76 76,9 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe ,00 684,60 85,6 97, Podróże służbowe zagraniczne , ,25 93, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,86 100,0 100,0 11

15 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 78,00 78, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 59,4 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 260,2 99,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,69 71,3 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 71,4 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,18 765,9 90, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 331,10 33,1 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 27,3 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 79,7 83, Zakup energii , ,85 85,9 92, Zakup usług remontowych , ,80 83,1 87, Zakup usług pozostałych , ,32 94,9 91, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,92 134,2 81, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,47 82,4 97, Różne opłaty i składki , ,00 168,3 87, Podatek od nieruchomości , ,00 98,6 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 27,8 79, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,96 98,4 98, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 202,6 99,3 12

16 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,18 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 47,0 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 86,3 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 78,9 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 14, , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,40 99, Pozostała działalność , ,97 70,5 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 250,00 25, Zakup usług pozostałych , ,00 54,8 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 62,3 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,97 87,3 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,62 36,5 86, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,49 16,0 90, Wynagrodzenia bezosobowe 0 150,00 150,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,49 11,5 86, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 64,3 97, Cmentarze , ,13 74,0 84, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup energii , ,91 218,9 62, Zakup usług pozostałych , ,22 60,5 90, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,00 84,8 84,8 13

17 4430 Różne opłaty i składki ,00 320,00 32,0 32,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,15 88,6 93, Urzędy wojewódzkie , ,43 106,6 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 107,5 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 117,3 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 101,0 88, Składki na Fundusz Pracy , ,02 88,9 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,58 100,0 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 91,0 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 94,9 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 26,9 44, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług remontowych 0 500,00 479,00 95, Zakup usług pozostałych , ,65 80,4 76, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 85,9 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 108,2 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 86,5 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 101,2 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 154,8 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 99,5 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 80,1 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 87,5 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 154,5 100, Składki na Fundusz Pracy , ,79 60,9 80, Składki na Fundusz Pracy , ,33 101,8 99, Składki na Fundusz Pracy , ,78 127,8 100,0 14

18 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100,1 87, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 24,0 24, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 96,7 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 53,0 69, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 485,2 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,70 77,3 77, Zakup energii , ,99 68,0 85, Zakup usług remontowych , ,79 74,4 74, Zakup usług zdrowotnych , ,50 50,4 50, Zakup usług pozostałych , ,95 89,7 82, Zakup usług pozostałych , ,00 82,9 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 87,5 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,28 54,7 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 782,28 99,0 99, , ,82 56,3 81, , ,60 99,8 99, Podróże służbowe krajowe , ,17 72,0 87, Podróże służbowe krajowe ,00 292,54 12,2 97, Podróże służbowe zagraniczne , ,56 186,4 74, Różne opłaty i składki , ,00 80,5 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,34 100,0 100,0 15

19 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 320,00 10,7 16, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 76,4 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 50,4 75, , ,40 88,0 88, Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0, Zakup usług pozostałych 560 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 91,1 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 119,8 71, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 27,4 41, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 523,90 52,4 52, Zakup usług pozostałych , ,59 96,5 95, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100,0 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,0 0, Różne opłaty i składki , ,00 89,4 89, Pozostała działalność , ,60 107,5 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,33 90,5 90, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,73 110,8 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 64,8 64, Składki na Fundusz Pracy ,00 259,54 64,9 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 56,5 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 538,92 53,9 89, Zakup usług pozostałych , ,40 48,1 97, Różne opłaty i składki , ,00 148,6 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 900,00 6,9 45, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,70 86,3 16

20 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,43 239,7 91, , ,99 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 323,28 324,73 324,73 100,4 100, Składki na Fundusz Pracy 46,08 46,04 46,04 99,9 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 880, , ,23 99,9 100, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 699,99 100,0 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,44 86, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 76, Składki na ubezpieczenia społeczne 0 233,48 233,48 100, Składki na Fundusz Pracy 0 15,36 15,36 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0 331,00 330,44 99,8 752 OBRONA NARODOWA ,00 700,00 70,0 70, Pozostałe wydatki obronne ,00 700,00 70,0 70, Wynagrodzenia bezosobowe 300 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 700,00 100,0 70,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,55 73,6 89, Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,0 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,0 100, Ochotnicze straże pożarne , ,18 50,3 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 103,9 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 824,31 16,5 16, Składki na Fundusz Pracy 340 0,00 0,00 17

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 79,6 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 88,1 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 700,00 672,34 96, Zakup energii , ,38 77,2 81, Zakup usług remontowych , ,91 91,0 89, Zakup usług zdrowotnych , ,00 82,1 92, Zakup usług pozostałych , ,75 54,7 54, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 678,96 45,3 45, Różne opłaty i składki , ,50 109,5 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 11,4 100, Obrona cywilna , ,00 30,8 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,0 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,0 0, Zakup usług remontowych , ,00 123,0 68, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,0 0, Straż gminna (miejska) , ,09 89,7 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,56 69,9 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 91,7 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 83,5 89, Składki na Fundusz Pracy , ,63 83,2 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 102,5 94, Zakup energii , ,18 51,7 62, Zakup usług remontowych , ,97 33,6 33, Zakup usług zdrowotnych ,00 652,00 65,2 65, Zakup usług pozostałych , ,68 72,1 72,1 18

22 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 367,20 30,6 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,96 59,5 59, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,83 78,4 78, Różne opłaty i składki , ,00 54,8 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,44 100,0 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 300,00 252,50 84, ,00 980,00 65,3 65, , ,34 84, Zarządzanie kryzysowe , ,38 6,5 9, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 380,07 2,1 3, Zakup usług remontowych ,00 30,01 1, Zakup usług pozostałych ,00 996,30 49,8 49, Pozostała działalność , ,90 106,3 98, Zakup usług remontowych , ,00 73,8 99, Zakup usług pozostałych , ,90 80,2 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,67 68,7 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,67 68,7 99,9 19

23 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,67 68,7 99,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,86 94,7 94, Szkoły podstawowe , ,52 94,9 95, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,85 96,8 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,53 102,7 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 97,9 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 93,3 93, Składki na Fundusz Pracy , ,62 81,2 91, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 80,4 80, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 53,2 82, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,77 180,3 92,7 książek 4260 Zakup energii , ,73 100,2 86, Zakup usług remontowych , ,04 96,5 94, Zakup usług zdrowotnych , ,00 24,3 69, Zakup usług pozostałych , ,93 69,8 92, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,23 49,4 74, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,00 49,6 71,6 20

24 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,83 66,3 71, ,00 36,90 36, Podróże służbowe krajowe , ,31 47,7 57, Różne opłaty i składki , ,93 24,2 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,48 94,6 99, Podatek od nieruchomości , ,00 98,0 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 800,00 12,9 41,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Przedszkola , ,23 100,0 93, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,36 22,5 45, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,39 103,2 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 82,6 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 96,4 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 101,2 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 91,4 90, Składki na Fundusz Pracy , ,29 76,5 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 632,8 67, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,30 42, Zakup energii , ,61 399,6 40, Zakup usług remontowych , ,12 59,4 99,7 21

25 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 82,8 95, Zakup usług pozostałych , ,62 932,1 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 775,60 109,2 88, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,32 137,7 73, Podróże służbowe krajowe ,00 226,00 30,1 50, Różne opłaty i składki , ,08 55,9 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,68 102,7 100, Podatek od nieruchomości , ,00 99,9 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,20 121,4 78,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 211,8 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 95,8 budżetowych Gimnazja , ,06 93,0 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,08 100,2 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 95,9 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 91,3 92, Składki na Fundusz Pracy , ,60 74,6 91, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 400,00 10,0 20, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 70,2 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,81 49,3 82,4 książek 4260 Zakup energii , ,09 82,6 79, Zakup usług remontowych , ,87 69,0 98, Zakup usług zdrowotnych ,00 468,00 21,3 93, Zakup usług pozostałych , ,30 75,3 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,92 51,4 82,4 22

26 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,68 64,0 80, , ,11 88,0 88, Podróże służbowe krajowe , ,60 86,3 86, Różne opłaty i składki , ,99 49,5 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 99,2 100, Podatek od nieruchomości , ,00 204,5 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 39,6 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,57 82,3 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 218,55 16,8 16, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 97,3 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 90,9 90, Składki na Fundusz Pracy ,00 956,87 67,9 67, Wynagrodzenia bezosobowe , ,91 96,6 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 76,2 76, Zakup usług remontowych , ,40 102,1 99, Zakup usług zdrowotnych 300 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,05 68,8 92, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 598,74 74,8 74, Różne opłaty i składki , ,00 65,2 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 962,66 96,3 99,2 socjalnych 23

27 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 95,3 95, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 585,84 68,1 68, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej , ,82 95,3 93,6 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 119,16 11,9 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 95,7 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 88,1 88, Składki na Fundusz Pracy , ,81 88,1 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 149,3 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,85 78,4 76, Zakup usług remontowych ,00 262,00 17,5 52, Zakup usług zdrowotnych 700 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,50 88,2 88, Podróże służbowe krajowe , ,80 81,2 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,83 99,9 100, Podatek od nieruchomości ,00 557,00 92,8 97, Opłaty na rzecz budżetu państwa 0 30,00 8,00 26, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,80 108,0 90, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,63 30,4 30, Zakup usług pozostałych , ,00 27, Podróże służbowe krajowe , ,60 12,8 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,03 20,9 37, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,87 79,8 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 64,0 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 96,3 95,1 24

28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 86,8 88, Składki na Fundusz Pracy , ,08 41,6 65, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 91,1 84, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych , ,90 35,6 35, Zakup usług zdrowotnych ,00 108,00 7,7 90, Zakup usług pozostałych , ,71 20,6 24, Podróże służbowe krajowe ,00 221,60 18,5 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,10 98,4 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 720,00 48,0 100, Pozostała działalność , ,16 96,0 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 107,4 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 99,2 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 99,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 92,4 90, Składki na Fundusz Pracy , ,41 92,2 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,3 88, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 418,98 83,8 83, Zakup usług zdrowotnych ,00 140,00 35,0 100, Zakup usług pozostałych ,00 508,20 9,6 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,87 99,6 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , ,61 90,3 86, Zwalczanie narkomanii , ,00 30,2 55,8 25

29 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 64,0 64, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 16,4 46, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,61 95,2 87, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,0 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , ,00 87, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 90,6 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 90,1 86, Składki na Fundusz Pracy , ,09 65,5 64, Wynagrodzenia bezosobowe , ,54 100,6 92,1 26

30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 115,7 75, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,36 99,2 74,4 książek 4260 Zakup energii , ,86 94,3 84, Zakup usług remontowych ,00 617,31 61,7 61, Zakup usług zdrowotnych , ,00 42,6 73, Zakup usług pozostałych , ,40 103,5 67, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,25 24,9 24, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,07 61,6 61, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 712,00 35,6 35, , ,08 78,3 78, Podróże służbowe krajowe , ,05 52,2 52, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 100,0 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 80,00 26,7 26, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,85 53,4 53,4 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,34 98,9 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,64 98,3 99, Świadczenia społeczne , ,64 98,3 99, Domy pomocy społecznej , ,11 103,3 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,11 103,3 99, Ośrodki wsparcia , ,55 83,0 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 62,9 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 60,2 91,3 27

31 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 56,9 91, Wynagrodzenia bezosobowe 0 800,00 640,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 733,5 92, Zakup energii , ,61 113,9 99, Zakup usług remontowych , ,00 27,8 100, Zakup usług zdrowotnych 0 200,00 171,00 85, Zakup usług pozostałych , ,81 424,7 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 203,01 20,3 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0 210,00 207,02 98, Podróże służbowe krajowe ,00 521,46 49,2 93, Różne opłaty i składki ,00 995,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,26 81,2 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Rodziny zastępcze , ,66 139,1 99, Świadczenia społeczne , ,66 139,1 99, Wspieranie rodziny , ,89 93,4 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 96,1 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 694,81 86,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 89,1 87, Skałdki na Fundusz Pracy 520 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0 210,00 210,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 187,00 74,8 98, Podróże służbowe krajowe , ,95 86,7 98,5 28

32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,93 99,4 99, , ,73 96,1 99, , ,80 280,9 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,20 94,3 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 98,6 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 96,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 137,3 100, Składki na Fundusz Pracy , ,36 71,4 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 192,0 92, Zakup usług zdrowotnych 30 30,00 30,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,15 239,0 94, Podróże służbowe krajowe 0 139,00 138,60 99, Różne opłaty i składki , ,47 107,7 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 99,4 100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,71 172,5 97, ,00 718,00 100,0 29

33 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,43 100,4 95,0 0 60,00 58,32 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,11 100,2 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,75 119,5 98,9 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,75 116,6 99, Zakup usług pozostałych , ,00 279,0 96, Dodatki mieszkaniowe , ,17 92,8 96, Świadczenia społeczne , ,17 92,8 96, Zasiłki stałe , ,64 112,7 99, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 650,00 0, Świadczenia społeczne , ,64 112,7 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,20 98,9 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,39 95,2 95, Świadczenia społeczne , ,02 836,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 96,6 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 96,5 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 89,3 87, Składki na Fundusz Pracy , ,99 78,7 78,7 30

34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 111,4 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 125,5 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,63 89,7 99, Zakup usług remontowych ,00 873,00 62,8 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 330,00 122,2 100, Zakup usług pozostałych , ,33 124,3 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 80,0 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 419,09 99,8 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,19 73,1 91, , ,92 100,0 100, Podróże służbowe krajowe , ,79 80,2 98, Różne opłaty i składki ,00 305,00 98,4 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 101,2 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 52,2 100, , ,56 75,4 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 66,2 77, Zakup energii ,00 324,22 54,0 54, Zakup usług remontowych 0 726,00 725,91 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 159,42 39,9 39, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,06 96,9 94,2 31

35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,51 83,5 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99,3 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 97,0 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 92,2 89, Składki na Fundusz Pracy , ,09 53,2 87, Zakup usług zdrowotnych 60 90,00 90,00 150,0 100, Podróże służbowe krajowe 2 500, , ,52 69,5 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 104,4 100, Pozostała działalność , ,95 252,2 99, Świadczenia społeczne , ,00 244,8 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 97, Zakup usług pozostałych , ,03 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 96,4 96, Pozostała działalność , , ,00 96,4 96, Świadczenia społeczne , , ,00 100,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,87 100,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 974,52 974,91 974,91 100,0 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 730, , ,59 99,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30,34 30,06 30,06 99,1 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 702, , ,67 99,9 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 152,55 152,44 152,44 99,9 100, Składki na Fundusz Pracy 585,06 585,06 585,06 100,0 100, Składki na Fundusz Pracy 10,26 10,25 10,25 99,9 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 701,85 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12,30 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 45,0 45, Wynagrodzenia bezosobowe 3 256, , ,70 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 57,09 57,10 57,10 100,0 100, Zakup usług pozostałych , , ,71 199,6 98,0 32

36 4308 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 997, , , ,1 96,4 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,91 92,6 90, Świetlice szkolne , ,56 77,2 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 94,2 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 77,8 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 74,5 86, Składki na Fundusz Pracy , ,74 47,9 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 33,80 0,8 1, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 79,8 45, Zakup usług zdrowotnych ,00 50,00 14,3 100, Zakup usług pozostałych 0 80,00 73,80 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 87,3 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,75 83,9 90, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,75 83,9 90,4 jednostki systemu oświaty Pomoc materialna dla uczniów , ,63 178,6 92, Stypendia dla uczniów , ,31 104,3 87, Inne formy pomocy dla uczniów , ,32 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 251,97 10,1 10, Zakup usług pozostałych 0 996,00 0, Podróże służbowe krajowe 0 80,00 74,00 92, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 177,97 7,1 12, , ,66 61,6 90, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,50 58,6 93,5 33

37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,87 98,7 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 90,9 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 99,5 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 83,8 92, Składki na Fundusz Pracy , ,22 74,5 87, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 113,7 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,38 223,4 89, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 78,9 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,27 72,3 72, Zakup energii , ,41 84,6 91, Zakup usług remontowych , ,40 48,2 60, Zakup usług zdrowotnych , ,00 23,9 23, Zakup usług pozostałych , ,89 82,0 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,20 85,6 85, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,28 54,0 58, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,64 59,9 64, , ,24 52,1 56, , ,60 84,1 88, Podróże służbowe krajowe , ,69 116,6 83, Różne opłaty i składki , ,81 77,9 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,66 96,7 100, Podatek od nieruchomości , ,00 97,2 100,0 34

38 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 70,1 70, , ,90 97,2 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,56 38, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 140,5 70, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 116,6 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,02 22,2 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,62 11,1 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 18,1 99, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,50 99, Gospodarka odpadami , ,00 54,3 67, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 47,5 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 40,4 79, Składki na Fundusz Pracy ,00 425,86 40,2 79, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 8,6 78, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 35

39 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 65,4 66, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 372,77 18,6 18, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 100,0 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 137,2 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,76 97,7 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 187,0 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 98,0 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 171,4 91, Składki na Fundusz Pracy , ,56 93,6 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 76,0 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 160,9 92, Zakup energii , ,91 60,4 79, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 63,00 31,5 63, Zakup usług pozostałych , ,71 58,6 88, Różne opłaty i składki ,00 50,00 25,0 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,72 99,9 99,9 socjalnych 36

40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 200,00 156,00 78, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,20 79,7 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 76,1 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 88,6 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 83,2 83, Składki na Fundusz Pracy , ,67 82,8 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,3 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 89,0 88, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 0,00 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 430,00 21,5 86, Zakup usług zdrowotnych 200 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 77,2 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 193,3 100, Podróże służbowe krajowe , ,82 79,2 79, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 100,0 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 250,00 246,00 98, ,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 88,6 88, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 88,6 88, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,19 69,0 84,1 37

41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 16,7 16, Zakup energii , ,34 77,0 84, Zakup usług remontowych , ,00 56,1 80, Zakup usług pozostałych , ,23 6,2 29, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 38,2 96, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,02 9,7 99,9 środków z opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 14,5 99, Zakup usług pozostałych ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,52 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 100, Pozostała działalność , ,47 85,5 91, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 59,3 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 86,9 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 94,5 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,19 78,2 89, Składki na Fundusz Pracy , ,63 65,7 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 78,2 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 108,9 95, Zakup energii , ,78 76,4 76, Zakup usług remontowych , ,49 38,9 21, Zakup usług zdrowotnych , ,00 84,1 84, Zakup usług pozostałych , ,08 48,3 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,80 79,4 79,4 38

42 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 375,64 25,0 25, Podróże służbowe krajowe , ,35 70,8 70, Różne opłaty i składki , ,30 77,6 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,83 68,9 100,0 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 100,00 78,00 78, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,79 110,2 98,5 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 93,2 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 93,2 100,0 instytucji kultury Biblioteki , ,00 94,3 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 94,3 100, Pozostała działalność , ,79 569,8 92, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 90,0 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 269,4 72, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ,29 143,5 71, Zakup energii ,00 615,34 30,8 30, Zakup usług pozostałych , , ,46 226,6 79, Różne opłaty i składki ,00 120,00 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 39

43 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY , ,10 100,0 100, Rezerwaty i pomniki przyrody , ,10 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,10 100,0 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA , ,14 62,3 96, Obiekty sportowe , ,72 17,6 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,97 16,9 98, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,75 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,10 94,9 96, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 99, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 88,8 88,8 40

44 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 102,5 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 96,8 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 94,1 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 92,2 91, Składki na Fundusz Pracy , ,01 78,5 78, Wynagrodzenia bezosobowe , ,38 61,4 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 94,0 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 959,48 48,0 95,9 książek 4260 Zakup energii , ,12 92,6 91, Zakup usług remontowych , ,81 47,5 93, Zakup usług zdrowotnych , ,00 53,0 96, Zakup usług pozostałych , ,23 68,1 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,04 58,3 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,24 52,2 84, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,20 39,7 73, Podróże służbowe krajowe , ,74 103,2 79, Różne opłaty i składki , ,81 42,1 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 99,9 99, Podatek od nieruchomości , ,00 98,3 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 107,0 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,70 122,1 61,1 41

45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 99, Pozostała działalność , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0 301,00 300,83 99, Składki na Fundusz Pracy 0 43,00 42,88 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,61 100,0 RAZEM , , ,81 78,2 93,7 42

46 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

47 Uchwałą Nr XXXVI z dnia 27 grudnia 2012 roku Rady Miejskiej w Krynicy- Zdroju został uchwalony budżet Gminy na 2013 rok. Dochody budżetu ustalono na kwotę zł, natomiast wydatki określono na kwotę zł. Dodatkowo budżet zasilony był kwotą zł, którą stanowiły tzw. przychody budżetu. To źródło obejmowało emisję obligacji komunalnych, które przeznaczone były na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. W/w spłaty to tzw. rozchody budżetu. Ich plan na 2013 r. wynosił zł. Uchwalony w tej postaci budżet był w ciągu roku zmieniany, co zostanie przedstawione w części opisowej sprawozdania. Rada Miejska dokonywała czterokrotnie zmian w budżecie, niżej wymienionymi uchwałami: - nr XXXIX z dnia 28 marca 2013 r. - nr XLIII z dnia 19 czerwca 2013 r. - nr XLVI z dnia 3 października 2013 r. - nr L z dnia 30 grudnia 2013 r. Także Burmistrz, w ramach posiadanych kompetencji dokonywał zmian w budżecie. Uprawnienia do dokonywania zmian w budżecie polegały na: 1) wprowadzaniu skutków otrzymanych dotacji celowych (tych zmian było najwięcej i dotyczyły głównie Pomocy Społecznej ), 2) zmianie planu wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w granicach działu, 3) dysponowaniu rezerwą ogólną budżetu. Realizując powyższe, podjęto następujące zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy: Zarządzenie nr z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 18 marca 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 29 marca 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 16 kwietnia 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 26 kwietnia 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 21 maja 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 10 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 02 lipca 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 31 lipca 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 30 września 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 23 października 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 18 listopada 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 16 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr z dnia 31 grudnia 2013 r. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych, obliguje Burmistrza do przedstawienia organowi stanowiącemu, czyli Radzie Miejskiej, sprawozdania z wykonania budżetu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Ponadto przepisy ustawy zawarte w art. 267 zobowiązują Burmistrza do przedłożenia, oprócz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu również: sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury (Centrum Kultury i Biblioteka), informację o stanie mienia Gminy, wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody. Powyższe sprawozdanie, w analogicznym terminie (do 31 marca) Burmistrz przedkłada także Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem uzyskania opinii o sprawozdaniu. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 1

48 Procedura absolutoryjna przewiduje ponadto, iż w terminie do 31 maja Burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu również sprawozdanie finansowe jednostki samorządu. Wszystkie w/w sprawozdania i informacje, (które są także elementem sprawozdania) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną. Komisja w terminie do 15 czerwca przedstawia organowi stanowiącemu wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Rada rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Także w terminie do 30 czerwca, Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza, po wcześniejszym zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu, 2) sprawozdaniem finansowym, 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania, o którym mowa w pkt. 1, 4) informacją o stanie mienia Gminy, 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. DZIAŁ 010 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku ,92 zł, wykonanie ,92 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku ,92 zł, wykonanie ,92 zł Uzyskana kwota stanowi dotację celową, przeznaczoną na koszty częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowana kwota zł, to dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na prace remontowe na drogach prowadzących do gruntów rolnych. DZIAŁ 020 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,84 zł LEŚNICTWO Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 4.412,83 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie. Realizacja planu początkowego osiągnęła poziom 147,1 % czyli wyniosła 4.412,83 zł. Tak duży wzrost spowodowany był wysokim poziomem składnika kalkulacji czynszu, jakim jest cena żyta ogłaszana przez GUS. str. 2 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

49 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł Dochody tego paragrafu pochodzą ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W celu realizacji planu przewidziano w budżecie pozyskanie ok m 3 drewna oraz 300 m 3 opału. Ponadto założono, że 200 m 3 drewna tartacznego zostanie przeznaczone na cele własne i społeczne. W 2013 roku, wzorem lat ubiegłych pozyskiwano drewno głównie z użytków przygodnych (posusz, złomy, wykroty). Przy sprzedaży drewna opierano się na cenniku ustalonym Zarządzeniem nr z dnia 11 kwietnia 2013 r. Ostatecznie pozyskano 966,21 m 3 drewna, 208,6 m 3 opału oraz 8,82 m 3 papierówki i 66 sztuk żerdzi. Informację o realizacji planu zawarto w tabeli poniżej: Miejscowość Plan Początek roku Koniec roku Pozyskanie Piorunka ,10 Czyrna ,40 Berest Polany Mochnaczka Niżna ,00 Mochnaczka Wyżna ,00 Tylicz ,00 Muszynka ,20 Razem wioski ,70 Park Zdrojowy ,10 Zieleń miejska ,00 Razem ,80 Rezerwa ,10 Ogółem ,70 Na potrzeby własne przeznaczono 85,79 m 3 drewna, na ogólną kwotę ,10 zł. Rozliczenie dochodów ze sprzedaży drewna przedstawia się następująco: pozostałe na stanie drewno z 2012 r. stan należności na początek roku pozyskanie w 2013 r. przekazane na potrzeby własne i społeczne pozostałe na stanie drewno w 2013 r. stan należności na koniec roku ogółem dochody 1.841,50 zł +210,00 zł ,80 zł ,10 zł 0,00 zł ,10 zł ,10 zł Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 1.476,91 zł Uzyskane dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe regulowanie należności za drewno. Na podstawie wykonania z lat ubiegłych, zaplanowano kwotę zł, którą praktycznie wykonano, gdyż osiągnięto 1.476,91 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 3

50 DZIAŁ 400 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,28 zł WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,79 zł Dostawa, a następnie pobór opłat za wodę z wodociągów gminnych wykonywany był przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ponadto, ZWiK świadczył dodatkowe usługi, związane z eksploatacją sieci wodociągowej. Realizację omawianych dochodów pokazuje tabela na następnej stronie. Na podstawie analizy rzeczywistej realizacji dochodu, w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu o zł, który wykonano w 95,4 %. W stosunku do 2012 r. zrealizowane dochody są jednak wyższe o prawie 200 tys. zł. Brak realizacji planu pierwotnego wynika z tego, iż nie nastąpił taki wzrost liczby odbiorców jak zakładano, a tym samym wzrost poboru wody. W 2013 r. liczba odbiorców wzrosła o 31, w tym Krynica-Zdrój 17, Tylicz 6, Czyrna, Berest i Polany po 2, Mochnaczka Wyżna i Muszynka po 1. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,49 zł Są to środki, które pobrano tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wodę. W 2013 r. podjęto szereg skutecznych działań w sferze egzekucji opłat, co pozwoliło uzyskać tak dynamiczny wzrost w stosunku do pierwotnego planu. DZIAŁ 600 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł Powyższe środki to dotacja celowa, jaką otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Kwota została przekazana do poziomu rzeczywistych wydatków. Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowane dochody to dotacja celowa, jaką uzyskano z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi (na drogach) na terenie Gminy. str. 4 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

51 Miejscowość Należności na początek 2013 r. S P R Z E D A Ż W O D Y Sprzedaż za 2013 r. Razem (kol. 2+3) Wpłaty za 2013 r. Należności za grudzień 2013 płatne w styczniu 2014 Zaległości na koniec 2013 r Nadpłaty na koniec 2013 r. BEREST 403, , , ,01 11,43 304,94 0,00 CZYRNA 12, , , ,35 0,00 91,82 0,00 KRYNICA-ZDRÓJ , , , , , ,23 227,17 MOCHNACZKA NIŻNA 92, , , ,29 0,00 255,27 0,00 MOCHNACZKA WYŻNA 980, , , ,72 114,08 304,76 68,36 MUSZYNKA 1 108, , , ,70 2,11 831,83 2,11 POLANY 19, , , ,10 133,18 0,00 15,07 POWROŹNIK 5 975, , , , , ,17 385,14 TYLICZ 8 812, , , , , ,11 181,95 R a z e m , , , , , ,13 879,80 USŁUGI DODATKOWE 3 340, , , ,15 615,81 944,55 0,20 O G Ó Ł E M , , , , , ,68 880,00 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 5

52 DZIAŁ 630 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,50 zł, wykonanie ,90 zł TURYSTYKA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Uzyskane środki stanowią dopłatę rodziców do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w ramach programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Rozdział Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku 0 zł plan na początek roku zł plan na koniec roku ,11 zł, wykonanie ,85 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku ,39 zł, wykonanie ,05 zł W ramach w/w klasyfikacji występowały trzy zadania, w tym dwa na które uzyskano dotacje. Początkowo zadania 2 i 3 były zaplanowane w ramach ) Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne na terenie Gminy Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku ,50 zł, wykonanie ,90 zł 2) Trasy rowerowe Krynica-Zdrój Bardejov plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł Jak z powyższego wynika nie wszystkie przyznane dotacje zostały już przekazane w całości. Ma to bez wątpienia wpływ na realizację budżetu, gdyż zadania realizowane w ramach powyższych dotacji ostatecznie musiały być sfinansowane ze środków własnych. 3) Karpacki szlak enoturystyczny plan na początek roku zł plan na koniec roku 0 zł Ponieważ zadanie nie otrzymało dofinansowania, w ciągu roku zostało zdjęte z budżetu. DZIAŁ 700 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,68 zł, wykonanie ,02 zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale 700 znajdują się dochody, które stanowią główną część tzw. dochodów z majątku gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg opłat i należności, których realizacja została przedstawiona poniżej. str. 6 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

53 Na wstępie należy podkreślić, że (poza czynszami za lokale mieszkalne i sprzedażą gruntów rolnych) wszystkie należności objęte były 23 % podatkiem VAT, który Gmina odprowadza do Urzędu Skarbowego. Wykazane w dziale dochody występują w wartościach netto. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,65 zł W ramach w/w klasyfikacji zrealizowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego i użytkowania gruntów oraz z tytułu tzw. trwałego zarządu. Miasto 1. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego od osób prawnych plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,32 zł. 2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów przez osoby prawne plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie 1.176,67 zł. 3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,26 zł. Wieś 1. Użytkowanie wieczyste osoby prawne plan na początek roku 500 zł, plan na koniec roku 500 zł, wykonanie 674,40 zł. 2. Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie 3.013,00 zł. W paragrafie tym realizowana była także wnoszona przez MOSiR opłata trwałego zarządu. plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie zł. Pierwotny plan został wykonany w 95,9 %. Cześć osób nie uregulowała należnych opłat. W stosunku do zalegających zostały podjęte działania egzekucyjne. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,19 zł Na początku roku, na podstawie dostępnych informacji, zaplanowano w paragrafie 0690 kwotę zł, z opłat za bezumowne korzystanie z mienia gminnego. W związku z niewielkim wzrostem dochodów z w/w tytułu, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu do kwoty zł. Z tego tytułu osiągnięto kwotę ,19 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 7

54 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł Jednym z dochodów tego paragrafu są czynsze dzierżawne za korzystanie z majątku Gminy. Przyjęty do budżetu plan z tego tytułu został zrealizowany w następujący sposób: Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na początek roku koniec roku Wykonanie 1. Grunty na terenie miasta ,61 2. Grunty na terenach wiejskich ,69 3. Miejsca do handlu na Deptaku i dzierżawy sezonowe ,39 Razem ,69 Powyższy plan został wykonany w 98,5 %. Część osób nie uregulowała należności i podjęto w stosunku do nich działania egzekucyjne. W analizowanym paragrafie ewidencjonowane są także dochody z czynszów najmu gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych znajdujących się w budynkach komunalnych. Z tego tytułu zaplanowano na początku roku ,00 zł. Ponieważ realizacja osiągnęła dużo wyższy poziom, tj ,06 zł, plan zwiększono o zł. Plan po zmianach wykonano w 106,4 %. Na ten stan duży wpływ miało oddanie do użytku nowowybudowanych obiektów na Deptaku. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,05 zł Na podstawie analizy wykonania z lat ubiegłych oraz aktualnego stanu formalno-prawnego, przyjęto na początku roku z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwotę zł. Realizacja dochodu z tego tytułu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przekształcenie. Wiele spraw z tego zakresu zostało załatwione w 2011 r. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 9 sierpnia 2011 r. nastąpiła utrata mocy obowiązujących przepisów dot. udzielania bonifikat (90 % i 50 %) od opłat za w/w przekształcenie. Wyższe wykonanie planu, a w ślad za tym jego zwiększenie, wyniknęło z jednorazowej wpłaty dokonanej przez osobę prawną za w/w przekształcenie. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku ,11 zł, wykonanie ,88 zł Na początku roku planowano, że z w/w tytułu uzyskamy dochody o łącznej wartości zł. Środki te, miały pochodzić z następujących tytułów: 1) z tytułu przypadających rat rocznych, za nabyte w latach poprzednich na raty nieruchomości plan na początek roku zł, plan na koniec roku ,11 zł, wykonanie ,40 zł 2) sprzedaż mieszkań i lokali z zasobów komunalnych plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,20 zł str. 8 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

55 W 2013 roku sprzedano jedynie 4 lokale mieszkalne. Zapłata za przedmiotowe lokale następowała jednorazowo, w związku z czym stosowane były uchwalone przez Radę Miejską bonifikaty; 70% i 80%. 3) sprzedaż gruntów i działek plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,28 zł Łącznie sprzedano dwanaście działek, w tym: - Krynica-Zdrój 27 działek na kwotę ,98 zł, - Tylicz 3 działki na kwotę ,30 zł, - Piorunka 1 działka na kwotę 500,00 zł (raty). Niestety, pomimo ogłaszania licznych przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz potencjalnego zainteresowania inwestorów, ostatecznie nie doszło do sprzedaży na zakładanym poziomie. Ponieważ rozstrzygnięcia przetargów miały także miejsce w ostatnich dniach grudnia, nie dokonano pełnej korekty planu, gdyż spodziewano się, że na tym poziomie zostanie zrealizowany. Większość sprzedaży działek nastąpiła w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania działek własnych, z czego kilka na wniosek kupujących na raty. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,51 zł W klasyfikacji tej występują dochody z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci). Przyjęty plan w kwocie zł został zmniejszony o zł, a jego wykonanie osiągnęło poziom 96,8 %. Działania egzekucyjne prowadzone są na bieżąco. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 960 zł Nieplanowana na początku roku a zrealizowana kwota 960 zł, to środki jakie uzyskano ze sprzedaży złomu pochodzącego z robót rozbiórkowych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,89 zł Uzyskane w tym paragrafie dochody pochodzą z odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz z tytułu oprocentowania rat, jakie wnoszą osoby, które nabyły mienie komunalne na raty. Z odsetek uzyskano łącznie kwotę ,89 zł, tj. blisko 47 % więcej niż zakładano na początku roku. Ten poziom wykonania jest efektem prowadzonych na bieżąco działań egzekucyjnych w stosunku do zalegających. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,89 zł Na początku roku zaplanowano w tym paragrafie zł. Na skutek zaistniałych w ciągu roku okoliczności, a szczególnie zastosowanie we własnym zakresie interpretacji Sądu Najwyższego w zakresie możliwości odzyskiwania przez gminy podatku VAT, plan zwiększono do zł. Na uzyskaną kwotę ,89 zł składają się następujące pozycje: - zwrot VAT, w tym głównie z tytułu budowy pawilonów na Deptaku ,78 zł - rozliczenie za lata ubiegłe kosztów gospodarki mieszkaniowej ,11 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 9

56 - wpłaty za umieszczenie urządzeń na gruncie gminnym (poza pasem drogowym) ,00 zł - wpłata wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy 1.200,00 zł ,89 zł Rozdział i 6290 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,57 zł, wykonanie ,02 zł Na początku roku w dziale tym planowano kwotę (łącznie) zł, tytułem dofinansowania n/w zadań inwestycyjnych; 1) Modernizacja targowiska w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł, W ciągu roku plan został przeniesiony do rozdziału ) Odnowa miejscowości Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna w ramach projektów LGD plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,26 zł 3) Nowe zadania inwestycyjne w ramach PROW plan na początek roku zł, plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł 4) Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiejskiej w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł, plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł 5) Dotacje będące refundacją wydatków poniesionych w 2012 r., w tym: Odnowa miejscowości Tylicz i Muszynka plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie zł Renowacja Deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł, plan na koniec roku ,57 zł, wykonanie ,76 zł Na w/w zadania, gdzie zostały podpisane umowy dotacji (z wyłączeniem targowiska) środki wpływały w kwotach ostatecznie przyznanych. Niestety nie udało się pozyskać dofinansowania na zadania nr 3 i 4, co spowodowało ostatecznie zdjęcie pierwotnego planu. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,19 zł Wykonany dochód to uzyskany zwrot podatku VAT dotyczący placu targowego, w tym głównie z tytułu zrealizowanej modernizacji. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł Na początku roku zadanie zaplanowane było w rozdziale Ostateczny poziom dotacji został ustalony na bazie rzeczywistych kosztów. Niestety do końca roku przedmiotowa dotacja nie została przekazana i Gmina musiała pokryć poniesione wydatki z własnych środków. str. 10 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

57 DZIAŁ 710 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,48 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowane dochody to opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. Plan ustalono na bazie dostępnych informacji, które niestety nie potwierdziły się i w ciągu roku dokonano zmniejszenia planu do kwoty zł, natomiast wykonano zł, tj. 93,2 %. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 40 zł, wykonanie 58,92 zł Nieplanowany na początku roku dochód to odsetki za nieterminowe regulowanie opłat wykazanych w Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,56 zł Nieplanowane na początku roku, a zrealizowane w kwocie ,56 zł dochody, to odzyskany zgodnie z nową interpretacją podatek VAT, w tym także z tytułu wykonanych w latach ubiegłych pracach remontowych na cmentarzu. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowane dochody to dotacja, jaką uzyskano w ciągu roku, na prace dokumentacyjne i prace remontowe na cmentarzu wojennym w Krynicy-Zdroju. DZIAŁ 750 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,37 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Przyznana na początku roku decyzją Wojewody Małopolskiego dotacja celowa, na zadania zlecone gminie w zakresie administracji publicznej w kwocie zł, została w ciągu roku zwiększona o zł. Przyznana dotacja przekazana została w ustalonej wysokości, w ratach miesięcznych. Rozdział plan na początek roku 39 zł plan na koniec roku 39 zł, wykonanie 43,40 zł Uzyskane środki stanowią należną gminie prowizję (5%) od dochodów zrealizowanych przez Urząd na rzecz budżetu państwa (za udostępnianie danych osobowych). Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 11

58 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,40 zł W ramach 0690 zrealizowano dochody z tytułu: sprzedaży druków (książka meldunkowa) plan na początek roku 300 zł plan na koniec roku 300 zł, wykonanie 61,70 zł kosztów egzekucyjnych plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,70 zł Oba w/w plany ustalone były w oparciu o analizę wykonania z lat ubiegłych. Słabe wykonanie opłat za sprzedaż druków, zostało zrekompensowane dodatkowymi dochodami z tytułu kosztów egzekucyjnych, które wykonano w 122,2 %. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,97 zł Biorąc pod uwagę realizowane na przestrzeni minionych lat dochody, zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych kwotę zł. Niestety rok 2013 w tym zakresie był bardzo niekorzystny. Sytuacja spowodowała konieczność znaczącego obniżenia planu, tj. do poziomu zł, z czego zrealizowano ,97 zł, tj. 99,4 %. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 500 zł, wykonanie 701,37 zł Uzyskane środki, to głównie drobne kwoty obejmujące ściągnięte należności budżetowe, w tym przede wszystkim za rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego i rozliczenia z ZUS. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,41 zł W rozdziale zaplanowane są dotacje na dwa projekty: 1) Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica-Zdrój plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,41 zł 2) Krynica jakiej nie znasz plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł Jak z powyższego wynika przyznana dotacja na projekt nr 2 nie wpłynęła w roku budżetowym. Rozdział plan na początek roku 560 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Na początku roku, w ramach dotacji na zadania zlecone, zabezpieczona była kwota 560 zł na kwalifikację wojskową. Ostatecznie nie doszło do przekazania dotacji i plan został zmniejszony do 0. str. 12 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

59 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 16,68 zł Paragraf ten obejmuje odsetki, jakie naliczono za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,14 zł Są to środki, które zgodnie z planem otrzymano na rzecz promocji i reklamy Gminy, w tym kwota 2.455,30 zł to opłaty jakie wniosły niektóre podmioty za używanie nazwy i herbu Gminy; Przyjęty plan wykonano w całości. Nazwa podmiotu Wykonanie Mineral Complex 316,96 PHU INEX 918,83 GOLDRUK 1.219,51 Razem 2.455,30 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 500 zł, wykonanie 420 zł Są to środki, które wpłaciło Uzdrowisko za reklamę wody Kryniczanka. DZIAŁ 751 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 7.070,43 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 2.949,99 zł Uzyskane środki, to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Przyznana kwota została przekazana do poziomu rzeczywistego wykorzystania. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 4.120,44 zł Uzyskana dotacja przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. Została przekazana do poziomu rzeczywistych kosztów. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 13

60 DZIAŁ 752 plan na początek roku 700 zł plan na koniec roku 700 zł, wykonanie 700 zł OBRONA NARODOWA Rozdział plan na początek roku 700 zł plan na koniec roku 700 zł, wykonanie 700 zł Przyznana i przekazana dotacja przeznaczona była na wydatki z zakresu obrony cywilnej klasyfikowane w tym dziale. DZIAŁ 754 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,94 zł, wykonanie ,83 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł Uzyskane w tym rozdziale środki w kwocie ,10 zł to końcowa rata odszkodowania, jakie otrzymano za uszkodzenie przez kierowców budynku OSP w Tyliczu. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku ,94 zł, wykonanie ,52 zł Uzyskane środki, to dotacja jaką otrzymano z WFOŚiGW na rzecz zakupu sprzętu dla OSP. Rozdział plan na początek roku 800 zł plan na koniec roku 800 zł, wykonanie 800 zł Są to środki otrzymane w formie dotacji celowej na wydatki związane z obroną cywilną. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,21 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w granicach uprawnień, jakie posiada. Wykonanie kasowe wyniosło ,21 zł. Na początku roku z tego tytułu zaplanowano kwotę zł. W 2013 r. Strażnicy nałożyli łącznie 1154 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę zł. W stosunku do zalegających prowadzone są na bieżąco działania egzekucyjne. Na koniec roku kwota niezapłaconych mandatów wynosi łącznie ,77 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 150 zł, wykonanie 150 zł Zrealizowany dochód to odszkodowanie, jakie otrzymano za uszkodzenie blokady zakładanej na koła źle zaparkowanych samochodów. str. 14 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

61 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowany w ciągu roku dochód, to partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej w kosztach budowy monitoringu na os. Źródlana. DZIAŁ 756 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,43 zł plan na początek roku 200 zł plan na koniec roku 50 zł, wykonanie 51,01 zł Karta podatkowa to jeden z podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy, który jest dochodem Gminy w 100%. Stanowi ona śladową pozycję w budżecie. Na taką sytuację ma wpływ nie tylko polityka państwa, prowadzona w zakresie kształtowania podatków, ale także słaba skuteczność Urzędów Skarbowych w zakresie działań egzekucyjnych. Jak wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego, występujące zaległości w zakresie karty podatkowej sięgają kwoty ,65 zł, co przy tej skali uzyskiwanego dochodu ,43 zł jest kwotą dużą. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat karty podatkowej, Urząd Skarbowy zrealizował dochody w kwocie 51,01 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,97 zł Wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych dokonany był na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki, ustalone uchwałą Nr XVII Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 listopada 2011 r. Podatkiem objętych było 282 osoby prawne. Ośmiu podmiotom umorzono podatek na kwotę zł. Zbiorcze zestawienie realizacji w/w dochodu zamieszczono poniżej: - należności na początek roku ,45 zł, w tym: zaległości ,45 zł, - nadpłaty na początek roku 742,38 zł, - przypisy ,00 zł, - odpisy i umorzenia ,00 zł, - wpłaty ,97 zł, - należności na koniec roku ,30 zł w tym: zaległości ,30 zł, - nadpłaty na koniec roku 735,20 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 15

62 Struktura wpłat przedstawia się następująco: - Krynica-Zdrój ,72 zł, - Gmina ,25 zł. Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiadało 14 osób prawnych na łączną kwotę ,30 zł. W 2013 roku do osób prawnych zalegających z płatnością podatku od nieruchomości wysłano 132 upomnienia. Poniżej przedstawiono wykaz największych zaległości: 1) zaległość ,80 zł zakład w upadłości; 2) zaległość ,45 zł zaległość objęta egzekucją 3) zaległość ,00 zł zaległość uregulowana w styczniu 2014 r. Razem ,25 zł W stosunku do zalegających wszczęto postępowania egzekucyjne. Wystawiono 68 tytułów wykonawczych na kwotę ,11 zł. W ciągu roku budżetowego w zakresie tego podatku prowadzono szereg postępowań podatkowych, które spowodowały znaczący wzrost przypisu należności, zaskutkowało to także zwiększeniem poziomu zaległości podatkowych na koniec roku. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,53 zł Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych było podatników. Realizacja podatku przedstawia się następująco: - należności na początek roku ,24 zł, w tym: zaległości ,53 zł, - nadpłaty na początek roku ,25 zł, - przypisy ,00 zł, - odpisy i umorzenia ,83 zł, - wpłaty ,53 zł, - należności na koniec roku ,50 zł, w tym: zaległości ,53 zł, - nadpłaty na koniec roku ,90 zł. Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Kwota w zł 1. Berest ,06 2. Czyrna 8.372,00 3. Mochnaczka Niżna ,02 4. Mochnaczka Wyżna ,53 5. Muszynka ,96 6. Piorunka ,50 7. Polany ,60 8. Tylicz ,24 9. Krynica-Zdrój ,62 Razem ,53 str. 16 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

63 Stan zaległości według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest ,00 2. Czyrna 4 109,00 3. Mochnaczka Niżna ,98 4. Mochnaczka Wyżna ,10 5. Muszynka 9 768,00 6. Piorunka 9 866,74 7. Polany ,80 8. Tylicz ,98 9. Krynica-Zdrój ,93 Razem ,53 Umorzenia podatku od nieruchomości: Lp. Miejscowość Liczba osób Kwota w zł 1. Berest Czyrna Mochnaczka Niżna ,73 4. Mochnaczka Wyżna Muszynka Piorunka Polany Tylicz 1 34,00 9. Krynica-Zdrój ,10 Razem ,83 Po upływie terminu płatności, do zalegających wysłano 1131 szt. upomnień. W stosunku do osób, które pomimo upomnienia nie zapłaciły podatku, wystąpiono na drogę postępowania egzekucyjnego. W stosunku do zaległości, nie objętych jeszcze egzekucją administracyjną, w 2013 roku wystawiono 208 tytułów wykonawczych na kwotę ,04 zł. Na początku roku w oparciu o posiadane dokumenty zaplanowano kwotę zł. W związku ze zwiększeniem się liczby podatników dokonano zwiększenia planu do kwoty zł, a ostatecznie wykonano ,53 zł. Na ten poziom realizacji dochodu bez wątpienia ma duży wpływ prowadzona systematycznie analiza prawidłowości złożonych zeznań podatkowych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Podatkiem rolnym objętych było 41 podmiotów będących osobami prawnymi. Realizacja odbywała się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i przebiegała następująco: - zaległości na początek roku - zł, - nadpłaty na początek roku - zł, - przypisy 6.433,00 zł, - odpisy i umorzenia 46,00 zł, - wpłaty 6.392,00 zł, - zaległości na koniec roku - zł, - nadpłaty na koniec roku 5,00 zł W ramach zrealizowanej kwoty 224,00 zł pochodziło z terenu Krynicy-Zdroju, a 6.168,00 zł z terenu gminy. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 17

64 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,81 zł W przypadku podatku rolnego od osób fizycznych, podatkiem objętych było osoby. - zaległości na początek roku 2.139,46 zł, - nadpłaty na początek roku 1.352,06 zł, - przypis ,00 zł, - odpisy i umorzenia 765,00 zł, - wpłaty ,81 zł, - należności na koniec roku 2.253,65 zł, w tym: zaległości 2.248,65 zł, - nadpłaty na koniec roku 1.237,06 zł. Wpłaty podatku rolnego według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Kwota w zł 1. Berest 684,00 2. Czyrna 9.931,90 3. Mochnaczka Niżna 2.847,60 4. Mochnaczka Wyżna 2.248,47 5. Muszynka 5.201,20 6. Piorunka 7.186,41 7. Polany 922,00 8. Tylicz ,24 9. Krynica-Zdrój ,99 Razem ,81 Stan zaległości według miejscowości: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest 1 9,00 2. Czyrna 4 242,00 3. Mochnaczka Niżna 4 135,40 4. Mochnaczka Wyżna 1 4,00 5. Muszynka 4 100,00 6. Piorunka 7 592,30 7. Polany 2 35,00 8. Tylicz ,56 9. Krynica-Zdrój ,39 Razem ,65 Umorzenia: Lp. Miejscowość Ilość osób Kwota w zł 1. Berest Czyrna 3. Mochnaczka Niżna Mochnaczka Wyżna Muszynka Piorunka Polany 0-8. Tylicz Krynica-Zdrój - Razem - 0 str. 18 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

65 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Podatkiem leśnym objęto 31 osób prawnych. Realizacja podatku odbywała się za pośrednictwem Urzędu Miejskiego i przebiegała następująco: - zaległości na początek roku - zł, - nadpłaty na początek roku - zł, - przypisy ,00 zł, - odpisy i umorzenia - zł, - wpłaty ,00 zł, - zaległości na koniec roku - zł, - nadpłaty na koniec roku 1,00 zł W ramach uzyskanej kwoty 2.161,00 zł wpłaciły podmioty z Krynicy-Zdroju, natomiast ,00 zł pochodziło z terenów wiejskich. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,95 zł Podatkowi leśnemu podlegało osób fizycznych. Realizacja podatku przebiegała następująco: - zaległości na początek roku 2.344,43 zł, - nadpłaty na początek roku 649,55 zł, - przypis ,00 zł, - odpisy i umorzenia 309,00 zł, - wpłaty ,95 zł, - należności na koniec roku 2.165,69 zł, w tym: zaległości 2.164,69 zł, - nadpłaty na koniec roku 586,76 zł. Wpłaty podatku leśnego według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Kwota w zł 1. Berest 2.800,60 2. Czyrna 1.707,10 3. Mochnaczka Niżna 5.348,00 4. Mochnaczka Wyżna 4.487,00 5. Muszynka 449,80 6. Piorunka 1.290,00 7. Polany 4.907,49 8. Tylicz 7.979,19 9. Krynica-Zdrój 7.460,77 Razem ,95 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 19

66 Stan zaległości wg poszczególnych miejscowości: Umorzenia: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest ,00 2. Czyrna 2 28,00 3. Mochnaczka Niżna 4 217,00 4. Mochnaczka Wyżna 1 7,00 5. Muszynka 1 8,00 6. Piorunka 2 29,00 7. Polany 6 113,31 8. Tylicz 7 381,46 9. Krynica-Zdrój ,92 Razem ,69 Lp. Miejscowość Ilość osób Kwota w zł 1. Berest Czyrna Mochnaczka Niżna Mochnaczka Wyżna Muszynka Piorunka Polany Tylicz Krynica-Zdrój - - Razem - - Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,70 zł W 2013 roku podatkowi od środków transportowych podlegało 16 osób prawnych. Obowiązujące stawki podatku określone były uchwałą Nr XVII Rady Miejskiej w Krynicy- Zdroju z dnia 16 listopada 2011 r. Realizacja podatku przebiegała następująco: Należności na początek roku 1.754,59 zł, w tym: - zaległości na początek roku 1.696,59 zł, - nadpłaty na początek roku 3.699,50 zł, - przypisy ,00 zł, - odpisy i umorzenia ,00 zł, - wpłaty ,70 zł, - zaległości na koniec roku 1.696,50 zł, - nadpłaty na koniec roku 719,20 zł. Podział w/w dochodów przedstawia się następująco: Krynica-Zdrój ,20 zł, Gmina ,50 zł. W 2013 r. umorzono podatek jednej osobie prawnej w wysokości 1.021,00 zł. W ramach działań egzekucyjnych wysłano 5 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę ,90 zł. str. 20 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

67 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,84 zł W 2013 roku podatkowi od środków transportowych podlegało 38 osób fizycznych. Realizacja podatku przebiegała następująco: - zaległości na początek roku ,51 zł, - nadpłaty na początek roku 767,40 zł, - przypis ,00 zł, - odpisy i umorzenia ,00 zł, - wpłaty ,84 zł, - zaległości na koniec roku ,67 zł, - nadpłaty na koniec roku 12,40 zł. Wpłaty, w podziale na poszczególne miejscowości przedstawiają się następująco: Lp. Miejscowość Liczba Kwota wpłat podatników w zł 1. Berest ,00 2. Czyrna Mochnaczka Niżna Mochnaczka Wyżna ,00 5. Muszynka Piorunka ,00 7. Polany ,00 8. Tylicz ,30 9. Krynica-Zdrój ,54 Razem ,84 W roku budżetowym wydano 3 decyzje określające wysokość zobowiązań podatkowych, wysłano 28 szt. upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę ,00 zł. Stan zaległości według poszczególnych miejscowości: Lp. Miejscowość Liczba zalegających Kwota w zł 1. Berest Czyrna Mochnaczka Niżna Mochnaczka Wyżna Muszynka Piorunka Polany Tylicz ,90 9. Krynica-Zdrój ,77 Razem ,67 W 2013 r. umorzono podatek jednej osobie fizycznej w wysokości ,00 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 21

68 Na początku roku planowano z powyższego podatku kwotę zł. Ponieważ w ciągu roku przybyło pojazdów podlegających opodatkowaniu, dokonano zwiększenia planu do kwoty zł, z czego ostatecznie wykonano ,84 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,24 zł Podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i stanowi dochód gminy w całości. Opierając się na analizie wykonania z lat ubiegłych, przyjęto na początku roku z tego tytułu plan w wysokości zł. Rok 2013 był rokiem niekorzystnym i w ciągu roku dokonywano zmniejszenia do kwoty zł, a ostatecznie wykonano ,24 zł. Na koniec roku zaległości z tytułu spadków i darowizn wynoszą 6.152,99 zł. Umorzono należności w podatku od spadków i darowizn 12 osobom w łącznej wysokości ,70 zł, w tym: Lp. Miejscowość Liczba osób Kwota w zł 1. Berest Czyrna ,00 3. Mochnaczka Niżna Mochnaczka Wyżna Muszynka Piorunka Polany Tylicz Krynica-Zdrój ,70 Razem ,70 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Opłata targowa pobierana była w oparciu o uchwałę nr XLIV/317/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku. Na początku roku zaplanowano z tego tytułu kwotę zł, opierając się na wykonaniu w latach ubiegłych (kiedy targowisko nie było remontowane). Jak wynika z analizy wykonania realizacja nie była jednak taka korzystna. W tych okolicznościach dokonano w ciągu roku zmniejszenia planu do kwoty zł, natomiast wykonanie wyniosło zł. Główną przyczyną spadku dochodu była likwidacja miejsc do handlu na Deptaku oraz przesunięcie pierwotnego terminu zakończenia modernizacji targowiska. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,60 zł Stawki opłaty miejscowej na 2013 rok wynikały z uchwały Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012 roku. Opłata miejscowa pobierana jest obecnie tylko w Tyliczu. Planując na początku roku dochód w kwocie zł zakładano, że skutki przeprowadzonej w 2011 r. kontroli poboru opłaty przełożą się bardziej znacząco na 2013 r. W tym okresie przeprowadzono w Tyliczu 110 kontroli. Ich skutkiem był wzrost poboru opłaty o ponad 90 % w stosunku do 2011 r. Niestety założenia te nie potwierdziły się i dokonano zmniejszenia planu do kwoty zł, z czego wykonano ,60 zł. str. 22 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

69 Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,71 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody to podatek od czynności cywilno-prawnych, który zapłaciły osoby prawne i fizyczne. Jest to dochód trudny do przewidzenia i o bardzo zróżnicowanej dynamice. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Na podstawie wykonania z lat ubiegłych przyjęto na początku roku łącznie plan na poziomie zł. W tym przypadku 2013 rok nie był korzystny. Dokonano zmniejszenia planu o kwotę zł, natomiast wykonano (łącznie) ,71 zł, tj. o ponad 42 tys. mniej niż w 2012 r. Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,58 zł plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,43 zł Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu odsetek od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe regulowanie w/w zobowiązań podatkowych wobec Gminy. Realizacja odsetek w przypadku osób prawnych przebiegała następująco: - zaległości na początek roku ,38 zł, - nadpłaty na początek roku 0,00 zł, - przypis ,10 zł, - odpisy i umorzenia 541,00 zł, - zwroty 0,00 zł, - wpłaty ,48 zł, należności na koniec roku ,00 zł, w tym: - zaległości na koniec roku ,00 zł, - nadpłaty na koniec roku 0,00 zł. W 2013 roku dokonano umorzeń odsetek 5 osobom prawnym na ogólną kwotę 380 zł. Realizacja w przypadku osób fizycznych przebiegała następująco: - należności na początek roku ,49 zł, w tym: zaległości na początek roku ,49 zł, - nadpłaty na początek roku 0,00 zł, - przypis ,00 zł, - odpisy i umorzenia ,46 zł, - wpłaty ,60 zł, - zaległości na koniec roku ,43 zł, - nadpłaty na koniec roku 0,00 zł. W/w informacje dotyczą odsetek realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski. Ponadto tytułem odsetek Urzędy Skarbowe przekazały dochody w kwocie ,93 zł, które pochodziły od osób fizycznych ,83 zł, a od osób prawnych 658,10 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 23

70 Umorzenia odsetek dla osób fizycznych przedstawiały się następująco: Lp. Miejscowość Liczba podatników Kwota w zł Podatki i opłaty lokalne 1. Berest Czyrna Mochnaczka Niżna 1 55,00-4. Mochnaczka Wyżna Muszynka Piorunka Polany Tylicz Krynica-Zdrój , Opłata skarbowa Od czyn.cywil.-prawnych Spadki i darowizny , Karta podatkowa - - Razem ,46 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Od 1 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju Uchwałą Nr XXXIII z dnia 27 listopada 2012 r. wprowadziła na terenie Gminy Krynica-Zdrój opłatę od posiadania psów. Roczna stawka opłaty wynosi 20,00 zł od jednego psa. W związku z wprowadzeniem niniejszej opłaty, mieszkańcom Gminy Krynica-Zdrój zostały rozesłane oświadczenia na podstawie których stworzono ewidencję osób posiadających psy obowiązanych do uregulowania opłaty oraz osób posiadające psy a objętych zwolnieniem zawartym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Oświadczenia złożyło 379 osób, natomiast zwolnionych jest 119, 14 osób nie dokonało opłaty. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,89 zł Od 2006 r. w Krynicy-Zdroju pobierana jest opłata uzdrowiskowa. Obowiązujące stawki zostały ustalone uchwałą Nr XXXIII Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2012 r. Z tytułu inkasa pobierającym opłatę i to zarówno miejscową, jak i uzdrowiskową, przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych kwot. Wypłacane wynagrodzenie obciąża wydatki budżetu. W 2013 roku w stosunku do osób, które nie uiściły opłaty uzdrowiskowej wszczęto postępowania podatkowe. Wydano 114 osobom decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 5.665,50 zł oraz jedną decyzję dla inkasenta na kwotę ,50 zł. Umorzono zaległości w opłacie uzdrowiskowej 58 osobom na kwotę 2.894,50 zł oraz dokonano odpisów 7 osobom na kwotę 472 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę ,50 zł. Jak wynika z poziomu wykonania przedmiotowej opłaty, założony pierwotnie plan został osiągnięty. Nie zrealizowano częściowo planu końcowego. Na tę sytuację bez wątpienia miała wpływ nierzetelność inkasenta, który nie wpłacił zainkasowanej opłaty na ponad 52 tys. zł. W stosunku do inkasenta prowadzona jest egzekucja. W stosunku do 2012 r. nastąpił wzrost docho- str. 24 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

71 dów z tytułu opłaty uzdrowiskowej o ponad 1 mln zł. Na pewno wzrost dochodu miał związek ze zwiększeniem stawki opłaty uzdrowiskowej, ale nie tylko. Stawka opłaty wzrosła o 16,7 %, natomiast zrealizowane dochody o ponad 37 %. Prowadzone przez Urząd działania kontrolnoegzekucyjne również dały pozytywne efekty. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Opłata skarbowa realizowana była głównie przez Urząd Miejski. Na początku roku planowano pozyskać z opłaty skarbowej zł. Jednak i w tym przypadku 2013 rok nie był tak korzystny, stąd też dokonano zmniejszenia planu do kwoty zł. Wykonanie osiągnęło poziom zł, tj. o ponad 6,2 tys. więcej niż w 2012 r. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,45 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z opłaty eksploatacyjnej ponoszonej przez podmioty za wydobywanie kopaliny wody leczniczej. Wielkość opłaty ustala Ministerstwo Ochrony Środowiska na podstawie informacji złożonych przez podmioty. Na podstawie wykonania z lat ubiegłych, przyjęto na początku roku szacunkowo kwotę zł. W 2012 r. nastąpiła zmiana terminów wpłacania opłaty, na skutek czego w omawianym okresie wpłynęła opłata za II półrocze 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. W tych okolicznościach dokonano zmniejszenia planu do kwoty zł, z czego wykonano ,45 zł. Wyższe wykonanie wyniknęło z korekt i dopłat, jakie wystąpiły w grudniu. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,50 zł Dochody w tym paragrafie pochodziły wyłącznie z opłat rocznych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień r. na terenie naszej Gminy funkcjonowało ok. 181 punktów sprzedaży posiadających zezwolenia. Na podstawie dostępnych informacji zaplanowano z omawianej opłaty zł, rzeczywiste wykonanie wyniosło ,50 zł. Uzyskany dochód jest prawie 19 tys. mniejszy niż rok wcześniej. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,91 zł Powyższe wpływy pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Z tego tytułu zaplanowano na początku roku kwotę zł, którą w ciągu roku zwiększono do zł, natomiast wykonano ,91 zł. Na wyższe wykonanie z pewnością miały wpływ podjęte przez Urząd czynności kontrolne przeprowadzone w terenie. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 1.834,99 zł W tej klasyfikacji występują opłaty za licencje i zezwolenia na przewóz osób. Wysokość opłat za te czynności ustalona jest przepisami ustawy o transporcie drogowym i uzależniona jest od zaistnienia określonych okoliczności. Na początku roku planowano w budżecie z tego tytułu zł. Ze względu na duże zainteresowanie, w ciągu roku plan zwiększono do kwoty zł, a wykonano 1.834,99 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 25

72 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł W ramach 0690 ewidencjonowane były opłaty za miejsca postojowe w strefie Deptaku. Na początku roku, na podstawie dostępnych informacji przyjęto plan na poziomie zł. Zakończona Renowacja Deptaku nie spowodowała jednak wzrostu realizacji powyższego dochodu. Ostatecznie, plan został zmniejszony do kwoty zł, natomiast wykonanie wyniosło zł. Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 150 zł, wykonanie 169,88 zł Wykonane w tych paragrafach dochody, pochodzą z odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie opłat klasyfikowanych w ramach rozdziału Na początku roku zaplanowano z tego tytułu jedynie zł. Plan ten zwiększono (łącznie) do kwoty zł, a wykonanie wyniosło ,88 zł. Tak duży wzrost dochodu jak na tę klasyfikację budżetową, wyniknął z tego, iż wyegzekwowano od inkasenta cześć zaległej opłaty uzdrowiskowej za 2012 r. wraz z odsetkami. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowane dochody w kwocie zł pochodzą z należnego Gminie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kalkulowane są i przekazywane przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. W zakresie realizacji tego dochodu rok 2013 był niekorzystny, gdyż uzyskane dochody w stosunku do 2012 r. są niższe o ponad 418 tys. złotych. Obserwując kształtowanie się omawianych dochodów w ciągu roku, dokonano zmniejszenia planu o 300 tys. zł. Nowy plan został w pełni zrealizowany. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,33 zł Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez Urząd Skarbowy z Nowego Sącza oraz Urzędy znajdujących się poza naszym terenem czyli pochodzi głównie od podmiotów, które na terenie naszej Gminy mają jedynie filie, a jednostki macierzyste znajdują się poza naszym obszarem. W roku 2013 obserwujemy (w stosunku do 2012 r.) wzrost dynamiki dochodów wykonanych ogółem o pond 66 tys. zł. Na początku roku zaplanowano z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę zł. Niski poziom wykonania w trakcie roku spowodował, iż dokonano zmniejszenia planu do kwoty zł. Ostateczne wykonanie zamknęło się kwotą ,33 zł. Podsumowując wykonanie dochodów podatkowych stwierdzić można, iż ich wykonanie było naprawdę bardzo dobre. Plan budżetowy zrealizowany został praktycznie w 100 %, w tym szczególnie w zakresie realizacji podatków. str. 26 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

73 DZIAŁ 758 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,84 zł, wykonanie ,84 zł RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Przyznana na etapie projektu budżetu subwencja oświatowa w kwocie zł została zmniejszona w ciągu roku o zł. Ustalona po zmianie kwota zł, została przekazana gminie w ratach miesięcznych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Kolejną subwencją, jaką otrzymaliśmy w 2013 roku była subwencja wyrównawcza. Przyznana na początku roku w/w kwota pozostała niezmieniona przez cały rok i została przekazana w należnej wysokości, w ratach miesięcznych. Rozdział Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku ,01 zł, wykonanie ,01 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Powyższe środki występują w budżecie od niedawna. Stanowią one częściową refundację wydatków, jakie poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 r. W przypadku naszej gminy przedmiotowa refundacja wynosi 10 % zrealizowanych wydatków. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku ,83 zł, wykonanie ,83 zł W rozdziale zostały zaplanowane środki, należne gminom uzdrowiskowym w formie dotacji wynikającej z ustawy o gminach uzdrowiskowych. Wielkość dotacji została ustalona na poziomie zrealizowanych w 2011 r. dochodów z opłaty uzdrowiskowej. Ustalona kwota dotacji na poziomie ,83 zł została przekazana w całości w dniu r. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Ostatnią subwencją uzyskaną z budżetu państwa była subwencja równoważąca. Przyznana na początku roku kwota, została zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazana w ratach miesięcznych. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 27

74 DZIAŁ 801 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,71 zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 140 zł, wykonanie 150 zł Są to opłaty za wydane przez szkoły duplikaty legitymacji szkolnych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,14 zł W ramach tego paragrafu osiągnięto dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania służbowe w szkołach oraz z tytułu wynajmu okazjonalnego. Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela: L.p Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy Zdroju ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy Zdroju ,00 Szkoła Podstawowa w Tyliczu ,14 Razem ,14 Ustalony na początku roku plan został wykonany w 105,6 %. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 7.982,48 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z tytułu zwrotu, za zużyte przez podmioty zewnętrzne media, w budynku Szkoły Podstawowej w Tyliczu. Plan wykonano w 102,3 %. Rozdział lokali. plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 16,55 zł Są to odsetki, które zapłacili najemcy za nieterminowe regulowanie faktur z tytułu wynajmu Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 4.097,71 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody pochodzą z tytułu: zwrotu za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju 36,42 zł oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Tyliczu 236,32 zł, zwrotu przez firmę Ideon poniesionych przez szkoły podwyższonych kosztów energii 3.588,97 zł, odszkodowania zasądzonego przez Sąd na rzecz Szkoły Podstawowej w Tyliczu za utracone mienie 236 zł. str. 28 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

75 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,19 zł Paragraf ten obejmuje wpływy do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Środki te w ustawowym terminie zostały przekazały przez n/w jednostki oświatowe: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju 1.862,58 zł, 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju 9.858,61 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,25 zł Nieplanowane, a zrealizowane dochody pochodzą z tytułu zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości dotacji na skutek ich przeliczenia za 2012 rok, przekazanych na działalność oświatową jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj.: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Mochnaczce Wyżnej 9.086,52 zł, 2) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Czyrna Publiczna Szkoła Podstawowa w Czyrnej 3.451,19 zł, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce Publiczna Szkoła Podstawowa w Muszynce 1.931,54 zł. Przeliczenie następuje po zakończeniu roku na podstawie rzeczywistego wykonania. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 8.301,48 zł Są to środki z tytułu najmu lokali w gminnych przedszkolach. Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia poniższa tabela: L.p Rozdział Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie Gminne Przedszkole Nr 2 w Krynicy Zdroju ,00 Gminne Przedszkole w Bereście ,48 Razem ,48 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 4.448,38 zł Zrealizowane w tym rozdziale dochody w kwocie 4.448,38 zł to zwrot do budżetu kosztów energii za wynajmowane pomieszczenia w Przedszkolu w Bereście przez podmioty zewnętrzne. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0,22 zł Kwota 0,22 zł to odsetki za niezapłacone w terminie należności. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 29

76 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 470 zł, wykonanie 1.547,79 zł Są to środki wpłacone przez firmę Ideon tytułem częściowego zwrotu poniesionych przez przedszkola kosztów energii elektrycznej. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Osiągnięte w w/w klasyfikacji dochody to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,40 zł Osiągnięte w rozdziale dochody to opłaty, jakie wniosły inne samorządy, w związku z uczęszczaniem ich dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krynica- Zdrój, w tym: 1) Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ,80 zł, 2) Gmina Łabowa ,60 zł, 3) Gmina Nawojowa 2.804,00 zł, 4) Miasto Nowy Sącz 6.123,60 zł, 5) Gmina Uście Gorlickie 3.944,40 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,34 zł Dochody te, wzorem rozdziału j.w. obejmują wpływy do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. Środki te zostały przekazały przez n/w jednostki oświatowe: 1) Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju ,23 zł, 2) Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju 8.933,06 zł, 3) Gminne Przedszkole w Bereście 9.442,09 zł, 4) Gminne Przedszkole w Tyliczu 2.124,96 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 640 zł, wykonanie 631,74 zł Są to wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych na działalność oświatową, a pobranych w nadmiernej wysokości, wskutek ich przeliczenia za 2012 rok, w tym: 1) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 173,09 zł, 2) Miasto Nowy Sącz 189,59 zł, 3) Gmina Uście Gorlickie 32,94 zł. 4) Gmina Łabowa 131,76 zł, 5) Stowarzyszenie na rzecz Osób niepełnosprawnych Przystań 104,36 zł. str. 30 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

77 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 171 zł, wykonanie 243 zł Są to opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów Publicznych Gimnazjów. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,38 zł Poniższe zestawienie pokazuje wysokość środków pozyskanych przez gimnazja, z tytułu wynajmu majątku Gminy będącego w dyspozycji Dyrektorów tych jednostek. Wykonanie w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe przedstawia tabela: L.p Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie Publiczne Gimnazjum w Krynicy Zdroju ,38 Publiczne Gimnazjum w Tyliczu ,00 Razem ,38 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 5.973,38 zł Jest to dochód, który wpłynął do budżetu tytułem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, za wynajem pomieszczeń stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Krynicy-Zdroju. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 4,31 zł Uzyskane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 2.199,80 zł Uzyskane w tym paragrafie środki w kwocie 31 zł to otrzymana prowizja przez Publiczne Gimnazjum w Tyliczu, natomiast kwota 632,48 zł obejmuje zwrócone do budżetu środki z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Gimnazjum w Krynicy-Zdroju oraz 1.536,32 zł to zwrot przez firmę Ideon za energię elektryczną. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 373,86 zł W tej pozycji ujęte są środki wpłacone przez wykonawcę naprawy samochodu Gimbus za zużyte paliwo. Rozdział Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 568 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 93,61 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 31

78 Zrealizowane dochody to należność z lat ubiegłych, wyegzekwowana od wykonawcy za drodze sądowej, łącznie z odsetkami za zwłokę. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 2.401,30 zł Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu autobusu szkolnego na przewóz dzieci Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Bereście na zajęcia pozalekcyjne. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 30 zł, wykonanie 30,40 zł Uzyskana kwota, to odsetki za nieterminową zapłatę należności. DZIAŁ 852 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,65 zł POMOC SPOŁECZNA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,50 zł Uzyskany dochód ,50 zł to wpłaty, jakich dokonały rodziny, tytułem zwrotu części kosztów pobytu osoby bliskiej w Domu Pomocy Społecznej, gdzie odpłatność za w/w pobyt finansowana jest z budżetu gminy. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,42 zł W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy na os. Źródlana. Dotacja została przekazana w należnej wysokości. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 150 zł, wykonanie 178,93 zł Jest to należny Gminie udział (5%), za realizację zadań rządowych w zakresie prowadzenia Ośrodków Samopomocy. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 70,40 zł Uzyskany dochód, to zwroty kosztów upomnień. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 6.036,71 zł Powyższa kwota obejmuje odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. str. 32 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

79 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,80 zł Zrealizowana kwota ,56 zł, to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w części należnej budżetowi gminy. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,07 zł Decyzją Wojewody Małopolskiego została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości zł. Kwota zmieniana była w ciągu roku kilkakrotnie. Kwota dotacji została ustalona ostatecznie w wysokości zł i przekazana do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania tj ,07 zł, w tym: świadczenia rodzinne ,57 zł oraz fundusz alimentacyjny ,50 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł Zaplanowana pierwotnie w wysokości zł prowizja za realizację dochodów budżetu państwa, została ostatecznie ustalona na kwotę zł. Na podstawie przepisów szczegółowych, Gminie należy się 50 % wyegzekwowanej kwoty przez komornika z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz 20 % dla gminy dłużnika lub 40 %, jeżeli gmina jest równocześnie gminą dłużnika i wierzyciela, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Procent wykonania uzależniony jest od skuteczności egzekucji komorniczej. W 2013 r. zaplanowana ostatecznie kwota została wykonana w 96,7 %. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 58,32 zł Uzyskany dochód to zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,82 zł Decyzją Wojewody Małopolskiego została przyznana Gminie dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie zł. Po zmianach w ciągu roku, została ustalona na kwotę zł i przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie ,82 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Kolejna dotacja z budżetu państwa została przyznana Gminie na opłacenie składki zdrowotnej od wypłacanych zasiłków stałych. Po zmianach w ciągu roku, została ustalona na kwotę zł i w tej wysokości została przekazana. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Przyznana dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin, jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych. Ustalona dotacja została w całości wykorzystana. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 33

80 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,64 zł Następna dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody, była przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych. Po trzykrotnych zmianach kwota ustalona została na poziomie zł i została przekazana do poziomu rzeczywistego zapotrzebowania, tj ,64 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,02 zł Kolejną decyzją Wojewody została przyznana dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przez Sąd. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,63 zł W ramach w/w paragrafu znajdowała się zgodnie z decyzją Wojewody dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,56 zł W rozdziale tym zaplanowane były dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Wysokość tych dochodów zależna jest od ilości korzystających z usług, jak również od ich sytuacji materialnej. Uzyskane dochody za usługi opiekuńcze przedstawiono w tabeli, która obrazuje odpłatność oraz zmieniające się uwarunkowania naliczenia opłat. W okresie od do r. koszt usługi wynosił 19,88 zł. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności liczona od kosztu pełnej usługi Cena za jedną godzinę usługi w zł Ilość podopiecznych korzystających z opieki Ilość godzin świadczonych usług Uzyskany dochód w zł do 542,00 - Bezpłatnie ,00 813,00 15 % 2, ,52 813, ,00 20 % 3, , , ,00 30 % 5, ,76 powyżej 1.626,00 40 % 7, , % 19, , ,56 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Kolejną dotacją przyznaną przez Wojewodę na rzecz pomocy społecznej była kwota zł otrzymana na rzecz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Została ona zwiększona do kwoty zł i przekazana w całości. str. 34 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

81 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 70 zł, wykonanie 91,78 zł Zrealizowane dochody to prowizja (5 %) od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa od specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,95 zł W rozdziale tym zawarta została dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób (tj. matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka) pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywane były na bieżąco na podstawie dokonywanych zapotrzebowań. Niezrealizowany plan w wysokości 825 zł został zablokowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł W ramach omawianego działu Gmina otrzymała także dotację z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Początkowo była to kwota zł. Po zmianach w ciągu roku, spowodowanych dużą liczbą dzieci objętych dożywianiem, kwota dotacji została zwiększona i wyniosła zł, z tego wykorzystano 100 %. DZIAŁ 853 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,60 zł W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2007 zaplanowane są środki, które stanowią dotacje w ramach budżetu środków europejskich na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zł oraz przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli ,60 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,40 zł W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2009 zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu krajowego na realizację w/w projektów systemowych, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej zł i Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 9.878,40 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 35

82 DZIAŁ 854 plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,32 zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł W powyższym paragrafie występują dochody otrzymane w formie dotacji z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,32 zł Są to środki, jakie otrzymano w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku pn. Wyprawka szkolna. DZIAŁ 900 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,34 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 1.106,84 zł Uzyskane dochody stanowią opłaty z tytułu zapłaconych kosztów upomnień wysłanych przez ZWiK do odbiorców usług, w związku z nieterminowym regulowaniem opłat za ścieki. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,84 zł W tej podziałce klasyfikacji budżetowej występują dochody pochodzące z opłat za odprowadzanie ścieków oraz za świadczone usługi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Realizację omawianych dochodów pokazuje tabela na następnej stronie. str. 36 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

83 Miejscowość Należności na początek 2013 r. Sprzedaż za 2013 r. Razem (kol. 2+3) Wpłaty za 2013 r. Należności za XII.2013 płatne w I.2014 r. Zaległości na koniec 2013 r. Nadpłaty na koniec 2013 r BEREST 669, , , ,72 105,62 898,69 9,22 CZYRNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYNICA-ZDRÓJ , , , , , ,16 201,19 MOCHNACZKA NIŻNA 2 820, , , ,20 0, ,66 0,94 MOCHNACZKA WYŻNA 4 171, , , , , ,89 74,11 MUSZYNKA 1 512, , , ,56 2, ,54 2,50 POLANY 240, , , ,25 184,04 480,72 34,62 POWROŹNIK 391, , , ,13 202,44 0,00 0,00 TYLICZ , , , , , ,92 34,87 R A Z E M , , , , , ,58 357,45 USŁUGI DODATKOWE w tym: O D P R O W A D Z A N I E Ś C I E K Ó W , , , , , , ,03 Wody opadowe i roztopowe 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 Pozostałe usługi , , , , , , ,03 O G Ó Ł E M , , , , , , ,48 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 37

84 Ustalając plan początkowy na 2013 rok założono wpływy na poziomie zł mając na uwadze zwiększenie dochodów w stosunku do roku poprzedniego w związku ze zwiększeniem liczby osób podłączonych do kanalizacji. Po przeprowadzeniu analizy realizacji tych dochodów i uzyskaniu dodatkowych informacji, w ciągu roku zmniejszono plan o zł, tj. do kwoty zł. Plan ten został wykonany w 96,6 %. W stosunku do roku 2012 wykonanie tych dochodów wzrosło o ,90 zł, na co miały wpływ nowe podłączenia, jednak nie w takim stopniu jak to zakładano początkowo. Zwiększenie liczby odbiorców w poszczególnych miejscowościach wyniosło: Krynica-Zdrój 20, Tylicz 12, Polany 21, Berest 17, Mochnaczka Niżna 12, Mochnaczka Wyżna 4 i Muszynka 2. Realizację dochodów z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków sanitarnych w podziale na miejscowości przedstawia tabela na następnej stronie. W tabeli wykazano również wartość dochodów z tytułu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych ( ,88 zł) i z pozostałych usług świadczonych przez ZWiK (48.255,22). Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,62 zł Są to odsetki pobrane przez ZWiK za nieterminowe regulowanie opłat za ścieki. Jak wynika z analizy w 2013 r. podjęto szereg skutecznych działań w tym zakresie. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,36 zł Na dochody tego paragrafu składają się; uzyskany zwrot podatku VAT w kwocie ,28 zł z tytułu wydatków poniesionych przez ZWiK w 2012 r., w tym głównie z tytułu realizacji programu wodno-ściekowego. W projekcie budżetu przewidywano, że zwrot wyniesie zł. odszkodowanie z ubezpieczenia 5.162,34 zł, wynagrodzenie płatnika i inne drobne wpływy 841,74 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł W ramach paragrafu 6207 zaplanowane były środki dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Program wodno-ściekowy Gminy Krynica Zdrój współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Obecnie dotacja przekazywana jest w formie refundacji. Procedury weryfikacji dokumentów, celem uzyskania refundacji poniesionych już wydatków, są bardzo długotrwałe, stąd planowana dotacja nie została zrealizowana. Brak wykonania w omawianym paragrafie w sposób istotny wpłynął na poziom wykonania dochodów budżetowych ogółem. Na początku roku dotacja planowana była w kwocie zł. Na koniec roku plan został skorygowany, do kwoty zł, czyli do poziomu rzeczywistego wykonania. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,66 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczona była na podstawie złożonych deklaracji, w oparciu o Uchwały Nr XXXVII , Nr XXXVII i NrXXXVII r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. Obowiązkiem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych było 3834 nieruchomości. str. 38 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

85 Zbiorcze zestawienie realizacji w/w dochodu zamieszczono poniżej: - należności na początek roku 0,00 zł, w tym: zaległości 0,00 zł, - nadpłaty na początek roku 0,00 zł, - przypisy ,46 zł, - odpisy i umorzenia 0,00 zł, - wpłaty ,66 zł, - należności na koniec roku ,10 zł, w tym: zaległości ,10 zł, - nadpłaty na koniec roku ,30 zł. Struktura wpłat przedstawia się następująco: - Krynica-Zdrój ,97 zł, - Gmina ,69 zł. Na koniec 2013 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadało 752 osoby na łączną kwotę ,10 zł. W 2013 roku do zalegających z płatnością wysłano 399 upomnień. Ponadto prowadzone są analizy złożonych deklaracji co do ich prawidłowości oraz pod kontem zadeklarowanych ilości a rzeczywistego odbioru odpadów. Działania te powinny spowodować wzrost opłat. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 100 zł, wykonanie 431 zł Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozdział Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,59 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 2,04 zł Zrealizowane w/w dochody obejmują wprowadzone w 2013 r. opłaty za korzystanie z szaletów publicznych ,59 zł oraz odsetki za nieterminową wpłatę 2,04 zł. Rozdział Rozdział Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 80 zł, wykonanie 79,43 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,01 zł Uzyskane dochody występujące w ramach w/w dochodów zawierają: - zwroty za zużytą przez podmioty gospodarcze energię oświetlenia ulicznego ,80 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 79,43 zł, - opłaty za podłączenie do oświetlenia ulicznego 940 zł, - zwrot od TAURON rozliczenie energii za 2012 r ,30 zł, - zwrot od firmy Ideon z tytułu rozliczenia zastosowanej stawki ,01 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 39

86 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,96 zł Środki tego rozdziału obejmują opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Przekazywane są przez Urząd Marszałkowski, dlatego trudno jest przewidzieć jaki będzie ich rzeczywisty poziom, tym bardziej, że wpływają również w ostatnich dniach roku. W 2011 roku z tego tytułu uzyskano ponad 166 tys. zł, w 2010 r. ponad 1 mln zł, a w 2012 r. ponad 44 tys. zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Powyższy rozdział obejmował środki z tzw. opłaty produktowej. W nowym systemie gospodarowania odpadami opłata ta już nie występuje. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 7.495,97 zł Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych na placu targowym. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowany w ciągu roku dochód pochodził z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego już samochodu Gazela. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku 740 zł, wykonanie 1.079,95 zł Zrealizowane w tym paragrafie dochody to kwota odszkodowania za zniszczone przez wandali urządzenia komunalne. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,97 zł Ostatnim dochodem działu 900 są dotacje otrzymane przez Osiedle Źródlana z Funduszu Partnerstwa; końcowe rozliczenie projektu pn. Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana 4.189,97 zł, pierwsza rata dotacji na realizację projektu pn. Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne zł. Pozostała kwota wpłynie po zatwierdzeniu przez Fundusz rozliczenia dotacji. str. 40 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

87 DZIAŁ 921 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,97 zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł W powyższym paragrafie planowano pozyskać dotację na realizację zadania pn. Urządzenie miejsca dla potrzeb organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców Mochnaczki Niżnej. Ostatecznie środków nie otrzymano i dokonano korekty budżetu. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,97 zł Zrealizowane środki, to dotacja, jaką otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu. DZIAŁ 925 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowana kwota to dotacja, którą otrzymano z WFOŚiGW na prace pielęgnacyjne drzew, mających status pomnika przyrody. DZIAŁ 926 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,30 zł KULTURA FIZYCZNA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Zaplanowane na początek roku środki zamierzano pozyskać na przebudowę toru saneczkowego oraz na przebudowę tras do kolarstwa górskiego na Górze Parkowej, dla potrzeb sportu kwalifikowanego wraz z budową obiektów infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na różne obiektywne trudności nie doszło do realizacji zadania i plan został zdjęty. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,42 zł Zrealizowany w/w plan, to końcowa część dotacji otrzymanej na projekt pn. Budowa Parku Sportowo-Rekreacyjnego na Osiedlu Czarny Potok. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 41

88 Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Są to środki z budżetu Województwa Małopolskiego, uzyskane jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju. Przedstawione w sprawozdaniu dochody poniżej ( 0750, 0830, 0920, 0970) stanowią tę część budżetu, której realizatorem był wyłącznie MOSiR. Część dochodów w ramach 0970 realizował ZOSiP, tj. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Są to środki uzyskane od rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy- Zdroju uczestniczących w programie Już pływam, tytułem partycypacji w kosztach zorganizowanych pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,14 zł plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,26 zł plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 889,16 zł plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,32 zł Łączny plan dochodów jednostki na początku roku został określony na kwotę zł. W ciągu roku dokonywano przesunięć między źródłami oraz zmniejszono plan do kwoty zł, z czego wykonano ,88 zł, w tym: 1) Wpływy z czynszów najmu plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,14 zł 2) Dzierżawa obiektów sportowych plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł 3) Wpływy z reklam plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł 4) Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska i sprzętu plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,66 zł 5) Wpływy z opłat za korzystanie z zajęć i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,03 zł str. 42 Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody

89 6) Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,32 zł Na początku roku zakładano, że jednostka odzyska jedynie VAT za XII/2012 r. Ponieważ w rozliczeniach podatku VAT wystąpiła duża nadwyżka, wystąpiono do Urzędu Skarbowego o jej zwrot w całości. 7) Zwrot za media i prowizje plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 2.829,57 zł 8) Dobrowolne wpłaty na rzecz organizacji imprez sportowych plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł 9) Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności. plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 889,16 zł Planując dochody na początku roku zakładano wzrost ich dynamiki, jednak w ciągu roku nie nastąpił wzrost, a wręcz zaobserwowano ich spadek, głównie w zakresie dochodów ze ślizgawek. Nie uzyskano również planowanych dochodów z reklam, brak wpływu w tym punkcie spowodowany jest zastojem gospodarczym, a nieliczni reklamodawcy starają się wspierać imprezy klubowe. Na niskie wykonanie dochodów ze ślizgawek duży wpływ miały trwające po południu i wieczorem treningi trzech klubów hokejowych i jednego figurowego. Ostatecznie plan ogółem wykonano na poziomie 86,6 %. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zrealizowane dochody to dotacja, jaką otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki na projekt pn. Aktywna Krynica. P R Z Y C H O D Y Na początku roku zaplanowano przychody w kwocie zł, które miały pochodzić z emisji obligacji komunalnych. Ostateczną realizację tego źródła finansowania wydatków budżetowych pokazuje poniższa tabela. Nazwa Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie - wolne środki ,31 - obligacje komunalne ,00 Razem ,31 Tzw. wolne środki są zjawiskiem korzystnym, bowiem dają dodatkowe źródło finansowania wydatków budżetowych. Pozostają z rozliczenia budżetu poprzedniego roku, a znaczna ich część wpływa w styczniu, kiedy to Urzędy Skarbowe dokonują rozliczenia zainkasowanych dla gmin dochodów. Ich wielkość ustalana jest po sporządzeniu sprawozdań budżetowych, dlatego zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku. Wykonanie budżetu za 2013 rok dochody str. 43

90 WYDATKI DZIAŁ 010 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,92 zł, wykonanie ,05 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 1.228,13 zł Wykazane wydatki to środki, jakie Gmina przekazała na rzecz Izb Rolniczych, w związku z przepisem dającym Izbom prawo do 2 % udziału, w zrealizowanym przez Gminę dochodzie z podatku rolnego. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku ,92 zł, wykonanie ,92 zł W ramach tego rozdziału wykonano zadanie remontowe na drodze gminnej w Czyrnej, na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł. Zadanie polegało na wykonaniu podbudowy o łącznej gr. 35 cm, nawierzchni betonowej o gr. 15 cm i pow. 927,5 m 2, ułożeniu korytek ściekowych z prefabrykatów betonowych o łącznej długości 265 mb. Zadanie zrealizowała za kwotę zł firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa MIREK z Łabowej, wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto w ramach tego działu Urząd realizuje zadanie zlecone, polegające na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłata świadczenia następuje dwa razy w roku. W kwietniu z tej formy pomocy skorzystało 122 producentów rolnych, a w październiku 140 na ogólną kwotę ,18 zł. Kwota 2.130,74 zł stanowiła koszty przesyłek pocztowych i materiałów biurowych. DZIAŁ 020 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,05 zł LEŚNICTWO Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,05 zł Administracją lasami gminnymi na terenach wiejskich zajmował się jeden pracownik zatrudniony na stanowisku leśnika. str. 44 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

91 Koszty zatrudnienia leśnika przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,93 Razem ,19 Ponadto, na wydatki rzeczowe Leśnika z planowanej kwoty zł wydano łącznie kwotę 4.358,34 zł. Wydatki te obejmowały ryczałt samochodowy oraz świadczenia BHP. Przyjęty plan zadań niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji leśnej został zrealizowany w pełnym zakresie. Prace, które obejmowały: pozyskanie drewna, zrywkę, pielęgnację i zabezpieczenie upraw, zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia wykonywała firma (wyłoniona w postępowaniu przetargowym) FHU Kamil Świątkowski z Witowic Dolnych, za ogólną kwotę wynagrodzenia zł (brutto). Na realizację prac wydano: - w/w usługi obce ,40 - sadzonki 1.504,63 - środek do zabezpieczenia upraw 1.527,49 Razem ,52 Zrealizowane wydatki występują w wartościach netto, należny VAT został odzyskany w 100 %. Uwaga W 2013 r. odpis funduszu świadczeń socjalnych wyniósł na jednego pracownika 1.093,93 zł, natomiast na emeryta (rencistę) 182,32 zł. We wszystkich pozycjach klasyfikacji budżetowej (z wyłączeniem oświaty, bo tam zasady naliczania funduszu są inne), gdzie występuje zatrudnienie, dokonano przelewu środków na fundusz w 100 %, zgodnie z rzeczywistym wyliczeniem. DZIAŁ 600 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,50 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Jak wynika z danych zawartych powyżej, na początku roku na ten cel zabezpieczono kwotę zł, w tym zadania inwestycyjno-remontowe zł. W ciągu roku, na skutek podjętych decyzji plan zmniejszono do kwoty zł. Szczegółowe informacje zawarte są poniżej, według układu wynikającego z obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wszystkie rozdziały wymienione w Dz. 600 obejmują zadania z dziedziny drogownictwa. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 45

92 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Środki tego rozdziału zabezpieczone były na dopłaty do cen biletów w komunikacji lokalnej dla niektórych grup mieszkańców naszej Gminy. Ponieważ z przyczyn formalnych nie udało się zrealizować w/w zadania, środki zdjęto z budżetu. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł W sezonie 2012/2013 oraz 2013/2014 Gmina wykonywała na rzecz Samorządu Wojewódzkiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 971, 981, tj. ul. Piłsudskiego, Zdrojowa i Kraszewskiego. W 2013 r. wykonywano także letnie utrzymanie dróg wojewódzkich. Z tego tytułu wydano w ramach otrzymanej dotacji kwotę ,10 zł. Na początku roku w rozdziale zabezpieczona była kwota zł na pomoc dla Województwa Małopolskiego, w tym na; 1) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 971 w Krnicy-Zdroju wnioskowana pomoc zł, 2) budowę obwodnicy Krynicy-Zdroju w ciągu DW 981 i DW 971 wnioskowana pomoc zł w 2013 r. i taka sama kwota w 2014 r. Na wniosek Zarządu Województwa pomoc została przesunięta na 2014 r. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,83 zł Zgodnie z planem, w dziale tym występuje jeden pracownik, zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w miejscowości Tylicz. Pracownik ten zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. Koszty jego zatrudnienia przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenie osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,93 Razem ,84 Z ogólnego planu zł przeznaczonego na wydatki rzeczowe dla dróżnika, wykorzystano 664,55 zł na świadczenia bhp. W ramach rozdziału zrealizowane były zadania, wykonywane na drogach mających status dróg publicznych gminnych, w tym; Zadania inwestycyjno-remontowe plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,44 zł str. 46 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

93 Droga gminna boczna od ul. Tysiąclecia w Krynicy-Zdroju ,07 zł Zadanie inwestycyjne dotyczyło przebudowy ulicy bocznej od ul. Tysiąclecia i obejmowało swym zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 135 mb, wykonanie podbudowa o pow. 554 m 2 oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 554 m 2, wykonanie nawierzchni chodnika o łącznej pow. 148,05 m 2 oraz wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i pow. 212 m 2. Przedsięwzięcie zrealizowała wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata, J. Sarata spółka jawna z Nowego Sącza. Dokumentacja budowy chodników na terenie Gminy Krynica-Zdrój ,00 zł Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej z wszystkimi uzgodnieniami dla budowy chodników w miejscowościach Berest na odcinku 583 mb, Polany na odcinku 255 mb, Mochnaczka Wyżna na odcinku 230 mb, Mochnaczka Niżna na odcinku 185 mb oraz Tylicz na odcinku 280 mb. Wykonanie dokumentacji powierzono firmie FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron z Łącka. Tama przeciwrumoszowa przy ul. Stara Droga w Krynicy-Zdroju ,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu ławy betonowej podwójnie zbrojonej (9 m 3 ), muru betonowego zbrojonego (12 m 3 ), płyty dennej z zatopieniem kamienia na ostro (12 m 3 ) oraz wykonanie narzutu kamiennego w ilości 20 m 3. Zadanie wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Zakup i montaż barier ochronnych przy drogach gminnych na terenie Krynicy-Zdroju ,64 zł Zadanie obejmowało dostawę i montaż bariery ochronnej SP 06 wraz z pochwytem o łącznej dł. 368 mb na ul. Granicznej oraz na drodze gminnej do bloku 173 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju. Zadanie wykonała firma GEO-PARK Mariusz Karpiel z Nowego Sącza. ul. Źródlana w Krynicy-Zdroju ,00 zł Zadanie dotyczyło wykonania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych dotyczących przebudowy drogi gminnej ul. Źródlanej na dł. 270 mb wraz z przebudową przepustu oraz istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a także sporządzenia dokumentacji kosztorysowoprzedmiarowej. Prace wykonała firma: wykonanie map: GEODEZJA Michał Łuszczewski z Krynicy-Zdroju zł, dokumentacja: Rafał Kawecki z Nowego Sącza zł. ul. Zamkowa ,95 zł Wykonano stalową kratę zabezpieczającą korytka ściekowe o łącznej dł. 81 mb. Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Projekt stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Krynica-Zdrój 4.500,00 zł Realizacja zadania polegała na wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu na ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju w celu wydzielenia miejsc postojowych oraz na ul. Granicznej w Krynicy- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 47

94 Zdroju i na ul. Rynek w Tyliczu w celu usprawnienia ruchu. Realizację zadania powierzono panu Dariuszowi Sądelskiemu ze Świniarska. Droga gminna na ogrody przy ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju 3.600,00 zł Powyższą kwotę przeznaczono na profilowanie drogi na dł. 50 mb, wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia na dł. 50 mb i szer. 3 m oraz wykonanie fosy na dł. 90 mb. Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny. ul. Polna w Krynicy-Zdroju 1.845,00 zł Zlecono rozbiórkę nawierzchni drogi z płyt ażurowych uzupełnienie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym na odcinku 50 mb oraz ułożenie nawierzchni drogi z płyt ażurowych. Prace wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny. ul. Wiejska w Krynicy-Zdroju 553,50 zł Wykonano remont cząstkowy nawierzchni polegający na uzupełnieniu spękań nawierzchni asfaltowej grysem na odcinku 150 mb. Prace zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Nowego Sącza. ul. Biskupa Tylickiego w Tyliczu ,27 zł Prace polegały na wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm i pow. 134,5 m 2, oczyszczenie rowu odwadniającego drogę oraz ubezpieczenie skarpy płytami ażurowymi 5,7 m 2. Prace wykonała firma Zakład Remontowo-budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. L. Szymański, R. Szymański i W. Mąka z Muszyna. Droga gminna Mochnaczka Wyżna Kopciowa 2.400,00 zł Celem zadania była rozbiórka istniejącego, uszkodzonego przepustu, montaż nowego przepustu o średnicy fi 150 i dł. 3 mb, uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 9 m 2. Powyższe prace wykonała firma Zakład usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Remont cząstkowy dróg gminnych ,38 zł W ramach zadania zakupiono mieszankę mineralno-asfaltową na zimno celem wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych zniszczonych opadami śniegu oraz niskimi temperaturami na terenie Krynicy-Zdroju, Tylicza oraz Berestu. Remont wykonała grupa komunalna tut. Urzędu, natomiast materiał zakupiony został w firmie POLDIM S.A. z Tarnowa za kwotę ,20 zł. Transport mieszanki zlecono firmie Zakład Remontowo- Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. L. Szymańki, R. Szymańki i W. Mąka z Muszyny z kwotę 3.279,18 zł Zakup znaków drogowych 7.074,93 zł Zakupiono znaki drogowe celem uzupełnienia oznakowania pionowego dróg oraz zakupiono materiały do montażu progów zwalniających celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dostawę znaków drogowych zlecono firmie Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR z Tarnowa za kwotę 5.400,93. Materiały zakupiono w firmie ELBIM Elżbieta Pogoda z Krynicy-Zdroju za kwotę zł. str. 48 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

95 Wynajem sprzętu 1.476,00 zł Powyższa kwotę wydatkowano na wynajem sprzętu koparka i samochód samowyładowczy z HDS od firmy Wulkanizatorstwo Usługi Transportowe Bogdan Międzik z Krynicy-Zdroju w celu wykonania remontu łapacza wody na drodze gminnej dz. ew. nr 593 przy ul. Kraszewskiego w rejonie lecznicy zwierząt. Zakup materiałów 940,95 zł Zakupiono beton w celu wykonania remontu łapaczy wody zlokalizowanych w ciągu ul. Cmentarnej oraz drogi gminnej przy ul. Kraszewskiego w rejonie lecznicy zwierząt w Krynicy-Zdroju oraz w ciągu ul. Kościuszki w Tyliczu. Prace wykonała grupa komunalna tut. Urzędu. Materiały zakupiono w firmie P.P.U.H Jerzy Witecki Marek Kawula Sp.J. z Powroźnika. Opłaty i odszkodowania 1.624,00 zł Wypłacono odszkodowanie za uszkodzenie misy olejowej w samochodzie na nierówności w nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w Krynicy-Zdroju 412 zł. Poniesiono zł na koszty biegłego sądowego w sprawie toczącego się postępowania o odszkodowanie oraz 212 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Zakup energii 875,75 zł Kwota 100,04 zł została wydatkowana na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia chodnika przy ul. Gurgacza w Krynicy-Zdroju. Zgodnie z zawartym porozumieniem energię dostarczyła Wspólnota Mieszkaniowa Budynku POLONIA z Krynicy-Zdroju. Natomiast kwotę 775,71 zł stanowiły koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej. Elementy dekoracji świetlnej Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,65 zł Głównym dostawcą materiałów była Firma Handlowo Usługowa Milenium Anna Baran, Tarnów. W ramach w/w kwoty zakupiono jedynie elementy konieczne do uzupełnienia i naprawy zakupionego w latach ubiegłych oświetlenia. Remonty wykonane systemem gospodarczym Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,69 zł W 2013 roku systemem gospodarczym pracownicy Stałej Grupy Komunalnej m.in. wykonali następujące prace: - asfaltowanie ulic: Graniczna, Dąbrowskiego, Dietla, Słotwińska, Stara Droga, Tylicz ul. Kopernika i Krótka, - montaż i konserwacja znaków drogowych, - wykonanie nowych łapaczy na ulicy Cmentarnej, bocznej Kraszewskiego, - remont i malowanie barierek na mostach w Mochnaczce Niżnej, - malowanie przejść dla pieszych, - naprawa przepustu na ulicy Zieleniewskiego, Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 49

96 - czyszczenie studzienek burzowych, - przykręcenie spowalniaczy śpiących policjantów na drogach, - położono chodnik na Czarnym Potoku wzdłuż Placu Zabaw o długości 1250 m 2. Poniesione koszty dotyczą zakupu i materiałów koniecznych do wykonania powyższych prac. W rozdziale zaplanowane były również następujące zadania: Zimowe utrzymanie dróg w mieście plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,66 zł Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Krynica-Zdrój wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W okresie od r. do r. usługa wykonywana była na podstawie umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Koszt tej usługi ,33 zł. W okresie od r. akcja zima w Krynicy-Zdroju prowadzona był również przez MPGK. Tym razem zadanie zostało przekazane do realizacji zgodnie z Uchwałą Nr XLVI r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 3 października 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju realizację niektórych zadań własnych Gminy Krynica-Zdrój i określenia wysokości rekompensaty z tego tytułu. Na podstawie w/w Uchwały, Gmina wydatkowała środki na zimowe utrzymanie wszystkich dróg gminnych w wysokości ,33 zł. Wykonanie nie obejmuje faktury za grudzień w kwocie ,66 zł. Letnie utrzymanie czystości w mieście plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,00 zł Mechaniczne oczyszczanie miasta w okresie od r. do r. oraz koszenie poboczy dróg gminnych w 2013 r. wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt letniego oczyszczania miasta wyniósł zł. Zarówno zimowe, jak i letnie utrzymanie miasta prowadzone było także przez grupę komunalną. Poniesione na ten cel koszty obejmowały głównie: piasek do posypywania, paliwo do sprzętu, oraz koszty zakupu wyposażenia, ubezpieczenia i eksploatacji sprzętu. Łącznie koszty te wyniosły ,25 zł. Na początku zabezpieczono na ten cel zł. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na wioskach plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł Zapewnieniem przejezdności dróg gminnych na terenach wiejskich zajmowały się n/w firmy wyłonione w postępowaniu przetargowym: 1. Na terenie Mochnaczek, Tylicza oraz Muszynki za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialna była w okresie od r. do r. Firma Usługi Sprzętowe T. Matuła z Berestu. Koszt akcji wyniósł ,38 zł. str. 50 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

97 2. Na terenie Berestu, Czyrnej, Piorunki i Polan za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialna była w okresie od r. do r. FHU Transrol A. Romańczyk z Grybowa. Koszt usługi wyniósł ,37 zł. Obaj wykonawcy wyłonieni byli w drodze przetargu nieograniczonego. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,48 zł W rozdziale występują wydatki na utrzymanie i remonty dróg określonych mianem wewnętrzne. Wydana kwota ,48 zł została przeznaczona na następujące zadania; Droga gminna dz. ew. nr 2459 w rejonie stadionu piłkarskiego w Krynicy-Zdroju 5.000,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni drogi z klińca na dł. 107 mb i szer. 3 mb wraz z zawałowaniem. Prace zrealizowała firma Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Kluska z Muszyny. Droga gminna dz. ew. nr 1114/18 w Krynicy-Zdroju 98,40 zł Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie rowu odwadniającego drogę w rejonie szkoły ponadgimnazjalnej o dł. 5 mb. Prace zrealizowała Firma Handlowo-Usługowa ŻURAW z Krynicy-Zdroju. Droga gminna dz. ew. nr 1424 w Tyliczu ,00 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nawierzchni betonowej o gr. 15 cm i pow. 520 m 2 na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 10 cm. Prace wykonywała firma MIREK Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Stanisław Mirek z Łabowej. Droga gminna dz. ew. nr 609/2 w Tyliczu ,00 zł Zlecone prace polegały na wykonaniu nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o gr. 11 cm i pow. 345 m 2 oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie wykonała firma Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Droga gminna nr 49 w Tyliczu ,00 zł W ramach zadania wykonano betonowe przyczółki przepustu o gr. 30 cm i wys. 1,5 m, zamontowano bariery zabezpieczające o dł. 4 mb oraz wykonano nawierzchnię drogi z tłucznia na dł. 140 mb i szer. 3 m. Zadanie sfinansowano zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację powierzono firmie Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Droga gminna nr 62 w Tyliczu ,00 zł Zakres prac obejmował wykonanie korytowania na gł. 30 cm na dł. 50 mb, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia naturalnego o gr. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia o gr. 10 cm i pow. 540 m 2. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Wy- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 51

98 konanie zadania zlecono firmie Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Łącznik ul. Ogrodowej z ul. Kazimierza Wielkiego w Tyliczu 4.000,00 zł Wykonano nasyp pod drogę na dł. 75 mb, szer. 6 m i wys. od 0,5m do 1 m, zamontowano przepust z rur PVC na dł. 7 m oraz wykonano podbudowę z kamienia naturalnego o gr. 20 cm. Prace sfinansowane zostały w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma SALSKI Paweł Salwa z Tylicza. Poprawa stanu dróg gminnych w Tyliczu 2.701,29 zł Zlecenie dotyczyło wykonania czyszczenia rowów odwadniających przy następujących drogach gminnych wewnętrznych droga nr 126, 49, 54, 67. Zadanie w kwocie 2.701,29 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Tylicz w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania zlecono firmie SALSKI Paweł Salwa z Tylicza. Droga gminna nr 16 w Polanach 6.472,62 zł Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie rowu odwadniającego z prefabrykowanych elementów betonowych o łącznej dł. 70 mb na podsypce żwirowej o gr. 10 cm. Prace sfinansowane zostały zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Polany w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonanie zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 5 w Polanach 5.200,00 zł W ramach zadania uzupełniono i podniesiono o 0,5 m korpus drogi na dł. 30 mb i szer. 3,5 m. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 8 w Piorunce ,00 zł Realizacja zadania obejmowała wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na dł. 125 mb i szer. 3 m oraz żwirowanie drogi z zagęszczeniem. Zadanie sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Piorunka w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace zrealizowała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berest. Droga gminna nr 27 w Piorunce 2.000,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu profilowania i zagęszczania podłoża na dł. 25 mb i szer. 3 m oraz wyżwirowanie drogi wraz z zagęszczeniem. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonywała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berest. Droga gminna nr 14 w Muszynce 2.500,00 zł Prace dotyczyły wykonania rowu odwadniającego na dł. 200 mb wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni drogi. Zadanie sfinansowane zostało zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Muszynka w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację powierzono firmie SALSKI Paweł Salwa z Tylicza. str. 52 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

99 Droga gminna nr 5 w Mochnaczce Wyżnej ,00 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne o pow. 450 m 2 wraz z uzupełnieniem ubytków w podbudowie z kruszywa naturalnego oraz wykonaniu nawierzchni betonowej drogi o gr. 15 cm i pow. 450 m 2. Zadanie w kwocie 5.000,00 zł sfinansowano zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Wyżna ze środków sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 36 w Mochnaczce Wyżnej 9.231,17 zł Zakres prac obejmował profilowanie i zagęszczanie podbudowy na dł. 20 mb i szer. 3 m oraz wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych betonowych na dł. 20 mb wraz z oczyszczeniem rowu odwadniającego. Zadanie sfinansowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace realizowała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Most w ciągu drogi gminnej dz. nr ew. 547 i 237/2 w Mochnaczce Niżnej 18,00 zł Powyższa kwota została wydatkowana w celu uzyskania ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wypisu z rejestru gruntów dla inwestycji pn.: Budowa mostu na potoku Mochnaczka w ciągu drogi gminnej dz. ew. nr 237/2, 237/1 i 547 w Mochnaczce Niżnej. Droga gminna nr 35 Mochnaczce Niżnej ,00 zł Zadanie dotyczyło profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne o pow. 300 m 2 oraz wykonanie nawierzchni betonowej drogi o pow. 300 m 2 i szer. 3 m wraz z obsypaniem poboczy kruszywem. Prace w kwocie ,00 zł zostały sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Mochnaczka Niżna w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 19 w Czyrnej ,00 zł Zakres prac dotyczył wykonania rowu odwadniającego na dł. 98 mb, oczyszczenia istniejącego rowu na dł. 87 mb, wykonania przepustu betonowego o śr. 60 cm i dł. 6 mb oraz profilowania i zagęszczania podbudowy na dł. 108 mb i szer. 3 m oraz żwirowania drogi z zagęszczeniem o pow. 324 m 2. Zadanie w kwocie 5.000,00 zł zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 6 w Czyrnej ,00 zł W ramach zadania wykonano drenaż podbudowy z rur drenarskich fi 100 na dł. 30 mb, zamontowano kraty zabezpieczające łapacz wody na dł. 2 mb, wykonano korpus drogi o gr. 20 cm na dł. 105 mb i szer. 3 m oraz wyprofilowano i zagęszczono nawierzchnię drogi na dł. 105 mb i szer. 3 m. Prace w kwocie 3.000,00 zł zostały sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czyrna w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację prac powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi transportowe Marian Jurek z Berestu. Drogi gminne nr 2, 11 i 12 w Czyrnej 5.996,00 zł Zlecone prace obejmowały wykonanie na drodze nr 11 i 12 nawierzchni żwirowej o gr. 10 cm i pow. 250 m 2, oraz wykonanie na drodze nr 2 nawierzchni z kamienia łamanego o gr. 10 cm Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 53

100 i pow. 156 m 2. Zadanie w kwocie 3.000,00 zł zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Czyrna w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 23 w Bereście ,00 zł Wykonano remont drogi gminnej obejmujący żwirowanie nawierzchni drogi o pow. 447 m 2 i średniej gr. 15 cm. Zadanie zostało sfinansowane zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Berest w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 29 w Bereście ,00 zł W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczanie podbudowy na dł. 300 mb i szer. 3 m, wykonano dolną warstwę podbudowy z kamienia naturalnego oraz wykonano rów odwadniający na dł. 300 mb. Zadanie sfinansowane zostało w ramach Funduszu Sołeckiego. Prace wykonała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Kładka piesza w ciągu drogi gminnej dz. ew. nr 140 i 143 w Bereście 6.500,00 zł Prace dotyczyły wykonania ławy fundamentowej pod przyczółki, wykonanie przyczółków z kręgów betonowych zbrojonych oraz montaż drewnianej gładki pieszej. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 17 w Bereście 4.200,00 zł Zadanie dotyczyło budowy przepustu betonowego o dł. 5 mb z kręgów betonowych fi 60 cm oraz uzupełnienie i podniesienie korpusu drogi na dł. 3,5 m i gr. 0,5 m oraz wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia na dł. 50 mb i szer. 3,5 mb. Zadanie zrealizowała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 23 w Bereście 3.600,00 zł Zadanie polegało na wykonaniu rowu odwadniającego drogę na dł. 85 mb z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce żwirowej gr. 10 cm. Realizację powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Droga gminna nr 29 w Bereście 3.500,00 zł Celem zadania było wykonanie nawierzchni żwirowej drogi o gr. 10 cm i pow. 250 m 2. Prace wykonywała firma Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. Zakup materiałów 4.000,00 zł Zakupiono kręgi betonowe zbrojone fi 60 dł. 5 mb w celu wykonania przepustu drogowego na drodze gminnej w Bereście oraz zakupiono tłuczeń do wykonania nawierzchni na drodze gminnej w Bereście. Zadanie sfinansowano ze środków sołeckich wsi Berest w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu. str. 54 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

101 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,09 zł W rozdziale występują zadania, które realizowane były w ramach usuwania skutków powodzi. Wykonano następujący zakres robót; ul. Wysoka w Krynicy-Zdroju ,62 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni o pow m 2, wymianie sieci kanalizacji opadowej fi 315 o łącznej dł. 260 mb, ułożeniu krawężników o łącznej dł. 580 mb, wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. 40 cm i pow m 2, ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow. 531,5 m 2. Przedsięwzięcie zrealizowała wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma Zakład Remontowo-Budowlany i Malarsko Tapeciarski Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka z Muszyny. Na realizacje zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ,00 zł. ul. Krótka w Krynicy-Zdroju ,28 zł Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni o pow. 1850,90 m 2, ułożeniu krawężników kamiennych o łącznej dł. 691,50 mb, wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy o gr. 53 cm i pow. 1850,90 m 2, ułożeniu. Przedsięwzięcie zrealizowała wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo robót Drogowo Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Na realizacje zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ,00 zł. ul. Jaworowa w Krynicy-Zdroju ,19 zł W ramach prac inwestycyjnych wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni o pow. 750 m 2, ułożono krawężniki o łącznej dł. 300 mb, wykonano dolną i górną warstwę podbudowy o gr. 50 cm i pow. 750 m 2. Przedsięwzięcie wykonywała wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik z Mochnaczki Wyżnej. Na realizacje zadania uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości ,00 zł. Nadzór przy robotach drogowych ,00 zł Przy w/w robotach drogowych na terenie Gminy Krynica Zdrój funkcję inspektora nadzoru pełnił Bogdan Stolarczyk właściciel firmy Dro-Tech mgr inż. Bogdan Stolarczyk z Podegrodzia. Koszt nadzoru zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 55

102 DZIAŁ 630 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,69 zł TURYSTYKA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,69 zł Na organizację imprez związanych z upowszechnianiem turystyki przeznaczono ostatecznie kwotę zł, która została w całości wykorzystana. Łącznie odbyło się 9 imprez (Turniej Wiedzy o Krynicy, Zlot Młodzieży na Jaworzynie Krynickiej, Rajd Rodzinny, Zlot Seniorów, Rajd im. Romana Nitribitta, Rajd szlakiem Kazimierza Pułaskiego, wycieczka krajobrazowa Beskid Niski, Polsko-Słowacki rajd sąsiadów, wycieczka piesza SKKT), które zorganizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w ramach umowy. Na wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych przewidziano na początku roku kwotę zł. Ze względu na trudności budżetowe zrezygnowano z zadania. W rozdziale zaplanowano również kwotę zł na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do organizacji turystycznych. W związku z powyższym wydatkowano następujące środki: składka na Małopolską Organizację Turystyczną zł, składka na rzecz Krynickiej Organizacji Turystycznej zł. Od 1 września 2011 r. działa na terenie Krynicy-Zdrój Punkt Informacji Turystycznej. Z tą też datą zostały zatrudnione dwie osoby do pracy merytorycznej oraz osoba sprzątająca na ¼ etatu. Ze względu na problemy zdrowotne pracownika od do r. zatrudniony był jeden pracownik merytoryczny. Koszty ich zatrudnienia pokazuje tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenie osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,86 Razem ,87 Na koniec roku plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Punktu wynosił zł, a wydatki wyniosły łącznie ,07 zł, w tym: świadczenia bhp 290,00 zł, zużycie energii elektrycznej 6.024,87 zł, zużycie gazu 4.592,54 zł, ochrona obiektu 1.033,20 zł, delegacje krajowe 684,60 zł, delegacje zagraniczne 2.609,25 zł, woda, kanał i śmieci 179,09 zł, środki czystości 1.111,39 zł, toner i konserwacja ksero 4.589,13 zł. Na początku roku na koszty rzeczowe zaplanowano zł. str. 56 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

103 W omawianym dziale planowane były także n/w zadania inwestycyjne; Trasy rowerowe Krynica-Zdrój Bardejov plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie zł W dniu 1 marca 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. Trasy rowerowe Krynica-Zdrój Bardejov. W zakres projektu wchodził montaż oznakowania kierunkowego wzdłuż dróg od granicy państwa do Krynicy-Zdroju oraz montaż tablic informacyjnych i budowa wiat w pięciu miejscowościach (Muszynka, Tylicz, Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna, Berest) wzdłuż wyznaczonej trasy. Ponadto w ramach projektu przygotowano materiały informacyjne, na które składały się mapki z trasą oraz mini-informator w ilości szt. Całkowita wartość projektu wyniosła zł. Dofinansowanie, które zostanie zrefundowane po przeprowadzeniu kontroli projektu w I kwartale 2014 r. ma wynieść ,27. Wykonawcy zadania: Firma Inżynieryjna HAZ-BUD Krynica-Zdrój prace budowlane ,00 zł, Agencja Reklamowo-Poligraficzna ZIBI Krynica-Zdrój materiały informacyjne ,00 zł. Budowa markowych produktów turystycznych Małopolski Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne na terenie Gminy Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł Zadanie realizowane było w ramach umowy o dofinansowanie z dnia r., z przyznaną kwotą dotacji w wysokości ,50 zł, co stanowiło 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Przedmiotem projektu była budowa wielofunkcyjnych tras (szlaki piesze nordick walking, rowerowe i trasy narciarstwa biegowego) na terenie Krynicy-Zdroju i Tylicza, poprzez rozbudowę obecnie istniejących szlaków spacerowych i dróg leśnych. W zakres rzeczowy projektu wchodziło wykonanie: dokumentacji projektowej; realizacja robót budowlanych i wyposażenie tras; zakup pojazdu ATV z wyciskaczem do śladów pod narty biegowe; promocja projektu poprzez utworzenie strony internetowej. Dzięki realizacji prac powstało 28,2 km szlaków turystycznych, w tym: 13,5 km tras wielofunkcyjnych i 14,7 km szlaku źródeł wód mineralnych. W I półroczu 2013 r. zakupiono, zarejestrowano i ubezpieczono pojazd ATV, natomiast celu wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych konieczne było zwiększenie planu wydatków, gdyż w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym najniższa cenowo oferta przekraczała środki zabezpieczone na ten cel. Po zakończeniu prac budowlanych wykonano stronę internetową promująca projekt. Projekt zgodnie z harmonogramem zakończono w dniu r. Poniesione wydatki: ADANO s.c. Tarnów dostawa pojazdu ATV ,00 zł, Starostwo Powiatowe opłata komunikacyjna 197,00 zł, Ubezpieczenie OC pojazdu 166,00 zł, PBI Machnik Mochnaczka Wyżna dokumentacja i roboty budowlane ,00 zł, Interaktywna Polska strona internetowa ,00 zł, Zarządzanie projektem ,75 zł. Na początku roku planowano także kwotę zł na zadanie pn. Karpacki szlak enoturystyczny. Ponieważ projekt nie uzyskał dofinansowania, odstąpiono od jego realizacji. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 57

104 DZIAŁ 700 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,69 zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,72 zł Zaprezentowane obecnie wydatki związane są w dużej mierze z dochodami, jakie uzyskujemy z majątku Gminy. Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,70 zł Poniesione wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmują: podziały geodezyjne, wyceny, opinie szacunkowe, rozgraniczenia, itp. (łącznie 78 zleceń) ,50 zł, inwentaryzacja nieruchomości 5.488,00 zł, ogłoszenia prasowe o przetargach (19) ,80 zł, opłaty notarialne 885,60 zł, opłaty sądowe i wypisy z ksiąg wieczystych 4.701,40 zł, dzierżawy i opłaty za korzystanie z cudzego mienia ,40 zł, odszkodowania za nabycie gruntów pod ul. Halną ,00 zł, nabycie gruntów ,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczona była kwota zł na opłacenie podatku od nieruchomości zajmowanych na cele własne Gminy. W ciągu roku następowały zmiany w tym temacie, w wyniku których plan został ustalony ostatecznie na kwotę zł, a zapłacony podatek wyniósł zł. W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji Sołectw zrealizowano; Plan Wykonanie 1) Zakup materiałów do remontu ogrodzenia Muszynka ,50 2) Zagospodarowanie placu zabaw Muszynka ,28 3) Zakup i montaż śniegołapów na budynku gminnym Berest ,00 4) Dokończenie ogrodzenia przy budynku gminnym Mochnaczka ,06 Wyżna 5) Wymiana pokrycia dachu wiaty Mochnaczka Wyżna ,00 6) Nagłośnienie sali w Domu Ludowym Polany ,00 7) Malowanie sali w Domu Ludowym Polany ,00 Razem ,84 W ramach omawianego rozdziału gmina poniosła również wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego. Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,39 zł W dniu 28 grudnia 2012 r. zawarto nową umowę z MPGK o zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Gminy. MPGK jako zarządca zostało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego. Z tytułu zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób gminy, MPGK otrzymało wynagrodzenie, które uzależnione jest od ilości po- str. 58 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

105 wierzchni faktycznie zarządzanej. W okresie od r. do r. na ten cel wydatkowano kwotę ,52 zł. Zgodnie z cyt. umową o zarządzanie, gmina przekazuje na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez MPGK oraz przez współwłaścicieli budynków, zaliczki na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi oraz opłaty związane z ich utrzymaniem (centralne ogrzewanie, pobór wody, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, energia elektryczna). Wysokość powyższych kosztów przedstawiała się następująco: - koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz bieżący oraz remontowy) w budynkach zarządzanych przez MPGK ,22 zł, - koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz bieżący oraz remontowy) w budynkach zarządzanych przez współwłaścicieli ,68 zł, - koszty związane z dostarczeniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem śmieci, centralnym ogrzewaniem, energią w w/w budynkach ,48 zł. Na podstawie umów zawartych z MPGK, gmina ponosi wydatki związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz koszty dostawy energii elektrycznej do budynków stanowiących w 100% własność gminy. Wysokość powyższych wydatków przedstawia się następująco: - dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków ,59 zł, - wywóz nieczystości stałych (do r.) ,21 zł, - centralne ogrzewanie ,41 zł, - energia elektryczna, gaz ,00 zł. W ramach bieżącej eksploatacji budynków dodatkowo wydatkowano środki na: - dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji ,90 zł, - usługi i przeglądy kominiarskie ,54 zł, - konserwacja oraz przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych 5.424,18 zł, - przeglądy stanu technicznego budynków ,99 zł, - demontaż stacji redukcyjnej gazu ul. Źródlana 5.658,00 zł, - opłata przyłączeniowa ul. Wiejska ,78 zł, - montaż c.o. w pustostanach 693,62 zł, - koszty eksploatacyjne budynków gminnych położonych w Krynicy-Zdrój, w tym głównie przy ul. Źródlanej ,21 zł, - koszty eksploatacji budynków gminnych położonych na terenach wiejskich ,83 zł. Zaplanowane w tym rozdziale środki, na opłacenie kosztów komorniczych i sądowych (koszty związane z postępowaniami eksmisyjnymi), zostały wydatkowane w kwocie 8.462,18 zł. Na podstawie 11 uchwały z dnia r. Nr XXXIV/247/09 (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 267, poz z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynica-Zdrój, członkom komisji nie będącymi pracownikami samorządowymi oraz Radnymi Rady Miejskiej przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej. W 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem członków Komisji Mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.790,53 zł. W ramach środków na remonty gminnego zasobu mieszkaniowego, wydatkowano kwotę ,88 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawione zostało poniżej: Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 59

106 L.p. Adres budynku Rodzaj robót Kwota 1. Cmentarna 5 Remont pokoi ,99 2. Cmentarna 5 Wykonanie kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem podłóg w korytarzu ,76 3. Dąbrowskiego 31 Wymiana nieszczelnego grzejnika 777,10 4. Graniczna 18 Wymiana drzwi do piwnic w budynku 2.304,08 5. Graniczna 21 Remont korytarza i schodów zewnętrznych ,95 6. Kraszewskiego 24 Montaż wc w lokalu gminy 214,38 7. Kraszewskiego 32 Remont lokalu gminy ,41 8. Kraszewskiego 35/1 Remont lokalu gminy (m.in. malowanie, montaż posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej) ,01 9. Kraszewskiego 35/1 Wykonanie podejścia do instalacji wc wraz z wylewką i montażem muszli klozetowej. 648, Kraszewskiego 35/1 Roboty przygotowawcze do remontu lokalu 2.532, Kraszewskiego 35/1 Wymiana okien 5.106, Kraszewskiego 67 Wymiana okien 2.238, Kraszewskiego 68/2 Wymiana drzwi wewnętrznych łazienkowych 700, Kraszewskiego 70 Wymiana okien 5.200, Mochnaczka Niżna Naprawa kotła i montaż naczynia c.o. w kotłowni 571, Piłsudskiego 40 Wymiana przyłącza kanalizacyjnego 1.109, Piłsudskiego 64 Wykonanie i montaż komina w lokalu mieszkalnym 3.153, Piłsudskiego 64 Roboty elektryczne w lokalu gminy 3.346, Polna 23 Wymiana drzwi wejściowych do lokalu 1.240, Pułaskiego 98 Wykonanie nowego przyłącza prądu do budynku 1.017, Pułaskiego 98 Wymiana okien 2.164, Pułaskiego 98 Wymiana okna w wspólnym wc 742, Pułaskiego 98 Wymiana okien 3.640, Pułaskiego 98 Wymiana okien 3.912, Reymonta 12 Remont w lokalu gminy 2.836, Zielona 12 Przedłużenie komina budynku 240, Zielona 17 Naprawa i wymiana rynien i rur spustowych 1.842, Źródlana 16 Montaż izolacji i okładzin stropów wraz z gruntowaniem i malowaniem w lokalu gminy) 2.436, Źródlana 18 Wymiana drzwi wejściowych do lokalu 1.352, Źródlana 23 Udrożnienie obiegu sprzęgła hydraulicznego kotła c.o. 199, Źródlana 33 Wymiana instalacji- przeróbka punktu pomiarowego wraz z szafą metalową i wymianą skrzynki gazomierzowej , Źródlana 33 Naprawa wspólnych wc 302, Źródlana 59 Zakup i montaż drzwi wewnętrznych 1.252, Źródlana 8 Remont mieszkania gminnego , Źródlana 8/8a Wymiana okien 4.563,00 RAZEM: ,88 W ramach pracy grupy komunalnej, wykonano prace remontowe mieszkania w budynku komunalnym w Muszynce. Poniesiono jedynie koszty zużytego materiału 3.578,44 zł. W ramach omawianego rozdziału poniesiono jeszcze następujące wydatki: - ubezpieczenie budynków i terenów gminnych zł, - zwaloryzowane (zwrócone) kaucje mieszkaniowe zł, str. 60 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

107 - częściowy zwrot na podstawie wyroku sądu, potrąconej wykonawcy budynku na ul. Wiejskiej kary umownej ,18 zł, - sporządzono dokumentację budynku na placu sportowym w Tyliczu zł, - zakupiono pojemniki na odpady przy budynkach gminnych 6.249,94 zł. Ogółem na zadanie wydatkowano kwotę ,31 zł, która została pomniejszona o ,92 zł tytułem uzyskanego zwrotu podatku VAT. Poniesione wydatki netto to kwota ,39 zł. W omawianym rozdziale umieszczone były także następujące zadania inwestycyjne; 1) Budowa budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie zł W ramach zadania wykonano pełnobranżowy projekt budowlany częściowo zmieniony. Zmiana architektoniczna polegała na zmianie konstrukcji dachu (z dachu dwupołaciowego na dach wielopołaciowy). Dzięki zmianie dokumentacji uzyskano dodatkową powierzchnię mieszkalną (211,33 m 2 tj. 6 lokali mieszkalnych). Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę oraz opracowano dokumentację kosztorysową, a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca Pracownia Projektowa 2MB Nowy Sącz zł Ponadto w ramach zadania wykonano; przełożenie linii kablowej tymczasowej zasilającej istniejący budynek socjalny przy ul. Wiejskiej 56, podłączono budynek do nowo wykonanej stacji transformatorowej, wykonano demontaż istniejącej tymczasowej linii napowietrznej zasilającej budynek socjalny, zamontowano indywidualne liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej, zdemontowano istniejący licznik główny prądu usytuowany na słupie energetycznym, wykonano dokumentację powykonawczą (protokoły badań skuteczności zerowania i uziemień wszystkich lokali mieszkalnych budynku socjalnego). Wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik zł. 2) Odnowa miejscowości w ramach projektów LGD (Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna) Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,81 zł W ramach zadania został zrealizowany projekt pn. Odnowa miejscowości Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Niżna i Mochnaczka Wyżna poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej polegający na budowie placów zabaw w w/w miejscowościach. Była to kontynuacja projektu, na który w dniu r. została podpisana umowa na dofinansowanie w ramach programu odnowa i rozwój wsi LEADER PROW. W maju 2013 r. zakończono wszystkie prace budowlane. W czerwcu place zabaw zostały przekazane do użytkowania. Wykonawcą była Firma FIOR Sp. z o.o. z Wrocławia koszt ,66 zł. Ponadto w ramach projektu zrealizowano zadanie pn. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Piorunka poprzez doposażenie i dostosowanie Wiejskiego Domu Kultury, dla którego w dniu r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w wysokości zł wramach programu wdrażania lokalnych strategii rozwoju programu LEADER dla małych projektów (PROW). Zadanie polegało na przystosowaniu niezagospodarowanego pomieszczenia na łazienkę, przebudowie instalacji C.O. wraz z montażem grzejników oraz wyposażenie w artykuły ku- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 61

108 chenne i gastronomiczne na potrzeby organizacji spotkań miejscowej ludności. Ponadto wykonano nowe posadzki w budynku garażowym. Wykonawców wybrano w trybie konkursu ofert z kryterium najniższej ceny; Firma Usługowo-Remontowa Piotr Maślanka, Krynica-Zdrój remont WDK i posadzki ,00 zł Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, Nowy Sącz wyposażenie WDK ,15 zł. 3) Odnowa miejscowości w ramach nowych projektów Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie zł Zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie nowych projektów w ramach programu odnowa i rozwój wsi i małych projektów programu LEADER osi 3 PROW. Z powodu kontroli Stowarzyszenia przez Urząd Marszałkowski termin oceny wniosków przesunął się do listopada. Spośród złożonych wniosków do realizacji zostały wybrane dwa zadania, tj. w miejscowości Czyrna polegające na utwardzeniu placu rekreacyjnego oraz w miejscowości Piorunka polegające na budowie ogólnodostępnego boiska. Zadania w związku z późnym podpisaniem umów o przyznaniu pomocy będą realizowane w 2014 r. W ramach zadania zostały poniesione wydatki związane z przygotowaniem map do celów projektowych dla planowanych do złożenia nowych wniosków o dofinansowanie oraz ze względu na potrzebę aktualizacji projektu, wykonano mapę terenu pod budowę boiska w Piorunce. Wykonawca: Geodezja Michał Łuszczewski, Krynica-Zdrój 3.075,00 zł. 4) Budowa pawilonów wystawowo-galeryjnych Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,30 zł Zadanie rozpoczęte w 2012 r. miało na celu budowę na prawym brzegu potoku Kryniczanka pawilonów wystawowo-galeryjnych z przeznaczeniem pod dzierżawę dla przedsiębiorstw prywatnych. W 2013 r. wyłoniona w przetargu firma TERMOBUD z Cieniawy realizowała II etap, polegający na budowie budynków wraz z wykończeniem. Podczas realizacji prac budowlanych nadzór autorski sprawowany był przez Pana Marka Tarko, w związku z budową budynków w strefie ochrony konserwatorskiej. Prace budowlane zostały zakończone w kwietniu. W ramach wydatków poniesionych przy realizacji zadania poniesiono dodatkowe koszty związane z przyłączem wodociągu i kanalizacji oraz z odbiorem sanitarnym i koniecznością wykonania badania wody nałożoną decyzją administracyjną przez SANEPID. Poniesione wydatki: Firma TERMOBUD, Cieniawa prace budowlane ,88 zł, PBI Machnik Mochnaczka Wyżna przyłącza zł, Marek Tarko pracownia projektowa, nadzór autorski zł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odbiór sanitarny 111,19 zł, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Nowy Sącz badanie wody 247,23 zł. Odzyskany podatek VAT, który zmniejszył w/w wydatki wyniósł zł. 5) Renowacja Deptaku w Krynicy-Zdroju Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,28 zł str. 62 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

109 Zadanie obejmowało wstępne prace projektowe i przygotowanie projektu pod nowy okres programowania unijnego na lata W ramach przygotowania inwestycji poniesiono opłatę przyłączeniową pod instalacje elektryczne zgodnie z warunkami na dostawę energii elektrycznej o docelowej mocy 160 kw dla całego obszaru deptaku (25.607,62 zł) oraz opłatę przyłączeniową (2.499,66 zł) dla przyłącza elektrycznego przy skwerze przy ulicy Ebersa. Opłatę wniesiono na rzecz Spółki TAURON. Ponadto w ramach rozliczenia I etapu dokonano zwrotu nadpłaconej dotacji w kwocie ,40 zł (Plan: zł) oraz odsetki wyniosły zł (Plan: 7410 zł). 6) Centrum Kulturalno-Kongresowe w krynicy-zdroju Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł Ze względu na sytuację finansową realizację zadania przesunięto na lata następne. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,97 zł Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Na ten cel przeznaczono zł. Usługi weterynaryjne, odławianie oraz opiekę nad chorymi i bezdomnymi zwierzętami sprawował Gabinet Weterynaryjny, B. Potoczek z Krynicy-Zdroju. Łączna kwota wydana na ten cel to zł. Sterylizacje i kastracje bezdomnych psów i kotów wykonywała Przychodnia Weterynaryjna ARS VET z Krynicy-Zdroju na kwotę zł. Zbiorem i utylizacją padłych zwierząt z terenu gminy zajmowała się firma Dankon K. Krupczak z Sękowej. Kwota wydana na ten cel to zł. Ponadto zakupiono tabliczki z napisem Sprzątaj po swoim psie, które rozmieszczono na trawnikach w mieście (250 zł). Na początku roku w rozdziale zaplanowana była kwota zł na prace związane z modernizacją istniejącego targowiska. Zadanie realizowane było w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie przebudowy, bądź budowy placów targowych Mój Rynek. Głównym wykonawcą zadania, tj. robót budowlanych była Firma EKOWOD S.A. z Nowego Sącza, z która umowę podpisano jeszcze w grudniu 2012 r. Poniesione na zadanie wydatki obejmowały: EKOWOD S.A., Nowy Sącz prace budowlane ,69 zł, Ryszard Marciszewski Inspektor Nadzoru ,00 zł, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odbiór sanitarny 106,29 zł, Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Nowy Sącz badanie wody 247,23 zł, Romar S.C. Krynica-Zdrój instalacje elektryczne 5.830,20 zł, TAURON Nowy Sącz opłata za przyłącz 2.142,56 zł. Jak z powyższego wynika, po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie zadania, koszt inwestycji znacząco pomniejszył się i dokonano korekty planu. Plan na koniec roku wynosił zł, natomiast łączne wydatki to kwota ,97 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 63

110 DZIAŁ 710 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,62 zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,49 zł W rozdziale tym zaplanowano na początku roku kwotę zł z przeznaczeniem na przystąpienie do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój oraz Statutu Gminy. Ze względu na trudności finansowe w 2013 r. zrezygnowano z zadania. Dokonano natomiast zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna zł. Prace wykonało Biuro Urbanistyczne Marii Modzelewskiej z Nowego Sącza. Na potrzeby realizacji zadania zostały wydane jeszcze niżej wymienione kwoty: - mapy zł, - publikacje ogłoszeń 2.287,73 zł, - kserokopie map 293,76 zł, - koszty posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno Urbanistycznej 450 zł. Ponadto na analizy urbanistyczne wydano zł. Na powyższe koszty zabezpieczono zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,13 zł Na podstawie zawartej umowy Gmina zleciła MPGK w Krynicy-Zdroju zarząd nad cmentarzami komunalnymi w Krynicy-Zdroju. Kwota wydatkowa za administrację wyniosła zł. Wydatki poniesione na cmentarzach komunalnych za energię, odbiór odpadów komunalnych, dostarczenie wody i odbiór ścieków oraz ubezpieczenie kaplic cmentarnych wyniosły łącznie ,13 zł. Na podstawie zawartego porozumienia w dniu r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie zł na wykonanie projektu budowlanego remontu cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 346 w Krynicy-Zdroju. Wykonano projekt techniczny oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł zł. DZIAŁ 750 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,15 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,43 zł Rozdział ten obejmuje wykonywane przez Urząd zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej oraz aktów stanu cywilnego i obrony cywilnej. Zatrudnienie wynosiło 6 etatów. W związku z urlopem macierzyńskim i zwolnieniem str. 64 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

111 lekarskim pracowników USC, zaistniała potrzeba zatrudnienia dodatkowo na ¼ etatu pracownika na stanowisku zastępcy kierownika USC na całe I półrocze 2013 r. Ponadto w niektórych miesiącach wynagrodzenia osób zatrudnionych i zastępujących dublowały się, stąd wystąpiła potrzeba zmiany pierwotnego planu. Środki zostały przesunięte z rozdziału administracji samorządowej. Koszty wynagrodzeń zadań zleconych przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenie osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,58 Razem ,43 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,42 zł Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki, dotyczyły kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej oraz Komisji Rady. Główną pozycją wydatków jest wypłata diet dla Radnych. W analizowanym okresie wypłacono łącznie z tytułu diet zł. Na ten cel przeznaczona była kwota zł. W okresie sprawozdawczym odbyło się: - 14 plenarne posiedzenia Rady Miejskiej, - 46 posiedzeń Komisji Rady, w tym: - Kultury, Edukacji, Turystyki, Zdrowia i Sportu Uzdrowiskowa - 5, - Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości - 14, - Rewizyjna - 7, - Statutowo Mandatowa - 3, - Gospodarki Przestrzennej, Ładu i Porządku Publicznego Na wydatki rzeczowe Rady przewidziano kwotę zł, z czego wykorzystano ,42 zł, w tym: - delegacje służbowe i szkolenia Radnych zł, - drobne zakupy (artykuły spożywcze, wyposażenie, kwiaty) 1.346,77 zł, - wynajem sali oraz obsługa techniczna sesji Rady Miejskiej 3.929,99 zł, - licencja na program Legislator oraz przedłużenie podpisów kwalifikowanych 3.483,36 zł, - ogłoszenia prasowe 627,30 zł, - naprawa notebooka 479 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,93 zł Środki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie obsługi Urzędu i administracji samorządowej oraz na koszty eksploatacyjne budynku Urzędu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie wynosiło 61 pracowników administracji samorządowej (w tym 1 osoba na ¼ etatu oraz 1 osoba na ⅓ etatu) oraz 5 pracowników obsługi. Zatrudnienie obsługi obejmuje 3 osoby sprzątające (2 i ½ etatu), konserwator-palacz i doręczyciel poczty. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 65

112 W 2013 roku planowano pięć nagród jubileuszowych. Wszystkie świadczenia zostały wypłacone. Wykorzystanie funduszu płac przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan początek roku Plan koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,34 Ogółem ,46 Występujące oszczędności na wynagrodzeniach w stosunku do pierwotnego planu, wynikają przede wszystkim z nieobsadzenia dwóch stanowisk pracowniczych, a także z oszczędności jakie powstały w związku z realizacją projektu Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica-Zdrój, gdyż nasz wkład stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Rozliczenie kosztów i ich zaliczenie do projektu następowało sukcesywnie w miarę jego realizacji. Druga część wydatków administracyjnych, obejmowała koszty rzeczowe. Ogółem, w rozdziale administracja samorządowa na wydatki rzeczowe przeznaczono: Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,06 zł 1) Wydatki rzeczowe pracowników obsługi Urzędu: - zakup drobnego sprzętu i środków czystości do sprzątania budynku 9.982,83 zł, - świadczenia i art. bhp dla pracowników ,52 zł. 2) Na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb administracji samorządowej wydano kwotę ,62 zł, w tym: - materiały do remontów, napraw i konserwacji budynku 9.518,35 zł, Systemem gospodarczym przez pracowników Stałej Grupy Komunalnej wykonane zostały drobne prace remontowe w przyziemiu budynku, w związku z przemieszczeniem Straży Miejskiej do pomieszczeń zajmowanych przez ZOSiP. - materiały biurowe i wyposażenie ,19 zł, - publikacje i czasopisma fachowe oraz Dzienniki Urzędowe 9.276,70 zł, - druki (w tym na potrzeby USC) 4.935,43 zł, - wydatki na cele reprezentacyjne 2.961,96 zł, - paliwo i części do samochodu służbowego ,99 zł. 3) Za zużytą energię w budynku Urzędu zapłacono kwotę ,99 zł, w tym: - woda 1.969,95 zł, - gaz ,54 zł, - energia elektryczna ,50 zł. str. 66 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

113 4) Na wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę ,73 zł, w tym: - ryczałty samochodowe ,04 zł, - delegacje zagraniczne 3.727,56 zł, - delegacje krajowe ,13 zł. 5) Drobne opłaty i ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie budynku Urzędu, samochodu, wyposażenia, sprzętu i kasy) kosztowały zł. 6) Na pozostałe usługi wydatkowano ,35 zł, w tym: - opłaty za telefony ,10 zł, - opłaty pocztowe ,56 zł. - konserwacja systemu teleinformatycznego i alarmowego 9.139,50 zł, - czynsz za pomieszczenia biurowe (MPGK) ,60 zł, - sporządzenie oceny wpływu planowanych przedsięwzięć na obszar Natura ,00 zł, - sporządzenie analiz warunków zabudowy 4.000,00 zł, - usługi prawnicze i doradcze ,30 zł, - szkolenia pracowników ,90 zł, - usługi komunalne 2.292,00 zł, - przeglądy i dozór techniczny oraz monitoring budynku 6.891,37 zł, - przeglądy, naprawy i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz samochodu ,59 zł, - ogłoszenia prasowe i internetowe 3.890,58 zł, - prowizja z tytułu emisji obligacji ,00 zł, - usługi hotelowe 6.287,85 zł, - usługi pralnicze 1.000,00 zł, - usługi dostępu do sieci Internet 8.400,00 zł. 7) Informatyzacja Urzędu Miejskiego ,02 zł Powyższe zadanie obejmuje następujące wydatki; Zakup usług i akcesoriów komputerowych ,65 zł: - Regeneracja i zakup tonerów do drukarek ,50 zł, - Usługi i akcesoria komputerowe ,15 zł, w tym: - modernizacja sieci WIFI 2.804,40 zł, - naprawy drukarek 1.156,20 zł, - naprawa komputerów 1.256,40 zł, - naprawa UPS 1.707,00 zł, - odnowa certyfikatów kwalifikowanych 2.524,70 zł, - myszki, klawiatury, switche itp. 656,45 zł, - Usługi informatyczne oraz wznowienie licencji i aktualizacja programów komputerowych ,61 zł, w tym: - Program antywirusowy ESET 7.624,77 zł, - Program Ewidencja Sprzętu Komputerowego 852,24 zł, - Pakiet Norma 2.371,20 zł, - Abonament roczny do Forti Gate 1.845,00 zł, - Przedłużenie licencji Forti Analizer 1.082,40 zł, - ARISCO (kadry, magazyn) 246,00 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 67

114 Wyposażenie ,62 zł, w tym: - zestawy komputerowe 2 zest ,00 zł, - dysk do serwera 1.099,62 zł, - dysk HDD GB 238,00 zł, - komputer szt ,00 zł, - monitor 23 szt ,00 zł, - Office Microsoft szt ,00 zł, - monitor 19,5 375,00 zł. Nadzór autorski programów i uaktualnienia ,14 zł, wydano: - aktualizacja programów FK, KP, ŚT 6.125,40 zł, - serwis programów FK i KP, ŚT 5.400,00 zł, - serwis i aktualizacja programu Korelacja ,00 zł, - serwis i aktualizacja USC 3.360,36 zł, - serwis R_Data e-sod 7.232,38 zł, - program komputerowy Lex ,00 zł. Projekt pn. Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica-Zdrój Plan na początek Plan na koniec roku roku Wykonanie Dofinansowanie ,41 Wkład własny ,00 RAZEM ,41 Z dniem 1 stycznia 2012 r. Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju przystąpił do realizacji projektu pn. Unowocześnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Krynica- Zdrój", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 28 lutego 2014 roku. Projekt, jako kompleksowa inwestycja w potencjał instytucjonalny oraz zasoby ludzkie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ma przyczynić się do wzrostu jakości usług publicznych świadczonych przez Gminę Krynica-Zdrój. Celem ogólnym projektu jest poprawa do połowy 2014 roku jakości usług publicznych realizowanych przez Gminę Krynica-Zdrój, poprzez wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych oraz objęcie wsparciem 120 uczestników projektu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia oraz zostały zrealizowane pozostałe procedury zaplanowane na 2013 r. W 2013 r. realizowano kolejne, zaplanowane zadania ustalone w harmonogramie wniosku projektowego. Podjęto końcowe prace niezbędne do wprowadzenia Strategii Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju, którą wdrożono uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XLIV w dniu 27 czerwca 2013 r. W drugim półroczu 2013 r. główny nacisk położono na działania mające na celu wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. Działania te zakończyły się w grudniu 2013 r. audytem zewnętrznym, który ocenił spełnienie przez Urząd wymogów normy ISO 9001:2009. Spełnienie tych wymagań dało podstawy do wydania certyfikatu jakości dla Urzędu. Zarządzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju Nr UM z dnia 06 września został wprowadzony regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. str. 68 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

115 Rozdział plan na początek roku 560 zł plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Na początku roku, w powyższym rozdziale w ramach dotacji celowej, zabezpieczona była kwota 560 zł na organizację poboru do wojska. W ciągu roku decyzją Wojewody przedmiotowy plan został zdjęty z budżetu. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,77 zł Powyższy rozdział obejmuje wydatki na promocję. Ogółem na działania związane z promocją Gminy wydatkowano kwotę ,72 zł. Na początku roku na ten cel przeznaczono zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia środków do kwoty zł. Na wykonanie złożyły się następujące wydatki: Zakup materiałów na cele promocyjnych ,50 zł W ramach tego zadania zakupiono: pocztówki PTTK, miody i produkty regionalne, czekoladki z grafiką Krynicy-Zdroju (Cookie), ramki drewniane na dyplomy, kwiaty na akcję promocyjną Krynickiego Festiwalu Górskiego, netbook na nagrodę w konkursie Wirtualne zamki, mapy Krynicy, książki A.Widejko, etykiety EtiStick na puchary, dyplomy i nagrody, bilety dla uczestników Zlotu Pojazdów Zabytkowych, tablet na nagrodę w konkursie Facebooka MojaKrynica, album Krynica-Zdrój w miniaturze. Ogłoszenia promocyjne ,03 zł Ze środków tych sfinansowano artykuły promocyjne i reklamy w następujących wydawnictwach: Sądeczanin (prenumerata wydawnictwa), informacja w leksykonie Who is Who, ogłoszenie dotyczące aktywnego wypoczynku, Ocena aktywności gmin sądecczyzny, ogłoszenie w Sądeczaninie, reklama w portalu internetowym Temida, reklama w Super Expressie. Wykonanie materiałów reklamowych i promocyjnych ,04 zł Wydatki powyższe objęły wykonanie następujących pozycji: rzeźby lodowe na deptaku A.Piszczek, Złote Herby z legitymacjami T.Pancerz, rydze regionalne M.Mikosz, dokument kaligrafowany na jubileuszowe spotkania ludzi gór, płaskorzeźby z architekturą Krynicy Tomar, ulotki promocyjne w j. polskim i ukraińskim ZIBI, roll-upy reklamowe Studio Image, teczki z herbem Goldruk, plakaty i ulotki Print-Pap, skrzyneczki grawerowane 220-lecie uzdrowiska Chocolissimo, kartki okolicznościowe Forum Desing Cards, fotoobrazy na płótnie Bicolor, hologramy z herbem, porcelana z grafiką 220-lecie uzdrowiska Lubiana, przewodnik wersja ukraińska ZIBI, torby papierowe z herbem, ręczniki promocyjne, trufle galicyjskie 220-lecie uzdrowiska, album Obszary magiczne KST, koszulki z logo, mapa turystyczna Jura Sport, tablica "Szlaki papieskie". Prowadzenie strony internetowej ,50 zł W ramach tego zadania wydatkowano środki na utrzymanie serwera wirtualnego i rejestrację domeny internetowej na 2013 rok, pozycjonowanie naszej strony internetowej, abonament na panoramy wirtualne zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz rejestrację domeny festiwalkiepury.com Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 69

116 Podejmowanie delegacji zagranicznych oraz wyjazdy przedstawicieli Gminy za granicę ,53 zł Krynica-Zdrój posiada podpisaną w 2010 roku umowę o współpracy z niemieckim miastem Bad Sooden-Allendorf i prowadzi coroczną wymianę partnerską (głównie młodzieży oraz przedstawicieli lokalnych społeczności). W 2013 roku przedstawiciele Gminy odwiedzili niemieckie uzdrowisko podczas obchodów Święta Wód. Gościliśmy również dzieci z Ukrainy, które występowały w Krynicy-Zdroju z bezpłatnymi koncertami, cieszącymi się ogromnym zainteresowaniem, a także oficjalną delegację władz miasta partnerskiego Chmielnik, którzy odwiedzili nasze miasto w grudniu aby omówić możliwości wspólnego aplikowania o środki unijne. Odwiedziła nas także delegacja z miasta węgierskiego Sarospatak, z którym w listopadzie 2012 r. podpisano list intencyjny. W 2013 r. naszą Gminę odwiedzili również: delegacja z Mińska, dziennikarze study tour ze Skandynawii, delegacja z St.Petersburga, dziennikarze z Francji, zaś przedstawiciele Gminy uczestniczyli w wyjeździe do Mariboru, gdzie uczestniczyli w warsztatach dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacja imprez promocyjnych: Usługi promocyjne na rzecz Gminy świadczone przez Magdalenę Krzeszowską Miss Polski Małopolska Giełda Agroturystyczna Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie ,54 zł ,00 zł 500,00 zł 2.000,00 zł Kampania promocyjna objęła: Zamieszczenie herbu Krynicy-Zdroju na strojach zawodników, występy zawodników w strojach z herbem Krynicy-Zdroju podczas wszystkich spotkań rozgrywanych w ramach Mistrzostw z udziałem 12 drużyn hokejowych, dystrybucję materiałów promocyjnych wśród uczestników i widzów Mistrzostw, informowanie o gminie jako partnerze Mistrzostw we wszystkich materiałach i informacjach związanych z udziałem Wykonawcy w Mistrzostwach. Filmowanie ważnych wydarzeń z życia Gminy Granpix GRANPIX emisja materiałów na ekranie w pasażu krynickim Współpraca z Sądecką Telewizją Internetową TV-NS Wykonanie materiału filmowego i druk wydawnictwa Screen Project Program TV Polska według Kreta ,00 zł 7.380,00 zł 4.000,00 zł ,00 zł 221,00 zł Jarosław Kret podsumowuje sezon wakacyjny i prezentuje miejsca w Małopolsce, które warto odwiedzać przez cały rok. Polecał Krynicę, Wapienne, Wysową, Rabkę, Piwniczną, Szczawnicę, Kraków-Swoszowice, Wieliczkę i Muszynę. Program został wyemitowany 6 września 2013 r. str. 70 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

117 Emisja programu dot. Uzdrowiska Krynica-Zdrój (Delfin Studio) 4.000,00 zł Filmy wraz z reklamami zostały zamieszczone na portalach oraz wyemitowane przez regionalne ośrodki TVP. Współpraca z Dobrym Tygodnikiem Sądeckim Reklama w telewizji TVN realizacja odcinka serialu Prawo Agaty w Krynicy-Zdroju Program Kawa czy herbata wyemitowany przez TVP 1 w dniach r. Plener rzeźby w lodzie z udziałem studentów ASP (luty 2013) - Spoty reklamowe w Radiu RDN Usługa promocyjno-reklamowa w Polskim Radiu Emisja programu Beskidy zimą w TVP Rzeszów i Kraków Realizacja programu TV Krynica kultury 4.500,00 zł ,00 zł 7.933,50 zł 6.447,74 zł 1.254,60 zł ,00 zł 3.000,00 zł 4.920,00 zł Program został zrealizowany w ramach Magazynu Gmin Małopolskich Taka gmina taki powiat emitowanego w TVP Kraków 5 i 6 sierpnia 2013 r. Krynicki Festiwal Górski ,50 zł 8 marca 2013 r. odbył się I Krynicki Festiwal Górski. Do Pijalni Głównej przybyła młodzież ze szkół Gminy Krynica-Zdrój, okoliczni mieszkańcy, turyści oraz kuracjusze. Oficjalna inauguracja festiwalu odbyła się tuż po porannym bloku filmów dla młodzieży, kiedy to rozpoczęło się spotkanie z psami-ratownikami, które poprowadziła Agnieszka Porowska z psem Zefirem oraz Mariusz Liana z psem Frodo. Spotkanie z psami cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych jak i wśród dorosłych. Blok popołudniowy poświęcony był filmom z Banff Mountain Film Festival oraz filmom realizowanym przez Tatrzański Park Narodowy, zobaczyć też można było najnowszy film Darka Załuskiego Two On K2. Nie zabrakło pokazów i szkoleń pierwszej pomocy, przygotowanych przez partnera festiwalu Grupę Krynicką GOPR, oraz licznych wystaw fotografii. Zgodnie z programem o rozpoczęło się spotkanie z gościem specjalnym. Ciekawą prezentację poprowadził Jacek Jawień himalaista, ratownik GOPR Grupy Beskidzkiej. W trakcie 1,5 godzinnego spotkania publiczność zadawała liczne pytania związane z himalaizmem. Prelekcję zakończył film o zimowej wyprawie na Shisha Pangmę. Festiwal zamknął powtórkowy pokaz Banff Mountain Film Festival. Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego ,00 zł Świadczenia promocyjne objęły: przyznanie tytułu Partnera Festiwalu Biegowego Forum Ekonomicznego, informację o Partnerstwie na stronie festiwalbiegowy.pl o objętości do Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 71

118 500 znaków ze spacjami, wraz z logo Partnera, jednokrotną informację o partnerstwie na stronie facebook.pl (funpage), o objętości do 500 znaków ze spacjami wraz z logo, darmowe pakiety startowe dla pracowników Partnera, umożliwienie organizacji firmowych punktów kibicowania, prowadzenie własnych aktywności (np. konkursy, wystawy) w obrębie Deptaka, ekspozycję materiałów promocyjnych wokół rejonu startu i mety (15 sztuk banerów lub flag), umieszczenie logotypu Partnera na tablicach w obrębie startu i mety biegów, umieszczenie kolorowej reklamy w formacie A5 w Folderze Festiwalu Biegowego, przygotowanej według danych technicznych, zamieszczenie informacji o partnerstwie w wydawnictwach Festiwalu Biegowego, zamieszczenie logotypu Partnera na plakatach Festiwalu, zapewnienie przestrzeni wystawienniczej w Hali Targowej o wielkości 6 m 2, doręczenie materiałów Partnera wszystkim uczestnikom Festiwalu w pakietach startowych, wyrażenie zgody na korzystanie przez Partnera z logo Festiwalu Biegowego we wszelkich działaniach promocyjnych, zamieszczenie logotypu na ulotkach promocyjnych dystrybuowanych w całej Polsce od maja do września 2013, umieszczenie logo Partnera na dyplomie ukończenia Festiwalu Biegów, zapewnienie możliwości wręczenia nagród ufundowanych przez Partnera podczas ceremonii wręczania nagród ostatniego dnia Festiwalu, emisję reklamy (w formie filmiku) Partnera na telebimach w hali targowej przygotowanej wg szczegółów technicznych przekazanych po 1 czerwca 2013 roku, przekazywanie informacji o partnerstwie podczas prowadzonej akcji promocyjnej Festiwalu Biegowego. - Forum Ekonomiczne ,20 zł Świadczenie promocyjne objęły: przekazanie 34 wejściówek oraz 8 osobom reprezentantom i gościom Zamawiającego pakietu Gościa Forum Ekonomicznego bez miejsc noclegowych i bez wyżywienia oraz 4 wejściówek na Forum Młodych Liderów jako nagrody dla najzdolniejszych licealistów; informowanie o partnerstwie w ramach organizacji Forum poprzez: przyznanie Zamawiającemu tytułu Partnera Forum Ekonomicznego na cały okres obowiązywania umowy, zamieszczenie na głównej stronie internetowej napisu Krynica-Zdrój Miasto Gospodarz Forum Ekonomicznego wraz z herbem Krynicy-Zdroju oraz linkiem do strony zamieszczenie na stronie w zakładce Partnerzy instytucjonalni na drugiej pozycji (po Województwie Małopolskim) herbu Krynicy-Zdroju wraz z linkiem do strony umieszczenie znaków logo Krynicy-Zdroju na specjalnych tablicach partnerów Forum umieszczonych w Sali obrad plenarnych i salach obrad paneli dyskusyjnych oraz w obiekcie Mobilnego Centrum Konferencyjnego, w materiałach drukowanych dystrybuowanych dla gości Forum Ekonomicznego, w wewnętrznym systemie informacji elektronicznej Forum Ekonomicznego, zamieszczenie kolorowej reklamy w specjalnym folderze reklamowym Forum na stronie A4, doręczenie materiałów reklamowych Zamawiającego wszystkim uczestnikom Forum razem z innymi materiałami konferencyjnymi, stworzenie możliwości ekspozycji materiałów promocyjnych i reklamowych przed salami obrad plenarnych i obrad paneli dyskusyjnych, zamieszczenie kolorowej reklamy na planie miasta wydanym specjalnie dla uczestników Forum, udostępnienie części Deptaku na prezentacje miejscowych zespołów zgodnie z harmonogramem, udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie ze znaku towarowego Forum Ekonomicznego w celach reklamowych na okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia XXIII Forum Ekonomicznego na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworu korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych powyżej; za- str. 72 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

119 pewnienie Burmistrzowi Krynicy-Zdroju możliwości powitania uczestników Forum podczas uroczystego otwarcia Forum Ekonomicznego wspólnie z Marszałkiem Województwa, zawieszenie flagi lub innego elementu promocyjnego Zamawiającego w Pijalni według danych technicznych określonych przez Wykonawcę, zapewnienie możliwości emisji materiałów reklamowych Zamawiającego podczas Forum Ekonomicznego na nośnikach audiowizualnych, np. telebim, zapewnienie możliwości zorganizowania stoiska promocyjnego Zamawiającego na terenie Centrum Kongresowego. Składka członkowska Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego ,00 zł Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego tworzy Lokalną Grupę Działania /LGD/. Region LGD - obejmuje teren sześciu gmin powiatu nowosądeckiego: Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro oraz Muszyna (o łącznej powierzchni ok. 478 km 2 i łącznej liczbie ludności ok. 38,4 tys. osób). Działania Stowarzyszenia skierowane są na: podnoszenie poziomu życia mieszkańców, wspieranie rozwoju agroturystyki, podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa, wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców i rozwoju wspólnot lokalnych oraz przedsiębiorczości, upowszechnianie wiedzy o Sądecczyźnie przez prezentowanie dorobku kulturalnospołecznego, promocję kultury, walorów turystycznych i sportu a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu niektórych grup mieszkańców. Gminy mają wspólny i jednolity profil gospodarczy. W ramach rozdziału uzyskano zwrot podatku VAT w kwocie 3.520,37 zł, który zmniejsza w/w wydatki. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,60 zł W rozdziale tym zaplanowane były środki na pokrycie kosztów n/w zadań: 1) Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych, plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie zł Należna składka została przekazana zgodnie z otrzymanym obciążeniem. 2) Wydatki na rzecz Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych. plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,25 zł Na terenie naszej gminy działa 8 rad sołeckich i 5 komitetów osiedlowych. Na ich rzecz poniesiono następujące wydatki: - diety dla Sołtysów zł, - diety dla Przewodniczących Komitetów Osiedlowych 4.933,33 zł, - ryczałty na dojazdy (Sołtysi) zł, - prenumerata Gazety Sołeckiej 538,92 zł. 3) Koszty poboru podatków i opłat lokalnych plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,95 zł Na poniesione wydatki składają się; - wypłacone prowizje z tytułu poboru podatków i opłat ,95 zł, - zakupione kwitariusze 4.294,30 zł, - koszty egzekucyjne ,70 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 73

120 Ponadto wydano kwotę zł za druk biuletynu informacyjnego oraz 390,40 zł tytułem kosztów związanych głównie z uczestnictwem w uroczystościach jubileuszowych. Na ten cel zabezpieczono na początku roku kwotę zł, którą w ciągu roku zmniejszono do zł. DZIAŁ 751 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 7.070,43 zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 2.949,99 zł Wydatkowane w tym rozdziale środki, pochodziły z budżetu państwa i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów w Gminie. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z decyzją o przyznaniu środków 2.949,99 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 4.120,44 zł Otrzymane w ciągu roku środki pochodziły z dotacji celowej i przeznaczone były na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju. Wydana kwota obejmowała: - diety Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej zł, - wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza i koordynatora ds. obsługi informatycznej wyborów zł, - materiały biurowe 330,44 zł. DZIAŁ 752 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 700 zł OBRONA NARODOWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 700 zł W ramach otrzymanej dotacji celowej zakupiono aktówki dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej. str. 74 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

121 DZIAŁ 754 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,94 zł, wykonanie ,55 zł BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Planowane od początku roku środki w kwocie zł, przyznano na pokrycie kosztów dodatkowych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku ,94 zł, wykonanie ,18 zł W ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano ogółem ,18 zł, w tym: koszty wynagrodzeń kierowców ,81 zł, zakup paliwa i oleju do samochodów i motopomp ,65 zł, zakup umundurowania i sprzętu bojowego do OSP Mochnaczka Niżna, Tylicz, Berest, Muszynka i Czyrna ,45 zł, zakup umundurowania bojowego wraz z hełmami dla OSP Tylicz, Muszynka i Mochnaczka Niżna (zadanie było dofinansowane przez WFOŚiGW w 50 %) ,04 zł, badania lekarskie 7.390,00 zł, media (energia, gaz, woda) ,38 zł, badania techniczne samochodów oraz naprawy i przeglądy sprzętu 2.907,50 zł, naprawa samochodów i sprzętu 5.833,73 zł, szkolenia strażaków oraz badania psychotechniczne kierowców 3.155,00 zł, ubezpieczenie strażaków i mienia ,00 zł, naprawa bramy garażowej w budynku OSP Tylicz (uszkodzona w wypadku drogowym) ,10 zł, przyłącz energetyczny OSP Piorunka 1.249,83 zł, opłaty telefoniczne (OSP Tylicz) 678,96 zł, pozostałe wydatki (prenumerata, drobne opłaty, ścieki, itp.) 1.925,23 zł, ekwiwalenty ,50 zł, Ekwiwalenty przysługują strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. W 2013 r. wszystkie OSP pobierały ekwiwalent. Na rzecz OSP środki Funduszu Sołeckiego przeznaczyły cztery sołectwa, w tym: Czyrna zakup pompy Plan zł, wykonanie zł Mochnaczka Niżna remont budynku OSP oraz zakup sprzętu Plan zł, wykonanie zł Mochnaczka Wyżna Plan zł, wykonanie zł Muszynka doposażenie OSP Plan zł, wykonanie zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 75

122 Na inwestycje przeznaczono na początek roku zł, w tym: Wkład własny w przypadku pojawienia się możliwości budowy lub modernizacji remizy OSP zł Ponieważ nie wystąpiła taka okoliczność, zadanie zdjęto z budżetu. Udział w kosztach zakupu samochodu bojowego dla OSP zł W 2013 roku został zakupiony fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 3,5/24 MAN TGM 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu, który został wyposażony między innymi w zbiornik wody o pojemności 3,5 tys. litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350 litrów, autopompa dwuzakresowa o wydajności 2400 l/min., agregat prądotwórczy GX 160, motopompa pływająca Niagara, motopompa szlamowa Honda WT 30, pilarkę spalinowa Husqwarna 353, zestaw narzędzi hydraulicznych holmatro, kurtynę wodną, radiostację bazowa, sorbent. Jest to samochód ratowniczo gaśniczy typu średniego wysokiej klasy. Koszt zakupu samochodu wynosił zł. Pierwsza rata została sfinansowana ze środków celowych przekazanych przez Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości zł, z Komendy Głównej Straży Pożarnej w wysokości zł oraz środków własnych OSP Tylicz w wysokości zł. Gmina jako udział własny zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Krakowie na pokrycie II raty na zakup samochodu w wysokości zł, która będzie uruchomiona w I kwartale 2014 r. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Środki tego rozdziału przeznaczone były na obronę cywilną. Zostały wydane na konserwację systemu alarmowego na terenie miasta Krynicy-Zdrój. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,09 zł Wykorzystane w tym rozdziale środki, przeznaczone były na utrzymanie Straży Miejskiej. W Straży Miejskiej zatrudnionych było 8 osób. Koszty zatrudnienia Strażników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Plan wydatków Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,44 Ogółem ,64 Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe; plan na początek roku zł, plan na koniec roku zł, wykonanie ,45 zł, w tym: str. 76 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

123 - druki i materiały biurowe 1.681,09 zł, - środki czystości 1.087,90 zł, - zakup sortów mundurowych ,56 zł, - paliwo do samochodu ,11 zł, - dostęp do sieci internetowej 367,20 zł, - rozmowy telefoniczne 1.785,96 zł, - delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 4.859,83 zł, - ubezpieczenia samochodów i opłaty 2.171,50 zł, - szkolenia 980,00 zł, - energia (woda, energia elektryczna, gaz) 3.101,18 zł, - naprawy, przeglądy, konserwacje i wyposażenie samochodu, motocykli i fotoradaru 8.951,02 zł, - badania lekarskie 1.052,00 zł, - wyposażenie 5.357,68 zł, - materiały do remontu 436,00 zł, - rozbudowa sieci 435,42 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 1.406,38 zł Ponieważ w 2013 r. nie wystąpiły nadzwyczajne potrzeby w sferze zarządzania kryzysowego, wydatki ograniczono do przeglądów i konserwacji magazynów. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,90 zł W powyższym rozdziale zostały zrealizowane wydatki związane z monitoringiem miasta. Składają się na nie: 1) Serwis i konserwacja łączy FUH MAX-SERWIS Robert Smoter z Krynicy-Zdrój zł. 2) Bieżąca obsługa monitoringu ,90 zł, w tym: obsługa monitoringu wykonywana była przez firmę ochroniarską ATUT z Krynicy-Zdrój ,90 zł, łącza internetowe do monitoringu zł 3) Wydatki inwestycyjne zł. W 2013 r. wykonana została rozbudowa monitoringu miasta Krynica-Zdrój na osiedlu Źródlana. Prace zostały wykonane przez firmę FUH MAX-SERWIS, Robert Smoter. DZIAŁ 757 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,67 zł OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,67 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 77

124 Środki tego rozdziału przeznaczone były na obsługę zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich oraz na planowane do pozyskania środki zwrotne w 2013 roku. Opierając się na aktualnym poziomie oprocentowania, początkowo na obsługę zadłużenia przewidziano zł. W ciągu roku podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Mimo to w 2013 r. spadek oprocentowania był tak duży, że plan został znacząco zmniejszony, tj. do kwoty zł, z czego wykorzystano ,67 zł, w tym na obsługę przejściowego deficytu budżetu wydano kwotę ,07 zł. DZIAŁ 758 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł Na początku roku w dziale tym zaplanowana była kwota zł jako rezerwa budżetu. Obejmowała ona rezerwę ogólną w kwocie zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe zł. W ciągu roku plan rezerwy ogólnej został częściowo rozdysponowany na następujące zadania: - piaskowiec pod budowę pomnika gen. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu zł, - opłaty z tytułu składki na Izbę Rolniczą 100 zł, - Renowacja Deptaku w Krynicy-Zdroju zł, - prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej zł, - Środowiskowy Dom Samopomocy zł, - wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej zł. Ponieważ nie wystąpiła potrzeba, część rezerwy ogólnej ( zł) oraz rezerwa kryzysowa nie zostały rozdysponowane. DZIAŁ 801 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,95 zł, wykonanie ,86 zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,52 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł wykonanie ,40 zł Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło: - nauczyciele 19,13 - pracownicy administracji 1,00 - pracownicy obsługi 4,00 str. 78 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

125 Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,73 Umowy zlecenia Trzynastka ,77 Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp ,21 ZUS ,62 Fundusz Pracy ,89 Fundusz Socjalny ,75 Ogółem koszty zatrudnienia ,97 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wpłaty na PFRON ,00 Materiały i wyposażenie 1) ,64 Pomoce dydaktyczne ,44 Energia ,68 Remonty i naprawy sprzętu ,07 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,90 Internet ,88 Telefony komórkowe ,03 Telefony stacjonarne ,49 Delegacje ,30 Ubezpieczenie mienia ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,43 1) Na zakupy materiałów i wyposażenia dla szkoły składają się materiały biurowe, druki, materiały do napraw i remontów, sprzęt gospodarczy, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, itp. 2) Wśród pozostałych usług wyróżniamy: wywóz nieczystości, nadzór bhp, szkolenia, nadzory oraz przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, naprawy i konserwacje sprzętu, badanie środowiska pracy, monitoring obiektów szkolnych itp. Wydatki wymienione w pkt. 1-2 to praktycznie standardowe wydatki, ponoszone przez wszystkie placówki oświatowe. W dalszej części nie będziemy się do nich odnosić w szczegółach chyba, że w którejś jednostce wystąpią wydatki wykraczające poza w/w zakres. W ramach w/w środków remontowych zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1: - remont sanitariatu na II piętrze - roboty wykonał Z.R.B. D. Sorotowicz z Krynicy-Zdroju wartość robót ,30 zł, - wykonano pokrycie na konstrukcji drewnianej w przewiązce pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną prace wykonał FOLKAU Piotr Więdłocha z Krynicy-Zdroju wartość robót ,03 zł, - naprawiono i wymieniono zużyte elementy monitoringu prace wykonała F-ma P.H-U KAZ Kazimierz Nowak z Krynicy-Zdroju wartość robót 3.340,34 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 79

126 Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,70 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 26,77 - pracownicy administracji 1,00 etat - pracownicy obsługi 4,75 etatu. Szkoła prowadziła zajęcia dla mniejszości narodowych. Odbywały się lekcje z języka ukraińskiego, łemkowskiego oraz religia prawosławna i greko-katolicka. Szkoła prowadzi klasę o profilu sportowym. Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Plan ,74 Wynagrodzenia osobowe ,46 Umowy zlecenia Trzynastka ,63 Pomoc zdrowotna i świadczenia bhp ZUS ,00 Fundusz Pracy ,60 Fundusz Socjalny ,85 Ogółem koszty zatrudnienia ,28 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,85 Pomoce dydaktyczne ,20 Energia ,43 Remonty i naprawy sprzętu ,37 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,85 Internet ,80 Telefony komórkowe ,65 Telefony stacjonarne ,87 Ekspertyzy, analizy i opinie ,90 Delegacje ,50 Ubezpieczenie mienia ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,42 W ramach w/w środków remontowych wykonano w Szkole Podstawowej nr 2: - naprawę konstrukcji drewnianej elewacji szkolnej oraz uszkodzonych opraw oświetleniowych - roboty wykonał Zakład Usług Elektrycznych K. Łęczycki z Krynicy-Zdroju wartość robót 884,37 zł, str. 80 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

127 - naprawę kopiarki z wymianą podzespołów wykonawca e-silver z Nowego Sącza wartość naprawy 960,00 zł. Szkoła Podstawowa w Tyliczu plan na początek roku zł plan na koniec roku zł wykonanie ,39 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło w przeliczeniu na etaty: - nauczyciele 14,33 - pracownicy administracji 0,50 - pracownicy obsługi 2,00. Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,77 Trzynastka ,07 Umowy zlecenia i o dzieło Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,59 ZUS ,30 Fundusz Pracy ,46 Fundusz Socjalny ,46 Ogółem koszty zatrudnienia ,65 Poniesione wydatki rzeczowe, przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,60 Pomoce dydaktyczne ,07 Energia ,84 Naprawy sprzętu ,10 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,44 Internet ,88 Telefony komórkowe ,32 Telefony stacjonarne ,37 Delegacje ,41 Ubezpieczenie mienia ,71 Podatek od nieruchomości ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,74 Szkoła Podstawowa w Tyliczu oddział zamiejscowy w Mochnaczce Niżnej plan na początek roku zł plan na koniec roku zł wykonanie ,35 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 81

128 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło: - nauczyciele 7,00 - pracownicy obsługi 1,50 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,25 Trzynastka ,24 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,00 ZUS ,93 Fundusz Pracy ,79 Fundusz Socjalny ,59 Ogółem koszty zatrudnienia ,80 Poniesione wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,69 Pomoce dydaktyczne ,28 Energia ,22 Naprawy sprzętu ,40 Badania profilaktyczne Pozostałe usługi 2) ,86 Internet ,88 Telefony stacjonarne ,78 Delegacje ,20 Ubezpieczenie mienia ,24 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,55 Szkoła Podstawowa w Bereście plan na początek roku zł plan na koniec roku zł wykonanie ,94 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 10,20 - pracownicy administracji 1,00 etat - pracownicy obsługi 2,38 etatu. str. 82 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

129 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,94 Trzynastka ,99 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,77 ZUS ,37 Fundusz Pracy ,37 Wynagrodzenia bezosobowe Fundusz Socjalny ,80 Ogółem koszty zatrudnienia ,24 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,19 Pomoce dydaktyczne ,88 Energia ,69 Naprawy sprzętu ,00 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,30 Internet ,91 Telefony komórkowe Telefony stacjonarne ,67 Delegacje ,50 Ubezpieczenie mienia ,56 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,70 Początkowo na wydatki inwestycyjne zaplanowano zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy Sali gimnastycznej (Berest/Piorunka) według posiadanej koncepcji. Ze względu na trudności finansowe zadanie zostało przesunięte na lata następne. Szkoła Podstawowa w Bereście oddział zamiejscowy w Polanach plan na początek roku zł plan na koniec roku zł wykonanie ,89 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 7,01 - pracownicy obsługi 1,50 etatu. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 83

130 Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,02 Trzynastka ,45 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,22 ZUS ,97 Fundusz Pracy ,51 Fundusz Socjalny ,03 Ogółem koszty zatrudnienia ,20 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,89 Pomoce dydaktyczne ,90 Energia ,87 Naprawy sprzętu ,10 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,58 Internet ,88 Telefony stacjonarne ,65 Delegacje ,40 Ubezpieczenie mienia ,42 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,69 W ramach w/w środków remontowych wykonano remont korytarza (hol główny). Wykonawca EMWIK Jarosław Janik z Polan wartość robót zł. Z funduszu sołeckiego wykonano remont boiska szkolnego na kwotę zł. Wykonawcą była firma BRANDSPORT.PL Sp. z o.o. z Krakowa. Innym wydatkiem zrealizowanym w tym rozdziale, była wypłata dotacji dla podmiotów prowadzących szkoły, nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy. W 2013 roku wypłacono z budżetu tytułem dotacji następujące kwoty: Placówka Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Szkoła w Muszynce ,17 Szkoła w Czyrnej ,12 Szkoła w Mochnaczce Wyżnej ,56 Ogółem ,85 str. 84 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

131 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku ,95 zł, wykonanie ,23 zł Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,73 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 3,33 - pracownicy obsługi 1,00 etat. Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,39 Trzynastka ,82 Pomoc zdrowotna i świadczenia ,51 bhp ZUS ,64 Fundusz Pracy ,79 Fundusz Socjalny ,03 Ogółem koszty zatrudnienia ,18 Poza w/w kosztami poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo tabela; Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,33 Pomoce dydaktyczne ,70 Energia ,01 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,51 Ogółem wydatki rzeczowe ,55 Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,85 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 11,70 - pracownicy obsługi 11,70 etatów. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 85

132 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,56 Umowy zlecenia i o dzieło Trzynastka ,38 Pomoc zdrowotna i świadczenia ,02 bhp ZUS ,48 Fundusz Pracy ,59 Fundusz Socjalny ,67 Ogółem koszty zatrudnienia ,70 Poza w/w kosztami poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo tabela; Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,09 Pomoce dydaktyczne ,80 Energia ,45 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,81 Delegacje ,00 Ubezpieczenie mienia ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,15 Wymiana kotłów centralnego ogrzewania oraz instalacja solarna w Przedszkolu Nr 2 Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie zł W 2013 roku Gmina opracowała projekt modernizacji kotłowni w budynku Przedszkola nr 2 w Krynicy-Zdroju oraz montażu kolektorów słonecznych. Projekt został opracowany przez Pana Jacka Wojnara reprezentującego firmę Projektowanie-Nadzory Sieci i Instalacji Sanitarnych z Nowego Sącza koszt opracowania projektu wyniósł zł. Zakres prac obejmuję wymianę czterech starych kotłów gazowych typu ATEST GAZ na kotły kondensacyjne z pełną automatyką, wykonanie komina oraz montaż kolektorów słonecznych z podgrzewaczem wody o pojemności 500 l. Ponieważ realizacja zadania przypadła na termin, kiedy rozpoczynał się okres grzewczy jego wykonanie przesunięto na 2014 r. Gminne Przedszkole w Bereście plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,25 zł Przeciętne zatrudnienie w Przedszkolu wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 4,67 - pracownicy obsługi 3,05 etatu. str. 86 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

133 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,89 Trzynastka ,01 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,90 ZUS ,63 Fundusz Pracy ,63 Fundusz Socjalny ,81 Ogółem koszty zatrudnienia ,87 Poniesione wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,47 Pomoce dydaktyczne ,50 Energia ,82 Remonty i naprawy sprzętu ,20 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,12 Telefony stacjonarne ,89 Delegacje ,00 Ubezpieczenie mienia ,18 Podatek od nieruchomości ,00 Szkolenia pracowników ,20 Ogółem wydatki rzeczowe ,38 Na remonty Przedszkola zaplanowano zł z czego wydano ,20 zł na remont kuchni prace wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Piotr Zięba z Bobowej. Z funduszu sołeckiego wsi Berest wydano kwotę 3.998,96 zł na zakup płyt zbrojonych do utwardzenia placu przy Gminnym Przedszkolu. Gminne Przedszkole w Tyliczu plan na początek roku zł plan na koniec roku ,95 zł, wykonanie ,65 zł Przeciętne zatrudnienie wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 3,29 - pracownicy obsługi 2,38 etaty. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 87

134 Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,88 Trzynastka ,12 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,97 ZUS ,66 Fundusz Pracy ,28 Fundusz Socjalny ,17 Ogółem koszty zatrudnienia ,08 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono również wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,91 Pomoce dydaktyczne ,30 Energia ,33 Remonty i naprawa sprzętu ,92 Pozostałe usługi 2) ,18 Internet ,60 Telefony stacjonarne ,43 Delegacje ,90 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,57 W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono obieraczkę za kwotę zł dostawcą urządzenia jest Gastro-Trade Marcin Skiba z Krakowa. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę zł. Ze względu na problem z odbiorem i stanem technicznym budynku Przedszkola przez Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną zdecydowano w ciągu roku na wykonanie modernizacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej. Dla zadania została opracowana pełnobranżowa dokumentacja techniczna. Dane techniczno-użytkowe według projektu zestawienie pomieszczeń; 1. Sala zajęć nr 0.1 o powierzchni użytkowej 175,75 m 2 sanitariat o powierzchni użytkowej 13,73 m 2 schowek o powierzchni użytkowej 4,62 m 2 2. Szatnia nr 0.4 o powierzchni użytkowej 10,19 m 2 3. Komunikacja /korytarz/ nr 0.5 o pow. uż. 44,85 m 2 4. Sala zajęć nr 0.8 o powierzchni użytkowej 41,94 m 2 sanitariat o powierzchni użytkowej 9,45 m 2 schowek o powierzchni użytkowej 6,23 m 2 Razem 306,76 m 2 str. 88 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

135 Przebudowa części pomieszczeń na parterze istniejącego budynku szkolnego miała na celu przystosowanie ich do nowej funkcji przedszkola, w związku z tym stworzone zostały dwie sale zajęć dla dzieci, z których każda ma własne zaplecze sanitarne. Dostęp do przedszkola przez istniejące wejście. Istniejące schody zostały przebudowane dla zapewnienia normatywnych wymiarów stopni i spocznika. Pomieszczenia przedszkola zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Poniesione koszty: sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji technicznej 5.904,00 zł wykonawca Pracownia Projektowa Sławomir Podraza z Nowego Sącza roboty budowlane ,00 zł Wykonawca ZRB Dominik Sorotowicz z Krynicy-Zdrój Ogółem ,00 zł Plan ,95 zł Przedszkola prowadzone przez inne podmioty plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł Placówka Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Siostry Służebniczki N.M.P. w Krynicy-Zdrój ,02 Siostry Służebniczki N.M.P. w Tyliczu ,56 Niepubliczne Przedszkole w Czyrnej ,68 Niepubliczne Przedszkole w Muszynce ,40 Niepubliczne Przedszkole w Mochnaczce Wyżnej ,53 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Przystań ,76 Przedszkole integracyjne na osiedlu Źródlana ,44 Inne * ,36 Ogółem ,75 * Zgodnie z art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 07 września 1991 roku z późn. zm. o systemie oświaty, Samorząd zobowiązany jest do ponoszenia wydatków za dzieci z terenu Gminy, uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. W 2013 r. takie opłaty ponoszono na rzecz Miasta Nowy Sącz za 2-je dzieci. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,06 zł W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na funkcjonowanie trzech gimnazjów. Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju Plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,60 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 89

136 Przeciętne zatrudnienie w Gimnazjum wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 32,50 - pracownicy administracji 1,50 etatu - pracownicy obsługi 6,5 etatu. Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,42 Trzynastka ,88 Pomoc zdrowotna i inne świadczenia ZUS ,70 Fundusz Pracy ,64 Wynagrodzenia bezosobowe Fundusz Socjalny ,00 Ogółem koszty zatrudnienia ,38 Poza kosztami zatrudnienia poniesiono także wydatki rzeczowe, co przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie ,10 Materiały i wyposażenie 1) ,73 Pomoce dydaktyczne ,32 Energia ,50 Remonty, naprawa i konserwacja sprzętu Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,90 Internet ,80 Telefony komórkowe ,68 Telefony stacjonarne ,79 Delegacje ,40 Ubezpieczenie mienia ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,22 Remonty obejmowały m.in. wymianę podłóg w 2-ch salach dydaktycznych wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Główczyk z Łabowej wartość robót ,57 zł. Publiczne Gimnazjum w Tyliczu plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,00 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 12,28 - pracownicy obsługi 2,00 etaty - pracownicy administracji 1,00 etat. str. 90 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

137 Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,68 Trzynastka ,54 Umowy zlecenia i o dzieło ,00 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ,20 świadczenia bhp ZUS ,06 Fundusz Pracy ,81 Fundusz Socjalny ,08 Ogółem koszty zatrudnienia ,37 Wydatki rzeczowe poniesione w szkole, przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie ,55 Materiały i wyposażenie 1) ,02 Pomoce dydaktyczne ,68 Energia ,93 Naprawa i konserwacje sprzętu Badania profilaktyczne Pozostałe usługi 2) ,41 Internet ,24 Telefony stacjonarne ,25 Delegacje ,40 Ubezpieczenie mienia ,15 Podatek od nieruchomości ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,63 Publiczne Gimnazjum w Bereście z siedzibą w Piorunce plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,46 zł Przeciętne zatrudnienie w szkole wynosiło: - nauczyciele, w przeliczeniu na etaty 12,25 - pracownicy obsługi 2,00 etaty. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 91

138 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,87 Trzynastka ,46 Dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp ,14 ZUS ,89 Fundusz Pracy ,15 Fundusz Socjalny ,32 Ogółem koszty zatrudnienia ,83 Wydatki rzeczowe szkoły przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie ,22 Materiały i wyposażenie 1) ,36 Pomoce dydaktyczne ,81 Energia ,66 Remonty, naprawa i konserwacja sprzętu Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,99 Internet ,88 Telefony stacjonarne ,07 Delegacje ,80 Ubezpieczenie mienia ,84 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,63 Prace remontowe obejmowały wykonanie utwardzenia nawierzchni miejsc postojowych wykonawca: Zakład Usług Leśnych Usługi Transportowe Marian Jurek z Berestu wartość robót 7.000,00 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,57 zł Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, obowiązkiem gminy było zapewnić dzieciom w określonych warunkach, bezpłatny przejazd do szkoły. Dowóz realizowany był poprzez zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół w miejscowości Krynica-Zdrój, Tylicz, Mochnaczka Niżna. Dzieci dojeżdżające do szkół wchodzących w skład SCES Berest dowożone były Gimbusem szkolnym we własnym zakresie, tj. poprzez zatrudnienie kierowcy i opiekuna. str. 92 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

139 Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,66 Trzynastka ,78 ZUS ,43 Fundusz Pracy ,87 Umowy zlecenia i o dzieło ,91 Świadczenia bhp ,55 Fundusz Socjalny ,66 Fundusz Emerytur Pomosto ,84 wych Ogółem koszty zatrudnienia ,70 Wydatki rzeczowe przedstawia zbiorczo poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,68 Naprawa Gimbusa szkolnego ,40 Badania profilaktyczne Pozostałe usługi 2) ,05 Telefony komórkowe ,74 Ubezpieczenie mienia ,00 Podatek od środków transpor ,00 towych Ogółem wydatki rzeczowe ,87 W roku 2013 wykonano remont kapitalny Gimbusa szkolnego. Zakres robót obejmował w szczególności: naprawę kratownicy pojazdu, wymianę poszycia zewnętrznego, nadkoli wewnętrznych, naprawę klap, instalacji pneumatycznej i elektrycznej pojazdu, lakierowanie całego pojazdu oraz konserwacje podwozia. Remontu autobusu wykonało Przedsiebiorstwo Naprawy Taboru Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej z Woli Dalszej k/łańcuta wartość usługi ,00 zł. Kwota 1.230,00 zł to naprawy autobusu w związku z wymianą części eksploatacyjnych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,82 zł W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli zatrudnienie wynosiło 7,00 etatów. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 93

140 Koszty zatrudnienia w/w pracowników przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,10 Trzynastka ,84 ZUS ,81 Fundusz Pracy ,81 Świadczenia bhp ,16 Fundusz Socjalny ,83 Ogółem koszty zatrudnienia ,55 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,32 Pomoce dydaktyczne ,85 Naprawa sprzętu ,00 Badania profilaktyczne Pozostałe usługi 2) ,50 Delegacje ,80 Podatek od nieruchomości ,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 Szkolenia pracowników ,80 Ogółem wydatki rzeczowe ,27 Materiały i wyposażenie to: - tonery i artykuły biurowe 2.877,95 zł, - artykuły biurowe 2.350,12 zł, - środki czystości 1.818,70 zł, - zakup wyposażenia ,67 zł, - zakup materiałów na wykonanie remontu pomieszczeń 2.495,25 zł, - pozostałe, drobne zakupy 597,63 zł. Pozostałe usługi obejmują: - usługi informatyczne ,00 zł, - wykonanie sieci tele-informatycznej ,67 zł, - aktualizację programów komputerowych 5.494,04 zł, - dostęp do portali internetowych i opieka autorska 4.052,85 zł, - opłaty pocztowe 1.852,21 zł, - RTV 122,00 zł, - prowizje bankowe 463,76 zł, - wykonanie druków 320,00 zł, - wykonanie pieczątek 296,00 zł, - dorobienie kluczy oraz wykonanie tablicy informacyjnej 152,50 zł, - pozostałe drobne 344,47 zł. str. 94 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

141 W 2013 r. ZOSiP został przeniesiony z budynku Urzędu Miejskiego do pomieszczeń w Szkole Nr 2. W tych okolicznościach koniecznym było poniesienie wydatków na przystosowanie pomieszczeń i ich urządzenie na potrzeby biur. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,63 zł W ramach powyższego rozdziału wydatkowane były środki w kwocie ,63 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Poszczególne placówki oświatowe wykorzystały na ten cel następujące kwoty: - Szkoła Podstawowa nr 1 w Krynicy-Zdroju 1.226,60 zł, - Gminne Przedszkole nr 1 w Krynicy-Zdroju 206,25 zł, - Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju 6.970,80 zł, - Szkoła Podstawowa w Tyliczu 3.708,40 zł, - Szkoła Podstawowa w Tyliczu o/z w Mochnaczce Niżnej 858,40 zł, - Publiczne Gimnazjum w Tyliczu 1.014,40 zł, - Gminne Przedszkole w Tyliczu 759,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Bereście 294,00 zł, - Szkoła Podstawowa w Bereście o/z Polany 168,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Piorunce 112,00 zł, - Gminne Przedszkole w Bereście 210,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju 1.596,78 zł, - Gminne Przedszkole nr 2 w Krynicy-Zdroju 2.440,00 zł. Na szkolenie kadry kierowniczej (dyrektorów i ich zastępców) placówek oświatowych wydatkowano kwotę zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,87 zł Na terenie Gminy funkcjonowały (z pełną obsadą zatrudnienia) stołówki szkolne, tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i Szkole Podstawowej 2 w Krynicy-Zdroju. Koszty funkcjonowania przedstawiają się jak poniżej; Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,11 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - pracownicy obsługi 1,75 etatu Koszty zatrudnienia: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,70 Trzynastka ,97 Świadczenia bhp ,00 ZUS ,47 Fundusz pracy ,02 Umowy zlecenia i o dzieło Fundusz socjalny ,38 Ogółem koszty zatrudnienia ,54 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 95

142 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,89 Energia Naprawa sprzętu ,00 Badania profilaktyczne Pozostałe usługi 2) ,08 Delegacje ,60 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,57 Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,73 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło 2,33 etatu pracowników obsługi. Koszty zatrudnienia: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,23 Trzynastka ,36 Świadczenia bhp ,00 ZUS ,40 Fundusz pracy ,06 Umowy zlecenia i o dzieło Fundusz socjalny ,79 Ogółem koszty zatrudnienia ,84 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,36 Energia Naprawa sprzętu ,90 Badania profilaktyczne ,00 Pozostałe usługi 2) ,63 Delegacje ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,89 Stołówka przy Gminnym Przedszkolu nr 1 w Krynicy-Zdroju plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,03 zł Przeciętne zatrudnienie wyniosło: - pracownicy obsługi 1,00 etat str. 96 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

143 Koszty zatrudnienia: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,99 Trzynastka ,29 Świadczenia bhp ,00 ZUS ,17 Fundusz pracy ,00 Fundusz socjalny ,93 Ogółem koszty zatrudnienia ,38 Poza kosztami zatrudnienia w ramach rozdziału poniesiono także następujące wydatki rzeczowe: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Materiały i wyposażenie 1) ,65 Energia Naprawa sprzętu ,00 Badania profilaktyczne Pozostałe usługi 2) Delegacje ,00 Szkolenia pracowników ,00 Ogółem wydatki rzeczowe ,65 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,16 zł Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 położonych przy ruchliwych ulicach w Krynicy-Zdroju, zatrudniano dwie osoby przez okres roku szkolnego. Koszty ich zatrudnienia przedstawia tabela poniżej: Wyszczególnienie Początek Roku Plan Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,72 Trzynastka ,70 Świadczenia bhp ,00 ZUS ,28 Fundusz pracy ,41 Fundusz socjalny ,92 Ogółem koszty zatrudnienia ,03 Badania profilaktyczne ,00 Szkolenia pracowników Ogółem wydatki rzeczowe ,00 Ogółem wydatki ,03 Ponadto w tej klasyfikacji występują środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Środki planowane były w kwocie zł, natomiast zgodnie z wyliczeniem, przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę ,95 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 97

144 Z tytułu przynależności emerytów i rencistów do PKZP poniesiono wydatek w kwocie 508,20 zł na koszty związane z obsługą kasy. Plan: 800 zł. Na organizację Dnia Edukacji Narodowej, spotkania kadry kierowniczej jednostek systemu oświaty przeznaczono kwotę 298,49 zł. Plan: 350 zł. W ramach tego rozdziału wydano również kwotę zł na wypłatę wynagrodzeń oraz 120,49 zł na koszty postępowania związanego z pracami komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego plan: zł. Na przeprowadzenie postępowania na dostawę gazu dla jednostek systemu oświaty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wydatkowano tytułem umowy zlecenia kwotę 1.000,00 zł. Plan: zł. DZIAŁ 851 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,61 zł OCHRONA ZDROWIA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Ustawa o zwalczaniu narkomanii nakłada na samorządy terytorialne obowiązek realizacji zadań ujętych w n/w blokach tematycznych. (Finansowanie tych zadań winno odbywać się ze środków gromadzonych na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień). 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej dla dzieci i młodzieży zł W ramach tego bloku zadaniowego w 2013 r. prowadzonych było w szkołach i świetlicach 3 programy edukacyjne, obejmujące swoim oddziaływaniem młodzież i dzieci naszej Gminy, w tym: - III Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków dla 210 uczniów z I klas gimnazjum, 138 rodziców i 92 nauczycieli, - Narkotyki i co dalej dla 95 uczniów z klas I szkoły ponadgimnazjalnej, - Opiekun dla 163 dzieci z II klas gimnazjum. 2. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych zł Celem zwiększenia dostępności dotowana była przez Gminę jednostka samorządu terytorialnego Powiat Nowy Sącz. Dofinansowanie skierowane było do zakładu opieki zdrowotnej pn. Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadań wspólnych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,61 zł Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości... środki pozyskane z opłat rocznych za zezwolenia, przeznaczane są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej. str. 98 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

145 Zadania określane w gminnym programie służyć miały przede wszystkim profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, niemniej sposób realizacji winien być dostosowany do miejscowych możliwości lokalowych, potrzeb danej społeczności, oraz potencjału kadrowego. Celem realizacji przyjętych zadań, zatrudnionych było 13 osób, z czego 12 świetlicowych po ¾ etatu oraz koordynator programu na pełny etat, a także dwie osoby na umowę zlecenie (realizatorzy programów edukacyjnych). Ponadto wynagrodzenie obejmuje diety 8 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w tytułu wydatkowano z budżetu ,70 zł, co pokazuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie Wynagrodzenia osobowe ,18 Trzynastka ,04 ZUS ,89 Fundusz pracy ,75 Umowy zlecenie ,54 Fundusz Świadczeń Socjalnych ,30 Ogółem koszty zatrudnienia ,70 Dla zapewnienia funkcjonowania 12 placówek własnych, w 2013 r. poniesiono następujące wydatki: 1) Zakup środków na bieżącą działalność świetlic (żywność, artykuły papiernicze, bilety do kina, pomoce dydaktyczne itp.) ,18 zł 2) Koszty utrzymania lokali (prąd, gaz, woda, śmieci, telefon, monitoring, naprawy, internet) ,67 zł 3) Działalność edukacyjno-profilaktyczna ,36 zł, w tym: zakup materiałów dydaktycznych do realizowanych programów profilaktycznych 2.976,36 zł, Kolorowe wakacje z Biblioteką zł, letni wypoczynek dla dzieci organizowany przez organizacje pozarządowe oraz obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia zł, wyjazd na spektakl profilaktyczny Bici biją do Krakowa zł, kolonia profilaktyczna w Pucku zł. 4) Finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych ,80 zł Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, do zadań własnych gminy należy również finansowanie zajęć sportowych, odbywających się poza lekcjami. Środki wydatkowane były za pośrednictwem naszych placówek oświatowych. Ich rozdział odbywał się w przeliczeniu na 1 ucznia. O sposobie wykorzystania środków decydowali Dyrektorzy szkół. 5) Pozostałe wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.968,90 zł, w tym: - opinie biegłego sądowego, koszty sądowe (są to koszty skierowań osób na badania biegłego, celem orzeczenia o obowiązku leczenia) 792 zł, - podróże służbowe 1.044,05 zł, - szkolenia pracownicze 1.068,85 zł, - badania profilaktyczne pracowników zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 99

146 Ponadto przekazano kwotę zł (za pośrednictwem budżetu Miasta Nowy Sącz) na rzecz Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z przeznaczeniem na zapewnienie osobom z naszego terenu pomocy psychologiczno-terapeutycznej, opiekę nad osobami nietrzeźwymi, czasowe schronienie ofiarom przemocy, jak również pogadanki profilaktyczne o szkodliwości nadużywania alkoholu i dopalaczy, skierowane do dzieci i młodzieży. DZIAŁ 852 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,34 zł POMOC SPOŁECZNA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,64 zł W rozdziale tym zaplanowane były środki przeznaczone na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina w 2013 r. wydała na ten cel kwotę ,64 zł tj. 10 % wydatków z racji pierwszego roku pobytu jednego dziecka, oraz 30 % z racji drugiego roku pobytu trójki dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,11 zł W rozdziale tym przewidziane były środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie zł. W ciągu roku został zwiększony plan do kwoty zł, z czego wykorzystano ,11 zł. Obecnie w DPS przebywa 26 osób spełniających kryteria obligujące Gminę do finansowania ich pobytu. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,55 zł W rozdziale zostały zabezpieczone środki (głównie w ramach dotacji celowej) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, który swoją działalność prowadzi w budynku na os. Źródlana. Na początku roku przewidziana kwota wynosiła zł. Ponieważ wielkość dotacji uzależniona jest od ilości uczestników, nastąpiło zmniejszenie dotacji. Wykorzystanie środków wyniosło ,55 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy-Zdroju powołany został Uchwałą Nr XXXIV Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju w dniu 11 grudnia 2012 r. Od roku działa jako jednostka budżetowa Gminy Krynica-Zdrój. Placówka zatrudnia 4 instruktorów terapii zajęciowej, psychologa, fizjoterapeutę, opiekuna, robotnika gospodarczego-kierowcę, księgową oraz kierownika łącznie 9,5 etatu. Obecnie w zajęciach uczestniczą 33 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, z którymi prowadzone są treningi umiejętności życiowych, społecznych i artystycznych. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynicy-Zdroju w 2013 roku finansowana była z budżetu Wojewody Małopolskiego w formie dotacji, stanowiącej iloczyn ilości wykorzystanych miejsc w danym miesiącu do kwoty przyznanej na miesięczne utrzymanie 1 uczestnika, tj. 950 zł. str. 100 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

147 Poniesione wydatki obejmowały; 1. Koszty zatrudnienia w/w pracowników Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie , , , , ,26 Razem ,71 2. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco; plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,84 zł, w tym: - materiały biurowe 2.319,58 - środki czystości i artykuły gospodarcze 4.853,32 - wyposażenie sali plastycznej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej 4.237,20 - materiały do terapii zajęciowej 2.829,90 - programy komputerowe (Finanse-Księgowość, Kadry-Płace, Środki Trwałe) 3.444,00 - artykuły spożywcze na zajęcia ,77 - pozostałe drobne zakupy (wykładzina, środki opatrunkowe, przedłużacz, antyrama, itp.) 904,44 - materiały do remontów bieżących 4.340,45 - paliwo do samochodu ,77 - centralne ogrzewanie ,98 - media (energia, woda) 961,63 - usługi konserwacyjne i naprawy 1.000,00 - ścieki i wywóz nieczystości 1.279,08 - opłaty i prowizje bankowe 1.538,50 - usługi transportowe (transport podopiecznych w sytuacji awarii lub braku samochodu) 3.365,25 - szkolenia BHP oraz z zakresu treningów umiejętności 1.050,00 - dzierżawa kserokopiarki 1.402,20 - naprawa i przegląd samochodu 2.173,66 - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 410,03 - podróże służbowe krajowe 521,46 - ubezpieczenie i rejestracja samochodu 995,50 - pozostałe (drobne usługi, opłaty pocztowe, dorabianie kluczy, wynajem sali, itp.) 2.103,12 Ponadto na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy zakupiono w dniu 19 marca 2013 r. za kwotę zł (Plan zł) samochód marki Ford Transit 9-osobowy na potrzeby dowożenia podopiecznych na zajęcia. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 101

148 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 3.337,66 zł W rozdziale tym ujęte są wydatki jakie Gmina poniosła na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, tj. 10 % wydatków z racji pierwszego roku pobytu dwójki dzieci, oraz 30 % z racji drugiego roku pobytu jednego dziecka w pieczy zastępczej. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,89 zł Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na Gminę został nałożony obowiązek zapewnienia wsparcia dla rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny. Współpracuje on z rodziną w celu rozwiązania problemów socjalnych, psychologicznych jak i wychowawczych z dziećmi. Koszty wynagrodzeń asystenta rodziny przedstawia poniższa tabela: Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie , , , ,93 Razem ,94 Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę zł, z czego wydatkowano kwotę 1.480,95 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,73 zł W rozdziale tym występują środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin, bądź osób uprawnionych do ich pobierania. I. Poniesione wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiały się następująco: plan zł, wykonanie ,72 zł 1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono na kwotę ,17 zł (ogółem) dla 1080 rodzin w tym: a. zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę zł dla 1634 dzieci; b. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie zł dla 92 osób; c. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytuł opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego zostały wypłacone w kwocie ,17 zł dla 85 osób, d. dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacono w kwocie zł dla 53 osób; e. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono w kwocie zł przeciętnie dla 44 osób; f. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ze względu na dojazd, oraz zamieszkanie w miejscu gdzie znajduje się siedziba szkoły wypłacono w kwocie zł dla ok. 180 dzieci; str. 102 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

149 g. dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na kwotę zł dla 1161 dzieci; h. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w kwocie zł dla 289 dzieci. 2. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wypłacono w kwocie zł dla 131 dzieci. 3. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono na kwotę zł dla ok. 264 osób. 4. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacono na kwotę zł dla ok. 43 osób. 5. Specjalne zasiłki opiekuńcze wypłacono na kwotę zł dla ok. 44 osób. 6. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono na kwotę zł dla ok 43 osób. 7. Składki emerytalno-rentowe opłacono na kwotę ,96 zł dla ok. 140 osób. 8. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych 3 % przyznanych środków wydatkowano na koszty administracyjne: Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie , , , , ,72 Razem ,84 Poza kosztami zatrudnienia wydatkowano kwotę 5.494,75 zł na wydatki rzeczowe, w tym: - druki 589 zł, - szkolenia 718 zł, - tonery 350 zł, - drobne wyposażenie 137 zł, - badania okresowe 30 zł, - licencja 699 zł, - prowizje bankowe 1.246,15 zł, - zakup znaczków pocztowych zł, - delegacje 138,60 zł, - koszty związane z depozytem (nienależnie pobrane św. rodzinne) 237 zł II. Poniesione wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyglądały następująco: plan zł, wykonanie ,50 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na kwotę ,03 dla ok. 152 osób. Z tytułu obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na koszty administracyjne została wydatkowana kwota ,47 zł w tym: Plan Początek roku Koniec roku Wykonanie Razem Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 103

150 Poza kosztami zatrudnienia wydatkowano kwotę 5.178,47 zł na wydatki rzeczowe, w tym: - druki 209,02 zł, - materiały biurowe 252,98 zł, - zakup znaczków 2.889,50 zł, - prowizje bankowe 112,50 zł, - licencja 699 zł, - regeneracja tonerów 175 zł, - koszty komornicze 840,47 zł. Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczącego wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami. Zaplanowano łącznie kwotę zł, natomiast zwrócono ,51 zł, w tym odsetki stanowiły 6.036,71 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,43 zł Składki zdrowotne opłacane są dla osób uprawnionych do zasiłków stałych, oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Realizując swoje zadania budżet państwa wydatkował za pośrednictwem budżetu gminy kwotę ,82 zł. Gmina zabezpieczyła na w/w zadanie kwotę z czego przesunięto na inne zadania kwotę zł, a wydatkowano 196,29 zł. Składkę zdrowotną opłacano za: - 72 osoby otrzymujące zasiłki stałe, - 66 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Składki zdrowotne odprowadzane były do ZUS. Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki z tytułu zwrotu dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dotyczące nadpłaconej składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego. Zaplanowano kwotę 60 zł, natomiast zwrócono 58,32 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł Wydatki na pomoc społeczną (zasiłki) zobowiązany jest ponieść budżet państwa i budżet gminy na zasadach określonych w ustawie. Realizując swoje zadania budżet państwa w 2013 roku wydatkował za pośrednictwem budżetu gminy kwotę zł, natomiast gmina ze środków własnych na wypłatę zasiłków celowych i okresowych przeznaczyła kwotę ,95 zł. W ramach wydatkowanych środków, w różnych formach udzielono pomocy ok. 505 gospodarstwom domowym. Ponadto z przyznanego planu środków własnych Gminy, kwotę ,80 zł przekazano na pomoc w formie posiłku tj.: ,76 zł dla 56 osób potrzebujących nie objętych dożywianiem w placówkach oświatowych, ,04 zł na pomoc w formie pokrycia kosztów posiłków, realizowanych za pomocą placówek oświatowych. Pomocą w formie posiłków w szkołach objęto ogółem ok. 378 dzieci; - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju ,60 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju ,60 zł, - Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju ,24 zł, str. 104 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

151 - Gimnazjum Krynica-Zdrój ,00 zł, - Szkoła Podstawowa Berest ,00 zł, - Przedszkole Berest ,40 zł, - Szkoła Podstawowa Polany ,00 zł, - Gimnazjum Piorunka ,60 zł, - Szkoła Podstawowa Mochnaczka Niżna ,40 zł, -Szkoła Podstawowa Mochnaczka Wyżna ,80 zł, -Gimnazjum w Tyliczu ,60 zł, -Szkoła Podstawowa Tylicz ,20 zł, -Przedszkole Tylicz ,60 zł, -Szkoła Podstawowa w Muszynce ,00 zł. W 2013 roku Gmina poniosła wydatki za zorganizowanie pogrzebu 4 osobom w wysokości ,00 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,17 zł W analizowanym okresie z tytułu dodatków mieszkaniowych wypłacono ogółem kwotę ,17 zł, z tego: Zasób mieszkaniowy Kwota Ilość gospodarstw domowych mieszkania komunalne , mieszkania spółdzielcze , mieszkania pozostałe , Razem , Powyższe świadczenia zostały wypłacane wszystkim, którzy spełniali kryteria i są w 100 % pokrywane ze środków własnych gminy. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,64 zł W rozdziale tym znajdują się środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, przyznawanych osobom nieposiadającym własnego dochodu, które legitymują się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Początkowo z budżetu państwa zaplanowano kwotę zł, a z budżetu gminy zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku ostatecznie budżet państwa przeznaczył na ten cel kwotę zł, z czego wydatkowano ,64 zł. W 2013 roku wypłatę zasiłków stałych budżet państwa sfinansował w 100 %. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,20 zł Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadania własne, oraz zlecone gminy. W 2013 roku poszczególne budżety partycypowały w kosztach utrzymania Ośrodka w następujących wysokościach; Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 105

152 1) z budżetu państwa: zł - funkcjonowanie Ośrodka, zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. 2) z budżetu gminy: zł - funkcjonowanie Ośrodka, zł - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Dla realizacji zadań ustawowych Ośrodek zatrudnił łącznie 14 pracowników, w tym 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie. Koszty zatrudnienia tych pracowników przedstawione zostały w poniższej tabeli. Zawiera ona zarówno środki gminy, jak też budżetu państwa. Ten sposób pokazania wydatków konieczny był ze względu na fakt, iż wszyscy pracownicy wykonują zarówno zadania państwa jak i gminy, w zależności od potrzeb jakie w danym czasie występują. Plan Wyszczególnienie Początek roku Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz socjalny ,50 Ogółem ,60 Poza kosztami zatrudnienia na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę zł, z czego wydatkowano kwotę ,57 zł, w tym: - zakupy materiałów biurowych i druków 4.594,46 zł, - licencja FK + aktualizacje 8.194,15 zł, - publikacje 1.793,63 zł, - nadzór BHP zł, - środki czystości 1.384,10 zł, - naprawy i konserwacja sprzętu 873 zł, - znaczki i opłaty pocztowe 4.558,15 zł, - usługi informatyczne 4.160,37 zł, - opłata abonamentowa RTV 305 zł, - opracowanie dokumentacji przetargowej zł, - wykonanie pieczątek i legitymacji 110,02 zł, - szkolenia zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych zł, - badania okresowe 330 zł, - usługi internetowe zł, - rozmowy telefoniczne 4.018,19 zł, - delegacje i ryczałty 6.416,79 zł, - prowizje i opłaty bankowe zł, - regeneracja tonerów 2.455,14 zł, - świadczenia BHP 1.571,39 zł, - drobne wyposażenie 2.217,20 zł, - zestawy komputerowe 4.748,98 zł. str. 106 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

153 Z planowanej pierwotnie kwoty zł przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a ostatecznie ustalonej w wysokości zł wydatkowano kwotę ,01 zł. Środki te przeznaczono na: - umowę zlecenia zawartą z psychologiem udzielającym wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie (2h tygodniowo) zł; - drobne wyposażenie biura 89 zł, - regeneracja tonerów 95 zł, - szkolenie grup roboczych 350 zł, - usługi prawnicze zł, - rozmowy telefoniczne 419,09 zł, - czynsz 5.012,92 zł. Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych gminy. W związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, w rozdziale tym znalazły się wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu. Na realizację w/w zadania wydatkowano kwotę ,02 zł, w tym 387 zł przeznaczono na koszty obsługi. Plan zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 4.521,56 zł Zgodnie z uchwałą Nr XL VII/331/10 z dnia 25 lutego 2010 r. Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zostało utworzone mieszkanie chronione dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji rodzinnej (bezdomność, klęska żywiołowa itp.). W 2013 roku zakupiono podstawowy sprzęt, jak również dokonano remontu łazienki w związku z umieszczeniem w nim rodziny będącej w potrzebie. Z zaplanowanej na funkcjonowanie mieszkania chronionego kwoty 6,000 zł wydatkowano na doposażenie i remont kwotę 4.037,92 zł oraz na pokrycie kosztów zużycia energii 483,64 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,06 zł Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W tym celu zatrudnia 6-ciu pracowników, z czego 4 opiekunki do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były świadczone dla 26 podopiecznych, w tym 4 osoby wymagające specjalistycznej opieki. Każda opiekunka sprawowała opiekę u 3 do 6 osób w zależności od stanu zdrowia i potrzeb chorego. Na realizację tego zadania wydatkowano ze środków gminy kwotę ,06 zł, natomiast z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wydano kwotę zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 107

154 Koszty zatrudnienia opiekunek przedstawione zostały w poniższej tabeli: Plan Wyszczególnienie Początek roku Koniec Roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,13 Razem: ,03 Podstawowym kosztem zadania jest koszt zatrudnienia opiekunek. Wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę zł, z której wydatkowano 3.913,03 zł, w tym: - wydatki w ramach BHP ,51 zł, - badania lekarskie - 90,00 zł, - delegacje i ryczałty samochodowe ,52 zł, Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,95 zł Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki wydatkowano na; 1. Dożywianie dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności W 2013 roku na w/w cel budżet państwa przeznaczył kwotę zł, jako dotację celową. Powyższe środki wydatkowano w całości, w tym: a) ,94 zł - posiłki dla osób potrzebujących, b) ,06 zł - dożywianie dzieci w szkołach (poza rozdziałem 85214). Z wyżywienia korzystało ok. 378 dzieci w tym: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy Zdroju ,40 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju ,40 zł, - Przedszkole Nr 2 w Krynicy-Zdroju ,36 zł, - Gimnazjum Krynica-Zdrój ,00 zł, - Szkoła Podstawowa Berest ,50 zł, - Przedszkole Berest ,10 zł, - Szkoła Podstawowa Polany ,00 zł, - Gimnazjum Piorunka ,40 zł, - Szkoła Podstawowa Mochnaczka Niżna ,10 zł, - Szkoła Podstawowa Mochnaczka Wyżna ,20 zł, - Gimnazjum w Tyliczu ,40 zł, - Szkoła Podstawowa Tylicz ,80 zł, - Przedszkole Tylicz ,40 zł, - Szkoła Podstawowa w Muszynce ,00 zł. str. 108 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

155 2. Pomoc rządową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Budżet państwa w 2013 roku przeznaczył kwotę zł na dodatkowe świadczenie pieniężne tj. pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Na w/w cel wydatkowano kwotę ,95 zł. Ponadto Gmina poniosła jednorazowy wydatek związany z transportem artykułów żywnościowych w kwocie zł (plan zł). DZIAŁ 853 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł W rozdziale tym zostały wydatkowane środki na realizację projektu realizowanego przez OPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te pochodziły z trzech źródeł: - dofinansowanie ze środków europejskich zł, - dotacja z budżetu państwa zł, - wkład własny gminy zł. Razem zł W programie wzięło udział 20 osób pozostających bez pracy, w wieku produkcyjnym i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te ukończyły kursy: pozytywnego myślenia, j. angielskiego, kursy zawodowe, które zakończyły się wydaniem certyfikatów. Dodatkowo odbył się wyjazd integracyjny dla uczestników projektu, oraz ich otoczenia. Otrzymane środki wydatkowano na: a) przeprowadzenie kursów dla 20 beneficjentów ,35 zł, w tym: - zajęcia z doradcą zawodowym oraz wsparcie psychologiczne zł, - kurs ochrony osób i mienia, opiekuna osoby starszej, dzieci, obsługi kasy fiskalnej, sprzedawcy ,20 zł, - uroczyste zakończenie 714,15 zł, b) wyjazd integracyjny zł, c) praca socjalna w ramach projektu ,08 zł, d) zarządzanie projektem ,07 zł, w tym: - zamówienia publiczne ( umowa zlecenie) zł, - strona internetowa 1.436,80 zł, - obsługa projektu ,27 zł, e) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla beneficjentów zł, f) audyt zł, g) koszty pośrednie 7.612,50 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 109

156 Ponadto w ramach rozdziału od 1 września 2012 roku realizowany jest przez ZOSiP Krynica-Zdrój projekt pn. Lepszy start na dobry początek. Z zajęć w ramach tego projektu korzystają uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Krynicy Zdroju, Szkoły Podstawowej w Bereście oraz Szkoły Podstawowej w Tyliczu. W ramach programu w 2013 roku zrealizowano 1372 h dydaktyczne na kwotę zł plan: zł. Tytułem umowy zlecenia ze środków własnych zapłacono kwotę zł za obsługę programu plan: zł. DZIAŁ 854 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,91 zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,56 zł Na terenie Gminy świetlice szkolne działały w 5-ciu jednostkach, z tego 3 na terenie Krynicy-Zdroju, na terenie Tylicza oraz w Bereście. Wydatki w rozbiciu na poszczególne świetlice przedstawia tabela na następnych stronach. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,75 zł W tym rozdziale zaplanowano dotacje z tytułu nauczania dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Zasady realizacji programu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Placówka dotowana Początek Roku Plan Koniec Roku Wykonanie Niepubliczne Przedszkole w Mochnaczce Wyżnej ,61 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Przystań ,68 Przedszkole Integracyjne na osiedlu Źródlana ,98 Miasto Nowy Sącz ,48 Ogółem ,75 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,63 zł W ramach powyższego rozdziału wypłacono stypendia socjalne w kwocie ,31 zł dla uczniów z terenu Gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 634 uczniów. W ramach rozdziału wypłacono także dla 6 uczniów stypendia socjalne o charakterze motywacyjnym, za szczególne osiągnięcia na kwotę zł. str. 110 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

157 Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe Publiczne Gimnazjum w Krynicy-Zdroju Plan początek roku koniec roku Zestawienie wydatków za 2013 rok świetlice Wykonanie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krynicy-Zdroju Plan Wykonanie początek roku koniec roku Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krynicy-Zdroju Plan Wykonanie początek roku koniec roku Szkoła Podstawowa w Tyliczu początek roku , , , , , , , , , , , ,08 Trzynastka 3 400, , ,53 940,00 940,00 931, , , , , , ,04 Pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i 130,00 630,00 630,00 180,00 180,00 130, , , ,84 mieszkaniowe ZUS 7 590, , , , , , , , , , , ,97 Fundusz Pracy 1 090,00 890,00 750, ,00 370,00 194, ,00 550,00 361, , ,00 976,83 ZFŚS 2 990, , , , , , , , , , , ,91 Badania lekarskie 350,00 50,00 50,00 Materiały i wyposażenie 1 000,00 820,00 33, , , , , , , , ,40 110,00 Pomoce dydaktyczne Pozostałe usługi 80,00 73,80 Szkolenia pracowników OGÓŁEM , , , , , , , , , , , ,67 Zatrudnienie Nauczyciele 1 1 1,42 1 Plan koniec roku Wykonanie Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 111

158 Wyszczególnienie Wynagrodzenia osobowe Zestawienie wydatków za 2013 rok świetlice _ c.d. Szkoła Podstawowa w Bereście początek roku Plan koniec roku Wykonanie Publiczne Gimnazjum w Bereście z/s w Piorunce Plan początek Wykonanie koniec roku roku początek roku Ogółem koniec roku Wykonanie , , , , , , , , ,67 Trzynastka , , ,42 Pomoc zdrowotna, dodatki wiejskie i 100,00 50, , , ,84 mieszkaniowe ZUS 5 560, , , , , , , , ,79 Fundusz Pracy 800,00 600,00 496,24 400,00 400,00 295, , , ,74 ZFŚS , , ,60 Badania lekarskie 350,00 50,00 50,00 Materiały i wyposażenie 1 000, ,00 800,00 800, , ,00 33,80 Pomoce dydaktyczne 800,00 800, , , , , ,90 Pozostałe usługi 0,00 80,00 73,80 Szkolenia pracowników 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , ,56 Zatrudnienie w ramach godzin ponadwymiarowych nauczycieli 4,42 Plan str. 112 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

159 Na sfinansowanie tegoż zadania otrzymano dotację w kwocie zł. Pozostałą część tj ,31 zł pokryła gmina ze środków własnych. Plan ogółem: zł. W omawianym rozdziale wydatkowano także kwotę ,32 zł na pomoc socjalną dla uczniów szkół podstawowych klas I-III, V oraz uczniów klas II ponadgimnazjalnych, w formie zakupu podręczników szkolnych. Z pomocy skorzystało 203 uczniów z terenu całej Gminy, w tym sfinansowano 3 wyprawki szkolne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki w kwocie ,32 na ten cel otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w trakcie roku budżetowego. Plan: zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 251,97 zł W ramach powyższego rozdziału wydatkowane były środki w kwocie 251,97 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym: - Szkoły Podstawowej w Tyliczu 130,00 zł, - Szkoły Podstawowej nr 1 w Krynicy-Zdroju 68,75 zł, - Publicznego Gimnazjum w Krynicy-Zdroju 53,22 zł. DZIAŁ 900 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,66 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,50 zł W rozdziale tym mieszczą się głównie wydatki na zadania realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji dotyczące: 1) Prowadzenia bieżącej działalności wodno-ściekowej oraz funkcjonowania jednostki, w tym: a) zadania bieżące; plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,42 zł, b) zadania inwestycyjne (nie objęte programem); plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,87 zł 2) Realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,64 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zatrudnienia w ZWiK wyniósł 81 osób, z czego 75 pracowników było zatrudnionych na pełnym etacie, a 3 pracowników w wymiarze ½ etatu, 1 pra- Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 113

160 cownik w wymiarze 2/5 etatu, 2 pracowników w wymiarze ¼ etatu, ponadto jeden pracownik posiada dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu. Z powyższego ogólnego zatrudnienia 6 etatów przypada na tzw. Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Koszty wynagrodzenia tych osób zostały zakwalifikowane w ramach Programu wodnościekowego Gminy Krynica-Zdrój do kosztów projektu, w związku z czym stanowią koszty inwestycji współfinansowane z Funduszu Spójności. Wynagrodzenia pracowników Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan zł, zostały wykonane w kwocie ,92 zł. Szczegółowe wykonanie tych wydatków w podziale na rodzaje działalności przedstawia tabela na następnej stronie. Ponadto tytułem odpisu na ZFŚS pracowników przekazano kwotę ,66 zł, natomiast składka na PFRON wyniosła zł. Na ten cel zabezpieczone było łącznie na koniec roku zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan zł zostały wykonane w kwocie ,87 zł. Wydatki zaliczane do tej grupy dotyczą świadczeń należnych pracownikom na podstawie przepisów. W 2013 roku wydatki na te cele były realizowane w postaci świadczeń rzeczowych jak i ekwiwalentów pieniężnych, na które złożyły się m.in.: zakup odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych, mleka, okularów ochronnych, środków ochrony osobistej oraz ekwiwalenty i ryczałty za korzystanie z własnego sprzętu (samochodów), ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Łącznie wydatkowano kwotę ,52. Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r. (termin rozliczenia: ), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie 1.002,35 zł obciążył wydatki budżetu 2013 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu w 2014 r. str. 114 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

161 Wyszczególnienie Administracja Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki z tytułu wynagrodzeń poniesione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2013 roku w podziale na rodzaje działalności Ujęcia wody Sieć wodociągowa Oczyszczalnia ścieków Sieć kanalizacyjna Ogółem ZWIK JRP Ogółem ZWIK+JRP , , , , , , , , , , ,38 Jubilatki/odprawy , , , , , , ,88 "Trzynastka" , , , , , , , ,07 ZUS , , , , , , , ,36 Fundusz Pracy , , , , , , , ,98 Razem , , , , , , , ,79 Etaty 17, , ,65 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 115

162 Wydatki rzeczowe związane z działalnością ZWiK plan zł, wykonanie ,97 zł Wydatki ujęte w tej grupie obejmują wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności wodno-ściekowej oraz funkcjonowaniem jednostki, w tym: - zakup wodomierzy ,00 zł, - materiały eksploatacyjne oraz materiały do wykonywania napraw i remontów i usuwania awarii sieci ,82 zł, - odczynniki do neutralizacji osadu ściekowego oraz do laboratorium ,39 zł, - materiały do naprawy samochodów i sprzętu ciężkiego ,84 zł, - odbiór i transport osadu ściekowego oraz wywóz skratek ,25 zł, - remonty sprzętu i urządzeń, wykonanie wytycznych, drenaży, opłaty przyłączeniowe i wykonanie przyłączy ,54 zł, - badania techniczne, konserwacja i naprawa sprzętu, w tym głównie na oczyszczalni ścieków i ujęciu wody, urządzeń laboratoryjnych, technicznych i telekomunikacyjnych oraz samochodów i ciężkiego sprzętu ,10 zł, - badania wody, ścieków i osadu ściekowego ,74 zł, - energia (woda, gaz, prąd) ,51 zł, - paliwo do samochodów i pojazdów służbowych ,65 zł, - olej opałowy do ogrzewania ujęcia wody w Powroźniku i oczyszczalni ścieków ,52 zł, - wynajem sprzętu od MPGK, głównie do celów usuwania awarii ,14 zł, - wynajem pomieszczeń od MPGK ,78 zł, - usługi geodezyjne, poligraficzne i kartograficzne ,20 zł, - dzierżawy terenu, głównie pod zbiorniki wody (LZD, RZGW) ,03 zł, - użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Gminy Muszyna ,90 zł, - podatek od nieruchomości ,00 zł, z tego na rzecz: Gminy Krynica-Zdrój ,00 zł Gminy Muszyna ,00 zł - pozostałe podatki, opłaty i składki (podatek od środków transportowych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, koszty postępowania sądowego oraz opłata za korzystanie ze środowiska, która jest największą pozycją w tej kwocie gdyż stanowi ponad 75%) ,32 zł, - ubezpieczenie mienia ,00 zł, - ochrona mienia 3.070,00 zł, - wywóz i utylizacja śmieci 1.520,89 zł, - usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do Internetu ,44 zł, - opłaty pocztowe i kurierskie ,93 zł, - wyposażenie biur, drobny sprzęt biurowy, itp ,95 zł, - materiały biurowe 9.744,26 zł, - prenumerata literatury fachowej 2.165,57 zł, - usługi serwisowe i aktualizacje oprogramowania księgowego, kadrowego, programu do rozliczania sprzedaży ,35 zł, - szkolenia pracowników 7.025,00 zł, - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 5.828,69 zł, - obsługa prawna ,67 zł, - obsługa bankowa ,00 zł, ZWiK nie posiada własnej kasy pełną obsługę w tym zakresie wykonuje Bank Spółdzielczy. str.116 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

163 - środki czystości do sprzątania 4.204,51 zł, - badania okresowe pracowników 3.102,00 zł, - pozostałe drobne wydatki (ogłoszenia prasowe, udostępnienie danych METEO, usługi kominiarskie, itp.) 7.289,71 zł. Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r. (termin rozliczenia: ), nierozliczony podatek VAT w łącznej kwocie ,27 zł obciąża wydatki budżetu 2013 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu 2014 r. Wydatki inwestycyjne nie objęte programem wodno-ściekowym Wydatki te zostały wykonane w kwocie ,87 zł, z czego na zadania inwestycyjne ,87 zł i na zakupy inwestycyjne ,00 zł. Zadania inwestycyjne; Zakup zestawu hydroforowego wraz z wymianą galerii ,52 zł W ramach tego zadania poniesiono nakłady na zakup zestawu hydroforowego zamontowanego przy zbiorniku miejskim. Jednocześnie będzie on dostarczał wodę dla odbiorców górnej części ul. Polnej w Krynicy-Zdroju. Zestaw został zakupiony w firmie A-ZET D. Kozera Spółka z o.o. w Chorzowie. Dostawa i montaż lamp (dezynfekatora) UV ,00 zł W ramach tego zadania dokonano zakupu i poniesiono koszty związane z montażem lamp na ujęciu wody w Powroźniku. Celem zakupu było uzyskanie możliwości odkażania promieniami UV wody podawanej do sieci wodociągowej. Całość usługi wraz z urządzeniem zostały zakupione w firmie PROBIKO-AQUA spółka z o.o. w Swarzędzu. Wiercenie ogólnodostępnych studni głębinowych w miejscowościach Tylicz, Muszynka, Mochnaczka Niżna, Berest i Krynica-Zdrój 25,20 zł W ramach tego zadania wniesiono opłatę administracyjną za wypisy uproszczone z rejestru gruntów przeznaczone do wykonania dokumentacji projektowej. Opłaty dokonano w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Zakup dygestorium wraz z montażem ,60 zł Zakupu urządzenia laboratoryjnego dokonano w celu zapobiegania wydostawania się do atmosfery laboratorium szkodliwych substancji podczas wykonywania badań laboratoryjnych. Dygestorium zakupiono w Firmie LAWEK-PLAST z Bydgoszczy, która dokonała również montażu urządzenia. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Czyrna i Piorunka 4.013,74 zł Jest to kontynuacja rozpoczętego w 2008 roku zadania, na które w 2013 roku złożyły się nakłady na montaż szaf pomiarowych na kwotę 3.983,74 oraz uiszczenie opłaty sądowej tytułem dokonania odpisów z księgi wieczystej na kwotę 30,00 zł. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 117

164 Przebudowa przepompowni wody przy ul. Szkolnej w Krynicy-Zdroju 8,60 zł Kontynuacja rozpoczętego w roku 2012 zadania, na które w roku 2013 poniesiono nakłady na zakup dziennika budowy. Drobne zadania wykonane samodzielnie przez ZWiK 7.712,55 zł Pozycja obejmuje zadania inwestycyjne o mniejszych nakładach, np. rozbudowy krótkich odcinków instalacji na obszarze działania ZWiK. W ramach poniesionych wydatków dokonano rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Krynicy-Zdroju ul. Słotwińska. Wymienione wyżej wydatki zostały ujęte w kwotach netto. Z uwagi na fakt rozliczania podatku VAT za miesiąc grudzień 2013 r. w miesiącu styczniu 2014 r. (termin rozliczenia: ), podatek VAT w łącznej kwocie 3.253,66 zł obciąża wydatki inwestycyjne budżetu 2013 r. Powyższa kwota, w momencie rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie dochodem budżetu 2014 r. Zakupy inwestycyjne; zakup dostępu do programu LEX zł, zakup dmuchawy (stopnia sprężającego) 9.900,00 zł; celem zakupu było uniknięcie wysokich kosztów związanych z remontem starego urządzenia (nieopłacalny) pracującego w budynku dmuchaw na oczyszczalni ścieków, zakup redestylatora 4.300,00 zł; zakupu dokonano do laboratorium na oczyszczalni ścieków w miejsce uszkodzonego, który nie kwalifikował się do naprawy. Nakłady na inwestycje wykonywane poza Programem wodno-ściekowym Gminy Krynica-Zdrój zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki inwestycyjne w ramach Programu wodno-ściekowego Gminy Krynica- Zdrój plan zł, wykonanie ,64 zł Zakres programu obejmuje 15 zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach siedmiu kontraktów. Wszystkie zadania współfinansowane są z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr Projektu POIiŚ /08. Zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów od początku inwestycji przedstawia tabela na stronie następnej. str.118 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

165 ROZLICZENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU "PROGRAM WODNO-ŚCIEKOWY GMINY KRYNICA-ZDRÓJ" Nazwa inwestycji INWESTYCJE PROGRAMOWE Nakłady netto Razem rok 2013 Nakłady łączne narastające netto Kontrakt I ,38 0, ,38 zad.1 ul. HALNA - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dł. 890 mb, - wodociągu fi mb, fi mb ,66 0, ,66 zad.2 os. CEGIELNIA - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dł mb, - wodociągu fi mb, fi mb. zad.3 ul. Zdrojowa - przebudowa sieci wodociągowej Ø mb, Ø mb, Ø mb. zad.4 Tylicz, ul. Konf.Barskich - przebudowa sieci wodociągowej Ø mb, Ø mb, przyłącza 461 mb ,55 0, , ,87 0, , ,30 0, ,30 Kontrakt II , , ,81 Berest - Polany budowa sieci wodociągowej - dł mb, sieci kanalizacji san. dł mb, ujęcia i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni śc , , ,81 Kontrakt III ,07 0, ,07 zad. 1. Jakubik - Zieleniewskiego wymiana sieci wodoc. - dł mb i kanalizacyjnej dł. 4184,5 mb zad. 2. ul. Świdzińskiego wymiana sieci kanalizacji sanit.- na dł. 700 mb i kanalizacji opadowej na dł. 615,0 mb zad. 3. ul. Leśna wymiana sieci kanalizacji sanit. - na dł. 775 mb i kanalizacji opadowej na dł. 823,0 mb zad. 4. ul. Tysiąclecia i Jastrzębia wymiana sieci kanalizacji sanit. - na dł. 782 mb i kanalizacji opadowej na dł. 715,0 mb zad. 5. Tylicz ul. Pułaskiego i Wolności budowa sieci kanalizacji sanit. dł mb ,70 0, , ,36 0, , ,60 0, , ,13 0, , ,28 0, ,28 Kontrakt IV ,09 0, ,09 zad.1. ul. Słotwińska wymiana sieci wodociągowej na dł. 2067,5 mb, kanalizacji sanit. na dł. 1643,5 mb i kanalizacji opadowej na dł. 1311,0 mb zad.2. ul. Stara Droga wymiana sieci wodociągowej na dł. 3045,5 mb, kanalizacji sanit. na dł mb i kanalizacji opadowej na dł. 1084,5 mb ,02 0, , ,07 0, ,07 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 119

166 Kontrakt V ,64 0, ,64 wymiana kolektorów sanit. - dł mb ,64 0, ,64 Kontrakt VI ,62 0, ,62 Budowa SUW na Czarnym Potoku ,62 0, ,62 Kontrakt VII ,21 0, ,21 ul. Czarny Potok i Reymonta wymiana sieci wodociągowej na dł mb, kanalizacji sanit. na dł mb i kanalizacji opadowej na dł mb ,21 0, ,21 Ogółem Kontrakty (netto) , , ,82 Nadzory (inwestorski i autorski) , , ,03 Pozostałe wydatki programowe w tym: , , ,50 zarządzanie projektem , , ,51 zakup gruntu ,00 0, ,00 promocja , , ,99 RAZEM PROJEKT NETTO , , ,35 VAT , , ,51 PROJEKT - brutto , , ,86 Aby wypełnić wymogi wynikające z art. 5.2 Dyrektywy 91/271/EWG Rady Wspólnot Europejskich, za zgodą Ministerstwa Środowiska został poszerzony zakres robót polegający na przebudowie technologii nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Polanach i dostosowaniu do podwyższonego usuwania biogenów azotu i fosforu. Zadanie zostało rozpoczęte i zakończone w II półroczu 2013 r. Wartość robót montażowych wyniosła ,69 zł netto ,62 zł brutto. Oprócz kosztów inwestycyjnych (robót budowlanych), projekt przewiduje możliwość sfinansowania również innych kosztów, które zostały wykonane w 2013 r. w wielkościach przedstawionych poniżej: 1. Nadzór nad robotami budowlanymi Kontrakt II wartość 9.430,89 zł netto ,99 zł brutto. 2. Zarządzanie Projektem wartość ,21 zł. 3. Promocja wartość 9.225,00 zł. Jak wynika z opisu w 2013 roku zostały poniesione nakłady na realizację zadań inwestycyjnych (robót budowlanych) w łącznej kwocie ,69 zł netto. Podatek VAT w kwocie ,93 zł został odzyskany w trakcie roku. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym do dofinansowania z Funduszu Spójności, ponieważ jest podatkiem, który podlega rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Kwota VAT-u wydatkowana w ramach w/w kosztów inwestycyjnych, która nie została w ciągu roku odzyskana wynosi 550,85 zł. Wydatek ten został sfinansowany w całości ze środków własnych i będzie odzyskany w 2014 r. str.120 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

167 W rozdziale znajdują się również wydatki, których realizatorem był Urząd Miejski; Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,57 zł W 2013 r. przedmiotowa opłata wnoszona była po raz drugi. Uzależniona jest od wielkości opadów w danym okresie sprawozdawczym. Jak wynika z wyżej przedstawionych danych w 2013 r. wystąpiły na tym zadaniu oszczędności, które zostały przeznaczone na inne cele budżetowe. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł W rozdziale występują zadania związane z gospodarką odpadami. Od 1 lipca 2013 r. wszedł w życie nowy system gospodarowania odpadami. W celu obsługi administracyjnej systemu zatrudniono dwie osoby, w tym jedną od lipca, a drugą od września. Z tego tytułu poniesiono n/w koszty: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe , Trzynastka ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,93 Ogółem ,46 Na wydatki rzeczowe (podróże służbowe) przeznaczono kwotę 372,77 zł. W związku z powyższym, celem zabezpieczenia realizacji zadania, konieczne było stworzenie odpowiednich warunków, poprzez zakup: 1) serwera, dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zł, 2) licencji programu System Monitorowania Odpadów Komunalnych zł. Ponadto zakupiono: - worki na śmieci 5.516,55 zł, - kosze uliczne 7.567,04 zł, - pojemniki na odpady 7.799,98 zł. W I półroczu zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego dokonano wyboru oferty konsorcjum firm: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2013 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości ,47 zł. Zobowiązania za miesiące listopad i grudzień w wysokości ,34 zł uregulowano w 2014 r. W ramach porozumienia z Polskim Klubem Ekologicznym została przeprowadzona akcja edukacyjna w szkołach. Zakres obejmował przeprowadzenie w szkołach ankietyzacji, Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 121

168 dotyczącej selektywnego zbierania odpadów komunalnych w domach oraz niebezpieczeństw związanych ze spalaniem odpadów komunalnych jak również wprowadzonego nowego systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Koszt dofinansowania zł. Ponadto w rozdziale realizowano; w ramach umowy zawartej w dniu 04 lutego 2013 r. dotyczącej wspólnej realizacji programu usuwania opadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego w 2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Krynica-Zdrój a Powiatem Nowosądeckim, poniesiono wydatek za usunięcie w/w odpadów z terenu Gminy Krynicy-Zdroju w kwocie 6.421,46 zł; w związku z zamieszczeniem w prasie obwieszczenia Burmistrza Krynicy-Zdroju, dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Krynica-Zdrój na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , wydatkowano kwotę 561,27 zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,76 zł Na 2013 rok do obsługi szaletów planowano zatrudnienie na poziomie 2 etaty. Ostatecznie do obsługi zatrudnione zostały cztery osoby (wydłużony został czas otwarcia). Koszty wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,72 Ogółem ,52 W ramach środków przewidzianych na utrzymanie szaletów publicznych zł, wydatkowano ,58 zł, w tym: - zużycie gazu, energii elektrycznej i wody ,91 zł, - opłata za kanał i śmieci 3.002,05 zł, - środki czystości 7.477,30 zł, - przeglądy techniczne i kominiarskie 246 zł, - badania lekarskie 63 zł, - materiały do remontów 944,92 zł, - ubezpieczenie 50 zł, - zakup kas fiskalnych 3.173,40 zł. W rozdziale zaplanowana była także kwota zł na koszty wywozu śmieci na wysypisko odpadów komunalnych (I półrocze). Z tego tytułu wydano ,66 zł. Ponadto na wykonanie mioteł do sprzątania wydano zł oraz na zakup worków z nadrukiem na śmieci zł (I półrocze). str.122 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

169 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,20 zł Wydatki rozdziału dotyczą prac, które prowadzono w mieście w zakresie konserwacji i pielęgnacji zieleni, w tym także utrzymania rabat kwiatowych, trawników, zieleńcy oraz kwiatowych figur przestrzennych. Prace związane z utrzymaniem kwietników, klombów i waz kwiatowych, wykonywało wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum Firm Remigiusz Jazic Zakład Ogrodniczy Budowa i Konserwacja terenów zieleni z siedzibą w Krynicy-Zdroju - Lider Konsorcjum oraz Dominik Jazic P.U.H. DJ BIKE Partner Konsorcjum. Wartość usługi to zł. Drugim wykonawcą, którego zadaniem było obsadzenie kwiatami i całosezonowa pielęgnacja konstrukcji kwiatowych oraz pielęgnacja skarpy przy ul. Zdrojowej, była Firma Usługi w zakresie zieleni miejskiej Pani Maria Król, zam. Krynica-Zdrój, także wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt zadania ,95 zł. W obu przypadkach koszt zadania obejmował materiały wraz z robocizną i pielęgnacją w okresie całego sezonu. Na terenie Parku Zdrojowego prace związane z gospodarką leśną, czyli cięcia sanitarne, podsadzenia, pielęgnację i zabezpieczenie upraw leśnych oraz prace porządkowe, polegające na rozdrobnieniu oraz rozłożeniu na dnie lasu gałęzi i konarów pozostałych po cięciach sanitarnych wykonywała Firma Handlowo-Usługowa Kamil Świątkowski, Witowice Dolne. Na usługi te wydano kwotę ,28 zł. Pozostałe drobne zlecenia, w tym przetarcie drewna to kwota 1.771,20 zł. Do utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie miasta oraz w Parku wykorzystywano również pracowników komunalnych. Praca ich polegała głównie na cięciach pielęgnacyjnych drzew, koszeniu trawników oraz na odmładzaniu krzewów i żywopłotów. W związku z powyższym, wydatkowano kwotę ,28 zł na zakup sadzonek, nawozów, drobnego sprzętu, części zamiennych, paliwa, oleju, naprawy, konserwacje itp. Podane wyżej kwoty występują w wartościach brutto. W ramach rozdziału uzyskano zwrot podatku VAT, który zmniejsza poniesione wydatki o kwotę 4.760,68 zł. W okresie zimowym opiekę nad ptactwem wodnym z Parku Zdrojowego sprawował Pan Waldemar Witkowski z Mystkowa za kwotę zł. Nad pracami wykonywanymi w zakresie zieleni czuwa pracownik zatrudniony jako Leśnik. Koszty jego wynagrodzenia pokazuje poniższa tabela: Wyszczególnienie Początek roku Plan Koniec roku Wykonanie 4010 Wynagrodzenia osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,93 Ogółem ,81 Na wydatki rzeczowe leśnika wydano kwotę 5.541,66 zł, obejmującą: delegacje i ryczałt samochodowy oraz art. bhp. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 123

170 W rozdziale tym zostały również wydatkowane środki w kwocie zł na ekspertyzy dendrologiczne potrzebne do wydawania decyzji na usunięcie drzew, które wykonywała Pani Anna Szczocarz Pracownia Dendrologiczna AKD, Kraków. Poza tym wniesiono opłatę do Urzędu Miasta Krakowa za wydanie zezwolenia na leczenie 8 sztuk drzew pomników przyrody w Tyliczu 246 zł. W rozdziale swoje środki zaplanowały także sołectwa: Berest zł utrzymanie zieleni, wykorzystano zł Muszynka 4.698,66 zł utrzymanie zieleni oraz koszty eksploatacyjne do kosiarek, wykorzystano 4.011,70 zł Tylicz zł zakup kosiarki, wykorzystano zł. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Rok 2013 jest kolejnym, gdzie zabezpieczono środki na dofinansowanie przez Gminę zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Z tej formy skorzystało 31 gospodarstw domowych, 4 osoby zrezygnowały z dofinansowania, stąd niepełne wykorzystanie planu. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,19 zł W rozdziale występują wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego. Zaplanowane środki wykorzystano na następujące zadania. 1) Zużycie energii elektrycznej i konserwacja urządzeń energetycznych Na ten cel przeznaczono kwotę zł, z czego wydano ,57 zł z tego: - energia ,68 zł - konserwacja ,00 zł, - dzierżawa słupów ,66 zł, - dokumentacja przetargowa 2.338,23 zł. Wykonawcą w/w konserwacji oświetlenia ulicznego była Firma Instalatorstwo Elektryczne J. Żerulik z Krynicy-Zdrój wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 2) Uzupełnienia i modernizacje linii energetycznych Na w/w zadanie ostatecznie przeznaczono w budżecie kwotę zł (w tym środki sołeckie zł), z czego wydano ,62 zł. Wykonano następujące prace: Dobudowano oświetlenie uliczne ul. Pułaskiego w Tyliczu ,38 zł Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami oraz wykonanie kompletnego oświetlenia ulicznego ul. Pułaskiego w Tyliczu o dł. 560 m, tj. na odcinku od DW Barta w kierunku Tylicza. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju. str.124 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

171 Dobudowano oświetlenie uliczne w Piorunce ,00 zł Zadanie inwestycyjne polegało na postawieniu 5 szt. żelbetowych słupów oświetlenia ulicznego, montażu opraw oświetlenia ulicznego w ilości 5 szt. oraz montaż napowietrznej linii zasilającej o dł. 300 m. Zadanie w kwocie ,00 zł sfinansowane zostało ze środków sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju Dobudowano oświetlenie uliczne w Polanach 5.000,00 zł Zamontowano słup oświetlenia ulicznego, 2 kpl opraw oświetlenia ulicznego oraz z linią zasilającą o dł. 190 mb. Zadanie w kwocie 5.000,00 zł sfinansowane zostało ze środków sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego. Realizację zadania powierzono firmie: Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy-Zdroju za kwotę 3.373,55 zł, Handel-Usługi Elektryczne ROMAR za kwotę 1.626,45 zł. Modernizacja oświetlenia ulicznego 2.960,00 zł Zadanie polegało na wymianie 20 szt. zniszczonych kloszy oświetlenia ulicznego na następujących ulicach w Krynicy-Zdroju: ul. Źródlana, ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Tysiąclecia, ul. Dąbrowskiego i ul. Bulwary Dietla. Prace zrealizowała firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju. Dobudowano oświetlenie uliczne w Mochnaczce Niżnej 1.861,24 zł Zadanie polegało na montażu przewodów zasilających oświetlenie uliczne o dł. 80 mb oraz montażu oprawy oświetlenia ulicznego o mocy 150 W. Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczcyki z Krynicy-Zdroju. Dobudowano oświetlenie uliczne w Mochnaczce Niżnej 1.500,00 zł Zamontowano 3 kpl. opraw oświetlenia ulicznego o mocy 250W i 2 x 150W. Realizację zadania powierzono firmie Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki z Krynicy- Zdroju. Oświetlenie uliczne ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju 1.000,00 zł Zlecone prace dotyczyły wykonania mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500 dobudowanego oświetlenia ulicznego ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju na odcinku od ul. Zawodzie do ul. Szczawiczne. Powyższy zakres prac wykonała firma Usługi Geodezyjno Kartograficzne inż. Jan Hawran z Krynicy-Zdroju. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojowej w Krynicy-Zdroju 800,00 zł W ramach zleconych prac zamontowano halogen o mocy 150 W w celu doświetlenia przejścia dla pieszych. Prace zlecono firmie Handel-Usługi Elektryczne ROMAR s.c. z Krynicy-Zdroju. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 125

172 Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki w Krynicy-Zdroju 615,00 zł Zamontowano oprawę oświetlenia ulicznego. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik z Krynicy-Zdroju. Zakup materiałów i wyposażenia 1.171,00 zł Zakupiono farbę i drobne wyposażenie służące do malowania słupów oświetlenia ulicznego przez pracowników grupy komunalnej. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie 2.900,02 zł W ramach rozdziału sfinansowano zakup pojemników do selektywnej zbiórki szkła 2.900,02 zł. Rozdział plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie 3.999,52 zł Poniesione wydatki zostały poczynione w związku z realizowanym wspólnie z Powiatem Tarnowskim projektem pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Biała Tarnowska. W ramach porozumienia zostało opracowane studium wykonalności, dotyczące elektronicznego systemu ostrzegania powodziowego w zlewni Biała Tarnowska. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,47 zł W rozdziale tym występują głównie wydatki związane z utrzymaniem tzw. grup komunalnych, przez co rozumie się Stałą Grupę Komunalną i pracowników interwencyjnych, bądź robót publicznych. Koszty zatrudnienia pracowników przedstawia tabela poniżej. Wyszczególnienie Plan Początek Koniec roku roku Koszty Urzędu Dofinansowa nie PUP 4010 Wynagrodzenie osobowe , , , , , Trzynastka , , , , ZUS , , , , , Fundusz Pracy , , , , Fundusz Świadczeń Socjalnych Razem Wykonanie Wykonanie ogółem , , , , , , , , ,53 Wypłacono 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną. W ramach Stałej Grupy Komunalnej zatrudnionych było 20 pracowników Stałej Grupy Komunalnej oraz 4 osoby tzw. Pracowników interwencyjnych i 7 Pracowników robót publicznych. W 2013 r. podpisanych zostało 5 umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych, w tym; str.126 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

173 1) od r. do r. 7 pracowników, 2) od r. do r. 8 pracowników, 3) od r. do r. 7 pracowników, 4) od r. do r. 2 pracowników, 5) od r. do r. 5 pracowników. Zawierając umowy z PUP, Urząd Miejski został zobowiązany do zatrudnienia po zakończeniu programu robót publicznych co najmniej 30 % pracowników przez okres minimum 3 miesięcy. Oprócz środków na wynagrodzenia, w budżecie zabezpieczono łącznie kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w/w grup oraz na utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych. W dyspozycji Stałej Grupy Komunalnej, znajdowały się cztery samochody i ciągnik, stanowiące własność gminy. Są one wykorzystywane do obsługi technicznej i transportowej wszystkich grup pracowników oraz często też i innych jednostek organizacyjnych gminy. Pracownicy grup komunalnych wykorzystywani byli do wykonywania różnych zadań na terenie miasta i gminy. Wykaz zadań wykonanych przez pracowników komunalnych zamieszczono poniżej. Środki na wydatki rzeczowe zostały wykorzystane w następujący sposób: - świadczenia na rzecz pracowników (posiłki regeneracyjne, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, ekwiwalenty BHP, badania lekarskie) ,59 zł, - przeglądy oraz koszty eksploatacji pomieszczeń grup komunalnych 5.247,74 zł, - koszt sprzętu i wyposażenia (paliwo, części zamienne, ubezpieczenia, opłaty, naprawy i konserwacje sprzętu, zakup narzędzi, itp.) ,24 zł, - zakup oraz naprawy i konserwacja urządzeń komunalnych (np. ławki, barierki, kosze na śmieci itp.) ,43 zł, - energia ,28 zł. Razem ,28 zł W 2013 roku pracownicy wszystkich Grup Komunalnych, przepracowali łącznie godziny i wykonali następujące prace: Lp. Rodzaj zadania Ilość przepracowanych godzin 1. Sprzątanie i wywóz śmieci Akcja zima Koszenie trawników Transport pracowników i materiałów Wykonanie świątecznej dekoracji miasta oraz naprawa dekoracji Prace porządkowe w Parku Zdrojowym M O S I R - pomoc przy imprezach i drobne naprawy Szkolenia pracowników Czyszczenie, odmulanie studzienek kanalizacyjnych 112 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 127

174 10. Obsługa imprez (Festiwal, Forum) Obsługa fontann Roznoszenie decyzji podatkowych i informacji o wysokości opłaty za śmieci Remonty 13. Prace na rzecz szkół Zaplecze dla Stałej Grupy Komunalnej Drogi i chodniki Naprawa samochodów i maszyn Urządzenia komunalne Przystanki Tablice ogłoszeniowe Świetlice środowiskowe Prace w Parku Zdrojowym Mieszkanie socjalne w Muszynce Budynek Urzędu Miejskiego Biblioteka Publiczna Stary Ośrodek Zdrowia Muszla koncertowa Chodnik przy Pomniku Pułaskiego w Tyliczu 280 Ogółem: Eksploatacja fontann Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem fontann przeznaczono w budżecie kwotę zł, natomiast rzeczywiste wydatki wyniosły ,64 zł i obejmowały, koszty energii i materiałów do konserwacji fontann. Uzyskane oszczędności to skutek wyłączenia jednej fontanny z eksploatacji przez pewien okres, w związku z trwającym remontem. Ponadto w ramach omawianych wydatków poniesiono koszty kontynuowanego projektu pn. Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie osiedla Źródlana realizowanego z Funduszu Partnerstwa przez Zarząd Osiedla Źródlana. Przyznane na ten cel dofinansowanie to kwota zł, z czego w 2013 r. wykorzystano 4.499,97 zł. Ten sam Zarząd Osiedla pozyskał także w 2013 r. z Funduszu Partnerstwa kwotę zł (plan zł) na realizację projektu Zagospodarowanie źródełka Słoneczne. W ramach zadania wykonano altankę nad ujęciem wody, odnowiono murek przy ujęciu oraz zamontowano małą architekturę przez firmę Usługi Stolarskie B.Pacut z Krynicy- Zdroju. W ramach kontynuacji zadania w 2014 r. będzie wykonana tablica informacyjna o ujęciu. W rozdziale tym wystąpiły również wydatki związane z poborem opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych 2.346,05 zł. Plan: zł. 750 str.128 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

175 DZIAŁ 921 plan na początek roku zł plan na koniec roku ,10 zł, wykonanie ,79 zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł Środki tego rozdziału przeznaczone były na dotację dla Centrum Kultury oraz jego jednostek. Przyznaną dotację przekazano w całości w ratach miesięcznych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie zł W rozdziale tym występują środki, które przekazano tytułem dotacji dla Biblioteki Publicznej i jej Filii. Przyznaną dotację przekazano w ratach miesięcznych. Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku ,10 zł, wykonanie ,79 zł W ramach rozdziału zorganizowano następujące imprezy kulturalne: Imprezy kulturalne ,53 zł - Dzień Dziecka 1.005,16 zł - Koncert- Kazimierz Górecki 1.870,00 zł - Recital fortepianowy 1.000,00 zł - Koncert kolęd 2.000,00 zł - Organizacja wystawy Pozostają w naszej pamięci 5.000,00 zł - II Krynicka Wiosna Jazzowa ,00 zł - Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską 5.000,00 zł - Wielka Majówka 7.380,00 zł - Warsztaty teatralne dla młodzieży Gimnazjalnej 3.000,00 zł - Małopolskie Spotkania Taneczne 3.000,00 zł - Występ dzieci z zagranicy 4.202,00 zł - II Międzynarodowy Festiwal Chórów Cerkiewnych 5.000,00 zł - Letni Festiwal Muzyczny 6.000,00 zł - Światowy Dzień Inwalidy 1.800,00 zł - Koncert Hip Hop 4.266,90 zł - Konferencja Aktywni na Łemkowszczyźnie 2.000,00 zł - II Hubertus Krynicki - Pokaz ptaków drapieżnych 2.999,99 zł - Koncert Muzyki Cerkiewnej 2.500,00 zł - Koncert Muzyczny Stowarzyszenie Pogranicza 5.000,00 zł - Wystawa fotografii J. Balcewicza 1.080,00 zł - Koncerty i wieczernice dla seniorów 1.700,00 zł lecie Tylicza (w tym Fundusz sołecki zł) ,00 zł - imprezy integracyjne (Fundusz sołecki Mochnaczka Niżna) 4.784,48 zł - imprezy integracyjne (Fundusz sołecki Muszynka) 2.500,00 zł - Wieczornica w Czyrnej (Fundusz sołecki) 2.000,00 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 129

176 Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali: - Rozalia Krystyna Jarząbek 3.000,00 zł, - Grażyna Petryszak 3.000,00 zł, - Juliusz Jarończyk 3.000,00 zł. Nagrody zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XXXVI/272/09 Rady Miejskiej W Krynicy-Zdroju z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Burmistrza Krynicy-Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pozostałe wydatki ,56 zł - urządzenie miejsca dla potrzeb organizacji imprez w Mochnaczce Niżnej 6.645,00 zł - materiały niezbędne do remontu muszli 562,00 zł - zakup kwiatów, druk plakatów 1.563,40 zł - zabezpieczenie energii elektrycznej na koncerty 615,34 zł - ochrona podczas koncertów 516,60 zł - ogłoszenia (w tym o konkursie) 2.009,82 zł - monografia 3.000,00 zł - oprawa grawertonów 1.562,40 zł - opracowanie wniosku aplikacyjnego 4.305,00 zł W ramach rozdziału występowały także dwa zadania inwestycyjne; Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku ,10 zł, wykonanie zł W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia administracyjne dla planowanej budowy Parku Etnograficznego Centrum Dziedzictwa Łemkowskiego w Krynicy-Zdroju. Projekt przewiduje zagospodarowania terenu wraz z budynkiem recepcji i zaplecza technicznego, układem komunikacji pieszej i jezdnej (w tym parkingu) i infrastrukturą techniczną, budowę lub przeniesienie obiektów stanowiących eksponaty wystawowe (9 obiektów budowlanych) oraz budowę drewnianego ogrodzenia, budowę zadaszenia przy wejściu głównym, montaż elementów małej architektury oraz koncepcję rozbudowy parku o sąsiednie tereny. Projekt przewiduje, iż na wskazanym terenie będą gromadzone obiekty posiadające charakterystyczne cechy kultury i budownictwa lokalnego, w tym cechy unikalne dla architektury łemkowskiej. Projekt wraz z wnioskiem o dofinansowanie został złożony IV kwartale 2013 r. w ramach środków z funduszy norweskich i EOG. Wykonawcy zadania: Geodezja, Michał Łuszczewski z Krynicy-Zdroju pomiary i mapy zł Pracowania Projektowa Marek Tarko Nowy Sącz dokumentacja projektowa zł Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tyliczu plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,70 zł Remont obejmował wykonanie następujących robót: 1. Remont pomieszczeń poddasza wraz z klatką schodową roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie nadproży, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie str.130 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

177 renowacja tynków ścian i stropów, podłogi, posadzki, wod.-kan., biały montaż, instalacje elektryczne wymiana osprzętu. 2. Wymianę pokrycia dachu z blachy oraz instalacji odgromowej rozbiórkę starego pokrycia dachu z blachy, częściowa wymiana ołacenia dachu i desek czołowych, wykonanie nowego pokrycia z blachy płaskiej powlekanej, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wykonanie tynków i obróbek komina ponad połacią, montaż rynien i rur spustowych. 3. Docieplenie elewacji styropianem gr. 10 cm wyprawa z tynku cienkowarstwowego akrylowego 4. Wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej zewnętrznej demontaż starych okien i drzwi zewnętrznych, montaż nowych okien i drzwi zewnętrznych. 5. Izolację fundamentów. 6. Remont schodów i podestów zewnętrznych. Roboty wykonała Firma F.H.U.B Złocki, Robert Złocki, Kamionka Wielka, wyłoniona w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Roboty wykonywano w okresie r. Koszt wykonania remontu ,70 zł, w tym: - wkład własny Gminy ,73 zł - dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,97 zł. DZIAŁ 925 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł W ramach wydanej kwoty wykonano prace pielęgnacyjno-konserwatorskie przy 8 drzewach pomnikach przyrody rosnących w Tyliczu. Wykonawca Firma Garden Sp. z o.o., Tarnów za kwotę zł. Nadzór nad pracami sprawowała Pani Anna Szczocarz, Kraków, uprawniona do kierowania pracami przy obiektach zabytkowych zł. Kwotę 86,10 zł wydano na pamiątkową tablicę umieszczoną obok pomników przyrody w Tyliczu. Zadanie było dofinansowane z WFOSiGW w kwocie zł. DZIAŁ 926 plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, KULTURA FIZYCZNA wykonanie ,14 zł Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,72 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 131

178 W rozdziale tym zaplanowane były następujące zadania inwestycyjne: Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie potoku Czarny Potok i terenów przyległych Plan na początek roku zł Plan na koniec roku 0 zł, wykonanie 0 zł Ze względu na sytuację finansową w 2013 r. odstąpiono od realizacji zadania. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,09 zł W ramach zadania zostały wykonane prace polegające na modernizacji istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz na stworzeniu nowej bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy. Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznych w Parku sportoworekreacyjnym Czarny Potok oraz na placu przy ulicy Wiejskiej. Ponadto wykonano modernizację i rozbudowę oświetlenia w Parku sportowo-rekreacyjnym Czarny Potok, boiska przy ulicy Źródlanej oraz boiska w Tyliczu. W ramach środków opracowano również analizę prawno-finansową dla modelu PPP do projektu pod nazwą Budowa Aquaparku w Krynicy-Zdroju. Koszty w/w zadań: STARMAX, Marek Starczewski, Gdańsk urządzenia ,26 zł, ROMAR s.c., Krynica-Zdrój modernizacja oświetlenia ,83 zł, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego, Cieślak&Kordasiewicz s.j., Warszawa zł. Przebudowa toru saneczkowego oraz przebudowa tras do kolarstwa górskiego na Górze Parkowej dla potrzeb sportu kwalifikowanego wraz z budową obiektów infrastruktury towarzyszącej plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,88 zł Zadanie zostało zrealizowane w ramach aneksu do umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszym etapie wyłoniony w postępowaniu przetargowym Wykonawca Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski ze Złockiego wykonał remont toru saneczkowego naturalnego poprzez wykonanie robót ziemnych i utwardzenia mechanicznego gruntu (koszt ,88 zł), natomiast w drugim etapie Zakład Remontowo-Budowlany z Andrzejówki wykonał deskowanie toru naturalnego i częściowy remont band toru lodowego wraz z obiektami startowymi i infrastrukturą techniczną koszt zł. Wydatki w ramach Funduszy Sołeckich Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie 0 zł Zabezpieczone przez sołectwo Piorunka środki na utrzymanie i zagospodarowanie bazy sportowej nie zostały wykorzystane. Ponadto w rozdziale występuje wydatek stanowiący częściowy zwrot dotacji otrzymanej na Budowę Parku Sportowo-Rekreacyjnego na os. Czarny Potok, który wystąpił w wyniku końcowego rozliczenia zadania ,75 zł (w tym odsetki zł). Plan zł. str.132 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

179 Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,10 zł W tym rozdziale występuje kilka zadań; I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki bieżące: Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,74 zł Wydatki inwestycyjne: Plan na początek roku 0 zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,02 zł Koszty zatrudnienia: Plan Wykonanie Wyszczególnienie Początek roku Koniec roku 4010 Wynagrodzenie osobowe , Trzynastka , ZUS , Fundusz Pracy , Fundusz Świadczeń Socjalnych ,60 Razem ,24 Zatrudnienie wynosiło 5 pracowników administracji i 16 osób obsługi. W ramach funduszu płac wypłacono dwie nagrody jubileuszowe. 1. Wydatki rzeczowe związane z działalnością MOSiR obejmują; Wydatki rzeczowe administracji plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,27 zł materiały biurowe i czasopisma, wyposażenie ,72 zł usługi telekomunikacyjne 9.188,44 zł dostęp do internetu 1.166,04 zł koszty podróży służbowych oraz ryczałtu samochodowego ,74 zł usługi informatyczne, wykonanie serwisu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe ,21 zł szkolenia 3.663,70 zł zakup licencji 4.371,42 zł umowy zlecenia 2.400,00 zł zakupy związane z BHP 1.500,00 zł Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych lodowiska i sprzętu plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,29 zł Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 133

180 paliwo do rolby ,77 zł materiały techniczne i dodatkowe wyposażenie ,05 zł (plakaty, bilety, farby, żarówki, linie na lodowisko, szyby, gumowa wykładzina na lodowisko i inne drobne materiały, pleksa, uzupełnienie wyposażenia Siłowni - środki czystości ,25 zł usługi w zakresie przeglądów i bieżących konserwacji stadionu oraz sprzętu ,60 zł przeglądy: monitoringu, systemu przeciwpożarowego, sieci hydrantów i gaśnic, szczelności sprężarek chłodniczych, wentylacji kominowej, hydroforu, agregatów,szczelności gazu, pomiary instalacji elektrycznej, wymiana żarówek nad taflą lodową, malowanie linii na tafli, szlifowanie noży do rolby, usługi reklamowe, dyżur medyczny podczas ślizgawek, badania kontrolne instalacji elektrycznej i gazowej, usuwanie śniegu z dachu hali, wymiana freonu w agregacie,wymiana płytek na hali, malowanie trybun, wymiana oleju w agregacie usunięcie awarii, opłata za dozór techniczny, zabezpieczenie fizyczne ślizgawek, malowanie ścian na hali oraz prace remontowe, obsługa siłowni, nadzór nad kotłownia wymiana nagłośnienia na hali, remont siłowni, modernizacja systemu laserowego do pomiaru grubości lodu,). ubezpieczenie majątkowe ,81 zł opłaty do praw autorskich ZAIKS 5.166,00 zł remonty i naprawy: (remont generalny rolby, remont sprężarki w maszynowni, przeglądy klimatyzacji i systemu włamań ,81 zł wydatki związane z bhp pracowników obsługi lodowiska ,00 zł (posiłki regeneracyjne i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp) podatek od nieruchomości ,00 zł trwały zarząd i bezumowne korzystanie ,00 zł gospodarka odpadami komunalnymi 3.109,00 zł umowy zlecenia pracowników związanych z obsługą ślizgawek, szatni, w sezonie zimowym ,00 zł energia elektryczna ,90 zł woda ,41 zł kanał ,25 zł gaz ,44 zł Wydatki na utrzymanie boisk sportowych plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,58 zł Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego Źródlana ,04 zł (nadzór nad boiskiem, usługi sanitarne, paliwo do wykaszarki). Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego Czarny Potok ,11 zł (nadzór nad boiskiem,energia, paliwo do wykaszarki, piłki, siatki, toaleta przenośna). Wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych Orlik oraz lodowiska Biały Orlik ,43 zł (energia, kanał, woda, paliwo do odśnieżarki, materiały techniczne, trofil granulat). Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego w Tyliczu zł. str.134 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

181 Wydatki z tytułu zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,37 zł zakup wody dla zawodników usługi przewozowe zakwaterowanie i wyżywienie na rozgrywkach i obozach usługi sędziowskie, trenerskie, odnowa biologiczna usługi medyczne opłaty, składki i ubezpieczenia zlecenia dla trenerów drużyn młodzieżowych, ryczałty sędziowskie 415,64 zł ,35 zł 2.245,00 zł ,00 zł 9.500,00 zł 3.630,00 zł ,38 zł Wydatki na organizację imprez sportowych plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,99 zł W 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju zorganizował z Klubami Sportowymi z terenu Gminy Krynicy-Zdroju następujące imprezy sportowe dofinansowane ze środków gminnych; Lp. Nazwa Klubu Nazwa Imprezy Termin Kwota 1. KK SNOWBOARDU Puchar Polski w Snowboardcrossie 2. OOM 2013 Polska Olimpiada w Sportach Zimowych Saneczkarstwo 3. KK SNOWBOARDU Międzynarodowe Mistrzostwa Polski FIS w Snowboardcrossie 4. FIANCHETTO Turniej Szachowy Krynica-Zdrój OPEN luty LUKS JAS-POL Mistrzostwa Polski Juniorek w boksie LUKS JAS-POL Polish Open Kickboxing Cup G&G PROMOTION Maraton Rowerowy ,55 8. FISW Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 9. FISW XXIX Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich 10. LUKS JAS-POL Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów w Kickboxingu KTH Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie MOSiR Imprezy własne ,44 RAZEM ,99 Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 135

182 Wykaz zawodów sportowych zorganizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju w 2013 roku Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w koszykówce dziewcząt i chłopców Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Szkół Ponadgimnazjalnych w szachach dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w piłce siatkowej dziewcząt Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w koszykówce chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w unihokeju dziewcząt Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w unihokeju chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w piłce siatkowej chłopców Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w halowej piłce nożnej chłopców uczniów klas Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców uczniów klas IV i młodszych Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w piłce nożnej chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej dziewcząt Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w unihokeju dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej chłopców Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w indywidualnym i drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w indywidualnym i drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach dziewcząt i chłopców Gminne Mistrzostwa Gimnazjów w szachach dziewcząt i chłopców W zawodach międzyszkolnych w roku 2013 udział wzięło 798 uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Imprezy sportowe zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju w okresie wakacji turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów wyścigi kolarskie dla dzieci Niech się kręci turniej tenisowy dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki nożnej dla dorosłych str.136 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

183 wyścigi kolarskie dla Niech się kręci turniej tenisowy dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki siatkowej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów W wakacyjnych zawodach dla dzieci i młodzieży w roku 2013 udział wzięło 605 sportowców. 2. Wydatki na inwestycje plan na początek roku 0 zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,02 zł Zakupiono bieżnię treningową do Siłowni. Realizacja wydatków przez MOSiR w 2013 roku przebiegała planowo. W stosunku do planu na początek roku dokonano zmian w związku z zakupami inwestycyjnymi oraz szkoleniem drużyn sportowych. Niewykorzystane środki w wysokości ,24 były związane ze zobowiązaniami, które dotyczyły grudnia, a termin ich płatności przypadał na styczeń 2014 rok. II. Dofinansowanie działalności klubów sportowych Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,54 zł W ramach środków przeznaczonych na propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, za pośrednictwem klubów sportowych, wydatkowano następujące środki: Lp. Organizacja Wykorzystanie 1 Uczniowski Klub Sportowy Krynica KKT MOFO Klub Narciarski Gondola Klub Sportowy Zuber Krynica Klub Sportowy Przełęcz Tylicz Krynicki Klub Snowboardu UKS Dwójka Uczniowski Klub Sportowy Arcus LUKS JAS-POL Klub Sportowy Polany Berest * Klub Sportowy Źródlana Krynica-Zdrój Razem * w tym zł z Funduszu Sołeckiego Berestu na organizację wakacyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Polan i Berestu. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 137

184 Ponadto w ramach zadania pokryto koszty: ratrakowania tras biegowych zł, ratrakowania tras narciarskich zł, przeprowadzenie kontroli wykorzystania dotacji 600 zł, drobne zakupy i usługi 716,54 zł. III. Dotacja dla KTH Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie zł W ramach zadania dotację otrzymały dwa kluby: KTH KM przyznano dotację na bazie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zł oraz udzielono dotacji w kwocie zł klubowi 1928 KTH na podstawie Uchwały nr V/27/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krynicy-Zdroju w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. IV. Nagrody za wyniki sportowe Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie zł Nagrody w dziedzinie sportu zostały przyznane na podstawie uchwały nr V/28/11 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe. Nagrody uzyskali zawodnicy następujących klubów sportowych: Nazwa Klubu Sportowego Dyscyplina Liczba nagrodzonych Środki przyznane na nagrody KTH KM 20 Zagłębie Sosnowiec S.A. Hokej na lodzie SMS I PZHL Sosnowiec 1 Krynicki Klub Snowboardu Snowboard KN Gondola 4 Narciarstwo alpejskie KS NARCIARNIA UKS Arcus Taekwondo olimpijskie LUKS JAS-POL 15 Kick-boxing UKS ASTRA UMKS Parkowa Saneczkarstwo Razem str.138 Wykonanie budżetu za 2013 rok - wydatki

185 V. Realizacja programu Już pływam Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie ,80 zł W ramach tego rozdziału wydano kwotę ,80 zł na program pn. Już pływam (na początku roku planowano, że będzie to program Jeżdżę z głową ) realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim (który na ten cel przyznał dotacje w wysokości zł). Program dotyczył nauki pływania, zasad zachowania się basenach i akwenach wodnych, a skorzystali z niego uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju. Z programu skorzystało 45 uczniów. Na koszty składały się wydatki związane z wynajmem basenu, dowóz uczniów na basen oraz koszt wynagrodzenia instruktorów oraz opiekunów dzieci. VI. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Plan na początek roku zł Plan na koniec roku zł, wykonanie zł Sołectwo Mochnaczka Wyżna dokonało zakupu kosiarki spalinowej za kwotę zł na potrzeby utrzymania obiektu sportowego Orlik. Rozdział Rozdział plan na początek roku zł plan na koniec roku zł, wykonanie ,32 zł Powyższy rozdział zawiera wydatki, które poniesiono na realizację projektu pn. Aktywna Krynica, który w 50 % dofinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W projekcie wzięło udział 109 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Obejmował on 166 godz. zajęć pozalekcyjnych upowszechniających sporty zimowe. Poniesione koszty stanowiły: - wynajem obiektów i urządzeń ,68 zł, - obsługa instruktorska ,66 zł, - opieka wychowawców 5.139,98 zł, - transport zł. R O Z C H O D Y W 2013 r. przypadały do spłaty raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę ,12 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat, wszystkie należne raty zostały uregulowane w terminie. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki str. 139

186

187

188 INFORMACJA DODATKOWA Jak wspomniano we wstępie do uzasadnienia, ustawa o finansach publicznych obliguje również Burmistrza do przedłożenia Radzie oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, także sprawozdania samorządowych instytucji kultury z wykonania ich planów finansowych, informację o stanie mienia Gminy, oraz wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku określone dochody. Realizując powyższe postanowienia, Burmistrz Krynicy-Zdroju przedstawia w załączeniu, przedłożone przez instytucje kultury, tj. Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną, sprawozdania z realizacji planów finansowych, a w następnej kolejności w/w informację o stanie mienia i wykaz jednostek. Wykonanie budżetu za 2013 rok wydatki

189 GMINA KRYNICA-ZDRÓJ SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Krynica-Zdrój marzec 2014 r.

190 SPRAWOZDANIE z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2013 rok Centrum kultury w Krynicy-Zdroju Lp. Wyszczególnienie Plan na 20123r. Przychody Wskaźnik % I. Sprzedaż usług własnych , , II. Pozostałe przychody , , III. Zyski nadzwyczajne 934,29 934, OGÓŁEM , , I. SPRZEDAŻ USŁUG WŁASNYCH Plan roczny ,34 Wykonanie ,34 Wskaźnik - 100,00% z tego: -opłaty za zajęcia ,50 -sprzedaż imprez 4 400,00 -sprzedaż biletów ,12 -sprzedaż pozostałych usług ,72 II. POZOSTAŁE PRZYCHODY Plan roczny ,45 Wykonanie ,45 Wskaźnik - 100,00% z tego: - dotacje ,65 a) z budżetu Gminy Krynicy-Zdroju b) dotacje celowe , ,65 - Pozostałe przychody a) Sponsoring b)darowizny, sprzedaż środków trwałych pozostałe przychody , , ,36

191

192 1. Amortyzacja Plan roczny ,40 wykonanie ,40 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: 1.Amortyzacja sukcesywna od środków trwałych -naliczenie amortyzacji od środków trwałych za 2013 rok ,40 2. Zużycie materiałów i energii Plan roczny ,62 wykonanie ,62 wskaźnik 96,00 % z tego wydatkowano na: - zużycie materiałów biurowych ,95 - zużycie środków czystości 2 595,79 - czasopisma 236,09 - druki, wydawnictwa ,41 -zużycie paliwa ,96 -materiały do dekoracji sceny 6 589,87 -zużycie materiałów do remontów 3 648,43 -zużycie energii elektrycznej ,88 -woda i kanał ,41 -zużycie gazu ,47 -artykuły żywnościowe 3 258,54 -wyposażenie ,79 -pozostałe materiały ,03 Koszty naliczane są zgodnie z planem finansowym Centrum Kultury, niezbędne do realizowanych zadań. 3. Usługi obce Plan roczny ,26 wykonanie ,57 wskaźnik 99,0 0% z tego wydatkowano na: -usługi transportowe ,53 - usługi hotelarskie ,50 - usługi remontowe, konserwacyjne ,70 - usługi komunalne-nieczystości 5 593,89 -usługi telekomunikacyjne 8 919,56 -usługi ochroniarskie ,44 -usługi wynajem filmów ,22 -usługi pocztowe 5 145,40 -usługi bankowe 616,62 -usługi informatyczne 2 992,44 -usługi muzyczne orkiestra ,00

193 -usługi wynajmu sal koncertowych 4 581,75 -usługi konsumpcyjne ,29 -usługi koncertowe ,00 -usługi prawnicze ,50 -pozostałe usługi obce ,60 -usługi nagłośnieniowe,oświetlenia ,70 -usługi sprzątania ,43 Koszty naliczane zgodnie z podpisanymi umowami 4. Podatki i opłaty Plan roczny ,36 wykonanie ,36 wskaźnik 89,00 % z tego wydatkowano na: - podatek od nieruchomości ,00 -ZAIKS od projekcji filmowych 6 799,73 -ZAIKS od koncertów ,90 -ZAIKS od Orkiestry Zdrojowej ,15 -Pozostałe podatki i opłaty 2 147,58 Podatki zostały zapłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. 5. Wynagrodzenia Plan roczny ,00 wykonanie ,88 wskaźnik 99,00 % z tego wydatkowano na: -wynagrodzenia pracowników ,55 -wynagrodzenia umowy zlecenia ,93 -wynagrodzenia umowy o dzieło ,43 -honoraria instruktorów ,42 -wynagrodzenia orkiestra ,40 -pozostałe 3 516,15 Koszty na wynagrodzenia osobowe naliczane i realizowane są na podstawie obowiązujących regulaminów w Centrum Kultury. Wynagrodzenia bezosobowe i o dzieło w zależności od potrzeb. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Roczny plan ,88 wykonanie ,88 wskaźnik 99,00% z tego wydatkowano na: -ubezpieczenia społeczne pracowników ,38 -fundusz pracy ,27

194 -świadczenia urlopowe ,12 -świadczenia bhp 204,00 -szkolenia pracowników 3 666,01 -pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 1 414,10 Świadczenia naliczane były zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, BHP i świadczeniami urlopowymi 7. Koszty reprezentacji i reklamy Plan roczny ,04 wykonanie ,04 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: -reprezentacja i reklama skup ,04 -reprezentacja i reklama nskup 456,00 8. Pozostałe koszty Plan roczny ,10 wykonanie ,10 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: -krajowe podróże służbowe ,36 -ubezpieczenia OC i majątkowe 9 538,74 -ubezpieczenie samochodu 2 821,17 -inne koszty 3 693,83 9. Koszty finansowe Plan roczny ,41 wykonanie ,41 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na : -zapłacone odsetki od kredytów ,49 -zapłac. odsetki -nieterminowych zobowiązań 641,53 -naliczone odsetki od zobowiązań 7 583,37 -naliczone i zapłacone odsetki -budżet 149,00 -inne koszty finansowe 4 171, Pozostałe koszty operacyjne Plan roczny ,01 wykonanie 3 298,01 wskaźnik 100,00 % z tego wydatkowano na: - rozliczenie deklaracji VAT 3 298,01

195 I. Zobowiązania Zobowiązania ,28 z tego: rozrachunki z US z tyt.podatków Rozrachunki z ZUS pozostałe rozrachunki rozrachunki z dostawcami rozliczenie wynagrodzeń pozostałe rozrachunki z pracownikami odpis aktual. rozrachunki , , , , , , ,43 II. Należności Należności ,64 z tego: rozrachunki z odbiorcami rozrachunki z tytułu lokat rozrachunki z pracownikami , , ,88 Stan środków finansowych na początek roku w kasie ,42 zł -na koncie bankowym ,53 zł -rachunek bankowy lokat 7 762,96 zł -kredyty krótkoterminowe ,00 zł. -rachunek bankowy ZFŚS 64,89 zł -inne środki pieniężne 547,85 zł Stan środków finansowych na koniec roku w kasie 5 391,47 zł - na koncie bankowym ,72 zł -rachunek bankowy lokat 7 762,96 zł -kredyty krótkoterminowe ,00 zł -rachunek bankowy ZFŚS 64,89 zł -inne środki pieniężne 3 300,15 zł

196 KOSZTY CENTRUM KULTURY W KRYNICY-ZDROJU ZA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan na Wskaźniki % koszty Zobowiązania 2013 r. 4:3 5: Amortyzacja , , Zużycie materiałów i energii , , Usługi obce , , Podatki i opłaty , , Wynagrodzenia , , Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , Koszty reprezentacji i reklamy , , Pozostałe koszty , , Koszty finansowe , , Pozostałe koszty operacyjne 3 298, , Razem , , ,

197

198 Część I Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury prowadzi działalność statutową na terenie Miasta i Gminy Krynica Zdrój w zakresie realizacji : zajęć artystycznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, organizacji imprez kulturalnych w salach widowiskowych oraz w plenerze, administracji trzema budynkami : Centrum Kultury Siedlisko, Kinem Jaworzyna, Wiejskim Domem Kultury w Tyliczu, a do końca marca 2013 r. również Domem Polsko- Słowackim w Czyrnej, prowadzenia Kina Cyfrowego 3D Jaworzyna II oraz Galerii Sztuki Siedlisko, upowszechniania muzyki klasycznej poprzez zarządzanie Orkiestrą Zdrojową w Krynicy- Zdroju. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Kultury w 2013 roku obejmuje: 1. Kino Cyfrowe 3D Jaworzyna II 2. Galeria Sztuki Siedlisko w Krynicy-Zdroju 3. Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej 4. Orkiestra Zdrojowa 5. Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku 6. Zajęcia stałe artystyczno-edukacyjne. 7. Udział w konkursach, przeglądach i festiwalach 8. Kalendarz imprez Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury lub Urząd Miejski Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami 9. Działalność pozostała 9.1. Agrafka Kultury 9.2. Artystyczne Ferie w Uzdrowiskowym SPA Kuźnia talentów 9.3. Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży 9.4. Festiwal Majówkowy 9.5. Festiwal im. Jana Kiepury 2

199 1. Kino Cyfrowe 3D Jaworzyna II Stabilny i bardzo jasny obraz, duże nasycenie barw, zawsze ta sama jakość obrazu oraz krystalicznie czysty dźwięk Dolby Digital to cechy naszego kina. System kina cyfrowego polega na wyświetlaniu filmów nie z tradycyjnej taśmy 35mm, ale z serwera kinowego, którego technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji. System kina cyfrowego umożliwia również prezentowanie materiałów z innych źródeł, w tym z komputera i DVD. W ramach sieci można prezentować bezpośrednie transmije z Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy Teatru Balszoj w Moskwie. Ponadto transmitować można ważne wydarzenia Krakowa i Małopolski gale festiwalowe, spektakle teatralne czy operowe, a także ciekawe wydarzenia sportowe. Technologia cyfrowa daje praktycznie nieograniczone możliwości. Sala naszego kina wyposażona jest w: 50 wygodnych foteli, klimatyzację, system nagłośnienia DOLBY DIGITAL, nowy ekran perełkowy, podkładki dla najmłodszych widzów, monitoring. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku odbyło się seansów filmowych w których uczestniczyło widzów co daje niespełna 60 osób dziennie. Odbyło się 248 Seansów produkcji lub koprodukcji polskiej, które oglądnęło widzów. Wypożyczono 157 filmów w tym 20 produkcji lub koprodukcji polskiej. W technologii 3D wyświetlono 49 filmów. Odbyło się 26 premier. Organizowane były także seanse poza repertuarem dla grup zorganizowanych (szkoły, kolonie itp.). W Dniu Dziecka wyświetlane były jak co roku seanse filmowe dla najmłodszych. Foto: Sala Kina Cyfrowego 3D Jaworzyna II 3

200 2. Galeria Sztuki Siedlisko w Krynicy-Zdroju W 2013 roku w Biurze Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki SIEDLISKO można było obejrzeć 20 wystaw. Galeria prezentowała prace następujących artystów: 4-15 stycznia PRZEJŚCIA wystawa tkaniny artystycznej Maciej Strumiłło stycznia PRZETWORZENIA wystawa malarstwa, rzeźby i rysunku 1-14 lutego OLGA RUSZCZAK wystawa malarstwa lutego ZIMOWE OBLICZA KRYNICY 220 lat Uzdrowiska 7-15 marca POGADAĆ CHCĘ wystawa malarstwa Andrzej Słobodziński marca WYSTAWA MALARSTWA Maria Gawęda, Chrystian Prodanow, Lesław Kuźma i Wilhelm Zygmunt 4-15 kwietnia CHRISTIAN PRODANOW malarstwo kwietnia WYSTAWA MALARSTWA Roman Kędzierski 1-21 maja WYSTAWA POPLENEROWA NAWOJOWA 2013 Artyści z krakowskiego ZPAP maja KWIATY DLA KRYNICY wystawa malarstwa polskiego z kolekcji lek. med. Tadeusza Żelaznego oraz twórczości mgr. inż. Wernera Szczepanika 27 maja 20 czerwca PASTELE PODRÓŻ Czesław Gałużny 30 czerwca 3 lipca W BRĄZIE, OŁÓWKU I W KADRZE wystawa prac prof. Czesława Dźwigaja 4-14 lipca KRYNICKIE SEZONY KĄPIELOWE wystawa fotografii 8 sierpnia JAN SZUL wystawa malarstwa 19 września WYSTAWA KRYNICKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO 17 października ODCISNĘLI SWOJE PIĘTNO LUDZIE KRYNICY 220 lat Uzdrowiska 7 września MÓDLMY SIĘ fotografia prof. Grzegorza Kołodko 8-28 listopada ZA KULISAMI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO wystawa fotografii Jacka Balcewicza 29 listopada MAGIA KOLORU wystawa Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria "Pod Kasztanem" Foto: Galeria Sztuki Siedlisko 4

201 Od 29 sierpnia do końca roku można było również oglądać wystawę plenerową zorganizowaną przez Centrum Kultury na deptaku. Tytuł wystawy RZEŹBA W PLENERZE, autor Michał Batkiewicz. Foto: wystawa Rzeźba w plenerze Michał Batkiewicz 3. Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej Dom Polsko-Słowacki w Czyrnej był w użytkowaniu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju do końca marca 2013 roku. Od 01 stycznia do 31 marca 2013 r. odbyły się tam 4 wydarzenia: 30 stycznia Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, 7 lutego Zabawa karnawałowa dla dzieci, 9 marca Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 20 marca IV Spotkanie Pokoleniowe z Tradycją Wielkanocną. 4. Orkiestra Zdrojowa Orkiestra Zdrojowa koncertuje pięć dni w tygodniu (oprócz poniedziałków i wtorków) przez cały rok z miesięczną przerwą trwającą podczas Festiwalu im. Jana Kiepury i Forum Ekonomicznego. W sezonie letnim koncerty odbywały się w Muszli Koncertowej na Deptaku, w okresie jesiennozimowym z racji remontu Pijalni Głównej przeniesiono koncerty z Sali Koncertowej do Sali Balowej w Starym Domu Zdrojowym. Nie wniosło to żadnych zmian do harmonogramu, który wygląda następująco: 5

202 środa, czwartek godz piątek godz sobota, niedziela godz Orkiestra Zdrojowa występowała podczas wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury, a także przez inne jednostki z terenu naszej gminy. Wydarzeniami tymi były: Noworoczna Gala Wiedeńska Noc, Koncert upamiętniający 68 rocznicę wyzwolenia Krynicy, Karnawałowy Koncert Galowy Usta milczą, dusza śpiewa, koncerty w ramach Festiwalu Majówkowego: Niedziela w Wiedeńskim Nastroju, Poranek z Johannem Straussem, Muzyka Polskich Kompozytorów, Melodie Świata. Foto: Orkiestra Zdrojowa podczas koncertu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego 5. Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku 24 października 2012 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii naszego miasta. W tym dniu w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w ramach Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW). Urzeczywistnił się w ten sposób plan stworzenia w Krynicy-Zdroju instytucji, która w sposób systematyczny i zorganizowany wspiera aktywizację seniorów. Z oferty korzystają osoby, które po zakończeniu swojej aktywności zawodowej pragną pozostać czynne w różnorakich dziedzinach życia. Uniwersytet zapewnia im możliwość poszerzenia wiedzy, poznawania nowych ludzi, wymiany poglądów i doświadczeń, a także dbania o kondycję fizyczną. 6

203 Przez cały rok 2013 przy Centrum Kultury działał Krynicki Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Uniwersytet na koniec roku 2013 liczył ponad 120 słuchaczy. W ramach drugiego semestru roku akademickiego 2012/2013 oraz pierwszego semestru roku akademickiego 2013/2014 odbyły się następujące zajęcia: Zajęcia z języka angielskiego, Zajęcia z języka niemieckiego, Zajęcie z języka francuskiego, Zajęcia z języka rosyjskiego, Warsztaty literackie, Seminarium historyczno-literackie, Warsztaty z psychologiem, Pilates, Gimnastyka klasyczna, Gimnastyczna w basenie, Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, Nordic walking, Zajęcia informatyczne, Warsztaty Chłopska Szkoła Biznesu, Warsztaty z komunikacji interpersonalnej, Warsztaty-Prawo Konsumenckie, Warsztaty plastyczne, Konsultacje grupy redakcyjnej, Konsultacje grupy monitoringu drogowego. Ponadto odbyło się 16 wykładów o różnej tematyce: humanistycznej, ekologiczno-przyrodniczej, muzycznej oraz społecznej. Oprócz zajęć stacjonarnych w Krynicy-Zdroju odbyło się 7 wyjazdów edukacyjnych. Foto: Zajęcia Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) 7

204 6. Zajęcia Stałe artystyczno-edukacyjne. Przy Centrum Kultury działają zespoły i koła zainteresowań: Lp. Zajęcia stałe Prowadzący 1. Zespół Tańca Artystycznego Miniatury Małgorzata Malczak Honorata Barańska Ilość osób Ilość grup Zespół Tańca Artystycznego Rytmiks Zespół Tańca Break Dance Butterfly Koło Teatralne Centrum Berest ; Polany Zespół Tańca Nowoczesnego Let`s Dance Taniec Towarzyski dla dorosłych Marta Kakuba 15 1 Damian Sobolewski 16 2 Mariusz Kłapacz 50 5 Mirosław Haczek 20 1 Mirosław Haczek Zajęcia plastyczne Agata Broniszewska Koło Teatralne Centrum Berest oraz w Polanach Mariusz Kłapacz Studio Piosenki Maria Mazur Zajęcia dziennikarskie Łukasz Turek Zajęcia muzyczne Łukasz Turek Zajęcia komiksowe Łukasz Turek Zajęcia umuzykalniające Stanisław Mądry Zajęcia Wokalne Kryniccy Seniorzy Rozalia Jarząbek Zajęcia taneczno-teatralne Tomasz Berkowicz Zajęcia z tańca współczesnego Kinga Hajdasz Język hiszpański Aleksandra Maliniak Zajęcia z ceramiki Elżbieta Barciszewska- Kozioł Zajęcia z rzeźby i modelarstwa Adam Gancarski 1 1 ILOŚĆ UCZESTNIKÓW Ogółem w 2013 roku w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 450 osób. 8

205 7. Udział w konkursach, przeglądach i festiwalach Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Centrum Kultury reprezentowali także nasze miasto w różnego typu konkursach, festiwalach i występach: Zespół tańca breakdance BUTTERFLY : o KESEL DANCE CUP 2013 Bardejov, Słowcaja (II, III, III miejsce) Zespół taneczny LET S DANCE o III Festiwal Tańca Nowoczesnego w Starym Sączu o IX Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży PADDiM 2012 Uczestnicy ZAJĘĆ TEATRALNYCH: o IX Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży w Krynicy-Zdroju PADDiM 2013 GRAND PRIX o XVIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki, Stary Sącz 2013 o wystawienie sztuki Dziady cz. II, przedstawienia bożonarodzeniowe. Uczestnicy ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH: o Ogólnopolski konkurs plastyczny IKONY POPKULTURY Wrocław (kwalifikacja do wystawy) o ANIOŁY Pałac Młodzieży, Nowy Sącz (wyróżnienie) o MASKI AFRYKAŃSKIE Kraków o ZAPOMNIANY ANIOŁ Kraków o INNE SPOJRZENIE UNICEF Sosnowiec o Ogólnopolski konkurs plastyczny ETIOPIA Kraków o Międzynarodowy konkurs plastyczny MOJA PRZYGODA W MUZEUM Nowy Sącz o Ogólnopolski konkurs plastyczny TĘCZA Warszawa o III Międzynarodowy konkurs plastyczny PRZYRODA W KOLORACH Kraków o Ogólnopolski konkurs plastyczny NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA UNII EUROPEJSKIEJ Wrocław (II miejsce) o XXXV wojewódzki przegląd twórczości plastycznej placówek pozaszkolnych Pałac Młodzieży, Nowy Sącz o LABIRYNT WYOBRAŹNI Dąbrowa Górnicza Ponadto uczestnicy zajęć pozalekcyjnych aktywnie włączają się w organizację różnych koncertów i wydarzeń w Krynicy-Zdroju, biorą udział w dniach otwartych szkół, wyjeżdżają na warsztaty, nawiązują współpracę z podobnymi grupami z sąsiednich gmin. 9

206 8. Kalendarz imprez Imprezy zorganizowane przez Centrum Kultury lub Urząd Miejski. W 2013 roku Centrum Kultury zrealizowało wiele wydarzeń, koncertów oraz imprez okolicznościowych. Zgodnie z kalendarzem imprez były to: Noworoczna Gala Wiedeńska Noc Koncert w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy Karnawałowy Koncert Galowy Usta milczą, dusza śpiewa Koncert kolęd Zespołu Kryniccy Seniorzy Koncert dla Małych i Dużych Koncert Wiosenny Kiermasz Wielkanocny Obchody Święta 3-go Maja Koncert Galowy Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury PADDiM Koncert Laureatów PADDiM Koncert z okazji Dnia Dziecka: Mali Maszkowianie, Małe Łącko, Młodzieżowa Muzyka Podegrodzie Konferencja prasowa dot. Festiwalu im. Jana Kiepury Koncert Bajkowe Melodie Koncert Zakładowej Orkiestry Dętej Gedeon Richter Polska Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA Regionalny Przegląd Orkiestr OSP Koncert Zespołu Ustronie Wakacyjna ZUMBA Międzynarodowy Festiwal Wina i Smaku Koncert Zespołu z Serbii Gala Cygańska 47. Festiwal im. Jana Kiepury Koncert Zespołu Kropelka Dożynki gminne Zumba maraton Inauguracja roku akademickiego Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) Obchody Święta Kazimierza Puławskiego Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 10

207 Kiermasz prac dzieci Wykłady i prelekcje Krynickiego Uniwersytetu Otwartego (UTW) Koncert Budki Suflera w ramach Festiwalu Biegowego Koncert Mikołajkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury Koncert Sylwestrowy Zespół Cree Foto: Wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury 8.2. Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami We współpracy z innymi organizatorami kultury w Krynicy-Zdroju Centrum Kultury wzięło udział w takich wydarzeniach jak: 1. Rocznica wyzwolenia Krynicy 2. XII Regionalny Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych 3. NIECH SIĘ KRECI wyścig rowerowy dla dzieci 4. Krynicka Wiosna Jazzowa 5. Rocznica urodzin Jana Kiepury 6. Spotkajmy się u zdroju 7. Piknik rodzinny 8. Obchody Światowego Dnia Inwalidy 9. Diecezjalne mistrzostwa księży w tenisie ziemnym 10. Gra miejska 11. Ogólnopolska noc profilaktyki PaT 12. Świat pod Kyczerą 13. Obchody 650-lecia Tylicza 14. Piknik rodzinny w Mochnaczce 15. Festyn Rodzinny 11

208 16. Muzyczna Parasolka 17. Uroczystość nadania sztandaru OSP w Mochnaczce Niżnej 18. Prezentacja Porsche na deptaku 19. Wakacyjna ZUMBA 20. Spotkania przy fontannie 21. Parada smoków 22. Święto Dzieci Gór 23. Tylicki Festiwal Pogranicze 24. Bezpieczne wakacje Tylicz 25. Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego 26. Konferencja dot. profilaktyki 27. Międzynarodowe spotkanie historycznych pojazdów 28. Debata społeczna Policji 29. Kabaret pod Wyrwigroszem 30. Krynickie Spotkania z Kulturą Chrześcijańską 31. Hubertus Myśliwski Foto: Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami Ponadto Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju nagłośniło bezpłatnie ok. 140 wydarzeń, które odbywały się na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój. 12

209 9. Działalność pozostała 9.1. Agrafka Kultury W roku 2013 od stycznia do czerwca Centrum Kultury przeprowadziło cykl spotkań teleranków dla dzieci pod nazwą Agrafka Kultury. Spotkania Teleranki w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II zorganizowane były dla miłośników książki oraz filmu w wieku 7 9 lat. Podczas takich spotkań zapraszaliśmy dzieci do wspólnego czytania i odkrywania świata filmu. Za każdym razem dzieci miały okazję wysłuchania bajki, którą czytał specjalnie zaproszony do tego gość spotkania były to osoby znane w Krynicy. Po przeczytaniu bajki następowała projekcja filmu, a uczestnicy brali udział w konkursie plastycznym dotyczącym tematyki bajki (lub prowadzącego). Projekt, którego głównym założeniem było połączenie słuchowiska dla najmłodszych z projekcją filmu animowanego zdobył dużą ilość fanów Artystyczne Ferie w Uzdrowiskowym SPA Kuźnia talentów W okresie feryjnym organizowane były dodatkowe zajęcia pt.: Artystyczne Ferie w Uzdrowiskowym SPA Kuźnia talentów, w których oprócz dzieci i młodzieży z Gminy Krynica- Zdrój uczestniczyła młodzież przebywająca w tym czasie na wypoczynku. Ogółem w zajęciach tych uczestniczyło ponad 400 osób. Dzieci i młodzież mieli do wyboru następujące zajęcia: Pracownia Kreatywnego Malucha: zajęcia plastyczne, wyroby z masy solnej, rzeźba, batik; Bajkowa Szafa projekcje bajek w Kinie Cyfrowym 3D Jaworzyna II ; Zajęcia Taneczne: breakdance, breakdance popping, taniec nowoczesny (grupa Rytmiks oraz Let s Dance), taniec współczesny, balet (ZTA Miniatury ); Laboratorium Historii wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wycieczka do Muzeum Regionalnego w Muszynie; Art House wyprawa do Muzeum Nikifora. Foto: Ferie w Centrum Kultury 13

210 9.3. Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży W maju odbył się coroczny IX Przegląd Artystycznego Dorobku Dzieci i Młodzieży PADDiM Wzięło w nim udział ok. 350 uczestników. W jury PADDiM 2013 zasiadali: Anna Szerer-Totoś przewodnicząca, Agata Broniszewska, Honorata Barańska, Halina Pajda. Uczestnicy podzieleni na kategorie wiekowe konkurowali ze sobą w takich dziedzinach jak: taniec, piosenka, gra na instrumencie, recytacja, spektakl). Główne wyróżnienie Grand Prix otrzymało Koło Teatralne Centrum Berest za wkład w szerzenie edukacji teatralnej i innowacyjność Festiwal Majówkowy Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA impreza organizowana każdego roku z okazji długiego weekendu majowego kiedy natężenie turystów jest największe w tym okresie. Impreza trwa około tygodnia. Jest to Festiwal skierowany do osób w każdym wieku. Podczas Festiwalu odbywają się liczne koncerty znanych polskich zespołów, kabaretów oraz organizowane jest miasteczko zabaw dla dzieci wraz konkursami. Wieczorami Krynicki Deptak staje się miejscem największej dyskoteki na świeżym powietrzu. Festiwal jest reklamowany w lokalnych mediach. Podczas długiego weekendu majowego Krynicę odwiedza około 25 tysięcy osób. W dniach maja 2013 roku zorganizowany został Festiwal Majówkowy w Krynickim SPA 220 lat krynickiego Uzdrowiska. Festiwal obejmował również II Krynicki Festiwal Jazzowy oraz uroczystości 3 Majowe. W ciągu 5 dni na krynickim deptaku wystąpiły następujące zespoły oraz artyści: Zespół GetUp, Zespół SINGIN' BIRDS - uczestnicy programu MUST BE THE MUSIC, Zespoły Hip-Hop i Reggae: Studio Legal, Proforma, Shooma, Szpak, Wysoki Lot, Butterfly Crew (break dance), Dj Cichy oraz Dj Szyman Selecta, Kapela Góralska CIUPAGA, Orkiestra Zdrojowa. Ponadto w programie Festiwalu Majówkowego znalazły się takie atrakcje jak: Pokaz Mody Retro, Dyskoteki: Wiosenna Atmosfera znanych i lubianych standardów lat 70' 80' i 90' oraz Uzdrowiskowa Fiesta, Osada Rycerska obozowisko z czasów monarchii piastowskiej, 14

211 Otwarty Puchar Polski w kickboxingu, ZUMBA SPA Energetyzująca Porcja Wysiłku dla Przyjemności, Fabryka Endorfiny plac zabaw dla dzieci (i nie tylko) sumo, labirynt, paintball, BALET Miniatury vs Butterfly Crew półfinaliści program Got To Dance. Foto: Atrakcje festiwalu majówkowego 9.5. Festiwal im. Jana Kiepury 47 Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju odbywał się w dniach sierpnia 2013 r. Podczas tegorocznego Festiwalu Dyrektorem Artystycznym była Alicja Węgorzewska- Whiskerd. Festiwal otwierała Gala Verdiowska, organizowana z okazji 200-lecia obchodów urodzin Giuseppe Verdiego, podczas której wystąpiła śpiewająca mezzosopranem Alicja Węgorzewska-Whiskerd, jurorka programu Bitwa na głosy i autorka ścieżki dźwiękowej do Wiedźmina oraz sopranistka Joanna Moskowicz, laureatka nagrody specjalnej dla najlepszej polskiej śpiewaczki. Usłyszeć mogliśmy również dysponującego sopranem i tenorem Jacka Laszczkowskiego, występującego m.in. w Operze Królewskiej w Londynie i w Warszawskiej Operze Kameralnej, śpiewającego barytonem Leszka Skrlę, a także Orkiestrę Festiwalową pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. 11 sierpnia miało miejsce Violin Show Bogdan Kierejsza wirtuoz skrzypiec i kompozytor muzyki filmowej wraz z przyjaciółmi przedstawili nowoczesne aranżacje klasycznych utworów i połączenie różnych stylów: na gitarze elektrycznej Bartłomiej Grzanka, za perkusją Cezary Konrad, Filip Soyka bas, Daniel Wojsa perkusjonalia. 12 sierpnia zabrzmiała Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego. Zaśpiewali: Damian Aleksander (baryton), znany również z seriali telewizyjnych Klan i Lokatorzy oraz sopranistka Edyta Krzemień, związana z Teatrem Muzycznym Roma w Warszawie. Musical poprzedził występ duetu Classic Angelicus, 15

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2016 ROK Krynica-Zdrój marzec 2017 r. DOCHODY SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK UCHWAŁA NR........ 2012 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA... 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo