ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2012 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013 r: 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. s P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2012 ROK Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

3 Załączniki SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2012 r. 3 Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2012 r.. 9 Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 21 Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 22 Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r. 24 Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 r. 25 Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2012 r. 26 Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r. 28 Objaśnienia Część opisowa ogólna 29 Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych 32 Część opisowa wydatki bieżące 38 Część opisowa wydatki majątkowe 67 Część opisowa samorządowy zakład budżetowy 75 Część opisowa zmiany planie wydatków w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 83 Część opisowa realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej 83 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na r. 86 Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu dochodów za 2012 r. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 100,5% Pozostała działalność ,62 100,5% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 101,0% ,62 100,0% 020 Leśnictwo ,81 100,0% Gospodarka leśna ,81 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 100,0% 600 Transport i łączność ,60 100,14% Drogi publiczne powiatowe ,05 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 100,0% 6620 Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,55 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 113,7% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,73 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,98 100,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 100,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 100,2% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 99,8% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,88 100,0% ,03 100,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 100,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,81 104,4% 0920 Pozostałe odsetki ,68 111,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,07 105,4% 750 Administracja publiczna ,75 114,8% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 31, Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych 0 22, Wpływy z różnych dochodów 0 22, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,28 109,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 49, Wpływy z różnych dochodów ,79 106,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 10, Pozostałe odsetki 0 10, Pozostała działalność ,04 133,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 140, Wpływy z różnych dochodów ,98 133,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,14 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,01 100,5% Ochotnicze straże pożarne ,38 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 100,1% Obrona cywilna 0 18, Wpływy z różnych dochodów 0 18, Straż gminna (miejska) ,65 100,5% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,65 100,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,71 100,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 151,9% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,99 150,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 513, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,27 100,8% 0310 Podatek od nieruchomości ,57 100,8% 0320 Podatek rolny ,00 99,4% 0330 Podatek leśny ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych ,40 99,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 106,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 114,3% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 109,2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,14 103,3% 0310 Podatek od nieruchomości ,01 102,6% 0320 Podatek rolny ,82 93,0% 0330 Podatek leśny ,00 98,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,16 99,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,95 112,2% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 97,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,97 121,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,83 120,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 139,4% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,74 98,0% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,20 98,6% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,70 96,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,84 98,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 176,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 15, Wpływy z różnych rozliczeń ,00 99,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 99,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,56 99,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3

7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,56 120,1% 758 Różne rozliczenia ,27 100,6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Różne rozliczenia finansowe ,73 106,0% 0920 Pozostałe odsetki ,74 116,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,96 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,03 100,0% Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,19 95,9% Szkoły podstawowe ,94 101,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 380,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,86 114,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 105,4% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 99,9% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,08 99,5% Przedszkola ,74 94,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 58,3% 0830 Wpływy z usług ,50 93,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 53,91 - Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4

8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,88 116,2% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,70 97,5% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,29 100,0% Gimnazja ,78 99,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 419, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,51 97,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,0% Pozostała działalność ,73 91,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycjne bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,73 92,6% ,00 100,0% ,00 91,2% 851 Ochrona zdrowia ,89 100,0% Zwalczanie narkomanii ,00 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89 100,0% 852 Pomoc społeczna ,58 98,4% Domy pomocy społecznej ,42 188,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,42 188,0% Ośrodki wsparcia ,13 95,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 97,2% 0830 Wpływy z usług ,40 76,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 101,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,25 99,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,60 108,9% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100,0% Wspieranie rodziny ,51 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,45 98,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 97,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 126,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe 0 19, Wpływy z różnych dochodów 0 19, Zasiłki stałe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,34 100,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 246, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,94 99,8% ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,93 96,3% 0830 Wpływy z usług ,87 104,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6

10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 68,8% Pozostała działalność ,00 99,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 93,2% ,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,27 85,2% Pozostała działalność ,27 85,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41 85,8% ,86 79,2% ,70 92,2% ,30 88,3% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 93,3% Pomoc materialna dla uczniów ,19 93,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,19 93,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 97,3% Schroniska dla zwierząt ,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,1% Oświetlice ulic, placów i dróg ,58 99,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 99,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,28 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,28 98,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,21 43,5% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,21 43,5% Pozostała działalność ,34 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 99,6% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0% Biblioteki ,33 98,4% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,33 98,3% ,00 100,0% Pozostała działalność ,52 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 99,8% 926 Kultura fizyczna ,47 97,3% Instytucje kultury fizycznej ,45 97,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 113,4% 0830 Wpływy z usług ,77 90,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 203, Pozostałe odsetki ,25 259,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 363,6% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,02 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,02 100,0% Razem ,65 99,95% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu wydatków za 2012 r. Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,01 99,2% Izby rolnicze ,63 95,6% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 95,6% Pozostała działalność ,38 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 99,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 85,8% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 61,0% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,9% 600 Transport i łączność ,67 99,5% Drogi publiczne powiatowe ,49 97,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 50,4% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,36 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 88,6% 4270 Zakup usług remontowych ,73 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 95,7% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 537 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 100,0% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 100,0% Drogi wewnętrzne ,82 94,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

13 4300 Zakup usług pozostałych ,82 94,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,41 99,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 94,2% 4430 Różne opłaty i składki ,18 91,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,82 99,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 100,0% 710 Działalność usługowa ,24 88,1% Plany zagospodarowania przestrzennego ,24 88,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 81,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 13,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 93,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Administracja publiczna ,98 97,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych ,16 34,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,16 34,6% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 98,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 78,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 87,5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,10 97,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 93,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 98,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 91,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 86,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 97,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 97,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,04 90,9% 4260 Zakup energii ,67 97,1% 4270 Zakup usług remontowych ,47 96,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 76,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 93,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,06 93,5% ,44 93,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,05 92,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 87,1% 4430 Różne opłaty i składki ,69 99,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,8% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,27 96,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 69,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 95,1% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,10 87,7% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,16 94,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,73 95,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 81,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,65 48,6% 4430 Różne opłaty i składki ,72 99,8% Pozostała działalność ,16 97,8% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,6% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,40 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 73,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 98,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 83,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 82 80,86 98,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,68 87,7% Komendy powiatowe Policji ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,30 83,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,48 30,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,07 93,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 76,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0, Zakup energii ,29 77,6% 4270 Zakup usług remontowych ,15 89,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 65,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 52,5% Obrona cywilna ,21 88,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,40 75,0% Straż gminna (miejska) ,42 99,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,07 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,52 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 95,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zarządzanie kryzysowe ,50 85,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 56,9% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 29,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,91 77,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 77,0% Pozostała działalność ,25 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,25 96,5% 757 Obsługa długu publicznego ,89 97,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,89 97,0% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 72,9% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,89 99,5% 758 Różne rozliczenia ,79 59,8% Różne rozliczenia finansowe ,79 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 83,9% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie ,79 98,8% Szkoły podstawowe ,80 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 98,3% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 97,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 99,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,97 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,1% 4260 Zakup energii ,95 92,9% 4270 Zakup usług remontowych ,19 99,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 57,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 95,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 96,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,02 90,3% ,35 90,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 13,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 80,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,05 99,4% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 99,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 28,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,65 92,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 99,76% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,61 98,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25 96,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 98,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 97,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,6% 4260 Zakup energii ,52 62,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 90,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,13 96,1% ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,96 95,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Przedszkola ,22 97,8% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,31 78,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,07 96,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,67 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 95,4% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,50 94,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,74 100,0% 4260 Zakup energii ,10 86,5% 4270 Zakup usług remontowych ,89 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 99,9% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,24 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Gimnazja ,23 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 71,9% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,85 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,84 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 100,0% 4260 Zakup energii ,70 89,5% 4270 Zakup usług remontowych ,99 98,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 95,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 100,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,56 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,04 99,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,61 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół ,04 98,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 98,3% Szkoły artystyczne ,00 100,0% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,93 93,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 98,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 88,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 80,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,68 97,1% Pozostała działalność ,96 95,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 75,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 88,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 100,0% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 99,8% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 99,8% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 99,8% 851 Ochrona zdrowia ,64 94,6% Szpitale ogólne ,00 98,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 98,0% Zwalczanie narkomanii ,45 73,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 29,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 87,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,53 93,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,32 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8

20 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 99,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 87,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 76,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 84,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 71,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 230 0, Zakup usług pozostałych ,42 89,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 52,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 40,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Pozostała działalność ,66 92,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,46 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 89,0% 852 Pomoc społeczna ,33 97,4% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,91 93,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,91 93,6% Domy pomocy społecznej ,23 97,7% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,23 97,7% Ośrodki wsparcia ,99 97,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83 97,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 99,5% 4220 Zakup środków żywności ,50 73,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,08 99,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,56 100,0% 4260 Zakup energii ,89 94,0% 4270 Zakup usług remontowych ,73 94,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 9

21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,81 90,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,70 95,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 74,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 95,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Rodziny zastęcze ,94 30,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,94 30,6% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,28 72,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 95,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05 78,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 61,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 48,2% Wspieranie rodziny ,43 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 97,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,35 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 97,9% 3110 Świadczenia społeczne ,20 97,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 99,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 97,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 66,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 96,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 85,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,32 81,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 10

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,19 98,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,19 98,3% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,38 94,4% 3110 Świadczenia społeczne ,38 94,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe ,91 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,91 100,0% Zasiłki stałe ,26 91,4% 3110 Świadczenia społeczne ,26 91,4% Ośrodki pomocy społecznej ,31 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 90,3% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73 94,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 98,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,28 98,8% 4260 Zakup energii ,88 88,9% 4270 Zakup usług remontowych ,27 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 99,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 98,0% ,77 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 67,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 73,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 11

23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 95,6% Pozostała działalność ,00 99,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,00 99,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,02 86,0% Żłobki ,00 82,6% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 82,6% ,68 89,7% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,68 89,7% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Pozostała działalność ,34 87,1% 3119 Świadczenia społeczne ,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 98,1% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 98,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 96,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10 99,8% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,52 73,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,05 80,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,29 96,2% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 95,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 94,6% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 83,0% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 46,1% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,90 46,1% 4307 Zakup usług pozostałych ,19 99,6% 4309 Zakup usług pozostałych ,68 99,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 12

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/78/15 RADY MIEJSEJ W MORĄGU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r

UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r UCHWAŁA NR IV/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2015r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO. z dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.17.2012 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina ZARZĄDZENIE NR 11/2012 BURMISTRZA GOLINY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY. z dnia 18 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA GOLINY z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Z AR Z Ą DZ EN IE Nr 155/2013 BURMISTRZA OPOCZNA

Z AR Z Ą DZ EN IE Nr 155/2013 BURMISTRZA OPOCZNA Z AR Z Ą DZ EN E Nr 155/2013 BURMSTRZA OPOCZNA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014 prognozy finansowej na lata 2014-2029. wieloletniej Na podstawie art. 30,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2

P R O J E K T. UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013. Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 P R O J E K T UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Miasta Zielona Góra na rok 2013 Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo