ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje: Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 rok według, którego: 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,72 zł, w tym: a) dochody bieżące ,01 zł, b) dochody majątkowe ,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,78 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,21 zł, b) wydatki majątkowe ,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia; 2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3. Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4. Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8; Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 1

2 8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9; 9. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina: a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11, b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na r., zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Roman Fiedorowicz Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2013 r. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 100, Transport i łączność , ,67 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 98, Działalność usługowa , ,00 66, Administracja publiczna , ,40 101, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 974, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,70 100, Różne rozliczenia , ,50 100, Oświata i wychowanie , ,46 96, Pomoc społeczna , ,84 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 107, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 99, Kultura fizyczna 312,00 312,22 100,07 Razem: , ,72 99,76 w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu Dochody bieżące: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 100, Pozostała działalność , ,67 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,41 129, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 98,92 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 3

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 98, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,35 104, , ,94 98, Pozostałe odsetki 0,00 267,65 0, Wpływy z różnych dochodów 2 160, ,00 100, Działalność usługowa , ,00 66, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 66, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 66, Administracja publiczna , ,40 101, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, ,30 142, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,30 142, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032, ,00 100, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 974, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 974, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 974, ,00 100, , ,70 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 115,00 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 115,00 115, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,11 99, Podatek od nieruchomości , ,91 99, Podatek rolny 1 593, ,00 102, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 101,17 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 4

5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 967,00 96, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 434,00 434,20 100,05 527,00 527,00 100, , ,00 102, Podatek od nieruchomości , ,43 103, Podatek rolny , ,26 101, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych , ,70 103, Podatek od spadków i darowizn , ,00 103, Opłata od posiadania psów 208,00 224,00 107, Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 88, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 103, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 630, ,60 142, , ,42 101, Wpływy z opłaty skarbowej , ,10 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 966, ,90 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,76 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 273,00 599,66 219, , ,17 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,17 162, Różne rozliczenia , ,50 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,50 92, Pozostałe odsetki , ,50 92, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,46 96,08 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 5

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 73, Szkoły podstawowe 840,00 734,00 87, Wpływy z różnych dochodów 840,00 734,00 87, Przedszkola , ,72 101, Wpływy z usług , ,72 101, Gimnazja 310,00 405,00 130, Wpływy z różnych opłat 60,00 45,00 75, Wpływy z różnych dochodów 250,00 360,00 144, Pozostała działalność , ,74 93, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,84 73, , ,90 100, , ,62 73, , ,22 73, Pomoc społeczna , ,69 99, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 100, , ,52 100, , ,64 99, , ,88 168, , ,44 95, , ,00 100, , ,44 89,53 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 6

7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,83 97, , ,83 97, Zasiłki stałe , ,71 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 91, Ośrodki pomocy społecznej , ,42 99, Wpływy z różnych dochodów 4 432, ,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,45 110, Wpływy z usług 4 300, ,89 132, Wpływy z różnych dochodów 8 490, ,56 100, Pozostała działalność , ,32 97, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,71 100, , ,18 100, , ,71 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,43 95, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 107, Świetlice szkolne , ,89 117, Wpływy z usług , ,89 117, Pomoc materialna dla uczniów , ,70 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,70 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,84 90, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,12 104, Wpływy z różnych opłat , ,99 104, Pozostałe odsetki 315,00 556,13 176, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,16 98,56 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z różnych opłat , ,16 98,56 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8,00 8,34 104, Wpływy z opłaty produktowej 8,00 8,34 104, Pozostała działalność , ,22 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,22 100, Kultura fizyczna 312,00 312,22 100, Pozostała działalność 312,00 312,22 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 112,00 112,22 100,20 Razem dochody bieżące: , ,01 99,74 Dochody majątkowe: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,55 83, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Transport i łączność , ,67 100, Drogi publiczne powiatowe , ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa 179,00 179,90 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179,00 179,90 100, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 179,00 179,90 100, Pomoc społeczna , ,15 81,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 81, Pozostała działalność , ,15 81,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 81,60 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,01 77, , ,14 103, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,99 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,99 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,99 100,00 Razem dochody majątkowe: , ,71 99,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 81,60 Ogółem dochody za 2012 r.: , ,72 99,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 82,15 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 100, Pozostała działalność , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032, ,00 100,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 9

10 852 Pomoc społeczna , ,64 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 100, , ,64 99, , ,00 95, , ,00 100, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Razem: , ,90 99,64 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i łączność , ,67 100, Drogi publiczne powiatowe , ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 100, Oświata i wychowanie , ,96 74, Przedszkola 1 671, ,12 100, Wpływy z usług 1 671, ,12 100, Pozostała działalność , ,84 73, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,62 73, , ,22 73, Pomoc społeczna , ,86 84, Pozostała działalność , ,86 84,52 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,71 100, , ,01 77, , ,14 103,36 Razem: , ,49 95,24 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2013 r. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,78 42, Transport i łączność , ,62 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,77 96, Działalność usługowa , ,07 59, Administracja publiczna , ,57 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,54 99, Obsługa długu publicznego , ,70 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,96 97, Ochrona zdrowia , ,65 99, Pomoc społeczna , ,64 97, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,04 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 57, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,99 97, Kultura fizyczna i sport , ,31 59,78 Razem: , ,78 82,40 b) w/g pełnej szczegółowości wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,31 99, Izby rolnicze , ,05 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,05 99, Pozostała działalność , ,26 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 460, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 592,00 591,66 99, Składki na Fundusz Pracy 85,00 84,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 089, ,63 98,86 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 12

13 4300 Zakup usług pozostałych 298,00 298,00 100, Różne opłaty i składki , ,20 100, Transport i łączność , ,94 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,50 100, Drogi publiczne gminne , ,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,79 100, Zakup usług pozostałych , ,65 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,05 80, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 278, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 103, ,34 88, Składki na Fundusz Pracy 1 120, ,22 94, Wynagrodzenia bezosobowe 2 353, ,55 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 83, Zakup energii , ,01 58, Zakup usług remontowych , ,24 99, Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 100, Zakup usług pozostałych , ,68 97, Różne opłaty i składki , ,14 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 465, ,11 99, Podatek od nieruchomości 2 294, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 920,00 920,00 100, Działalność usługowa , ,07 59, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,04 50, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 93, Zakup usług pozostałych ,00 515,74 1, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,03 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,03 91, Administracja publiczna , ,57 98, Urzędy wojewódzkie , ,04 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 176,10 58,70 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 13

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 302, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 1 372, ,73 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 058, ,90 94, Zakup usług pozostałych 8 314, ,13 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 259,18 86, Podróże służbowe krajowe 452,00 451,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, ,18 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 565,00 565,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99, Zakup usług pozostałych 70,00 69,07 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,07 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,07 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 97, Składki na Fundusz Pracy , ,17 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 838, ,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 801,00 657,76 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 97, Zakup energii , ,14 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 40, Zakup usług pozostałych , ,92 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,56 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,01 94, , ,92 91, Podróże służbowe krajowe 9 000, ,37 94, Różne opłaty i składki 2 282, ,63 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,70 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, ,00 86, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 291, ,52 99,99 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 506, ,52 99, Zakup usług pozostałych 5 785, ,00 100, Pozostała działalność , ,97 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 725, ,27 96, Zakup usług pozostałych 6 615, ,80 75, Różne opłaty i składki , ,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032, ,00 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 032, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,54 99, Ochotnicze straże pożarne , ,54 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 850, ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 206,00 205,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 99, Zakup energii 7 894, ,56 99, Zakup usług remontowych 2 612, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 316,00 316,00 100, Zakup usług pozostałych 4 510, ,79 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00 516,59 93, Różne opłaty i składki , ,22 99, Obsługa długu publicznego , ,70 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,70 98, , ,70 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,17 97, Szkoły podstawowe , ,11 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 15

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 100, Składki na Fundusz Pracy , ,67 85, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,21 100, Zakup energii , ,96 83, Zakup usług remontowych , ,81 93, Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 730,00 45, Zakup usług pozostałych , ,48 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, ,60 81, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,11 71, Podróże służbowe krajowe 2 448, ,78 92, Różne opłaty i składki 5 120,00 604,00 11, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 450,00 64, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,10 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 100, Składki na Fundusz Pracy 5 543, ,06 96, Zakup materiałów i wyposażenia 2 270, ,28 68, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,00 99, Zakup energii 4 006, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 180,00 70,00 38, Zakup usług pozostałych 1 800, ,20 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,09 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 16

17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 252, ,30 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 529, ,70 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 100, Składki na Fundusz Pracy 2 597, ,84 97, Wynagrodzenia bezosobowe 7 779, ,82 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,90 79, Zakup środków żywności , ,41 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 223, ,00 81, Zakup energii 4 062, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 90,00 35,00 38, Zakup usług pozostałych , ,02 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 343, ,00 100, Gimnazja , ,93 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 100, Składki na Fundusz Pracy , ,07 89, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 200,00 8, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 86, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,95 63, Zakup energii , ,36 74, Zakup usług zdrowotnych 250,00 170,00 68, Zakup usług pozostałych , ,44 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,72 69, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,38 75, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 891,30 89, Różne opłaty i składki 3 275, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,25 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 779, ,37 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99,95 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 17

18 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 067, ,18 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 100, Zakup usług remontowych , ,32 81, Zakup usług zdrowotnych 600,00 175,00 29, Zakup usług pozostałych , ,79 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 999,79 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 654, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 450,00 90, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,53 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 485,71 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 100, Składki na Fundusz Pracy 3 318, ,45 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 040, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 652, ,20 99, Zakup energii 1 531, ,65 99, Zakup usług pozostałych , ,66 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 327,00 278,14 85, , ,96 68, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,22 97, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 170, ,00 87, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,16 24, Zakup usług pozostałych , ,16 24, Pozostała działalność , ,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 321,60 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 076, ,19 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 608, ,72 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 284,00 283,70 99,89 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 689, ,99 99, Składki na Fundusz Pracy 248,00 230,33 92, Składki na Fundusz Pracy 44,00 40,65 92, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 93, Wynagrodzenia bezosobowe 1 772, ,15 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, ,66 99, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 713,78 99, Zakup energii , ,00 98, Zakup usług zdrowotnych 135,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,16 100, Zakup usług pozostałych 5 882,00 878,06 14, Zakup usług pozostałych 1 038,00 154,94 14, Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,65 99, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,17 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 611, ,00 100, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 194, ,18 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,25 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 97, Zakup usług pozostałych 4 650, ,36 99, Różne opłaty i składki 1 950, ,00 100, Pozostała działalność 2 000, ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,48 99, Pomoc społeczna , ,64 97, Domy pomocy społecznej , ,56 85, Zakup usług pozostałych , ,56 85, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 530,00 53,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 530,00 53, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 574,00 527,97 91, Świadczenia społeczne , ,27 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 567, ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 96, Składki na Fundusz Pracy 720,00 494,76 68, Zakup materiałów i wyposażenia 3 046, ,39 72, Zakup energii 375,00 365,94 97, Zakup usług zdrowotnych 48,00 48,00 100, Zakup usług pozostałych , ,50 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00 364,08 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,76 99, Podróże służbowe krajowe 295,00 290,90 98, Różne opłaty i składki 215,00 108,68 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 687, ,47 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, , ,64 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,43 95, Świadczenia społeczne , ,43 95, Dodatki mieszkaniowe , ,78 100, Świadczenia społeczne , ,78 100, Zasiłki stałe , ,71 91, Świadczenia społeczne , ,71 91, Ośrodki pomocy społecznej , ,58 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 362, ,42 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 76, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 98, Składki na Fundusz Pracy 5 575, ,40 76, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,19 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 99, Zakup energii 1 800, ,65 85, Zakup usług zdrowotnych 200,00 124,00 62, Zakup usług pozostałych , ,99 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 727,56 86, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,91 61, Podróże służbowe krajowe 3 042, ,11 45, Różne opłaty i składki 550,00 234,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 336, ,68 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,85 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 486,00 910,40 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, ,19 58, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 010, ,95 100, Składki na Fundusz Pracy 904,00 903,99 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 56,00 56, Podróże służbowe krajowe 21,00 21,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 833, ,08 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100, Pozostała działalność , ,99 98, Świadczenia społeczne , ,54 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 920, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 729, ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 664,00 663,71 99, Składki na Fundusz Pracy 251,00 250,10 99, Składki na Fundusz Pracy 96,00 96,10 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 440, ,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 090, ,60 99, Zakup usług pozostałych , ,22 100, Zakup usług pozostałych 9 216, ,78 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,67 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,74 100, Różne opłaty i składki 3 920, ,28 100, Różne opłaty i składki 1 506, ,72 99,98 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 21

22 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,04 97, Świetlice szkolne , ,91 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 380, ,70 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 969, ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 48, Składki na Fundusz Pracy 3 112, ,10 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 96, Zakup środków żywności , ,94 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 85, Zakup usług zdrowotnych 180,00 35,00 19, Zakup usług pozostałych 7 500, ,08 85, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 775,90 86, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 560, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,13 97, Stypendia dla uczniów , ,20 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,93 85, Pozostała działalność 3 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 91, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,40 77, Zakup usług pozostałych , ,40 61, Różne opłaty i składki , ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,12 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 591,00 590,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, ,32 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 507,58 98, Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 666,84 66, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100, Zakup usług pozostałych , ,83 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,97 99, Schroniska dla zwierząt , ,94 97,37 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 22

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012.

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo