Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w Rolnictwo i łowiectwo , ,83 97,97% 4 475,00 0, Melioracje wodne , ,00 85,71% 0,00 0, wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 80,00% , ,00 100,00% 1009 Spółki wodne ,44 96,15% 0,00 0, Różne opłaty i składki ,44 96,15% 1030 Izby rolnicze , ,00 79,29% 4 475,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 79,29% 4 475, Pozostała działalność , ,39 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 950, ,19 100,00% 4260 Zakup energii 596,58 596,58 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,62 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 99,99% 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 99,99% 0,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 99,99% Transport i łączność , ,22 94,34% 5 184,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,22 74,14% 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,66 78,67% 4300 Zakup usług pozostałych 200 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 64,31% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 86,10% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 86,10% Drogi publiczne gminne , ,24 94,57% 5 184,00 0, Zakup usług remontowych , ,87 85,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 99,99% 5 184, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 98,57% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00% 0,00 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 1

2 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2013 r. w , ,00 100,00% w w Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,76 97,57% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 97,57% Gospodarka mieszkaniowa , ,63 87,19% 2 000,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200,00 0,00 0,00% 0,00 0, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 89,71% 2 000,00 0, Zakup energii 4 306, ,45 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 30,68% 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 94,60% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 99,09% Pozostała działalność , ,62 65,49% 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,60 67,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 54,04% Działalność usługowa , ,75 77,32% 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,75 75,50% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 24,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 80,79% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 600, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100,00% Cmentarze 1 800, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800, ,00 100,00% Administracja publiczna , ,91 91,59% ,93 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 166, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 616, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,44 98,48% 212,93 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 810, ,21 99,95% 4260 Zakup energii 2 000, ,59 56,03% 33, Zakup usług pozostałych , ,70 99,74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 350, ,94 96,59% 179,58 załącznik 3 wydatki Strona 2

3 2013 r. w w w 4410 Podróże służbowe krajowe 320,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 90,84% ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 815, ,72 60,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 94,80% 521, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 99,99% , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,40 86,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 73,90% , Składki na Fundusz Pracy , ,19 74,82% 3 250, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 97,59% 4 542, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 36,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 67,31% 817, Zakup energii , ,64 96,00% 8 484, Zakup usług remontowych , ,58 71,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 508, ,00 93,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 95,60% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 970, ,06 94,67% 306, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,30 94,60% 2 143, , ,76 93,80% 1 868, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 180,00 90,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 500, ,36 92,33% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,44 93,25% 227, Podróże służbowe zagraniczne 460,00 375,18 81,56% 4430 Różne opłaty i składki , ,20 70,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 96,47% 4580 Pozostałe odsetki 253,00 253,00 100,00% 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,20 56,63% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,05 88,51% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,93 98,52% 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,85 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,00 99,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 270, ,20 91,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 2 575, ,16 91,70% 4309 Zakup usług pozostałych 2 575, ,74 69,43% Pozostała działalność , ,26 96,95% 0,00 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 3

4 2013 r. w 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,50 98,62% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 270, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 71,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400, ,00 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 93,18% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 200, ,00 68,32% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 98,71% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% w w Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 556, ,00 100,00% 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 556, ,00 100,00% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 128,93 128,93 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,36 18,36 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 658, ,71 100,00% Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,86 86,53% ,40 0, Komendy wojewódzkie Policji 1 000,00 950,00 95,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 950,00 95,00% Ochotnicze straże pożarne , ,51 83,56% 6 778,91 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,32 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480,00 472,78 98,50% 42, Składki na Fundusz Pracy 55,00 24,52 44,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,19% 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 99,15% 1 905, Zakup energii , ,25 95,08% 1 677, Zakup usług remontowych , ,69 96,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 375, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 100,00% 968, , ,49 94,95% 85, Różne opłaty i składki , ,00 92,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 43,17% Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100,00% załącznik 3 wydatki Strona 4

5 2013 r. w w w Straż gminna (miejska) , ,47 94,46% 9 670,31 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 450, ,71 88,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 776, ,67 100,00% 7 020, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,13% 1 206, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,33 98,05% 171, Zakup materiałów i wyposażenia 8 490, ,38 89,09% 468, Zakup energii 2 650,00 623,49 23,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 350,00 53,85% 498, Zakup usług pozostałych 1 650,00 475,63 28,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 860,00 505,80 58,81% 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,21 90,93% 154, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 260,00 29,10 11,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 630,00 626,43 99,43% 4430 Różne opłaty i składki 2 999, ,00 55,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 920, ,14 99,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 501, ,83 99,99% 105, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 368, ,70 100,00% Zarządzanie kryzysowe , ,88 57,34% 81,18 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 555, ,45 46,10% 4260 Zakup energii 214,00 213,53 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,30 74,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 940,00 800,02 85,11% 81, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 91,00 90,58 99,54% Obsługa długu publicznego , ,80 61,56% 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,80 61,56% 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,80 61,56% Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , ,37 96,03% ,89 0, Szkoły podstawowe , ,63 96,77% ,77 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 98,26% 3240 Stypendia dla uczniów 3 998, ,00 93,75% załącznik 3 wydatki Strona 5

6 2013 r. w w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 97,89% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99,27% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 97,84% , Składki na Fundusz Pracy , ,02 83,00% 7 675, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 62,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 92,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,31 94,18% 4260 Zakup energii , ,32 82,26% 6 143, Zakup usług remontowych , ,53 97,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 685, ,70 82,84% 4 378, Zakup usług pozostałych , ,57 90,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 586, ,89 93,07% w , ,31 89,27% 60, Podróże służbowe krajowe , ,51 80,44% 4430 Różne opłaty i składki , ,65 97,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 054, ,57 53,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 92,30% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,63 95,75% ,31 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 97,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 98,16% 1 721, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 98,25% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 97,50% 5 962, Składki na Fundusz Pracy , ,06 95,76% 771, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 89,31% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 314, ,25 97,96% 4260 Zakup energii 1 878, ,00 83,49% 299, Zakup usług remontowych 2 180, ,17 61,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 25,96% 274, Zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00 37,53 75,06% 405,00 254,35 62,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 84,84 28,28% 4430 Różne opłaty i składki 1 117, ,37 94,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 51,46 25,73% Przedszkola , ,23 93,95% ,92 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 6

7 2013 r. w w 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 97,15% 1 268, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,12 79,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99,79% 1 802, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99,82% , Składki na Fundusz Pracy , ,27 99,77% 1 343, Wynagrodzenia bezosobowe , ,97 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 754, ,99 98,37% 4260 Zakup energii , ,78 93,14% 1 860, Zakup usług remontowych 5 060, ,63 99,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 947,70 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 30,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 714,00 713,36 99,91% w 2 900, ,34 99,91% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 555,00 553,50 99,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 450, ,62 99,56% 4430 Różne opłaty i składki 3 670, ,20 99,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 3 000, ,82 84,06% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 245, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 99,53% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,26 95,85% Gimnazja , ,34 95,72% ,09 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 98,81% 3240 Stypendia dla uczniów 5 980, ,00 68,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 96,23% 8 702, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 94,27% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 97,84% , Składki na Fundusz Pracy , ,93 83,35% 4 835, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 93,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 87,67% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,31 96,85% załącznik 3 wydatki Strona 7

8 2013 r. w w 4260 Zakup energii , ,41 91,45% , Zakup usług remontowych , ,02 88,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 465, ,00 72,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 90,07% 4 239, Zakup usług dostępu do sieci Internet 920,00 830,46 90,27% w 4 743, ,57 89,13% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,01 72,91% 4430 Różne opłaty i składki , ,58 99,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 541, ,97 57,88% Dowożenie uczniów do szkół , ,36 97,80% ,36 0, Zakup usług pozostałych , ,36 97,80% , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,73 96,51% ,44 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 981, ,23 75,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 98,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 95,12% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99,07% 4 708, Składki na Fundusz Pracy 7 479, ,44 94,07% 406, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 47,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 98,56% 4260 Zakup energii , ,50 77,11% 1 407, Zakup usług zdrowotnych 320,00 228,00 71,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 93,84% 218, Zakup usług dostępu do sieci Internet 734,00 713,76 97,24% 3 513, ,34 79,29% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,40 99,22% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 719,43 39,97% 4430 Różne opłaty i składki 2 066, ,40 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 73,04% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,60 67,33% 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,60 67,33% Pozostała działalność 9 052, ,85 67,60% 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 72,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 599,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00% załącznik 3 wydatki Strona 8

9 2013 r. w w w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 60,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 586,00 585,39 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 881,00 880,01 99,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400,00 387,45 96,86% Ochrona zdrowia , ,26 92,47% 898,40 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,00 100,00% 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 100,00% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Zwalczanie narkomanii 5 004, ,00 76,42% 60,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 87,50% 60, Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 774, ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,26 85,12% 838,40 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,40 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, ,67 89,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 179,53 89,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 96,33% 120, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 43,30% 4260 Zakup energii 4 800, ,01 86,46% 553, Zakup usług pozostałych , ,89 80,25% 11, , ,13 87,96% 153, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 100, ,48 99,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 83,44% Pomoc społeczna , ,16 97,23% ,62 0, Ośrodki wsparcia , ,90 93,37% 6 087,92 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 460, ,44 99,93% 3 654, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 358, ,82 99,34% 638, Składki na Fundusz Pracy 1 173, ,07 99,32% 89, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 300,00 30,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,89 99,44% 30, Zakup energii , ,61 76,92% 1 587,89 załącznik 3 wydatki Strona 9

10 2013 r. w w 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,24 89,68% 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 102,00 102,00 100,00% 1 500, ,25 76,42% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 97,32% w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% Wspieranie rodziny , ,26 88,65% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 791, ,95 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 970,66 970,52 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,26 78,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,08 97,88% ,12 0, Świadczenia społeczne , ,89 98,13% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 97,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 621, ,23 99,98% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 96,02% 1 806, Składki na Fundusz Pracy 2 300, ,78 70,34% 183, Zakup materiałów i wyposażenia 7 937, ,69 89,99% 4260 Zakup energii 4 000, ,00 100,00% 160, Zakup usług remontowych 700,00 319,80 45,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,40 55,74% 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 316,00 316,00 100,00% 2 200, ,04 63,32% 305, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 188,70 62,90% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 77,24 5,15% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, ,65 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, ,00 50,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,15 94,73% 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,15 94,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,30 99,77% 0,00 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 10

11 2013 r. w w w 3110 Świadczenia społeczne , ,83 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 99,23% Dodatki mieszkaniowe , ,11 99,58% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,11 99,58% Zasiłki stałe , ,92 96,96% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,92 96,96% Ośrodki pomocy społecznej , ,81 92,66% ,58 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400, ,99 96,95% 3110 Świadczenia społeczne 1 000, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 94,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 91,14% 7 919, Składki na Fundusz Pracy , ,32 78,22% 696, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 480,00 48,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 92,80% 168, Zakup energii , ,66 87,85% 4 559, Zakup usług remontowych 2 000,00 94,00 4,70% 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 491,00 89,27% 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 89,46% 1 922, Zakup usług dostępu do sieci Internet 869,00 866,08 99,66% 4 831, ,78 61,14% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 96,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,89 73,94% 4430 Różne opłaty i składki 3 800, ,20 74,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,15 87,18% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200, ,00 47,81% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 99,89% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,90 99,89% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,73 99,97% 800,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00% organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne , ,79 100,00% 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 530, ,94 99,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00% załącznik 3 wydatki Strona 11

12 2013 r. w w w Edukacyjna opieka wychowawcza , ,10 95,18% ,05 0, Świetlice szkolne , ,59 99,33% ,05 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99,70% 2 482, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 99,15% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 98,85% 2 634, Składki na Fundusz Pracy 4 556, ,60 96,50% 370, Zakup materiałów i wyposażenia 2 578, ,08 84,18% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 750, ,76 98,21% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,43 95,59% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,43 95,59% Pomoc materialna dla uczniów , ,08 89,86% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów , ,75 89,49% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,25 94,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,08 65,13% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 64,46% ,66 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200,00 0,00 0,00% 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , ,85 45,24% ,81 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 018, ,14 59,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,62 113,28 67,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 59,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 880, ,60 92,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 32,30% , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,88 94,41% 4 539,33 0, Zakup usług pozostałych , ,88 94,41% 4 539, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,14 92,49% 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,80 90,34% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 92,53% Schroniska dla zwierząt , ,00 97,59% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 699,00 50,00 2,94% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,00% załącznik 3 wydatki Strona 12

13 2013 r. w w w Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,84 91,04% ,52 0, Zakup energii , ,67 95,01% , Zakup usług remontowych , ,17 85,08% 6 450, Zakup usług pozostałych , ,12 94,40% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 86,90% Pozostała działalność , ,20 96,67% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 760, ,28 99,07% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 29,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99,93% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,93 94,30% 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,03 99,82% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 700, ,03 98,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,14% Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,90 51,18% 0,00 0, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,30 12,25% 4348 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,00 100,00% 4349 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,60 100,00% Kultura fizyczna , ,46 84,52% 3 189,99 0, Obiekty sportowe , ,46 81,08% 3 189,99 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 742, ,25 98,81% 1 836, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 972, ,65 93,18% 315, Składki na Fundusz Pracy 852,00 663,89 77,92% 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,86 76,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 12,76% 4260 Zakup energii 8 978,00 791,87 8,82% 552, Zakup usług pozostałych , ,04 90,69% 440, Różne opłaty i składki 1 556, ,60 94,51% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 820,00 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 87,88% 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00% załącznik 3 wydatki Strona 13

14 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 2013 r. w , ,00 86,54% w w , ,19 91,07% ,94 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 14

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 33 marca 2016 roku na 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 878 341,05 860 941,89 98,02 400,00 0,00 01008 Melioracje wodne 71 300,00 54 891,49

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo