Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak"

Transkrypt

1 PROGRAMY PROJEKTY KONKURSY ZAWODY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM Działania Tytuł Autr i sby dpwiedzialne za realizację działań PROGRAMY 1.Prgram zajęć Justyna Krawczyk W przedszklu 2. Mali Placy w zjedncznej Eurpie Jlanta Łęcka Anita Mrawska Justyna Krawczyk Cel Zaznajmienie uczniów z językiem angielskim Ppularyzacja drbku artystyczneg slistów dziecięcych. Ppularyzacja śpiewania i kierunkwanie właściweg repertuaru. Wymiana pmysłów, dświadczeń w zakresie upwszechniania śpiewu wśród dzieci. Prmcja dziecięcej twórczści artystycznej. Rzwijanie twartści na jednczącą się Eurpę. Przełamywanie barier kulturwych. Dsknalenie umiejętnści językwych. Nacbezu (w pracy z uczniami) Zna pdstawwe zwrty i wyraŝenia w języku angielskim Ptrafi prawidłw, w spsób kmunikatywny i zrzumiały zaprezentwać tekst pisenki w języku bcym Efekty Ptrafi psługiwać się pznanymi zwrtami językwymi Udział uczniów w festiwalu, Osiągnięcia uczniów klas I- Termin realizacji Adresaci 2011/ 2012 Dzieci z ddziału przedszklneg V 2012 Uczniwie szkół pdstawwych z terenu Miasta i Gminy Nwe Skalmierzyce 1

2 3. Pczytaj mi przyjacielu. CEO Katarzyna Onisczuk Alina Banaszak 4. Szkła z klasą Alina Stryjak krdynatr Wszyscy nauczyciele wspieranie rzwju dzieci głśne czytanie rzwija ich wybraźnię, pamięć, pmysłwść, wzbudza w nich ciekawść świata, uczy wartści mralnych; budwanie emcjnalnych więzi między czytającymi i słuchającymi; kształtwanie nawyku czytania ksiąŝek i prmwanie czytelnictwa wśród najmłdszych; prmwanie wykrzystywania nwczesnych technlgii infrmacyjnkmunikacyjnych (TIK) w edukacji i nauce pprzez czytanie i zabawę pznaję młdszych klegów i kleŝanki w przedszklu; mgę pkazać swje talenty artystyczne szerszej publicznści; prmuję swją szkłę na strnie CEO praca z uczniami metdą prjektów edukacyjnych z wykrzystaniem TIK najwaŝniejszym efektem jest kształtwanie nawyku czytania ksiąŝek i prmwanie czytelnictwa nie tylk wśród przedszklaków, ale równieŝ uczniów realizujących prgram; zaangaŝwanie uczniów w przygtwanie przedstawień, występy przed duŝą publicznścią kształtują pczucie własnej wartści, uczą współpracy w grupie; inscenizacje uatrakcyjniają młdym widzm pbyt w przedszklu rzwijanie umiejętnści samdzielneg myślenia, dpwiedzialneg krzystania ze źródeł i wykrzystywania wiedzy w praktyce Uczniwie kl.0- Szkły Pdstawwej W Uczniwie kl. IV- Szkły Pdstawwej w 5. SUS- OK. Jlanta Łęcka Justyna Krawczyk Beata Schacka Pdniesienie jakści pracy szkły krzysta z wypracwanych metd i technik OK Osiąga wyŝsze wyniki w nauce, Chętnie i samdzielnie rzwiązuje zadania dmwe Uczniwie kl.i- Szkły Pdstawwej W 2

3 PROJEKTY 6. Aktywnie p zdrwie Ogólnplski prgram rganizwany przez Fundację BOŚ 1.Prjekt matematycznprzyrdniczy (kntynuacja prjektu Mistrz małych i duŝych liczb) pszerzny treści działań związane z tematyką Od młynarza d piekarza 2. Pznajemy naszą małą jczyznę Beata Schacka Jlanta Łęcka Jlanta Łęcka Alina Stryjak Katarzyna Onisczuk, Janna Małkwska pdniesienie pzimu wiedzy dzieci z klas 1-3, raz ich rdziców na temat zaleŝnści pmiędzy spsbem dŝywiania, a stanem zdrwia. Dstrzeganie zaleŝnści matematycznych i przyrdniczych w taczającym świecie Analizwanie treści zadań, pszukiwanie rzwiązań Twórcze rzwiązywanie prblemów matematycznprzyrdniczych kształtwanie przeknania wielkiej wartści zabytków znajdujących się w najbliŝszej klicy; kształtwanie tŝsamści nardwej przez pznawanie kultury tradycyjnej gwary ludwej, starych byczajów, brzędów, tańców, muzyki, pieśni, pdań, zabudwań, sprzętów, ubirów, itp. zna zaleŝnści między spsbem dŝywiania i aktywnścią fizyczną, a stanem zdrwia i sampczuciem zna prdukty słuŝące zdrwiu wykrzysta zdbytą wiedzę matematycznprzyrdniczą w rzwiązywaniu prblemów z Ŝycia cdzienneg uczestniczę w wycieczkach i pznaję zabytki raz ciekawe miejsca w klicy; przestrzegam zasad bezpieczeństwa pdczas wycieczek i zajęć; birę udział w knkursach: na pis, plastycznym, ftgraficznym dtyczących małej jczyzny). zmiana nawyków Ŝywieniwych uczniów pdniesienie świadmści na temat wpływu prawidłweg dŝywiania na siągnięcia edukacyjne siągnięcia uczniów, psługiwanie się wiadmściami i umiejętnściami w sytuacjach praktycznych kształtwanie pczucia dumy z własneg reginu; pznawanie własneg reginu; wzmacnianie pczucia własnej wartści przez uczestnictw w knkursach; kształtwanie zachwań spłecznie akceptwalnych; I edycja Jesień Uczniwie klas I-III Szkły Pdstawwej w Uczniwie klas I Szkły Pdstawwej w I Szkły Pdstawwej W Rsszycy i Lewkwie Knkurs matematyczny V 2012 Rk szklny Kl. IV- 3

4 rzbudzanie zdlnści twórczych, mŝliwści artystycznych przez udział knkursach dtyczących realizacji prjektu; kształtwanie umiejętnści samdzielneg pszukiwania ptrzebnych infrmacji i materiałów, uwraŝliwienie na piękn i niepwtarzalnść róŝnych miejsc w najbliŝszej klicy; pznawanie najbliŝszej klicy i swjeg reginu z przyrdniczeg, spłeczneg, gspdarczeg, kulturweg punktu widzenia; kształtwanie więzi emcjnalnych ze swim miejscem zamieszkania, reginem, krajem; przypmnienie zasad ruchu drgweg, kształcenie umiejętnści udzielania przedstawiam dknania na strnie internetwej szkły; 4

5 pierwszej pmcy przy skaleczeniu, stłuczeniu zwichnięciu, rzumienie zaleŝnści między stanem zdrwia a zdrwym trybem Ŝycia, przewidywanie skutków niewłaściweg zachwania, dstswywanie swjeg zachwania d przyjętych nrm spłecznych, stswanie reguł i zasad bwiązujących w stsunkach międzyludzkich. 3. Wielkplska mój regin Katarzyna Onisczuk, Janna Małkwska, kształtwanie nawyku czytania i prmwanie czytelnictwa wśród młdych, pznawanie histrii klebki plskiej państwwści, kształtwanie pstawy szacunku dla plskieg dziedzictwa kulturweg pprzez przedstawienie legend i pwieści dtyczących reginu Wielkplski, przeprwadzam zajęcia czytelnicze w klasach, przygtwuję ptrzebne materiały, prezentacje multimedialne; uczestniczę w knkursach dtyczących legend; prmwanie czytelnictwa; pznawanie histrii, legend, kultury własneg reginu; kształtwanie pczucia dumy z własneg reginu; Uczniwie kl. I- Szkły Pdstawwej W 5

6 kształcenie umiejętnści pprawneg psługiwania się językiem jczystym, przygtwania się d publicznych wystąpień, kształcenie umiejętnści efektywneg współdziałania w zesple, rzwijania sprawnści umysłwych i twórczeg rzwiązywania prblemów. 4.. Prjekt bchdów Dnia Patrna Szkły Małgrzata Sulewska Jlanta Łęcka Beata Schacka Janna Małkwska Alina Stryjak Anita Mrawska przybliŝenie pstaci raz drbku literackieg Adama Mickiewicza- patrna szkły kultywwanie tradycji szklnej urczystych bchdów Dnia Patrna kształtwanie pstawy aktywneg udziału w Ŝyciu szkły prezentwania wiedzy na temat Ŝycia i twórczści Adama Mickiewicza rzwijanie pasji twórczych, talentów plastycznych, literackich i recytatrskich pzna ddatkwe infrmacje na temat patrna szkły, wykaŝe się zgrmadzną wiedzą i umiejętnściami, kulturalnie zachwa się pdczas urczystści, zaprezentuje talent artystyczny, recytatrski i wkalny. szkła kultywuje tradycje związane z bchdami Dnia Patrna Szkły uczniwie są aktywni, rzszerzają wiedzę na temat patrna, uczestniczą w knkursach, nauczyciele rzwijają pasje i zaintereswania uczniów, umŝliwiają twórcze współzawdnictw. XII 2012 Uczniwie kl.i- Szkły Pdstawwej W 6

7 5.Prjekt BŜnardzeniwy Jlanta Łęcka Janna Nwicka Paweł Pnitka 6. Świat i Ja Alina Banaszak Jlanta Łęcka przybliŝenie wydarzeń biblijnych związanych z Nardzeniem Jezusa kultywwanie tradycji związanych z bchdami Świąt BŜeg Nardzenia rzwijanie talentów muzycznych, recytatrskich, kształtwanie pstawy aktywneg uczestnictwa w Ŝyciu szkły wzmcnienie wspólnych działań człnków rdziny na rzecz graniczenia knsumpcyjneg stylu Ŝycia, zmniejszenie negatywneg wpływu gspdarstwa dmweg na śrdwisk naturalne, wzmcnienie więzi rdzinnych, pdwyŝszenie jakści zaspakajania ptrzeb dziecka przez rdzinę, ukierunkwanie dziecka na pdnszenie dpwiedzialnści za sje zachwania wykna kartkę świąteczna, zaprezentuje prgram artystyczny Klędy i pastrałki, przygtuje wystrój świąteczneg stłu zna dbre i złe zachwania związek z tematyką pakietu, wykna plakat, ptrafi samdzielnie pdejmwać decyzje, uczestniczy w grach i zabawach ruchwych, ptrafi przumiewać się z człnkami rdziny według bwiązujących zasad kulturalneg zachwywania się kultywuje tradycje i zwyczaje bŝnardzeniwe Stsuje wypracwane reguły i zasady zachwania w szkle i w dmu XII 2011 Uczniwie kl..i- Szkły Pdstawwej W uczniwie Oddziału przedszklneg, klasa II 7

8 KONKURSY 1. Knkurs tematyce BŜnardzeniwej- Kartka świąteczna Jlanta Łęcka Janna Nwicka Paweł Pnitka Odkrywanie i rzbudzanie zaintereswań plastyczn technicznych u dzieci, kształtwanie umiejętnści prezentwania własnych talentów. Ptrafi wyknać pracę plastyczntechniczną wykrzystując róŝne śrdki wyrazu artystyczneg Wystawa wyknanych prac, Wykrzystanie nagrdznych prac jak prjekt d wyknania pcztówki XII 2011 Uczniwie kl.i-iii ze Szkły Pdstawwej w i ze szkół z terenu Miasta i Gminy Nwe Skalmierzyce Rzwijanie wybraźni i fantazji uczniów w twrzeniu przestrzennych frm uŝytkwych. Kultywwanie tradycji związanych ze Świętami BŜeg Nardzenia. Kształtwanie pzytywnej pstawy wbec własnej pracy i pracy innych, integrwanie śrdwiska rdzinneg ze szkłą. 2.Szklny knkurs na klaswą dekrację świąteczneg stłu Jlanta Łęcka Janna Nwicka Anita Mrawska- Kultywwanie tradycji związanych ze świętami BŜeg Nardzenia Wyrabianie Przygtuje dekracje świąteczneg stłu wykrzystując Prezentacja przez pszczególne klasy przygtwanych dekracji XII 2011 uczniwie kl.i- Szkły Pdstawwej 8

9 3. Knkurs plastyczny na temat znajmści zawdów Paweł Pnitka Jlanta Łęcka Anita Mrawska - wraŝliwści estetycznej uczniów Odkrywanie i rzbudzanie zaintereswań plastycznych u dzieci, kształtwanie umiejętnści prezentwania własnych talentów mtywy świątecznzimwe wykna pracę plastyczną na kreślny temat. - wystawa prac uczniów XI 2011 uczniwie kl.i- Szkły Pdstawwej 4. Knkurs plastyczny ilustracja słów A. Mickiewicza widniejących na sztandarze szkły Będziemy wzrem innym, sbie samym chlubą 5. Knkurs literacki Bajka przyjaźni Beata Schacka Anita Mrawska Janna Małkwska Beata Schacka Anita Mrawska- Janna Małkwska zapznanie z róŝnymi rdzajami zawdów i narzędziami pracy kniecznymi w danym zawdzie budzenie szacunku dla kaŝdej pracy rzwijanie talentów pprzez samdzielne próby twórcze kształtwanie wybraźni plastycznej inspirwanej wartściwym, nieprzemijającym słwem pbudzanie naturalnej ekspresji, dkrywanie pasji i zaintereswań literackich rzbudzanie wybraźni, fantazji, myślenia intuicyjneg - wykna rysunek na kreślny temat -płączy techniki plastyczne twrząc cllage - ułŝy pwiadanie z elementami fantastycznymi i magicznymi -zapisze kształtnie - wystawa prac wyknanych przez uczniów róŝnymi technikami - prezentacja zapisanych bajek na frum klasy, fragmentów pdczas urczystści -wizualizacja tekstów XII 2011 uczniwie kl. IV - Szkły Pdstawwej im. A. XII 2011 uczniwie kl. II- III Szkły Pdstawwej im. 9

10 6. Knkurs plastyczny dla kl. I Pznaj mjeg przyjaciela Beata Schacka Anita Mrawska- Janna Małkwska rzwijanie uczuć i wartści gólnludzkich: przyjaźni, dbrci, tlerancji, wraŝliwści na ls drugieg człwieka upwszechnianie kultury Ŝyweg słwa dsknalenie pprawnści wypwiedzi pisemnej pbudzanie naturalnej aktywnści twórczej, rzwijanie uzdlnień plastycznych, kształtwanie pzytywnych pstaw międzyludzkich: tlerancji, kleŝeństwa, przyjaźni i czytelnie lub wykrzysta technikę kmputerwą - dstrzeŝe i uzasadni wartść przyjaźni w Ŝyciu człwieka wykna pracę plastyczną na kreślny temat, wyrazi emcje w pracy plastycznej Albumów bajek na szklnej wystawie wystawa szklna starannie wyknanych prac A. XII 2011 uczniwie kl. I Szkły Pdstawwej Mickiewicza w 7. Knkurs wiedzy Ŝyciu i twórczści Adama Mickiewicza Beata Schacka Anita Mrawska- Janna Małkwska aktywizwanie uczniów d zdbywania i sprawdzania wiedzy na temat patrna szkły wdraŝanie d krzystania z róŝnych źródeł infrmacji prmwanie pzytywnych pstaw wspierających edukację - wzbgaci wiadmści Ŝyciu i twórczści patrna szkły - aktywna pstawa ucznia, pdjęcie zadań w knkursie, - krzystanie z róŝnych źródeł infrmacji w samdzielnym zdbywaniu wiadmści Ŝyciu i twórczści patrna szkły XII 2011 uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej 10

11 8. Wjewódzki knkurs matematyczny 9.Pwiatwy knkurs matematyczny 10.Gminny knkurs Mistrz klawiatury 11.Szklny knkurs Mistrz lgiki 12. Wjewódzki knkurs humanistyczny Alina Stryjak Alina Stryjak Alina Stryjak Alina Stryjak Janna Małkwska ucznia i rzwijających zaintereswania pgłębianie wiedzy i umiejętnści matematycznych ppularyzwanie matematyki wśród uczniów rzwijanie uzdlnień i zaintereswań infrmatycznych uczniów pszukiwanie nwych, skutecznych rzwiązań w pracy z uczniem uzdlninym pgłębianie wiedzy z zakresu j.plskieg, histrii wzbgacenie zasbu wiedzy i umiejętnści z pdstawy prgramwej utrwalanie i pgłębianie wiedzy i umiejętnści matematycznych rzwijanie sprawnści bsługi kmputera pgłębianie wiedzy i umiejętnści matematycznych -uczeń zredaguje wskazaną frmę wypwiedzi umiejętnść wykrzystywanie wiedzy w praktyce raz krzystanie z infrmacji umiejętnść wykrzystywanie wiedzy w praktyce raz krzystanie z infrmacji wykrzystywanie TIK w praktyce uzyskanie sprawnści w pracy z klawiaturą skróty klawiaturwe rzwijanie umiejętnści lgiczneg myślenia, krzystania ze infrmacji i wykrzystywania wiedzy w praktyce uczniwie kl. IV- Szkły Pdstawwej uczniwie kl. IV- Szkły Pdstawwej uczniwie kl. IV- Szkły Pdstawwej uczniwie kl. IV- Szkły Pdstawwej 2012 uczniwie kl.iv- 11

12 13. Gminny knkurs rtgraficzny 14. Knkurs recytatrskplastyczny Miłsz słwem i pędzlem malwany Janna Małkwska Janna Małkwska Anita Mrawska-,sztuki wyrabianie nawyku stswania reguł rtgraficznych pdniesienie pzimu kmpetencji rtgraficznej upamiętnienie 100. rcznicy urdzin Cz. Miłsza prpagwanie piękna pezji pszukiwanie literackich wzrów i wartści isttnych w Ŝyciu młdeg człwieka ze szczególnym uwzględnieniem elementów patritycznych kształtwanie kultury Ŝyweg słwa raz dsknalenie warsztatwych umiejętnści recytatrskich pszukiwanie malarskich wartści -zrzumie czytany tekst -dczytuje róŝne źródła infrmacji histrycznej -wypwiada się na temat sztuki -zna wymienine w regulaminie zasady rtgraficzne -stsuje je w praktyce -ptrafi pracwać w grupie -ptrafi wyknywać w kreślnym czasie dane plecenia - uczeń ptrafi zaprezentwać sylwetkę Cz. Miłsza - interpretuje plastycznie wiersz Ganek - recytuje wiersz W mjej jczyźnie - utrwalenie i pszerzenie znajmści zasad rtgraficznych ujętych w regulaminie knkursu - udział uczniów w knkursie Szkły Pdstawwej 2012 uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej 2011 uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej 12

13 15. Pwiatwy knkurs rtgraficzny 16. Knkurs wiedzy krajach angl i niemieckjęzycznych 17.Gminny knkurs rtgraficzny dla klas III Janna Małkwska Justyna Krawczyk Anita Mrawska- Jlanta Łęcka pezji Miłsza plastyczna interpretacja tekstu literackieg pdniesienie pzimu kmpetencji rtgraficznej zdbywanie i prmwanie wiedzy krajach angl- i niemieckjęzycznyc h w róŝnych aspektach (gegrafia, kultura, histria, gspdarka) zachęcanie d pknywania barier językwych pprzez dsknalenie umiejętnści w przumiewaniu się w bcych językach dsknalenie zasad rtgrafii i interpunkcji ćwiczenie umiejętnści stswania pznanych reguł w praktyce - uczeń grmadzi i dknuje selekcji zdbytych materiałów - krzysta z nwczesnych źródeł infrmacji -wykrzysta pznane zasady rtgraficzne w wypwiedziach pisemnych - pszerzenie i utrwalenie zasad rtgraficznych ujętych w regulaminie knkursu - mtywacja uczniów d nauki języków bcych - uświadmienie ucznim eurpejskiej wspólnty kulturwej - rzwijanie twartści, tlerancji wbec innych kultur -siągnięcia uczniów -knstruwanie pprawnych wypwiedzi pisemnych - stswanie pznanych reguły rtgraficznych w praktyce uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej 2012 uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej 2012 uczniwie kl.ii-iii Szkły Pdstawwej, uczniwie szkół 13

14 18. Gminny knkurs matematyczny dla kl.iii 19. Gminny Knkurs Małe mnibusy 20. Knkurs wiedzy Wielkplsce Katarzyna Onisczuk WdraŜanie uczniów d dsknalenia umiejętnści matematycznych, skuteczneg pszukiwania ptrzebnych wiadmści Kształtwanie dpwiedzialnści i systematycznści Dsknalenie umiejętnści rzwiązywania zadań interdyscypli narnych(edukacja matematyczna, plnistyczna, plastyczna, muzyczna) pznanie histrii reginu, pznanie specyfiki reginu z punktu widzenia przyrdniczeg, spłeczneg, gspdarczeg, - pszerza i utrwala wiadmści i umiejętnści matematyczne - wykrzysta je pdczas rzwiązywania zadań knkurswych -wytrwale dąŝy d siągnięcia sukcesu -pprawnie wykna zadania knkurswe -wykrzystuje zaleŝnści i analgie d łatwiejszeg zapamiętywania pznaję zabytki, biekty przyrdnicze reginu; zapznaję się z bigrafiami sławnych Wielkplan; -siągnięcia uczniów - aktywna i twórcza pstaw uczniów pdczas rzwiązywania zadań knkurswych -siągnięcia uczniów - aktywna i twórcza pstaw uczniów pdczas rzwiązywania zadań knkurswych kształtwanie pczucia dumy z własneg reginu; pznawanie własneg reginu; wzmacnianie pczucia własnej wartści przez uczestnictw w z terenu Miasta i Gminy Nwe Skalmierzyce 2012 uczniwie kl.iii Szkły Pdstawwej, uczniwie kl.iii szkół z terenu Miasta i Gminy Nwe Skalmierzyce 2012 uczniwie kl.iii Szkły Pdstawwej, uczniwie kl.iii szkół z terenu Miasta i Gminy Nwe Skalmierzyc 2011/ 2012 uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej 14

15 kulturweg. ćwiczenie umiejętnści czytania ze zrzumieniem pisanych źródeł histrycznych. pznaję Ŝycie cdzienne dawnych mieszkańców Wielkplski; knkursach; kształtwanie zachwań spłecznie akceptwalnych; Etap szklny, etap pwiatwy, etap rejnwy, etap wjewódzki 21. Zdrwie nasz skarb Katarzyna Onisczuk, Jlanta Łęcka 22. Dzieje pisma i ksiąŝki na przestrzeni Katarzyna Onisczuk, nawiązanie współpracy, kntaktów, przyjaźni z innymi szkłami prmującymi zdrwie pgłębianie świadmści dzieci na temat zdrweg i higieniczneg trybu Ŝycia kształtwanie pstawy dpwiedzialnści za własne zdrwie. nabywanie przdrwtnych przyzwyczajeń i nawyków; wspmaganie rzwju dziecka w przyjaznym i zdrwym śrdwisku; stwarzanie sytuacji d kształtwania w uczniach pstawy przdrwtnej; kształtwanie umiejętnści współpracy w zesple i zdrwej rywalizacji zapznanie uczniów z dziejami pisma i ksiąŝki ptrafię ułŝyć i zaprezentwać krótki prgram artystyczny wg wymagań rganizatra; znam zasady pstępwania w razie zgłaszania wypadku, rzpznaję ekznaki, znam daty świąt związanych z chrną zdrwia, wykazuję się wiedzą przyrdniczą dnszącą się d eklgii i zdrweg trybu Ŝycia; znam rdzaje pisma; prmwanie zasad zdrweg trybu Ŝycia; pznawanie wiadmści Wisna 2012 r. uczniwie kl.iv- Szkły Pdstawwej Jesień 2011 r. uczniwie kl.iv- 15

16 ZAWODY wieków Gminny knkurs Janie Pawle II 1.Realizacja zawdów według kalendarza imprez sprtwych Janna Małkwska Janna Nwicka Paweł Pnitka Łukasz Krzyśka na przestrzeni wieków; kształcenie umiejętnści pprawneg psługiwania się językiem jczystym, zapznanie z Ŝycirysem Karla Wjtyły (Jana Pawła II), zapznanie z twórczścią papieŝa Plaka przed i p wybrze na Stlicę Apstlską, kształtwanie umiejętnści współpracy w zesple i zdrwej rywalizacji. Dsknalenie pznanych na lekcji elementów taktycznych i technicznych. wymieniam materiały, na których pisan; znam starŝytne ludy, które stswały pism brazkwe i alfabetyczne; pwiadam średniwiecznych skryptriach; wiem, kim byli: J. Gutenberg, J. Kchanwski, M. Rey; Przedstawia Ŝycie i twórczść papieŝa Jana Pawła II. wykazuję się właściwą pstawa; przestrzegam zasad bezpieczeństwa występujących w diagnzach, testach zewnętrznych; realizacja ścieŝki - edukacja czytelnicza i medialna; siągnięcia uczniów aktywna i twórcza pstaw uczniów pdczas rzwiązywania zadań knkurswych Szkły Pdstawwej 2012 uczniwie kl.ii- Szkły Pdstawwej, uczniwie kl.iii- szkół z terenu Miasta i Gminy Nwe Skalmierzyce Wyskie wyniki sprtwe Uczniwie kl. IV- Szkły Pdstawwej im. Adama 16

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Temat dnia Cele i umiejętności osiągane przez dzieci. Uwagi Realizacja podstawy programowej. Tydzień. 1. Muzyczne zabawy na smutne dni.

Temat tygodnia Temat dnia Cele i umiejętności osiągane przez dzieci. Uwagi Realizacja podstawy programowej. Tydzień. 1. Muzyczne zabawy na smutne dni. Tydzień Temat tygdnia Temat dnia Cele i umiejętnści siągane przez dzieci Uwagi Realizacja pdstawy prgramwej IX (31.10. 04.11.2011) KIEDY JEST MI NUDNO 1. Muzyczne zabawy na smutne dni. 2. ----------------

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRZESIEŃ 04-08.09.2017- Pznajmy się. Wspmnienia z wakacji 11-15.09.2017- Ziemia czysta planeta./sprzątanie świata 18-22.09.2017-

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH,,Dyktand Bieszczadzkie II Międzyszklny Knkurs Ortgraficzny dla uczniów gimnazjów w rku szklnym 2013/2014 1. Organizatr:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII Kchamy wciąż za mał i stale za późn. ks. Jan Twardwski Pwiatwy Knkurs Sptkanie z Janem d Biedrnki edycja VIII Śpieszmy się kchać POD PATRONATEM Wójta Gminy Białe Błta ks. Prbszcza Parafii Wniebwzięcia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ?

PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT OPRACOWAŁY: mgr Hnrata Grchwska mgr Alina Kędzira mgr Katarzyna Leska 1. MISJA Prjekt krelując treści między przedsiębirczścią, bilgią, eklgią i gegrafią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1. Ustawę systemie światy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

Coraz lepiej czytam i piszę program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania Prjekt Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów klas I-III szkół pdstawwych Craz lepiej czytam i piszę prgram zajęć dla dzieci z trudnściami w nauce czytania i pisania rk szklny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łbez: Usługi edukacyjne bejmujące prwadzenie zajęć i warsztatów dla uczestników prjektu Dziecięca Akademia Rzwju w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015

XIX Targi Edukacyjne, Poznań 2015 XIX Targi Edukacyjne, Pznań 2015 Harmngram knferencji i sptkań rganizwanych przez Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli w Pznaniu w ramach XIX Targów Edukacyjnych Edukacja t pdróż (stan na 3.03.2015) Piątek 20

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo