KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna r

2 I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek w Głtczyźnie działa na pdstawie: Uchwały nr 115/2013 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 20 maja w sprawie utwrzenia Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Głtczyźnie i gimnazjum Specjalneg w Młdzieżwym Ośrdku Wychwawczym. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pz z późn. zm.); Ustawy z dnia 26 października 1982r. pstępwaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2010 r. Nr 33, pz. 178, z późn. zm.); Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r wspieraniu rdziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr149, pz. 887); Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rdzajów i szczegółwych zasad działania placówek publicznych, warunków pbytu dzieci i młdzieży w tych placówkach raz wyskści i zasad dpłatnści wnsznej przez rdziców za pbyt dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, pz. 631, z późn. zm); Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramwych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, pz. 466) Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, pz. 624, z późn. zm); Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 17 listpada 2010r. w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży niepełnsprawnych raz niedstswanych spłecznie w specjalnych przedszklach, szkłach i ddziałach raz w śrdkach ( Dz. U. Nr 228, pz. 1489, z późn.zm.); Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółwych zasad kierwania, przyjmwania, przenszenia, zwalniania i pbytu nieletnich w młdzieżwym śrdku wychwawczym (Dz. U. z 2011 nr 296 pz. 1755); Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 19 luteg 2002r. w sprawie spsbu prwadzenia przez publiczne przedszkla, szkły i placówki 2

3 dkumentacji przebiegu nauczania, działalnści wychwawczej i piekuńczej raz rdzajów tej dkumentacji (Dz. U. Nr 23, pz. 225, z późn. zm.); Rzprządzenia Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2013r.r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach (Dz. U. z dnia 13 maja 2013r, pz. 532); Organem prwadzącym Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek w Głtczyźnie jest Samrząd Wjewództwa Mazwieckieg, nadzór pedaggiczny sprawuje Mazwiecki Kuratr Oświaty. Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy wraz z funkcjnującym w jeg strukturze Gimnazjum specjalnym w Zesple Placówek w Głtczyźnie rzpczyna działalnść d dnia r. Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg jest gólnym planem działania Ośrdka, kreśla kierunki pracy i rzwju, wizję raz pwiązane z nimi pdstawwe cele i zadania, stawiane d realizacji. Organizuje przyszłść placówki i pełni rlę drgwskazu, wytyczająceg wszystkim człnkm spłecznści szklnej ten sam kierunek działania. Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg ujęta jest w spsób szczegółwy w następujących aktach prawnych i dkumentach szklnych: Statut Zespłu Placówek; Statut Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; Wielletni Plan Rzwju Zespłu Placówek na lata szklne ; Prgram Wychwawczy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; Prgram Prfilaktyki dla Uczniów/Wychwanków Młdzieżweg Wychwawczeg; Regulamin Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; Arkusz rganizacji Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; Plan Pracy i kalendarz Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg na dany rk szklny; Plan dsknalenia zawdweg w Młdzieżwym Ośrdku Wychwawczym (na dany rk szklny); Plan nadzru pedaggiczneg Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; innych, przyjętych d realizacji. II. KOMPETENCJE Organami Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg są: dyrektr Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg, który jest jedncześnie dyrektrem Zespłu Placówek, i przewdniczącym rady pedaggicznej Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; Rada pedaggiczna Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; 3

4 Samrząd Wychwanków Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg; Organizacja pracy dla Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg i uwzględnia działanie: klaswych zespłów nauczycielskich; Zespłów ds. rganizacji i udzielania pmcy psychlgiczn-pedaggicznej; nauczycielskich zespłów zadaniwych, stałych i pwływanych według bieżących ptrzeb; Zespłu Wychwawczeg; zespłu wychwawców; psychlga; pedagga; biblitekarza; pielęgniarki; sekretariatu placówki; Zadania rganów Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg kreśla Statut. Rada pedaggiczna Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg, Samrząd Wychwanków i pzstałe pdmity birące udział w rganizacji pracy śrdka, uchwalają w razie ptrzeby regulaminy swjej działalnści, które nie mgą być sprzeczne z przepisami prawa światweg i statutem placówki. III. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI I ŚRODOWISKA Jednym z najważniejszych atutów Młdzieżweg Ośrdka w Zesple Placówek w Głtczyźnie jest bardz dbra baza lkalwa zarówn szkły, jak i budynku mieszkalneg, z funkcjnalnymi, przestrnnymi i estetycznymi pmieszczeniami, dpwiedni wypsażnymi d realizacji zadań statutwych placówki, właściwą bazą sprtwą, terenem rekreacyjnym, estetycznym i właściwie zagspdarwanym tczeniem całej placówki. Placówka płżna jest na terenie wiejskim, wśród zieleni kalająceg parku pwierzchni kł 9ha, w dległści 13km d Ciechanwa. 1. BAZA PLACÓWKI Placówka dyspnuje dwma przestrnnymi budynkami: gimnazjum funkcjnujące w Młdzieżwym Ośrdku Wychwawczym w Zesple Placówek w Głtczyźnie mieści się w trzykndygnacyjnym, nwczesnym budynku, w którym znajdują się: w pełni wypsażne w sprzęt audiwizualny i kmputerwy sale lekcyjne i pracwnie przedmitwe, 2 nwczesne pracwnie kmputerwe, liczące w sumie 24 stanwiska, wypsażne w dpwiedni sprzęt, gabinety specjalistyczne (gabinet wypsażny w aparaturę d terapii EEG BIOFEEDBACK), bibliteka, sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym; sala d lgrytmiki i gimnastyki krekcyjnej wypsażne w dpwiedni sprzęt, sala relaksacyjna z nwczesnym wypsażeniem raz pmieszczenia 4

5 scjalne: przestrnna stłówka z nwcześnie wypsażnym zapleczem kuchennym, pralnia, magazyny, ktłwnia na lej pałwy, szatnie dla uczniów; wychwankwie naszej placówki mieszkają w trzykndygnacyjnym, budynku, przystswanym d ich ptrzeb według nwczesnych standardów, gdzie d dyspzycji mają sypialnie 2 3 sbwe, wypsażne w węzeł sanitarny (umywalkę), pmieszczenia gspdarcze: kuchnie, pralnie, pracwnię gspdarstwa dmweg, świetlice, sale rekreacyjne: salę d gry w tenisa stłweg, d gry w bilard, sale sekcji i kół zaintereswań, pracwnie kmputerwe, z dstępem d Internetu i pmieszczenia sanitarne. Wszystkie pmieszczenia wypsażne są w nwczesne, estetyczne i funkcjnalne meble i sprzęty. Placówka dyspnuje pnadt: własną czyszczalnią ścieków; dwma biskami d gier zespłwych, w tym jednym pełnwymiarwym biskiem nwczesnej nawierzchni tartanwej, wybudwanym w rku szklnym 2008/2009 przy nakładzie śrdków finanswych Samrządu Wjewództwa Mazwieckieg; dużym bszarem pwierzchni terenu zielneg, charakterze parku, który daje wiele mżliwści aktywneg dpczynku na świeżym pwietrzu. IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOSCI 1. Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek zasady funkcjnwania Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek w Głtczyźnie, rzpczynający swą działalnść z dniem r, jest placówką publiczną zasięgu pnadreginalnym i zapewnia wychwankm: naukę i wychwanie w gimnazjum dla dzieci i młdzieży w wieku lat, sprawnej intelektualnie; naukę i wychwanie w gimnazjum dla dzieci i młdzieży w wieku lat bniżnych mżliwściach intelektualnych (upśledznych w stpniu lekkim); niedstswanej spłecznie, zdemralizwanej, ujawniającej różnrdne zaburzenia funkcjnwania emcjnalneg i spłeczneg, (m.in. niepwdzenia szklne i wagary, agresja werbalna i niewerbalna, knflikt z prawem ppełniny czyn karalny) nie mgącej realizwać bwiązku szklneg w macierzystych szkłach maswych, jak również nie mgącej z różnych pwdów zamieszkiwać z rdziną lub piekunami prawnymi; W gimnazjum, funkcjnującym w Młdzieżwym Ośrdku Wychwawczym realizwana jest, ustalna przez Ministerstw Edukacji Nardwej pdstawa prgramwa, Prgram Wychwawczy MOW, Prgram prfilaktyki dla uczniów/wychwanków MOW raz prgramy różnych kół zaintereswań. Placówka ma charakter placówki rescjalizacyjnrewalidacyjnej i dąży d wdrżenia kmpetencyjneg mdelu rescjalizacji, przy wykrzystaniu metd twórczej rescjalizacji. Uczniwie i wychwankwie bjęci są wszechstrnną pieką wychwawczą, psychlgiczną, pedaggiczną, pdlegają realizacji Indywidualnych Prgramów Edukacyjn- Terapeutycznych, pracwanych według indywidualnych ptrzeb i zaleceń ujętych w 5

6 Orzeczeniach ptrzebie kształcenia specjalneg raz piniach wydanych przez Rdzinne Ośrdki Diagnstyczn-Knsultacyjne, działających przy sądach rdzinnych. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynsi 3 lata i bejmuje klasy I III gimnazjum. W Gimnazjum, funkcjnującym w MOW młdzież mże uczyć się nie dłużej niż d ukńczenia 21 rku życia. Szczegółwą rganizację nauczania, wychwania i pieki w danym rku szklnym kreśla arkusz rganizacji Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg, pracwany przez dyrektra Zespłu Placówek i zatwierdzny przez rgan prwadzący, z uwzględnieniem szklnych planów nauczania dla gimnazjum, zgdnych z przepisami prawa w sprawie ramwych planów nauczania. Gdzina lekcyjna trwa 45 min. Pdstawwą frmą pracy w Młdzieżwym Ośrdku Wychwawczym jest system klasw-lekcyjny a jednstką rganizacyjną w gimnazjum ddział klaswy złżny z uczniów (w liczbie d 12), którzy w jednrcznym kursie nauki w danym rku szklnym uczą się wszystkich przedmitów bwiązkwych, kreślnych szklnym planem nauczania, przy równległym uwzględnieniu pieki i wsparcia psychlgiczn-pedaggiczneg. Frmą rganizacyjną w pracy wychwawcz-piekuńczej jest grupa wychwawcza, złżna z wychwanków (w liczbie d 12). W śrdku bwiązuje ustalny Harmngram dnia, w którym przewidziane są pry, przeznaczne na zajęcia lekcyjne, zajęcia wychwawcze, naukę własną i drabianie lekcji, zajęcia rescjalizacyjne, kulturalnświatwe, prfilaktyczne, plastyczne, manualne, kulinarne, sprtwe, rekreacyjne i gspdarcz-prządkwe. Udział w zajęciach jest bligatryjny i bwiązkwy. Prces rescjalizacji wspierany jest przez wykrzystywany w placówce Punktwy system służący d ceny zachwania wychwanków. Młdzież przyjmwana jest d Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w wyniku pstanwienia sądweg zastswaniu śrdka wychwawczeg, w pstaci umieszczenia nieletnieg w MOW. Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy przeznaczny jest wyłącznie dla chłpców, zapewnia wychwankm piekę całdbwą i całrczną jest placówką nieferyjną. V. MISJA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE Nie dla szkły lecz dla życia uczymy się. Seneka Naczelnym celem rescjalizacji, prwadznej w Młdzieżwym Ośrdku Wychwawczym jest rzpznawanie i wspieranie ptencjału rzwjweg wychwanków tak, by puszczając placówkę rescjalizacyjną, byli wypsażeni w kmpetencje niezbędne d prawidłweg i skuteczneg funkcjnwania w różnrdnych rlach spłecznych: pracwnika, małżnka, rdzica, bywatela. Przyjmujemy, iż kmpetencje spłeczne kreślają wiedzę, umiejętnści, pstawy raz nastawienia mtywacyjne, które wyrażają się w kntaktach interpersnalnych, kmpetencje psychlgiczne dnszą się d sfery wewnętrzneg funkcjnwania 6

7 człwieka, a za ich najważniejsze wskaźniki przyjmuje się między innymi: pzim percepcji, emcji, mtywacji, pamięci, myślenia, wybraźni. Rzwijanie tych struktur pznawczych jest jednym z głównych elementów prcesu rescjalizacji. Przez rzwijanie ptencjałów wychwanków stwarzamy mżliwść krewania kreślnych parametrów tżsamści i cech sbwści, nieprzystswaneg spłecznie człwieka raz zaktwiczenie tych parametrów w śrdwisku spłecznym i kulturwym. T te kmpetencje są determinantami djrzałeg funkcjnwania w różnrdnych rlach spłecznych i zawdwych. W prcesie rescjalizacji pstrzegamy naszych wychwanków w perspektywie znacznie szerszej, niż niż tylk wychwanków Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg. Odrzucamy mdel adaptacji wychwanka d życia w placówce na rzecz mdelu adaptacji młdeg człwieka d życia w spłeczeństwie, pza placówką. Dążymy d siągnięcia twórczeg mdelu ddziaływań rescjalizacyjnych, ukierunkwaneg na rzwijanie ptencjalnych zdlnści wychwanków i wypsażanie ich w kmpetencje spłeczne, umżliwiające satysfakcjnujące funkcjnwanie, zgdnie z przyjętymi nrmami spłecznymi a tym samym readaptacja spłeczna naszych wychwanków. Pdstawwą wartścią w naszej spłecznści jest pmc w rzwiązywaniu prblemów, umżliwianie siągania sukcesów, nauka knstruktywneg rzwiązywania knfliktów, trwała relacja wspierająca. Naszym głównym celem jest praca w parciu kmpetencyjny mdel rescjalizacji. Jesteśmy p t aby: chrnić przed wykluczeniem spłecznym i marginalizacji w drdze prawidłwej readaptacji wychwanków, przygtwującej ich d życia, w parciu nabyte kmpetencje sbiste, zgdneg z bwiązującymi nrmami spłecznymi i prawnymi; zapewniać naszym wychwankm równść szans, pprzez rzpznawanie indywidualnych ptrzeb i mżliwści raz wszechstrnne wspieranie ich ptencjału rzwjweg; pmagać w pwrcie d nauki szklnej, pmim późnienia rganizacyjneg i umżliwiać wszystkim w zdbyciu wykształcenia gimnazjalneg raz w wybrze szkły pnadgimnazjalnej; włączać wychwanków d udziału w różnrdnych zajęciach ddatkwych w zakresie kształcenia umiejętnści pznawczych, interpersnalnych, kształcenia inteligencji emcjnalnej raz rzwijania zaintereswań edukacyjnych i kulturwych, w jak największym stpniu rganizwanych w śrdwisku lkalnym, pza murami Ośrdka; rzwijać wśród wychwanków zaintereswania sprtwe; pdejmwać działania, zmierzające d eliminwania przejawów zaburzeń zachwania wychwanków, zachwań destrukcyjnych i minimalizwania skutków przyczyn, dświadczanych przez nich trudnści i zaburzeń, blicznych na dstarczanie pzytywnych dświadczeń uczących, dświadczeń emcjnalnych, zaspkajanie pdstawwych ptrzeb; wspierać wychwanków we wszystkich wymiarach ich rzwju, w drdze ku samdzielnści i dpwiedzialnści, djrzałści; 7

8 umżliwiać przebudwę własneg systemu wartści i kształtwać u wychwanków pczucie tżsamści; prwadzić szerki zakres działań edukacyjnych i wychwawczych, scjterapeutycznych i prfilaktycznych, dzięki którym nasi wychwankwie zdbywać będą wiedzę i umiejętnści, pzwalające sprstać wymgm samdzielneg, dpwiedzialneg życia i kmpetencje, pzwalające na satysfakcjnujące funkcjnwanie w różnych rlach spłecznych; pmagać w przygtwaniu d życia spłeczneg, zawdweg, rdzinneg w warunkach szybk i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistści i w zróżnicwanym świecie; dbać przyjazną atmsferę, w której rdzą się właściwe i trwałe relacje międzyludzkie będące źródłem pczucia bezpieczeństwa, akceptacji, pszanwania drębnści i indywidualnści, silnych, autentycznych więzi i pzytywnych związków emcjnalnych z innymi ludźmi; chrnić wychwanków przed zagrżeniami, prwadząc działalnść w zakresie prfilaktyki zagrżeń różneg rdzaju raz pszukiwania mżliwści udzielania wychwankm wsparcia w zakresie prfilaktyki drug i trzecirzędwej (przy współudziale zewnętrznych instytucji specjalistycznych); pszukiwać skutecznych metd i frm pracy i wykrzystywać je pdczas realizacji wytycznych celów raz dbać prfesjnalizm kadry pedaggicznej. V. WIZJA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W ZESPOLE PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE Wizja Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie jest wynikiem analizy prirytetów, kreślnych specyfiką placówki, przeznacznej dla dzieci i młdzieży niedstswanej spłecznie, przejawiającej głębki stpień zaburzeń w funkcjnwaniu spłecznym i zdemralizwanej raz analizy ptrzeb naszych pdpiecznych, dświadczających specyficznych trudnści w funkcjnwaniu spłecznym. Określa na gólne kierunki zmian i rzwju placówki, które szczegółw pisane w pszczególnych dkumentach szklnych, w pstaci następujących bszarów działalnści: 1. Placówka dba jak najlepsze efekty kształcenia i rzwju uczniów i wychwanków placówka wspiera ptencjał rzwjwy wychwanków i dba i jak najlepsze efekty edukacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych mżliwści, ptrzeb, prblemów, trudnści i sytuacji życiwej; w placówce prwadzna jest wielaspektwa diagnza w zakresie indywidualnych ptrzeb i mżliwści wychwanków a jej wyniki wykrzystywane są pdczas wdrażania zmian w prwadznych działaniach dydaktyczn-wychwawczych, terapeutycznych, rescjalizacyjnych, prfilaktycznych i piekuńczych; realizacja zadań pdlega mnitrwaniu i cenie skutecznści a wyniki mnitrwania służą pdnszeniu efektywnści działań nauczycieli i wychwawców; 8

9 wychwankwie wdrażani są d aktywnści pprzez włączanie d udziału w bgatej fercie zajęć, umżliwiających nabywanie kmpetencji spłecznych, pzytywnych dświadczeń, rzwój zaintereswań własnych raz d udziału w życiu placówki pprzez rganizację urczystści i imprez szklnych, związanych z wydarzeniami wynikającymi z kalendarza szklneg; ferta zajęć bwiązkwych, pzalekcyjnych, kół zaintereswań jest sukcesywnie wzbgacana; wychwankwie nabywają wiadmści i umiejętnści, skutecznie realizując przyjęte pdstawy prgramwe dla etapu edukacyjneg gimnazjum i zasadniczej szkły zawdwej, przyjazny klimat placówki służy przekazywaniu wartści nauki dla przyszłeg życia i przełamywaniu negatywizmu szklneg u wychwanków barcznych dużym późnieniem rganizacyjnym; w placówce pdejmwane są działania, ukierunkwane na pdstawwą prewencję zachwań ryzykwnych, raz rganizację wszechstrnneg indywidualneg, systemweg wsparcia dla wychwanków w sytuacjach trudnych, pmc w nauce szklnej i w wyrównywaniu zaległści prgramwych, umżliwiając prmcję śródrczną; nauczyciele i wychwawcy stsują różnrdne metdy pracy, współpracują ze sbą w realizacji zadań raz dsknalą metdy i frmy tej współpracy; placówka pdejmuje działania zmierzające d jak najszerszeg włączania rdziców/piekunów d współpracy na rzecz wszechstrnneg rzwju ich dzieci/pdpiecznych; placówka udziela rdzicm/piekunm wszechstrnneg wsparcia w ich rli wychwawczej w zależnści d indywidualnych ptrzeb i sygnalizwanych prblemów; placówka udziela pmcy rdzicm/piekunm w zakresie dsknalenia umiejętnści niezbędnych we wspieraniu rzwju dzieci i młdzieży, w szczególnści w zakresie rzwijania ptencjalnych mżliwści raz unikania zachwań ryzykwnych; placówka pszukuje mżliwści budwania spójneg systemu działań (np.: budwania grup interdyscyplinarnych, angażujących d współpracy z placówką kuratrów sądwych, pedaggów, psychlgów, plicjantów, innych sób) na rzecz pmcy w wycfywaniu się z dysfunkcji; 2. Placówka psiada nwczesną bazę Standard wypsażenia i warunki lkalwe Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg raz, funkcjnująceg w jeg strukturze gimnazjum, pdnszne są sukcesywnie w miarę mżliwści finanswych. Placówka dba zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pbytu wychwanków. Kntynuacja działalnści w zakresie rzbudwy bazy placówki pwinna być ukierunkwana na pszukiwanie źródeł finanswania i pzyskiwanie funduszy na mdernizacje, wypsażenie w funkcjnalne meble i sprzęty w budynku mieszkalnym, nwczesne pmce dydaktyczne i materiały d zajęć raz na rzwój działalnści sprtwej i kulturalnej. 9

10 3. Placówka jest miejscem, w którym wychwankwie czują się bezpiecznie Placówka pdejmuje działania, zapewniające wychwankm bezpieczeństw fizyczne i psychiczne: prwadzny jest mnitring pzimu pczucia bezpieczeństwa wśród wychwanków w placówce, respektwane są nrmy spłeczne; dknuje się ceny skutecznści pdejmwanych działań prfilaktycznterapeutycznych, dydaktycznych, wychwawczych, piekuńczych i rescjalizacyjnych a wniski z tej ceny służą prjektwaniu i wdrażaniu zmian, prwadzących d siągnięcia czekiwanych przez spłecznść placówki zmian; działania ukierunkwane są na eliminwanie zagrżeń i wzmacnianie zachwań pżądanych, zgdnych z przyjętymi w placówce zasadami, nrmami i bwiązującymi regulaminami; w placówce aktywnie działa krdynatr ds. bezpieczeństwa. 4. Placówka współpracuje ze spłecznścią lkalną Placówka pdejmuje działania, ukierunkwane na nawiązywanie i rzwijanie współpracy ze śrdwiskiem lkalnym: budujemy pzytywny wizerunek naszej placówki w śrdwisku lkalnym pprzez upwszechnienie jej siągnięć; zabiegamy zyskanie spłecznej akceptacji naszych wychwanków; współpracujemy w spsób systematyczny i celwy z instytucjami i rganizacjami, działającymi w śrdwisku lkalnym, stale pszukując nwych mżliwści na rzecz rzwju placówki; twrzymy warunki d autentyczneg udziału rdziców/piekunów w życiu placówki pprzez rganizwanie sptkań z rdzicami, włączanie rdziców/piekunów d aktywneg udziału w rganizacji różnych aspektów działalnści placówki; zapewniamy warunki d pełnej wymiany infrmacji pmiędzy nauczycielami, wychwawcami, specjalistami a rdzicami/piekunami za pśrednictwem strny internetwej; twrzenie mżliwści knsultacji dla rdziców/piekunów z pedaggiem i psychlgiem, udzielanie rdzicm/piekunm infrmacji źródłach wsparcia w ich prblemach i trudnściach, stałe mnitrwanie sytuacji rdzinnej i bytwej wychwanków raz ich bieżącej sytuacji wychwawczej pprzez kntakty z kuratrami sądwymi, sądami. utrzymujemy stały kntakt z instytucjami, wspierającymi działalnść statutwą placówki (Pradnią Psychlgiczn-Pedaggiczną w Ciechanwie, Plicją, właściwymi Sądami Rdzinnymi, raz innymi); 10

11 5. Zarządzanie placówką służy jej rzwjwi Zarządzanie placówką, sprawnść rganizacyjna zespłu kierwniczeg raz wypracwany przez spłecznść placówki system kmunikwania się zapewniają sprawne funkcjnwanie placówki i wypełnianie jej zadań statutwych zgdnie z czekiwaniami uczniów/wychwanków, ich rdziców/piekunów, pracwników Ośrdka i właściwych instytucji zewnętrznych. D siągnięcia takieg stanu rzeczy dążymy pprzez: włączanie wychwanków, ich rdziców/piekunów i wszystkich pracwników d partnerskieg współdziałania w prcesie pdejmwania decyzji, dtyczących rganizacji pracy placówki; dbałść skuteczny przekaz i bieg infrmacji według transparentnych zasad; współdziałaniu z uczniami i ich rdzicami/piekunami raz w parciu transparentne zasady; kadra pedaggiczna zapewnia wyski pzim pracy dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej raz wyknywanych zadań rganizacyjnych, wykazując dpwiedzialnść za własny rzwój zawdwy, pgłębiną refleksję pedaggiczną, rzwój własnej sbwści w spsób zapewniający chrnę przed wypaleniem zawdwym; dbałść wszechstrnne dbre stsunki między wszystkimi pdmitami w relacjach, budwane w drdze twarteg współdziałania zgdnie z zasadami pracy zespłwej, w parciu ets pedaggiczny knstruktywne metdy rzwiązywania knfliktów, twartść umżliwiająca współdziałanie, wymianę dświadczeń, wspólne pdejmwanie inicjatyw, dbry klimat wychwawczy; pdnszenie efektów pracy placówki, w drdze wykrzystywania w dalszym planwaniu wyników, z prwadznych w placówce działań w ramach ewaluacji wewnętrznej raz uwzględnianie w planwaniu pracy placówki wnisków z analiz badań prwadznych przez instytucje zewnętrzne; pszukiwanie mżliwści wykrzystywania przez placówkę wsparcia instytucji zewnętrznych, dpwiedni d pjawiających się ptrzeb. Z Kncepcją Pracy zapznan wszystkich pracwników pedaggicznych Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Głtczyźnie na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 30 sierpnia 2013r. raz wszystkich pracwników administracji i bsługi na sptkaniu w dniu 29 sierpnia 2013 rku. 11

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Dziarnie KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Dziarnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Dziarn 2015r. SPIS TREŚCI I. Status prawny... 4 II. Dkumenty wewnętrzne placówki...6

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE Chcemy dać naszym ucznim krzenie i skrzydła - te słwa

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie Kncepcja pracy Szkły Pdstawwej nr 8 im. Wjciecha Krfanteg w Mikłwie Naszym drgwskazem są słwa: "Dbra szkła - t przede wszystkim mądra szkła [...] W pracy wychwawczej wszyscy zaangażwani w nią ludzie, zarówn

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo