WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna, marzec 2014 r. 1

2 SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDNIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK 3 I.1 REALIZCJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK CZEŚĆ WSTĘPNA 3 I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA 5 I.2.1 Tabelaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2013 rok 5 I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2013 rok 17 I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2013 rok 29 I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczna w 2013 roku 30 I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku 31 I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku 32 I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2013 roku 33 I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2013 roku 33 I.3 CZĘŚĆ OPISOWA 36 I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok 36 I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok 47 I.4 STOPNIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 65 I.5 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 66 INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZNEJ ZA 2013 ROK 69 2

3 I. SPRAWOZDNIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK I.1 REALIZCJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK CZEŚĆ WSTĘPNA Budżet Gminy Tuczna na 2013 r. został przyjęty przez Radę Gminy Tuczna w dniu 31 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXII/122/12. Uchwała budżetowa była zmieniana dwunastokrotnie: sześciokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i sześciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Dochody budżetu Gminy Tuczna w 2013 r. wyniosły ,39 zł co stanowi 94,99 % planu rocznego, który wyniósł ,25 zł, w tym: Dochody bieżące wyniosły ,76 zł co stanowi 95,33 % zł planu wynoszącego ,25 zł. Dochody majątkowe wyniosły ,63 zł co stanowi 92,96 % planu wynoszącego ,- zł. Zestawienie dochodów z podziałem uwzględniającym główne źródła dochodów obrazuje wykres zamieszczony poniżej: Dochody budżetu Gminy Tuczna w 2013 roku 6,57% 12,67% 15,95% Dochody własne Subwencje 18,12% 46,68% Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje na zadania własne Środki pozyskane na programy i projekty unijne Wpływy uzyskane na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmowały: dochody własne ,10 zł stanowiąc 15,95 % dochodów ogółem; subwencje ,- zł stanowiące 46,69 % dochodów ogółem; dotacje celowe na zadania zlecone ,98 zł co stanowi 18,12 % dochodów ogółem; dotacje na zadania własne ,58 zł stanowiące 6,57 % dochodów ogółem; środki pozyskane na programy i projekty unijne ,73 zł stanowiące 12,67 % dochodów ogółem. 3

4 Jak widać największym źródłem dochodów są środki z budżetu państwa, przekazywane w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dotacje na zadania zlecone i własne co stanowiło 71,38 % uzyskanych dochodów. Natomiast jeśli chodzi o dochody własne, które obejmują m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły one 15,95 % wykonanych dochodów własnych. 4

5 I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I.2.1 Tabelaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2013 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % bieżące 750 Administracja publiczna % mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Kwalifikacja wojskowa % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Pozostałe zadania w zakresie kultury % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % bieżące % majątkowe 600 Transport i łączność % Drogi publiczne gminne % 5

6 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % majątkowe % Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo % Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi % 0920 Pozostałe odsetki % Pozostała działalność % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę % Dostarczanie wody % 0830 Wpływy z usług % 700 Gospodarka mieszkaniowa % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 6

7 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze % 0830 Wpływy z usług % 0920 Pozostałe odsetki Administracja publiczna , % Urzędy wojewódzkie % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,29 33,25% 0920 Pozostałe odsetki ,29 33,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % Ochotnicze straże pożarne % 0920 Pozostałe odsetki % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem % 7

8 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % 0310 Podatek od nieruchomości % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leśny % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych % Podatek od nieruchomości % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leśny % 0340 Podatek od środków transportowych % 0360 Podatek od spadków i darowizn % 0430 Wpływy z opłaty targowej % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw % 0690 Wpływy z różnych opłat % Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych % 758 Różne rozliczenia % 8

9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Różne rozliczenia finansowe % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % 801 Oświata i wychowanie % Szkoły podstawowe % 0920 Pozostałe odsetki , % Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych % gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych % Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % % % Wspieranie rodziny % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % % 9

10 Pozostałe odsetki % 0970 Wpływy z różnych dochodów % Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % % ,98% ,00% ,57% % % % % % Zasiłki stałe % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej % % % 0920 Pozostałe odsetki % 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze % 0830 Wpływy z usług % 10

11 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność % % 0920 Pozostałe odsetki ,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych % zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % % % % % % % % % % Gospodarka ściekowa i ochrona wód % 0830 Wpływy z usług % 0920 Pozostałe odsetki % Gospodarka odpadami % 11

12 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw % Oczyszczanie miast i wsi % Wpływy z usług % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska % 0690 Wpływy z różnych opłat % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Pozostałe zadania w zakresie kultury % 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % bieżące % % Rolnictwo i łowiectwo majątkowe Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % % % % % % Pozostała działalność % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami % % % 12

13 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 199 użytkowania wieczystego nieruchomości % 720 Informatyka % % Pozostała działalność % 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur % % 6669 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) % 758 Różne rozliczenia % Różne rozliczenia finansowe % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rodzaj zadania: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zlecone majątkowe % % % % % % % % Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % 010 Rolnictwo i łowiectwo bieżące % 13

14 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % % 750 Administracja publiczna % Urzędy wojewódzkie % Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % % % % % Ośrodki wsparcia % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej % % % % 14

15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % Pozostała działalność % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami % bieżące % majątkowe 852 Pomoc społeczna % Ośrodki wsparcia % 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami % majątkowe % Ogółem: , % 15

16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i % 16

17 I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2013 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Nazwa Plan Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie w % Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność % wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art Drogi publiczne gminne % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % Infrastruktura telekomunikacyjna % Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % % Informatyka % Pozostała działalność ,40% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Administracja publiczna % Kwalifikacja wojskowa % Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury % % % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia %

18 Rodzaj zadania: Wydatki razem: ,73% Własne Nazwa Plan Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie w % Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo % Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % % Izby rolnicze % Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę % Dostarczanie wody Podatek od nieruchomości Transport i łączność % Drogi publiczne gminne % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług pozostałych % Różne opłaty i składki % Gospodarka mieszkaniowa % Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,61% % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług pozostałych % Działalność usługowa ,72% Plany zagospodarowania przestrzennego % Zakup usług pozostałych % Administracja publiczna % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % % Zakup materiałów i wyposażenia % Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) %

19 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników % % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne % % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej % % % Podróże służbowe krajowe % Podróże służbowe zagraniczne % Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego % % % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % Różne opłaty i składki % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % Komendy wojewódzkie Policji % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy % Straż Graniczna % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy % Ochotnicze straże pożarne ,06% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób %

20 4010 fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % Podróże służbowe krajowe % Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych % % Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek % % % Oświata i wychowanie % Szkoły podstawowe % Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników % % % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % Zakup energii % Zakup usług remontowych %

21 Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej % % Podróże służbowe krajowe % Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników % % % % % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników % % % % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Gimnazja % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników % % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług zdrowotnych %

22 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej % % Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej % % Dowożenie uczniów do szkół % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup usług pozostałych % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne % Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Pozostała działalność % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % % Ochrona zdrowia % Zwalczanie narkomanii % Zakup materiałów i wyposażenia % Przeciwdziałanie alkoholizmowi % Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług pozostałych % Pomoc społeczna ,40%

23 85202 Domy pomocy społecznej ,99% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego % Ośrodki wsparcia ,52% Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych % Wspieranie rodziny ,97% Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,99% % Pozostałe odsetki % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,96% % % % % Świadczenia społeczne % Świadczenia społeczne % Dodatki mieszkaniowe % Świadczenia społeczne % Zasiłki stałe % Świadczenia społeczne % Ośrodki pomocy społecznej % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do 3027 wynagrodzeń % %

24 85220 Wydatki osobowe niezaliczone do 3029 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników % % % % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne % % % Składki na Fundusz Pracy % Składki na Fundusz Pracy % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych % Zakup usług pozostałych % Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % % % % Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych % % % Podatek od nieruchomości % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej % % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii %

25 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne % % Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe % Pozostała działalność ,45% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00% Świadczenia społeczne % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług pozostałych % Pozostałe odsetki % Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % Pozostała działalność % Wynagrodzenia bezosobowe % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup usług pozostałych % Zakup usług pozostałych % Edukacyjna opieka wychowawcza % Pomoc materialna dla uczniów % Stypendia dla uczniów % Inne formy pomocy dla uczniów % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,73% ,08% % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług pozostałych % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % Różne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Podatek od nieruchomości % Gospodarka odpadami ,45%

26 921 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne % % % Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług pozostałych % Podróże służbowe krajowe % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % Oczyszczanie miast i wsi ,66% Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług pozostałych % Schroniska dla zwierząt % Zakup usług pozostałych % Oświetlenie ulic, placów i dróg % Zakup energii % Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % Zakup usług pozostałych % Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne % % % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług pozostałych % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii % Zakup usług pozostałych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych % % Biblioteki % Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury % Kultura fizyczna % Zadania w zakresie kultury fizycznej ,59%

27 Rodzaj zadania: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia % Wydatki razem: ,22% Zlecone Nazwa Plan Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie w % Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo % wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art Pozostała działalność % Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego % % Zakup materiałów i wyposażenia % Różne opłaty i składki % Administracja publiczna % Urzędy wojewódzkie % Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne % % Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne % % % % Wynagrodzenia bezosobowe % Pomoc społeczna ,80% Ośrodki wsparcia ,33% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia %

28 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % , Świadczenia społeczne % Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy % Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne % % % % % % % % % % Składki na Fundusz Pracy % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność ,54% Świadczenia społeczne % Zakup materiałów i wyposażenia % Wydatki razem: % Wydatki razem: , %

29 I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2013 rok PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LP. PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % WYKONA NIA 1 Nadwyżka z lat ubiegłych Sprzedaż papierów wartościowych Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe, z tego: kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 952 Planowane do zaciągnięcia kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej % % Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe Spłaty pożyczek udzielonych Przychody z prywatyzacji majątku gminy Wolne środki Inne źródła Razem przychody % LP. ROZCHODY PLAN WYKONANIE % WYKONA NIA 1 Spłaty kredytów długoterminowych % 2 Spłaty pożyczek długoterminowych % 3 Pożyczki udzielone Wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej % Razem rozchody % 29

30 I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczna w 2013 roku Dział Rozdział Treść Kwota planowanej dotacji (w zł) Wykonanie % podmiotowej przedmiotowej celowej wykonania Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki % Pomoc finansowa Gminy Tuczna w realizacji projektu Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód lider projektu Powiat Parczewski Dotacje celowe dla Województwa Lubelskiego na udział własny w projekcie Wrota Lubelszczyzny % % Dotacje celowe dla Województwa Lubelskiego na udział własny w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion % Wsparcie Policji środki przeznaczone na fundusz wsparcia Policji % Wsparcie Straży Granicznej środki przeznaczone na fundusz wsparcia Straży Granicznej % Dotacje dla gminnych instytucji kultury % Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa jednostki , % Dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej Dotacja dla podmiotu prowadzącego inne formy wychowania przedszkolnego w Dąbrowicy Dużej % % Ogółem ,63 78,10% 30

31 I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa drogi gminnej w miejscowości Leniuszki Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Tuczna Wymiana kotła w remizie w Dąbrowicy Dużej Modernizacja łazienek w remizie w Dąbrowicy Dużej Modernizacja elewacji Domu Strażaka w Tucznej Modernizacja remizy OSP Matiaszówka - montaż drzwi % % % % % % % Modernizacja świetlicy OSP Międzyleś % Modernizacja świetlicy w Wiskach % Adaptacja budynku po szkole w Międzylesiu na potrzeby utworzenia środowiskowego domu samopomocy społecznej % Zakup altany ogrodowej % Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazanówce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Międzylesiu - POM Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozbitówce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wólce Zabłockiej i Wólce Zabłockiej Kolonii % % % % % Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukach % Ogółem % 31

32 I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Planowane wydatki w okresie realizacji projektu Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+9) % wykonania Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE 1 Wydatki bieżące razem: ,15% ,85 Program: POKL , ,71,34 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji Nazwa projektu: Twój los w twoich rękach 1.1 Razem wydatki: % r. 852, 85213, % r. 852, 85214, % r. 852, 85219, % Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 1.2 Nazwa projektu: Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczna Razem wydatki: % r % Program: POKL Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 1.2 Nazwa projektu: Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny Razem wydatki: ,20 88,30% 4 765, r ,30% 4 765, ,20 Ogółem x ,15% , , ,85 32

33 I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2013 roku Dział Rozdział Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów własnych Opis Stan środków na początku roku Dochody Wydatki Stan środków na koniec roku Plan Szkoła Podstawowa w Tucznej Wykonanie % wykonania 99.96% 87.01% 86.50% - I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania Bokinka Królewska Remont dróg na terenie sołectwa % Bokinka Pańska Razem sołectwo % Remont dróg na terenie sołectwa % Wytycznie drogi gminnej % Porządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej % Razem sołectwo % Choroszczynka Remont dróg na terenie sołectwa % 33

34 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej % Dąbrowica Duża Kalichowszczyzna Razem sołectwo % Remont dróg na terenie sołectwa % Zakup firan do sali w remizie OSP % Modernizacja łazienek w remizie OSP % Razem sołectwo % Zakup urządzeń do placu zabwa dla dzieci oraz wykonanie altany % Razem sołectwo % Leniuszki Budowa i remont dróg na terenie sołectwa % Matiaszówka Razem sołectwo % Remont garażu OSP % Razem sołectwo % Mazanówka Remont świetlicy wiejskiej % Międzyleś Razem sołectwo % Remont remizy OSP oraz wymiana okien % Zakup wyposażenia remizy OSP % Razem sołectwo % Międzyleś - POM Remont świetlicy wiejskiej % Razem sołectwo % Ogrodniki Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej % Razem sołectwo % Rozbitówka Remont świetlicy wiejskiej % Razem sołectwo % 34

35 Naprawa dróg na terenie sołectwa % Tuczna I Dofinansowanie remontu domu strażaka % Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego % Razem sołectwo % Naprawa dróg na terenie sołectwa % Tuczna II Dofinansowanie remontu domu strażaka % Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego % Razem sołectwo % Wiski Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy % Razem sołectwo % Władysławów Remont dróg gminnych na terenie sołectwa % Razem sołectwo % Wólka Zabłocka Remont świetlicy wiejskiej Wólka Zabłocka - Kolonia % Razem sołectwa % Remont dróg gminnych na terenie sołectwa % Żuki Remont świetlicy wiejskiej % Razem sołectwo % Razem Fundusz Sołecki % 35

36 I.3 CZĘŚĆ OPISOWA I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIANEGO Dochody bieżące Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- % zaplanowane dochody w wysokości 300,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2013 roku. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury uzyskano środki w wysokości 1.800,- zł dotacji udzielonej przez Powiat Bialski stanowiące 100,- % planowanych dochodów w ramach porozumienia dotyczącego organizacji XIII Edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Dochody majątkowe Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne pozyskano dotację ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości ,- zł na dofinansowanie rozbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, co stanowi 100% zaplanowanych środków. 36

37 RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dochody bieżące Dział 010 z tego: Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła kwota 4.793,34 zł co stanowi 290,51% rocznego Wpływy z różnych opłat tenuta dzierżawna 0750 wpłynęła kwota 3.883,34 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano kwotę 910,- zł. Dział 400 Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano kwotę 324,27 zł co stanowi 32,43% planu W Rozdziale Dostarczanie wody dochody z tytułu refakturowania wody dostarczanej najemcom. Odchylenie od planu wynika z mniejszego zużycia wody przez najemców. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęła kwota ,40 zł co stanowi 94,70 % planu rocznego z tego: Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 0470 plan 530,- zł natomiast wykonanie rocznego planu dochodów wyniosło 527,- zł. Z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych uzyskano kwotę ,20 zł co stanowi 93,41 % planu rocznego. Wpływy z usług świadczonych składnikami majątkowymi w kwocie 2.017,20 zł co stanowi 576,34 % planu rocznego. Plan obejmował dochody związane z wynajmem koparko-ładowarki. Odsetki od nieterminowych płatności czynszu plan 100,- zł, dochodów nie zrealizowano z powodu terminowych płatności czynszów. Dział 750 Administracja publiczna dochody wyniosły 648,81 zł co stanowi 30,04 % rocznego planu z tego: Kwota 17,05 zł to 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe 95% zostało przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 0920 wpływy osiągnięte z tytułu odsetek 631,76 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z braku środków na rachunkach bankowy, z których można byłoby założyć lokaty bankowe. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 11,57 zł co stanowi 57,85 % rocznego planu W Rozdziale Ochotnicze straże pożarne dochody z tytułu nieterminowych wpłat za zużytą energie elektryczną. Odchylenia od planu wynika, z mniejszych niż przewidywane, opóźnień we wpłatach. Dział 756 z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosły ,17 zł co stanowi 78,07 % planu rocznego 37

38 W Rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 0310 wyniosły ,- zł co stanowi 36,78 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z uwzględnienia w planie podatku od budowli związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, jednak ponieważ istnieją wątpliwości czy ten podatek gmina powinna uiszczać, a postępowanie sądowe w tej sprawie jest w toku, dochody nie zostały zrealizowane. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 0320 wyniosły ,- zł co stanowi 99,56 % planu rocznego. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w 0330 wyniosły ,60 zł co stanowi 98,73 % planu rocznego. Podatek od czynności cywilnoprawnych w 0500 wyniosły 900,- zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 0910 wyniosły 69,- zł. W Rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 0310 wyniosły ,78 zł co stanowi 88,39 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 0320 wyniosły ,63 zł, co stanowi 80,56 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z dosyć dużej kwoty zaległości na koniec roku (22.347,77 zł) oraz z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu. Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 0330 wyniosły ,43 zł stanowiąc 70,90 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z dosyć dużej kwoty zaległości na koniec roku (6.655,35 zł) oraz z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 0340 wyniosły 6.398,- zł co stanowi 97,98 % planu rocznego. Wpływy od spadków i darowizn 0360 uzyskano kwotę 3,323,- zł, co stanowi 47,47 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość. Wpływy z opłaty targowej 0430 osiągnęły wysokość 1.540,- -zł co stanowi 102,67 % planu rocznego. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 kwota ,- zł co stanowi 83,61 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość. Odsetki 0910 wyniosły 1.593,28 zł co stanowi 106,22 % planu rocznego. W Rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z opłaty skarbowej 0410 wyniosły 8.970,- zł stanowiąc 101,93 % planu rocznego. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęło ,62 zł stanowiąc 104,80 % planowanej na cały bieżący rok kwoty. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 0490 wyniosły 10,- zł, co stanowi 14,29 %. Niski wskaźnik wynika ze zmniejszenia ilości, w trakcie roku, podmiotów opłat. 38

39 Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 0690 uzyskano w wysokości 2,772 zł co stanowi 92,40 % planu. W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 wpłynęła kwota ,- zł stanowiąca 96,35 % planowanej kwoty rocznej. Udziały w PIT są istotnym składnikiem gminnych dochodów, dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 wpłynęła kwota 5.695,83 zł stanowiąca 103,56 % zakładanego planu rocznego. Przekazywane przez Urzędy Skarbowe środki związane są z rozliczeniami prowadzonymi z przedsiębiorstwami z terenu Gminy. Dział 758 Różne rozliczenia - dochody wyniosły ,84 zł stanowiąc 100,- % planowanych dochodów rocznych z tego: Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2013 r. otrzymano ,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanej kwoty rocznej. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawczą subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości ,- zł co stanowi 100,- % kwoty rocznej. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Dochody z tytułu zwrotu wydatków bieżących zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach funduszy sołeckich w wysokości ,84 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w wysokości ,- zł co stanowi dokładnie 100,00 % planu rocznego. Dział 801 Oświata i wychowanie z tego: Rozdział Szkoły podstawowe Odsetki od środków na rachunkach bankowych w 0920 wyniosły 2,38 zł. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych prowadzonych w oparciu o ustawę o systemie oświaty w 2400 wyniosły 739,73 zł co stanowi 99,96 % planu. Z tytułu dotacji na zadania własne osiągnięto kwotę w wysokości ,- zł stanowiącą 100,- % planu, w tym: Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Tucznej wpłynęła kwota ,- zł 39

40 Dział 852 Pomoc społeczna dochody wyniosły ,52 zł stanowiąc 100,23 % zakładanego planu rocznego z tego: Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości ,26 zł co stanowi 100,- % zaplanowanych dochodów, w tym: Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 2.207,52 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych dochodów. Dochody w kwocie 2.096,- zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 111,52 zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej w kwocie ,- zł, czyli 100,- % założonego rocznego. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej otrzymana dotacja w kwocie ,50 zł stanowi 100,- % planu rocznego. Dochody w wysokości ,20 zł to kwota uzyskana z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 6.156,54 zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej. Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości ,31 zł stanowiącą 106,41 % planu, w tym: Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości w 0920 w wysokości 2.192,28 zł, co stanowi 99,97% planu. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 0970 w wysokości 7.280,- zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w związku z czym Gmina osiągnęła dochód w 2360, w wysokości ,81 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 149,01 % planu rocznego. Dochody te wynikają z postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników dlatego też, nie jest możliwe prawidłowe oszacowanie wysokości środków, które zostaną osiągnięte w tym rozdziale. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kwota w wysokości ,83 zł, stanowiąca 86,09 % zakładanego planu rocznego w 0830, wpływy z usług opiekuńczych, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia, w ciągu roku, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i ponoszących częściową odpłatność za te usługi. Gmina osiągnęła dochód w 2360 w wysokości 361,66 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 241,11 % planu rocznego. Dochody wynikające z częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rozdział Pozostała działalność Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości w 0920 w wysokości 44,38 zł, co stanowi 98,62% planu. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 0970 w wysokości 200,- zł, co stanowi 100% planu. 40

41 Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości ,92 zł co stanowi 99,51 % planu, w tym: Rozdział Wspieranie rodziny zrealizowano dochody w kwocie ,50 zł i jest to 96,90% planu Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 5.668,40 zł, co stanowi 99,95 % zaplanowanych dochodów. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w kwocie ,72 zł, czyli 99,74 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych. Rozdział Zasiłki stałe wpłynęła dotacja w kwocie ,30 zł, czyli 99,84 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki stałe. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej otrzymana dotacja celowa w kwocie zł stanowiła 100,- % planu rocznego i przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Dofinansowanie obejmowało m.in. wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną. Rozdział Pozostała działalność wpłynęły środki w łącznej kwocie ,- zł stanowiące 100,- % rocznego planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości ,20 zł co stanowi 88,30 % zaplanowanych dochodów, w tym: Rozdział Pozostała działalność uzyskano 88,30 % dotacji w kwocie 105,188,20 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny. Odchylenie od planu spowodowane niższymi niż zaplanowane wydatkami na realizację w/w projektu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów uzyskano 87,88 % dotacji w kwocie ,08 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie, dla uczniów, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Niski współczynnik wykonania dochodów wynika z kryterium dochodowego, które ogranicza możliwość przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zwrócono dotację w wysokości ,92 zł. Dział 900 z tego: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły ,83 zł stanowiąc 94,23 % planowanych dochodów rocznych Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0830 Wpływy z usług zrealizowano plan w 92,27 %. Dochody w wysokości ,0 zł uzyskano z tytułu wpłat od mieszkańców związanych z odprowadzaniem odpadów płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków. Kwotę 0,08 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 41

42 Rozdział Gospodarka odpadami uzyskano dochody w 0490 w kwocie ,30 zł co stanowi 101,63 %. Jest to kwota opłat ponoszonych przez mieszkańców, za odbiór odpadów komunalnych. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi 0830 Wpływy z usług - osiągnięto dochody w kwocie 3.163,96 zł stanowiące 105,47 % planu. Dochody te zostały osiągnięte z tytułu wywozu nieczystości i odpadów stałych. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat, kwota 1.714,49 zł stanowiąca 63,50 % planu związana z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i stąd wynika odchylenie od planu. Dział 921 z tego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wyniosły 7.900,- zł stanowiąc 92,94 % Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 7.900,- zł, co daje 92,94 % planu, wpłynęła w 0960 z tytułu darowizn od podmiotów zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych oraz przeglądu pieśni patriotycznej. Dochody majątkowe Dochody majątkowe wyniosły ,63 zł, a plan ,- zł, w wyniku tego realizacja planu ukształtowała się na poziomie 91,45 %. z tego: Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości ,24,- zł co stanowi 100,08 % zaplanowanych dochodów, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: zaplanowano dochody i zrealizowano dochody w kwocie ,- zł. Dział 720 Informatyka Rozdział Pozostała działalność: zrealizowano dochody w kwocie 1.011,24 zł z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w roku 2012 na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: zaplanowano dochody i zrealizowano dochody w kwocie ,- zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem modernizacji świetlicy w Mazanówce. Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości ,65 zł stanowiącą 48,68 % planu, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 zaplanowano dochody w kwocie ,- zł, z czego wykonanie wyniosło ,65 zł co stanowi 75,06 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z nieuregulowania wszystkich należności z tytułu udziału w wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec roku zaległości wyniosły ,90 zł. 42

43 Rozdział Pozostała działalność zrealizowano dochody w 0770, w kwocie 4.315,- zł co stanowi 29,55 % planu. Były to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku nabywców na wystawione do sprzedaży składniki mienia komunalnego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zrealizowano dochody w wysokości ,- zł co stanowi 46,11 % planu. Były to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku nabywców na wystawione do sprzedaży składniki mienia komunalnego. Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 8.546,74 zł co stanowi 100,- % planu, w tym: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe. W 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowano dochody w wysokości 8.546,74 zł co stanowi 100,- % planu. 43

44 RODZAJ ZADANIA: ZLECONE Dochody bieżące W roku 2013 Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę ,98 zł co stanowi 98,02 % zaplanowanych rocznych środków. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości ,75 zł, która stanowi 100,00 % zaplanowanych rocznych środków Rozdział Pozostała działalność Wpłynęła kwota w wysokości ,75 zł. Dotacja ta związana jest z realizacją zadań nałożonych ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dział 750 Administracja publiczna zrealizowano wpływy wynoszące zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków Rozdział Urzędy wojewódzkie Wpłynęła kwota ,- -zł w wyniku tego realizacja rocznego planu rocznego wyniosła 100,00 %. Otrzymane środki pochodziły z LUW, a dotyczyły wykonywania przez Gminę bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpływy wyniosły 598,97 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zrealizowano dochody w wysokości 598,97 zł stanowiące 99,99 % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości ,26 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło % zaplanowanych środków Dotacje przekazane przez Wojewodę w łącznej kwocie ,26 zł zostały przekazane do GOPS w Tucznej celem realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, natomiast kwota ,- zł to środki przeznaczone na zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia Otrzymana kwota dotacji w wysokości ,- zł stanowi 37,51 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany był opóźnieniami w pracach budowlanych związanych z modernizacją budynku. Pozostałe środki były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ŚDS, które nie było możliwe z uwagi na nieukończenie modernizacji budynku. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Otrzymana kwota w wysokości ,06 zł stanowi 99,28 % planu rocznego. 44

45 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Otrzymano kwotę 3.376,80 zł co stanowi 92,77 % planu. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Otrzymano kwotę ,40 zł, co stanowi 97,45 % planu. Rozdział Pozostała działalność Otrzymano kwotę ,- zł, co stanowi 97,54 % planu. Dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i obsługę zasiłkobiorców. Dochody bieżące Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 100,- % zaplanowanych środków Rozdział Ośrodki wsparcia Otrzymana kwota dotacji w wysokości ,- zł stanowi 100,- % planu. Środki zostały przekazane na modernizację budynku byłej szkoły w Międzylesiu, w związku z przeznaczeniem tego budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy. 45

46 Mimo zadawalającego wykonania dochodów bieżących w 2013 roku, ponieważ wpływy osiągnęły kwotę ,12 zł nadal istnieją zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. W ewidencji księgowej Gminy wykazane są zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych od nieistniejącego już przedsiębiorstwa Tokpol II. Przedsiębiorstwo to ma obciążoną hipotekę za okres w wysokości ,- zł. Zaległości od osób prawnych z tytułu podatku: od nieruchomości wynoszą: rolnego 97,- zł, natomiast w podatku leśnym 2.286,30 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2013 r. naliczono odsetki w kwocie ,- zł Zaległości podatkowe posiadają także osoby fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły one kwotę ,94 zł, w tym należności zabezpieczone hipotecznie na kwotę ,50 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 3.182,82 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 322,- zł. Zaległości w podatku rolnym to kwota ,77 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 9.475,40 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 6.655,35 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.820,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. naliczono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie ,28 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wystawiono 242 upomnień na kwotę ,40 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 7.177,90 zł. W roku 2013 R Rada Gminy Tuczna zmniejszyła dochody budżetu o kwotę zł poprzez następujące narzędzia: 1. Obniżając górne stawki podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu co skutkowało spadkiem dochodów o kwotę w podatkach od osób prawnych ,- zł, natomiast od osób fizycznych ,84 zł. 2. Udzielając ulg i zwolnień: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota ,- zł, natomiast w podatku od nieruchomości oraz rolnym od osób prawnych wynoszą odpowiednio ,- zł oraz 175 zł. Inną formą pomocy dla podatników stosowaną przez Wójta Gminy Tuczna, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, są umorzenia zaległości podatkowych, które wyniosły w 2013 r ,- zł W świadczeniach z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą ,35 zł. Ogółem stan należności wymagalnych, na dzień 31 grudnia 2013 r., wynosił ,77 zł. 46

47 I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan ,- zł, z tego wykonano ,77 zł. Dział 600 Transport i łączność, plan ,- zł, wykonano w 100,- % kwotą ,37 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano środki w wysokości 4.164,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego w utrzymaniu trwałości projektu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ-Wschód, wydatkowano 4.163,60 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę ,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycję zrealizowano za kwotę ,24 zł wspólnie z Województwem Lubelskim Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano środki w wysokości 621,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego w utrzymaniu trwałości projektu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ- Wschód, wydatkowano 620,53 zł. Dział 720 Informatyka, plan ,- zł, wydatki wykonano w wysokości 3.215,66 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Pozostała działalność, ,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim, wydatków nie zrealizowano, ponieważ lider projektu nie przedłożył odpowiednich dokumentów. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział Pozostała działalność, 8.380,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach projektu pt. Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, wydatki wykonano kwotą 3.215,66 zł. Bardzo niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego że podmioty będące liderami w/w projektów nie realizowały projektów zgodnie z harmonogramami. 47

48 Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 280,- zł WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- %, zaplanowane dochody w wysokości 300,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2013 roku. Dział 921 WYDATKI BIEŻĄCE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.000,- zł, wydatkowano kwotę 3.848,24 zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 5.000,- zł na organizację XII Edycji Powiatowego Przeglądu Festiwalu Pieśni Patriotycznej, z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.930,74 zł 48

49 Zadania własne plan ,- zł wykonanie ,67 zł Dział 010 z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo plan w wysokości ,- zł, wykonanie ,57 zł. Rozdział Izby rolnicze zaplanowano wydatki w wysokości 9.257,- zł, natomiast zrealizowano plan w kwocie 8.619,37 zł. Składka za rok 2013 oraz rozliczenie roku Środki te stanowi kwota składki na Izby Rolnicze, która jest wyliczana jako 2 % dochodów z tytułu podatku rolnego. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan ,- zł zrealizowano w wysokości ,20 zł. Kwota ta stanowi wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków i dotyczy audytu przeprowadzonego w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan ,- zł, wydatków nie zrealizowano z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Dostarczanie wody zaplanowano kwotę ,- zł, wydatków nie zrealizowano ponieważ trwa postępowanie sądowe w sprawie ustalenie czy gmina powinna płacić sama sobie podatek od budowli związanych z dostarczaniem wody. Dział 600 Transport i łączność plan ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,62 zł. z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę ,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości ,57 zł. Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale składają się następujące pozycje: Zakup materiałów, planowano ,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości ,72 zł. Kwota została wydatkowana na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych, jak też na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki oraz ciągnika służących do utrzymania dróg gminnych. Zakup usług pozostałych plan w wysokości ,- zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie ,85 zł. Wydatki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów do naprawy dróg gminnych. Różne opłaty i składki, plan 7.700,- zł, wydatki w wysokości z; w celu uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę ,79 zł. WYDATKI BIEŻĄCE 49

50 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości ,- zł. Realizacja planu wyniosła ,79 zł i kształtowała się według następujących pozycji: Składki ZUS od wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło, plan 690,- zł, wykonanie 687,42 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, plan i wykonanie w wysokości 4.020,- zł. Zakup materiałów, plan ,- zł, wykonanie ,16 zł. Zakup energii elektrycznej zaplanowano 8.880,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.413,30 zł. Zakup usług pozostałych z planowanej kwoty 5.720,- zł zrealizowano wykonanie w wysokości 5.695,91 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym takie jak wyrysy, wypisy i mapy. Dział 710 Działalność usługowa, plan ,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 945,- zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano ,- zł, wydatkowano środki w wysokości 945,- zł, z przeznaczeniem na opracowanie map do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dział 750 Administracja publiczna plan ,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę ,21 zł WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale Rady Gmin plan wyniósł ,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie ,35 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plany w wysokości ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,60 zł i była to kwota przeznaczona na opłacenie diet radnym oraz sołtysom za udział w komisjach i sesjach. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 2.380,- zł, wydatkowano zaś środki w wysokości 2.374,75 zł. W rozdziale Urzędy Gmin zabezpieczono środki w wysokości ,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie ,09 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 3.270,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 3.269,50 zł, na zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie okularów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zaplanowano środki w wysokości ,- zł, natomiast realizacja wyniosła ,63 zł. Aby wypłacić dodatkowe wynagrodzenia roczne zabezpieczono kwotę ,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości ,43 zł. Kwotę ,- zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasa, z tego wydatkowano ,- zł Na opłacenie składek ZUS zakładu pracy zaplanowano ,- zł, wykonano zaś wydatki w kwocie ,42 zł. Składki na fundusz pracy zaplanowano w wysokości ,- zł, realizacja wyniosła natomiast 9.060,01 zł. Plan na wynagrodzenia bezosobowe wyniósł ,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości ,65 zł. Zakupy materiałów biurowych, opału, mebli i wyposażenia, artykułów remontowych plan ,- zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości ,20 zł. Na zakupy energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę ,- zł, a wydatki wyniosły 8.507,43 zł. Zakup usług zdrowotnych plan 2.450,- zł i wykonanie 2.207,- zł za badania okresowe pracowników. 50

51 W celu zakupu usług pozostałych zabezpieczono kwotę ,- zł z czego wydatkowano środki w wysokości ,39 zł. Zostały one wydatkowane, między innymi, na zakup usług informatycznych, obsługę prawną, prowizje bankowe, usługi pocztowe oraz transportowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.200,- zł, wykonanie 588,89 zł. Zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 4.480,- zł, a wykonanie wyniosło 3.757,99 zł. Na zakup usług do telefonii stacjonarnej zaplanowano środki w wysokości 4.200,- zł, z czego wydatki wyniosły 3.975,65 zł. Wydatki na krajowe podróże służbowe zaplanowano w wysokości ,- zł, wykonanie natomiast wyniosło ,16 zł. Wydatki na zagraniczne podróże służbowe zaplanowano w wysokości 1.940,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 1.938,14 zł. Różne opłaty i składki, plan 8.500,- zł, wykonanie 8.494,- zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości ,- zł. Na szkolenia pracowników została zabezpieczona kwota 6.500,- zł, a wykonanie wyniosło 5.385,60 zł. W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano ,- zł, a wykonanie wyniosło ,58 zł, za co zrealizowano następujące wydatki: Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.300,- zł i wykonanie 8.276,- zł. Zakup materiałów i wyposażenia, plan ,- zł, wydatkowano środki w wysokości ,76 zł, za które zakupiono artykuły służące promocji Gminy Tuczna. Na zakup energii elektrycznej zaplanowano 1.300,- zł, wydatkowano 1.275,35 zł W celu zakupu usług pozostałych zaplanowano ,- zł, wykonanie zaś wyniosło ,47 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na opracowanie biuletynów informacyjnych i ogłoszeń reklamowych promujących Gminę Tuczna oraz organizację imprez promujących gminę. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano 4.240,- zł, wykonano zaś wydatki na kwotę 4.068,19 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich w organizacjach zrzeszających gminy. WYDATKI MAJĄTKOWE W rozdziale Urzędy Gmin zabezpieczono środki w wysokości 8.000,- zł, na zakup oprogramowania na potrzeby urzędu, wydatków nie wykonano. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę ,70 zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na pomoc dla Funduszu Wsparcia Policji. W rozdziale Straż graniczna zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 2.000,- zł. W ramach tej kwoty zaplanowano udzielenie dotacji Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie na zakup paliwa do samochodów patrolujących, między innymi, teren Gminy Tuczna. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł ,- zł, a wykonanie ,70 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z następującym wyszczególnieniem: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 100,- zł, wydatków nie wykonano. 51

52 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę ,- zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wydatki w wysokości 7.360,- zł. Wynagrodzenia osobowe, plan w wysokości ,- zł, z czego wykonano wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami w wysokości ,62 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.468,- zł, wykonanie ,64 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan w kwocie 9.500,- zł, wykonanie 8.736,52 zł Składka na fundusz pracy, plan 1.432,- zł, wykonanie 1.183,12 zł. Wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano środki w wysokości 7.500,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 6.479,- zł na opłacenie umów zlecenie kierowców samochodów pożarniczych. W celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Tuczna zaplanowano kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z czego zakupiono paliwo, części do naprawy samochodów pożarniczych oraz opony, drobny sprzęt i umundurowanie, a także artykuły na potrzeby organizacji ćwiczeń zgrywających oraz zawodów sportowo-pożarniczych. Całość wydatków wyniosła ,07 zł. Zakup energii elektrycznej oraz wody, zabezpieczono środki w wysokości ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,95 zł. W celu realizacji zakupu usług zdrowotnych zaplanowano 830,- zł, z tego wydatkowano kwotę 825,- zł na badania okresowe. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości ,- zł, zrealizowano wydatki na kwotę ,46 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług transportowych, naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo pożarniczych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zaplanowano środki w kwocie 400,- zł celem zapewnienia kontaktu z kierowcą samochodu pożarniczego. Zrealizowano wydatki w wysokości 370,- zł. Podróże służbowe krajowe, plan 600,- zł, wydatki w kwocie 599,13 zł. Różne opłaty i składki, plan 4.722,- zł, opłacono składki ubezpieczeniowe na kwotę 3.882,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 1.140,- zł. W rozdziale Zarządzanie kryzysowe plan wyniósł 3.850,- zł, w tym rezerwy 3.850,- zł, wydatków nie zrealizowano. WYDATKI MAJĄTKOWE W rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł ,- zł, wydatkowano środki w wysokości ,19 zł na modernizację remiz OSP na terenie gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan ,- zł, wykonanie ,79 zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości ,- zł, a wykonanie wyniosło ,79 zł, kwota ,- zł to środki na prowizje związane ze zmianą harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu i rozpatrzenie wniosku natomiast ,79 zł to kwota, która została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tuczna. Dział 801 WYDATKI BIEŻĄCE Oświata i wychowanie, plan 3.615,317,- zł, wykonanie ,77 zł. 52

53 Rozdział Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości ,- zł z czego wykonano wydatki w na poziomie ,50 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan i wykonanie ,- zł. Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan ,- zł, wypłacono dodatki na kwotę ,87 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wypłacono ,66 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę ,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości ,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan ,- zł, opłacono składki w wysokości ,82 zł. Składki na fundusz pracy, plan ,- zł, opłacono składki w wysokości ,45 zł. Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia, plan w wysokości ,- zł zrealizowano w kwocie ,44 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłatę należności z tytułu umowy zlecenia palacza w sezonie grzewczym. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie ,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości ,37 zł, z czego zakupiono materiały i wyposażenie biurowe, olej opałowy, paliwo, węgiel, środki czystości oraz artykuły malarskie i budowlane. Zakup pomocy dydaktycznych, plan 300,- zł, zakupiono z tego pomoce dydaktyczne i książki za kwotę 214,33 zł. W celu zakupu energii zaplanowano kwotę ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,59 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz wody. Zakup usług remontowych, plan 7.150,- zł, wydatki w wysokości 7.146,30 zł. Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano środki w wysokości 490,- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych, wykonano wydatki w wysokości 490,- zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości ,- zł. Wykonanie wyniosło ,39 zł, z czego opłacono zakup usług informatycznych, transportowych, kominiarskich, konserwację gaśnic, naprawy instalacji elektrycznej, oraz sprzętu biurowego, usługi psychologa, a także prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.300,- zł wykonano w wysokości 1.160,26 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 1.060,- zł zrealizowano na poziomie 949,97 zł. Zaplanowano środki w wysokości 4.510,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 4.318,19 zł. Różne opłaty i składki, plan w wysokości 480,- zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia budynków i sprzętu, wykonano wydatki w wysokości 352,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie ,- zł, wykonanie ,26 Zabezpieczono środki w wysokości 1.625,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.624,- zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie ,40 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 4.360,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 4.180,34 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wypłacono ,58 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 5.666,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 5.665,10 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan ,- zł, opłacono składki w wysokości ,90 zł. Składki na fundusz pracy, plan 1.720,- zł, opłacono składki w wysokości 1.515,48 zł. 53

54 W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 6.200,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.151,- zł na zakup środków czystości i materiałów. Zakup energii elektrycznej, plan 600,- zł, wydatków nie wykonano. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 826,- zł. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie ,68 zł. Wydatki zaplanowano w celu udzielenia dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Dąbrowicy Dużej oraz udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS polegającego na utworzeniu punktu przedszkolnego na terenie Gmin Tuczna. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian w planie. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 9.135,- zł, wykonanie 8.881,52 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wypłacono zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.020,- zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.117,- zł, opłacono składki w wysokości 1.945,98 zł. Składki na fundusz pracy, plan 181,- zł, opłacono składki w wysokości 155,82 zł. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.450,- zł, wydatki 3.448,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 570,- zł Plan wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków POKL pt. Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczna wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuczna nr XXII/122/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. 14 listopada 2013 r. zmniejszono, uchwałą nr XXVIII/163/13, plan o kwotę 4.000,- zł, 21 listopada 2013 r. zarządzeniem nr 55/13 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, 31 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXX/169/13 zwiększono plan o kwotę 368,- zł Gimnazja zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wykonano wydatki w na poziomie ,85 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane zadania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan ,- zł, wypłacono dodatki na kwotę ,25 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wypłacono ,62 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę ,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości ,61 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan ,- zł, opłacono składki w wysokości ,79 zł. Składki na fundusz pracy, plan ,- zł, opłacono składki w wysokości ,59 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.890,- zł, wykonanie w wysokości 1.787,58 zł. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie ,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości ,62 zł, z czego zakupiono: olej opałowy, wyposażenie biurowe oraz środki czystości. Zakup energii, zaplanowano 9.750,- zł, z czego zrealizowano plan kwotą 7.715,94 zł. Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 350,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości ,- zł. Wykonanie ,65 zł, z czego opłacono, między innymi, koszty przeglądu gaśnic oraz kotła grzewczego. Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.250,- zł, wykonanie 1.247,16 zł. 54

55 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 600,- zł, wydatki w wysokości 555,50 zł. Zaplanowano środki w wysokości 1.550,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 1.549,54 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie ,- zł. Na szkolenia zaplanowano i wydatkowano kwotę 70,- zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę ,- zł z czego wykonano wydatki w wysokości ,62 zł. Całość wydatków zrealizowano w celu zapewnienia dojazdu dzieci do szkół, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5.645,- zł, opłacono składki w wysokości 5.130,- zł. Składki na fundusz pracy zaplanowano 320,- zł, z tego wydatkowano 294,- zł. Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, plan ,- zł, wykonanie w wysokości ,71 zł. Wydatki związane z dowożeniem, plan ,- zł, wykonanie ,91 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wyniósł 9.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatków nie wykonano. Rozdział Stołówki szkolne zaplanowano środki w wysokości ,- zł, natomiast wydatki wyniosły ,72 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego wypłacono ,19 zł. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 6.489,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 6.488,06 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan ,- zł, opłacono składki w wysokości ,61 zł. Składki na fundusz pracy, plan 1.250,- zł, opłacono składki w wysokości 1.137,53 zł. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 350,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 334,95 zł, z czego zakupiono środki czystości. W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 2.740,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.309,38 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup gazu oraz energii elektrycznej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.963,- zł przekazano odpis w wysokości 3.963,- zł. Zabezpieczono środki w wysokości 70,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników, wydatkowano 70,- zł. Rozdział Pozostał działalność, plan i wykonanie wyniosło ,- zł. Środki wydatkowano zgodnie z następującym wyszczególnieniem: Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 2.800,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan wyniósł ,- zł, z tego przekazano odpis w wysokości ,- zł Dział 851 WYDATKI BIEŻĄCE Ochrona zdrowia, plan ,- zł, wykonanie ,09 zł. Rozdział Przeciwdziałanie narkomani, plan 400,- zł, wydatkowano 353,- zł. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wyniósł ,- zł, natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie ,09 zgodnie z poniżej przedstawionym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie w wysokości 9.880,- zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 760,- zł, wykonano wydatki w kwocie 758,93 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.820,- zł, opłacono składki w wysokości 1.819,78 zł. 55

56 Dział 852 Wynagrodzenia bezosobowe, plan w wysokości 4.250,- zł wykonano w kwocie 3.734,38 zł. Środki przeznaczono na wydatki z tytułu badań osób uzależnionych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego, świetlicy środowiskowej, a także diet GKRPA. Zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 615,- zł Zakup usług pozostałych, zabezpieczono kwotę 5.675,- zł, natomiast realizacja wyniosła 5.380,- zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie wniosków do Sądu Rejonowego za wydanie opinii, konsultację, badania oraz udzielanie pomocy psychologicznej. WYDATKI BIEŻĄCE Pomoc społeczna, plan ,- zł, wykonanie ,36 zł z tego: Rozdział Domy pomocy społecznej, plan ,- zł, wydatki wykonano w wysokości ,89 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 7 podopiecznych GOPS Tuczna w DPS. Rozdział Ośrodki wsparcia, plan 2.000,- zł,. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego. Wydatków nie zrealizowano, ponieważ wszystkie prace zostały wykonane przez pensjonariuszy zakładu karnego w Zabłociu. Rozdział Wspieranie rodziny, zaplanowano środki w kwocie ,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości ,50 zł, z tego: Składki ZUS plan 4.100,- zł, wykonanie 3.924,75 zł. Składki na FP plan 540,- zł, wykonanie 520,38 zł Wynagrodzenie dla asystentów rodziny plan ,- zł, wykonanie ,37 zł. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby doposażenia świetlicy środowiskowej, plan i wykonanie ,- zł. Rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie plan 9.473,- zł, wykonanie 9.472,28 zł w tym: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan i wykonanie 7.280,- zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 2.193,- zł, wykonanie 2.192,28 zł. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.879,- zł, wydatkowano 7.875,92 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków własnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.671,- zł, wydatkowano 5.668,40 zł składki opłacano średnio za 12 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej EFS plan 2.208,- zł wydatkowano 2.207,52 zł składki opłacano średnio za 5 osób. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych plan ,- zł, wykonanie ,51 zł, z tego: ,- plan, wykonanie ,72 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla średnio 96 osób liczba świadczeń 481; ,- zł plan, wykonanie ,53 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, liczba świadczeń 97 dla 87 osób; ,- plan z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych i okresowych związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach. Wykonano wydatki w wysokości zł. Rozdział Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano kwotę 8.000,- zł, z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 7.962,90 zł 56

57 Rozdział Zasiłki stałe, plan ,- zł, wykonanie ,30 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 12 osób, wypłacono 134 świadczenia. Rozdział Ośrodki Pomocy Społecznej, plan ,- zł, wykonano w wysokości ,76 zł. Za kwotę tą zrealizowano następujące zadania: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 1.800,- zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan i wykonanie 1.200,- zł. Wynagrodzenia osobowe plan ,- zł, wykonanie ,60 zł na wynagrodzenie 3 etatów pracowników socjalnych, ½ etatu księgowej oraz kierownika GOPS. Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan ,- zł, wydatki w wysokości ,06 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan ,- zł, wykonanie ,87 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 4.354,- zł, wykonanie 4.353,48 zł. Składka ZUS plan ,- zł, wykonanie ,64 zł. Składka ZUS związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan ,- zł, wydatkowano ,40 zł. Składka na fundusz pracy plan 4.700,- zł, wykonanie 4.341,37 zł Składka na fundusz pracy związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 1.705,- zł, wydatkowano 1.704,16 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.396,- zł, wykonanie 3.200,- zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, plan ,- wykonanie ,24 zł. Badania okresowe plan 300,- zł, wykonanie 80,- zł. Zakup pozostałych usług plan ,- zł, wykonanie ,24 zł z wykorzystaniem na opłaty pocztowe, naprawę kserokopiarki, prenumeraty, prowizje bankowe. Zakup pozostałych usług związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan ,- zł, wydatkowano kwotę ,81 zł. Zakup usług dostępu do internetu plan 540,- zł, wykonanie 512,99 zł. Zakup usług telefonii komórkowej plan 1.000,- zł, wykonanie 821,71 zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1.100,- zł, wykonanie 990,13 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 7.700,- zł, wykonanie 7.690,10 zł. Podróże służbowe plan 3.500,- zł, wykonanie 2.858,75 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.607,- zł, wykonanie 5.606,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 2.188,- zł, wykonano wydatki w kwocie 2.187,86 zł. Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 490,- zł Szkolenie pracowników plan 1.500,- zł, wykonanie 1.470,- zł. Plan wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków EFS pt. Twój los w twoich rękach wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuczna nr XXII/122/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 13 maja 2013 r. Uchwałą nr XXIV/142/13 Rady Gminy Tuczna zmniejszono plan o kwotę 3.596,- zł. 27 sierpnia 2013 r. Uchwałą nr XXVI/155/13 Rada Gminy Tuczna plan wydatków zwiększono o kwotę 939,- zł. 31 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XXX/169/13 Rady Gminy Tuczna zwiększono plan o kwotę 8.000,- zł. Rozdział Mieszkania chronione, plan 5.700,- wykonano w wysokości 5.186,78 zł, środki zostały wydatkowane na zakup energii w mieszkaniu chronionym 4.780,58 zł oraz zakup materiałów 406,20 zł. 57

58 Rozdział Usługi opiekuńcze, plan w wysokości ,- wykonanie wyniosło ,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: Wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek plan ,- zł, wykonanie ,19 zł. Składka ZUS plan 7.500,- zł, wykonanie 7.237,84 zł. Składki na FP, plan 50,- zł, wydatków nie zrealizowano. Rozdział Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie ,60 zł. Zwrot nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego plan 200,- zł, wykonanie 200,- zł. Wydatki z przeznaczeniem na dożywianie 233 osób, oraz na wypłatę 31 zasiłków celowych z programu dożywianie. Plan ,- zł, wykonanie ,89 zł. Zakup materiałów, plan i wykonanie zł. Zakup energii plan 2.000,- zł, wydatkowano 1.736,53 zł. Zakup usług pozostałych, plan 200,- zł, wykonanie 196,80 zł. Odsetki od nienależnie pobranego dodatku plan 45,- zł, wykonanie 44,38 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział Ośrodki wsparcia, plan ,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości ,89 zł. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był opóźnieniami w pracach budowlanych przy modernizacji budynku po szkole w Międzylesiu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan ,- zł, z tego wykonano ,- zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny. Plan uchwalono 31 grudnia 2013 r. w wysokości ,- zł, wydatkowano środki w wysokości ,20 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia bezosobowe, plan ,- zł, wykonanie ,- zł. Zakup usług pozostałych, plan ,- zł, wykonanie ,20 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan ,- zł, z tego wykonano ,60 zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom zamieszkującym teren Gminy Tuczna zaplanowano środki w wysokości ,- zł, natomiast wykonanie wyniosło ,80 zł. Zrealizowano także inne formy pomocy dla uczniów, plan ,- zł, z tego wydatkowano ,- zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan ,- zł, wykonanie ,47 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości ,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości ,21 zł 58

59 Wynagrodzenia osobowe plan ,- zł, wykonanie zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 2.333,- zł, wydatkowano 2.332,86 z lk Składka ZUS plan ,- zł, wykonanie 9.603,33 zł. Składka na fundusz pracy plan 791,- zł, wykonanie 680,14 zł Zakup materiałów i wyposażenia, plan ,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości ,19 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup paliwa do zestawu asenizacyjnego. Na zakup energii elektrycznej zabezpieczono środki w wysokości ,- zł, wydatkowano kwotę ,17 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości 3.550,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 3.096,62 zł. Plan w wysokości 1.630,- zł zabezpieczono na zakup usług telefonii komórkowej, z tego wydatkowano kwotę 1.441,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentów oraz powiadomień alarmowych z przepompowni ścieków. Różne opłaty i składki, plan 30,- zł, wydatkowano 30,- zł na ubezpieczenie zestawu asenizacyjnego. Odpis na ZFŚS, plan i wykonanie 1.425,- zł. Rozdział Gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości ,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości ,98 zł Wynagrodzenia osobowe plan 9.880,- zł, wykonanie 7.835,43 zł na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zaplanowano 880,- zł, wydatkowano 802,- zł z tytułu inkasa za pobór opłat od mieszkańców. Składka ZUS plan 1.904,- zł, wykonanie 1.339,86 zł. Składka na fundusz pracy plan 261,- zł, wykonanie 191,97 zł Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.525,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.679,20 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości ,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 8.339,85 zł, zakupiono usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin. Plan na podróże służbowe krajowe wyniósł 877,- zł, z tego wydatkowano kwotę 493,67 zł. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 850,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z tego wykonano kwotę ,74 zł. W tej kwocie: Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200,- zł. Na zakup materiałów worków do wywozu nieczystości wydatkowano 338,02 zł z planowanych 350,- zł. Kwotę 8.876,72 zł, z planowanych 8.900,- zł, przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z wywozem nieczystości. Rozdział Schroniska dla zwierząt zaplanowano 4.300,- zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 4.096,56 zł z przeznaczeniem na odbiór i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan w wysokości ,- zł zrealizowano w kwocie ,56 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej wydatkowano ,71 zł oraz na konserwację urządzeń energetycznych wydatkowano ,85 zł. Niski poziom wykonania wynikał ze zmiany dostawcy energii elektrycznej, co spowodowało opóźnienia w rozliczeniach z faktycznie zużytą energię. Rozdział Pozostała działalność, plan 2.700,- zł zabezpieczono na realizację zadań związanych ochroną środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy, wykonano wydatki w wysokości 2.660,42 zł. 59

60 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan ,- zł, wykonanie ,29 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości ,- zł, natomiast wydatki wyniosły ,23 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.240,- zł, opłacono składki w wysokości 1.097,88 zł. Składki na fundusz pracy, plan 173,- zł, wykonanie 39,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie zaplanowano środki w wysokości ,- zł, wydatkowano ,98 zł. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 4.300,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.258,44 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 1.500,- zł, wykonano wydatki w wysokości 1.483,60,- zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan ,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie ,04 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło zaplanowano środki w wysokości 3.700,- zł, wydatkowano 1.076,- zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie ,94 zł. Za tę kwotę zostały zakupione materiały na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakup energii, plan w wysokości ,- zł został zrealizowany w kwocie ,21 zł. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz wody. Zakup usług pozostałych, plan ,- zł, wydatki wyniosły 3.614,89 zł. Rozdział Biblioteki, zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z czego przekazano dotację w kwocie ,38 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznej. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan ,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie ,64 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich. Dział 926 WYDATKI BIEŻĄCE Kultura fizyczna, plan ,- zł, wykonanie ,06 zł. W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości ,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie ,06 zł zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem: Składki ZUS zakładu pracy, plan 1.648,- zł, wydatkowano 1.384,42 zł. Składki na fundusz pracy, plan 171,- zł, wydatkowano 101,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan ,- zł na potrzeby organizacji zajęć sportowych mieszkańcom z terenu Gmin, wydatkowano kwotę ,57 zł. Zakup artykułów sportowych i pucharów na potrzeby organizacji turniejów i zawodów sportowych, plan 1.655,- zł, wykonanie 1.537,74 zł. 60

61 Wydatki na zadania zlecone Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę ,25 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości ,98 zł, z tego: Dział 010 WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo, plan ,25 zł, wykonanie ,75 zł. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości ,25,- zł, z czego zrealizowano ,75 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań: Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.000,- zł Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 513,50- zł, wykonanie 513,- zł. Zakup materiałów, plan i wykonanie 3.501,37 zł, za które zakupiono materiały biurowe. Różne opłaty i składki, plan i wykonanie ,38 zł. Całość kwoty została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolny. Dział 750 WYDATKI BIEŻĄCE Administracja publiczna, plan i wykonanie ,- zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości ,- zł, zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie ,- zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan i wykonanie 7.016,- zł. Składka na fundusz pracy, plan i wykonanie 1.186,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.850,- zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 599,- zł, wykonanie 598,67 zł, zobowiązania wymagalne nie występują. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 599,- zł, wykonanie 598,67 zł. Wydatki, w kwocie 511,50 zł zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za aktualizację rejestru wyborców. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek od umowy zlecenie opłacono w kwocie 87,47 zł. Dział 852 Pomoc społeczna, plan ,- wykonano wydatki w wysokości ,26 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział Ośrodki wsparcia, plan i wykonanie w kwocie ,- zł zrealizowano na potrzeby wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu. Rozdział świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie, plan ,- zł z tego wykonanie wyniosło ,06 zł, w tym: Wypłata świadczeń rodzinnych plan ,- zł, wykonanie planu w wysokości ,40 zł, z tego: na zasiłki rodzinne wydatkowano ,- dla ok. 205 rodzin wypłacono zasiłki, dodatki do zasiłków rodzinnych ,70 zł wypłacono dodatków, na zasiłki pielęgnacyjne ,- zł dla 56 osób, wypłacono 619 zasiłków, 61

62 świadczenia pielęgnacyjne ,70 zł, wypłacono 402 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy ,- zł, wypłacono 29 świadczeń, dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.800,- zł, wypłacono 48 świadczeń dla 8 osób. jednorazowa zapomoga ,- zł dla 27 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,- zł 648 świadczeń, Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne plan ,- zł, wykonanie ,74 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.419,- zł, wykonanie 1.418,40 zł. Składki ZUS za pracownika, oraz 9 osoby korzystającą ze świadczeń rodzinnych plan ,- zł, wykonanie ,93 zł. Składka na fundusz pracy plan 500,- zł wykonanie 467,92 zł. Zakup materiałów biurowych plan 1.500,- zł, wydatkowano 830,99 zł. Zakup pozostałych usług, prowizje bankowe itp. plan 1.300,- zł wykonanie 1.072,80 zł. Dostęp do Internetu plan 300,- zł, wykonanie 219,58 zł. Zakup usług telefonii komórkowej, plan 100,- zł, wykonanie 100,- zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 100,- zł, wykonanie 98,28 zł. Czynsz za lokal, plan 1.540,- zł, wykonanie 1.538,02 zł. Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 547,- zł. Szkolenia pracowników, zaplanowano i wydatkowano kwotę 240,- zł Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne plan 3.640,- zł wydatkowano 3.376,80 zł, składki opłacano za 5 osób. Rozdział Specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan ,- zł, wydatkowano ,40 zł, w tym: Składka ZUS plan 6.300,- zł, wykonanie 6.231,60 zł. Składka FP plan 400,- zł, wykonanie 287,48 zł. Na zapłatę wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek zaplanowano ,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości ,32 zł. Zakup usług pozostałych za usprawnianie psychofizyczne dziecka plan ,- zł, wykonanie zł. Rozdział Pozostała działalność plan ,- zł wykonano kwotą ,- zł z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 81 świadczeń na kwotę ,- zł przy planowanych ,- zł. Na zakup materiałów biurowych zaplanowano kwotę 560,- zł, z czego wydatkowano 480,- zł WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział Ośrodki wsparcia, plan i wykonanie w kwocie ,- zł zrealizowano na potrzeby modernizacji budynku po szkole w Międzylesiu w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. 62

63 Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za 2013 rok dochody wykonano w 94,99 %, a wydatki w 91,44 %. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Tuczna zostało zobrazowane na poniższym wykresie: , , , , , , , , ,39 Dochody Wydatki , ,00 Wydatki 0,00 plan Dochody wykonanie Dochody i wydatki realizowano planowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla zalegających wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Wydatki w wysokości ,03 zł oraz rozchody budżety w kwocie ,- zł, łącznie wyniosły ,03 zł. Niestety dochody zrealizowane w kwocie ,39 zł nie pozwoliły zbilansować budżetu, co spowodowało wystąpienie niedoboru środków w wysokości ,64 zł. Niedobór pokryto zaciągniętym kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskie Oddział Tuczna w wysokości ,42 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.597,07 zl. Dodatkowo rozdysponowano część subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2013 r. będącą dochodem roku 2014 w wysokości ,- zł oraz kwotę ,15 zł dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2013, które zostały zwrócone do końca stycznia 2014 r. Stan zadłużenia na początku roku 2013 wynosił zł, w tym: z tytułu kredytów ,- zł z tytułu pożyczek ,- zł 63

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/22/14 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo