UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ) ) oraz art. 239 art pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) oraz uchwala się co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie zł, 2. dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, 3. wydatki na obsługę długu zł. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. oraz wydatki w kwocie zł. 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie zł. z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów w kwocie zł Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie zł. jak w załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa jak w załączniku Nr Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 9. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, Dz. U z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz oraz poz. 1877, Dz. U z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1

2 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. 14. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 15. Wykonanie uchwały powierza się ZARZĄDOWI POWIATU. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe 1 000, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 273, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1

4 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000, Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat 200, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800, Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2

5 0830 Wpływy z usług 200, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600, Szkoły artystyczne , Wpływy z różnych dochodów , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z różnych dochodów , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Rodziny zastępcze , Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Wpływy z różnych dochodów 2 200, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 500, Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Zakup usług pozostałych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Podróże służbowe krajowe 1 260, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 8 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 240, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pozostała działalność , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 604, Składki na Fundusz Pracy 874, Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Podatek od nieruchomości 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1

7 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podatek od nieruchomości , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 611, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 328, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 414, Zakup energii 6 400, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, Podatek od nieruchomości 550, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Informatyka , Pozostała działalność , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 750, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 838, Składki na Fundusz Pracy 836, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500, Podróże służbowe krajowe 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 700, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 4 900, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50, Opłaty na rzecz budżetu państwa 800, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127, Składki na Fundusz Pracy 123, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 250, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 1 200, Podróże służbowe krajowe 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 3

9 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 228, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 735, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 7 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487, Zarządzanie kryzysowe 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 40, Składki na Fundusz Pracy 10, Wynagrodzenia bezosobowe 250, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 1 708, Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 4

10 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000, Podróże służbowe krajowe 7 000, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 015, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 800, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 500, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 457, Stypendia dla uczniów 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 5

11 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500, Podróże służbowe krajowe 8 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 3 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 100, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkoły artystyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 140, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 250, Zakup energii ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 6

12 4270 Zakup usług remontowych 8 500, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , Zakup usług pozostałych , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 875, Podróże służbowe krajowe 6 900, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług pozostałych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 950,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 7

13 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 190, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 552, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600, Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 200, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 250, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 850, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 500,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 8

14 4280 Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 300, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600, Podatek od nieruchomości 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 702, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 173, Składki na Fundusz Pracy 1 306, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 4 623, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 3 079, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 9 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 500, Zakup usług pozostałych 5 000,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 9

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 850, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 310, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 720, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 200, Zakup energii 7 000, Zakup usług remontowych 2 600, Zakup usług zdrowotnych 520, Zakup usług pozostałych 3 350, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 860, Podróże służbowe krajowe 2 200, Różne opłaty i składki 830, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 110, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem: ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 10

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Rozchody ogółem: ,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1

18 75515 Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 realizowane przez powiat Razem: ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 783, Składki na Fundusz Pracy 756, Zakup usług pozostałych 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Podatek od nieruchomości 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 562, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 1

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 328, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 414, Zakup energii 6 400, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 1 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, Podatek od nieruchomości 550, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 750, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 978, Składki na Fundusz Pracy 713, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127, Składki na Fundusz Pracy 123, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 250, Obrona narodowa 4 000, Pozostałe wydatki obronne 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 2

21 4300 Zakup usług pozostałych 1 200, Podróże służbowe krajowe 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 228, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 735, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 7 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 1 708, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Id: 0FBB B2-43CD-95C6-53FF87E943B5. Podpisany Strona 3

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 6 UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 452 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia...

PROJEKT. Uchwała Nr Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 308/2016 z dnia 14.11.2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok PROJEKT Uchwała Nr Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo