Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2013r., które obejmuje: 1) Załącznik nr 1 Wykonanie planowanych dochodów budżetu od r. do r. 2) Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu od r. do r. 3) Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013r. 4) Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r. 5) Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 6) Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r. 7) Załącznik nr 7 Część opisowa do wykonania budżetu za 2013 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 8) Załącznik nr 8 Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za 2013 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Adam Gliniak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Wykonanie planowanych dochodów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 356/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,43 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 8 979, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 979, , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 504, , Pozostałe odsetki 38,00 38, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , , Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Posostałe odsetki 152,00 259, Działalność usługowa 3 000, , Cmentarze 3 000, ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15,00 17, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 944,00 944, Wpływy z różnych dochodów 944,00 944, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 230, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 230, , Obrona narodowa 1 000,00 991, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 991, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 991, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 980, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 771, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 209,00 269,23

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 641, Wpływy z różnych opłat 149,00 149, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 891, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 2 355, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 5 603, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wplywy z różnych opłat 4 019, , Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 9 520, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Wpływy z różnych opłat 670,00 793, Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat 0,00 8, Pozostałe odsetki 14,00 14, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,24

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 420,00 533, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 177,00 180, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 162,00 162, Pozostałe odsetki 7,00 9, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8,00 8, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 10,00 4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,00 2, Gimnazja 1 308, ,12

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 229, , Pozostałe odsetki 3,00 5, Wpływy z różnych dochodów 75,00 75, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 1,00 1, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2,00 2, Pozostałe odsetki 2,00 2, Ochrona zdrowia 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500,00 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500, Pomoc społeczna , , Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 734,00 813, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 435, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,27

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 42,00 41, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 228,00 228, Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 000, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 74,00 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,06 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 576, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,78 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,04 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,47

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 981, , Wpływy z usług 9 243, , Pozostałe odsetki 5,00 5, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 3 528, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 991, ,60 Bieżące razem: , ,47 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,85 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,09 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 471, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 970, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Oświata i wychowanie 45,00 45, Szkoły podstawowe 45,00 45, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 45,00 45, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,35 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność 0,00 0,01 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,01 Majątkowe razem: , ,92 środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,45 Ogółem , ,39

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Wykonanie wydatków budżetu za 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 356/14 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2014r. Dział Rozdział & Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,00 wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , , Izby rolnicze 3 249, ,14 wydatki bieżące 3 249, , wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 249, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,17 wydatki bieżące , ,48 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , składki na ubezpieczenia społeczne 95,30 95, składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 85, składki na Fundusz Pracy 14,00 13, składki na Fundusz Pracy 13,00 12, wynagrodzenia bezosobowe 857,40 857, wynagrodzenia bezosobowe 9 900, , zakup materiałów i wyposażenia 664,00 663, zakup energii 753,00 752, zakup usług pozostałych 7 012, , zakup usług pozostałych 7 029, ,93 wydatki majątkowe , ,69

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,51 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 300, , zakup usług pozostałych 285,11 285, różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,71 wydatki bieżące , ,56 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 659, , wynagrodzenia bezosobowe 1 659, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,67 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , ,00 wydatki bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki , , Podatek od nieruchomości 5 479, , pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 615,00 615, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, ,38 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 4 201, ,06 wydatki bieżące 4 201, ,06

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz podatek od towarów i usług (VAT) 4 201, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia bezosobowe , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 500, ,90 wydatki bieżące 5 500, , zakup materiałów i wyposażenia 1 241,00 741, zakup usług pozostałych 4 259, , Cmentarze 3 000, ,00 wydatki bieżące 3 000, , zakup usług posostałych 3 000, , Pozostała działalność ,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,28 wydatki bieżące , ,28 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 212, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 207, , składki na Fundusz Pracy 1 319, , zakup materiałów i wyposażenia 3 331, , zakup energii 40,00 40, zakup usług pozostałych 5 635, , podróże służbowe krajowe 30,00 30, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 704, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 wydatki bieżące , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , zakup usług pozostałych 2 000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 wydatki bieżące , ,68

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 000, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 400, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 100, , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 173,00 172, różne opłaty i składki 8 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 670, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,90 wydatki majątkowe , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,85 wydatki bieżące , ,85 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370,00 370, wynagrodzenia bezosobowe 370,00 370, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,84

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz wydatki bieżące , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3 550, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 230, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,28 wydatki bieżące 1 230, ,28 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 726,00 725, wynagrodzenia osobowe pracowników 607,00 607, składki na ubezpieczenia społeczne 104,00 103, składki na Fundusz Pracy 15,00 14, zakup usług pozostałych 504,00 503, Obrona narodowa 1 056,00 991, Pozostałe wydatki obronne 1 056,00 991,11 wydatki bieżące 1 056,00 991, zakup materiałów i wyposażenia 985,00 976, zakup usług pozostałych 71,00 14, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,87 wydatki bieżące , ,67 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 3 971, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 8 049, , zakup usług pozostałych , ,03

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , różne opłaty i składki 8 069, ,00 wydatki majątkowe , ,20 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181,00 180, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,95 wydatki bieżące , , rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 9 600, , rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 064, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,35 wydatki bieżące , ,35 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , ,25

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 972, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 275, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 810, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 222,00 221, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 010, , podróże służbowe krajowe 2 946, , różne opłaty i składki 1 292, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,39 wydatki bieżące , ,39 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 717, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 039, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 781, , składki na Fundusz Pracy 1 183, , zakup materiałów i wyposażenia 2 238, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73,00 72, zakup energii 800,00 800, zakup usług remontowych 2 400, , zakup usług pozostałych 1 803, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 996, , Przedszkola , ,69 wydatki bieżące , ,69

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 380,00 0, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 868, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 325, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 588, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 600, , podróże służbowe krajowe 700,00 631, różne opłaty i składki 494,00 493, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 729, Gimnazja , ,58 wydatki bieżące , ,58 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 909, , zakup energii , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz zakup usług remontowych 3 580, , zakup usług zdrowotnych 1 910, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 884, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 800, , podróże służbowe krajowe 2 500, , różne opłaty i składki 2 549, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50,00 50, Dowożenie uczniów do szkół , ,03 wydatki bieżące , ,03 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , inne formy pomocy dla uczniów 560,00 364, składki na ubezpieczenia społeczne 7 937, , składki na Fundusz Pracy 312,00 248, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,54 wydatki bieżące , ,54 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,00 45, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 995, , wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , zakup materiałów i wyposażenia 8 250, , zakup usług remontowych 788,00 787, zakup usług zdrowotnych 253,00 253, zakup usług pozostałych 9 353, , podróże służbowe krajowe 317,00 316, różne opłaty i składki 83,00 83, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 120, ,37

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 410,00 410, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,38 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 7 986, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 5 117, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 369, , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,17 wydatki bieżące , ,17 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 237, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 672, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , Pozostała działalność 1 893, ,43 wydatki bieżące 1 893, ,43 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900,00 900, wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900, zakup materiałów i wyposażenia 993,00 992, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,90 wydatki bieżące , ,90 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 3 591, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych 600,00 600, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,98 wydatki bieżące , ,98 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 99,00 98, składki na ubezpieczenia społeczne 3 733, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 3 504, ,97

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 583,00 532, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 281, , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 480, Pozostała działalność 800,00 0,00 wydatki bieżące 800,00 0, zakup energii 800,00 0, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,44 wydatki bieżące , , zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze 4 071, ,04 wydatki bieżące 4 071, , świadczenia społeczne 4 071, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000, ,59 wydatki bieżące 6 000, , zakup materiałów i wyposażenia 83,00 82, zakup usług pozostałych 4 001, , podróże służbowe krajowe 46,00 46, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 870, , Wspieranie rodziny , ,33 wydatki bieżące , ,33 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 648,00 647, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 306, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 516, , składki na Fundusz Pracy 1 232, , zakup materiałów i wyposażenia 3 472, , podróże służbowe krajowe 3 800, ,63

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 904, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 230,00 230, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,25 wydatki bieżące , ,25 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 355, , świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 694, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 873,00 873, zakup materiałów i wyposażenia 2 657, , zakup usług pozostałych 1 132, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , Pozostałe odsetki 814,00 813, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 678,00 676, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 684, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,93 wydatki bieżące , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 42,00 41, składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , ,60

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz Dodatki mieszkaniowe , ,30 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , ,54 wydatki bieżące , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 228,00 228, świadczenia społeczne , , Regionalne ośrodki polityki społecznej 2 000, ,00 wydatki bieżące 2 000, , zakup usług pozostałych 2 000, , Ośrodki pomocy społecznej , ,83 wydatki bieżące , ,83 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 768, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 9 906, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 891,00 891, zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 564,00 563, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 348, , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 137, , podróże służbowe krajowe 7 700, , różne opłaty i składki 445,00 445,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 728, , Pozostała działalność , ,64 wydatki bieżące , ,64 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 922,00 922, świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników 922,00 922, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,10 wydatki bieżące , ,10 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 353,00 352, świadczenia społeczne 8 888, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 816, , składki na Fundusz Pracy 682,76 682, wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe 3 780, , zakup materiałów i wyposażenia 5 531, , zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 3 796, , różne opłaty i składki 200,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,29 wydatki bieżące , ,29 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 458, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 758,00 756,85

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 396, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 748, , Pomoc materialna dla uczniów , ,63 wydatki bieżące , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 wydatki bieżące 6 771, , różne opłaty i składki 6 771, ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,40 wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,40 wydatki majątkowe , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , Oczyszczanie miast i wsi , ,60 wydatki bieżące , ,60 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , składki na ubezpieczenia społeczne 2 178, , składki na Fundusz Pracy 10,00 9, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 6 977, , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,38 wydatki bieżące , ,53

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 811, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 673,00 672, składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na ubezpieczenia społeczne 1 957, , składki na Fundusz Pracy 1 161, , składki na Fundusz Pracy 206,00 202, zakup usług pozostałych 3 888, ,00 wydatki majątkowe , ,85 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 424, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 wydatki bieżące , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,61 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,45 wydatki bieżące , ,45 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 350, , wynagrodzenia bezosobowe 1 350, , zakup materiałów i wyposażenia 6 991, , zakup energii 5 000, , zakup usług remontowych 500,00 500,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki 6 099, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 298,00 298, zakup usług pozostałych , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,70 wydatki bieżące , ,70 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,13 wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28,00 27, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na ubezpieczenia społeczne 523,00 522, składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 92, składki na Fundusz Pracy 4 051, , składki na Fundusz Pracy 53,00 52, składki na Fundusz Pracy 10,00 9, wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe 5 851, , wynagrodzenia bezosobowe 1 033, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup materiałów i wyposażenia 1 911, , zakup materiałów i wyposażenia 338,00 337, zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 345,00 345, zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 7 790, , zakup usług pozostałych 1 375, ,57

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo