Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2015r., które obejmuje: 1) Załącznik nr 1 Wykonanie planowanych dochodów budżetu od r. do r. 2) Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu od r. do r. 3) Załącznik nr 3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. 4) Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r. 5) Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 6) Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r. 7) Załącznik nr 7 Część opisowa do wykonania budżetu za 2015 r., która obejmuje zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego. 8) Załącznik nr 8 Realizacja wykonania budżetu w samorządowym zakładzie budżetowym i informacja z wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie zgromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe za 2015 rok. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Wykonanie planowanych dochodów za 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,19 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9 506, ,93 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 8,00 8,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,49 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 2 729, , Drogi publiczne gminne 2 729, , Wpływy z różnych dochodów 2 729, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,21 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,55 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 226,00 227, Wpływy z różnych dochodów 4 182, , Działalność usługowa 3 000, , Cmentarze 3 000, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,94 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 20, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 091,00 897, Wpływy z różnych opłat 1 091,00 897,43 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,23 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,12 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,47 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,28

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,28 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,36 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 1 000,00 999, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 999,81 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,90 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , ,10 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 362,00 362,80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,37 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 968,00 258, Wpływy z różnych opłat 34,00 34,80 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,90 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 2 597, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn 5 935, , Opłata od posiadania psów 4 704, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 6 389, ,46 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 4 448, ,25 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 632, , Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,28

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz Różne rozliczenia , ,17 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , ,17 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 i innych jednostek organizacyjnych 116,00 116, Pozostałe odsetki 5 317, , Wpływy z różnych dochodów 1 264, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych opłat 27,00 27, Pozostałe odsetki 3,00 2,88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,85 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 170, , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,11 2, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków , ,47 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Przedszkola , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostałe odsetki 1,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2,26 2, Gimnazja , ,23 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 949,00 948,87 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1,00 1,39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,64 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,33 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1,00 0, Pozostałe odsetki 1,00 0, Ochrona zdrowia 1 700, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 700, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 1 700, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 4 592, , Wpływy z różnych opłat 4 592, , Wspieranie rodziny , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 22,00 21,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,84 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 330,00 330,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,07 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,38 60, Dodatki mieszkaniowe 6 235, ,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,75 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 26,00 26,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 558,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność , ,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 241,20 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 7 943, , Pozostała działalność 7 943, ,50 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 7 943, ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej , ,39 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 9 853, ,42 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 i opłat 368,00 408, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 500,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych 0,00 500,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,15 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , ,87 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,30 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,30 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 950,00 950,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,30 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,70 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Wpływy z różnych opłat 2 160, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 545, ,41 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1,00 1,20 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,00 300,00 pieniężnej

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Wpływy z różnych dochodów 2 424, ,92 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,84 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,35 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe 6 000, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu , ,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 704, ,32 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 5 704, ,32 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków , ,32 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bieżące razem: , ,12 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,96 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 w tym: środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 323, ,81 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12,00 12, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6 453, , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 4 940, , Oświata i wychowanie 528,00 528, Przedszkola 528,00 528, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 528,00 528,36 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 Majątkowe razem: , ,91 w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 Ogółem , ,03

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Wykonanie wydatków budżetu za 2015 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział & Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,00 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze 3 260, ,05 w tym: wydatki bieżące 3 260, ,05 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 260, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,91 wydatki majątkowe , ,91 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , ,49 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 057, , zakup usług pozostałych 280,60 280, różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,57 w tym: wydatki majątkowe , ,57 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,57 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,01 w tym: wydatki bieżące , ,04 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 332, , składki na ubezpieczenia społeczne 684,00 684, składki na Fundusz Pracy 98,00 98, wynagrodzenia bezosobowe 6 550, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , ,68 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , ,70 w tym: wydatki bieżące , , Podatek od nieruchomości , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,83 w tym: wydatki bieżące , , zakup usług pozostałych , ,31

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Podatek od nieruchomości 5 110, ,00 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 623,00 terytorialnego 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 877, Pozostała działalność 4 499, ,70 w tym: wydatki bieżące 4 499, , zakup materiałów i wyposażenia 765,00 764, podatek od towarów i usług (VAT) 3 734, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,99 w tym: wydatki bieżące , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 367, zakup usług pozostałych , , Cmentarze 3 000, ,00 w tym: wydatki bieżące 3 000, , zakup usług pozostałych 3 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,94 w tym: wydatki bieżące , ,94 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 212, , składki na ubezpieczenia społeczne 8 873, , składki na Fundusz Pracy 1 270, , zakup materiałów i wyposażenia 7 718, , zakup usług pozostałych 5 737, , podróże służbowe krajowe 1 478, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 704, ,86 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 127, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,46 w tym: wydatki bieżące , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Nagrody konkursowe 192,00 191, zakup materiałów i wyposażenia 8 538, , zakup usług pozostałych 270,00 269, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 w tym: wydatki bieżące , ,16 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 421, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych , ,81

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz zakup usług zdrowotnych 3 000, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 786,00 785, różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 381, ,07 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , ,55 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840, , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 978, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 w tym: wydatki bieżące , ,31 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 993, , składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 92, wynagrodzenia bezosobowe 2 900, , zakup materiałów i wyposażenia 9 907, , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , w tym: wydatki bieżące , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 949, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 238,00 238, zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki , ,70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , ,23 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 230, ,12 w tym: wydatki bieżące 1 230, ,12 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 541,00 541, wynagrodzenia osobowe pracowników 453,00 453, składki na ubezpieczenia społeczne 78,00 78, składki na Fundusz Pracy 10,00 10, zakup usług pozostałych 689,00 688, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,47 w tym: wydatki bieżące , ,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 364, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 561,00 560, składki na Fundusz Pracy 69,00 53, wynagrodzenia bezosobowe 3 734, , zakup materiałów i wyposażenia 4 474, , zakup usług remontowych 2 337, , zakup usług pozostałych 326,00 325, podróże służbowe krajowe 1 027, , Wybory do Sejmu i Senatu , ,28 w tym: wydatki bieżące , ,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 731, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080, ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz składki na ubezpieczenia społeczne 609,00 608, składki na Fundusz Pracy 63,00 61, wynagrodzenia bezosobowe 4 059, , zakup materiałów i wyposażenia 3 134, , zakup usług pozostałych 142,00 141, podróże służbowe krajowe 585,00 584, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,36 w tym: wydatki bieżące , ,36 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 665, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 400, , składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 458, składki na Fundusz Pracy 46,00 45, wynagrodzenia bezosobowe 3 160, , zakup materiałów i wyposażenia 2 345, , zakup usług pozostałych 327,00 299, podróże służbowe krajowe 636,00 635, Obrona narodowa 1 000,00 999, Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999, w tym: wydatki bieżące 1 000,00 999,81 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605,00 605, wynagrodzenia bezosobowe 605,00 605, zakup materiałów i wyposażenia 395,00 394,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , ,76 w tym: wydatki bieżące , ,77 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 510, , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 209, , składki na Fundusz Pracy 60,00 45, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 1 976, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , różne opłaty i składki , ,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 860, , Obsługa długu publicznego , ,89 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,89 w tym: wydatki bieżące , ,89 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8019 publicznego 129,00 128, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 148, , Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 w tym: wydatki bieżące ,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,86 w tym: wydatki bieżące , ,40 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,82 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 749, , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 2 072, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 889, , podróże służbowe krajowe 2 742, , różne opłaty i składki 1 490, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 615,00 615,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,79 w tym: wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,55 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 717, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 484, , składki na ubezpieczenia społeczne 9 964, , składki na Fundusz Pracy 1 289, , zakup materiałów i wyposażenia 737,00 737, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 337,00 537, zakup energii 800,00 800, zakup usług pozostałych 200,00 184, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 909, , Przedszkola , ,35 w tym: wydatki bieżące , ,35 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych 9 000, , zakup usług zdrowotnych 1 100, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 462, , podróże służbowe krajowe 109,00 108, różne opłaty i składki 210,00 210, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,95 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 370,00 370, Inne formy wychowania przedszkolnego 1 110, ,48 w tym: wydatki bieżące 1 110, , wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 110, , Gimnazja , ,39 w tym: wydatki bieżące , ,30 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 437, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 660, , podróże służbowe krajowe 1 430, , różne opłaty i składki 1 139, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,27 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 927,00 927,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dowożenie uczniów do szkół , ,24 w tym: wydatki bieżące , ,24 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 8 011, , składki na Fundusz Pracy 759,00 91, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,84 w tym: wydatki bieżące , ,84 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 022, , zakup materiałów i wyposażenia 6 955, , zakup usług remontowych 615,00 615,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz zakup usług zdrowotnych 214,00 214, zakup usług pozostałych 9 402, , podróże służbowe krajowe 400,00 396, różne opłaty i składki 81,00 81, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 012, ,08 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 263, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 w tym: wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 8 622, , zakup usług pozostałych , , podróże służbowe krajowe 6 316, ,28 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 382, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , w tym: wydatki bieżące , ,96 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 788, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 537, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 1 074, , zakup usług remontowych 539,00 538, zakup usług pozostałych 192,00 191, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 225, ,79 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 250,00 250,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , ,53 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: wydatki bieżące , ,53 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 698, , zakup materiałów i wyposażenia 4 190, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 313,00 313, zakup energii 8 901, , zakup usług remontowych 3 015, , zakup usług zdrowotnych 171,00 171, zakup usług pozostałych 1 853, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 336,00 336, podróże służbowe krajowe 196,00 182, różne opłaty i składki 74,00 74, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 405, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 83,00 83, Pozostała działalność 4 487, ,14 w tym: wydatki bieżące 4 487, ,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 240,00 240,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900,00 900, wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240, nagrody konkursowe 900,00 900, zakup materiałów i wyposażenia 1 656, , zakup usług pozostałych 791,00 790, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii , ,69 w tym: wydatki bieżące , ,69 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 1 408, , zakup usług pozostałych 3 920, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,32 w tym: wydatki bieżące , ,32 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 350,00 46, składki na ubezpieczenia społeczne 4 597, , składki na Fundusz Pracy 59,00 58, wynagrodzenia bezosobowe , , Nagrody konkursowe 950,00 648, zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 637,00 588,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 4390 i opinii 3 000, , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 200,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 200,00 200, Pozostała działalność 1 424, ,94 w tym: wydatki bieżące 1 424, , zakup materiałów i wyposażenia 1 424, , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,27 w tym: wydatki bieżące , ,27 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , ,59 w tym: wydatki bieżące , , różne opłaty i składki , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 600, ,00 w tym: wydatki bieżące 9 600, ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 600, , wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , Wspieranie rodziny , ,26 w tym: wydatki bieżące , ,26 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 209, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 892, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 588, , zakup materiałów i wyposażenia 209,00 209,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz podróże służbowe krajowe 4 891, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 101, ,35 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 w tym: wydatki bieżące , ,79 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,72 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 330,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 720,00 720, zakup materiałów i wyposażenia 1 794, , zakup usług pozostałych 914,00 913, różne opłaty i składki , , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 049, , Pozostałe odsetki 22,00 21, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 988,00 988,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , ,07 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące , , składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,07 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,77 w tym: wydatki bieżące , ,77 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,38 60,38 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,80 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia 122,00 91, Zasiłki stałe , ,97 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,06 w tym: wydatki bieżące , ,06 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 044, , świadczenia społeczne 550,00 550, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , ,78

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz zakup usług remontowych 854,00 853, zakup usług zdrowotnych 440,00 440, zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 220, ,66 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , ,52 i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 7 200, , różne opłaty i składki 897,00 896, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 60,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 5 894, , Pozostała działalność , ,77 w tym: wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia 3 062, ,25 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 470, , Pozostała działalność 9 470, ,38 w tym: wydatki bieżące 9 470, ,38 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 9 470, , wynagrodzenia osobowe pracowników 6 250, , składki na ubezpieczenia społeczne 506,71 506, składki na Fundusz Pracy 38,49 38, wynagrodzenia bezosobowe 2 172, , zakup materiałów i wyposażenia 502,25 502, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , w tym: wydatki bieżące , ,09 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 177, , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 653, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 006, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Pomoc materialna dla uczniów , ,58 w tym: wydatki bieżące , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów 8 665, ,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 w tym: wydatki bieżące , , różne opłaty i składki , ,72 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,62 w tym: wydatki bieżące , ,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo