Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014"

Transkrypt

1 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja: Przedszkle twarte na czekiwania i ptrzeby dzieci i rdziców. Mcne strny przedszkla: Atrakcyjna ferta edukacyjna. Autrskie prgramy pracy. Szerki wachlarz imprez, urczystści i wycieczek. Udział w knkursach, festiwalach i akcjach na skalę gólnplską. Wyski pzim pracy dydaktyczn-wychwawczej (innwacje, nwatrstw). Dbra atmsfera i klimat przedszkla. Wyskie kwalifikacje i ustawiczne dsknalenie nauczycieli. Szerka współpraca ze śrdwiskiem lkalnym: instytucjami światwymi i spłecznymi. Wyski pzim zadwlenia rdziców pwdzenie placówki w śrdwisku. Misją naszeg Przedszkla jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstrnneg rzwju jeg talentów i zdlnści, bez nacisków i przymusu, a pprzez rzbudzanie jeg ciekawści i zaspkjenie naturalnej ptrzeby pznania taczająceg świata. II.Diagnza Opracwanie Prgramu rzwju Przedszkla pprzedzne zstał diagnzą pracy przedszkla, wynikającą z analizy jeg mcnych i słabych strn. Twrząc prgram rzwju, uwzględnin również ptrzeby śrdwiska lkalneg, mżliwści przedszkla zarówn kadrwe, jak i bazwe, Statut Przedszkla. Na pdstawie wyników mierzenia jakści pracy placówki zstały pdjęte działania zmierzające d siągnięcia kreślnych zadań i celów głównych. 1. Zadania Twrzenie warunków d rzwijania aktywnści twórczej dzieci w różnrdnych frmach działalnści pprzez ruch, muzykę i plastykę. Wspieranie samdzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych. 2. Cele Stymulwanie rzwju ekspresji twórczej dzieci w różnych bszarach edukacyjnych-zajęcia ruchwe, plastyczne i muzyczne. Rzwijanie umiejętnści wyrażania siebie w różnych frmach ekspresji. Aktywizwanie sfery wybraźni i fantazji. Stymulwanie kreatywnej pstawy. Kształtwanie myślenia i działania zmierzająceg d samrealizacji. Pmc w budwaniu pzytywneg brazu własneg ja.

2 Wspieranie wrażliwści emcjnalnej i świadmści mralnej. Aktywizwanie rdziców d udziału w życiu przedszkla. 3. Nasz prirytet: Wychwanie samdzielneg, kreatywnie myśląceg i twarteg na kntakty z tczeniem abslwenta przedszkla, który ptrafi współdziałać z innymi. III. Załżenia prgramwe Szczegółwe zadania i spsby realizacji znajdą się w prgramach pracy na pszczególne lata szklne. Rk szklny 2009/2010 Twórczy przedszklak Zadanie: Twrzenie warunków d rzwijania aktywnści twórczej dzieci w różnrdnych frmach działalnści tj. w działalnści ruchwej, plastycznej i muzycznej. Cele: 1. Pbudzenie inicjatywy, inwencji i aktywnści własnej dzieci pprzez ddziaływanie na wybraźnię, fantazję, sferę uczuciw-intelektualną. 2. Rzwijanie swbdneg, twórczeg wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczści i aktywnści własnej. 3. Kształtwanie zaangażwanej pstawy wbec taczająceg świata raz uwrażliwianie na jeg piękn i wzbudzanie przeżyć estetycznych. Działania: Stswanie różnrdnych metd i frm pracy jak inspiracji d pdejmwania działań twórczych. Twrzenie warunków d pdejmwania działalnści artystycznej w krelacji z innymi bszarami edukacji, aranżacja sal przedszklnych: Kąciki plastyczne Kąciki teatralne Skrzynie skarbów Ekspzycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki Ekspzycje dzieł znanych twórców z terenu miasta Złtwa Wystawy w przedszklu i pza nim -Bibliteka. Muzeum, Złtwskie Centrum Aktywnści Spłecznej, OPP. Aukcje prac i wytwrów dzieci związane z urczystściami przedszklnymi i świętami. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkli w ramach rganizwanych knkursów. Udział w wybranych knkursach, wystawach i przeglądach rganizwanych w śrdwisku.

3 Opracwanie bibligrafii d planu rczneg przedszkla. Bezpśrednie bcwanie ze sztuką: udział w Kursie zrganizwanym przez Dyrektr ZPS na temat- Aktywneg słuchania muzyki wg metdy Batti Strauss Zachęcenie nauczycieli d udziału w Kursie rganizwanym przez ODN w Pile na temat Edukacja pprzez ruch Kncerty muzyczne w przedszklu, w Szkle Muzycznej Teatrzyki w przedszklu i wyjścia d teatru. Wystawy i pkazy sztuki ludwej w Muzeum Ziemi Złtwskiej Wystawy, kncerty Udział w akcjach rganizwanych przez śrdwisk: Ogólnplski Akcja Sprzątanie świata pd hasłem Pmagamy Ziemicdziennie. Akcja Pmóż zwierzętm przetrwać zimę Akcja Góra grsza. Zbieranie darów dla dzieci z kazji Świąt Bżeg Nardzenia lub z kazji Świąt Wielkancnych. Mnitrwanie Diagnzwaniu rezultatów dtyczyć będzie spsbów rzwijania aktywnści twórczej dzieci. Zastsujemy narzędzia: Ankiety dla rdziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze mnitringów, Karty bserwacji dzieci prwadzne w wersji elektrnicznej i Arkusze zbircze d nich, Karty kntrli dkumentacji nauczyciela, Arkusze diagnstyczne d testu na djrzałść szklną dzieci, hspitację diagnzującą i dradcz-dsknalącą, ceniającą, Analizę dkumentów i danych raz narzędzia zawarte w prgramach własnych nauczycielek służące d ich ewaluacji. Ewaluacja prgramu będzie prwadzna na bieżąc w rku szklnym 2009/2010, a wyniki zstaną przedstawine na Radzie Pedaggicznej pdsumwującej pracę, w danym rku raz na zebraniach z rdzicami wybranymi d trójek grupwych i Rady Rdziców w lutym 2010r. i czerwcu 2010 r. Ocena dknana p jednym rku umżliwi krektę lub prgnzwanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Znają różnrdne techniki plastyczne 2. Znają różnrdne frmy i śrdki wyrazu artystyczneg 3. Ptrafią psługiwać się różnrdnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych 4. Ptrafią wyrażać swje stany emcjnalne i przeżycia pprzez różnrdne frmy wyrazu 5. Wykazują inwencję, aktywnść w pracach, wytwrach i działalnści własnej.

4 Rk szklny 2010/2011 Sprawnść ruchwa warunkiem wszechstrnneg rzwju dziecka Zadania: Twrzenie warunków sprzyjających spntanicznej i zrganizwanej aktywnści ruchwej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych frm ekspresji ruchwej. Prpagwanie zdrweg stylu życia. Cele: 1. Wspieranie rzwju psychmtryczneg pprzez twórcze metdy 2. Pbudzenie inwencji i wybraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentwanie, dkrywanie, wyrażanie własnej indywidualnści 3. Rzwijanie sprawnści ruchwej 4. Kształtwanie czynnej pstawy wbec zdrwia Działania: 1. Wykrzystanie szerkiej gamy metd, frm i śrdków d zdbywania dświadczeń twórczych w zakresie ruchu. 2. Organizwanie działań sprzyjających zdrwiu fizycznemu i psychicznemu pprzez: prwadzenie ćwiczeń metdami twórczymi prwadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki rganizwanie spacerów i wycieczek w płączeniu z frmami ruchu na świeżym pwietrzu. cykle zajęć charakterze przdrwtnym. 3. Twrzenie warunków sprzyjających spntanicznej i zrganizwanej aktywnści ruchwej: kąciki sprtwe wyknanie i stswanie atrakcyjnych rekwizytów różnrdnść i innwacyjnść stswanych metd i frm pracy z dziećmi. 4. Wykrzystywanie i sukcesywne wzbgacanie bazy materialnej pprzez: wzbgacenie zbirów bibliteki przedszklnej nwe pzycje zakup przybrów d ćwiczeń inspirujących dzieci d twórczej aktywnści ruchwej 5. Prpagwanie zdrweg stylu życia wśród dzieci i ich rdziców pprzez: prwadzenie działalnści diagnstycznej dtyczącej rzwju dziecka rganizwanie sptkań z lekarzami różnych specjalizacji prwadzenie różneg rdzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rzwój dzieci stswanie prfilaktyki zdrwtnej

5 zrganizwanie Spartakiady międzyprzedszklnej w nw twartej Hali Sprtwej dla dzieci 5-6 letnich przekazywanie wiedzy zdrwym stylu życia wspólne ustalanie zdrwych jadłspisów hdwlę warzyw w przedszklnych kącikach przyrdy w pszczególnych salach udział dzieci i rdziców w prgramach prpagwanych przez TSSE w danym rku szklnym 6. Opracwanie prjektów i prgramów stymulujących rzwój aktywnści ruchwej dzieci i prmwania zdrweg stylu życia Mnitrwanie Dtyczyć będzie spsbów rzwijania spntanicznej i zrganizwanej aktywnści ruchwej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych frm ekspresji ruchwej raz prpagwanie zdrweg stylu życia. Zastsujemy narzędzia: Wywiad z rdzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze mnitringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbircze d nich pracwanych w wersji elektrnicznej, Karty kntrli dkumentacji nauczyciela, Arkusze diagnstyczne d testu na djrzałść szklną dzieci, hspitację diagnzującą i dradczdsknalącą, ceniającą, Analizę dkumentów i danych raz narzędzia zawarte w Prgramach Własnych nauczycielek służące d ich ewaluacji. Ewaluacja prgramu będzie prwadzna na bieżąc w rku szk.2010/2011, a wyniki zstaną przedstawine na Radzie Pedaggicznej pdsumwującej pracę w danym rku raz na zebraniach z rdzicami wybranymi d trójek grupwych raz d Rady Rdziców w wersji Multimedialnej luty 2011r. i w czerwcu 2011 r. Ocena dknana p jednym rku umżliwi krektę lub prgnzwanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchwych z użyciem przybrów, przyrządów i rekwizytów. Psługują się pmysłwścią i wybraźnią twórczą w aktywnści ruchwej. Estetycznie pruszają się w czasie i przestrzeni. Ptrafią łączyć ruch z muzyką. Wykazują sprawnść fizyczną. Psiadają umiejętnści i dświadczenia przdrwtne. Dbają własne zdrwie, chrnią je i wspmagają. Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchwych z użyciem przybrów, przyrządów i rekwizytów. Psługują się pmysłwścią i wybraźnią twórczą w aktywnści ruchwej. Estetycznie pruszają się w czasie i przestrzeni. Ptrafią łączyć ruch z muzyką.

6 Wykazują sprawnść fizyczną. Psiadają umiejętnści i dświadczenia przdrwtne. Dbają własne zdrwie, chrnią je i wspmagają. Rk szklny 2011/2012. Dziecięca ekspresja werbalna Zadanie: Twrzenie warunków sprzyjających rzwjwi ekspresji językwej dziecka pprzez stswanie aktywnych metd pracy i bezpśredni kntakt z literaturą, sztuką i teatrem. Cele: 1. Rzwijanie dzieci pd względem emcjnalnym, intelektualnym i spłecznym pprzez właściwie ukierunkwaną ekspresję werbalną. 2. Twrzenie warunków sprzyjających swbdzie wypwiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym twarciem się" dziecka. 3. Bgacenie dświadczeń językwych dzieci przez stswanie sprawdznych i nwatrskich rzwiązań. 4. Rzwijanie wrażliwści, wybraźni artystycznej i pczucia estetyki. Działania: 1. Organizacja zajęć rzwijających aktywnść twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególnści w sferze rzwju językweg, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty dtwórcze, żywy teatr, teatr samrdny, trening twórczeg myślenia, arteterapię i inne. NAUCZYCIELKI PROWADZĄCE GRUPĘ. CAŁY ROK SZKOLNY. 2. Twrzenie sytuacji sprzyjających bezpśredniemu bcwaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jak inspiracji d rzwju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.: analiza treści pzycji literackich, przedstawianie ich treści własnymi słwami, układanie krótkich pwiadań, zabawy słwnikwe, inscenizwanie, nauka wierszyków, wyliczanek, twrzenie własnych zakńczeń pwiadań, baśni, pprawa emisji głsu i wyrazistści wymwy, 3. ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ddechwe i słuchu, zabawy słwne. NAUCZYCIELKI PROWADZĄCE GRUPĘ.CAŁY ROK SZKOLNY 4. Wzbgacenie bazy przedszkla (pmce, scenariusze, publikacje, literatura). 5. Opracwanie prjektów i prgramów stymulujących rzwój aktywnści werbalnej dzieci. DYREKTOR

7 6. Zapznanie nauczycieli z wybranymi pzycjami literatury pedaggicznej na temat stymulwania rzwju werbalneg dziecka. FEDTKE EWA. LISTOPAD 2011r. 7. Opracwywanie i grmadzenie ciekawych scenariuszy zajęć. 8. Publikacje na strnach internetwych naszeg przedszkla w celach prmcyjnych. Kleinschmidt Małgrzata 2x w I PÓŁROCZU 9. Pzyskiwanie rdziców d współpracy; zajęcia twarte, praca na rzecz przedszkla,, czytamy dziecim bajki i inne. 10. Nawiązanie kntaktów z innymi przedszklami i instytucjami w celu wymiany dświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wyknaniu dzieci, wyjścia d innych placówek. Występy tzw. Dzieci dziecim. 11. Organizwanie sptkań z ciekawymi ludźmi. 12. Współpraca ze śrdwiskiem lkalnym, w tym z Bibliteką, Muzeum, Kinem, Złtwskim Centrum Aktywnści Spłecznej, OPP i Nadleśnictwem Złtów. Mnitrwanie Dtyczyć będzie spsbów rzwijania aktywnści werbalnej dzieci. Zastsujemy narzędzia: Ankiety dla rdziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze mnitringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbircze d nich w wersji kmputerwej, Karty kntrli dkumentacji nauczyciela, Arkusze diagnstyczne d testu na djrzałść szklną dzieci, Hspitację diagnzującą, dradcz-dsknalącą i ceniającą, Karty dkumentwania kształcenia ustawiczneg nauczycieli, Analizę dkumentów i danych raz narzędzia zawarte w Prgramach Własnych nauczycielek służące d ich ewaluacji. Ewaluacja prgramu będzie prwadzna na bieżąc w rku szk.2011/2012, a wyniki zstaną przedstawine na Radzie Pedaggicznej pdsumwującej pracę w danym rku raz na zebraniach z rdzicami w pszczególnych grupach w czerwcu 2012 r. Ocena dknana p jednym rku umżliwi krektę lub prgnzwanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Częst uczestniczą w imprezach kulturalnych 2. Są śmiałe i twarte na kntakty 3. Pprawnie wypwiadają się 4. Mają bgaty słwnik 5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające d rzwju kmpetencji językwych 6. Obcują ze sztuką w szerkim teg słwa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstw, literatura 7. Znają utwry literackie dla dzieci i ich autrów 8. Pznaje bgactw języka literackieg

8 9. Ptrafi inscenizwać teksty i dgrywać tzw. minirle 10. Interesuje się tekstem i literami 11. Pdejmuje działalnść czytelniczą stymulującą rzwój mwy 12. Odreagwuje negatywne emcje, rzładwuje stresy i napięcia w tku różnrdnych frm aktywnści własnej. Rk szklny 2012/2013 Ekspresja muzyczna i edukacja reginalna w różnych frmach działalnści dzieci Zadania: Kształtwanie wrażliwści estetycznej i słuchwej z wykrzystaniem elementów ruchu i muzyki. Cele: 1. Rzwijanie i ekspnwanie dyspzycji muzycznych dziecka w różnych frmach aktywnści 2. Bgacenie przeżyć estetycznych związanych z dbirem muzyki 3. Kształtwanie ekspresji i twórczej pstawy dziecka 4. Zaspkajanie naturalnej ptrzeby działania 5. Pznawanie instrumentów muzycznych (rdzaj, nazwa, brzmienie i budwa) 6. Nabywanie i dsknalenie umiejętnści wkalnych-tanecznych 7. Wyzwalanie zaintereswania reginalną działalnścią kulturalną Działania: 1. Twrzenie warunków d bezpśrednieg kntaktu z muzyką pprzez: udział dzieci w kncertach muzycznych zrganizwanych przez uczniów Szkły Muzycznej i zaprsznych złtwskich artystów śpiew indywidualny, zbirwy taniec 2. Nabywanie umiejętnści słuchania i rzumienia muzyki żywej raz z nagrań 3. Inspirwanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykrzystaniem swbdnej interpretacji ruchwej 4. Kierwanie aktywnścią muzyczną w zakresie rzwijania ekspresji dziecka (imprwizacje wkalne i rytmiczne) 5. Prezentwanie psiadanych umiejętnści wkalnych i tanecznych: udział w przeglądach i festiwalach pisenki przedszklnej raz w Knkursie tańca rganizwanie urczystści kazjnalnych na terenie przedszkla 6. Rzwijanie zdlnści muzycznych dziecka pprzez: 7. dsknalenie gry na instrumentach perkusyjnych i meldycznych

9 eksperymentwanie w twrzeniu dźwięku ćwiczenia emisyjne śpiewanie i słuchanie pisenek urządzenie w salach kącików muzycznych pprzez zakupine zestawy instrumentów lub wyknanych przez rdziców samdzielne twrzenie meldii d pdaneg tekstu łączenie aktywnści muzycznej z innymi bszarami ddziaływań (m.in. plastyka, teatr) pracwanie i wdrażanie prgramów wspierających rzwój ekspresji muzycznej dziecka zdlneg muzycznie Mnitrwanie Dtyczyć będzie pdjętych działań zmierzających d rzwijania ekspresji muzycznej i edukacji reginalnej dzieci. Zastsujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze mnitringu, karty kntrli dkumentacji, karty bserwacji, narzędzia zawarte w prgramach własnych nauczycielek służące d ich ewaluacji karty dkumentwania kształcenia ustawiczneg, arkusze diagnstyczne testu na djrzałść szklną dzieci, hspitacja diagnzująca i dradcz-dsknaląca, ceniająca raz analiza dkumentów i danych. Ewaluacja prgramu będzie prwadzna na bieżąc w rku szk.2012/2013, a wyniki zstaną przedstawine na Radzie Pedaggicznej pdsumwującej pracę w danym rku raz na zebraniach z rdzicami w pszczególnych grupach-wersja Multimedialna w czerwcu 2013 r. Ocena dknana p jednym rku umżliwi krektę lub prgnzwanie kierunku zmian. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Odkrywają własne mżliwści i uzdlnienia muzyczne 2. Ptrafią słuchać, twrzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych frmach aktywnści muzyczn-ruchwej 3. Odczuwają radść w bezpśrednim kntakcie z muzyką instrumentalną 4. Znają pdstawwe elementy utwrów muzycznych (meldia, rytm, temp) 5. Ekspnują i pszukują różnych źródeł dźwięku 6. Grają na instrumentach meldycznych i perkusyjnych 7. Chętnie uczą się nwych pisenek raz wykrzystują je d spntanicznych imprwizacji i inscenizacji 8. Birą udział w przeglądach i festiwalach pisenki dziecięcej 9. Odczuwają radść z ekspnwania swjej twórczści muzycznej pza terenem przedszkla 10. Pznają reginalne instytucje prmujące działalnść kulturalną

10 Rk szklny 2013/2014 Nasze emcje i uczucia Zadanie: Wspmaganie rzwju spłeczn-emcjnalneg dzieci w różnrdnych sferach działalnści, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych frm plastycznych. Cele: 1. Budwanie wrażliwści emcjnalnej i świadmści mralnej 2. Kształtwanie pzytywneg brazu sameg siebie 3. Pznanie własnych praw i bwiązków 4. Wdrażanie d zachwań akceptwanych spłecznie 5. Rzwijanie zdlnści plastycznych dzieci 6. Kształcenie umiejętnści wyrażania własnych emcji w zabawie, pracach plastycznych i innych frmach aktywnści Działania: 1. Wykrzystanie różnrdnych frm, metd i śrdków wspmagających rzwój spłeczn-emcjnalny dzieci. 2. Twrzenie warunków sprzyjających spntanicznej i zrganizwanej aktywnści artystycznej dzieci: aranżacja i mdernizacja sal stswanie różnrdnych pmcy, rekwizytów, dekracji d zajęć, urczystści i innych frm pracy 3. Organizwanie działań zmierzających d pznania każdeg wychwanka prwadzenie systematycznej bserwacji dzieci we współpracy z Pradnią Psychlgiczn-Pedaggiczną w Złtwie pdejmwanie celwych działań pedaggiczn-psychlgicznych zmierzających d eliminacji zachwań agresywnych, akceptacji innych prwadzenie sndażu wśród dzieci na temat ich sampczucia, preferencji zabaw, klegów (np. kalendarze nastrjów dzieci, samcena dziecka, wywiad z dzieckiem). 4. Udział dzieci w knkursach plastycznych, recytatrskich, przeglądach teatralnych i festiwalach. 5. Organizacja urczystści przedszklnych wzmacniających więzi emcjnalne z rdziną, nauczycielami. 6. Aranżwanie sytuacji wychwawczych wprwadzających dzieck w świat wartści spłecznych pracwywanie i stswanie kntraktów dtyczących zasad współżycia w grupie. dstarczanie wzrów właściweg zachwania się ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp. 7. Zrganizwanie kiermaszów świątecznych z wytwrami dzieci-kartki świąteczne, trebki, elementy dekracji, striki itp.

11 8. Współpraca ze śrdwiskiem lkalnym. Mnitrwanie: Dtyczyć będzie rzwju spłeczn-emcjnalneg dzieci w różnrdnych sferach działalnści, ze szczególnym uwzględnieniem działalnści plastycznej. Zastsujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze mnitringu, karty kntrli dkumentacji, karty bserwacji, karty dkumentwania kształcenia ustawiczneg, arkusze diagnstyczne testu na djrzałść szklną dzieci, hspitacja diagnzująca i dradcz-dsknaląca, ceniająca pracę nauczyciela, analiza dkumentów i danych raz narzędzia zawarte w prgramach własnych nauczycielek służące d ich ewaluacji. Ewaluacja prgramu będzie prwadzna na bieżąc w rku szk. 2013/2014, a wyniki zstaną przedstawine na Radzie Pedaggicznej pdsumwującej pracę w danym rku raz na zebraniach z rdzicami w pszczególnych grupach w czerwcu 2014 r. Ocena dknana p danym rku umżliwi krektę lub prgnzwanie kierunku zmian na dalsze lata. Oczekiwane efekty: Dzieci: 1. Znają własne prawa i bwiązki 2. Identyfikują i nazywają różnrdne uczucia i stany emcjnalne 3. Pdejmują próby ceny pstępwania innych raz działań własnych 4. Ptrafią dwływać się d zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach knfliktwych 5. Rzumieją kniecznść przestrzegania zasad zgdneg współżycia w grupie 6. Chętnie pdejmują wszelkie frmy działalnści artystycznej 7. Ptrafią wyrażać stany emcjnalne i uczucia w działalnści plastycznej 8. Psługują się różnrdnymi, zwłaszcza nieknwencjnalnymi materiałami jak śrdkiem wyrazu artystyczneg IV. Partnerzy 1. Złtwskie Centrum Aktywnści Spłecznej 2. MOPS 3. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna w Złtwie 4. Przedszkle nr 1 5. Przedszkle nr 2 6. Przedszkle nr 4 7. Szkła Pdstawwa nr 1 8. Bibliteka dla dzieci i młdzieży 9. Szkła Muzyczna w Złtwie 10. Muzeum Ziemi Złtwskiej 11. Ognisk Pracy Pzaszklnej

12 V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (p 5 latach) Ewaluacja skutecznści i efektywnści wdrżnych działań nastąpi pprzez prównywanie siąganych efektów pracy z załżnymi celami na pszczególne lata szklne. Zdiagnzujemy stpień realizacji prgramów własnych nauczycielek, innwacji pedaggicznych i wszystkich pdjętych działań związanych z rzwijaniem pstaw twórczych. Pznamy pinię rdziców dtyczącą efektywnści pracy przedszkla i spełniania przez nie czekiwań klientów. Kryteria sukcesu: W naszym przedszklu dzieck: 1. Pznaje swje prawa i bwiązki. 2. Czuje się bezpiecznie, 3. Rzwija się twórcz, 4. Ma mżliwść indywidualneg rzwju i siąga sukces, 5. Uczy się dstrzegać swje mcne strny, 6. Buduje pzytywny braz sameg siebie, 7. Uczy się dstrzegać ptrzeby innych ludzi. 8. Wcześnie zaczyna czytać. W naszym przedszklu rdzice: 1. Uzyskują pmc specjalistów. 2. Otrzymują biektywną cenę pstępów i niepwdzeń dziecka. 3. Mgą być z dzieckiem w trudnych chwilach. 4. Mówić twarcie swich spstrzeżeniach pracy przedszkla. 5. Bezpśredni rzmawiać z nauczycielem trudnych sprawach wychwawczych. 6. Mgą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkla. 7. Rdzice w spsób pzytywny wypwiadają się nt. pracy przedszkla. 8. Rdzice czynnie wspierają przedszkle w jeg działaniach: finanswa pmc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, ferują wszechstrnną pmc. W naszym przedszklu nauczyciele: 1. Aktywnie realizują zadania przedszkla kreślne w dkumentach wewnętrznych przedszkla. 2. Pdejmują działania innwacyjne. Są aktywni i twórczy. 3. Piszą i realizują prgramy własne, dstswane d ptrzeb grupy i placówki. 4. Współpracują z rdzicami i śrdwiskiem lkalnym. 5. Dsknalą swją wiedzę i zbierają nwe dświadczenia pprzez uczestnictw w licznych kursach i szkleniach. 6. Wszyscy nauczyciele wykrzystują metdy aktywne w pracy.

13 7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela dyplmwaneg. 8. Pzyskują rdziców d efektywnych działań na rzecz przedszkla raz pszukują sympatyków i partnerów przedszkla. 9. Mnitrują efektywnść własnej pracy samkntrla. 10. Dzielą się wiedzą i dświadczeniem z innymi nauczycielami. VI. Pstanwienia kńcwe 1. Plan rzwju przedszkla jest twarty i mże ulegać mdyfikacji. 2. Plan rzwju przedszkla jest uzupełnieniem zadań kreślnych w Statucie. 3. Plan rzwju zatwierdza d realizacji Rada Pedaggiczna. 4. Zmiany mgą być dknywane na wnisek Rady Pedaggicznej, dyrektra Przedszkla. 5. Obwiązuje d dnia zatwierdzenia. Złtów r. Dyrektr przedszkla Rada Pedaggiczna:

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W WOLBROMIU NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W WOLBROMIU NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W WOLBROMIU NA LATA 2013-2016 Wszystkieg c naprawdę pwinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszklu - tym jak żyć, c rbić, jak pstępwać, współżyć z innymi, patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE NA LATA 2014 2019 Opracwanie Kncepcji Pracy i Funkcjnwania Przedszkla nr 352 w Warszawie na lata 2014-2019, pprzedziłam diagnzą pracy placówki,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program Rozwoju Przedszkola nr 2 w Bytowie na lata 2008/2013

Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program Rozwoju Przedszkola nr 2 w Bytowie na lata 2008/2013 Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program Rozwoju Przedszkola nr 2 w Bytowie na lata 2008/2013 I. Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Pięcioletni program rozwoju przedszkola

Pięcioletni program rozwoju przedszkola Pięcioletni program rozwoju przedszkola Program rozwoju Przedszkola Nr 1 w Dąbrowie Górniczej na lata 2011-2016 I. Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE Chcemy dać naszym ucznim krzenie i skrzydła - te słwa

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Korczaka na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Korczaka na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA w Brójcach im. Janusza Krczaka na lata 2011-2016 1.ZARYS OGÓLNY KONCEPCJI. Przedszkle pwinn być przyjazną dla wszystkich placówką, w której będą uwzględnine indywidualne ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju przedszkola

Program rozwoju przedszkola Program rozwoju przedszkola PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PODSTAWA PRAWNA: 5 letni Program Rozwoju Przedszkola opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MENiS z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Temat dnia Cele i umiejętności osiągane przez dzieci. Uwagi Realizacja podstawy programowej. Tydzień. 1. Muzyczne zabawy na smutne dni.

Temat tygodnia Temat dnia Cele i umiejętności osiągane przez dzieci. Uwagi Realizacja podstawy programowej. Tydzień. 1. Muzyczne zabawy na smutne dni. Tydzień Temat tygdnia Temat dnia Cele i umiejętnści siągane przez dzieci Uwagi Realizacja pdstawy prgramwej IX (31.10. 04.11.2011) KIEDY JEST MI NUDNO 1. Muzyczne zabawy na smutne dni. 2. ----------------

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo