STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg pełna nazwa brzmi : 2. Żłbek MIASTECZKO DZIECI, który działa jak jednstka prywatna na pdstawie wpisu d rejestru pd nr Organem prwadzącym żłbek jest firma MIASTECZKO DZIECI S.C. Janna Serwinwska, Jadwiga Krzemińska z siedzibą w Gliwice, ul. Jana Pawła II Dyrektrem placówki jest Jadwiga Krzemińska. 5. Nadzór nad działalnścią żłbka sprawuje Prezydent Gliwic. 6. Nadzór sanitarn-epidemilgiczny nad placówką sprawują dpwiednie służby sanitarne w Gliwicach. 7. Siedziba żłbka znajduje się pd adresem : Gliwice, ul. Jana Pawła II Numery statystyczne i identyfikacyjne żłbka : Nr NIP: Nr REGON : Żłbek działa na pdstawie: 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. piece nad dziećmi d lat 3 (Dz.U nr 45, pz.235), zwanej dalej ustawą. 2. Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lkalwych i sanitarnych dtyczących żłbków i klubów dziecięcych (Dz.U nr 69, pz.367). 3. Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresu prgramów szkleń dla piekuna w żłbku lub klubie dziecięcym, wlntariusza raz dzienneg piekuna (Dz.U nr 69, pz. 368) 4. Niniejszeg statutu. 5. Umwy spółki

2 ROZDZIAŁ 2 CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI 3 CELE ŻŁOBKA: 1. Głównym celem żłbka jest sprawwanie pieki nad dziećmi w wieku d 1 d 3 lat, w szczególnym przypadku d kńca grudnia w rku, w którym dzieck ukńczył 3 rk życia. 2. Szczegółwe cele żłbka: zapewnienie dziecim warunków pbytu jak najbardziej zbliżnych d warunków dmwych - bezpiecznych, przyjaznych i dstswanych d ich ptrzeb rzwjwych, wspmaganie i stymulwanie wszechstrnneg, indywidualneg rzwju dziecka, w szczególnści: rzwijanie mtryki, kmunikacji językwej, zdlnści manualnych, krdynacji, pamięci, percepcji wzrkwej i słuchwej, rzwijanie dziecięcej wiedzy świecie spłecznym, przyrdniczym i technicznym raz rzwijanie umiejętnści prezentwania swich przemyśleń w spsób zrzumiały dla innych, budwanie systemu wartści, w tym wychwywanie dzieci tak, żeby lepiej rientwały się w tym, c jest dbre, a c złe, kształtwanie u dzieci dprnści emcjnalnej kniecznej w nwych i trudnych sytuacjach, w tym także d łagdneg znszenia stresów i prażek, rzwijanie w dziecku pzytywneg brazu własnej sby raz umiejętnści spłecznych i pczucia przynależnści spłecznej (d rdziny, grupy rówieśniczej i wspólnty nardwej) a także pstawy patritycznej, wprwadzenie dzieci w świat wartści estetycznych i rzwijanie umiejętnści wypwiadania się pprzez muzykę, małe frmy teatralne raz sztuki plastyczne, rzwijanie samdzielnści dzieci (ubieranie się, jedzenie, taleta), aktywne dpwiadanie na ptrzeby małeg dziecka, dstswanie metd i spsbów ddziaływania d wieku dziecka i jeg mżliwści rzwjwych, prmwanie zdrweg stylu życia, w tym m.in. czuwanie nad zdrwiem i dbrym sampczuciem dzieci raz szerzenie światy zdrwtnej wśród rdziców,

3 wspieranie dziecka w siągnięcia gtwści przedszklnej, współpraca i współdziałanie z rdzicami i innymi instytucjami. 4 ZADANIA ŻŁOBKA: 1. D zadań żłbka należą: rganizwanie warunków d wszechstrnneg, harmnijneg rzwju dzieci, w tym w szczególnści pprzez zapewnienie właściwych warunków lkalwych z wypsażeniem dstswanym d wieku i ptrzeb rzwjwych dzieci zróżnicwanych mżliwściach fizycznych i intelektualnych raz pieki ze strny persnelu żłbka dpwiednich kwalifikacjach zawdwych - w wymiarze d 8 gdzin dziennie, prwadzenie zajęć piekuńcz - wychwawczych i edukacyjnych w szczególnści zajęć: ruchwych, zabawwych z elementami edukacji, tematycznych, dydaktycznych, manipulacyjn-knstrukcyjnych, stymulujących indywidualny rzwój psychmtryczny, uwzględniających ptrzeby, zdlnści, zaintereswania, mżliwści i ptencjał dziecka trskę stan zdrwia i prawidłwy rzwój fizyczny dzieci pprzez m.in.: zapewnienie dziecku właściweg żywienia zgdneg z nrmami i zaleceniami dietetycznymi, z uwzględnieniem bwiązujących nrm żywieniwych, dbanie jakść, smak i estetykę psiłków; zachęcanie d uczestnictwa w zabawach i grach sprtwych raz wyrabianie nawyków higieny życia cdzienneg, współdziałanie z instytucjami i specjalistami działającymi na rzecz wszechstrnneg rzwju dziecka, pprzez rganizwanie m.in. zebrań, knsultacji, warsztatów, zajęć, rganizwanie działań wspierających rdziców w prcesie wychwawczym, pełnienie wbec nich funkcji dradczej - pmaganie w rzpznawaniu mżliwści rzwjwych dziecka i pdjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej raz udzielanie rzetelnej infrmacji pstępach dziecka, jeg zachwaniu i rzwju, systematyczne bserwwanie rzwju dziecka i dstswywanie treści, metd i rganizacji zajęć piekuńcz-wychwawczych d wyników bserwacji dziecka.

4 ROZDZIAŁ 3 WARUNKI PRZYJMOWANIA I WYKREŚLENIA DZIECI 5 WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI 1. Opieka w żłbku nad dzieckiem mże być sprawwana d ukńczenia rku szklneg, w którym dzieck ukńczy 3 rk życia lub w przypadku gdy niemżliwe lub utrudnine jest bjęcie dziecka wychwaniem przedszklnym 4 rk życia. 2. W przypadku, gdy dzieck, które ukńczył 3 rk życia umieszczne jest w żłbku, rdzice teg dziecka, są zbwiązani d złżenia pdmitwi prwadzącemu piekę świadczenia przeszkdach w bjęciu dziecka wychwaniem przedszklnym. 3. Dzieci w żłbku zapisywane są d 2 grup wg ich zbliżneg wieku raz rzwju psychfizyczneg. W każdej z grup mże znajdwać się d 15 dzieci. 4. Nabór dzieci d żłbka na nwy rk szklny dbywa się w terminie d dnia 31 maja każdeg rku. Przy zgłszeniu większej liczby dzieci zstają ne wpisane na listę rezerwwą. W ciągu rku, w miarę psiadanych wlnych miejsc, dzieci przyjmwane są wg klejnści z listy rezerwwej. 5. W przypadku wlnych miejsc d żłbka zapisy prwadzne są przez cały rk. Rdzice dzieci uczęszczających d żłbka przedłużają umwę na pdstawie deklaracji kntynuwaniu krzystania z usług żłbka, złżnej w terminie d 31 maja na nwy rk szklny. 6. Pdstawą przyjęcia dziecka d żłbka jest umwa zawarta pmiędzy placówką a rdzicami w wyniku wcześniej złżnej przez rdziców piekunów prawnych kmpletnej dkumentacji u dyrektra żłbka. 7. W przypadku zgłsznej większej liczby wnisków pierwszeństw w przyjęciu d żłbka mają dzieci: uczęszczające już d żłbka, których rdzeństw już uczęszcza d żłbka, których rdzice: pdejmują pracę lub pwracają d pracy na terenie miasta Gliwice, pracują zawdw,

5 8. Listę dzieci przyjętych d żłbka ustala się d kńca lipca na następny rk szklny. Dyrektr żłbka infrmuje rdziców przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka d żłbka. 6 WARUNKI WYKREŚLENIA DZIECI: 1. Dyrektrwi żłbka przysługuje praw skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych d żłbka w przypadku: gdy rdzice nie przestrzegają pstanwień niniejszeg statutu, regulaminu i bwiązujących prcedur, wydania rzeczenia lekarskieg stwierdzająceg przeciwwskazania d przebywania dziecka w żłbku raz w innych szczególnych przypadkach, kiedy rdzice zataili infrmacje stanie zdrwia psychiczneg lub fizyczneg dziecka mający wpływ na prawidłwy prces dydaktyczn wychwawczy i bezpieczeństw innych dzieci w placówce, niezgłszenia się dziecka d żłbka w terminie 14 dni d wyznacznej daty przyjęcia dziecka d żłbka i nieusprawiedliwienia w tym terminie przyczyny niebecnści dziecka, nieuczęszczania dziecka d żłbka przez kres c najmniej 2 tygdni, bez przedstawienia przyczyny, nie wywiązującymi się z bwiązku terminweg regulwania bwiązujących w placówce płat zaleganie, z zapłatą za pbyt i / lub wyżywienie dziecka w żłbku, za kres c najmniej jedneg miesiąca, zachwanie dziecka wykracza pza gólne nrmy funkcjnwania w grupie, uniemżliwiając pracę piekunm lub stwarzając zagrżenie dla bezpieczeństwa innych dzieci pmim stswania dstępnych metd i ddziaływań wychwawczych, rdzice, w sytuacjach które teg wymagają, nie współdziałają z pracwnikami żłbka, występuje brak przumienia w kluczwych sprawach dtyczących dziecka - w zakresie umżliwiającym i twrzącym warunki dla rzwju dziecka raz przestrzegania przez dzieck zasad współżycia spłeczneg. 2. W przypadku pdjęcia przez dyrektra decyzji skreśleniu dziecka z listy wychwanków, nie bwiązuje termin wypwiedzenia.

6 ROZDZIAŁ 4 ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE 7 1. Opłata za pbyt w żłbku jest stała. 2. Opłata za psiłki zmienia się w zależnści d ilści dni w miesiącu. 3. Niektóre usługi i świadczenia rganizwane przez żłbek są dpłatne, np. wybrane ddatkwe zajęcia. 4. Opłata za usługi świadczne w żłbku bejmuje, m.in.: piekę nad dzieckiem d 10 gdzin dziennie w dni rbcze zajęcia piekuńcz wychwawcz - edukacyjne wyżywienie wybrane zajęcia ddatkwe ubezpieczenie dzieci d NNW materiały plastyczne i inne wykrzystywane d zajęć, pściel, ręczniki. 5. Opłata za pbyt dziecka w żłbku pbierana jest z góry d 5 dnia każdeg miesiąca przelewem na knt żłbka. 6. Nie dknanie płaty w terminie kreślnym, mże pwdwać skreślenie z listy. 7. W przypadku zalegania z płatą dłużej niż miesiąc żłbek zastrzega sbie mżliwść jednstrnneg rzwiązania umwy bez wypwiedzenia w trybie natychmiastwym. 8. O zmianie wyskści płat rdzice będą pwiadmieni z c najmniej jednmiesięcznym wyprzedzeniem. 9. Za dni ustaww wlne d pracy raz dni wlne uzgdnine z rdzicami nie przysługuje zwrt pieniędzy. 10. W przypadku rezygnacji z żłbka rdzice zbwiązani są zawiadmić tym w frmie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym wypadku bwiązuje ich pełna dpłatnść za kres jedneg miesiąca d rezygnacji. ROZDZIAŁ 5 ZARZĄDZANIE

7 8 1. Odpwiedzialnść za zarządzanie żłbkiem pnsi dyrektr żłbka. 2. Dyrektr żłbka kieruje nim i reprezentuje g na zewnątrz. 3. W razie niebecnści dyrektra żłbka zastępuje g wyznaczna sba. ROZDZIAŁ 6 PRAWA DZIECKA 9 1. Dzieck w żłbku ma prawa d: właściwie zrganizwaneg prcesu edukacyjneg i piekuńcz - wychwawczeg, zgdnie z zasadami higieny pracy umysłwej, chrny przed wszelkimi frmami przemcy fizycznej bądź psychicznej, nadużyć seksualnych, zaniedbania ze strny drsłych, szacunku d wszystkich jeg ptrzeb, życzliweg i pdmitweg traktwania, akceptacji takim jakie jest, pszanwania gdnści i własnści sbistej, indywidualneg prcesu i własneg tempa rzwju, aktywneg kształtwania kntaktów spłecznych i trzymania w tym pmcy, życzliweg i pdmitweg traktwania w prcesie dydaktycznym i wychwawczym, różnrdneg, bgateg w bdźce i pddająceg się prcesm twórczym tczenia, pmcy i chrny przy pknywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dtkliwymi zdarzeniami, swbdy myślenia, sumienia i wyznania, wypwiedzi swich myśli i uczuć raz niewiedzy, zabawy, wypczynku, czasu wlneg raz wybru twarzyszy zabawy, spkju i samtnści, gdy teg ptrzebuje, szacunku wbec jeg nastrju i stanu emcjnalneg, snu i wypczynku, jeśli jest zmęczne, pmcy i wsparcia w sytuacjach związanych z przykrymi czy niemiłymi zdarzeniami, wybru zabawy, różnrdnści dświadczeń, dmwy psiłku, brania udziału w zabawie, snu.

8 10 2. Zachwując wszystkie ww. prawa wymienine zachęcamy Dzieci d: aktywnści, twórczści, eksperymentwania, samdzielnści w pdejmwaniu zadań i dknywaniu wybrów, tlerancji i twartści wbec innych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i nrm spłecznych. ROZDZIAŁ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 11 PRAWA RODZICÓW: 1. Rdzice mają praw d: zapznania się z realizwanym prgramem zajęć piekuńcz wychwawczych edukacyjnych, uwzględniających rzwój psychmtryczny dziecka, właściwym d wieku dziecka, uzyskania wiedzy rzetelnej infrmacji, prad, wskazówek i knsultacji d piekunów/ek i specjalistów dnśnie rzwju, siągnięć, ptencjału, mżliwści, niepwdzeń, przyczyn trudnści wychwawczych i spsbów udzielania dziecku wsparcia, pstępów edukacyjnych, wychwawczych, prezentwanych pstaw spłecznych, żywienia itp., pmcy w kntaktach ze specjalistami z zakresu psychlgii, lgpedii, pediatrii, zgłaszania uwag i prpzycji dtyczących rganizacji pracy żłbku, wyrażania pinii na temat prgramów realizwanych przez żłbek raz realizacji nwych rzwiązań pedaggicznych w pracy z dziećmi (innwacje pedaggiczne), a także żywienia, wypczynku, rganizacji zabaw i zajęć, raz pzimu prwadznych zajęć ddatkwych, wzbgacania ceremniału i zwyczajów żłbka w parciu m.in. tradycje śrdwiska i reginu raz pmysły własne, zgłaszania dyrektrwi żłbka własnych prpzycji zajęć ddatkwych raz ddatkwej ferty piekuńczej, wychwawczej i rekreacyjnej żłbka, uczestniczenia w zebraniach gólnych, grupwych, urczystściach i imprezach klicznściwych z udziałem dzieci raz najbliższych człnków rdziny,

9 wychwywania swich dzieci w duchu tlerancji i zrzumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z klru skóry, rasy, nardwści, wyznania, płci raz pzycji spłecznej czy materialnej, 12 OBOWIĄZKI RODZICÓW: 1. Rdzice mają bwiązek: przestrzegania niniejszeg statutu, regulaminu rganizacyjneg, prcedur wewnętrznych raz zawartej z żłbkiem umwy cywiln prawnej, przyprwadzania i dbierania dziecka z żłbka w kreślnym w regulaminie czasie twarcia placówki lub wskazanie sby upważninej d tych czynnści zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństw, punktualneg przyprwadzania i dbierania dziecka, regularneg kntaktwania i współpracy z piekunami w celu ujednlicenia ddziaływań wychwawczych i ustalania drgi indywidualneg rzwju, przyprwadzania d żłbka zdrweg i czysteg dziecka, terminweg uiszczania dpłatnści za pbyt dziecka w żłbka i jeg wyżywienie, udzielania pełnej infrmacji sytuacji zdrwtnej dziecka, mającej wpływ na jeg bezpieczeństw i prawidłwe funkcjnwanie w grupie, tj. np. zawiadmienia zatruciach pkarmwych i chrbach, rdzice przyprwadzają i dbierają dzieci z żłbka i są dpwiedzialni za ich bezpieczeństw w drdze d i z placówki d dmu. natychmiast debrać dzieck w przypadku zgłszenia przez żłbek chrby dziecka, niezwłcznie infrmwać niebecnści dziecka w żłbku, jeg przyczynach i przewidywanym czasie niebecnści dziecka, uczestniczyć w zebraniach i innych frmach współdziałania żłbka i rdziny dziecka mających na celu właściwy przepływ infrmacji raz wypracwanie wspólnych działań edukacyjnych i wychwawczych, na bieżąc infrmwać piekuna zmianach danych w tym adresu zamieszkania, telefnu kntaktweg, zapatrzenia dzieci w niezbędne przedmity, dzież, przybry, śledzić na bieżąc infrmacje umieszczne na tablicy głszeń,

10 respektwać decyzje pracwników merytrycznych pdjęte w ramach ich kmpetencji raz z szacunkiem dnsić się d wszystkich pracwników placówki Mają mżliwść swbdneg działania i pdejmwania decyzji w ramach swich kmpetencji. Rdzice i piekunwie/ki zbwiązani są d współdziałania ze sbą w celu skuteczneg ddziaływania wychwawczeg, piekuńczeg, edukacyjneg na dzieck raz kreślania drgi jeg indywidualneg rzwju. 5. Mżliwe frmy współdziałania rdziców z żłbkiem, t m.in.: zebrania gólne i grupwe, kntakty indywidualne z dyrektrem i piekunami zajęcia twarte sptkania, knsultacje i udzielanie prad imprezy i urczystści płączne z prezentacją umiejętnści artystycznych dzieci warsztaty dla rdziców pisemne infrmacje rzwju dziecka w frmie listów, pinii i infrmacji gazetki infrmacyjne dla rdziców, wycieczki sptkania integracyjne, festyny, urczystści kazjnalne prezentacje wydarzeń z życia żłbka ROZDZIAŁ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 14 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW: 1. W żłbku zatrudnia się pracwników merytrycznych raz pracwników administracji i bsługi. 2. Skład persnelu zatrudnineg w żłbku jest dstswany d liczby dzieci d nieg uczęszczających jeden piekun mże sprawwać piekę nad

11 maksymalnie śmirgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dzieck niepełnsprawne lub dzieck wymagające szczególnej pieki maksymalnie nad pięcirgiem dzieci. 3. Funkcje pmcnicze w sprawwaniu pieki nad dziećmi pełni pmc piekunki. Prace prządkwe w żłbku wyknuje sba sprzątająca. 4. Szczegółwe zadania pszczególnych stanwisk pracy kreśln w zakresach bwiązków każdeg pracwnika zatrudnineg w żłbku. 5. W żłbku d któreg uczęszcza więcej niż 20 dzieci, zatrudnia się pielęgniarkę lub płżną. 6. Pracwnicy żłbka zadania na zajmwanym stanwisku pracy wyknują zgdnie z pwierznym zakresem czynnści, ustalnym przez dyrektra żłbka. 7. Pracwnicy zatrudnieni w żłbku dpwiadają za życie i bezpieczeństw dzieci przebywających w żłbku, za zapewnienie dziecim bezpiecznych i higienicznych warunków pbytu w żłbku raz w trakcie zajęć prwadznych pza biektem. Spsób sprawwania pieki nad dziećmi w czasie pbytu w żłbku. 8. Opiekun/ka jest w pełni dpwiedzialna/y za bezpieczeństw pwierznych jej dzieci, zapewnia dziecim pełne pczucie bezpieczeństwa, zarówn pd względem fizycznym jak i psychicznym, 9. Opiekun/ka zbwiązana jest natychmiast reagwać na wszelkie dstrzeżne sytuacje lub zachwania dzieci stanwiące zagrżenie dla ich bezpieczeństwa, 10. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracwników żłbka bez względu na zakres ich bwiązków służbwych w pierwszej klejnści skierwane są na zapewnienie bezpieczeństwa dziecim. 11. Opieka nad dziećmi w żłbku sprawwana jest przez piekuna/kę. Opiekunem/ką mże być sba psiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, płżnej, piekunki dziecięcej, nauczyciela wychwania przedszklneg, nauczyciela edukacji wczesnszklnej, pedagga piekuńcz-wychwawczeg lub inne kreślne ustawą. 12. Opiekunwie zajmują się w żłbku pieką, wychwaniem i edukacją dzieci, a w szczególnści: dbają przekazywanie dziecim właściwych wzrców i wyrabianie nawyków higieniczn-kulturalnych, wyknują zabiegi pielęgnacyjne u dzieci, pznają każde dzieck dknują ceny jeg rzwju, w celu stwrzenia mu warunków d ptymalneg, wszechstrnneg rzwju, na miarę jeg indywidualnych ptrzeb i mżliwści żłbka, w tym pprzez prwadzenie pracy

12 indywidualnej z dzieckiem, a w przypadku dzieci niepełnsprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rdzaju niepełnsprawnści, pracwują i realizują prgram zajęć piekuńcz wychwawcz edukacyjnych dstswanych d wieku i pzimu rzwju na pdstawie knspektów zajęć, indywidualnych prgramów wspmagania i krygwania rzwju każdeg dziecka raz miesięcznych i rcznych prgramów dla całej grupy, dbają pwierzny sprzęt pzstający na wypsażeniu żłbka, pmce, zabawki raz estetyczny wygląd pmieszczeń żłbka, przestrzegają dyscypliny pracy i pleceń dyrektra żłbka, prwadzą dkumentację pedaggiczną bwiązującą w żłbku, pdnszą kwalifikacje zawdwe - systematycznie dsknalą swój warsztat pracy i pdnszą jakść świadcznej pracy pprzez stswanie nwczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla dzieci frm i metd pracy, współpracują z rdzicami dziecka i innymi instytucjami w sprawach m.in. pieki, wychwania i edukacji dzieci, w szczególnści prwadzą knsultacje i udzielają rdzicm prad, bieżącej infrmacji na temat ich dziecka, jeg zachwania i rzwju, realizacji ich praw i bwiązków kreślnych w niniejszym statucie, wyknują zadania zlecne przez dyrektra żłbka. 15 PRAWA PRACOWNIKÓW: 1. Pracwnicy mają praw d: krzystania z pmcy merytrycznej i metdycznej dla ptrzeb zapewnienia dziecim prawidłweg i wszechstrnneg rzwju raz właściwej pieki w żłbku, w tym pmcy ze strny wyspecjalizwanych placówek i instytucji, właściwych rganów lub rganizacji, udziału w frmach dsknalenia zawdweg rganizwanych przez żłbek krzystania z literatury, pmcy dydaktycznych dstępnych w placówce, POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16

13 1. Statut żłbka bwiązuje w równym stpniu wszystkich człnków spłecznści żłbka. 2. W żłbku dpłatnie mgą być rganizwane grupy sbtni- niedzielne raz ncne. 3. W sprawach nieuregulwanych niniejszym statutem mają zastswanie przepisy ustawy z dnia 4 luteg 2011 r. piece nad dziećmi w wieku d lat 3 (Dz. U. Nr 45, pz. 235) i wydane na jej pdstawie przepisy wyknawcze raz dpwiednie przepisy Kdeksu Cywilneg. 4. Praw nadawania statutu, wprwadzenia d nieg zmian lub uzupełnień należy d dyrektra raz właściciela żłbka. 5. Szczegółwą rganizację wewnętrzną żłbka kreśla regulamin rganizacyjny. 6. Dla zapewnienia znajmści statutu przez wszystkich zaintereswanych zstanie n: wywieszny na tablicy głszeń, zamieszny na strnie internetwej udstępniny w biurze. 7. Statut wchdzi w życie z dniem WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH. 8. Praw d nadawania Statutu, wprwadzania d nieg zmian lub uzupełnień należy d prwadzących placówkę.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Frma wypczynku...wędrwny bóz rekreacyjn - sprtwy... 2. Adres placówki... 3. Czas trwania wypczynku I turnus d 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O.

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. W INOWROCŁAWIU 1. Osba przybywająca w celu pdjęcia leczenia d NZOZ CU 'ENERGETYK' pwinna: legitymwać się ważnym dkumentem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinw.pl ZP. 271.1.2013 Brwinów: Część I- Odławianie psów wraz z zapewnieniem pieki weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa: Realizacja prjektu szkleniweg pn. Skuteczne i efektywne zarządzanie - dsknalenie umiejętnści menedżerskich dla kadry kierwniczej resrtu Obrny Nardwej ZP_27_2012 Numer głszenia: 155537-2012; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłoszenie nr: 163319 Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: radca Szefa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Ogłszenie nr: 163319 Dyrektr Generalny pszukuje kandydatek/kandydatów na stanwisk: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów d spraw kntrli i krdynacji

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo