ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2012 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013 r: 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. s P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2012 ROK Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

3 Załączniki SPIS TREŚCI Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2012 r. 3 Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2012 r.. 9 Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 21 Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r. 22 Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r. 24 Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 r. 25 Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2012 r. 26 Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r. 28 Objaśnienia Część opisowa ogólna 29 Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych 32 Część opisowa wydatki bieżące 38 Część opisowa wydatki majątkowe 67 Część opisowa samorządowy zakład budżetowy 75 Część opisowa zmiany planie wydatków w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 83 Część opisowa realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej 83 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na r. 86 Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu dochodów za 2012 r. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,62 100,5% Pozostała działalność ,62 100,5% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 101,0% ,62 100,0% 020 Leśnictwo ,81 100,0% Gospodarka leśna ,81 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,81 100,0% 600 Transport i łączność ,60 100,14% Drogi publiczne powiatowe ,05 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 100,0% 6620 Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,55 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 113,7% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,73 100,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,98 100,0% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,52 100,2% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 100,2% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,03 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 99,8% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,88 100,0% ,03 100,1% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 100,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,81 104,4% 0920 Pozostałe odsetki ,68 111,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,07 105,4% 750 Administracja publiczna ,75 114,8% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 31, Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych 0 22, Wpływy z różnych dochodów 0 22, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,28 109,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 49, Wpływy z różnych dochodów ,79 106,9% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 10, Pozostałe odsetki 0 10, Pozostała działalność ,04 133,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 140, Wpływy z różnych dochodów ,98 133,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,14 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,01 100,5% Ochotnicze straże pożarne ,38 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 100,1% Obrona cywilna 0 18, Wpływy z różnych dochodów 0 18, Straż gminna (miejska) ,65 100,5% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,65 100,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,71 100,5% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 151,9% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,99 150,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 513, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,27 100,8% 0310 Podatek od nieruchomości ,57 100,8% 0320 Podatek rolny ,00 99,4% 0330 Podatek leśny ,00 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych ,40 99,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 106,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 114,3% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 109,2% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,14 103,3% 0310 Podatek od nieruchomości ,01 102,6% 0320 Podatek rolny ,82 93,0% 0330 Podatek leśny ,00 98,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,16 99,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,95 112,2% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 97,4% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,97 121,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,83 120,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,40 139,4% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,74 98,0% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,20 98,6% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,20 100,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,70 96,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,84 98,9% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 176,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 15, Wpływy z różnych rozliczeń ,00 99,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 99,0% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,56 99,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3

7 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 97,2% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,56 120,1% 758 Różne rozliczenia ,27 100,6% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Różne rozliczenia finansowe ,73 106,0% 0920 Pozostałe odsetki ,74 116,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,96 100,0% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,03 100,0% Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Wpływy do wyjaśnienia 0-159, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,19 95,9% Szkoły podstawowe ,94 101,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 380,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,86 114,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 105,4% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 99,9% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,08 99,5% Przedszkola ,74 94,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 8, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 58,3% 0830 Wpływy z usług ,50 93,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 53,91 - Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4

8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,88 116,2% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,70 97,5% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,29 100,0% Gimnazja ,78 99,5% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 419, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,51 97,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,0% Pozostała działalność ,73 91,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycjne bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,73 92,6% ,00 100,0% ,00 91,2% 851 Ochrona zdrowia ,89 100,0% Zwalczanie narkomanii ,00 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,89 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,89 100,0% 852 Pomoc społeczna ,58 98,4% Domy pomocy społecznej ,42 188,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,42 188,0% Ośrodki wsparcia ,13 95,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 97,2% 0830 Wpływy z usług ,40 76,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 101,7% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,25 99,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,60 108,9% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyje i zakupy inwestycjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100,0% Wspieranie rodziny ,51 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,51 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,45 98,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 97,9% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,45 126,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Dodatki mieszkaniowe 0 19, Wpływy z różnych dochodów 0 19, Zasiłki stałe ,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,34 100,1% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 246, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,94 99,8% ,00 100,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,93 96,3% 0830 Wpływy z usług ,87 104,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6

10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 68,8% Pozostała działalność ,00 99,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 93,2% ,00 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,27 85,2% Pozostała działalność ,27 85,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,41 85,8% ,86 79,2% ,70 92,2% ,30 88,3% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,19 93,3% Pomoc materialna dla uczniów ,19 93,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,19 93,3% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 97,3% Schroniska dla zwierząt ,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 100,1% Oświetlice ulic, placów i dróg ,58 99,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 99,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,28 98,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,28 98,8% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,21 43,5% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,21 43,5% Pozostała działalność ,34 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 99,6% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 100,0% Biblioteki ,33 98,4% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,33 98,3% ,00 100,0% Pozostała działalność ,52 99,8% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 99,8% 926 Kultura fizyczna ,47 97,3% Instytucje kultury fizycznej ,45 97,3% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 113,4% 0830 Wpływy z usług ,77 90,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 203, Pozostałe odsetki ,25 259,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 363,6% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,02 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,02 100,0% Razem ,65 99,95% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 534/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 28 marca 2013 r. Wykonanie planu wydatków za 2012 r. Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,01 99,2% Izby rolnicze ,63 95,6% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,63 95,6% Pozostała działalność ,38 99,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 99,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 85,8% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 61,0% 4430 Różne opłaty i składki ,50 99,9% 600 Transport i łączność ,67 99,5% Drogi publiczne powiatowe ,49 97,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 50,4% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% Drogi publiczne gminne ,36 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 88,6% 4270 Zakup usług remontowych ,73 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 95,7% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 537 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 100,0% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 100,0% Drogi wewnętrzne ,82 94,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 1

13 4300 Zakup usług pozostałych ,82 94,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,41 99,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,41 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,73 94,2% 4430 Różne opłaty i składki ,18 91,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,15 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,82 99,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,53 100,0% 710 Działalność usługowa ,24 88,1% Plany zagospodarowania przestrzennego ,24 88,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 81,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,90 13,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 93,3% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Administracja publiczna ,98 97,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych ,16 34,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,16 34,6% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 98,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,03 78,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 87,5% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,10 97,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,60 93,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 98,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 91,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 86,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 97,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 2

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 97,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,04 90,9% 4260 Zakup energii ,67 97,1% 4270 Zakup usług remontowych ,47 96,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 76,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 93,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,06 93,5% ,44 93,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,05 92,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 87,1% 4430 Różne opłaty i składki ,69 99,7% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,8% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,27 96,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 69,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 95,1% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,10 87,7% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,16 94,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,73 95,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 81,4% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,65 48,6% 4430 Różne opłaty i składki ,72 99,8% Pozostała działalność ,16 97,8% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,6% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,40 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 73,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 98,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 83,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,14 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,14 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 3

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 82 80,86 98,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,68 87,7% Komendy powiatowe Policji ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,0% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,0% Ochotnicze straże pożarne ,30 83,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,51 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,48 30,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,07 93,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,17 76,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 0, Zakup energii ,29 77,6% 4270 Zakup usług remontowych ,15 89,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 65,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 52,5% Obrona cywilna ,21 88,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,40 75,0% Straż gminna (miejska) ,42 99,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,07 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,52 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 95,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zarządzanie kryzysowe ,50 85,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 56,9% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 4

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 29,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,91 77,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 77,0% Pozostała działalność ,25 96,5% 4270 Zakup usług remontowych ,25 96,5% 757 Obsługa długu publicznego ,89 97,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,89 97,0% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 72,9% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,89 99,5% 758 Różne rozliczenia ,79 59,8% Różne rozliczenia finansowe ,79 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 83,9% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie ,79 98,8% Szkoły podstawowe ,80 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 98,3% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 97,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 97,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 99,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,97 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,1% 4260 Zakup energii ,95 92,9% 4270 Zakup usług remontowych ,19 99,5% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,20 57,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 95,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 5

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 96,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,02 90,3% ,35 90,5% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 13,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 80,7% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,05 99,4% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 99,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 28,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,65 92,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 99,76% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,61 98,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,25 96,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 98,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,39 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,47 97,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 99,6% 4260 Zakup energii ,52 62,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 90,9% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,13 96,1% ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,96 95,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Przedszkola ,22 97,8% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,31 78,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,07 96,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,67 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,55 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 95,4% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 6

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,50 94,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,74 100,0% 4260 Zakup energii ,10 86,5% 4270 Zakup usług remontowych ,89 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,59 99,9% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,24 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Gimnazja ,23 99,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,99 71,9% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 99,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,85 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,84 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 100,0% 4260 Zakup energii ,70 89,5% 4270 Zakup usług remontowych ,99 98,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 95,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 100,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,56 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,04 99,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,61 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 7

19 80113 Dowożenie uczniów do szkół ,04 98,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,04 98,3% Szkoły artystyczne ,00 100,0% 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,93 93,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 98,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 88,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 80,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,68 97,1% Pozostała działalność ,96 95,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 75,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 88,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 100,0% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 99,8% Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,00 99,8% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów ,00 99,8% 851 Ochrona zdrowia ,64 94,6% Szpitale ogólne ,00 98,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 98,0% Zwalczanie narkomanii ,45 73,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 29,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 87,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,53 93,0% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,32 100,0% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 8

20 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 99,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 87,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 76,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79 84,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,28 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 71,2% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 230 0, Zakup usług pozostałych ,42 89,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 52,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 40,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Pozostała działalność ,66 92,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,46 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 89,0% 852 Pomoc społeczna ,33 97,4% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,91 93,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,91 93,6% Domy pomocy społecznej ,23 97,7% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,23 97,7% Ośrodki wsparcia ,99 97,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,73 98,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83 97,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 99,5% 4220 Zakup środków żywności ,50 73,7% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,08 99,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,56 100,0% 4260 Zakup energii ,89 94,0% 4270 Zakup usług remontowych ,73 94,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 92,1% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 9

21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,81 90,0% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,70 95,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 74,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 95,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Rodziny zastęcze ,94 30,6% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,94 30,6% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,28 72,6% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 95,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,05 78,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 61,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 48,2% Wspieranie rodziny ,43 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,82 97,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,35 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 97,9% 3110 Świadczenia społeczne ,20 97,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 99,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90 97,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 66,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 96,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 85,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,32 81,6% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 10

22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,19 98,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,19 98,3% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,38 94,4% 3110 Świadczenia społeczne ,38 94,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe ,91 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,91 100,0% Zasiłki stałe ,26 91,4% 3110 Świadczenia społeczne ,26 91,4% Ośrodki pomocy społecznej ,31 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,78 90,3% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,73 94,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 98,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,28 98,8% 4260 Zakup energii ,88 88,9% 4270 Zakup usług remontowych ,27 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 96,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 99,8% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 98,0% ,77 97,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 67,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,14 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 73,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 11

23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 95,6% Pozostała działalność ,00 99,5% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 3110 Świadczenia społeczne ,00 99,5% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,02 86,0% Żłobki ,00 82,6% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 82,6% ,68 89,7% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,68 89,7% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Pozostała działalność ,34 87,1% 3119 Świadczenia społeczne ,00 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 98,1% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 98,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 96,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10 99,8% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,52 73,5% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,05 80,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,29 96,2% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 95,6% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 94,6% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,15 83,0% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 46,1% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,90 46,1% 4307 Zakup usług pozostałych ,19 99,6% 4309 Zakup usług pozostałych ,68 99,2% Id: 2CC33837-D26D-4BD6-951B-678F7EE928C5. Podpisany Strona 12

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo