WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego."

Transkrypt

1 WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy zawarte w Rzprządzeniu Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół, Załącznik nr 2 ust.2 (Dz.Ust. nr 61 z 2001 r. pz. 624) z późniejszymi zmianami.

2 Rzdział I W Y C H O W A N I E O wartści wpływu wychwawczeg Nauczyciela decyduje zawsze t, kim jest n jak człwiek, jaka jest jeg wartść wewnętrzna, jakie skupił w sbie bgactwa duchwe, b żeby duż dać trzeba duż mieć. Maria Grzegrzewska Nauczyciel w swych działaniach wychwawczych i piekuńczych ma bwiązek kierwania się dbrem uczniów, trską ich zdrwie, pstawę mralną i bywatelską z pszanwaniem gdnści sbistej ucznia." 1 1. Nauczyciele w swjej pracy wychwawczej winni zmierzać d teg, aby uczniwie : 1) Znajdwali w szkle śrdwisk wszechstrnneg rzwju sbweg ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spłecznym, zdrwtnym, estetycznym, mralnym, duchwym ). 2) Rzwijali w sbie dciekliwść pznawczą, ukierunkwaną, na pszukiwanie prawdy, dbra i piękna w świecie. 3) Mieli świadmść życiwej użytecznści zarówn pszczególnych zajęć szklnych, jak i całej edukacji w szkle pdstawwej. 4) Stawali się craz bardziej samdzielni w dążeniu d dbra w jeg wymiarze indywidualnym i spłecznym, gdząc umiejętnie dążenie d dbra własneg z dbrem innych. 5) Pszukiwali, dkrywali i dążyli na drdze rzetelnej pracy d siągnięcia celów życiwych i wartści ważnych dla dnalezienia własneg miejsca w świecie. 6) Uczyli się szacunku dla dbra wspólneg jak pdstawy życia spłeczneg raz przygtwywali się d życia w rdzinie, w spłecznści lkalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturweg i kształtwania pstaw patritycznych. 7) Przygtwali się d rzpznawania wartści mralnych, dknywania wybrów i hierarchizacji wartści raz mieli mżliwść dsknalenia się.

3 8) Kształtwali w sbie pstawę dialgu, umiejętnść słuchania innych i rzumienia ich pglądów ; umieli współdziałać i współtwrzyć w szkle wspólntę nauczycieli i uczniów 2 1. D zadań wychwawczych nauczyciela należy : 1) Integrwanie zespłu klasweg, m.in. pprzez rzwój frm prpagwanej w szkle samrządnści. 2) Stwarzanie warunków d rzwijania samdzielnści, bwiązkwści, pdejmwania dpwiedzialnści za siebie i najbliższe tczenie. 3) Mdelwanie sbwści ucznia, pprzez kształtwanie właściwych pstaw wbec siebie i innych ( wlnść sbista, a przewidywanie knsekwencji własnych zachwań, dpwiedzialnść i bwiązkwść ). 4) Przygtwanie uczniów d życia w świecie drsłych pprzez ukazywanie różnrdnych aspektów życia spłeczneg ( wraz z jeg zagrżeniami ). 5) Uświadmienie ucznim, że wspólnty takie jak : rdzina, śrdwisk lkalne, jczyzna stanwią wielką wartść w życiu każdeg człwieka i że każdy ma wbec tych wspólnt bwiązki. 6) Rzwijanie w uczniach pstaw ciekawści, twartści i pszanwania innych kultur. 7) Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdlnść siągania wartściwych i trudnych celów. 8) Uwzględnianie indywidualnych ptrzeb dziecka i trszczenie się zapewnienie mu równych szans. 9) Kształtwanie ptrzeby i umiejętnści dbania własne ciał, zdrwie i sprawnść fizyczną W szkle uczniwie winni kształcić swje umiejętnści wykrzystania zdbywanej wiedzy, aby w ten spsób lepiej przygtwać się d pracy w warunkach współczesneg świata.

4 2. Nauczyciele stwarzają ucznim warunki d nabywania następujących umiejętnści : 1) Planwania, rganizwania i ceniania własneg uczenia się, przyjmwania craz większej dpwiedzialnści za własną naukę raz nauki rzetelnej pracy. 2) Kształtwanie sbwści ucznia przez dialg z nim, wykrzystanie różnych mmentów wychwawczych, aby ukazać uczniwi jeg słabe i mcne strny sbwści, jeg talenty i mżliwści. 3) Skuteczneg przumiewania się w różnych sytuacjach; prezentacji własneg punktu widzenia i brania pd uwagę pglądów innych ludzi; pprawneg psługiwania się językiem jczystym; przygtwania d publicznych wystąpień. 4) Efektywneg współdziałania w zesple i pracy w grupie; budwania więzi międzyludzkich; pdejmwania indywidualnych i grupwych decyzji; skuteczneg działania na gruncie zachwania bwiązujących nrm. 5) Rzwiązywania prblemów w twórczy spsób. 6) Pszukiwania, prządkwania i wykrzystywania infrmacji z różnych źródeł raz efektywneg psługiwania się technlgią infrmacyjną. 7) Odnszenia d praktyki zdbytej wiedzy raz twrzenia ptrzebnych dświadczeń i nawyków. 8) Rzwju sprawnści umysłwych raz sbistych zaintereswań. 9) Przyswajania sbie metd i technik negcjacyjneg rzwiązywania knfliktów i prblemów spłecznych we własnych śrdwiskach Niektóre sytuacje wymagające interwencji wychwawczej. 1) Pdstawą wychwawczą systemu jest pnszenie knsekwencji ppełnineg czynu. W miarę mżliwści uczniwie dknują naprawy uczynineg zła. 2) Stswane śrdki wychwawcze w miarę mżliwści pwinny przynsić pżytek szkle.

5 3) Każdrazw sprawcy ( -m ) zła należy wyjaśnić isttę dknaneg czynu i sens zastswaneg śrdka wychwawczeg. 4) Ocenie pdlega zachwanie ucznia zarówn w szkle jak i pza szkłą. 5) Mże nastąpić złagdzenie kary w przypadku szczególnych zasług ucznia. 6) W przypadkach nietypwych, nie mieszczących się w schemacie należy próbwać indywidualnie kreślić karę dla ucznia lub pwłać Szklną Spłeczną Kmisję Wychwawczą d rzpatrzenia sprawy. Rzdział II PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. 5 Preferwane metdy i frmy pracy. 1.Metdy pracy-metdy aktywizujące: 1) gry i zabawy 2) dyskusje na frum grupy 3) scenki rdzajwe 4) eurytmika 5) twórczść plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci 6) gry dramatyczne 7) treningi umiejętnści 8) warsztaty pznawcz dsknalące 9) wycieczki tematyczne, 10) turystyczn krajznawcze

6 11) wyjazdy śródrczne 2. Frmy pracy 1) praca w zespłach zadaniwych 2) praca w grupach 3) praca indywidualna 6 Dzieck pznaje grupę i działa w niej. 1. Pznajemy się i twrzymy grupę: 1) Gry i zabawy integracyjne 2) Urczystści klaswe i szklne 3) Wycieczki 2. Twrzymy grupy zadaniwe: 1) Wspólne ustalenie zasad pracy grupy. 2) Pdział zadań pmiędzy sby twrzące grupę. 3. Prezentujemy siągnięcia i ceniamy działania: 1) Przygtwanie urczystści klaswych i szklnych. 2) Udział w wystawach i knkursach. 3) Prezentacje w ramach Małych Eliminacji Teatralnych. 4) Prezentacje wytwrów naszej pracy wychwawcm i dziecim przedszkli współpracujących ze szkłą.

7 7 Dzieck pznaje nrmy zachwania i według nich pstępuje. 1. Pznajemy zasady zachwania w instytucjach publicznych i kulturalnych: 1) Bierzemy udział w imprezach kulturalnych : a. Spektakl teatralny b. Kncert muzyczny c. Seans filmwy d. Wystawa muzealna e. Swim strjem i zachwaniem respektujemy ich regulamin. 2) Umiemy krzystać z usług pczty. 3) Ptrafimy krzystać z bibliteki publicznej i szklnej. 2. Pznajemy zasady zachwania w miejscach publicznych: 1) Pznajemy pdstawwe zasady ruchu drgweg. 2) Krzystamy z kmunikacji miejskiej w spsób bezpieczny, a swim zachwaniem nie przeszkadzamy współpasażerm. 3) Bierzemy udział w urczystściach szklnych,: a. Znamy hymn państwwy i szklny. b. Umiemy się zachwać w becnści sztandaru szkły.

8 3.Znamy i stsujemy frmy dbreg zachwania: 1) W mwie ptcznej stsujemy zwrty grzecznściwe. 2) Uczymy się pprawnych kntaktów z rówieśnikami,sbami starszymi i niepełnsprawnymi. 4.Szanujemy przyrdę: 1) Uczymy się segregwania dpadów. 2) Zbieramy surwce wtórne. 3) Bierzemy udział w akcji Sprzątanie Świata. 4) Oszczędzamy energię elektryczną i wdę. 5) Pznajemy piękn jczystej przyrdy pprzez udział w wycieczkach turystyczn krajznawczych i wyjazdach śródrcznych. 6) Znamy zagrżenia wynikające z niewłaściweg zachwania się w lesie, nad rzeką, w górach, nad wdą. 8 Dzieck rzwija i wzbgaca swją sbwść. 1. Umcnienie pczucia własnej wartści: 1) Rzwijanie świadmści własnych przymitów. 2) Trening pzytywneg myślenia. 3) Autprezentacja. 4) Stswanie pzytywnych wzmcnień

9 2. Kształtwanie pstaw twórczych: 1) Pbudzanie inwencji twórczej. 2) Rzbudzanie wybraźni. 3) Ćwiczenie płynnści i giętkści skjarzeń. 4) Rzwijanie myślenia dedukcyjneg. 3. Wypracwanie zachwań asertywnych: 1) Wychwanie d dpwiedzialnści. 2) Nauka radzenia sbie ze stresem i negatywnymi emcjami pprzez: relaksację, masaż autgenny, ćwiczenia ddechwe, kinezjlgię edukacyjną. 9 Uczymy się uczyć. 1.Organizujemy swje miejsce pracy: 1) Grmadzimy przybry szklne. 2) Wybieramy miejsce d nauki 2.Pznajemy techniki ułatwiające zapamiętywanie i zrzumienie: 1) Uczymy się pprzez skjarzenia. 2) Twrzymy kartteki. 3) Opracwujemy mapy zagadnień. 4) Uczymy się techniki wieszaka.

10 3. Planujemy własną naukę: 1) Wspólnie planujemy nasze działania. 2) Samdzielnie planujemy swój dzień. 3) Przewidujemy wyniki działań. 4) Wyciągamy wniski z prażek. 4. Pznajemy przyczyny niepwdzeń. 1) Uczymy się kncentrwać uwagę: patrzymy i widzimy, słuchamy i słyszymy, mówimy i przekazujemy infrmacje. 10 Dzieck w centrum uwagi rdziców i nauczycieli. 1. Uświadmienie rdzicm rli i znaczenia pierwszych wychwawców: 1) Pedaggizacja rdziców w czasie sptkań z rdzicami. 2) Rzmwy indywidualne. 3) Kntakty wychwawcy i pedagga. z dmem ucznia. 2. Ustalenie prirytetów wychwawczych: 1) Opracwanie prgramu wychwawczeg klasy. 2) Przeprwadzenie ankiet wśród rdziców.

11 3. Wspólne ddziaływania wychwawcze: 1) Dyskusje na temat rzwiązywania trudnści wychwawczych. 2) Prezentacja przez rdziców ciekawych wzrców zachwań. 3) Rzmwy na temat wspólnie przeczytanych lektur. 4. Prmcja praw dziecka: 1) Wychwanie z pszanwaniem praw i wlnści dziecka. 2) Działania przeciw naruszaniu praw dziecka. 5. Wspieranie wszechstrnneg rzwju ucznia: 1) Rzpznanie ptrzeb śrdwiskwych, udzielenie pmcy i wsparcia w rzwiązywaniu prblemów. 2) Określenie indywidualnych ptrzeb edukacyjnych. 3) Udział uczniów w zajęciach lgpedycznych, reedukacji, zajęciach wyrównawczych. 4) Prwadzenie szerkiej gamy kółek zaintereswań. 11 Plan wycieczek bwiązujących w edukacji wczesnszklnej. 1. Skrzyżwanie ulic. Klasa I

12 2. Park - bserwacja zmian zachdzących w przyrdzie. 3. Kraków mury brnne, Rynek Główny. 1. Ogród 2. Muzeum Przyrdy. 3. Kraków drga królewska Klasa II 1. Las warstwwa budwa lasu. 2. Ogród Dświadczeń Klasa III 12 Tematyka wychwawcza realizwana w tku edukacji wczesnszklnej. 1.Wychwanie d życia w rdzinie kncentruje się wkół następujących tematów: 1) Klasa I Człnkwie rdziny, stpień pkrewieństwa. Zajęcia i bwiązki człnków rdziny. Kultura zachwania wbec dmwników i człnków rdziny. Zwyczaje i urczystści rdzinne. Praca zawdwa rdziców i krewnych. Prawa i bwiązki dziecka w rdzinie. Pczucie własnej wartści w relacjach z dmwnikami. Znaczenie miłści, gdnści i prawdy w rdzinie. Pamiątki rdzinne i próby ich grmadzenia.

13 Elementy histrii rdzinnych. 2. Wychwanie d życia w spłeczeństwie kncentruje się wkół następujących tematów: Kultura uczestniczenia i zachwania się w instytucjach kulturalnych. Nrmy współżycia między uczniami. Wzajemne pznawanie się. Gdne i kulturalne zachwanie. Współdziałanie; wzajemna pmc. Kim jestem; c lubię, c ptrafię. Mja pstawa wbec innych. Kultura rzmwy; frmy grzecznściwe. Prawa i bwiązki uczniów. Nawiązywanie przyjaźni. Kim jestem; c jest dla mnie ważne. Mje emcje. Mje prawa i prawa innych. Przewidywane knsekwencje mich zachwań. Organizacja pracy. Dyskusja i argumentwanie swjeg stanwiska. Praca na rzecz innych. Reagwanie na presję ze strny innych. Mje silne i słabe strny. Spsby reagwania na przejawy emcji. Ptrzeby i czekiwania wbec innych i wbec mnie.

14 Praca i jej znaczenie w życiu człwieka Pdstawy małej eknmii ( wartść pieniądza, pjęcie długu, kniecznść szczędzania ) Tlerancja wbec sób innej nardwści, wyznania i kultury. Stswanie zasad równści płci Wychwanie przez sztukę. 3. Wychwanie zdrwtne kncentruje się wkół następujących tematów: Wymgi bezpieczeństwa, prządku i higieny pracy i wypczynku. Prdukty żywnściwe; ich wartści dżywcze. Śrdki czystści. Higiena spżywania psiłków. Pznawanie i nazywanie części ciała. Higiena sbista; czystść ciała i dzieży. Czynniki mające wpływ na zdrwie i rzwój. Higiena pracy i wypczynku. Hałas i jeg skutki. Rzpznawanie przedmitów mgących stanwić zagrżenie. Miejsca, w których mżna uzyskać pmc. Szacunek dla ciała innej sby. Zachwanie się w miejscach związanych z higieną sbistą. Hartwanie ciała. Higiena przygtwywania psiłków. Pdstawwe zasady higieny i bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchwych

15 Rzpznawanie i unikanie zagrżeń wynikających z pbytu w szkle. Zachwania pprawiające stan zdrwia. Pierwsza pmc przy skaleczeniach. Aktywnść ruchwa. Mje ciał; strny mcne i słabe. Śrdki uzależniające. Urzmaicenie i regularnść spżywania psiłków. Reagwanie na sygnały strzegawcze przed niebezpieczeństwem. Samcena rzwju ruchweg i umiejętnści ruchwych. Zagrżenia wynikające z niewłaściweg krzystania z kmputera i telewizji. 4. Wychwanie kmunikacyjne kncentruje się wkół następujących tematów: Drga dziecka d szkły; przechdzenie przez jezdnię. Elementy drgi. Przejazd śrdkami kmunikacji. Zachwanie się na drdze. Sygnalizacja świetlna. Znaki drgwe. Sygnały strzegawcze przed niebezpieczeństwem. Zachwanie się w sytuacji zagrżenia.

16 5. Wychwanie eklgiczne kncentruje się wkół następujących tematów: Śrdki chrny rślin, ich wpływ na człwieka i jeg tczenie. Ochrna i pielęgnacja rślin. Surwce wtórne; znaczenie ich zbiórki i segregacji. Ochrna śrdwiska naturalneg ( rślin, zwierząt, pwietrza, wdy ) Znaczenie akcji Sprzątanie Świata. 6.Edukacja czytelnicza i medialna skncentrwana jest wkół następujących tematów: Wartści pznawcze i wychwawcze prgramów tv i kmputerwych. Higiena i kultura glądania prgramów tv i krzystania z kmputera. Krzystanie z książki i jej pszanwanie. Warunki krzystania ze zbirów biblitecznych. Prgramy dla drsłych i prgramy dla dzieci. Świat realny i świat fantazji w prgramach tv. Prgramy tv jak źródł infrmacji. Obsługa śrdków audiwizualnych. Prasa, radi, telewizja, kmputer jak źródł infrmacji.. Pszukiwanie ptrzebnych infrmacji. 7.Treści patrityczne i reginalne skncentrwane są wkół następujących tematów: Symble państwwe.

17 Przeszłść i teraźniejszść rdzinnej miejscwści - ludzie, zabytki, miejsca gdne pamięć. Mja miejscwść i jej najbliższa klica. Tradycje lkalne. Legendy związane z pwstaniem państwa plskieg. Legendy związane z rdzinną miejscwścią. Rzdział III ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE W KLASACH IV VI 13...Dzieci niech będą szczęśliwe... 1.Prmcja praw dziecka. 1) Wychwanie z pszanwaniem praw i wlnści dziecka zgdnie z pstanwieniami przyjętymi przez rganizacje chrniące prawa człwieka. 2) Pznawanie i zrzumienie przez uczniów w jaki spsób prawa człwieka dtyczą jeg sby / interpretacja infrmacji /. 3) Nabywanie praktycznych umiejętnści jak należy zachwać się, gdy prawa zstają naruszne, umiejętnść uzasadniania swich praw. 4) Działania przeciw naruszaniu praw dziecka przeciw przemcy, krzywdzie, zaniedbaniu, złemu traktwaniu lub wyzyskwi. 2.Wspieranie wszechstrnneg rzwju uczniów. 1) Rzpznawanie ptrzeb śrdwiska wychwawczeg uczniów i udzielanie pmcy i wsparcia w rzwiązywaniu trudnści. 2) Pdmitwe traktwanie dziecka. 3) Wzmacnianie pczucia własnej wartści. 4) Wzmacnianie prawidłwych relacji dziecka z rdziną. 5) Integrwanie wychwawczych działań rdziny i szkły.

18 6) Wspieranie prawidłweg rzwju emcjnalneg i spłeczneg /w tym kleżeństwa i przyjaźni/ 7) Pznawanie i rzumienie psychfizycznych warunków rzwju dziecka. 8) Pmc w uzyskaniu rientacji etycznej i hierarchizacji wartści. 9) Stymulwanie u uczniów kreatywnści i twórczeg myślenia. 10) Wskazywanie metd skuteczneg uczenia się. 11) Wychwanie człwieka zrientwaneg w świecie, djrzałeg, dpwiedzialneg, zdlneg d krzystania z wlnści, zdlneg d nawiązywania pzytywnych relacji z ludźmi. 2. Prfilaktyka wychwawcza. 1)Uczenie efektywneg rzwiązywania prblemów. a. Nauka rzwiązywania knfliktów drgą negcjacji. b. Wypsażanie w niezbędne umiejętnści dbreg funkcjnwania / w dmu, szkle, wśród ludzi.../. c. Umiejętnść pknywania trudnści trening wyrabiania umiejętnści radzenia sbie w różnych sytuacjach ; umiejętnść szukania pmcy. d. Kształcenie umiejętnści skuteczneg przumiewania się / kmunikwania / ; nabywanie umiejętnści rzwiązywania knfliktów. e. Lekcje sampznania - rzpznawanie własnych mżliwści. f. Budwanie pczucia własnej wartści. g. Kształtwanie umiejętnści : pstrzegania sukcesu, planwania, pdejmwania decyzji, gspdarwania własnym czasem. h. Wypracwanie metd radzenia sbie z lękiem, strachem, stresem. i. Uczenie pszanwania indywidualnści każdeg człwieka.

19 2)Przeciwdziałanie wszelkim frmm zachwań agresywnych i przemcy w szkle. Organizwanie zajęć edukacyjnych dtyczących : a. Kntrli sweg zachwania i emcji. b. Rzumieniu nrm zachwań i współdziałania w grupie. c. Zwiększenia wrażliwści na relacje i percepcję wzajemnych stsunków. d. Panwania nad złścią. e. Umiejętnści prawidłweg rzwiązywania knfliktów / empatia /. f. Dstrzegania ptrzeb własnych i innych ludzi, wyrażania uczuć. g. Dsknalenia umiejętnści właściweg pstępwania w sytuacji zagrżenia. h. Wypracwanie wspólnych zasad reagwania na przemc reguły bycia razem i. Organizwanie na miarę ptrzeb grup wsparcia dla dzieci zagrżnych / fiar / i dla dzieci grżących / sprawców / i innych w razie ptrzeby. 1) Indywidualna pieka pedaggiczn psychlgiczna nad uczniami niedstswanymi spłecznie i zagrżnymi niedstswaniem. a. Uwrażliwienie na negatywne przejawy zachwania ucznia. b. Organizwanie pmcy wychwawczej, piekuńczej i materialnej ucznim ptrzebującym i mającym prblemy. c. Działania wspierające prces rzwju ucznia słabeg przeciwdziałanie niepwdzenim szklnym. d. Pznawanie i analiza warunków rzwju i uczenia się dzieci. e. Określanie ptrzeb indywidualnych, edukacyjnych. f. Działania wspierające rzwój uczniów dpwiedni d rzpznanych ptrzeb.

20 g. Inicjwanie i współrganizwanie różnych frm pmcy specjalistycznej ucznim przejawiającym trudnści w rzwju i uczeniu się. h. Ćwiczenia na pprawienie kncentracji. i. Współdziałanie z pradniami, rganizacjami i instytucjami w zakresie diagnzy, knsultacji merytrycznej, prgramu pmcy i analiza efektywnści działań na terenie szkły / działania pstdiagnstyczne /. j. Wspmaganie rdziny w wypełnianiu bwiązków piekuńcz wychwawczych. 3. Prfilaktyka uzależnień. 1) Rzbudzanie u uczniów zaintereswania zdrwiem własnym i innych. 2) Prmcja zdrweg stylu życia : Chcę dbrze żyć : a.traktuję dbrze siebie b.traktuję dbrze innych żyć. c.pznaję dbre rzeczy, dla których wart 3) Kształcenie zachwań asertywnych. 4) Wychwanie d dpwiedzialnści. 5) Budwanie samświadmści. 6) Spsby dreagwania negatywnych emcji. 7) Twrzenie alternatyw wbec sięgania p substancje uzależniające. 8) Edukacja w zakresie wiedzy skutkach uzależnień chemiczne pułapki. 9) Stwarzanie warunków d kształtwania zachwań sprzyjających zdrwiu.

21 14 W szkle realizuje się prgramy wychwawcz-edukacyjne zwane ścieżkami edukacyjnymi Wybrane tematy prgramu ścieżek edukacyjnych realizwane przez wychwawcę /w trakcie gdz. wychwawczych / 1.Edukacja eklgiczna 1)Klasa IV a. Wpływ cdziennych czynnści na stan śrdwiska naturalneg. Jakie działania mżemy pdjąć, aby nasze śrdwisk był czyściejsze. b. Udział w akcjach eklgicznych. 2) Klasa V a. Wycieczki krajznawcze dstrzegamy piękn krajbrazów Plski. Jak zachwać się w czasie wycieczek terenwych by nie szkdzić śrdwisku? b. Udział w akcjach eklgicznych. 3)Klasa VI a. Trska własne śrdwisk w szkle, w dmu,miejscu zabaw. b. Dstrzegamy walry przyrdnicze terenów chrninych- wycieczka. c. Włączamy się w akcje eklgiczne.

22 2.Edukacja przdrwtna 1)Klasa IV a. Mje bezpieczeństw na drdze d i ze szkły. Analiza niebezpiecznych sytuacji na drgach, jezdniach. b. Jakie zagrżenia niesie współczesna cywilizacja? Zachwanie w kntakcie z niebezpiecznymi przedmitami i zjawiskami. Zachwanie się w niebezpiecznych sytuacjach. c. Chdzimy i bawimy się bezpiecznie. 2) Klasa V a. Prawidłwy ubiór i dżywianie w różnych prach rku. b. Uczymy się zasad bezpieczneg i stswneg zachwania w różnych sytuacjach i klicznściach. c. Dlaczeg młdzież zaczyna palić papiersy i pić alkhl. Zgubne skutki nałgów. 3) Klasa VI a. Jak prawidłw rganizwać czas pracy i wypczynku. Sprt i rekreacja a zdrwie człwieka. b. Czy przestrzegam zasad bezpieczeństwa w szkle, na wycieczkach,na wakacjach. c. Jak zachwać się w sytuacjach i miejscach niebezpiecznych : pżar, pwódź, miejsce skażenia, kąpiele słneczne. d. Niktyna i alkhl a zdrwie człwieka. Nabywanie umiejętnści dmawiania używek. 3.Wychwanie d życia w rdzinie

23 1) Klasa IV a. Chcę być dbrym klegą. b. Czy jestem dbrą córką /synem/? c. Tradycje świąteczne w naszych rdzinach. d. Jutr będziemy drśli. a. Odpwiedzialnść za słw. b. W kręgu kleżanek i klegów. c. Mama, tata i... 2) Klasa V 3)Klasa VI a. Frsa, frsa (Jak gspdarwać pieniędzmi) b. Rzwiązywanie knfliktów. c. Staję się dpwiedzialny za własny rzwój. 4. Wychwanie patrityczne i bywatelskie a) Prawa i bwiązki ucznia. 1) Klasa IV b) Estetyka strju ucznia na c dzień i d święta. Kultura zachwania pdczas urczystści szklnych.

24 c) Trska miejsca pamięci nardwej w reginie prządkwanie mgił. 2) Klasa V a) Zapznanie ze strukturą i działalnścią Samrządu Uczniwskieg/ zachęcanie uczniów d udziału w pracach S U / b) Zapznanie uczniów ze Statutem Szkły. c) Trska miejsca pamięci nardwej w reginie prządkwanie pmników i mgił. Urczystści reginalne i państwwe festyny, imprezy maswe, sprtwe. d) Zapznanie z pstacią patrna szkły: W. Bgusławskim 3) Klasa VI a) Statut Szkły - prawa i bwiązki ucznia. b) Pszanwanie hymnu, gdła i flagi. Znaczenie symbli nardwych w becnym życiu Plaków. c) Miejsca pamięci nardwej w reginie Cmentarz Rakwiecki lub inny. 5. Edukacja czytelnicza i medialna 1) Klasa IV a. Teatr, aktr, widz- z wizytą w Teatrze Grteska. 2)Klasa V a. Telewizja i kin wybór prgramów i filmów wzbgacających zaintereswania człwieka.

25 3)Klasa VI a. Wpływ mediów na styl życia ludzi, rzwój umysłu i spsób pstępwania. b. Fikcja i rzeczywistść w przekazach medialnych. 6. Ścieżka reginalna 1) Klasa IV a. Jak spędzamy Święta Bżeg Nardzenia tradycje i zwyczaje przekazywane z pklenia na pklenie b. Wielkanc w naszych dmach c. Wjciech Bgusławski patrn naszej szkły :czy wiemy gdzie znajduje się belisk na jeg cześć. d. Lekcja muzealna w Teatrze Grteska. e. Wycieczka Drgą Królewską na Wawel. 2 )Klasa V a. Tradycje świąteczne w mieście i na wsi np. u dziadków / różnice i pdbieństwa /, życzenia w klasie. b. Pznajemy bliżej naszeg patrna c. Udział klasy w Eliminacjach Teatralnych. d. Lekcja muzealna w Teatrze Starym. e. Pznajemy najstarszą histrię naszeg reginu-wycieczka d Muzeum Archelgiczneg. 3) Klasa VI

26 a. Rdzinne święta rla świąt w życiu rdziny / czas życzeń i wspólnych sptkań /. b. Jak bchdzą święta Placy w innych reginach kraju. c. Wjciech Bgusławski jcem plskieg teatru. d. Udział klasy w Szklnych Eliminacjach Teatralnych. e. Lekcja Muzealna w Teatrze im. J. Słwackieg. 7.Edukacja Eurpejska 1) Klasa IV a. Uświadmienie kierwania się w kntaktach międzyludzkich pdstawwymi wartściami : miłść, tlerancja, sprawiedliwść, prawa człwieka. b. Określamy swje miejsce (prawa i bwiązki) w grupach spłecznych: rdzina,szkła, miast, regin,państw, Eurpa. 2)Klasa V a. Eurpa- nasz wspólny dm. Wprwadzanie pdstawwych wiadmści i pjęć Unii Eurpejskiej i jej celach. b. Ukazanie atrakcyjnści Plski dla Eurpy pd względem turystyki, flklru, prdukcji zdrwej żywnści. 3)Klasa VI a. Znajmść i krzewienie praw człwieka,demkracji, slidarnści, sprawiedliwści spłecznej, tlerancji, współpracy, przyjaźni, pkju -bwiązkiem każdeg Plaka. b. Jak zachwać kulturwą tżsamść nardwą,a jedncześnie akceptwać eurpejską

27 różnrdnść-dyskusja. 8.Tematy d realizacji w zakresie Obrny Cywilnej 1)Klasa IV a. Niewypały spsby pstępwania w przypadku ich znalezienia. 2) Klasa V a.pstępwanie w szkle pdczas głszenia alarmu przeciwpżarweg i innych sygnałów alarmwych pwszechneg strzegania. 3) Klasa VI a. Jak pstępwać,gdy sptkasz człwieka ptrzebująceg pmcy: c zrbisz,kg zawiadmisz, w jaki spsób? Rzdział IV POZNAJEMY PATRONA SZKOŁY Organizwanie Szklnych Eliminacji Teatralnych w grupach I III, IV VI / Święt Szkły / 1 ) Twrzenie teatru, prezentacje umiejętnści aktrskich na scenie szklnej i międzyszklnej / współpraca z dmami kultury /. 2) Udział uczniów w warsztatach teatralnych rganizwanych przez zawdwych aktrów raz uczniów i piekunów szkół artystycznych.

28 2. Organizwanie i udział w knkursach wiedzy W. Bgusławskim, wiedzy teatrze, itp. 3. Preferwanie w nauczaniu dramy, inscenizacji, wymiana siągnięć w tym zakresie między klasami. 4. Udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Teatru Stareg n/t związków Bgusławskieg z Krakwem. 5. Zwiedzanie Teatru Grteska i Teatru Słwackieg. 6. Udział w spektaklach teatralnych przez młdzież szkły / c najmniej 2x w rku /. 7. Pszukiwanie instytucji kulturaln światwych, które nszą imię W. Bgusławskieg nawiązywanie z nimi współpracy. 8. Przygtwanie w szkle ściany gwiazd dla najlepszych aktrów szklnych. 9. Opieka nad beliskiem pświęcnym W. Bgusławskiemu / s. Młdści /. 10. Znajmść hymnu szkły Rzdział V WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI. 16 Nauczyciele w zakresie wychwania pełnią funkcję wspmagającą i uzupełniającą w stsunku d rdziców. Wychwawca musi mieć na względzie, że wychwanie jest najlepszym dziedzictwem jakie Rdzice mgą zstawić swim dziecim. Współdziałając z Rdzicami pdejmuje różne frmy pracy w celu twrzenia wspólnty wychwującej : Uczniwie Rdzice Nauczyciele. 1. Wychwawca w przumieniu z rdzicami / i uczniami / pracwuje plan pracy wychwawczej w klasie. 2. Każdy z rdziców mże uczestniczyć w życiu szkły i klasy w wybranej dziedzinie np. wychwawczej, kulturalnej, prządkwej, gspdarczej. 3. Rdzice pwinni uczestniczyć w zebraniach klaswych, dniach twartych, prelekcjach pświęcnych zagadnienim wychwawczym.

29 1) Terminarz sptkań z rdzicami pdaje wychwawca pdczas pierwszeg zebrania we wrześniu. 3) Zebrania z rdzicami dbywają się c drugi miesiąc, pcząwszy d września każdeg rku w tygdniu wyznacznym przez dyrektra szkły. 4) Dni twarte / indywidualne knsultacje wychwawcy i nauczycieli z rdzicami/ dbywać się będą w terminach ustalnych przez dyrektra szkły i pdanych przez wychwawcę na pczątku daneg rku szklneg. 4. Zbwiązuje się rdziców d wpisywania zwlnień z lekcji i usprawiedliwień niebecnści w szkle d dzienniczka ucznia / z datami /, a także d stałeg kntaktu z wychwawcą w innych sytuacjach wychwawczych. 5. Infrmwanie rdziców przewidywanych i statecznych śródrcznych i rcznych cenach klasyfikacyjnych reguluje 26 ustęp1,3,4,5, WSO. 6. Dyrektr Szkły sbiście lub pprzez upważniną sbę : 1) Krdynuje prace gólnszklne związane z realizacją prgramu wychwawczeg szkły. 2) Na zaprszenie Rady Rdziców bierze udział w pracach Prezydium i Plenum Rady Rdziców, a także Rady Szkły. 3) Zaprasza przedstawicieli Rady Rdziców i Rady Szkły na twarte psiedzenia Rad Pedaggicznych dtyczące analizy pracy wychwawczej w szkle / minimum 2 x w rku /. 4) Przedstawia d zapiniwania pwstające w szkle dkumenty regulujące życie wewnątrz szklne np. plany pracy szkły, regulaminy wewnątrzszklne, plany finanswe szkły itp. 5) Dąży d rzwiązania knfliktów nauczyciel uczeń rdzic ; pwłuje d teg celu zespół dradczy złżny w równej części z przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli, rdziców i uczniów Rzdział VI WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Ścisła współpraca z Samrządem Radą Dzielnicy XVIII:

30 1) Organizwanie i udział w akcji Sprzątanie Świata. 2. Realizacja prgramu eklgiczneg przy dfinanswaniu działań przez Urząd Miasta Krakwa Wydz. Gsp. I Ochrny Śrdwiska. 3. Współpraca z Ośrdkiem Animacji Eklgicznej im. C. K Nrwida / Kraków / : 1) przygtwanie Dni Ziemi 2) realizacja prgramu eklgiczneg 3) rganizacja sejmiku eklgiczneg 4) udział w turnieju wiedzy eklgicznej 5) rganizwanie wystaw eklgicznych w szkle 4. Aktywny udział w tzw. Prgramie puszkwym prwadznym przez Fundację Recal. 5. Współpraca z teatrami krakwskimi patrz Praca z bhaterem szkły. 6. Ścisła rganizacja pracy z Parafią w Mgile przy : 1) realizacji nauki religii w szkle 2) rganizacji świąt parafialnych w tym reklekcji, Pierwszej Kmunii Św. 7. Współpraca z Twarzystwem Tanecznym rganizwanie lekcji tańca dla dzieci chętnych, najczęściej z kl. I III 8. Aktywne uczestnictw w życiu kulturalnym rganizwanym przez NCK wypżyczanie strjów, dekracji, rganizwanie zabaw dla ucz. SP 80.

31 9. Współpraca z przedszklami ( s. Na Skarpie, s. Ogrdwe, s. Wandy ). 1) Wspólne lekcje uczniów i przedszklaków 2) Zwiedzanie wystaw w szkle, udział w szklnych eliminacjach teatralnych. 3) Krdynacja działań w zakresie realizacji prgramu wychwania przedszklneg i przygtwanie d nauczania zintegrwaneg. 10. Utrzymywanie ścisłych kntaktów w rejnie edukacyjnym ze SP 37 i Gimnazjum 45. 1) Wspólne imprezy kulturaln światwe, sprtwe. 2) Śledzenie lsów abslwentów. 11. Współpraca z biblitekami siedlwymi ( s. Młdści, s. Stalwe), bankiem ( s. Centrum E ) i pcztą ( s.centrum E ). 12. Współpraca z Centrum Sprtwym krzystanie z basenu przez młdzież szklną w ramach zajęć wychwania fizyczneg. Rzdział VII PLAN PROGRAMOWYCH WYCIECZEK PO KRAKOWIE Klasa IV 1) Kraków dawna stlica Plski Drgą Królewską na Wawel : d Barbakanu ( dalej baszty, Arsenał Miejski, Brama Flriańska ), przez Rynek Główny ( tu Sukiennice, Ratusz, Kściół Mariacki, Kściół św.

32 Wjciecha ), ulica Grdzka ( kamienica Wierzynka ), na Wzgórze Wawelskie (Dzwn Zygmunta, Smcza Jama ). 2) Muzeum Techniki i Mtryzacji, Muzeum Etngraficzne lub Ogród Dświadczeń 3) Teatr Grteska wystawa Sekrety sceny. 2.Klasa V 1) Muzeum Archelgiczne gród w Biskupinie, starżytny Egipt. 2) Muzeum Miasta Krakwa. 3) Wieliczka zwiedzanie kpalni i miasta lub inna wycieczka krajznawcza. 1) Katedra. 3. Klasa VI 2) Pieskwa Skała i Ojcwski Park Nardwy lub inna wycieczka krajznawcza. 3) Teatr im. Juliusza Słwackieg zwiedzanie gmachu. 4. Pwyższe prpzycje mgą być uzupełnine, wzbgacne wyjściami na : 1) Okazjnalne wystawy 2) Wycieczki związane z krągłymi rcznicami wydarzeń, które miały miejsce w Krakwie. Dla kl. V Niepłmice, dla kl. VI wyjazd d Racławic. 3) Wyjścia d teatru : J. Słwackieg, Muzeum Teatralneg. 4) Miejsca pamięci nardwej Cmentarz Rakwicki.

33 1. Wrzesień Rzdział VIII KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI I ROCZNIC OBCHODZONYCH W SP NR )Rcznica wybuchu II wjny światwej. 2)Udział w akcji Sprzątanie Świata. 3)Dzień chłpca życzenia w klasie, dyskteka 2. Październik 1)Urczystść Ślubwania Pierwszklasistów. 2)Rcznica pwstania Kmisji Edukacji Nardwej apel, sptkanie SU i pracwników z nauczycielami emerytami. 3. Listpad 1)Rcznica Odzyskania Niepdległści apel. 2) Wszystkich Świętych prace prządkwe na cmentarzach, pgadanki n/t. dlaczeg pwinniśmy pamiętać zmarłych. 3)Zabawa Andrzejkwa. 4. Grudzień 1)Wystawa knkurs Szpka Krakwska. 2)Św. Mikłaj w klasie. 3)Klaswa Wigilia. 4)Biesiada Wigilijna sptkanie SU i pracwników szkły, Jasełka przedstawienie.

34 5. Styczeń 1). Mje miast Kraków prjekt 6.Luty 1)Zabawa karnawałwa. 7.Marzec/8. Kwiecień 1) Maska - Szklne Eliminacje Teatralne kl. IV VI. 2) Małe Eliminacje Teatralne kl. I III. 9. Maj 1)Rcznica uchwalenia Knstytucji Majwej apel. 2)Dzień Matki lub Dzień Rdziny kl. I- VI 3)Dzień Książki i Prasy apel lub audycja radiwa 10.Czerwiec 1)Dzień Dziecka i Dzień Sprtu. 2)Pżegnanie klas VI urczystść przekazania kluczy d szkły kl. V W dniu,w którym w szkle będą rganizwane urczystści z kazji Święta Edukacji Nardwej(14 X 1773 r),dzyskania przez Plskę niepdległści (11XI 1918 r ) i rcznicy uchwalenia Knstytucji Majwej ( 3 V 1791r) uczniów bwiązuje urczysty strój szklny tj. u dziewcząt : granatwa lub czarna spódnica, biała bluzka i ciemne buty, u chłpców : granatwe lub czarne spdnie,biała kszula i ciemne buty.

35 Rzdział IX 21 1.Ewaluacja Prgramu Wychwawczeg bejmuje: 1)Mnitrwanie systematycznści planwania i realizacji klaswych prgramów wychwawczych, ich spójnści z Prgramem Wychwawczym Szkły głównie pprzez kntrlę dkumentacji wychwawcy klasy. Termin: c najmniej jeden raz w rku szklnym Odpwiedzialny :dyrektr szkły jeg zastępca 2)Analizwanie spsbów integrwania zespłów klaswych pprzez badanie wskaźników ilściw-jakściwych. Termin: c najmniej jeden raz w rku szklnym Odpwiedzialny : Przewdniczący Zespłu Wychwawców Klas I-III i IV- VI 3)Hspitwanie wybranych gdzin d dyspzycji wychwawcy i urczystści szklnych. Termin: cały rk Odpwiedzialny: dyrektr szkły i jeg zastępca 4)Analiza rczna prblemów wychwawczych w szkle, ze szczególnym uwzględnieniem prblemu niedstswania spłeczneg. Termin: c najmniej jeden raz w rku Odpwiedzialny: pedagg szkły 5)Badanie pzimu współpracy nauczycieli, rdziców i uczniów pprzez wewnątrzszklne mierzenie jakści pracy szkły przewidziane w Planie wewnątrzszklneg mierzenia jakści pracy szkły bądź w Prgramie prfilaktyki szkły w rzdziale dtyczącym ewaluacji. 6)Analiza prównawcza wystawianych ucznim cen z zachwania Termin: c najmniej jeden raz w rku. Odpwiedzialny: zastępca dyrektra szkły i Przewdniczący Zespłu Wychwawców klas I-III i IV VI.

36 Rzdział X 22 PODSTAWY PRAWNE / wybrane / 1.KONSTYTUCJA RP 1)Knstytucja Rzeczpsplitej Plskiej w wielu artykułach zawiera pstanwienia, które mniej lub bardziej bezpśredni dnszą się d sprawy wychwania. a. Artykuł 48 ust.1 Knstytucji kreśla praw rdziców d wychwania. Z teg stwierdzenia wynika, że nauczyciele w zakresie wychwania mają funkcję wspmagającą i uzupełniającą w stsunku d rdziców. Rdzice mają praw d wychwania dzieci zgdnie z własnymi przeknaniami. Wychwanie t pwinn uwzględniać stpień djrzałści dziecka, a także wlnści jeg sumienia i wyznania raz jeg przeknania. 2) Artykuł 53 ust.4 Knstytucji kreśla mżliwści prwadzenia przez szkły lekcji religii. Sprawy te reguluje Ustawa systemie światy raz Rzprządzenie ministra właściweg d spraw światy i wychwania. Religia kściła lub inneg związku wyznaniweg uregulwanej sytuacji prawnej mże być przedmitem nauczania w szkle, przy czym nie mże być naruszna wlnść sumienia i religii innych sób. 3) Artykuł 72 ust.1 Knstytucji nakłada na państw bwiązek brny praw dziecka raz jeg chrny przed przemcą, krucieństwem, wyzyskiem i demralizacją. Obwiązek ten bejmuje wszystkie władze państwwe, w tym także Ministerstw Edukacji Nardwej, a zatem i szkły publiczne. Równcześnie zbwiązanie t mżna najlepiej i najskuteczniej realizwać na drdze właściweg wychwania młdzieży. Rzeczpsplita Plska zapewnia chrnę praw dziecka. Każdy ma praw żądać d rganów władzy publicznej chrny dziecka przed przemcą, krucieństwem, wyzyskiem i demralizacją. 4) Artykuł 70 ust.1 Knstytucji przewiduje wydłużenie w Plsce bwiązku szklneg d 18 rku życia. Realizacji teg pstanwienia służy nwy ustrój szklny wprwadzny w ramach refrmy edukacji. Zmiana ustrju pciąga zaś za sbą zmiany w zakresie zadań wychwawczych.

37 Każdy ma praw d nauki. Nauka d 18 rku życia jest bwiązkwa. Spsób wyknywania bwiązku szklneg kreśla Ustawa systemie światy.

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafialny Prgram Odnwy i Ewangelizacji I Etap - Kerygmat - Głszenie Ewangelii Na I Etapie Parafia dzielna jest na mniejsze części - Rejny i Pdrejny, c ułatwia kntakt ze wszystkimi sbami. Pwływana jest

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak

Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak PROGRAMY PROJEKTY KONKURSY ZAWODY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM Działania Tytuł Autr i sby dpwiedzialne za realizację działań PROGRAMY 1.Prgram zajęć Justyna Krawczyk W przedszklu 2. Mali Placy w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo